Nghiên cứu chỉ số sáng tạo của sinh viên học viên khoa học quân sự

100 98 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ************** NGUYỄN BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SỸ Hà nội 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ************** NGUYỄN BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục Mã số: 60140120 LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Khanh Hà nội 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề "Nghiên cứu số sáng tạo sinh viên Học viện Khoa học Quân sự" hoàn toàn kết nghiên cứu thân chưa công bố công trình nghiên cứu người khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2014 Học viên Nguyễn Bích Ngọc LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chương trình cao học chuyên ngành Đo lường đánh giá giáo dục khóa - Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, người truyền đạt cho kiến thức hữu ích chuyên ngành, làm sở cho thực tốt luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Công Khanh, người tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục tạo điều kiện để hoàn thành khóa học bảo vệ luận văn Tôi xin cám ơn Ban Giám đốc quan Học viện Khoa học Quân giúp đỡ trình thu thập liệu thông tin luận văn Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên suốt trình học tập thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Nội dung Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………………………………………… MỞ ĐẦU…………….……………………………….……………………… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN ……………… 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu nước 1.1.1 Nghiên cứu sáng tạo nước …………….…………… 1.1.2 Nghiên cứu sáng tạo Việt Nam…………….………………… 1.2 13 Cơ sở lý luận thuộc đề tài ……………….…………………… 15 1.2.1 Quan niệm trí sáng tạo, lực sáng tạo ………………… 15 1.2.2 Những cách tiếp cận nghiên cứu sáng tạo ………… ………… 16 1.2.3 Các mô hình lý thuyết trí sáng tạo……………….…………… 21 1.2.4 Phương pháp đo lường lực sáng tạo……………………… 28 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………… 33 2.1 Tổng thể mẫu nghiên cứu……………….…………………… 2.2 33 Thiết kế công cụ đo lường: trắc nghiệm đánh giá số CQ 2.3 34 Phương pháp xử lý phân tích số liệu……………….………… 34 2.4 Đánh giá độ tin cậy độ hiệu lực thang đo 37 2.4.1 Đánh giá độ tin cậy ……………………….………….…………… 37 2.4.2 Đánh giá độ hiệu lực ……………….…………………………….… 40 2.5 Kiểm tra tính phân phối chuẩn mẫu ……………… 44 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………….…………… 48 3.1 Kết nghiên cứu số sáng tạo sinh viên Học viện Khoa học Quân ……………….……………….……………….……… 48 3.1.1 Kết đo lường số sáng tạo sinh viên Học viện Khoa học Quân sự: số lực sáng tạo sinh viên.……… 48 3.1.2 So sánh lực sáng tạo nhóm sinh viên.…………… 50 3.1.3 So sánh lực thực với tự đánh giá ……………… 52 3.2 Phân tích mối quan hệ lực sáng tạo với kỹ năng, lực khác đạt trình học đại học sinh viên … 53 3.2.1 Mối liên hệ lực sáng tạo với kỹ đạt sinh viên……………….……………….……………….………………… 3.2.2 53 Mối liên hệ lực sáng tạo với lực khác sinh viên 55 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực sáng tạo sinh viên……………….……………….……………….…………………… 58 3.3.1 Mối quan hệ yếu tố gia đình với số CQ……………… 58 3.3.2 Mối liên hệ thời gian tự học với lực sáng tạo sinh viên ……………….……………….……………….……………….…… 60 3.3.4 Mối liên hệ việc sử dụng internet với lực sáng tạo 62 3.4 Mối liên hệ lực sáng tạo với kết điểm thi tốt nghiệp PTTH, điểm thi đại học điểm trung bình môn học 63 3.5 Mối liên hệ tính cách số CQ ……………….……… KẾT 64 LUẬN ……………….……………….……………….……………… TÀI 67 LIỆU THAM KHẢO ……………….……………….……………… 69 PHỤ LỤC ……………….……………….……………….………………… 71 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang Bảng Thống kê sinh viên ngành học tham gia nghiên cứu 33 Bảng Kết đo độ tương quan item với toàn thang đo 38 Bảng Hệ số tương quan item với toàn thang đo 38 Bảng Kết đo hệ số tin cậy Alpha thang đo lực sáng tạo 39 Bảng Bảng tương quan item với toàn thang đo 39 Bảng Kết phân tích yếu tố thang đo Sử dụng Internet phần mềm 40 Bảng Ma trận tương quan thang đo kỹ 41 Bảng Kết phân tích yếu tố thang đo "Năng lực, kỹ năng" Kết 42 Bảng phân tích yếu tố thang đo Năng lực sáng tạo 43 Bảng 10 Tương quan item với biến tổng 43 Bảng 11 Kết thông số định tâm phân phối điểm CQ 44 Bảng 12 Kết đo lường số CQ sinh viên HVKHQS 48 Bảng 13 Phân loại sinh viên theo số CQ 48 Bảng 14 Điểm CQ trung bình theo giới tính 50 Bảng 15 Điểm CQ trung bình theo niên khóa 51 Bảng 16 Tương quan item 10 09 item lại 53 Bản g 17a Điể m CQ trun g bìn h SV the o m n ă B n ă B n ă B v i i 54 54 55 56 Bảng 18b Điểm CQ trung bình SV theo lực tự học 57 Bảng 18c Điểm CQ trung bình SV theo lực tự nghiên cứu Bảng 18d Điểm CQ trung bình SV theo lực ngoại ngữ 57 Bảng 19a Điểm CQ trung bình SV theo học vấn bố 58 Bảng 19b Điểm CQ trung bình SV theo học vấn mẹ 59 Bảng 20a Điểm CQ trung bình SV theo nghề nghiệp bố 59 Bảng 20b Điểm CQ trung bình SV theo nghề nghiệp mẹ 60 Bảng 21a Điểm CQ trung bình nhóm sinh viên theo thờ lượng học ngày ôn thi 61 Bảng 21b Điểm CQ trung bình nhóm sinh viên theo thờ lượng học ngày thời gian ôn thi 61 BĐ 58 ả n i ể m g C 2Q t r Bu ả n n gg 3b ì n h ( đ i m t Điểm bình (điểm chuẩn) sinh viên theo kết điểm đại học CQ trung Bảng 24a Điểm CQ trung bình theo mức độ tính kế hoạch 64 Bảng 24b Điểm CQ trung bình theo mức độ tính động, tự tin 65 BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC Biểu Tên biểu Tran đồ đồ g Biểu đồ Biểu đồ phân phối điểm thang đo lực sáng tạo Biểu đồ Biểu đồ phân phối điểm tiểu thang đo số sau loại bỏ giá trị ngoại lai Biểu đồ Phân loại sinh viên theo số CQ Biểu đồ Hình biểu diễn điểm CQ trung bình theo niên khóa i i Tiếng nước 16 Alder H (2002), CQ-Broost Your Creativity Intelligence, Kogan Page 17 Andrei G Aleinikov, Sharon Kackmeister et Ron Koenig (2000), Creating Creativity: 101 Definitions, Alden B Dow Creativity Center 18 Batay M (2012), "The Measurement of Creativity : From Definitional Consensus to the Introduction of a New Heuristic Framework", Creativity Research Journal (N24) 19 De la Durantaye, F (2010), Vers une théorie philosophique du processus créatif artistique, Université de Montréal, Montréal 20 Getzels J and Jackson P, (1962), Creativity and intelligence: Explorations with gifted students, New York 21 Guilford J.P (1970), Creativity American Psychologist, The Haworts Press, New York 22 Leboutet L (1970), "La créativité", L'année psychologique, (vol 70, n2), (pg579-625) Armand Colin, Paris 23 Pippig, G., "Paedagogische Psychologie" Volk und Wissen, Volkseigener Verlag Berlin, 1988 24 Roger N (2004), "Vivifier "la théorie de la créativité" de Carl Roger" (Traduit de l'americain par Jean Raisonnier), Carrierologie, (vol 9, n3) 25 Sternberg, R.J (1990) Metaphors of mind: Conceptions of the nature of Intelligence N.Y: Cambridge University Press 26 Swiners J-L, Briet J.M, (2004), L'intelligence créative: Au delà du brainstorming, Maxima 27 Urban, K.K "Test zum Schoeferischen Denken - Zeichnerisch" TSD-Z Frankfurt, 1995 71 Phụ lục PHIẾU HỎI Tuổi: ……… Nam/Nữ Khoá Năm: ……… Ngành học: ……………………………… … Nghề nghiệp bố Nghề nghiệp mẹ Trình độ học vấn cao bố Học vấn cao mẹ: Điểm thi tốt nghiệp THPT ; Điểm thi đại học ……… Điểm trung bình kỳ học đại học: Năm thứ I Kỳ Kỳ Năm thứ II Kỳ Năm thứ III Kỳ Kỳ Kỳ 6 Thời gian Bạn dành cho tự học trung bình ngày giờ? Thời gian tự học trung bình Trên gìờ / ngày Từ đến / ngày Từ đến Dưới / ngày / ngày Trong thời gian ôn thi Ngoài thời gian ôn thi Bạn biết sử dụng Internet phần mềm máy tính mức độ nào? Khá thạo Các phần mềm, internet Internet Microsoft Word thường xuyên sử dụng Có biết sử dụng Chưa biết sử dụng Excel Powerpoint Các phần mềm khác (ghi cụ thể) Trong trình học đại học, Bạn đạt kỹ mức độ nào? Mức độ đạt Stt Kỹ Kỹ phân tích lý giải vấn đề Kỹ hợp tác, làm việc nhóm Kỹ thuyết trình vấn đề Kỹ vận dụng vào thực tế Kỹ giải vấn đề Kỹ giao tiếp Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin Kỹ lập kế hoạch học tập Kỹ nghe, ghi hiểu giảng lớp Yêú Trung bình Khá Tốt Trong trình học đại học, Bạn đạt lực khả mức độ nào? Mức độ đạt St t Năng lực/Khả Yêú Làm việc độc lập Tư sáng tạo Tự học Tự nghiên cứu Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ học tập Năng lực ngoại ngữ Trung bình Khá Tốt 10 Sử dụng nét tính cách sau để tự đánh giá (mỗi dòng tích vào ô thích hợp) Mức độ St t Tính cách Gọn gàng, ngăn nắp, trật tự Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Đúng giờ, theo kế hoạch Tỉ mỉ, cẩn thận, xác Vui vẻ, cởi mở, hòa đồng Năng động, tự tin Chân thành cảm ơn cộng tác Bạn Phụ lục Trắc nghiệm lực sáng tạo Bạn có 30 phút để hoàn thành tất nhiệm vụ (không nên dừng lâu nhiệm vụ nào): Hãy viết 20 công dụng không thông dụng viên gạch (ví dụ: sưởi ấm, kê tủ ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hãy tìm nhiều tốt hợp từ có nghĩa cho trước viết vào trang sau theo thứ tự Ví dụ: Thông ……… Thông minh Thông thái Thông tuệ Thông đồng Thông phòng Thông thống Thông gia Thông báo ăn…………… 12 3456 789 10111213 14151617 181920 Sau tình không quen thuộc mà bạn chưa gặp Hãy suy nghĩ thật kỹ tình viết lại thật ngắn gọn tình xảy có hậu điều xảy tình xảy thật Sẽ có hậu điều xảy thành phố điện tháng trời? 3456789 1011121314 15 Tổng KT Hãy sử dụng chữ vần từ sáng để tạo 15 từ tiếng Việt khác có nghĩa (ví dụ: san, sân, gán tạo từ chữ s, a, n, g) Bạn không sử dụng chữ từ cho Những từ gồm từ chữ trở lên điểm, từ gồm chữ nửa điểm Giả sử Bạn đứng sợi dây treo lơ lửng hình vẽ với tới sợi dây kia, dù cố nghiêng người Vậy làm Bạn nắm hai đầu sợi dây mà không nhờ giúp đỡ nào? …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Có tính chất mà nhiều vật có, ví dụ: "tròn" Bạn cần viết nhiều tốt vật có tính chất nêu Ví dụ: Tròn: Đĩa, Cốc, Đèn điện, Đồng hồ, Đồng tiền Cái người sử dụng để chuyển động nhanh? 123456 789 10 11121314 15161718 1920 Sử dụng hình tam giác: hình sở để Bạn tạo nhiều hình vẽ có ý nghĩa (hãy đặt tên cho hình): VÝ dô: VÝ dô: Những hình xếp đầy, vừa đủ thành khối lập phương không? Giả sử Bạn có gỗ ngắn, làm Bạn gộp chúng thành "chiếc cầu" đủ dài để bắc qua hai thành hòm hình vẽ mà không nhờ trợ giúp khác cưa (phải giữ nguyên trạng hòm nói rõ cách làm vẽ hình minh hoạ) ? 10/- Hãy trả lời câu cách trung thực cách đánh dấu vào ô trống Đ = đúng; S= sai; K= không biết, không rõ Đ Tôi người hay đề xuất ý tưởng Tôi người khéo tay Tôi thường tự thiết kế chế tạo đồ dùng cho riêng Mọi người hay tham khảo ý kiến Tôi thường tự trí phòng Tôi có khiếu nghệ thuật Tôi thích nấu ăn Tôi bán sản phẩm làm Tôi người ta thuê làm nhiều thứ 10 Tôi không thích công việc sản phẩm cuối 11 Tôi chơi loại nhạc cụ 12 Tôi có khiếu ngôn ngữ 13 Tôi có khả tốt việc giải vấn đề phức tạp 14 Mọi người nói có trí tưởng tượng tốt 15 Tôi người diễn xuất tốt giỏi bắt chước 16 Tôi thích giải toán đố hình, đố chữ 17 18 Tôi người thích mạo hiểm thích trải nghiệm Tôi thường nghĩ cách mới, tốt để làm công việc 19 Tôi thích đọc chuyện viễn tưởng 20 Tôi bịa câu truyện làm người cười S K Phụ lục Kết phân tích khác biệt điểm CQ trung bình item theo niên khóa N Mean Descriptives Std Std 95% Confidence Minimum Maximum Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound nam thu 122 4.54 2.261 205 4.14 4.95 14 102 6.10 3.136 310 5.48 6.71 14 69 8.04 4.237 510 7.03 9.06 20 293 5.91 3.402 199 5.52 6.30 20 122 9.38 4.070 369 8.65 10.11 20 102 10.45 4.587 454 9.55 11.35 20 69 18.17 2.684 323 17.53 18.82 20 293 11.82 5.339 312 11.21 12.44 20 122 4.93 2.976 269 4.40 5.47 14 102 5.65 2.827 280 5.09 6.20 14 69 6.96 3.521 424 6.11 7.80 15 nhat nam item1 thu hai nam thu ba Total nam thu nhat nam item2 thu hai nam thu ba Total nam thu nhat item3 nam thu hai nam thu ba Total 293 5.66 3.152 184 5.30 6.02 15 122 9.57 4.598 416 8.74 10.39 15 102 9.24 3.933 389 8.46 10.01 15 3.569 430 10.17 11.89 15 nam thu nhat item4 nam thu hai nam thu ba Total 69 11.03 293 9.80 4.191 245 9.31 10.28 15 122 2.25 2.498 226 1.81 2.70 102 2.06 2.473 245 1.57 2.54 69 2.17 2.497 301 1.57 2.77 293 2.17 2.482 145 1.88 2.45 122 8.98 3.816 345 8.30 9.67 17 102 9.02 4.340 430 8.17 9.87 20 5.012 603 10.62 13.03 20 nam thu nhat item5 nam thu hai nam thu ba Total nam thu nhat item6 nam thu hai nam thu ba Total 69 11.83 293 9.67 4.454 260 9.15 10.18 20 122 9.52 3.316 300 8.93 10.12 18 102 9.55 3.891 385 8.78 10.31 18 nam thu item7 nhat nam thu hai nam thu ba Total 69 15.87 2.807 338 15.20 16.54 18 293 11.03 4.345 254 10.53 11.53 18 122 2.75 2.498 226 2.30 3.19 102 3.04 2.453 243 2.56 3.52 69 3.70 2.212 266 3.16 4.23 293 3.07 2.438 142 2.79 3.35 122 2.42 2.509 227 1.97 2.87 102 1.96 2.453 243 1.48 2.44 69 2.68 2.512 302 2.08 3.28 293 2.32 2.498 146 2.03 2.61 nam thu nhat item8 nam thu hai nam thu ba Total nam thu nhat nam item9 thu hai nam thu ba Total ... ca sinh viờn Hc vin Khoa hc Quõn s ... 48 3.1.1 Kt qu o lng ch s sỏng to ca sinh viờn Hc vin Khoa hc Quõn s: ch s v nng lc sỏng to ca sinh viờn. 48 3.1.2 So sỏnh nng lc sỏng to gia cỏc nhúm sinh. .. v ch s sỏng to ca sinh viờn Hc vin Khoa hc Quõn s - Ch cỏc mi liờn h, nhng yu t nh hng n nng lc sỏng to ca sinh viờn Cõu hi nghiờn cu/ gi thuyt nghiờn cu - Sinh viờn Hc vin Khoa hc Quõn s cú... cỏc gii phỏp c th nõng cao nng lc sỏng to ca sinh viờn í ngha khoa hc v thc tin ca ti 8.1 í ngha khoa hc õy l nghiờn cu u tiờn v sinh viờn Hc vin Khoa hc Quõn s, ti nghiờn cu s mang ý ngha c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chỉ số sáng tạo của sinh viên học viên khoa học quân sự , Nghiên cứu chỉ số sáng tạo của sinh viên học viên khoa học quân sự , Nghiên cứu chỉ số sáng tạo của sinh viên học viên khoa học quân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay