Luận văn thạc sĩ xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại sở công thương tỉnh thái nguyên

123 101 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:49

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÊ ANH TÚ XÂY DƢNG Ƣ KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂCHO HỆTHỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÊ ANH TÚ XÂY DƢNG Ƣ KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂCHO HỆTHỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ÁI VIỆT Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn đến thầy cô hết lòng bảo suốt thời gian học tập Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội Xin chân thành cảm ơn thầy cô đóng góp ý kiến, nhận xét quan tâm bảo, giúp đỡ tận tình trình thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Ái Việt trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình, định hƣớng nghiên cứu, góp ý chuyên môn trình công tác, học tập làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, TS Lê Quang Minh nhiệt tình quan tâm, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, bạn học viên lớp động viên tinh thần góp ý cho nội dung luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến gia đình động viên tạo điều kiện tốt cho trình học tập làm luận văn Mặc dù cố gắng trình thực luận văn nhƣng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc góp ý thầy cô bạn bè Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015 Tác giả Lê Anh Tú LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ từ Thầy hƣớng dẫn ngƣời cảm ơn, có tham khảo từ tài liệu liệt kê phần cuối luận văn Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố công trình Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015 Tác giả Lê Anh Tú MỤCLỤC BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHƢƢ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU .10 PHẦN MỞ ĐẦU .1 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THƢC Ƣ TIỄN CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CƢƢU .2 CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCƢƢU KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ DICH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 1.1 CHÍNH PHỦ ĐIỆN TƯ 1.1.1 KHÁI NIỆM CHÍNH PHỦ ĐIỆN TƯ 1.1.2 NGƢờI DÂN LÀ TRUNG TÂM 1.1.3 CÁC QUAN Hệ TƢƠNG TÁC TRONG CHÍNH PHủ ĐIệN Tử 1.1.4 LợI ÍCH CủA CHÍNH PHủ ĐIệN Tử .6 1.2 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN .7 1.2.1 KHÁI QUÁT Về DịCH Vụ CÔNG 1.2.2 DịCH Vụ HÀNH CHÍNH CÔNG 1.2.3 DỊCH VỤ CÔNG TRỰCTUYẾN .9 CHƢƠNG 2.XÂY DƢƢNG KHUNG KIẾ N TRÚC DICH VỤ CÔ NG TRƢƢC TUYẾN CHO SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 11 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN XÂY DƢƢNG KIẾN TRÚCTỔNG THỂ .11 2.1.1 KHUNG KIẾN TRÚC NHÓM MỞ TOGAF 11 2.1.2 KHUNG KIếN TRÚC ZACHMAN .18 2.1.3 KHUNG KIếN TRÚC ITI-GAF 20 2.1.4 MộT Số PHƢƠNG PHÁP LUậN/KHUNG KIếN TRÚC KHÁC 21 2.2 XÂY DƢNG KHUNG KIẾ N TRÚC CHO HỆ THỐ NG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC Ƣ TUYẾN TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 21 CHƢƠNG 3.XÂY DƢƢNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CHO DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 23 3.1 TẦM NHÌN KIẾN TRÚC 23 3.1.1 ĐÁNH GIÁ TRANG THÁI HIỆN TẠI 23 3.1.2 MỤC TIÊU 23 3.1.3 TÍNH PHÙ HợP VớI NộI DUNG CủA CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIểN THƢƠNG MạI ĐIệN Tử QUốC GIA GIAI ĐOạN 2015 - 2020 24 3.1.4 PHẠM VI 24 3.1.5 CÁC BÊN LIÊN QUAN 25 3.1.6 KHUNG CÔNG VIỆC .26 3.2 KIẾN TRÚC NGHIỆPVỤ 27 3.2.1 MÔ HÌNH TỔ CHƢƢC CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG THÁI NGUYÊN 27 3.2.2 CÁC NGUYÊN TẮC NGHIỆP VỤ CỦA SỞ .28 3.2.3 CÁC TỔ CHỨC THAM GIA DICH VỤ CÔNG TRƢƢC TUYẾN 28 3.2.4 NGHIỆP VỤ HIỆN TAỊ 29 3.2.5 NGHIỆP VỤ TƢƠNG LAI 30 3.3 KIẾN TRÚC ƢƢNG DUNG .38 3.3.1 NHƢƢNG NGUYÊN TẮC Đ ỐI VỚI KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 38 3.3.2 KIẾN TRÚC ƢƢNG DUNG TƢƠNG LAI 42 3.3.3 MÔ TẢ TRƢỜNG HỢPSƢƢ DỤNG CÁC USE CASE 46 3.3.4 BẢNG MÔ TẢ TỪNG USECASE 51 3.4 KIẾN TRÚC THÔNG TIN 55 3.4.1 CÁC NGUYÊN TẮC DỮ LIỆU CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 55 3.4.2 KIẾN TRÚC THÔNG TIN TƢƠNG LAI .56 3.4.3.QUảNTRịVÀSởHữUDữLIệU .56 3.4.4.KIếNTRÚC DƢƢ LIỆU 57 3.4.5 CÁCHợPPHầNPHụCủADữLIệU 59 3.5 KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ 59 3.5.1 CÁC NGUYÊN TẮC KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 59 3.5.2 KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 62 3.5.3 KIếN TRÚC HƢớNG DịCH Vụ (SOA) .64 3.5.4 GIÁM QUẢN EA VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 68 3.6 KIẾN TRÚC AN TOÀN, AN NINH .72 3.6.1 KIẾN TRÚC BẢO MẬT 72 3.6.2 AN TOÀN AN NINH CHO Dữ LIệU 75 3.6.3 AN TOÀN AN NINH CHO ứNG DụNG 75 3.6.4 AN TOÀN AN NINH MạNG VÀ Hạ TầNG THÔNG TIN .76 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DICH VỤ CÔNG TRƢC Ƣ TUYẾN THEO MÔ HÌNH ITI-GAF 77 4.1 TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN MÔ HÌNH ITI-GAF 77 4.2 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐN G DICH VỤ CÔNG TRƢƢ C TUYẾN TẠI SỞ CÔ NG THƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 81 4.2.1 ĐÁNH GIÁ Về Hệ THốNG CÁC QUY CHế .81 4.2.2 ĐÁNH GIÁ Về CƠ CấU-NĂNG LựC 82 4.2.3 ĐÁNH GIÁ Về HOạT ĐộNG 83 4.2.4 ĐÁNH GIÁ Về NGHIệP Vụ 85 4.2.5 ĐÁNH GIÁ Về NGUồN NHÂN LựC 85 4.2.6 ĐÁNH GIÁ Về CƠ Sở Hạ TầNG 85 4.2.7 ĐÁNH GIÁ CHUNG .86 4.3 ĐÁNH GIÁHIỆU QUẢCỦA HỆ THỐNG DỊCH VỤCÔNG TRƢC Ƣ TUYẾN .86 4.3.1 HIệU QUả CủA HỆ THỐNG DICH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 86 4.3.2 ĐốI TƢợNG HƢởNG LợI Từ HỆ THỐNG DICH VỤCÔNG TRƢC Ƣ TUYẾN 87 KẾT LUẬN 88 ĐÁNH GIÁ LợI ÍCH, ƢU ĐIểM CủA PHƢƠNG PHÁP LUậN 88 BÀI HọC RÚT RA KHI ÁP DụNG PHƢƠNG PHÁP LUậN VÀO THƢƢC TẾ 88 CÁC VấN Đề CÒN TồN TạI .88 HƢớNG NGHIÊN CứU TIếP THEO 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 BẢNG KÝHIỆU CÁC CHỮVIẾT TẮT Tƣƣviết tắt Tƣƣ đầy đủ TOGAF The Open Group Architecture Framework FEAF Federal Enterprise Architecture Framework ITI-GAF Information Technology Institute - Government Architecture Framework CNTT Công nghệ thông tin CPĐT Chính phủ điện tử Cơ CQNN quan nhà nƣớc G2C Chính phủ tới ngƣời dân G2B Chính phủ tới doanh nghiệp G2E Chính phủ tới cán bộ, công chƣƢc, viên chƣƢc G2G Chính phủ tới phủ C C COTS FOSS QTHT TTHC G B G KH& CN A D M E A U N Ƣ t Enterprise D K u Architectu h r re o e U a s D e e C v a e s v l e o h ọ c p phần c m mềm ô e thƣơng n mại t phần mềm nguồn mở n g miễn phí n M Quản h e trị hệ ệ t thống h Thủ A o tục r d hành g c h i t e c DANH MUC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Các thành phần - TOGAF…………………………………… Hình 2.2 Phƣơng pháp phát triển kiến trúc (ADM)- TOGAF………………… Hình 18 18 2.3 Các vòng lặp ADM - TOGAF………………………………… Hình 2.4 21 Khung nội dung kiến trúc chuẩn (Content Metamodel)- TOGAF… Hình 2.5 Mô 23 tả thành phần khung nội dung kiến trúc chuẩn - TOGAF 24 Hình 2.6 Khung kiến trúc Zachman…………………………………………… Hình 2.7 Mô hình ITI-GAF…………………………………………………… 25 26 Hì nh K hu ng ki ến tr úc IT IG A F … … … … … … … … … … … … … … 81 Trong Điểm đánh giá chung đƣợc tính theo công thức: ��� = �ℎỉ �ố �ả��ℎẩ� ∗ ��ọ���ố + �ℎỉ �ố �ℎà�ℎ�ℎầ� ∗ ��ọ���ố Nếu giá trị DGC đạt:  0
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại sở công thương tỉnh thái nguyên , Luận văn thạc sĩ xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại sở công thương tỉnh thái nguyên , Luận văn thạc sĩ xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại sở công thương tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay