Luận văn nghiên cứu xác định oxalat trong mẫu thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn không tiếp xúc

77 106 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:24

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN - - TRN NG TUN NGHIấN CU XC NH OXALAT TRONG MU THC PHM BNG PHNG PHP IN DI MAO QUN S DNG DETECTOR O DN KHễNG TIP XC LUN VN THC S KHOA HC H Ni - 2015 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN - - TRN NG TUN NGHIấN CU XC NH OXALAT TRONG MU THC PHM BNG PHNG PHP IN DI MAO QUN S DNG DETECTOR O DN KHễNG TIP XC Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s: 60440118 LUN VN THC S KHOA HC NGI HNG DN KHOA HC: TS NGUYN TH NH HNG H Ni - 2015 LI CM N Sau mt thi gian nghiờn cu v hc tụi ó hon thnh lun cao hc ca mỡnh vi ti: Nghiờn cu xỏc nh oxalate mu thc phm bng phng phỏp in di mao qun s dng detector o dn khụng tip xỳc di s hng dn ca TS Nguyn Th nh Hng v cỏc thy cụ, anh ch, cỏc bn b mụn Húa phõn tớch Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc tụi xin chõn thnh cm n TS Nguyn Th nh Hng ngi ó giao ti v tn tỡnh ch dn tụi quỏ trỡnh hon thnh lun Tụi xin chõn thnh cm n Cụng ty 3Sanalysis v i tỏc ti Khoa Húa hc, Trng i hc Basel, Thy s ó thit k lp t v h tr cỏc trang thit b cng nh t k thut quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu ny Tụi xin chõn thnh cm n cỏc Thy cụ B mụn Húa Phõn tớch núi riờng v khoa Húa hc núi chung ó dy d, ch bo v ng viờn tụi thi gian hc ti trng i hc Khoa hc T nhiờn H Ni Tụi xin cm n sinh viờn Nguyn Th Minh Hũa, lp k57T Ti nng Húa, sinh viờn Nguyn Th Liờn, lp K56A Húa hc ó h tr tụi quỏ trỡnh nghiờn cu Cui cựng, tụi xin gi li cm n gia ỡnh, cỏc bn hc viờn v sinh viờn b mụn Húa phõn tớch ó giỳp tụi thi gian hc v nghiờn cu ny H Ni, ngy 24 thỏng 10 nm 2015 Hc viờn Trn ng Tun MC LC M U .1 CHNG 1: TNG QUAN .2 1.1 Gii thiu chung v cỏc cht ph gia thc phm 1.1.1 Gii thiu chung v ph gia thc phm 1.1.2 Phõn loi ph gia thc phm 1.1.2.1 Phõn loi theo ngun gc .2 1.1.2.2 Phõn loi theo tỏc dng 1.1.3 Li ớch v tỏc hi ca ph gia thc phm .2 1.2 Thụng tin chung v oxalate, tartrate v citrate .3 1.3 ng dng v tỏc hi ca cỏc oxalate, tartrate v citrate 1.3.1 Oxalate 1.3.2 Tartrate 1.3.3 Citrate 1.4 Vn s dng oxalate, tartrate v citrate trờn th gii v Vit Nam 1.4.1 Vn s dng oxalate, tartrate v citrate trờn th gii 1.4.2 Vn s dng oxalate Vit Nam 1.5 Cỏc phng phỏp xỏc nh oxalate, tartrate v citrate 1.5.1 Phng phỏp sc ký lng hiu nng cao (HPLC) 1.5.2 Phng phỏp Phng phỏp sc ký khớ ph (GC-MS) 1.5.3 Phng phỏp sc ký ion 1.5.4 Cỏc phng phỏp in di mao qun 10 1.6 Phng phỏp in di mao qun 12 1.6.1 Mao qun .13 1.6.2 Dung dch m pH v pha ng phng phỏp in di mao qun .14 1.6.3 Ngun in th cao 15 1.6.4 K thut bm mu phng phỏp in di mao qun 15 1.7 Phng phỏp in di mao qun s dng detector o dn khụng tip xỳc 17 CHNG 2: THC NGHIM 19 2.1 Mc tiờu v ni dung nghiờn cu 19 2.1.1 Mc tiờu nghiờn cu .19 2.1.2 Ni dung nghiờn cu 19 2.2 Phng phỏp x lý mu .19 2.3 Húa cht v thit b 20 2.3.1 Húa cht .20 2.3.1.1 Cht chun 20 2.3.1.2 Húa cht dung mụi 20 2.3.1.3 Chun b cỏc dung dch húa cht 21 2.3.2 Thit b dng c 21 2.4 Cỏc thụng s ỏnh giỏ tin cy ca phng phỏp phõn tớch 23 2.4.1 Gii hn phỏt hin v gii hn nh lng ca phng phỏp phõn tớch 23 2.4.2 chm ca phng phỏp 23 2.4.3 ỳng ca phng phỏp 24 CHNG 3: KT QU V THO LUN 25 3.1 Nghiờn cu kho sỏt ti u iu kin phõn tớch 25 3.1.1 Kho sỏt nh hng ca h m 25 3.1.2 Kho sỏt nh hng ca thi gian bm mu v chiu cao bm mu 28 3.1.3 Kho sỏt nh hng ca th tỏch .30 3.1.4 Kho sỏt cỏc cht nh hng .31 3.2 ỏnh giỏ phng phỏp phõn tớch .32 3.2.1 Lp ng chun 32 3.2.2 Gii hn LOD, LOQ ca phng phỏp 36 3.2.3 ỏnh giỏ chm ( lp li) ỳng ( thu hi) 37 3.3 Phõn tớch mu thc t 41 3.3.1 Phõn tớch mu bia 41 3.3.2 Phõn tớch mu mỡ gúi 45 3.3.3 Phõn tớch mu tr tỳi lc lipton (tr trỏi cõy, v dõu) 46 3.3.4 Phõn tớch mu nc tr khụ va hố 46 3.3.5 Phõn tớch i chng phng phỏp CE-C4D vi phng phỏp HPLC 47 DANH MC TI LIU THAM KHO 50 DANH MC CC BNG Bng 1.1 Thụng tin chung v hp cht oxalic, tartaric v citric Bng 1.2 Cỏc cht thng dựng lm pha ng CE v giỏ tr pK ca chỳng 15 Bng 3.1 Kt qu kho sỏt nh hng ca pH n din tớch pic (Spic) v thi gian di chuyn (tdc) ca oxalate, tartrate v citrate .28 Bng 3.2 Kt qu kho sỏt nh hng ca th in di n din tớch pic (Spic) v thi gian di chuyn (tdc) ca oxalate, tartrate v citrate 31 Bng 3.3 S ph thuc din tớch pic vo nng oxalate, tartrate, citrate 33 Bng 3.4 Phng trỡnh ng chun ca oxalate, tartrate v citrate 35 Bng 3.5 Kt qu so sỏnh gia giỏ tr a vi giỏ tr ca phng trỡnh ng chun oxalate, tartrate, citrate .36 Bng 3.6 Gii hn phỏt hin oxalate, tartrate v citrate bng phng phỏp in di mao qun CE-C4D .36 Bng 3.7 Giỏ tr khong tuyn tớnh v LOD, LOQ ca oxalate, tartrate, citrate 37 Bng 3.8 Kt qu xỏc nh lp li ca phng phỏp CE-C4D nh lng oxalate 37 Bng 3.9 Kt qu xỏc nh lp li ca phng phỏp CE-C4D nh lng tartrate 38 Bng 3.10 Kt qu xỏc nh lp li ca phng phỏp CE-C4D nh lng citrate 38 Bng 3.11 Kt qu kho sỏt ỳng ca phng phỏp da trờn thờm chun oxalate 40 Bng 3.12 Kt qu kho sỏt ỳng ca phng phỏp da trờn thờm chun tartrate 40 Bng 3.13 Kt qu kho sỏt ỳng ca phng phỏp da trờn thờm chun citrate 41 Bng 3.14 Thụng tin v c im ca tng loi bia 41 Bng 3.15 Kt qu xỏc nh hm lng cỏc cht oxalate, citrate mt s mu bia 44 Bng 3.16 So sỏnh kt qu phõn tớch i chng hm lng oxalate, citrate v tartrate mu m tụm 48 DANH MC CC HèNH Hỡnh 1.1 S phõn tớch h in di mao qun 12 Hỡnh 1.2 Mt ct ngang ca mao qun 13 Hỡnh 1.3 Lp in tớch kộp trờn b mt mao qun 14 Hỡnh 1.4 nh hng ca dũng EOF n tc ca cỏc ion quỏ trỡnh in di 14 Hỡnh 1.5 Cỏc k thut bm mu phng phỏp in di mao qun 16 Hỡnh 1.6 Nguyờn lý hot ng ca cm bin o dn khụng tip xỳc 18 Hỡnh 1.7 S biu din cu trỳc (A) v mch in tng ng (B) ca cm bin o dn khụng tip xỳc .18 Hỡnh 2.1 H thit b in di mao qun CE-C4D t ch, bỏn t ng 22 Hỡnh 3.1 in di kho sỏt nh hng ca thnh phn m 26 Hỡnh 3.2 in di kho sỏt nh hng ca cht hot húa b mt 27 Hỡnh 3.3 in di kho sỏt nh hng ca pH 28 Hỡnh 3.4 in di kho sỏt thi gian bm mu .29 Hỡnh 3.5 in di kho sỏt chiu cao bm mu 30 Hỡnh 3.6 in di kho sỏt th in di 31 Hỡnh 3.7 in di kho sỏt cht nh hng 32 Hỡnh 3.8 ng chun ca oxalate theo din tớch pic 34 Hỡnh 3.9 ng chun ca tartrate theo din tớch pic .34 Hỡnh 3.10 ng chun ca citrate theo din tớch pic 34 Hỡnh 3.11 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu bia chai H Ni v mu bia lon H Ni 43 Hỡnh 3.12 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu bia lon Halida v mu bia chai Si Gũn Special 44 Hỡnh 3.13 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu bia lon Haliken 44 Hỡnh 3.14 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu m tụm Ho Ho v mu m tụm Ba Min 46 Hỡnh 3.15 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu tr tỳi lc Lipton v mu tr khụ va hố .47 Bia lon Halida Dng thnh phm: úng lon Nh mỏy Bia ụng Nam Dung tớch: 330ml Bia chai Saigon Special Bia lon Tiger Dnh thnh phm: úng chai Dung tớch: 330ml Dng thnh phm: úng lon Dung tớch: 330ml Bia lon Haliken Dng thnh phm: úng lon Dung tớch: 330ml Tng cụng ty Ru bia Nc gii khỏt Si Gũn Cụng ty TNHH nh mỏy Bia Vit Nam Cụng ty TNHH nh mỏy Bia Vit Nam Quy trỡnh x lý cỏc mu bia R u n g s i u õ m p h ỳ t ( l o i m ) b k h P h a g a ) l o ó n g L c v i q u a t m n g l t h c h l c ( , h p M u b i a c h a i H N i c p h a o n H N i c p h a l o ó n g l o ó n g l n l n M u b i a M u l o n b i a H a l i d l a ci al c p lo ón g l n M u l o n l n b i a H a l i k e n c p h a l o ó n g M u b i a c h a i S i G ũ n S p e l o n T i g e r c p h a l o ó n g l n M u b i a p h a l o ó n g l n Cỏc mu bia sau pha loóng c tin hnh phõn tớch iu kin ó ti u Tin hnh phõn tớch oxalate, tartrate v citrate bng phng phỏp thờm chun Kt qu in di ca mu phõn tớch cha thờm chun c th hin hỡnh 3.11 n hỡnh 3.16 + Mu bia lon H Ni v mu bia chai H Ni 20mV Bia lon Hà Nôi Bia chai Hà Nội 100 200 300 400 500 Thời gian di chuyển (giây) 600 700 Hỡnh 3.11 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu bia chai H Ni v mu bia lon H Ni + Mu bia lon Halida v Mu bia chai Si Gũn Special 20mV Bia chai Sai Gòn Special Bia lon Halida 100 200 300 400 500 Thời gian di chuyển (giây) 43 600 700 Hỡnh 3.12 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu bia lon Halida v mu bia chai Si Gũn Special + Mu bia lon Haliken v Mu bia lon Tiger 50mV Bia lon tiger Bia lon Haliken 100 200 300 400 Thời gian di chuyển (giây) 500 600 700 Hỡnh 3.13 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu bia lon Haliken Cn c vo din tớch pic thu c trờn in di , bng phng phỏp thờm chun mt ln s xỏc nh c nng oxalate, tartrate v citrate cú mu bia lon Haliken Kt qu thu c nh bng 3.15 Bng 3.15 Kt qu xỏc nh hm lng cỏc cht oxalate, citrate mt s mu bia Mu Oxalate (mg/100ml) Citrate (mg/100ml) Bia lon H Ni - 9,40 0,1 Bia lon Halida - 23,0 2,0 Bia lon Tiger - 17,0 1,0 Bia lon Haliken - 12,0 0,7 Bia chai H Ni 2,10 0,1 11,6 0,8 Bia chai Si Gũn 1,57 0,08 10,4 0,6 44 Trong cỏc mu bia c la chn, khụng cú mu no xut hin tartrate Ch xỏc nh c oxalate mu hai mu bia chai (bia chai H Ni v bia chai Si Gũn) vi hm lng oxalate trung bỡnh hai mu l 1,84 mg/ml Citrate xut hin tt c cỏc mu bia Hm lng citrate cao nht mu bia lon Halida v thp nht mu bia lon H Ni Hm lng citrate trung bỡnh cỏc mu bia c la chn l 13,9 mg/ml 3.3.2 Phõn tớch mu mỡ gúi Quy trỡnh x lý mu Mu mỡ gúi c nghin nh, trn u, cõn mt lng nht nh trờn cõn phõn tớch (khong 0,5 g), thờm 4ml nc deion, rung siờu õm 30 phỳt, ly tõm (8000 rpm) 30 phỳt, lc qua mng lc 0,45àm, pha loóng vi t l thớch hp Mu mỡ gúi Ho Ho c pha loóng ln Mu mỡ gúi Ba Min pha loóng vi 20 Cỏc mu mỡ gúi sau pha loóng c phõn tớch bng thit b CE-C4D Tin hnh phõn tớch oxalate, tartrate v citrate bng phng phỏp thờm chun in di phõn tớch mu m tụm Ba Min v mu m tụm Ho Ho cha thờm chun c th hin hỡnh 3.14 20mV Mỳ tôm Ba Miền Mỳ tôm Hảo Hảo 100 200 300 Thời gian di chuyển (giây) 45 400 500 Hỡnh 3.14 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu m tụm Ho Ho v mu m tụm Ba Min Cn c vo din tớch pic thu c trờn in di , bng phng phỏp thờm chun s xỏc nh c nng oxalate, tartrate v citrate cú mu mỡ gúi Ba Min Kt qu mu m tụm Ho Ho hm lng oxalate xỏc nh c l 22,0 2,0 mg/kg v hm lng citrate l 22,0 2,0 mg/kg Mu m tụm Ba Min hm lng oxalate xỏc nh c l 38,0 2,0mg/kg v hm lng citrate l 86,0 4,0 mg/kg Khụng phỏt hin tatrate cỏc mu m tụm c la chn 3.3.3 Phõn tớch mu tr tỳi lc lipton (tr trỏi cõy, v dõu) Quy trỡnh x lý mu Mu tr tỳi lc Lipton c xỏc nh lng trung bỡnh ca mt tỳi tr l 1,6gam La chn ngu nhiờn 01 tỳi tr, ngõm phỳt 150 ml nc deion ó un sụi (tng t quy trỡnh nh s dng) sau ú 45 phỳt nhit phũng Lc qua mng lc 0,45àm, pha loóng 20 ln v phõn tớch trờn thit b CE-C4D Tin hnh phõn tớch oxalate, tartrate v citrate bng phng phỏp thờm chun Tin hnh phõn tớch in di vi cỏc iu kin ti u lp li ln ly kt qu trung bỡnh xỏc nh hm lng cỏc cht oxalate, tartrate v citrate cú mu 3.3.4 Phõn tớch mu nc tr khụ va hố Quy trỡnh x lý mu Mu nc tr khụ va hố c lc qua mng lc 0,45àm sau ú pha loóng 20 ln trc thc hin phõn tớch trờn thit b CE-C4D Tin hnh phõn tớch oxalate, tartrate v citrate bng phng phỏp thờm chun Tin hnh phõn tớch in di vi cỏc iu kin ti u lp li ln ly kt qu trung bỡnh xỏc nh hm lng cỏc cht oxalate, tartrate v citrate cú mu Kt qu in di ca mu phõn tớch v thờm chun c th hin hỡnh 3.15 46 20mV Trà khô vỉa hè T r t ú i l ọ c L i p t o n 200 400 600 T hời gia n di ch uy ển (gi ây ) Hỡnh 3.15 in di phõn tớch 1-oxalate, 2-tartrate, 3-citrate mu tr tỳi lc L ipton v mu tr khụ va hố Cn c vo din tớch pic thu c trờn in di , bng phng phỏp thờm chun s xỏc mg/kg l h u Ho Ho v Ba Min) gi sang phõn tớch nh c i chng ch tiờu quan trng l oxalate citrate cú Nh vy, s ba cht nghiờn cu, khụng phỏt hin tartrate bt c mu mu no, p 3.15 tr tỳi lc nhng phỏt n Lipton v hin citrate nng oxalate, tartrate v a c vi phng phỏp tiờu chun Sc ký lng hiu nng cao (HPLC) ti Vin Kim c t nghim an ton v sinh thc phm quc gia h Cỏc kt qu ny c trỡnh by bng n mu nc tr hoc ng h khụ va hố thi oxalate Ph ng phỏp xỏc nh c hm lng oxalate mu tr tỳi lc Lipton v citrate l 66,0 3,0 tớch i t mt s m l mu u 3.3.5 m Phõn c mg/kg, chng phn mu nc g phỏp tr khụ va CEhố l 8,60 C4D ú 0,5 mg/kg v vi t t ụ h m hm lng phn n ( citrate g phỏp h n HPLC h mu tr tỳi lc Lipton l kim chng p ó 0,94 0,05 kt qu phõn h n mg/kg tớch bng mu nc phng n h tr khụ va hố l 117 9,0 phỏp CE4 C D, chỳng tụi ó i p Bng 3.16 So sỏnh kt qu phõn tớch i chng hm lng oxalate, citrate v tartrate mu m tụm % sai khỏc gia Hm Hm lng cht phõn tớch Hm lng cht phõn lng thu c vi phng phỏp tớch thu c vi Oxalate CE - C4D phng HPLC 22,0 2,0 25,16 12,6 38,0 2,0 42,01 9,5 hai phng phỏp (mg/kg) M tụm H o H o M tụm Ba Min T kt qu bng 3.16 cho thy, sai s gia hai phng phỏp di 15% iu ny chng t hm lng ca oxalate thu c theo hai phng phỏp khỏ phự hp Nh vy, cú th s dng phng phỏp CE-C4D xỏc nh hm lng ca oxalate mu m tụm, bia, tr, v m rng nghiờn cu cho cỏc i tng mu khỏc 48 KT LUN Nh vy, quy trỡnh xỏc nh ng thi ba cht oxalate, tartrate v citrate mu thc phm bng phng phỏp in di mao qun s dng detector dn khụng tip xỳc ó c nghiờn cu phỏt trin vi nhng kt qu sau: ó ti u c cỏc iu kin tỏch ng thi ba cht oxalate, tartrate v citrate bng phng phỏp CE - C4D Cỏc iu kin ti u bao gm: detector: CE C4D; dung dch din ly: m His 50mM - MES 30mM (pH = 6,3), CTAB 25àM; Th tỏch: -15kV; S dng mao qun silica trn, tng chiu di 60 cm, chiu di hiu dng 50cm, ng kớnh 75àm; Thi gian bm mu: 30s; Phng phỏp bm mu: thy ng lc hc kiu xiphụng, h = 25cm Th t cỏc cht tỏch c vi mao qun silica l: oxalate, tartrate, citrate ó nghiờn cu nh hng ca mt s cht cú th xut hin cỏc nn mu nghiờn cu, ú chloride, formate cú nh hng ỏng k v xut bin phỏp khc phc ỏnh giỏ c phng phỏp phõn tớch: xõy dng ng chun xỏc nh cht khong nng 2,5 - 10-4M, tớnh tuyn tớnh (cỏc giỏ tr R2 u ln hn 0,999), lp li (cỏc giỏ tr RSD nh hn 3), ỳng (hiu sut thu hi ca oxalate, tartrate v citratet khong 99% - 99,5%), gii hn phỏt hin (LOD) ca oxalate, tartrate l 2,5.10-6M v ca citrate l 5,0.10-6M; gii hn nh lng (LOQ) ca oxalate, tartrate l 8,3.10-6M v ca citrate l 16,7.10-6M Quy trỡnh ó c ỏp dng phõn tớch mt s mu thc phm (bia, mỡ gúi, ó tin hnh phõn tớch i chng ch tiờu oxalate mu mỡ tụm tr) vi phng phỏp tiờu chun HPLC Vin Kim nghim An ton thc phm thc hin cho kt qu ỏng tin cy Phng phỏp ny cho thy u im n gin, nhanh, d s dng, cú th hng ti mc tiờu ỏp dng ti cỏc phũng thớ nghim tuyn a phng nhm gúp phn kim tra mt s ch tiờu an ton thc phm, ỏp ng nhu cu thc t ca Vit Nam 49 DANH MC TI LIU THAM KHO Ting vit Nguyn Th nh Hng (2010), Nghiờn cu xỏc nh cỏc dng asen vụ c nc ngm bng phng phỏp in di mao qun s dng detector dn khụng tip xỳc, Lun ỏn Tin s Húa hc, Trng i hc Khoa hc T nhiờn HQGHN o M Thanh (2012), Ph gia thc phm v sc khe ngi tiờu dựng, Trung tõm Y t D phũng TP.HCM T Th Tho (2010), Bi ging chuyờn thng kờ húa phõn tớch, H Quc gia H Ni Nguyn Duy Thnh(2004), Cỏc cht ph gia s dng thc phm, bi ging cho hc viờn cao hc chuyờn ngnh cụng nghip thc phm, H Bỏch khoa H Ni Vin kim nghim ATVSTP Quc Gia (2010), Thm nh phng phỏp phõn tớch húa hc v vi sinh vt, Nh xut bn khoa hc k thut H Ni Ting Anh Ali A Ensafi, S Abbasi, B Rezaei (2001) Kinetic spectrophotometric method for the determination of oxalic acid by its catalytic effect on the oxidation of safranine by dichromate, Spectrochimica Acta Part A, (57), 1833 - 1838 B.G Wolthers, W Koolstra, M Hayer, H Elzinga (1987), Development of a reference method for determining urinary oxalate by means of isotope dilution mass spectrometry (ID-MS) and its usefulness in testing existing assays for urinary oxalate, Clinica Chimica Acta, 170:227-235 50 Corinne Rivasseau , Anne-Marie Boisson, Gaă elle Mong elard, Georgy Couram, Olivier Bastien, Richard Bligny (2006) Rapid analysis of organic acid in plant extracts by capillary electrophoresis with indirect UV detection Directed metabolic analyses during metal stress, Journal of Chromatography A, (112), 283-290 Curhan (1999), GC epidemiologische Hinweise fỹr die Rolle des OxalatNierensteine spontan, J Endourol 13 (9): 629-31 10 Hoppe B, Kemper MJ, Hvizd MG, Sailer DE, Langman CB (1998), Simultaneous determination of oxalate, citrate and sulfate in children's plasma with ion chromatography, Kidney Int, 53(5):1348-52 11 Mariỏn Masỏr et al (2003), Determination of oxalate in beer by zone electrophoresis on a chip with conductivity detection, Journal of seperation science, 26, 647-652 12 Michael Trevaskis, V Craige Trenerry (1996) An investigation into the determination of oxalic acid in vegetables by capillary electrophoresis, Food Chemisfry, (57), 323-330 13 Muhammad Iqbal Bhanger, M Hassan Khaskhali, F D Khand (1996), Simultaneous Determination of Oxalic acid and Citric acid in Urine by Higherformance Liquid Chromatogrphy, Journal of chromatography.B, Biomedical applications, 675(1), 147-51 14 M Hassan Khaskhali, M Iqbal Bhanger, F.D Khand (1996) Simultaneous determination of oxalic and citric acid in urine by high-performance liquid chromatography, Journal of Chromatography B, (675), 147-151 15 Nguyen Thi Anh Huong et al (2014), Simple semi-automated portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection for the determination of -agonists in pharmaceutical and pig-feed samples, Journal of Chromatography A, Vol 1360, pp 305-311 51 16 Nguyen Thi Anh Huong, Pavel Kubỏn, Viet Hung Pham, Peter C Hauser (2007), Study of the determination of inorganic arsenic species by CE with capacitively coupled contactless conductivity detection, Electrophoresis 2007, (28), 3500-3506 17 Petr Kubỏet al (2014), Separation of oxalate, formate and glycolate in human body fluid samples by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection, Journal of Chromatography A, 1325, 241-24 18 Ph Puig, M Arellano, J Andrianary, F Dedieu, F Couderc (1997), Method development and validation for the simultaneous determination of organic and inorganic acid by capillary zone electrophoresis, Journal of Chromatography A, 765, 321-328 19 Ruben Rellan-Alvarez (2011), Development of a new high-performance liquid chromatography-electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry method for the determination of low molecular mass organic acid in plant tissue extracts, J.Agric Food Chem, 59, 6864-6870 20 United States Department of Agriculture (1984), Informationsdienst Human Nutrition, Landwirtschaftliches Handbuch Nr 8-11 21 Verúnica Galli, Coral Barbas (2004), Capillary electrophoresis for the analysis of short-chain organic acid in coffee, Journal of Chromatography A, 1032: 299-304 22 Xiumei Geng , Sufang Zhang , Qian Wang , Zongbao (Kent) Zhao (2008), Determination of organic acid in the presence of inorganic anions by ion chromatography with suppresse d conductivity detection, Journal of Chromatography A, 1192 : 187-190 23 Fengwu Wu, Zhike He, Qingyao Luo, Yun'e Zeng (1999), HPLC determination of oxalic acid using tris(1,10-phenanthroline) 52 ruthenium (II) chemiluminescence application to the analysis of spinach, Food Chemistry, (65),543-546 24 H.Z.Liana, L.Mao, X.L.Ye, J.Miao (1999), Simultaneous determination of oxalic, fumaric, maleic and succinic acid in tartaric and malic acid for pharmaceutical use by ion-suppression reversed-phase high performance liquid chromatography, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, (19), 621625 25 J G March, B M Simonet, F Grỏses, J A Muủoz, M Valiente (2003), D e t e r m i n a t i o n o f t r a c e a m o u n t s o f o x a l a t e i n r e n a l c a l c u l i a n d r e l a t e d samples by gas chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography A,57(11), 811-817 26 Thanh Duc Mai, Peter C Hauser (2012), Simultaneous separations of cations and anions by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection employing a sequential injection analysis manifold for flexible manipulation of sample plugs, Journal of Chromatography A, 1267, 266- 272 27 Thanh Duc Mai, Peter C Hauser (2011), Anion separations with pressureassisted capillary electrophoresis using a sequential injection analysis manifold and contactless conductivity detection, Electrophoresis, 32, 3000- 3007 28 Virginia Garca-Canas, Miguel Herrero, Carolina Simo, Alejandro Cifuentes (2010), Recent advances in the application of capillary electromigration methods for food analysis and Foodomics, Electrophoresis, (31), 205-22 53 ... ĐĂNG TUẤN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH OXALAT TRONG MẪU THỰC PHẨM BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐO ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ... điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn không tiếp xúc (CE - C4D) Trong phƣơng pháp điện di mao quản, detector đo độ dẫn loại detector đƣợc ý, có độ nhạy thấp so với hai kĩ thuật điện hóa khác... mẫu phương pháp điện di mao quản 15 1.7 Phƣơng pháp điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn không tiếp xúc 17 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 19 2.1 Mục tiêu nội dung nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu xác định oxalat trong mẫu thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn không tiếp xúc , Luận văn nghiên cứu xác định oxalat trong mẫu thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn không tiếp xúc , Luận văn nghiên cứu xác định oxalat trong mẫu thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector đo độ dẫn không tiếp xúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay