Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp bắc giang

128 107 2
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC PHAN THỊ THANH NHÃ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TƢƢ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC PHAN THỊ THANH NHÃ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TƢƢ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BẮC GIANG Chuyên ngành: Đo lƣờng Đánh giá giáo dục Mã số: 60 14 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Bá Thịnh Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin đươc gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo , PGS.TS Hoàng Bá Thịnh người tận tình hướng dẫn , đông viên trìn h triển khai vàhoàn thành luâṇvăn tốt nghiêp.p Đồng thời, rất trân trong, biết ơn quý thầy, cô Viện Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiêṭ tinh giảng daỵ trang bi cp ho chúng kiến thức chuyên ngành quý báu khoá học Cuối cùng, xin đươc gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chi p thuộc chuyên nganh Đo lường Đanh giá Giao duc ,p bạn học cùng khoá 7, đồng nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp những người nhiêṭ tinh chia sẻ , giúp đỡ, đông viên khich lê ptôi suốt trình học tập hoàn thành chương trình cao học Do thời gian có haṇ chưa có nhiều kinh nghiêm nghiên cứu chuyên nganh nên luâ pn văn không thể tránh khỏi những haṇ chế thiếu sót Tác giả kính mong nhận góp ý, bổ sung cac thầy , cô bạn học viên Môṭ lần nữa, xin chân cam ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề "Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang" hoàn toàn kết quả nghiên cứu bản thân chưa công bố bất công trình nghiên cứu người khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết quả trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất cả tài liệu tham khảo sử dụng luận văn đều trích dẫn tường minh, theo đúng quy định Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn mình./ Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Nhã MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3 Giới hạn nghiên cứu đề tài Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1.Các nghiên cứu về biến độc lập - Yếu tố ảnh hưởng đến học tập 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến biến phụ thuộc - Hoạt động tự học 1.2 Một số vấn đề lý luận bản về hoạt động học 13 1.2.1 Khái niệm về hoạt động học 13 1.2.2 Bản chất hoạt động học 13 1.2.3 Đối tượng hoạt động học 14 1.2.4 Điều kiện học tập 14 1.2.5 Đặc điểm chung hoạt động học tập SV 15 1.3 Hoạt động tự học 15 1.3.1 Khái niệm về tự học 15 1.3.2 Các hình thức tự học 17 1.3.3 Các biểu hoạt động tự học SV 19 1.3.4 Tính chất HĐTH 21 1.3.5 Vai trò HĐTH 21 1.3.6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học 22 1.4 Khung phân tích 25 Tiểu kết chương 26 Chƣơng TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Bối cảnh, địa bàn nghiên cứu 27 2.2 Tổ chức nghiên cứu 29 2.2.1 Mẫu nghiên cứu 29 2.2.2 Quy trình nghiên cứu 31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.4 Thang đo đánh giá thang đo 33 2.4.1 Điều tra thử nghiệm 33 2.4.2 Điều tra thức 38 Tiểu kết chương 46 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 47 3.1 Thực trạng về hoạt động tự học SV trường CĐKTCN 47 3.1.1 Nhận thức thái độ SV về tự học 47 3.1.2 Hoạt động tự học SV 52 3.1.3 Thời gian, địa điểm SV tiến hành tự học 57 3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến HĐTH SV trường CĐTKCN 59 3.2.1 Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội 59 3.2.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 64 Tiểu kết chương 72 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 81 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CĐKTCN Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp CNTT Công nghê hông tin GV Giảng viên HĐTH Hoạt động tự học HSSV Học sinh, sinh viên KQHT Kết quả học tập TH Tự học SV Sinh viên Sig Mức ý nghĩa DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 1.1 Khung phân tích đề tài Bảng 2.1 Số phiếu khảo sát phát thu về Hình 2.1 Sơ đồ quy trình triển khai nghiên cứu Bảng 2.2 Độ tin cậy tương quan biến với nhân tố tổng biến quan sát Bảng 2.3 Bảng thống kê mô tả đặc điểm mẫu khảo sát Bảng 2.4 Kiểm định KMO Bartlett's cho biến độc lập Bảng 2.5 Bảng giá trị riêng phương sai trích cho biến độc lập Bảng 2.6 Ma trận nhân tố với phép xoay Principal Varimax cho biến độc lập Bảng 2.7 Mô tả nhân tố sau phân tích EFA Bảng 2.8 Tổng hợp độ tin cậy nhân tố Bảng 3.1 Mức độ đánh giá cần thiết tự học Bảng 3.2 Qui định về mức đánh giá về mục đích tự học tính tự giác SV Bảng 3.3 Thống kê mô tả về mục đích tự học SV Hình 3.1 Biểu đồ biểu thị mục đích tự học SV Bảng 3.4 Thống kê mô tả về tính tự giác SV tự học Hình 3.2 Biểu đồ biểu thị tính tự giác SV Bảng 3.5 Bảng mô tả qui định về mức đánh giá về mức độ tự học Bảng 3.6 Thống kê giá trị trung bình mức độ tự học tổng thể Bảng 3.7 Thống kê mô tả mức độ tự học biến Bảng 3.8 Trung bình mức độ tự học giữa SV cư trú nông thôn SV cư trú thành thị Bảng 3.9 Phân tích ANOVA giữa mức độ tự học với địa bàn cư trú SV Bảng 3.10 Trung bình mức độ tự học giữa nhóm SV có mức chi tiêu khác Bảng 3.11 Phân tích ANOVA giữa mức độ tự học với mức chi tiêu SV Bảng 3.12 Kết quả thống kê mô tả biến quan sát nhân tố Bảng 3.13 Thống kê thời gian tự học SV Bảng 3.14 Số liệu khảo sát địa điểm tự học SV Bảng 3.15 Hệ số tương quan giữa biến phương trình hồi quy Bảng 3.16 Đánh giá phù hợp mô hình Bảng 3.17 Phân tích ANOVA giữa biến phụ thuộc biến độc lập Bảng 3.18 Ước lượng hệ số hồi quy cho mô hình Bảng 3.19 Kiểm định KMO Bartlett's cho biến phụ thuộc Bảng 3.20 Bảng giá trị riêng phương sai trích cho biến phụ thuộc Hình 3.3 Biểu đồ mô tả mức độ tự học với biến Bảng 3.21 Ma trận nhân tố với phép xoay Principal Varimax cho biến phụ thuộc Bảng 3.22.Trung bình mức độ tự học SV ngành Kinh tế ngành Kỹ thuật Bảng 3.23 Phân tích ANOVA giữa mức độ tự học ngành Bảng 3.24 Trung bình mức độ tự học giữa nhóm SV nam SV nữ Bảng 3.25 Phân tích ANOVA giữa mức độ tự học giới tính Bảng 3.26.Trung bình mức độ tự học giữa nhóm SV khóa Bảng 3.27 Phân tích ANOVA giữa mức độ tự học năm học MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giai đoạn học tập nhà trường giai đoạn rất ngắn đối với người, mà việc học việc lâu dài, suốt đời Lê nin nói "Học, học nữa, học mãi" Bác Hồ số những người Việt Nam có ý chí đấu tranh học tập kiên cường, Người có thể nói thứ tiếng, tự luyện viết báo những ngôn ngữ Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Người khẳng định "cách học tập, phải lấy tự học làm cốt, phải biết tự động học tập…" Trong trình hội nhập quốc tế, Đảng Nhà nước ta xác định giáo dục quốc sách hàng đầu, sở phát triển xã hội, đầu tư cho xã hội đầu tư cho phát triển Đảng Nhà nước ta chủ trương đổi mới giáo dục toàn diện, yêu cầu về phương pháp giáo dục "phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học", đặc biệt chú trọng đến việc " bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên" [17] Chính vì vậy, người học không tiếp thu những kiến thức khoa học mà phải biết hình thành phương pháp tự học Kết quả học tập người học phản ánh hiệu quả HĐTH họ Thước đo chất lượng giáo dục đào tạo lại kết quả học tập người học Do đó, trình giáo dục đào tạo, người dạy người học cần biết nâng cao hiệu quả HĐTH TH phương thức bản để người học tiếp cận chiếm lĩnh hệ thống tri thức phong phú thiết thực Chỉ có TH thì giáo dục đào tạo mới thành công, tính khách quan, vấn đề có tính nguyên tắc trình giáo dục đào tạo Summary of item Estimates ========================= Mean 00 Mean phải gần 0.00 SD SD phải gần 1.00 SD (adjusted) 97 Reliability of estimate 90 88 Fit Statistics =============== Mean 98 Mean 96 Mean phải gần 1.00 SD 18 SD Infit Mean Square 20 Outfit Mean Square SD phải gần 0.00 I n f i t t O u t f i t t M e a n M e a n S D e c t s c o S r D e s ================== ================== ================== ================== ========= T i t e m s E w i t h -C a z e r o s c o r e s i t e m E -S u s t m m i m a r a t y e s o f a l l c S T s e s w i t h p e r f (N =3 L = 36 Pr ob ab il it y Le ve l= 50 ) o n t e s t a s e E s t i m a t e s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = M e a n S D S D ( a d j u s t e d ) Relia ================================== ================================== O u t f i t M e a n S q u a r e ============ p h i e u k h a o s M e a t a n 9 M e a bility of estimate n Fit Statisti cs ======= ======= = S Infit Mean Square D S D Item Estimates (Thresholds) all on phieukhaosat (N = 171 L = 36 Probability Level= 50) 2.0 | | XX | | XXX | 5.3 XXX | 3.3 8.3 XX | XX | X | 7.3 16.3 | 2.3 | 4.3 9.3 10.3 12.3 | 6.3 11.3 14.3 15.3 | 1.3 | 19.4 | 13.3 XX XX 1.0 X 20.4 | X | 17.3 | XX | | XX | || XX | XX | 18.3 | XX | X | 18.2 19.3 20.3 X | XX | 3.2 5.2 8.2 XX | 19.2 20.2 XX | XX | XX | 7.2 16.2 XX | 2.2 4.2 X | 6.2 9.2 X | 14.2 15.2 XX | 1.2 XX | 97 10.2 11.2 12.2 -1.0 X | 13.2 | | XX 17.2 | | | 18.1 | | | 19.1 20.1 | |||| -2.0 Each X represents students ================================================================================= Phieu khao sat -Item Fit all on phieukhaosat (N = 35 L = 36 Probability Level= 50) -INFIT MNSQ 71 77 83 91 1.00 1.10 1.20 1.30 + -+ -+ -+ -+ -+ -+ item item item item * item 10 item 11 |* 14 item 16 17 item item item item *| item 10 13 item 15 17 18 19 20 item *| item 14 *| * |* | |* * 98 | | * |* * item | | * *| 12 13 | *| 18 19 20 | item |* * 11 item * 16 | item 12 | 15 item * 20 item 20 21 item 21 * | | * 22 item 22 *| 23 item 23 |* 24 item 24 |* 25 item 25 *| 26 item 26 | * 27 item 27 * | 28 item 28 * | 29 item 29 * | 30 item 30 * | 31 item 31 *| 32 item 32 |* 33 item 33 | * 34 item 34 * | 35 item 35 |* 36 item 36 *| ================================================================================ 99 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .842 Bartlett 's Test of Spheri city Approx ChiSquare 3.345E d f S i g 0 T o t a l V a r i a n c e E x p l a i n e d Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings C o m p o n ent Total Cumulative % 1 1 2 4 2 7 % of Variance 1 3 Cumulative 1 % Variance 2 7 0 8 3 8 0 % of Total % of Variance Total Cumulative % 6 7 7 8 8 8 4 9 6 7.71 4.51 3.37 2.89 2.36 4 3 4 1 3 1 1 0 22 306 957 93.618 23 282 880 94.498 24 272 851 95.348 25 257 803 96.151 26 234 730 96.882 27 216 674 97.556 28 188 589 98.145 29 176 551 98.695 30 167 522 99.218 31 136 424 99.642 32 115 358 100.000 Rot ated Co mp one nt Mat rixa C ompone nt MUCDICHH OC7 855 MUCDICHH OC6 849 MUCDICHH OC1 773 MUCDICHH OC4 753 MUCDICHH OC5 728 MUCDICHH OC3 720 MUCDICHH OC2 G I A N G D A Y _ K I E M T R A G I A N G D A Y _ K I E M T R A G I A N G D A Y _ K I E M T R A G I A N G D A Y _ K I E M T R A G I A N G D A Y _ K I E M T R A G I A N G D A Y _ K I E M T R A G I A N G D A Y _ K I E M T R A 6 T I N H T U G I A C T I N H T U G I A C T I N H T U G I A C T I NHTUGIAC2 784 TINHTUGIAC3 765 TINHTUGIAC4 707 TINHTUGIAC1 706 1 QUANLY_GIADINH5 853 QUANLY_GIADINH6 844 QUANLY_GIADINH2 793 QUANLY_GIADINH1 786 QUANLY_GIADINH4 761 QUANLY_GIADINH3 738 COSOVATCHAT4 871 COSOVATCHAT5 846 COSOVATCHAT2 787 COSOVATCHAT3 770 COSOVATCHAT1 728 B i ế n p h ụ t h u ộ c K M O a n d B a r t l e t t ' s .000 T e s t K a i s e r M e y e r O l k i n M e a s u r e o f S a m p l i n g A d e q u a c y B a r t l e t t ' s Co m m un ali tie s T e s t o f T U T U T U T U S p h e r i c i t y E x t r a c t i o n A p p r o x C h i S q u a r e 8 Total Variance Expla C o onent Total % of Varianc e Cumula tive % df Sig Total % of E x Variance Cumulative % 2.956 73.910 73.910 2.956 73.910 73.910 1 4 102 345 8.632 94.066 237 5.934 100.000 Component Matrixa Component TUHOC4 910 TUHOC2 872 TUHOC1 833 TUHOC3 820 103 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC PHAN THỊ THANH NHÃ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TƢƢ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BẮC GIANG Chuyên... viết đầy đủ CĐKTCN Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp CNTT Công nghê hông tin GV Giảng viên HĐTH Hoạt động tự học HSSV Học sinh, sinh viên KQHT Kết quả học tập TH Tự học SV Sinh viên Sig Mức ý... Hoạt động tự học 1.2 Một số vấn đề lý luận bản về hoạt động học 13 1.2.1 Khái niệm về hoạt động học 13 1.2.2 Bản chất hoạt động học 13 1.2.3 Đối tượng hoạt động học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp bắc giang , Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp bắc giang , Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay