Luận văn người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự là trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng hình sự

93 101 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:26

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THU PHNG NGƯờI BàO CHữA, NGƯờI BảO Vệ QUYềN LợI CHO ĐƯƠNG Sự Là TRợ GIúP VIÊN PHáP Lý TRONG Tố TụNG HìNH Sự (Trên sở thực tiễn tỉnh Yên Bái) LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THU PHNG NGƯờI BàO CHữA, NGƯờI BảO Vệ QUYềN LợI CHO ĐƯƠNG Sự Là TRợ GIúP VIÊN PHáP Lý TRONG Tố TụNG HìNH Sự (Trên sở thực tiễn tỉnh Yên Bái) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS CHU THI T RANG VN H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Thu Phng MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt Danh mc cỏc biu M U C h n g : M T S V N CHUNG V 1 t i K t N b i a N NGI BO CHA g , ba BAO Vấ QUYN o o L I CHO ch NG S c TRONG T a, h N S L TR GIP g a VIấN PHP , Lí i 1.1 ba n bo cha , Ngi o g bao vờ q uyờn li vờ cho ng s q u t yờ NGI TNG HèNH Ngi i n tng hỡnh s li ch o 1.1.1 Ngi bao cha n .8 g 1.1.2 Ngi bao vờ b a o v q s q uyờn li cho ng s tr 13 on g t u y n l t tng T tnh hỡnh s la tr giỳp I Yờn i viờn phỏp Bỏi lý N H c a 41 S lc lich s Yấ cỏc quy inh N phỏp lut vờ B Ngi bo I cha, Ngi n bao v quyờn li cho g ng s s TTHS l tr giỳp viờn phỏp lý 36 Tiu kt chng 39 Chng 2: TH C TIN HOAT NG BO CHA , BAO Vấ QUYN LI CHO NG S 40 2.1 TRONG TTHS Khỏi quỏt CUA chung vờ TGVPL hoat ụng TI TGPL tai 2.1.1 iờu kin t nhiờn, kinh t, xó hi Yờn Bỏi cú anh hng ti hot ng tr giỳp phỏp lý 41 Quỏ 2.1.2 trỡnh lp va phỏt trin ca Trung tõm TGPL tnh Yờn Bỏi 45 2.2 Kt qua hoat ụng bo cha, bao v quyờn li cho ng s t tng hỡnh s ca tr giỳp viờn phỏp lý tnh Yờn Bỏi .50 2.2.1 Hot ng bao cha ca Tr giỳp viờn phỏp lý 50 Hot 2.2.2 ng bao v quyờn li cho ng s ca Tr giỳp viờn phỏp lý .55 2.3 ỏnh giỏ chung vờ hoat ụng bo cha, bao v quyờn li cho ng s t tng hỡnh s ca Tr giỳp viờn phỏp lý tai tnh Yờn Bỏi .57 2.3.1 Kt qua t c 57 Mt 2.3.2 s tn ti, hn ch 58 Nguyờn 2.3.3 nhõn .60 Tiu kt chng 62 Chng 3: HON THIấN PHP LUT V MT S GIAI PHP NNG HIấU QUA HOT NG BO CHA, BAO Vấ QUYN LI CHO NG S TRONG TTHS CUA TGVPL TI TNH YấN BI 63 3.1 S cn thit phai hon thin cỏc quy inh phỏp lut vờ hoat ụng bo cha, bao v quyờn li cho ng s t tng hỡnh 3.1.1 s 3.1.2 ca Tr giỳp viờn phỏp 3.1.3 lý .63 3.2 Vờ phng din lý lun .63 Vờ phng din lp phỏp 65 Vờ 3.3 phng din thc tin 66 Hon thin c s phỏp lý v c ch bao am thc hin quyờn bo cha, bao v quyờn li cho ng s t tng hỡnh s cc T Mh b a , b a o v q u y n l i c h o n g s t tng hỡnh s ca Tr giỳp viờn phỏp lý tai tnh Yờn Bỏi 72 3.3.1 Nõng cao nhn thc ca cp y ang, chớnh quyờn cỏc cp vờ t chc, hot ng tr giỳp phỏp lý .72 3.3.2 Tng cng cụng tỏc phi hp vờ tr giỳp phỏp lý t tng hỡnh 73 s 3.3.3 Nõng cao cht lng i ng Tr giỳp viờn phỏp lý 73 3.3.4 Nõng cao nhn thc ca nhõn dõn cỏc dõn tc tnh vờ quyờn c tr giỳp phỏp lý 74 3.3.5 Tng cng s hp tỏc quc t va trao i vờ kinh nghim .76 KấT LUN 77 DANH MC TI LIấU THAM KHAO .79 DANH MC CC T VIấT TT BLHS B lut Hỡnh s BLTTHS B Lut T tng hỡnh s CQTHTT C quan tin hanh t tng NTHTT Ngi tin hanh t tng TGPL Tr giỳp phỏp lý TGVPL Tr giỳp viờn phỏp lý TTHS T tng hỡnh s VAHS V ỏn hỡnh s Mụ hỡnh cú u im ni bt la: - Tit kim chi phớ cho nha nc Lut s nha nc c tuyn dng vao t chc TGPL va la cụng chc nha nc, c tra lng c inh hang thỏng, hng cỏc ch ca mt cụng chc va chiu s iờu chnh ca cỏc quy tc o c nghờ nghip nht inh Chi phớ ma nha nc u t trỡ va phỏt trin i ng lut s nha nc la tng i c inh, ban thõn cỏc lut s nha nc khụng t ý nõng chi phớ lờn - To mụi trng cnh tranh gia lut s nha nc va lut s t: Khi xó hi tn ti song song hai h thng cung cp dich v phỏp lý khỏc thỡ tt nhiờn s cú s cnh tranh, mi h thng phai luụn n lc va cai cỏch th hin nhng u im ca mỡnh Va nh vy, vụ hỡnh trung, nhng ngi khụng phai la i tng TGPL phớ ca nha nc cng s c hng li t vic lut s t nõng cao cht lng dich v ca mỡnh Vờ phớa lut s nha nc, h c tuyn dng lam cụng chc nha nc, hng lng va cỏc ch phỳc li ca nha nc, mt mt, cỏc lut s chiu s iờu chnh ca phỏp lut vờ cỏn b, cụng chc, chiu trỏch nhim i vi cht lng tr giỳp ca mỡnh, mt khỏc, h phai tuõn theo quy tc o c nghờ nghip ca nghờ lut s Do vy, h phai cú ý thc vờ trỏch nhim cụng vic ca mỡnh va phai thng xuyờn nõng cao nghip v, - Tit kim ngun nhõn lc i vi cụng tỏc quan lý lut s, theo dừi hot ng ca cỏc lut s, kim tra tớnh xỏc thc ca nhng chng t ma lut s c thuờ thc hin v vic Tuy nhiờn, mụ hinh cú han ch ch s v vic tr giỳp hn ch vỡ cỏc v vic c tr giỳp hoan toan phớ, nha nc phai am trỏch mt lng kinh phớ tng i ln cho hot ng nay,do ú vao nhng thi im phỏt sinh nhiờu nhu cu TGPL ca nhõn dõn ma ngõn sỏch nha nc li hn ch thỡ khụng bao am ỏp ng nhu cu tr giỳp - Mụ hinh hn hp: La mụ hỡnh kt hp gia hot ng TGPL t chc TGPL ca nha nc (lut s nha nc) thc hin va t chc lut s t thc hin, c nha nc tai tr hoc cỏc lut s t thc hin trờn c s t nguyn (mang 68 tớnh t thin), nhng c phỏp lut quy inh va bao am thc hin Mụ hỡnh Mụ hỡnh cú c im sau: - Nha nc h tr mt phn kinh phớ cho cỏc t chc phi chớnh ph giỳp cho cỏc i tng c tr giỳp phớ; - c thu mt phn chi phớ ca i tng, ngha la i tng phai np mt phn chi phớ tr giỳp khoang 10 - 20 hoc 30% chi phớ, tu theo iờu kin ca i tng; - Tr giỳp nhiờu loi v vic khỏc nhau; - i tng c t la chn lut s theo nguyn vng Hin nay, hu ht cỏc nc trờn th gii ang ỏp dng mụ hỡnh c ỏp dng ph bin cỏc nc nh: Anh, Nht, Ha Lan, c, Nam Phi, Thy in * i vi tnh Yờn Bỏi i vi cỏc tnh nghốo nh Yờn Bỏi , TGPL hoat ụng t tung cú ý ngha ht sc quan trng Trong ma lc lng ụi ng luõt s ca tnh rt mng , oan luõt s ca tinh hiờn tai ch cú chớn ngi, thỡ khụng kha nng ỏp ng c nhu cu ca cỏc i tng nghốo va chớnh sỏch Theo in h hng phỏt trin ụi ng luõt s ca tinh , oan luõt s phat trin tng tng lai Nhng trờn thc t tinh Yờn Bỏi rt khú khn viờc phỏt trin ụi ng luõt s bi khụng cú ngun ao to lut s Nguyờn nhõn do: - Trc ht iờu kiờnkinh txóhụica Yờn Bai cũn khúkhn , quan hờ kinh t xó hụi khụng phỏt trin man h m nh cỏc tnh vựng xuụi , cỏc khu ụ thi ln, hay cac trung tõm kinh t Yờn Bai khụng cú nhiờu cac doanh nghiờp ln, ch yu la doanh nghiờp va va nh Hot ng lnh vc nụng lõm nghip la phn ln Giỏ tri xut nhp khu hang húa thp Mt khỏc, trỡnh ụ dõn trớ cng nh trỡnh ụ hiu bit vờ phap luõt cũn hn ch nờn vic s dng dich v lut s vi t cỏch c phỏp luõt hoat ụng san xut , kinh doanh Yờn Bỏi khụng phỏt trin Cỏc t chc, cỏ nhõn s dng dich v lut s ch yu gp tranh chp , kiờn tung san xut , kinh doanh hay i sng xó hụi ca minh Mụt nhng nguyờn nhõn na lam cho viờc s dung dic h vu luõt s cũn han ch ú la iờu kiờn 69 kinh tca ngi dõn cũn hanch, cacỏc n vi san xut kinh doanh cng khụng phai lỳc nao cung sn sang tiờm lc kinh t man h cú th thuờ luõt s c vờ phỏp luõt Do võy , ụi ng luõt s hoat ụng tai tnh khụng man h Cỏc lut s tr khụng hoat ụng tai Yờn Bỏi lõu dai ma chuyn n cỏc i phng khỏc ni cú nhu cu s dng dich v lut s cao hn Hu ht cac luõt s hiờn ca tinh ờu la nhng cỏn b, cụng chc vờ hu, lam thờm vờ lut s - Ngun nhõn lc phat trin luõt s khú khn Do vi t ri, vai trũ va tiờm lc ca lut s hin ti ca ia phng cha mnh sc thu hỳt i vi nhng ngi , cú trỡnh lut tham gia i ng lut s Ngc lai, cú nhng ngi mun tr luõt s nhng lai khụng cú iờu kiờn c ao ta ngun cho i phng Bờn can h thc trng mng , yu ca ụi ng luõt s tnh Yờn Bỏi thỡ vi s phỏt trin cang mnh ca i ng TGVPL ca tnh ca vờ cht va lng lam cho vi trớ , vai trũ ca TGVPL cng nh ca Trung tõm TGPL núi chung rt c nõng cao va c ng h Hiờn , t l h nghốo ca tnh Yờn Bỏi la 25,38% Trong kinh t xó hụi cũn chõm phat trin , ụi ng luõt s mng vi cha n 10 luõt s ca oan luõt s tnh Yờn Bỏi nh hiờn thỡ yờu cu cn cú thờm lc lng tham gia TTHS bao cha , bao v quyờn li cho cỏc i tng la ngi thuụcdiờn TGPL phớlavụ cựng thit thc Thờm vao ú , vi iờu kiờn mụt cũn nghốo, t l ngi nghốo cao , nhng i tng thuục diờn chớnh sỏch , ngi cú cụng ln Do võy , phỏt trin i ng TGVPL la cn thit bao v quyờn , li ich chớnh ỏng ca cỏc i tng trờn 3.2 Hon thin c s phỏp lý v c ch bao am thc hin quyờn bo cha, bao v quyờn li cho ng s t tng hỡnh s ca Tr giỳp viờn phỏp lý Qua nghiờn cu nhng lý lun va thc tin vờ hot ng TGPL lnh vc t tng hỡnh s thi gian qua , cú th nhn thy : Cỏc quy phm phỏp lut vờ thc hin quyờn bao cha hot ng TGPL ó cú nhng cha y va c am bao thc hin tt Vỡ vy, vic hoan thin c s phỏp lý va c ch bao am thc hin quyờn bao cha hot ng TGPL la rt cn thit Vic hoan 70 thin c s phỏp lý va c ch bao am thc hin quyờn bao cha hot ng TGPL phai trờn phng hng chung la tip tc phỏt trin, hoan thin nhng quy phm phỏp lut vờ thc hin quyờn bao cha hot ng TGPL hin cú ng thi b sung cỏc quy phm phỏp lut liờn quan n vic thc hin quyờn bao cha hot ng TGPL cho tht s y , rừ rang va bao am thc hin C th: Thnht, rt cn thit phai ghi nhõnvi trớTGV L langi tham gia ttung vi P vai trũ la ngi bao cha, ngi bao vờ quyờn li cua ng s song song vi luõt s Bụ luõt t tung hinh sDo ú nghi s a i Bụ luõt hinh s theo hn:g - Ghi nhn ia vi phỏp lý ca tr giỳp viờn phỏp lý; - Quy inh quyờn va ngha v ca TGVPL TTHS rừ rang , c th, chi tit hn ng thi cú c ch TGVPL thc hin y cỏc quyờn va ngha v ca mỡnh tham gia t tng - Cú cỏc quy inh khỏc am bao hot ng ca tr giỳp viờn phỏp lý: nh vic cp giy chng nhn bao cha, mi quan h gia tr giỳp viờn phỏp lý vi ngi tin hanh t tng Th hai, cn phai cú nhng hot ng h thng, cng c li cỏc quy phm phỏp lut va c ch thc hin quyờn bao cha hot ng TGPL ang tn ti phỏt hin nhng can tr, thiu sút ma tỡm giai phỏp khc phc kip thi, nh xỏc inh nhng ban phỏp lut hin hanh ú cú quy inh nhng th tc, quy trỡnh t tng Th ba, trng hp cú s tham gia ca TGVPL (hoc luõt s la cụng tỏc viờn) theo yờu cu ca CQTHTT t giai on bt ngi vi phm phỏp lut ; tm gi, t bt tm giam bi can , Giy chng nhõn bao cha cn c xỏc inh cú giỏ tri sut cỏc giai on t tng cho n kt thỳc vic xột x s thm, tr trng hp bi thu hi (theo quy inh ca phỏp lut t tng hỡnh s) Th t, cn xõy dng mt quy trỡnh thc hin cụng tỏc tr giỳp phỏp lý hot ng t tng hỡnh s Trong ú, phai cú quy inh vờ s cú mt bt buc ca TGVPL ti cỏc bui ly li khai va mt s hot ng t tng khỏc ỏp dng i vi cỏc i tng c TGPL, coi õy la mt cỏc iờu kin am bao cho vic hoan cụng tỏc TGPL 71 3.3 Mụt s giai phỏp nõng cao vi trớ, vai trũ v hiu qua hoat ụng bo cha, bao v quyờn li cho ng s t tng hỡnh s ca Tr giỳp viờn phỏp lý tai tnh Yờn Bỏi 3.3.1 Nõng cao nhn thc ca cp y ang, chớnh quyờn cac cp vờ t chc, hot ng tr giup phap lý S lónh o ca ang i vi cụng tỏc TGPL nhm mc ớch bao am a cỏc quy inh phỏp lut vờ TGPL vao i sng xó hi, bao am cho cụng tỏc TGPL phỏt trin ỳng ng li, ch trng ca ang va phỏp lut ca Nha nc, ỏp ng nhu cu ngun nhõn lc phc v s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, xõy dng va bao v T quc Qua thc tin thc hin phỏp lut vờ TGPL cho thy ni nao cỏc cp u ang nhn thc ỳng vi trớ, vai trũ va quan tõm n cụng tỏc TGPL, thỡ ú hot ng TGPL em li nhng kt qua tt, phc v kip thi nhng nhu cu TGPL ca ngi dõn Ngc li ni nao, cp u ang cha nhn thc y vi trớ, vai trũ ca TGPL thỡ cụng tỏc TGPL ú yu kộm T thc tin trờn, cú th khng inh rng s lónh o ca ang b, Chớnh quyờn tnh Yờn Bỏi la iờu kin, bin phỏp tiờn quyt bao am cho hot ng TGPL ia phng thi gian ti Tng cng s lónh o ca ang i vi t chc va hot ng TGPL ũi hi ang b, chớnh quyờn phai cú phng thc lónh o phự hp khụng nhng bng cỏch vch phng hng ch o vic t chc va hot ng TGPL, ma cũn thụng qua vic ban hanh cỏc Nghi quyt, Ch thi bao am cụng tỏc TGPL c thng nht, nghiờm minh; bng s quan tõm cng c, kin toan t chc va tng cng thc hin phỏp Lut TGPL; bng s kim tra, giỏm sỏt hot ng ca cỏc c quan quan lý nha nc vờ TGPL; bng s gng mu ca i ng cỏn b ang viờn; bng cụng tỏc ng va t chc cỏ nhõn tham gia cụng tỏc TGPL ma cũn phai nhng ch trng, chớnh sỏch phự hp vi c thự cho t chc va hot ng TGPL, bao am phỏp lut vờ TGPL c thc hin mt cỏch nghiờm tỳc, chớnh xỏc, y Tng cng s lónh o ca cp y ang, chớnh quyờn i vi cụng tỏc TGPL trờn ia ban tnh Yờn Bỏi, thi gian ti, nht la sau thi im Lut 72 TGPL ó cú hiu lc gn 07 nm nay, Ban Thng v Tnh y nờn ban hanh Ch thi vờ vic tng cng s lónh o ca ang cụng tỏc TGPL cho ngi nghốo va i tng chớnh sỏch, ú Ch thi yờu cu: Nõng cao nhn thc Cp y ang, chớnh quyờn c s, cỏc t chc va nhõn dõn vờ vi trớ, vai trũ, ý ngha ca cụng tỏc TGPL Xỏc inh trỏch nhim ca tng t chc, cỏ nhõn h thng chớnh tri i vi cụng tỏc TGPL cho ngi nghốo, i tng chớnh sỏch õy la ni dung rt quan trng, bi vỡ nu khụng nhn thc ỳng n, y ch trng, chớnh sỏch ca ang va phỏp lut ca Nha nc vờ TGPL cho ngi nghốo, i tng chớnh sỏch Ch thi ca Ban Thng v Tnh y cn nhng ch trng cho vic cng c t chc va hot ng vờ TGPL; qui hoch, ao to, bi dng i ng cỏn b va CTVPL cho ngi nghốo va i tng chớnh sỏch cú phm cht o c tt, nng lc chuyờn mụn, nghip v vng vang va tõm huyt vi nghờ nghip Xem õy la bin phỏp rt cú tớnh quyt inh cho cụng tỏc TGPL; sm ban hanh chớnh sỏch thu hỳt, ng viờn cỏc t chc va cỏ nhõn tham gia phỏt trin, m rng hot ng TGPL ti ia phng, nht la chỳ trng hng cụng tỏc TGPL vờ c s Tng cng lónh o ca cp y ang, chớnh quyờn hot ng kim tra, giỏm sỏt, s kt, tng kt, thi ua khen thng va x lý cỏc vi phm phỏp lut hot ng TGPL ia phng 3.3.2 Tng cng cụng tac phi hp vờr r giup phap lý t tung hinh s t - Nõng cao hiu qua hot ng ca Hi ng phi hp liờn nganh vờ tr giỳp phỏp lý ca tnh Hi ng phi hp liờn nganh cn tip tc trin khai thc hin Thụng t liờn tich s 10 mt cỏch trit , thỏo g nhng vng mc vờ TGPL hot ng t tng nh ó nờu trờn Nõng cao nhn thc ca cỏc c quan tin hanh t tng, ngi tin hanh t tng vờ vi trớ, vai trũ ca TGVPL; vờ chớnh sỏch va quy inh phỏp lut vờ TGPL TTHS 3.3.3 Nõng cao cht lng i ng Tr giup viờn phap lý - Nõng cao trỡnh , k nng nghip v tham gia t tng ca i ng TGVPL 73 am bao cht lng TGPL, Lut TGPL ó quy inh tng i cht ch vờ ngi thc hin TGPL núi chung va TGVPL núi riờng, la nhng ngi cú tiờu chun nht inh, cú phm cht o c, cú trỡnh phỏp lut, kinh nghim thc tin va k nng thc hanh nghờ lut, cú kha nng bao v tt cỏc quyờn va li ớch hp phỏp ca ngi c TGPL Tuy nhiờn thc tin cho thy, ngoai cỏc tiờu chun trờn ũi hi ngi thc hin TGPL phai thng xuyờn t cp nht kin thc phỏp lut mi, t ỳc rỳt kinh nghim hot ng cng nh rốn luyn k nng thc hanh nghờ lut, phm cht chớnh tri, o c ng thi t gúc quan lý, ũi hi phai cú c ch chớnh sỏch t chc vic ao to bi dng chuyờn mụn, nghip v ngi thc hin TGPL c trang bi kin thc phỏp lut mi, hc hi thờm vờ k nng nghờ nghip cn thit phự hp vi quan h phỏp lut mi h cú kha nng ỏp ng yờu cu, nhim v - Tip tc tng cng giỏo duc , nõng cao trỏch nhim ca ụi ng TGVPL quỏ trỡnh thc thi nhiờm vu ca mỡnh am bao i ng TGVPL thc hin cụng vic nhit tỡnh, trỏch nhim, tõt ca vỡ quyờn, li ớch hp phỏp ca ngi nghốo va i tng chớnh sỏch - Bao am y cỏc iờu kin vt lc cho TGVPL hot ng TGPL núi chung va TGPL TTHS núi riờng Cn phai cú giai phỏp bao am ngun lc kinh phớ chi ch , chớnh sỏch ói ng i vi i ng TGVPL t ngun ngõn sỏch ia phng nht la iờu kin cỏc d ỏn hp tỏc quc t vờ TGPL kt thỳc Ngoai ra, cn u t trang thit bi lam vic cho TGVPL, am bao ng dng mnh m cụng ngh thụng tin hot ng TGPL cng nh tng cng chia s thụng tin liờn quan n cỏc hot ng nghip v TGPL gia cỏc t chc thc hin TGPL 3.3.4 Nõng cao nhn thc ca nhõn dõn cac dõn tc tnh vờ quyờn c trgiup phap lý Thc tin hot ng TGPL cho nhõn dõn cỏc dõn tc trờn ia ban tnh Yờn Bỏi cho thy, ngi dõn cú nhu cu c giỳp vờ mt phỏp lut rt ln nhng nhn thc ca h vờ quyờn c TGPL phớ cũn m h, nhiờu ngi dõn khụng bit h la nhng i tng c hng cỏc dich v ú, cú nhu cu h khụng 74 bit, va khụng hiu cn phai lam nhng gỡ Bờn cnh ú, nhng ngi c TGPL thng la nhng ngi nghốo, ngi cú cụng vi cỏch mng, ng bao dõn tc thiu s, vựng kinh t xó hi c bit khú khn va nhng nhúm yu th khỏc, iờu kin lich s, húa ca ia phng, ca dõn tc nờn i a s h cú nhn thc thp, kha nng tip thu cũn chm Mt b phn ng bao dõn tc thiu s sinh sng vựng cao, vựng xa cũn khụng bit núi, bit vit ch ph thụng Do vy, vic h nhn thc va thc hin quyờn yờu cu TGPL ó la mt khú khn thỡ TGPL cho h nh th nao cú cht lng li cang la mt khú khn hn Do ú, t la cn phai nõng cao nhn thc cho ngi dõn trờn ia ban tnh vờ quyờn c TGPL õy la mt rt cn thit, va mang ý ngha thc tin nht inh mi cụng dõn thuc din ngi c TGPL ờu cú th tip cn vi t chc thc hin TGPL mi cú nhu cu, cng nh nõng cao nhn thc cho ngi dõn vờ quyờn c TGPL, cn tin hanh ng b cỏc cụng vic sau: Mt l, tng cng cụng tỏc thụng tin va truyờn thụng vờ TGPL nhõn dõn cỏc dõn tc trờn ia ban tnh bit vờ phỏp lut TGPL, va cú nhu cu cú th ch ng tip cn va s dng, giỳp h bit c cỏc quy inh bao am thc hin quyờn c TGPL Hai l, cụng khai cỏc quy inh ca phỏp lut TGPL, t iờu kin c tr giỳp n trỡnh t, th tc, phng thc TGPL, ph bin cho nhõn dõn trờn ia ban tnh bit cỏc quyờn va ngha v ca h, ia ch ca cỏc t chc TGPL, ca TGVPL nhõn dõn bit va liờn lc cú nhu cu Ba l, huy ng cỏc phng tin thụng tin i chỳng, cỏc c quan bỏo chớ, cỏc t chc oan th xó hi ia phng vao cụng tỏc kip thi thụng tin vờ cỏc cú liờn quan n cụng tỏc TGPL, nh quỏ trỡnh hoan thin cỏc quy inh ca phỏp lut vờ TGPL, thc tin trin khai thc hin phỏp lut TGPL tng c s, tng huyn, xó trờn ia ban tnh, nờu gng ngi tt, vic tt, nhng in hỡnh tiờn tin cụng tỏc TGPL, nhng giỏ tri, hiu qua va tỏc ng tớch cc cụng tỏc mang li 75 3.3.5 Tng cng s hp tac quc t v trao i vờ kinh nghim Tng cng hp tac quc t la ht sc quan Vi c thự ca mụt nc ang phỏt trin nh Viờt Nam núi chung va iờu kiờn ca tn h miờn nỳi nghốo nh Yờn Bỏi núi riờng thỡviờctng cng hp tỏc quc tlaiờu kiờncn thit , am bao cho hot ng TGPL c cng c , m rụng phat trin Khụng ch tng cng trao i , hc hi kinh nghim ca cỏ c nc i trc ma cũn y man h viờc kờu gi h tr cho cỏc hot ng TGPL núi chung cng nh TGPL t tng hỡnh s núi riờng Bi trờn thc t hiờn , ngun ngõn sỏch nha nc khụng th ỏp ng toan b nhu cu TGP L ca ngi dõn Viờckờu goicỏc nhatai tr quc thp tỏc cac dan TGPL laht sc cn thit T lp va i vao hot ng Trung tõm TGPL tnh Yờn Bỏi ó cú cỏc t chc quc t: T chc phi Chớnh ph vờ hp tỏc va phỏt trin quc t Ha Lan (NOVIB), T chc hp tỏc va phỏt trin Thy S (SDC), T chc phỏt trin quc t Sida (Thy in), T chc cu tr tr em Thy in (SCS), Vin nhõn quyờn an Mch (DIHR), Qu Chõu ỏ (the Asia foundation), UNDP v.v ờu cú D ỏn nhng mc khỏc h tr phỏt trin hot ng TGPL trờn ia ban tnh Yờn Bỏi núi riờng va toan quc núi chung Cỏc D ỏn ờu trung h tr cho Trung tõm Tr giỳp phỏp lý vờ c s vt cht, trang thit bi lam vic thit yu (mỏy vi tớnh, mỏy photocopy, sỏch, tai liu phỏp lut, xe mỏy); kinh phớ hun nghip v, hi thao, to am; kinh phớ mi lut s i din, bao cha; h tr nõng cao nng lc cho i ng ngi thc hin TGPL; truyờn thụng, tng cng kha nng tip cn hot ng TGPL ca ngi c TGPL; h tr hoan thin th ch phỏp lý vờ TGPL va tng cng giao lu, chia s kinh nghim gia cỏc nc vờ TGPL 76 KấTLUN S la rt vụ ngha nu quyờn c bao cha, quyờn c bao v quyờn va li ớch hp phỏp ch ỏp dng i vi ngi cú kha nng tra chi phớ dich v Vỡ vy, vic khng inh vi trớ ca TGPL la mt yờu cu mang tớnh th tc cn thit b sung ý ngha cho nha nc phỏp quyờn Nu tha nhn trt t xó hi nha nc phỏp quyờn la mt mc tiờu cn hng ti thỡ vic tha nhn TGPL rt quan trng, cú th coi nh mt phng tin t c mc tiờu y D thao ỏn "i mi cụng tỏc tr giỳp phỏp lý giai on 2015 - 2020, inh hng n nm 2030" Bụ T phỏp a ly ýkin nganh T phỏp va cỏc c quan liờn quan , cú a tỏm hn ch , yu kem "chuyn i dn chc nng thc hiờn TGPL ca Trung tõm sang chc nng quan lý theo lụ trinh quy hoac h c Bụ T rng Bụ T phỏp phờ duyờt ; Nha nc dn khụng gi vai trũ nũng ct viờc thc hiờn TGPL ma tõp trung thc hiờn vai trũ h tr , iờu phi kinh phớ va ngun lc TGPL toan quc " Hng ti "ngi thc hiờn TGPL ch yu la lut s" Trong ú cú han ch "Tr giỳp viờn p hỏp lý cha thc s chuyờn nghip tham gia t tung" Ban thõn tụi nhn thy , Bụ T phỏp khụng th ỏnh giỏ la "cha thc s chuyờn nghiờp " da trờn s lng vu viờc cũn thp , mụt s i phng TGVPL khụng TGTT , hay s chi phi bi cac cụng viờc hanh chinh khac ca Trung tõm Bi khụng th ly t lờ s vu viờc TGTT ca TGVPL so vi s vu viờc a iờu tra, truy t xet x lam tiờu quan nht anh giỏ hiờ qua hot ng ca TGVPL Vỡ s lng v vic TGVPL tham gia t tng núi chung vaTTHS núi riờng cúanh hng tnhiờu yu tkhỏc khụng chdo nng lc ca ụi ng TGVPL Do ú, viờc xõy dng an i mi cn phai c nghiờn cu k lng hn , trờn c s ỏnh giỏ thc tran g mụt cỏch khỏch quan hn , sỏt hn na Cn cú nhng biờn phap tng cng quan lý , cng c vờ t chc , bụ mỏy nhm nõng cao hiu qua hot ng ca cỏc Trung tõm TGPL , hiờ qua hot ụng ca ụi ng TGVPL , k ca viờc sang loc , loi nhng cỏn b núi chung va TGVPL núi riờng lam viờc khụng hiờ qua Núi chung, chỳng ta khụng th thay i 77 c ch, chc nng hoat ụng khụng quan lý c hay hiờ qua khụng at nh mong mun Trong thi gian ti viờc trỡ , phỏt trin i ng TGVPL la vic lam ht sc cn thit Vn ờtra lalam thnao nõng cao vangay cang phỏt huy vi trớ, vai trũca ụingTGVPL Trong hoat ụng TTHS , am bao ỳng vi trớ, vai trũ va hiu qua hot ng ca TGVPL t tng hỡnh s thỡ cn chỳ ý cỏc sau: - Hoan thin h thng phỏp lut mt cỏch ng b, am bao tng cng phỏp ch Xó hi ch ngha - Nõng cao hiu qua cụng tỏc tuyờn truyờn, ph bin, giỏo dc phỏp lut cho cỏn b, cụng chc, viờn chc, i ng lam cụng tỏc t phỏp va mi tng lp nhõn dõn - Trỳ trng phỏt trin i ng TGVPL chuyờn nghip, cú phm cht o c tt, trỡnh chuyờn mụn cao 78 DANH MC TI LIấU THAM KHAO Cự Thu Anh (2014), "Mt s im mi ca Thụng t liờn tich hng dn thc hin phỏp lut vờ tr giỳp phỏp lý hot ng t tng", Tp Dõn ch v phỏp lut, (thỏng 6), Ha Ni B chớnh tri (2002), Ngh quyt 08-NW/TW ngy 2-1-2002 ca B Chớnh tr v "Mt s nhim v trng tõm ca cụng tỏc t phỏp thi gian ti", Ha Ni B Chớnh tri (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, Ha Ni B Chớnh tri (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, Ha Ni B T phỏp - Cc TGPL (2011), Bỏo cỏo kt qu 05 nm trin khai thi hnh Lut TGPL, Ha Ni B T phỏp - Cc TGPL (2012), Bỏo cỏo cụng tỏc TGPL nm 2012 v k hoch cụng tỏc TGPL nm 2013 ca Cc TGPL, Ha Ni B T phỏp - Cc TGPL (2012), Bỏo cỏo kt qu 04 nm thc hin B tiờu chun ỏnh giỏ cht lng v vic TGPL (ban hnh kốm theo Quyt nh s 11/2008/Q-BTP ngy 29/12/2008 ca B trng B T phỏp), Ha Ni B T phỏp - Cc TGPL (2012), Thc trng v gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng v c ch phi hp TGPL hot ng t tng, Ha Ni B T phỏp (1987), Thụng t s 1199-QLTPK ngy 24/12/1987 v cụng tỏc dch v phỏp lý, Ha Ni 10 B T phỏp (1993), Thụng t s 191/QLTPK ngy 31/10/1983 v cụng tỏc bo cha, HaNi 11 B T phỏp (2006), Quyt nh s 08/2006/Q-BTP ngy 15/11/2006 ban hnh K hoch ca ngnh T phỏp thc hin Ch th s 35/2006/CT-TTg ngy 13/10/2006 ca Th tng Chớnh ph v vic trin khai thi hnh Lut TGPL, HaNi 12 B T phỏp (2007), Thụng t s 07/2007/TT_BTP ngy 12/01/2007 Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Tr giỳp phỏp lý, Ha Ni 13 B T phỏp (2008), B tiờu chun ỏnh giỏ cht lng v vic TGPL (ban hnh kốm theo Thụng t s 02/2013/TT-BTP ngy 05/01/2013), Ha Ni 14 B T phỏp (2008), Quyt nh s 05/2008/Q-BTP ngy 13/5/2008 ban hnh Quy ch cng tỏc viờn TGPL ca Trung tõm TGPL nh nc, Ha Ni 15 B T phỏp (2010), Thụng t s 15/2010/TT-BTP ngy 4/10/2010 quy in h v tiờu chun nghiờp v cỏc ngch viờn chc TGVPL , Ha Ni 16 B T phỏp, B Cụng an, B Quc phũng, B Tai chớnh, Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao, Toa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Thụng t liờn tch s 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngy 04/7/2013 hng dn ỏp dng mt s quy nh v TGPL hot ng t tng, Ha Ni 17 Chớnh ph (1946), Sc lnh s 13/SL ngy 24/01/1946 ca Ch tch Chớnh ph lõm thi Vit Nam dõn ch cng hoa v t chc cỏc Toa ỏn v cỏc ngch Thm phỏn, Ha Ni 18 Chớnh ph (1946), Sc lnh s 113/SL ngy 28/6/1946 ca Ch tch Chớnh ph lõm thi Vit Nam dõn ch cng hoa v vic thu l phớ t phỏp ti cỏc toa ỏn, HaNi 19 Chớnh ph (1949), Sc lnh s 69/SL ngy 18/6/1949 ca Ch tch Chớnh ph lõm thi Vit Nam dõn ch cng hoa, Ha Ni 20 Chớnh ph (2007), Ngh nh s 07/2007/N-CP ngy 12/01/2007 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut TGPL, Ha Ni 21 Phựng Ngc c (2011), "Vai nột vờ Chin lc phỏt trin tr giỳp phỏp lý Vit Nam n nm 2020, inh hng n nm 2030", Tp Dõn ch - Phỏp lut, (thỏng 6), Ha Ni 22 Phm Hng Hai (1999), m bo quyn bo cha ca ngi b buc ti, Nxb Cụng an nhõn dõn, Ha Ni 23 Hc vin Chớnh tri Quc gia H Chớ Minh (1988), Cỏc kin quc t v quyn ngi, Nxb Chớnh tri Quc gia, Ha Ni 80 24 Hi ng Nha nc (1987), Phỏp lnh t chc Lut s, Ha Ni 25 Nguyn Lõn (2005), T in t v ng Vit Nam, Nxb Tng hp ph H Chớ Minh 26 M.Chen - Txụp M.A (1954), Lut s t tng hỡnh s Xụ Vit 27 Nguyn Thi Minh, Trinh Thi Thanh (2014), "Vai trũ ca tr giỳp viờn phỏp lý hot ng t tng", Tp Dõn ch v phỏp lut, (thỏng 6), Ha Ni 28 Quc hi (1946), Hin phỏp, Ha Ni 29 Quc hi (1992), Hin phỏp, Ha Ni 30 Quc hi (2003), Lut T tng hỡnh s, NXB Chớnh tri quc gia, Ha Ni 31 Quc hi (2006), Lut Lut s, Nxb Chớnh tri quc gia, Ha Ni 32 Quc hi (2006), Lut Tr giỳp phỏp lý, Nxb Chớnh tri quc gia, Ha Ni 33 Quc hi (2010), Lut T tng hnh chớnh, Nxb Chớnh tri quc gia, Ha Ni 34 Quc hi (2011), Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut t tng dõn s nm 2011, HaNi 35 Quc hi (2013), Hin phỏp, Ha Ni 36 S T phỏp tnh Yờn Bỏi - Trung tõm TGPL (2006-2013), Bỏo cỏo kt qu cụng tỏc TGPL cỏc nm 2006 n 2013, Yờn Bỏi 37 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Yờn Bỏi (2011), Bỏo cỏo thụng kờ cỏc nm 2011 n 2013, Yờn Bỏi 38 Th tng Chớnh ph (1997), Quyt nh s 734/TTg ngy 06/9/1997 v vic thnh lp t chc TGPL cho ngi nghốo v i tng chớnh sỏch, Ha Ni 39 Th tng Chớnh ph (2006), Ch th s 35/2006/CT-TTg ngy 13/10/2006 v vic trin khai thi hnh Lut TGPL, Ha Ni 40 Th tng Chớnh ph (2011), Chin lc phỏt trin TGPL Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030 (ban hnh kốm theo Quyt nh s 678/QTTg ngy 10 thỏng nm 2011), Ha Ni 41 y ban nhõn dõn tnh Yờn Bỏi (2005), Bỏo cỏo tng kt 06 nm thc hin Quyt nh Quyt nh s 734/TTg ca Th tng Chớnh ph trờn a bn tnh Yờn Bỏi, Yờn Bỏi 81 42 y ban nhõn dõn tnh Yờn Bỏi (2009), ỏn "kin ton t chc b mỏy ca Trung tõm tr giỳp phỏp lý nh nc giai on 2009 - 2015", Yờn Bỏi 43 y ban nhõn dõn tnh Yờn Bỏi (2011), Bỏo cỏo kt qu 05 nm trin khai thi hnh Lut Tr giỳp phỏp lý v 03 nm thc hin Quy hoch mng li Trung tõm tr giỳp phỏp lý Nh nc v Chi nhỏnh,Yờn Bỏi 44 y ban nhõn dõn tnh Yờn Bỏi (2013), Bỏo cỏo kt qu r soỏt h nghốo, h cn nghốo nm 2013, Yờn Bỏi 45 y ban Thng v Quc hi (2001), Phỏp lnh Lut s, Ha Ni 46 Vn phũng Trung ng ang (1995), Thụng bỏo s 485/CV-VPTW ngy 31/5/1995 v ý kin ch o ca Ban Bớ th Trung ng ng, Ha Ni 47 Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao (1995), "Nhng lý lun va thc tin cp bỏch ca Lut t tng hỡnh s", K yu ti khoa hc, Ha Ni 48 Vin Khoa hc phỏp lý, B T phỏp (2006), T in Lut hc, Nxb T in Bỏch khoa, Nxb T phỏp, Ha Ni 49 Viờn Ngụn ng hc (2006), T in ting Vit, Nxb a Nng 82 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN THU PHNG NGƯờI BàO CHữA, NGƯờI BảO Vệ QUYềN LợI CHO ĐƯƠNG Sự Là TRợ GIúP VIÊN PHáP Lý TRONG Tố TụNG HìNH Sự (Trên sở thực tiễn tỉnh Yên Bái) Chuyờn ngnh:... viờn phỏp lý 50 Hot 2.2.2 ng bao v quyờn li cho ng s ca Tr giỳp viờn phỏp lý .55 2.3 ỏnh giỏ chung vờ hoat ụng bo cha, bao v quyờn li cho ng s t tng hỡnh s ca Tr giỳp viờn phỏp lý tai tnh... phỏp lý, a giai phỏp hoan thin phỏp lut va nhng giai phỏp nõng cao hiu qua tham gia t tng hỡnh s ca tr giỳp viờn phỏp lý, khụng ch cú ý ngha lý lun, thc tin va phỏp lý quan trng ma cũn la lý lun
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự là trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng hình sự , Luận văn người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự là trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng hình sự , Luận văn người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự là trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng hình sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay