Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

114 97 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐỖ TUYẾT NGÂN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐỖ TUYẾT NGÂN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Mạnh Hà Hà Nội, 2015 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Lý chọn đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 12 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .5 Lịch sử nghiên cứu .6 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 10 Bố cục luận văn 12 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH MẠO HIỂM 13 1.1 Các khái niệm cách tiếp cận .13 1.2 Đặc điểm loại hình du lịch mạo hiểm 15 1.3 Phân loại du lịch mạo hiểm 16 1.4 Nguyên tắc phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm .17 1.5 Các điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm .18 1.6 Mối quan hệ du lịch mạo hiểm loại hình du lịch khác 18 1.7 Thị trƣờng đối tƣợng khách tham gia vào du lịch mạo hiểm 29 1.8 Thực tiễn tổ chức khai thác du lịch mạo hiểm 32 Chƣơng ĐIỀU KIỆN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ 40 2.1 Khái quát vƣờn quốc gia Ba Bể 40 2.2 Điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể 44 2.3 Hiện trạng khai thác phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể 50 2.4 Nguyên nhân thực trạng phát triển du lịch mạo hiểm Ba Bể 65 2.5 Đánh giá chung hoạt động du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể 67 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ 70 3.1 Những chủ yếu 70 3.2 Một số giải pháp cụ thể 72 KẾT LUẬN .84 KIẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATTA : Adventure Travel Trade Association Tổ chức Du lịch Thương mại Mạo hiểm BQL : Ban Quản lý Bộ NN&PTNN : Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn CSHT : Cơ sở hạ tầng CSVCKT : Cơ sở vật chất kỹ thuật DLMH : Du lịch mạo hiểm DLST : Du lịch sinh thái KBTTN : Khu bảo tồn thiên nhiên KT-XH : Kinh tế - Xã hội MICE : Meeting, Incentive, Conventions and Exhibition Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức kiện, du lịch khen thưởng công ty cho nhân viên Sở VHTT&DL : Sở Văn hóa Thể thao Du lịch : TAT Tourism Authority of Thailand Cơ quan Du lịch Thái Lan UNWTO : United National World Tourism Organization Tổ chức Du lịch Thế giới VQG : Vƣờn Quốc Gia DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng biểu Bảng 1.1 So sánh du lịch sinh thái du lịch mạo hiểm 27 Bảng 2.1 Số liệu khí hậu khu vực VQG Ba Bể……………………………… … 46 Bảng 2.2 Dân số xã khu vực VQG Ba Bể…………… ……….………47 Bảng 2.3 Nơi lƣu trú khách du lịch Ba Bể……………………….….…….56 Bảng 2.4 Trình độ cán TTGDMT&DVMTR VQG Ba Bể………………… 59 Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Lƣợng khách du lịch Ba Bể giai đoạn 2012 - 2014 .43 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu khách tham gia du lịch mạo hiểm VQG Ba Bể 54 Biểu đồ 2.3 Các hoạt động du lịch mạo hiểm du khách tham gia 58 Biểu đồ 2.4 Các kênh thông tin du lịch mạo hiểm Ba Bể 63 Sơ đồ Sơ đồ 2.1 Bản đồ du lịch VQG Ba Bể…………………………………….… ….41 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trên giới, du lịch mạo hiểm đƣợc biết đến từ năm đầu kỷ XX có tăng trƣởng nhanh thông qua việc đời sản phẩm nhƣ điểm đến Ngày nhiều khách du lịch từ nhiều độ tuổi khác nhau, không phân biệt giới tính tham gia vào chƣơng trình du lịch mạo hiểm Đối tƣợng khách du lịch mạo hiểm thƣờng có khả chi trả cao, du lịch dài ngày Vì vậy, nƣớc quan tâm phát triển du lịch thƣờng trú tâm tới loại hình du lịch nhằm đề chiến lƣợc quảng bá hiệu Việt Nam quốc gia có tiềm du lịch lên điểm đến mới, hấp dẫn đồ du lịch giới Với 3/4 địa hình đồi núi, hệ thống sông ngòi đa dạng, dãy núi đá vôi, nhiều hang động đẹp, nhiều khu rừng nguyên sinh nhiệt đới, với 3.000 km bờ biển tạo nên cảnh đẹp vô phong phú, v.v điều kiện thuận lợi cho việc phát triển loại hình du lịch mạo hiểm Các hoạt động băng rừng, leo núi, mô tô, xe đạp địa hình, khám phá hang động, lặn biển, xuôi dòng bè mảng, đua thuyền, lƣớt ván, nhảy dù, đu dây v.v trở thành hoạt động du lịch hấp dẫn cho du khách nƣớc quốc tế Hiện có số doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu, tổ chức chƣơng trình du lịch mạo hiểm nhƣ chƣơng trình chinh phục đỉnh Fan Xi Păng, đỉnh Lang Biang, đỉnh Bạch Mã, đèo Prenn, chƣơng trình lặn biển Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Côn Đảo, xe đạp địa hình, xe mô tô thể thao Hà Giang, chèo thuyền kayak vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, trò chơi dây nƣớc, dây cáp Phong Nha - Kẻ Bàng, v.v Tuy nhiên, hoạt động khai thác tài nguyên du lịch khu vực đồng bằng, ven biển số khu vực miền núi gần thị trấn, gần đƣờng quốc lộ, phần lớn khu vực có điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm chƣa đƣợc đánh giá, khai thác Việc xây dựng chƣơng trình du lịch mạo hiểm cho khách tƣơng đối manh mún, khai thác mức thí điểm, thăm dò, chƣa đƣợc tổ chức hiệu Do đó, cần có nghiên cứu, đánh giá sâu loại hình du lịch đƣợc đánh giá tiềm Việt Nam nhằm có đề xuất cho việc khai thác hiệu giá trị đó, góp phần vào việc thực chiến lƣợc du lịch quốc gia địa phƣơng Vƣờn quốc gia Ba Bể đƣợc thành lập năm 1992 theo Quyết định số 83/TTg, nơi bảo tồn sinh cảnh rừng thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới điển hình với đa dạng sinh học cao Ngoài ra, Ba Bể đƣợc công nhận khu đất ngập nƣớc quan trọng giới, gần đƣợc công nhận khu RAMSAR Việt Nam Trung tâm VQG Ba Bể hồ Ba Bể - hồ kiến tạo tự nhiên lớn Việt Nam, đƣợc UNESCO xếp vào 20 hồ nƣớc tự nhiên đẹp giới cần đƣợc bảo vệ phát triển Hồ có diện tích mặt nƣớc khoảng 500 với chiều dài khoảng 7km, đƣợc bao bọc vách núi đá dạng địa hình đá vôi điển hình Tại khu vực hồ Ba Bể có nhiều điểm tham quan, thắng cảnh đẹp hấp dẫn, tiêu biểu thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, hệ thống hang động đẹp kỳ vĩ điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, khám phá, mạo hiểm Tuy nhiên du lịch mạo hiểm Ba Bể phát triển chƣa xứng đáng với tiềm Các sản phẩm, dịch vụ đơn điệu, khai thác chƣa đồng bộ, hấp dẫn chƣa giữ chân đƣợc khách du lịch Chính việc tạo yếu tố mới, lạ loại hình sản phẩm, phƣơng thức tổ chức phù hợp điều kiện quan trọng nhằm phát huy đƣợc tiềm du lịch đây, đặc biệt loại hình du lịch mạo hiểm Từ thực tế cấp thiết đó, tác giả thực đề tài: "Nghiên cứu thực trạng đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn" Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Du lịch mạo hiểm VQG Ba Bể Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Vƣờn quốc gia Ba Bể bên liên quan đến hoạt động du lịch mạo hiểm Ba Bể + Về thời gian: Từ tháng 09/2014 đến tháng 08/2015 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kinh nghiệm phát triển du lịch mạo hiểm Ba Bể nhằm đề xuất giải pháp cho việc phát triển, khai thác hoạt động du lịch mạo hiểm Ba Bể theo hƣớng hiệu quả, bền vững trách nhiệm Lịch sử nghiên cứu Du lịch mạo hiểm đƣợc nghiên cứu nhiều nơi giới nhƣ Việt Nam Mỗi nghiên cứu, thể quan điểm riêng, đánh giá vào vấn đề riêng hoạt động du lịch mạo hiểm, từ tiềm năng, cách tổ chức, vận hành, lợi ích, hiệu nhƣ tác động chúng Trên giới có số nghiên cứu đánh giá điển hình du lịch mạo hiểm nhƣ: John Swarbrooke (2003), "Du lịch mạo hiểm: Lĩnh vực mới" (Adventure t o u ri s m: Th e N e w F ro n t ie r) : T ài li ệ u đ ã đ ề cậ p t i c ác v ấ n đ ề l ý lu ận củ a d u l ị ch mạ o hi ể m n hƣ kh i n i ệ m d u l ị ch m o h i ể m, c ác n hâ n t ố củ a du l ị c h mạ o hiểm, thị trƣờng cung - cầu, việc quảng bá du lịch mạo hiểm, vấn đề quản lý du lịch mạo hiểm Ralf Buckley (2006), "Du lịch mạo hiểm" (Adventure tourism): Tác giả dành 23 27 chƣơng để mô tả loại hình du lịch mạo hiểm cụ thể vùng giới nhƣ xuyên rừng, chèo thuyền vƣợt thác, leo núi, lặn dƣới đáy biển, nhảy dù Ralf Buckley nhấn mạnh hai khía cạnh tạo nên sản phẩm du lịch hoạt động nơi diễn hoạt động ấy, đồng thời ông đánh giá du lịch mạo hiểm tiềm ngành du lịch nhằm tạo nét đặc sắc riêng môi trƣờng cạnh tranh du lịch ngày gay gắt Tại Việt Nam có số nghiên cứu khoa học nƣớc nhƣ: Trƣơng Quang Hải (2006): "Nghiên cứu tuyến Du lịch mạo hiểm Phong Nha Kẻ Bàng" Đề tài tập trung vào vấn đề khai thác tiềm số tuyến du lịch mạo hiểm, từ đƣa định hƣớng phát triển du lịch mạo hiểm Phong Nha - Kẻ Bàng Phạm Trung Lƣơng (2008): "Cơ sở khoa học để phát triển sản phẩm du lịch thể thao - mạo hiểm vùng núi phía Bắc" Đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận, tiềm năng, thực trạng đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm thể thao khu vực vùng núi Phía Bắc, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội Trịnh Lê Anh (2006): "Du lịch Trekking Việt Nam: Loại hình phƣơng thức tổ chức (Nghiên cứu trƣờng hợp Sa Pa - Lào Cai)" Đề tài bƣớc đầu khái quát sở khoa học loại hình du lịch trekking trạng phƣơng thức tổ chức sở nghiên cứu thực tiễn (trong phân hệ du lịch thể thao - khám phá, mạo hiểm) Từ khuyến nghị phƣơng thức tổ chức khai thác du lịch trekking phù hợp Sa Pa Trƣơng Việt Trƣờng (2010): "Nghiên cứu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch mạo hiểm khu mỏ Kẽm - Chì Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn" Nghiên cứu trình bày sở lý luận du lịch sinh thái du lịch mạo hiểm, trạng loại hình du lịch sinh thái du lịch mạo hiểm giới nói chung Việt Nam nói riêng, phân tích trạng khu mỏ Kẽm - Chì, huyện Chợ Đồn, làm rõ tiềm năng, khả phát triển đƣa số định hƣớng nhằm phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm cho khu mỏ Các công trình tập trung vào việc phân tích, đánh giá tiềm du lịch điểm nghiên cứu đề xuất khai thác hoạt động du lịch nên đƣợc khai thác phát triển cho địa phƣơng Đây nghiên cứu quan trọng cở sở lý luận định hƣớng cho việc phát triển du lịch mạo hiểm Việt Nam, đặc biệt Bắc Kạn Ba Bể Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Các phương pháp nghiên cứu Thu thập xử lý thông tin: Mục đích hoạt động nhằm tìm hiểu lịch sử nghiên cứu, kế thừa thành tựu, học mà đồng nghiệp làm vấn đề Do vậy, việc thu thập đánh giá thông tin nhằm không lặp lại công việc mà đồng nghiệp thực Trong khuôn khổ luận văn, tác giả thực việc thu thập nghiên cứu, văn bản, tài liệu lý luận, báo, công bố nghiên cứu khác du lịch mạo hiểm, từ lựa chọn thông tin quan trọng phục vụ cho đề tài nghiên cứu Các thông tin đƣợc thu thập từ nghiên cứu, đánh giá, bao khoa học, luận văn, đề án nghiên cứu, từ nguồn khác nhau, thông tin Ba Bể hoạt động du lịch Ba Bể đƣợc tập trung thu thập Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn, Ban Quản lý VQG Ba Bể, v.v Dựa nguồn thông t i n đ ó tá c g i ả đ ã đ án h g i , c h ọ n l ọ c n ộ i d un g , t h ô ng t i n , k i n h ngh i ệ m, s o s n h , bình luận, nhận định trích dẫn luận văn Khảo sát thực địa: Các hoạt động nghiên cứu, đánh giá thực địa giúp tác giả kiểm tra, đánh giá lại độ xác tƣ liệu, tài liệu thu thập số liệu thực tế, nguồn thông tin mà tài liệu chƣa cập nhật đƣợc Khảo sát thực địa đƣợc thực thông qua hoạt động thăm, quan sát, trải nghiệm đánh giá hoạt động du lịch mạo hiểm Ba Bể Tác giả tiến hành khảo sát thực tế tuyến du lịch đƣợc khai thác Ba Bể nhƣ: Tuyến du lịch sông: Bến thuyền Buốc Lốm - Động Puông - Bản làng ven sông Năng (Bản Cám, Bản Tàu) - Thác Đầu Đẳng Tuyến du lịch hồ: Hồ Ba Bể - Đảo Bà Goá - Đền An Mã - Ao Tiên - Nhà nghỉ - Hình thức khác( lều trại)………………… Quý khách trải nghiệm hoạt động du lịch mạo hiểm VQG Ba Bể (có thể chọn nhiều đáp án)?  Đi mạo hiểm rừng  Leo núi Khám phá hang động  Chèo thuyền vƣợt thác Quý khách đánh giá tài nguyên du lịch VQG Ba Bể? Mức đánh giá Chỉ tiêu Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất - Địa chất, địa hình - Hệ thống sông, suối, thác ghềnh - Cảnh quan tự nhiên - Khí hậu - Các giá trị văn hóa địa Quý khách đánh chất lượng dịch vụ DLMH VQG Ba Bể? Mức đánh giá Chỉ tiêu Rất tốt - Dịch vụ hƣớng dẫn - Dịch vụ huấn luyện -Dịch vụ ứng cứu - Dịch vụ bảo hiểm - Dịch vụ khác (cung cấp thiết bị 98 Tốt Trung bình Kém Rất DLMH…) Điều làm Quý khách chưa hài lòng tham gia DLMH VQG Ba Bể? Ý kiến đóng góp quý khách để VQG Ba Bể trở thành điểm đến DLMH hấp dẫn? Quý khách có dự định thăm lại VQG Ba Bể không? - Có - Không - Chƣa chắn 10 Quý khách có dự định giới thiệu VQG Ba Bể cho bạn bè người thân không? - Có Không - Chƣa chắn Các thông tin cá nhân ngƣời trả lời: Giới tính: Nam  Nữ Độ tuổi:  Dƣới 15  15-25  26-40  41-60  Trên 60 Trình độ học vấn:  THCS, THPT  THCN  CĐ- ĐH  Sau ĐH Nghề nghiệp:…………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu Quý khách! 99 SURVEY TOURIST'S ASSESSMENT ABOUT ADVENTURE TOURISM IN BA BE NATIONAL PARK No Ladies and gentlement: To support tourism especially adventure tourism in Ba Be National Park, we are grateful if you can spend some of your time filling this questionaire Your valuable opinions will be usefulf or our research to push up adventure tourism in Ba Be National Park PleasecheckVintheappropriate What you know about Adventure tourism? How you know about Ba Be adventure tourism?  The recommendation of other  Internet/ TV people  The introduction of the tour  Guidebook company  Other……………………………… Where did you stay in Ba Be? - Hotel - Homestay - Motel - Other…………………………… Which adventure activities did you experience in Ba Be? ( You can choose more than one option) 100 Trekking in wilde forest Moutaining Caving  Kayaking on Dau Dang waterfall What is your general perception about tourism resources in Ba Be National Park? Level Categories Very good Good Inadequate Bad Very bad - Topography - river and waterfall - Natuaral lanscape - Cliamte - Ethnic culture feature What is your comment on the quality of tourism servicein Ba Be National Park? Level Categories Very good Good Inadequate Bad Very bad - Guilding service - Training service - Rescue service - Insurance - Other (like selling souvenir…) What is your most dissatisfied with Ba Be adventure tourism? What can you suggest or advise to increase quality of tourism activities? 101 If you visit Vietnam again, will you enjoy adventure tourism in Ba Be? - Yes - No - Not yet enjoy 10 Will you recommend Ba Be adventure tourism to friends? - Yes - No - Not yet enjoy Personal Information of Interviewee: Nationality:…… .… Gender: Male  Female Age:  Under 15  15-25  26-40  41-60  Over 60 Educational background:  High school  Vocational education  Graduated  Post graduated Job:……………………………………… … Thank you for your help!!! 102 Phụ lục Kết phiếu điều tra ý kiến du khách VQG Ba Bể STT Câu hỏi Nội dung đánh giá % 22 42,3 Internet , TV 13,5 Quý khách biết đến VQG Ba Bể Công ty lữ hành 17,3 qua nguồn thông tin nào? Sách hƣớng dẫn du 5,7 Khác 11 21,2 Khách sạn 0 Nhà nghỉ 9,6 Nhà dân (home stay) 36 69.2 Hình thức khác 11 21.2 Quý khách trải nghiệm loại Đi xuyên rừng 34 65,4 hình du lịch mạo hiểm Khám phá hang động 10 19,2 VQG Ba Bể (có thể chọn nhiều Leo núi 0 25 48,1 Tới Ba Bể, quý khách lƣu trú đâu? đáp án)? Chèo thuyền kayak Đánh giá quý khách Rất hấp dẫn VQG Ba Bể? tốt Địa hình phiếu Truyền miệng lịch Số Tốt Trung bình Kém Rất 61,6 38,4 0 59,7 32,7 7,6 0 Cảnh quan tự nhiên 73,1 26,9 0 Khí hậu 36,5 48,1 15,4 0 46,2 30,8 17,3 5,7 Hệ thống sông, suối, thác ghềnh Các giá trị văn hóa địa 103 Rất Đánh giá Quý khách ̣ Tốt tốt thống sở hạ tầng, sở vâṭ Trung bình Kém Rất chất kỹ thuật VQG Ba Bể Cơ sở lƣu trú 7,7 28,8 51,9 11,6 0 15,4 71,2 9,6 3,8 9,6 13,5 61,5 15,4 21,2 44,2 26,9 7,7 Dịch vụ hƣớng dẫn 25 59,7 9,6 5,7 Dịch vụ huấn luyện 0 75 25 Dịch vụ ứng cứu 0 82,7 17,3 Dịch vụ bảo hiểm 9,6 69,2 21,2 Dịch vụ khác 0 30,8 55,8 13,5 Cơ sở phục vụ dịch vụ ăn uống Cơ sở hạ tẩng điểm tham quan Hệ thống đƣờng xá Đánh giá Qúy khách chất lƣợng dịch vụ DLMH Ba Bể 10 Quý khách có dự định thăm lại Có 18 34,6 vƣờn quốc gia không? Không 10 19,2 Chƣa chắn 24 46,2 Quý khách có dự định giới thiệu Có 42 80,8 vƣờn quốc gia cho bạn bè Không 3,8 Chƣa chắn 15,4 ngƣời thân không? Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp 104 Bảng tổng hợp khách du lịch Ba Bể Chỉ tiêu Kết Giới tính Nam: 57,3% Quốc tịch Nội địa: 13,4 % Nữ 42,7% Quốc tế:86,6% - Châu Âu: 50,7 % Pháp, Hà Lan, Đức, Thuỵ sĩ, Ba Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha… - Châu Á: 5.6 % Hàn Quốc - Châu Mỹ: 26,8 % Mỹ, Canada, Chi lê - Châu Đại dƣơng: 16,9% Úc, New Zeland - Châu Phi: % Độ tuổi Dƣới 18: % 18-25: 19,5 % 41-60: 28 % Trên 60: 1,2 % 26-40: 51,3% Nghề nghiệp Sinh viên (13,9%) Nhà nghiên cứu (26,4%) Quản lý (15,7%) Nhân viên văn phòng (32,3%) Khác (11,7%) Trình độ học Hết cấp 3: 8,5 %, Trƣờng nghề: 15,8 %, Cao đẳng, đại học: vấn 47,6%, Sau đại học: 28,1 % Nguồn: Tác giả điều tra tổng hợp 105 Phụ lục BẢNG HỎI HỘ KINH DOANH DU LỊCH Mã số phiếu Nhóm nghiên cứu trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành khảo sát ý kiến hộ kinh doanh du lịch địa bàn VQG Ba Bể Kết nghiên cứu giúp định hướng sách để du lịch Ba Bể - Bắc Kạn ngày phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu du khách Rất mong nhận ý kiến xác thực chân tình quý vị! I Thông tin cá nhân -Giới tính:………………………… …………………………………………… -Nghề nghiệp:…………………… …………………………………………… -Địa chỉ:…………………………… …………………………………………… II Thông tin nghiên cứu Câu Anh/chị hiểu du lịch mạo hiểm (DLMH)? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu Anh/chị có sẵn lòng giới thiệu hoạt động DLMH nét đẹp văn hóa địa phƣơng với khách du lịch không? Có Không Chƣa biết Câu Anh/chị có sẵn lòng tham gia hoạt động DLMH với du khách không ? Rất thích Thích Bình thƣờng Không quan tâm Không thích Rất không thích 106 Câu Theo anh/chị du khách tới thƣờng thích hoạt động DLMH gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu Theo anh/chị DLMH có vai trò nhƣ việc phát triển du lịch địa phƣơng? Có lợi Có hại Vừa có lợi vừa có hại Không biết Câu Anh/chị có muốn loại hình du lịch mạo hiểm địa phƣơng ngày phát triển không ? Có Không Câu Anh/chị có sẵn sàng đầu tƣ sở vật chất phục vụ cho DLMH (các tuyến, trò chơi, hoạt động hỗ trợ du lịch khác…) không? Có Không Chƣa biết Câu Chính quyền địa phƣơng có tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức du lịch mạo hiểm cho nhân dân không? Có Không Không biết Câu Anh/chị có tham gia tập huấn du lịch mạo hiểm lần không? Chƣa lần lần lần Từ lần trở lên Câu 10 Anh/chị có muốn đƣợc tham gia khóa học du lịch mạo hiểm không? Rất muốn Muốn Bình thƣờng Không quan tâm Không muốn Rất không muốn Câu 11 Anh/chị muốn đƣợc tập huấn thêm nội dung gì? ……………………………………………………………………………………… Câu 12 Đề xuất anh/chị cho phát triển hoạt động du lịch mạo hiểm địa phƣơng ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ quý vị! 107 Phụ lục Kết phiếu điều tra ý kiến hộ kinh doanh du lịch VQG Ba Bể STT Câu hỏi Nội dung Số đánh giá phiếu Có 20 100 Không 0 lịch không? Chƣa biết 0 Anh/chị có sẵn lòng tham gia hoạt Rất thích 10 động DLMH với du khách không ? Thích 11 55 Không quan 35 Không thích 0 Rất không 0 Có lợi 12 60 Có hại Vừa có lợi 15 Không biết 25 Có 20 100 Không 0 Có 20 Anh/chị có sẵn lòng giới thiệu Tỉ lệ % hoạt động DLMH nét đẹp văn hóa địa phƣơng với khách du tâm thích Theo anh/chị DLMH có vai trò nhƣ việc phát triển du lịch địa phƣơng? vừa có hại Anh/chị có muốn loại hình du lịch mạo hiểm địa phƣơng ngày phát triển không ? Anh/chị có sẵn sàng đầu tƣ sở vật chất phục vụ cho DLMH (các tuyến, 108 trò chơi, hoạt động hỗ trợ du Không 0 Chƣa biết 16 80 Có 0 Không 13 65 Không biết 35 lịch khác…) không? Chính quyền địa phƣơng có tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức du lịch mạo hiểm cho nhân dân không? An h/c hị có tha m gia tập hu ấn du Ch ƣa lần nà o 20 0 0 hợp, 2014) ( N g u n : T c 109 g i ả đ i ề u t r a t ổ n g Phụ lục Danh sách chuyên gia đƣợc vấn STT Họ tên Nơi công tác Thời gian vấn TS Nguyễn Mạnh Hà Trung tâm Nghiên cứu 09/2014 Tài nguyên Môi trƣờng Ông Nguyễn Xuân Hải Viện Nghiên cứu Phát 10/2014 triển Du lịch Bà Lý Thị Mƣời Sở VHTT&DL Bắc Kạn 10/2014 Ông Bùi Văn Quang Phó giám đốc VQG Ba 10/2014 Bể Ông Huỳnh Bình Toàn Cán phụ trách du lịch 10/2014 VQG Ba Bể Ông Trần Giao Linh Giám đốc TNHH công ty 10/2014 Mr.Linh's Adventure Ông Trần Văn Hoàn Hƣớng dẫn viên du lịch 11/2014 VQG Ba Bể TS Nguyễn Xuân Giới Khoa Môi trƣờng - Trái 11/2014 đất, Đại học Khoa học Thái Nguyên 110 111 ... phát huy đƣợc tiềm du lịch đây, đặc biệt loại hình du lịch mạo hiểm Từ thực tế cấp thiết đó, tác giả thực đề tài: "Nghiên cứu thực trạng đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể,. .. tƣợng khách tham gia vào du lịch mạo hiểm 29 1.8 Thực tiễn tổ chức khai thác du lịch mạo hiểm 32 Chƣơng ĐIỀU KIỆN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ ... quốc gia Ba Bể 40 2.2 Điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể 44 2.3 Hiện trạng khai thác phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể 50 2.4 Nguyên nhân thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay