Luận văn nguyên tắc trách nhiệm do lỗi của luật hình sự

202 97 1
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:26

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ VN LUT NGUYấN TC TRCH NHIM DO LI CA LUT HèNH S LUN N TIN S LUT HC H Ni -2014 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ VN LUT NGUYấN TC TRCH NHIM DO LI CA LUT HèNH S Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s Mó s: 62 38 40 01 LUN N TIN S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS TSKH Lờ Vn Cm TS Phm Mnh Hựng H Ni -2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu nờu Lun ỏn l trung thc Nhng kt lun khoa hc ca Lun ỏn cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc TC GI LUN N Lờ Vn Lut Li Cm n Tụi xin chõn thnh cm n th cỏc thy, cụ giỏo ang cụng tỏc v tham gia ging dy ti Khoa Lut, Trng i hc Quc gia H Ni, ó quan tõm, to iu kin giỳp cho tụi hon thnh cụng trỡnh nghiờn cu ny c bit, tụi xin chõn thnh cm n cỏc Thy giỏo: GS, TSKH Lờ Vn Cm v TS Phm Mnh Hựng, l ngi ó trc tip tn tỡnh hng dn v giỳp tụi quỏ trỡnh nghiờn cu ti Cm n Thy giỏo, Trung tng Trn Vn - PGS, TS, Phú Chỏnh ỏn TANDTC, Chỏnh ỏn Tũa ỏn Quõn s Trung ng ó quan tõm giỳp tụi quỏ trỡnh nghiờn cu ti ny Xin by t lũng bit n v s ng viờn, giỳp chõn thnh ca bn bố, cỏc ng nghip v gia ỡnh NHNG CH VIT TT TRONG LUN N BLHS BLTTHS BCT CNXH CTTP CT HTP LHS NQ : B lut hỡnh s : B lut t tng hỡnh s : B Chớnh tr : Ch ngha xó hi : Cu thnh ti phm : Ch th : Hi ng Thm phỏn : Lut hỡnh s : Ngh quyt : Nghiờn cu phỏp lut : 10 NCPL Phỏp lut hỡnh s 11 PLHS : Quc hi : 12 QH Sc lnh 13 SL : Tũa ỏn nhõn dõn 14 TAND : Tũa ỏn nhõn dõn ti cao : 15 TANDTC Trỏch nhim hỡnh s 16 TNHS : Th tng 17 TTg : Vin kim sỏt 18 VKS : Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao : 19 VKSNDTC Xó hi ch ngha 20 XHCN MC LC M U Chng NHNG VN CHUNG V NGUYấN TC TRCH NHIM DO LI CA LUT HèNH S VIT NAM 1.1 Mt s lý lun v li hỡnh s 14 1.1.1 Bn cht v khỏi nim ca li hỡnh s 14 1.1.2 Ni dung c bn v cỏc iu kin ca li hỡnh s .23 1.1.3 Cỏc hỡnh thc v cỏc dng ca li hỡnh s 31 1.2 Khỏi nim, ni dung v ý ngha ca nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam 44 1.2.1 Khỏi nim nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam .44 1.2.2 Ni dung c bn ca nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam 51 1.2.3 í ngha ca nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam .52 1.3 Mi quan h gia nguyờn tc trỏch nhim li vi cỏc nguyờn tc khỏc ca Lut hỡnh s 54 1.3.1 Mi quan h gia nguyờn tc trỏch nhim li vi nguyờn tc phỏp ch xó hi ch ngha .55 1.3.2 Mi quan h gia nguyờn tc trỏch nhim li vi nguyờn tc nhõn o xó hi ch ngha .57 1.3.3 Mi quan h gia nguyờn tc trỏch nhim li vi nguyờn tc cụng bng xó hi ch ngha 60 1.4 Khỏi quỏt s th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam trc ban hnh B lut hỡnh s nm 1999 62 1.4.1 Khỏi quỏt s th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam thi k Phong kin 64 1.4.2 Khỏi quỏt s th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam thi k sau Cỏch mng Thỏng Tỏm 1945 66 1.4.3 Khỏi quỏt s th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s Vit Nam thi k t sau nm 1985 68 Chng S TH HIN CA NGUYấN TC TRCH NHIM DO LI TRONG B LUT HèNH S VIT NAM NM 1999 2.1 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li cỏc quy nh ca Phn chung BLHS .72 2.1.1 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li khỏi nim ti phm v cỏc c im ca ti phm 72 2.1.2 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li vic phõn loi ti phm 78 2.1.3 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li cỏc quy nh v c s v cỏc iu kin ca trỏch nhim hỡnh s .83 2.1.4 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li cỏc quy nh v cỏc tỡnh tit loi tr tớnh cht ti phm ca hnh vi 87 2.1.5 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li vic qui nh TNHS i vi ngi phm ti tỡnh trng say dựng ru hoc cỏc cht kớch thớch mnh khỏc .96 2.1.6 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li vic quy nh v cỏc giai on thc hin ti phm v ng phm 102 2.1.7 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li vic quy nh v cỏc tỡnh tit tng nng, gim nh TNHS, tỏi phm, tỏi phm nguy him 113 2.2 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li vic quy nh v cỏc cu thnh ti phm ca BLHS 120 2.2.1 V trớ ca li cỏc yu t cu thnh ti phm .120 2.2.2 S th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li vic xõy dng cỏc CTTP c th ti Phn cỏc ti phm ca BLHS .124 Chng THC TIN XẫT X V VIC HON THIN B LUT HèNH S VIT NAM NM 1999 NHM BO M NGUYấN TC TRCH NHIM DO LI CA LHS 3.1 Thc tin xột x v hon thin phỏp lut hỡnh s nhm bo m nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s 137 3.2 Nhng hn ch ca B lut hỡnh s nm 1999 cn c khc phc nhm bo m nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s 151 3.3 Quan im hon thin v nhng xut hon thin B lut hỡnh s nhm bo m nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s 166 KT LUN CHUNG 183 DANH MC TI LIU THAM KHO M u Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu: Trong giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn v ci cỏch t phỏp nc ta hin nay, vic xõy dng v ỏp dng phỏp lut núi chung v phỏp lut hỡnh s núi riờng phi m bo phự hp vi cỏc nguyờn tc v cỏc quy phm c tha nhn chung ca phỏp lut Quc t, th hin tớnh cụng bng, nhõn o v s nghiờm minh ca phỏp lut XHCN, gúp phn tớch cc cụng tỏc u tranh phũng nga v chng ti phm, nhm tng cng phỏp ch, bo v mt cỏch tt nht cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca mi cỏ nhõn, t chc v ca Nh nc Nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s (nguyờn tc li, nguyờn tc trỏch nhim hỡnh s trờn c s li, nguyờn tc cú li) l mt nguyờn tc ht sc c bn v quan trng, nguyờn tc ca Lut hỡnh s núi chung v nguyờn tc trỏch nhim li núi riờng l "si ch xuyờn sut ton b cỏc quy phm ca Phn chung v phn cỏc ti phm ca BLHS", lm c s, nn tng cho vic xõy dng, hon thin, phỏt trin PLHS v thc tin ỏp dng Do vy, nghiờn cu nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s l gúp phn hon thin phỏp lut hỡnh s, th hin chớnh sỏch hỡnh s ca quc gia v l t tng ch o, nh hng c bn ca ng v Nh nc phỏp lut hỡnh s, vic gii thớch v thc tin ỏp dng phỏp lut hỡnh s Nghiờn cu v nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s l nghiờn cu v mt nhng bin phỏp thc hin chớnh sỏch phỏp lut hỡnh s, phn ỏnh ng li x lý v hỡnh s ca Nh nc ta cụng tỏc u tranh phũng nga v chng ti phm, vỡ vy s gúp phn vo thc tin u tranh phũng nga v chng ti phm Nguyờn tc ca Lut hỡnh s núi chung v nguyờn tc trỏch nhim li núi riờng l mt b phn cu thnh ca ngnh Lut hỡnh s v cao hn l mt b phn cu thnh ca h thng phỏp lut Quc gia Vỡ vy, vic nghiờn cu nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s s gúp phn hon thin h thng phỏp lut núi chung v hon thin ngnh Lut hỡnh s núi riờng Tuy nhiờn, nguyờn tc trỏch nhim li c quy nh v th hin cỏc bn quy phm phỏp lut hỡnh s cũn nhiu hn ch, nh: Cha cú s ghi nhn v mt lp phỏp khỏi nim v li Lut hỡnh s, khỏi nim ngi cú li hỡnh s hay khỏi nim v hn hp li, khỏi nim v nguyờn tc li vụ ý ; cha quy nh hỡnh thc li vi tớnh cht l mt du hiu bt buc ca mi cu thnh ti phm tng nng, s th hin ca nguyờn tc trỏch nhim li cỏc cu thnh ti phm cng cũn nhiu bt cp, thc trng ỏp dng nguyờn tc trỏch nhim li cụng tỏc u tranh phũng nga v chng ti phm cũn nhiu vng mc, hn ch, nh ỏnh giỏ tớnh cht v mc li quyt nh hỡnh pht xột x cỏc v ỏn hỡnh s cha ỳng, thiu thng nht xỏc nh hỡnh thc li ca mt s ti phm dn n truy t, xột x sai, quyt nh hỡnh pht thiu cụng minh, cha phự hp Chớnh vỡ nhng lý trờn, chỳng tụi ó chn ti "Nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s" lm ti nghiờn cu ca mỡnh, nhm gii quyt nhng lý lun v thc tin t ra, gúp phn hon thin chớnh sỏch phỏp lut hỡnh s giai on hin v xu th phỏt trin tng lai ca xó hi Vit Nam v õy cng l Lun ỏn tin s u tiờn Vit Nam nghiờn cu v ti ny Tng quan v tỡnh hỡnh nghiờn cu ti: Trong khoa hc lut hỡnh s Vit Nam, li l mt rt quan trng v phc tp, vỡ vy c nhiu nh khoa hc phỏp lý quan tõm nghiờn cu ó cú nhiu sỏch, cụng trỡnh, giỏo trỡnh, bi vit v ngoi nc liờn quan n li núi chung v liờn quan n nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s núi riờng ó c cụng b, gm: - Cỏc sỏch chuyờn kho liờn quan n nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s, nh: GS, TSKH Lờ Vn Cm(2005), Nhng c 10 mt ch quan ca mi CTTP, v nht thit cỏc CTTP vụ ý phi mụ t du hiu li l vụ ý, ú cng l tin cho vic nhn thc v ỏp dng phỏp lut hỡnh s c ỳng n, thng nht v chớnh xỏc V c bit l, cũn mt s hn ch ca BLHS hin hnh liờn quan n li hỡnh s nh ó trỡnh by ti Mc 2.2 v Mc 3.2 ca Lun ỏn cn phi c hon thin kp thi nhm bo m yờu cu t ca nguyờn tc trỏch nhim li 3.3.2 Nhng gii phỏp liờn quan n hot ng ỏp dng PLHS Thc tin xột x cỏc v ỏn hỡnh s nhng nm qua cho thy rng, cũn nhiu v ỏn b t, iu tra, truy t v xột x oan sai cũn xy ra, ú l nhng sai sút xut phỏt t quỏ trỡnh thu thp v ỏnh giỏ chng c thiu khỏch quan, ton din v y dn n nh ti danh sai hay quyt nh hỡnh pht cha phự hp Núi cỏch khỏc, ú l nhng sai sút thc tin ỏp dng PLHS p dng PLHS khụng ỳng cú nguyờn nhõn t vic nhn thc v thc hin nguyờn tc trỏch nhim li khụng ỳng; vic iu tra, truy t, xột x khụng ỳng vi s tht khỏch quan ca v ỏn Hu qu ca vic ỏp dng PLHS khụng ỳng l nh ti danh sai (sai ti danh, hoc sai khung hỡnh pht), hoc b lt ti phm hoc lm oan ngi vụ ti, quyt nh hỡnh pht khụng phự hp, khụng tng xng vi tớnh cht v mc nguy him cho xó hi ca hnh vi phm ti c thc hin, tớnh cht v mc li; cha phự hp vi cỏc tỡnh tit tng nng, gim nh TNHS cng nh nhõn thõn ngi phm ti Cú th im qua mt vi nguyờn ca tỡnh trng trờn nh sau: Mt l, cỏc qui nh ca PLHS cũn hn ch, cha y , rừ rng v cht ch, thiu s gii thớch v hng dn ca cỏc c quan cú thm quyn, dn n vic nhn thc v ỏp dng PLHS thc tin cha c thng nht v chớnh xỏc 186 Hai l, theo quy nh ti khon iu 63 BLTTHS thỡ iu tra, truy t v xột x, C quan iu tra, Vin kim sỏt v Tũa ỏn phi chng minh "Ai l ngi thc hin hnh vi phm ti; cú li hay khụng cú li, c ý hay vụ ý; cú nng lc TNHS hay khụng; mc ớch, ng c phm ti" Nh vy, li l i tng phi chng minh t tng hỡnh s, cỏc c quan tin hnh t tng phi xỏc nh li ca ch th thc hin hnh vi nguy him cho xó hi, tip ú mi xỏc nh ti danh v sau cựng l ỏp dng bin phỏp TNHS Nguyờn tc chung l "Mi s nghi ng v li u phi c gii thớch theo hng cú li cho b can, b cỏo" quỏ trỡnh t tng hỡnh s Tuy nhiờn, nguyờn tc ny cha c ghi nhn BLHS hoc cỏc bn hng dn ỏp dng PLHS ca cỏc c quan cú thm quyn Ba l, trỡnh , nng lc chuyờn mụn nghip v ca nhng ngi tin hnh t tng cũn hn ch, "yu v cht lng, thiu v s lng" Hin tng bc cung, nhc hỡnh cũn xy Nhiu v ỏn gia phiờn tũa, b cỏo mt mc khiu ni rng mỡnh khụng khai nh vy, hoc b cỏo b ộp buc, b bc cung, nhc hỡnh, hoc nhiu lý khỏc, nhng ny HXX rt khú xỏc nh l cú hay khụng cho nờn phn ln l khụng chp nhn ý kin ca b cỏo Nu trng hp b cỏo cú Lut s bo cha tham gia t tng v ỏn t khi t b can, cú mt c quan iu tra ly li khai, hi cung;b can,b cỏo cú quyn giimlng cho n cú Lut sbo cha ca hthỡ s khc phc c trờn Lut s thng gp khú khn thc hin quyn v ngha v ca mỡnhquynh ti iu 58 BLTTHS Mt khỏc, cụng tỏc o to, bi dng cỏc chc danh t phỏp cũn nhiu hn ch, cha chỳ trng cụng tỏc sỏt hch, o to, o to li dn n cht lng i ng cỏn b t phỏp ca cỏc c quan tin hnh t tng cũn bt cp so vi yờu cu t ca thc tin u tranh chng v phũng ngatiphm Bn l, ch ói ng, chớnh sỏch tin lng ca i ng Thm phỏn cũn quỏ thp c bit l "thi bui kinh t th trng" thỡ i sng vt cht nh hng khụng nh n cht lng cụng tỏc, tiờu cc, tham nhng cũn xy Mt b phn khụng nh cỏn b lm cụng tỏc t phỏp cha chỳ tõm cụng tỏc, cha cao cht lng cụng vic m cũn cú hin tng i phú, chy theo thnh tớchVỡ vy, Nh nc cn quan tõm hn na i vi i 187 sng vt cht cng nh tinh thn cho h h yờn tõm cụng tỏc, quan tõm ch ói ng cho h tng ng vi mt s nc trờn khu vc, cn cú ngch, bc riờng cho i ng Thm phỏn, v lng ca i ng ny nht thit phi cao hn lng ca iu tra viờn, Kim sỏt viờn, Chp hnh viờn T nhng nguyờn nhõn ó nờu, gúp phn nõng cao hiu qu ca hot ng ỏp dng PLHS núi chung, nõng cao hiu qu ca vic ỏp dng nguyờn tc trỏch nhim li lut hỡnh s núi riờng, ngoi vic phi hon thin PLHS, khc phc nhng hn ch BLHS ó nờu liờn quan n nguyờn tc trỏch nhim li, cú th a mt s gii phỏp c th nhm khc phc tỡnh trng ú nhsau: - y mnh cụng tỏc o to, bi dng nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v, trỡnh lý lun chớnh tr cho i ng cỏn b t phỏp (iu tra viờn, Kim sỏt viờn, Thm phỏn, Hi thmnhõn dõn,Thký Tũa ỏn) - Tng cng cụng tỏc giỏo dc v chớnh tr, t tng nhm nõng cao phm cht o c, lng tõm v trỏch nhim ngh nghip ca nhng ngi cú thm quyn t tng hỡnh s - Cú chớnh sỏch ói ng,chớnh sỏch tin lng, chớnh sỏch cụng v tha ỏng - Cn hon thin BLTTHS theo hng b can, b cỏo cú quyn gi im lng cho n cú mt Lut s ca h Cú quy nh c th cỏc c quan tin hnh t tng núi chung v C quan iu tra núi riờng phi to mi iu kin thun li cho Lut s tham gia t tng quỏ trỡnh gii quytv ỏn Nh vy, nhng ngi tin hnh t tng c phõn cụng ph trỏch gii quyt mt v ỏn hỡnh s c th, ngoi nng lc, trỡnh chuyờn mụn nghip v, kin thc v phỏp lý cũn phi cú cỏi tõm sỏng, t tng khỏch quan, vụ t, y tinh thn, trỏch nhim iu tra, thu thp, xem xột, ỏnh giỏ chng c mt cỏch khỏch quan,ton din v y , chng minh tớnh cú li ca ti phm cng nhli ca ngi thc hin hnh vi phm ti,li l mt du hiu khụng th thiu ca mi CTTP, khụng xỏc nh c li ca ngi thc hin hnh vi nguy him cho xó hi tc l khụng cú ti phm xy iu ny s ỏp ng c yờu cu ca nguyờn tc trỏchnhimdo li,trỏnh c tỡnh trngquyti khỏch quan v t tng oan saixyra 188 Kt lun Chng Qua kt qu nghiờn cu ton b ni dung Chng 3, cho phộp chỳng ta i n mt s kt lun sau: BLHS Vit Nam hin hnh cũn nhiu im hn ch v li cn c nghiờn cu v khc phc Ti cỏc iu 9, iu 10 ca BLHS ch a khỏi nim li v mt hỡnh thc (cu trỳc tõm lý) ch cha nờu c ni dung v bn cht ca li, cha khỏi quỏt c th v mt ni dung ca cỏc hỡnh thc li (li c ý, li vụ ý) Lut hỡnh s Vit Nam cha cú quy nh thnh cỏc iu lut riờng khỏi nim v li, khỏi nim v nguyờn tc trỏch nhim li din t mt cỏch y ni dung v ý ngha ca khỏi nim li hỡnh s, khỏi nim nguyờn tc li vụ ý c bit l nhng hn ch ca BLHS liờn quan n li hỡnh s cỏc CTTP ti Phn cỏc ti phm Vỡ vy, t nhng t cn thit phi nghiờn cu sa i, b sung BLHS v ch nh li v nguyờn tc trỏch nhim li mt cỏch y v hon thin, ỏp ng c yờu cu v ũi hi ca thc tin ỏp dng phỏp lut, gúp phn tớch cc v cú hiu qu i vi cụng tỏc u tranh phũng nga v chng ti phm, ci cỏch t phỏp, xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN Nhng hn ch ca PLHS c trỡnh by ti Mc 2.2 v 3.2 ca Lun ỏn ó ớt nhiu nh hng n hiu qu ỏp dng cỏc quy nh ca BLHS núi chung v ỏp dng nguyờn tc trỏch nhim li lut hỡnh s núi riờng thc tin u tranh phũng nga v chng ti phm Tuy nhiờn, a c nhng kin ngh c th nhm hon thin PLHS nhm bo m nguyờn tc trỏch nhim li ca LHS, thỡ cũn cn phi nghiờn cu mt cỏch khỏi quỏt vic ỏp dng PLHS thc tin iu tra, truy t v xột x cỏc v ỏn hỡnh s cú c s nghiờn cu v hon thin cỏc quy nh ca BLHS hin hnh nhm bo m nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s, khụng th 189 khụng nghiờn cu, k tha v phỏt trin kinh nghim t chớnh thc tin ỏp dng PLHS, t cụng tỏc u tranh phũng nga v chng ti phm, t cụng tỏc iu tra, truy t v xột x; cụng tỏc d bỏo xu hng lp phỏp v ỏp dng PLHS, th hin ỳng chớnh sỏch hỡnh s ca Nh nc ta, nh quy nh v ti phm, quy nh v TNHS v hỡnh pht ca Lut hỡnh s thi gian ti V d nhiờn, bo m nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s thỡ cn phi hon thin BLHS, khc phc tt c cỏc im hn ch ó c phõn tớch ỏnh giỏ t lý lun n thc tin ỏp dng PLHS, v c bit chỳ trng v khc phc cỏc im hn ch ca BLHS cỏc quy nh v ti phm, TNHS, v cỏc cn c quyt nh hỡnh pht, b sung quy nh khỏi nim v li, khỏi nim v nguyờn tc trỏch nhim li Lut hỡnh s, khỏi nim nguyờn tc li vụ ý V gii quyt c th cỏc liờn quan n li quy nh ti Phn chung BLHS, v c bit l nhng hn ch ca BLHS liờn quan n li hỡnh s quy nh ti Phn cỏc ti phm Nhng xut m Lun ỏn a nhm hon thin BLHS, bo m nguyờn tc trỏch nhim li cng ch yu nhm hon thin cỏc ni dung ú 190 KT LUN CHUNG T kt qu ó nghiờn cu c ca Lun ỏn, t kt qu phõn tớch, ỏnh giỏ v mt lý lun cng nh phõn tớch, ỏnh giỏ thc tin ỏp dng PLHS liờn quan n li hỡnh s, liờn quan n nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s, nhng kt lun ó rỳt c sau mi Chng, cú th rỳt kt lun chung nh sau: Li l mt du hiu c bn v bt buc ca mi cu thnh ti phm Li phn ỏnh ý thc ch quan ca ngi phm ti Vic phõn chia li thnh cỏc hỡnh thc v cỏc dng khỏc s d dng hiu c bn cht ca tng hỡnh thc li, tng dng li, õy cng l mt c s quan trng vic nh ti danh v quyt nh hỡnh pht ca tng giai on t tng hỡnh s Ch nh li l mt ch nh trung tõm ca Lut hỡnh s Hiu c bn cht, n dung v ý ngha ca li l mt iu rt quan trng v cn thit Tớnh cht li ca hnh vi phm ti l mt du hiu khụng th thiu ca ti phm v l mt iu kin bt buc ca TNHS - V mt hỡnh thc, cu trỳc tõm lý ca li thỡ: li l thỏi tõm lý ca ch th i vi hnh vi nguy him cho xó hi m mỡnh thc hin v i vi hu qu hnh vi ú gõy ra, th hin mt cỏch c ý hoc vụ ý, xõm phm cỏc quan h xó hi c PLHS bo v - V mt ni dung v bn cht ca li thỡ: mt ngi b coi l cú li (hỡnh s) nu ó thc hin hnh vi nguy him cho xó hi, xõm phm cỏc quan h xó hi c phỏp lut hỡnh s bo v, cú iu kin la chn, thc hin hnh vi khỏc khụng gõy nguy him cho xó hi T mi quan h bin chng gia li vi t v trỏch nhim cú th khng nh, nguyờn tc trỏch nhim li l mt nguyờn tc c bn ca Lut hỡnh s, khụng ch riờng Nh nc phỏp quyn Vit Nam XHCN m cũn c tha nhn chung ca Lut hỡnh s quc t nhm loi tr vic quy ti khỏch quan L si ch khụng nhng th hin xuyờn sut Phn 191 chung v Phn cỏc ti phm ca BLHS m cũn th hin hot ng ỏp dng PLHS, thc tin u tranh phũng nga v chng ti phm Thụng qua hot ng ỏp dng PLHS iu tra, truy t v xột x chng t: Xỏc nh li ỳng s l cn c nh ti danh ỳng, quyt nh hỡnh pht phự hp, cụng minh v cú cn c Xỏc nh li sai, thm cha chng minh c li ca b can, b cỏo l nguyờn nhõn ca mi oan sai t tng hỡnh s Vic xỏc nh c tớnh cht li v mc li ca ti phm cng nh ca ngi phm ti tng trng hp c th s giỳp cho nhng ngi tin hnh t tng xỏc nh c gii hn gia ti phm vi hnh vi khụng phi l ti phm, xỏc nh hnh vi ó CTTP hay cha, cu thnh ti phm gỡ, v l c s ỏp dng bin phỏp TNHS c cụng minh, chớnh xỏc v phự hp, m bo thc hin mt cỏch trit vic cỏ th hoỏ TNHS v hỡnh pht thc tin xột x B lut hỡnh s hin hnh cũn nhng hn ch nht nh c Phn chung v Phn cỏc ti phm, ú nhng hn ch liờn quan n li cng ó c Lun ỏn nờu Vỡ vy, vic nghiờn cu v hon thin li hỡnh s cng nh nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s cú mt ý ngha lý lun v thc tin rt ln, gúp phn cú hiu qu cụng tỏc u tranh phũng nga v chng ti phm Túm li cú th khng nh, nguyờn tc trỏch nhim li l mt nguyờn tc c bn ca Lut hỡnh s, cú ý ngha rt quan trng hot ng xõy dng, gii thớch v ỏp dng PLHS Ni dung v ý ngha ca nguyờn tc trỏch nhim li chớnh sỏch hỡnh s ca Nh nc ta cú c nhn thc v thc hin ỳng n hay khụng cũn ph thuc nhiu vo ý thc phỏp lut ca mi cụng dõn, c bit l cỏc ch th xõy dng v ỏp dng PLHS Vỡ vy, cn thit phi nõng cao trỡnh nhn thc v lý lun cng nh thc tin ỏp dng PLHS liờn quan n nguyờn tc trỏch nhim li nguyờn tc ny c 192 thc hin mt cỏch y v ỳng n hot ng thc tin u tranh phũng nga v chng cỏc ti phm Nhng kt qu nghiờn cu c ca Lun ỏn s cú ý ngha nht nh i vi hot ng xõy dng, gii thớch v ỏp dng PLHS, to mt gc nhỡn thng nht, mt s nhn thc bao quỏt v ng b, cú tớnh lụgic v li hỡnh s v nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s Lut hỡnh s Vit Nam hin Ngoi ra, kt qu nghiờn cu ca Lun ỏn cũn l ti liu tham kho hu ớch cho cụng tỏc lp phỏp cng nh thc tin ỏp dng phỏp lut hỡnh s, cụng tỏc hc tp, ging dy v nghiờn cu ca hc sinh, sinh viờn v cỏc ging viờn ngnh Lut, cng nh nhng quan tõm nghiờn cu v Lut hỡnh s núi chung v v nguyờn tc trỏch nhim li ca Lut hỡnh s núi riờng 193 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N 1- Lê Văn Luật (2008), "Bàn chế định "tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội"", Tạp chí Tòa án nhân dân (17), tr 44-46 2- Lê Văn Luật (2008), "Bàn chuyển hóa từ số hình thức chiếm đoạt tài sản thành "Cớp tài sản"", Tạp chí Tòa án nhân dân (24), tr 32-34 3- Lê Văn Luật (2010), "Một số v-ớng mắc cần tháo gỡ thực Nghị số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009, việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS", Tạp chí Kiểm sát (4), tr 40-42 4- Lê Văn Luật (2010), "Bn v tỡnh tit tng nng trỏch nhim hỡnh s "phm ti i vi tr em"", Tp Kim sỏt (9), tr 21-24 5- Lê Văn Luật (2011), "Trao đổi "bàn khái niệm lỗi chủ quan"", Tạp chí Tòa án nhân dân (15), tr 36-38 6- Lê Văn Luật (2011), "Xác định lỗi định tội danh định hình phạt tội "Vi phạm quy định điều khiển ph-ơng tiện giao thông đ-ờng bộ"", Tạp chí Tòa án nhân dân (16), tr 10-14 7- Lê Văn Luật (2014), "Bàn số nội dung khái niệm lỗi hình Bộ luật hình hành áp dụng công tác xét xử", Tạp chí Nghề Luật (1), tr 48-53 194 DANH MC TI LIU THAM KHO Ting Vit: Ph.ngghen (1971), Bin chng ca t nhiờn, Nxb S tht, H Ni Ph ngghen (1971), Chng uyrinh, Nxb S tht, H Ni B lut hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1985 B lut hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1999 B lut t tng hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 2003 C.Mỏc-ngghen (1980), Tuyn tp, Tp I, Nxb S tht, H Ni C.Mỏc v Ph.ngghen, Tuyn tp, Tp 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Cỏc Mỏc v Ph.nghen, Tuyn tp, Tp 6, Nxb S tht, H Ni Lờ Vn Cm (2005), Nhng c bn khoa hc lut hỡnh s (Phn chung), Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 10 Lờ Cm (2000), Cỏc nghiờn cu chuyờn kho v Phn chung lut hỡnh s, III, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 11- Lờ Cm (2002), Cỏc nghiờn cu chuyờn kho v phn chung lut hỡnh s, Tp IV, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 12 Lờ Cm v Trnh Quc Ton (2004), nh ti danh: Lý lun, hng dn mu v 350 bi thc hnh, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 13 Lờ Cm (2000), "Ch nh cỏc nguyờn tc ca Lut hỡnh s Vit Nam", Tp Lut hc (3), tr 3-9 14 Lờ Cm, "Hon thin ch nh li PLHS Vit Nam hin hnhmt s lý lun v thc tin", Tp TAND (s 12/1998, tr 1-4 v s 01/1999, tr 30-31); 15 Lờ Vn Cm (2009), H thng t phỏp hỡnh s giai on xõy dng nh nc phỏp quyn (Sỏch chuyờn kho), Nxb HQG H Ni 16 Trn Vn (1994), Li Lut hỡnh s (Chng IV sỏch: Nhng lý lun ca vic i mi PLHS giai on hin GS, TSKH o Trớ c (ch biờn), Nxb CAND, H Ni, tr 62-63 195 17 Nguyn Duy Ging (2007), "V li c ý giỏn tip", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (2), tr 30-32 18 Thch Th Hp, Nguyờn tc phỏp ch Lut hỡnh s Vit Nam (2002)-LVThS 19 Phm Minh Hc (1983), Hnh vi v hot ng, Nxb Giỏo dc, H Ni 20- inh Bớch H (dch v gii thiu) (2007), B lut hỡnh s ca nc Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa, Nxb T phỏp, H Ni 21 Nguyn Ngc Hũa (1991), Ti phm lut hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 22 Nguyn Ngc Hũa (1994), "Li v xỏc nh li cỏc ti xõm phm tớnh mng, sc khe", Tp lut hc (4), tr 13-17 23 Nguyn Ngc Hũa (1996), "ỏnh giỏ mc li cỏc ti c ý xõm phm tớnh mng, sc khe", Tp lut hc (6), tr 18-22 24 Nguyn Ngc Hũa (2004), Cu thnh ti phm-lý lun v thc tin, Nxb T phỏp, H Ni 25 Nguyn Ngc Hũa (2005), Ti phm v cu thnh ti phm, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 26 Nguyn Ngc Hũa (2004), Vn ti phm Quc triu hỡnh lut sỏch: Quc Triu hỡnh lut-lch s hỡnh thnh ni dung v giỏ tr, Nxb Khoa hc v Xó hi, H Ni 27 Nguyn Ngc Hũa v Lờ Th Sn (2006), T in phỏp lut hỡnh s, Nxb T phỏp, H Ni 28 Nguyn Vn Hng (2002), "Li c ý giỏn tip v ti phm cú cu thnh hỡnh thc", Tp lut hc (4), tr 21-24 29 Cao Vn Liờn (2004), Phỏp lut cỏc triu i Vit Nam v cỏc nc, Nxb Thanh Niờn, Thnh ph H Chớ Minh 30 Uụng Chu Lu (ch biờn) (2004), Bỡnh lun khoa hc B lut hỡnh s nm 1999, Tp I (Phn chung), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 196 31 Lờ Vn Lut (2010), ""Bn v tỡnh tit tng nng trỏch nhim hỡnh s "phm ti i vi tr em"", Tp Kim sỏt (9), tr 21-24 32 Lờ Vn Lut (2010), Phỏp lut hỡnh s Vit Nam-Mt s lý lun v thc tin, Nxb T Phỏp, H Ni 33 Lờ Vn Lut (2007), Ch nh ỏn treo lut hỡnh s Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni 34 Lờ Vn Lut (2008), "Bn v ch nh t ý na chng chm dt vic phm ti", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (17), tr 44-46 35 Lờ Vn Lut (2005), "p dng nguyờn tc li vic gii quyt cỏc v ỏn v an ton giao thụng", Tp kim sỏt (1), tr 27, 32 36 Lờ Vn Lut (2011), "Trao i v bi "bn v khỏi nim li ch quan"", Tp TAND (15), tr 36-38 37 Lờ Vn Lut (2011), "Xỏc nh li nh ti danh v quyt nh hỡnh pht i vi ti "Vi phm quy nh v iu khin phng tin giao thụng ng b"", Tp TAND (16), tr 10-14 38 Trn Linh (2003), "Vn li ca ngi b hi liờn quan n vic xỏc nh ti danh i vi ngi phm ti xột x ti git ngi", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (8), tr 22-23 39 Montesquieu (1996), Tinh thn Phỏp lut, Nxb Giỏo dc-Trng i hc KHXH&NV-Khoa lut, H Ni 40 Ngh quyt s 02/NQ-HTP ngy 5/1/1986 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao, Hng dn ỏp dng mt s quy nh ca B lut hỡnh s 41 o Bo Ngc (2003), "Vn li vụ ý lut hỡnh s Vit Nam hin hnh", Tp Dõn ch & phỏp lut (1), tr 23-26 42 Cao Th Oanh (2008), Nguyờn tc phõn húa trỏch nhim hỡnh s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 197 43 inh Vn Qu (2009), Bỡnh lun khoa hc v loi tr trỏch nhim hỡnh s, Nxb thnh ph HCM 44 inh Vn Qu (2000), Bỡnh lun khoa hc BLHS nm 1999 (phn chung), Nh xut bn Thnh ph HCM, T.P HCM 45 Ngc Quang (1997), Tỡm hiu trỏch nhim hỡnh s i vi cỏc ti phm v tham nhng lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 46 Nguyn Xuõn Sn (1999), Ch nh li lut hỡnh s Vit Nam, LVThS, Vin Nh nc & phỏp lut, H Ni; 47 H S Sn (2007), Nguyờn tc nhõn o lut hỡnh s Vit Nam, Lun ỏn tin s lut hc, Vin Nh nc & phỏp lut, H Ni 48 Trn Quang Tip (1999), "Mt s li lut hỡnh s", Tp Nh nc & phỏp lut (11), tr 33-41 49 Trn Quang Tip (2003), Lch S Lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 50 Trn Quang Tip (2007), ng phm lut hỡnh s Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni 51 Trng i hc lut H Ni (2007), Giỏo trỡnh lut hỡnh s Vit Nam (Tp I), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 52 Trng i hc lut H Ni (1997), Lut hỡnh s Vit Nam-nhng lý lun v thc tin, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 53 T in ting Vit (2007), Nxb Nng 54 Kiu ỡnh Th (1996), Tỡm hiu lut hỡnh s Vit Nam, Nxb thnh ph H Chớ Minh, HCM 55 Tp Dõn ch & phỏp lut (1998), S chuyờn v Lut hỡnh s ca mt s nc trờn th gii 56 Lờ Th Thu Thu (2003), Nguyờn tc trỏch nhim trờn c s li Lut hỡnh s Vit Nam, LVThS, Trng i hc lut H Ni 198 57 Phm Bỏ Thỏt (2001), "Vic xỏc nh li i vi ngi phm ti tỡnh trng say ru", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (12), tr 21-22 58 V Ngc Tiu (1994), "Li c ý giỏn tip mi quan h nhõn qu", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (4), tr 10-12 59 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1975), H thng hoỏ Lut l v hỡnh s, I (19451974), H Ni 60 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1975), H thng hoỏ Lut l v hỡnh s, II, H Ni 61 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1979), H thng hoỏ Lut l v hỡnh s, II , H Ni 62 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1992), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s v t tng, Tp II 63 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2001), H thng hoỏ cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t, lao ng, hnh chớnh, H Ni 64 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2010), Quyt nh giỏm c thm ca Hi ng thm phỏn TANDTC v hỡnh s 2007-2009 (quyn III) 65 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2008), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh Tũa ỏn nm 2008 v phng hng, nhim v cụng tỏc Tũa ỏn nm 2009, H Ni 66 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh Tũa ỏn nm 2009 v phng hng, nhim v cụng tỏc Tũa ỏn nm 2010, H Ni 67 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2010), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh Tũa ỏn nm 2010 v phng hng, nhim v cụng tỏc Tũa ỏn nm 2011, H Ni 68 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2011), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh Tũa ỏn nm 2011 v phng hng, nhim v cụng tỏc Tũa ỏn nm 2012, H Ni 69 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc ngnh Tũa ỏn nm 2012 v phng hng, nhim v cụng tỏc Tũa ỏn nm 2013, H Ni 70 o Trớ c (1999), "Nhn thc ỳng n hn na cỏc nguyờn tc v trỏch nhim cỏ nhõn v v li vic x lý trỏch nhim hỡnh s", Tp Nh nc & phỏp lut (9), tr 3-15 199 71 o Trớ c (1995), "Chớnh sỏch hỡnh s v hỡnh pht" sỏch: Hỡnh pht lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 72 o Trớ c (1997), Nh nc v phỏp lut ca chỳng ta s nghip i mi, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 73 o Trớ c (ch biờn) (1993), Mụ hỡnh lý lun v B lut hỡnh s Vit Nam (Phn chung), Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 74 o Trớ c (2000), Lut hỡnh s Vit Nam-Quyn 1-Nhng chung, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 75 o Trớ c (1999), "Bn cht v vai trũ ca cỏc nguyờn tc lut hỡnh s Vit Nam", Tp Nh nc & phỏp lut (1), tr 3-14 76 Trnh Tin Vit (2008), "Tip tc hon thin nhng quy nh ca B lut hỡnh s trc yờu cu mi ca t nc", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (17), tr 4-11 77 Vừ Khỏnh Vinh (1994), Nguyờn tc cụng bng lut hỡnh s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 78 Vừ Khỏnh Vinh (1993), Nguyờn tc cụng bng lut hỡnh s Vit Nam, Lun ỏn phú tin s lut hc, Vin Nh nc & phỏp lut, H Ni 79 Vừ Khỏnh Vinh (ch biờn) (2002), Giỏo trỡnh lut hỡnh s Vit Nam (Phn chung), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni Ting Anh 80 George F Cole & Christopher E Smith (1996), CRIMINAL JUSTICE IN AMERICA, Wadsworth publishing company, New York 81 LARRY J SIEGEL (1989), CRIMINOLOGY, Wets publishing company, New York 82 Lars Bo Langsted, Vagn Greve, Peter Garde (1998), CRIMINAL LAW IN DENMARK, DJOF Publishing Kluwer 83 M F Jensen, Vagn Greve, Gitte Hoyer & Martin Spencer (2003), THE DANISH CRIMINAL COLE & THE DANISH CORRECTIONS ACT, DJOF Publishing Copenhagen 200 ... nước Nguyên tắc trách nhiệm lỗi Luật hình (nguyên tắc lỗi, nguyên tắc trách nhiệm hình sở lỗi, nguyên tắc có lỗi) nguyên tắc quan trọng, nguyên tắc Luật hình nói chung nguyên tắc trách nhiệm lỗi. .. khái niệm nguyên tắc Luật hình sự, khẳng định nguyên tắc lỗi (nguyên tắc trách nhiệm lỗi) nguyên tắc Luật hình Bài viết đưa khái niệm nguyên tắc lỗi sau: Một người phải chịu trách nhiệm hình hành... khái niệm nguyên tắc lỗi vô ý LHS khái niệm nguyên tắc trách nhiệm lỗi Luật hình sự, yêu cầu việc thể nguyên tắc trách nhiệm lỗi Luật hình 20 Thứ ba, phân tích thể nguyên tắc trách nhiệm lỗi Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nguyên tắc trách nhiệm do lỗi của luật hình sự , Luận văn nguyên tắc trách nhiệm do lỗi của luật hình sự , Luận văn nguyên tắc trách nhiệm do lỗi của luật hình sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay