Luận văn thạc sĩ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN lý tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG

74 105 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:49

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÕ THÀNH TRUNG TĂNG CƢỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÕ THÀNH TRUNG TĂNG CƢỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý Hệ thống thông tin Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ DUY LINH Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trinh nghiên cứu của riêng Các số liệu , kết luâṇ đươc đưa luâṇ văn là trung thưc, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn VõThành Trung LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Duy Linh hướng dẫn thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vô có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện cho quá trình học tập Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích quá trình thực đề tài nghiên cứu Mặc dù nỗ lực cố gắng, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận thông cảm, góp ý tận tình bảo quý thầy cô các bạn Một lần xin gửi đến tất người lời cảm ơn chân thành nhất! Tác giả luận văn VõThành Trung MỤC LỤC BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết đề tài .8 Kết cấu đề tài .8 CHƢƠNG 10 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG Y TẾ .10 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin y tế 10 1.2 Thực trạng hệ thống thông tin bệnh viện số bệnh viện lớn 11 1.2.1 Bệnh viện Hữu Nghị 12 1.2.2 Bệnh viện Nhi Trung ương 13 1.2.3 Bệnh viện Việt Đức .13 1.2.4 Bệnh viện Bạch Mai 13 1.3 Kết luận 18 CHƢƠNG 19 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG 19 2.1 Thực trạng hạ tầng 19 2.1.1 Quy mô Bệnh viện 19 2.1.2 Kết nối mạng nội 19 2.1.3 Kết nối Internet 20 2.1.4 Thiết bị 20 2.2 Hiện trạng ứng dụng nghiệp vụ .22 2.2.1 Phần mềm hệ thống .22 2.2.1.1 Phần mềm ứng dụng nghiệp vụ .22 2.2.1.2 Phần mềm Tổ chức cán 22 Phần 2.2.1.3 mềm MediSoft 2003 .23 Phần 2.2.1.4 mềm Thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân ngoại trú 24 Phần mềm 2.2.1.5 quản lý bệnh viện .25 Phần mềm kế 2.2.1.6 toán 26 2.2.2 Hiện trạng nhân lực CNTT 27 2.2.2.1 Phòng CNTT 27 2.2.2.2 Bác sĩ, y tá 27 2.2.2.3 Tổ chức nghiệp vụ 27 2.3 Đánh giá trạng .28 2.3.1 Ưu điểm 28 2.3.2 Hạn chế 29 2.3.2.1 Mạng vật lý 29 An 2.3.2.2 toàn, an ninh mạng 30 Các 2.3.2.3 dịch vụ mạng .30 Đánh giá 2.3.2.4 trạng các ứng dụng nghiệp vụ 32 2.4 Kết luận 34 CHƢƠNG 35 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁM BỆNH 35 TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG 35 3.1 Yêu cầu chung 35 3.2 Yêu cầu cụ thể 36 3.3 Công nghệ, tính phần mềm 38 3.3.1 Công nghệ 38 3.3.2 Tính phần mềm .40 3.4 Các mô hình đề xuất 42 3.4.1 Tiếp đón bệnh nhân .42 3.4.2 Quản lý bệnh nhân khám bệnh 48 Quản 3.4.3 lý hàng đợi bệnh nhân 54 Giải pháp 3.4.4 an toàn, bảo mật 56 Giải pháp 3.4.5 lưu phục hồi liệu 57 3.5 Phân tích hiệu phần mềm quản lý khám bệnh đề xuất .58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban Giám đốc BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện CLS Cận lâm sang CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu HĐH Hệ điều hành QLBV Quản lý bệnh viện TCKT Tài Kế toán TƯ VLAN HIS MXML Trung ương Mạng LAN ảo (Virtual Local Area Network) Hệ thống thông tin Maximum Experience Markup Language RIA Rich Internet Application VM Virtual Machine OOP Object Oriented Programming MVC Model - View - Controller DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các phần mềm sử dụng bệnh viện Bạch Mai………………………………………………………………… Bảng 2.1 Quy luật đặt tên các máy trạm…………………………….…… 21 17 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Hệ thống thông tin bệnh viện……………………………… Hình 2.1 Hạ tầng mạng Bệnh viện Mắt ……………… …………… 19 Hình 2.2 Sơ đồ luồng thông tin Bệnh viện Mắt …….…………… 21 Hình 2.3 Tổ chức nghiệp vụ Bệnh viện Mắt………………….… 27 Hình 3.1 Qui trình khám bệnh Bệnh viện Mắt….………………… 34 Hình 3.2 Kiến trúc tổng quát theo phân hệ……………… … 40 Hình 3.3 Kiến trúc lớp ứng dụng………… .…… 41 Hình 3.4 Mô hình tiếp đón bệnh nhân Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 42 Đặc tả thông tin quản lý hành bệnh nhân 43 Đặc tả thông tin quản lý đối tượng bệnh nhân 44 Đặc tả thông tin chuyên môn 44 Chức quản lý tiếp đón 46 Chức báo cáo thống kê 47 Hình 3.10 Mô hình chức quản lý khám bệnh 48 Hình 3.11 Chức chẩn đoán bệnh 49 Hình 3.12 Chức toa thuốc 50 Hình 3.13 Chức toán viện phí 50 Hình 3.14 Chức danh sách khám 51 Hình 3.15 Chức khám cận lâm sàng Hình 3.16 Chức hướng xử trí 52 Hình 3.17 Mô hình quản lý hàng đợi bệnh nhân 53 Hình 3.18 Cơ chế vận hành backup liệu 56 52 Tên thuốc Danh sách thuốc từ tủ trực Hàm lượng Đơn vị tính Số lượng tồn Đơn giá T h u ố c t t ủ t r ự c k h o a k h m b ệ n h S ố l ợ n g đ i ề u t r ị C c h d ù n g , kiểu dùng thuốc i ệ T ên thuốc n Thuốc bệnh nhân Hàm lượng D a n h s c h p h í t huốc kho Đơn vị tính t S ố lượng tồn Đ i ơn giá T h u p ố c h t â k n h o h ( BHYT, Ngoại trú ) ệ Số lượng điều trị C ách dùng, kiểu dùng thuốc n B ảng tổng hợp thuốc xuất từ kho Hình y 3.12 - Chức toa Loại phí thuốc Chi tiết phí Số lượng + Viện phí tính toán cho bệnh nhân dịch vụ đó Thông tin viện phí mang tính chất tham khảo, thu v T ổ n g t i ề n Vi ệ T i ề n n B H Y T T i ề n B N T i ề n t m B N ứ n g t ự t r ả T i ề n h o n Đ ã t h a n h t r ả B N t o Hình 3.13 Chức toán viện phí + Thông tin chuyển phòng khám: danh sách bệnh nhân phòng khám, bao gồm thông tin hành bệnh nhân, mã phiếu khám, mã bệnh nhân Phân chia theo phòng Danh sách bệnh nhân chờ khám Tổng hợp Số phiếu D a n h sá ch đ a n g kh m Số hồ sơ Mã b ệ n h n h â n Thông tin hành D a n h sá ch kh m C h ẩ n đ o n l â m sà n g Số phiếu Số hồ sơ D a n h sá ch đ ã kh m Mã b ệ n h n h â n Thông tin hành C h ẩ n đ o n p h ò n g kh m Xử trí Hình 3.14 - Chức danh sách khám + Thông tin cận lâm sàng: thông tin các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh định cho bệnh nhân Gửi thông tin yêu cầu xét nghiệm đến chương trình Quản lý khoa cận lâm sàng, bệnh nhân cần phải làm xét nghiệm cận lâm sàng quá trình chẩn đoán đống thời Gửi thông tin đến phận Viện phí để thu phí 52 Kiểu cân lâm sàng CLS đơn CLS nhóm C ậ n l â m sà n g Loai CLS Tên CLS T h Th ôngi tin qu g n lýi a n y ê u c ầ u T h i g i a n t h ự c h i ệ n B S c h o C L S K ế t q u ả C L S Hình 3.15 - Chức khám cận lâm sàng + Thông tin hướng xử trí: đưa các hướng định điều trị cho bệnh nhân n Đ i ề u t r ị H n ộ i t r ú K h o a đ i ề u H h o v ề Đ i ề u t r ú C ho n th uố c C v i ệ N y g ể n Y ê u c u h đ t đ ợ - C h ứ c c T h i n ă g n i g a n y ể n u ớng xử trí n h u c h ầ t r ị n g o i y ì C t r ị h + Thời gian cho thuốc bệnh nhân (thường khoảng 5-7phút) m ấ t p h ú t ( k ể c ả c a ́ c h d ù n g … ) ỉ 10 giây + Thời gian cho + CLS nhóm 30 giây T + Thời gian cho điều trị nội h điều trị ngoại 10 giây + Cho phép nhiều máy hoạt động độc lập i mà đảm bảo tính đồng b g ộ i a h n o a c ́ h t o r o m n ộ g t t C h L S i đ g i n a n c h t h ự c H ì n h t h ứ c , g i a o d i ệ n + Các thông tin nhóm phân định theo khu vực để tiện nhập liệu theo dõi, chống sai sót + Các mục nhập liệu thiết kế phù hợp với tư logic người sử dụng + Các mục tuỳ chọn thiết kế cho phù hợp quá trình nhập liệu, cần hiển thị, không cần (do tuỳ chọn) để chống thời gian thừa sai lệch thông tin + Có thẩm mỹ, tuân theo chuẩn thiết kế giao diện windows Báo cáo thống kê: -Báo cáo hoạt động phòng khám tổng hợp -Báo cáo bệnh nhân chờ khám -Báo cáo bệnh nhân khám -Báo cáo bệnh nhân theo đối tượng -Báo cáo bệnh nhân theo xử trí: cho về, ngoại trú, vào nội trú, chuyển viện 3.4.3 Quản lý hàng đợi bệnh nhân Hình 3.17 - Mô hình quản lý hàng đợi bệnh nhân 54 - Hệ thống xếp hàng tự động thiết kế bám sát vào quy trình khám chữa bệnh toán viện phí áp dụng các phận Bệnh viện Mắt Trung Ương - Tích hợp chặt chẽ với hệ thống phần mềm quản lý phòng khám, tạo thành thể thống nhất, có tính hệ thống, vừa đảm bảo tính mở để thuận tiện cho việc sửa chữa, nâng cấp sau - Đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật sau đây: o Danh sách bệnh nhân hàng đợi lấy tự động từ phần mềm phòng khám, nhận dạng mã khám chữa bệnh các phiếu khám bệnh nhân Người sử dụng nhập lại các thông tin có, hạn chế thao tác phải sử dụng, thuận tiện cho người dùng, đảm bảo thời gian đáp ứng hệ thống o Hệ thống cấp số thứ tự gọi số cách tự động theo thứ tự, thị số thứ tự lượt phục vụ hình LCD các điểm phục vụ Trên hình LCD có thể số thứ tự điểm phục vụ nhiều điểm phụ vụ (màn hình lớn trung tâm) o Hệ thống hỗ trợ gọi số thứ tự dạng phục vụ VIP o Hệ thống hỗ trợ cài đặt các mức ưu tiên với số nhóm đối tượng bệnh nhân: người già 80 tuổi, trẻ em tuổi… o Phát âm gọi số (khách hàng có thể tự cài đặt ghi âm giọng đọc ) Gọi số theo điểm dịch vụ nhóm điểm dịch vụ o Hệ thống có khả mở rộng không giới hạn số lượng điểm phục vụ o Người quản lý có thể theo dõi thông tin quầy giao dịch máy tinh mạng nội o Một điểm tiếp đón có thể phục vụ nhiều dịch vụ, dịch vụ có thể phục vụ nhiều điểm tiếp đón, cho phép chuyển dịch vụ các điểm tiếp đón 55 o Nội dung hiển thị các hình LCD có thể thay đổi tuỳ biến theo kịch bản: kết hợp hiển thị thông tin lượt khám với các đoạn thông tin phổ biến kiến thức y học, các đoạn quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, các sản phẩm phục vụ khám chữa bệnh… - Các yêu cầu khác: o Có tính ổn định cao o Tốc độ xử lý nhanh, khả chịu tải lớn, đáp ứng các yêu cầu thời gian xử lý với khoảng 2000 lượt khám chữa bệnh/ngày Dễ dàng thuận tiện triển khai, cài đặt, bảo trì sản phẩm 3.4.4 Giải pháp an toàn, bảo mật Bảo mật thông tin bao gồm bảo mật sử dụng hệ thống bảo mật thông tin bệnh nhân a) Bảo mật sử dụng hệ thống: nhằm tránh xâm nhập ý muốn người lạ, gây hại cho hoạt động hệ thống Việc bảo mật thực đồng theo cách: - Thiết lập hệ thống mật lớp: + Lớp người dùng: Mỗi người tham gia hệ thống phải phân quyền truy cập thao tác phận riêng Khi truy nhập hệ thống mạng, người dùng phải khai báo tên mật trước tác nghiệp + Lớp liệu: Cơ sở liệu server thiết lập mật riêng + Lớp hệ thống: hệ thống máy chủ cài đặt tường lửa để tranh truy nhập từ bên Đây cấu trúc bảo mật lớp Bộ Y Tế yêu cầu [7] 56 b) Bảo mật thông tin bệnh nhân: - Chỉ người cấp quyền truy cập thông tin bệnh nhân hệ thống - Việc chia sẻ thông tin bệnh nhân phải các phận có thẩm quyền cho phép 3.4.5 Giải pháp lƣu phục hồi liệu Sản phẩm cuối phần mềm các liệu Việc lưu liệu thường xuyên liên tục quan trọng Máy chủ ứng dụng Máy chủ database luôn có nhu cầu lưu thông tin giữ cho mục đích toàn vẹn liệu phục hồi vận hành hệ thống nhanh chóng, đó đề xuất sử dụng giải pháp Repication Master-Slave để luôn có lưu tự động theo thời gian thực sang máy chủ backup Hình 3.18 - Cơ chế vận hành backup liệu Hệ thống có máy 192.168.0.6 máy chủ liệu có chứa database master 192.168.0.7 chứa database slave, máy 192.168.0.6 đồng liệu với 57 máy 192.168.0.7 theo thời gian thực, đó thời điểm hai database luôn tương đương Mục đích trì database với giải pháp trên, để xảy cố với máy, dựng máy lại chạy ứng dụng database để hệ thống hoạt động lại thời gian ngắn có thể 3.5 Phân tích hiệu phần mềm quản lý khám bệnh đề xuất - Mô hình phần mềm quản lý phòng khám đề xuất mô hình đại có thể áp dụng chung cho toàn bệnh viện, đồng thời có tính mở tính module hóa cao cho phép bệnh viện chủ động nâng cấp, bổ sung, tùy biến ứng dụng - Phần mềm quản lý phòng khám góp phần tin học hóa toàn hoạt động khám chữa bệnh, loại bỏ các động tác viết tay - Với mô hình đề xuất, triển khai thành công giúp các bác sỹ công tác lâm sàng - trợ giúp chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng, nghiên cứu khoa học, giúp bệnh nhân thuận tiện việc sử dụng các dịch vụ mà bệnh viện cung cấp - giảm thiểu các thủ tục hành chính, công khai hoá chi phí khám chữa bệnh, nhận các tư vấn cần thiết cách tự động hệ thống thông tin., đem lại phong cách làm việc đại cho Bệnh viện, nâng cao lực uy tín Bệnh viện Mắt Trung ương Qua đó thể rõ vai trò đầu ngành toàn quốc Bệnh viện Mắt Trung ương 58 KẾT LUẬN Trên đề tài Tăng cường ứng dụng CNTT quản lý Bệnh viện Mắt Trung ương Với nhiệm vụ quan trọng cấp bách công tác nghiên cứu, công tác quản lý, công tác chuyên môn, Bệnh viện Mắt trung ương phải quản lý, lưu trữ xử lý khối lượng thông tin giao dịch lớn Xuất phát từ tình hình thực tế, việc xây dựng hệ thống thông tin tổng thể đó xây dựng hệ thống quản lý khám bệnh cho Bệnh viện Mắt yêu cầu thực tế, cấp thiết cho công tác quản lý Bệnh viện Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chuyên môn bệnh viện điều kiện tiên để nâng cao chất lượng hiệu công việc mặt hoạt động, đem lại lợi ích cho bệnh viện, bệnh nhân các quan tổ chức liên quan 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Y tế (2015), Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin ngành y tế lần thứ Bộ Y tế (2011), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế chuẩn hóa hệ thống thông tin y tế, Quảng Nam Nguyễn Hoàng Phương, Phí Văn Thâm, Nguyễn Tuấn Khoa (2008), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý bệnh viện, Trung tâm tin học, Bộ Y tế Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Trần Anh Vũ (2006), Hệ thống thông tin y tế, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 Bộ Chính trị, BCH TƯ Đảng việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Luật Công nghệ thông tin Quốc hội thông qua ngày 22/06/2006 Quyết định Bộ trưởng Bộ Y tế số 5573/ QĐ - BYT ngày 29/12/2006 việc ban hành Tiêu chí phần mềm nội dung số phân hệ phần mềm tin học quản lý bệnh viện Tiếng Anh: World Health Organization (2010): Classifying health workers Geneva: WHO LaTour, Kathleen M., & Maki, Shirley Eichenwald (2010) Health information management concepts, principles, and practice 10.Oosterwijk, Herman: PACS Fundamentals Aubrey: OTech Inc, 2004 ISBN 978-0-9718867 60 ... NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÕ THÀNH TRUNG TĂNG CƢỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản lý Hệ thống thông tin. .. nguồn thông tin đó để đánh giá hiệu đưa mô hình hệ thống thông tin bệnh viện phù hợp để đề xuất áp dụng cho bệnh viện Mắt Trung ương Kết đề tài - Kết đề tài "Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông. .. nhân viên quản lý hệ thống mạng triển khai các phần mềm quản lý bệnh viện Chức phòng quản lý phát triển khoa học, công nghệ ứng dụng ICT bệnh viện Ở Bệnh viện Bạch Mai, 100% nhân viên sử dụng ICT
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN lý tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG , Luận văn thạc sĩ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN lý tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG , Luận văn thạc sĩ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN lý tại BỆNH VIỆN mắt TRUNG ƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay