Luận văn nghiên cứu vai trò và chức năng của người lãnh đạo nhà trường đối với việc ứng dụng ICT trong các trường trung học phổ thông

137 99 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 10:23

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƢỜNG ĐỐI VỚI VIỆC ỨNG DỤNG ICT TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƢỜNG ĐỐI VỚI VIỆC ỨNG DỤNG ICT TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ BÍCH LIỄU HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, giúp đỡ bảo tận tình thầy, cô giáo nỗ lực thân, tác giả hoàn thành luận văn khoa học Tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo, cán Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành chương trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Bích Liễu, người hướng dẫn khoa học, đầy trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ tác giả việc định hướng nghiên cứu suốt trình thực đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn cán quản lý, nhà giáo trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, gia đình, bạn bè tạo điều kiện, cộng tác ủng hộ tác giả trình học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực học tập, nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn, chắn tác giả không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý, bảo thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp tất quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CNTT&TT Công nghệ thông tin truyền thông CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh ICT Information and Communication Technology- Công nghệ thông tin truyền thông NT Nhà trường PTDTNT Phổ thông dân tộc nội trú QLGD Quản lý giáo dục THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân i i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ vii MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG ICT TRONG TRƢỜNG 10 HỌC 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Nước 12 1.1.2 Trong nước 15 1.2 Các khái niệm công cụ 15 1.2.1 Ứng dụng ICT trường học 17 1.2.2 Biện pháp quản lý sử dụng ICT 20 1.2.3 Lãnh đạo ICT 21 1.2.3 Vai trò chức 21 1.3 Các ứng dụng ICT trường THPT 21 1.3.1 Ứng dụng dạy học giáo dục trường THPT 24 1.3.2 Ứng dụng quản lý trường THPT 1.4 Vai trò chức lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng 31 ICT trường THPT 31 1.4.1 Chuẩn lãnh đạo ICT 32 1.4.2 Vai trò chức lãnh đạo ICT 46 Kết luận chương Chƣơng THỰC TRẠNG VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƢỜNG ĐỐI VỚI VIỆC ỨNG DỤNG ICT TRONG CÁC TRƢỜNG THPT TẠI THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN iii PHỦ 47 2.1 Khái quát Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên 47 2.1.1 Tổng quan chung 47 2.1.2 Giới thiêụ trường THPT mẫu nghiên cứu 48 2.2 Mục tiêu nội dung đánh giá thực trạng 52 2.2.1 Mục tiêu 52 2.2.2 Nội dung 52 2.3 Các phương pháp đánh giá 53 2.3.1 Điều tra bằng phiếu hỏi 53 2.3.2 Phỏng vấn 54 2.3.3 Hồi cứu tư liệu 55 2.4 Kết đánh giá thực trạng 55 T ì n h h ì n h c h u t C 3 i 54 65 79 79 68 79 79 75 757678 3.1.3 Tính thực tiễn 80 3.1.4 Tính đồng 80 3.1.5 Tính khả thi 81 3.2 Các biện pháp 82 3.2.1 Giới thiêụ chung cac biêṇ phap 82 3.2.2 Các biện pháp 82 3.2.2.1 Biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng lãnh 82 đạo việc ứng dụng ICT trường học 3.2.2.2 Biện pháp Nâng cao nhâṇ thức đôị ngũ ứng d ụng ICT trường hoc c 86 3.2.2.3 Biện pháp Thực chuẩn bồi dưỡng lãnh đạo ICT theo 87 chuẩn 3.2.2.4 Biện pháp Bồi dưỡng kĩ ICT cho GV 90 3.2.2.5 Biện pháp Đảm bảo điều kiện ICT cho việc ứng dụng nhà trường 92 3.2.2.6 Biện pháp Lập kế hoạch chiến lược triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng ICT nhà trường tương lai dài 94 3.3 Mối quan hệ biện pháp 97 3.4 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp 99 Kết luận chương 104 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 Kết luận 105 Khuyến nghị 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 110 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê sở vật chất, thiết bị dạy học 56 Bảng 2.2 Đánh giá việc sử dung phương tiện ICT dạy học 58 Bảng 2.3 Đánh giá việc sử dụng phương tiện ICT quản lý học sinh 59 Bảng 2.4 Đánh giá việc sử dụng ICT quản lý tài 60 Bảng 2.5 Đánh giá việc sử dụng ICT quản lý nhân 60 Bảng 2.6 Kết phương tiện ICT quản lý dạy học 61 Bảng 2.7 Đánh giá việc sử dụng ICT kiểm tra, đánh giá 63 Bảng 2.8 Đánh giá điều kiện CSVC thực thi ứng ICT dạy học 64 Bảng 2.9 Đánh giá điều kiện CSVC thực thi ứng ICT quản lý 65 Bảng 2.10 Khó khăn giáo viên ứng dụng ICT vào giảng dạy 66 Bảng 2.11 Khó khăn nhân viên ứng dụng ICT vào giảng dạy 67 Bảng 2.12 Đánh giá biện pháp nâng cao nhận thức ứng dụng ICT nhà trường 68 Bảng 2.13 Đánh giá thực trạng xây dựng viễn cảnh sử dụng ICT nhà trường 70 Bảng 2.14 Đánh giá thực trạng huy động nguồn vốn, mua sắm, đầu tư CSVC thiết bị ICT nhà trường 71 Bảng 2.15 Đánh giá thực trạng trì, bảo quản, phát huy tác dụng CSVC, trang thiết ICT nhà trường 72 Bảng 2.16 Đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch, đạo, tổ chức triển khai đánh giá việc ứng dụng ICT dạy học quản lý nhà trường 73 Bảng 3.1 Kết kiểm chứng tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát huy vai trò chức lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng ICT 99 Bảng 3.2 Tổng hợp khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát huy vai trò chức lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng ICT 102 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp phát huy chức vai trò lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng ICT vào trường THPT TP Điện Biên Phủ 98 Biểu đồ 3.1 Kiểm chứng tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát huy vai trò chức lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng ICT 100 Biểu đồ 3.2 Tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát huy chức vai trò lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng ICT 103 vii - Tổ chức hôị thảo, trao đổi kinh nghiệm, ban hành văn đạo hướng dẫn , kiểm tra việc thưc thi chinh sách ứng dung ICT trường hoc c Cần làm rõ vai trò chức Hiệu trưởng trường THPT 2.2 Đối với UBND tỉnh Điện Biên - Quan tâm xây dựng chế sách phù hợp nhằm khuyến khích thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia đầu tư CSVC thiết bị ICT phục vụ phát triển nghiệp giáo dục - Chỉ đạo quan , ban ngành nghiên cứu ban hành sách taọ quyền thưc thi cac vai trò chức Hiệu trưởng trường học môṭ cach chủ động 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên - Tổ chức cac hôị thao, trao đổi kinh nghiệm, ban hanh cac văn ban đạo hướng dẫn , kiểm tra đôn đốc hiêụ t rưởng cac trường THPT thưc thi sách ứng dụng ICT trường học - Tham mưu ban hành sách taọ quyền thưc thi cac vai trò chức Hiệu trưởng trường học cách chủ động Giúp Hiệu trưởng huy đông cá c nguồn vốn để đâu tư mua sắm sở vâṭ chất phuc vu c c viêc ứng dung ICT nhà trường , tuyển dung nhân sự, bồi dưỡng nhân c có lực, trình độ ICT phục vụ công tác quản lí nhà trường 2.4 Đối với trường THPT thành phố Điện Biên Phủ - Tổ chức cho lãnh đaọ giáo viên tham quan hoc tâp số điển c môṭ c hình ứng dụng có hiệu ICT trường học - Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kĩ ICT cho cán bộ, giáo viên nhà trường - Lãnh đạo nhà trường tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, kĩ lãnh đạo ICT 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt BCHTW, 2013,nghị Hội nghị lần thứ 8, BCHTW khóa XI (nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, 01/11/2013 Đặng Quốc Bảo, Bùi Tiến Phú, 2012, Một số góc nhìn phát triển quản lý giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Hải Châu, 2007, Những vấn đề chung đổi giáo dục trung học phổ thông Nxb Giáo dục, Hà nội Vũ Cao Đàm, 2008, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2012, Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb ĐHQG Hà Nội Trần Thị Bích Liễu, 2009, Các kĩ lãnh đạo giáo dục kỉ 21, Tạp chí Khoa học, Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol 25, Số 1S, pp101-105 Trần Thị Bích Liễu, 2011, Những ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông giáo dục, Tạp chí GD & XH, số tr.20-21 Trần Thị Bích Liễu, 2011, Công nghệ thông tin & truyền thông với việc thực hóa phương châm"Lấy người học làm trung tâm", Tạp chí giáo dục, số 255 Trần Thị Bích Liễu, 2015, Phát triển lực lãnh đạo công nghệ thông tin truyền thông (ICT) cho lãnh đạo trường học kỉ 21 , Hội thảo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 4/2015 Tiếng Anh Ann S Ferren and Wilbur W Stanton, 2004, Leadership through Collaboration: the role of the Chief Academic Oficer, Amerial Conucil On Education/Oryx Press 108 Becta ICT Research, 2003, Key research evidence about the leadership and management of ICT in schools, Becta, ttp://www.becta.org.uk/research/ictrn/ Davies L, 2000, Design and Technology's Contribution to the Development of the Use of Language, Numeracy, ICT, Key Skills, Creativity and Innovation and Thinking Skills, The Journal of Design and Technology Education, Volum 5, No Levono, Intel and Gobi, 2013, Mobility Tech Guide for Higher Education: How IT Leaders Can Promote Innovation and Improve Efficiency ISTE (2009) (International Society for Technology in Education), National Educational Technology Standards for administrators, www.iste.org ISTE (2007a) (International Society for Technology in Education) National Educational Technology Standards for administrators, www.iste.org ISTE (2007b) (International Society for Technology in Education) National Educational Technology Standards for students, www.iste.org UNESCO (2008), ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS, POLICY FRAMEWORK, http://www.unesco.org/en/ 109 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý) Công nghệ thông tin truyền thông chữ viết tắt Information and Communication Technologies (ICT) tập hợp đa dạng công cụ tài nguyên công nghệ sử dụng để tạo ra, lưu giữ quản lý thông tin quan trọng giao tiếp để phổ biến, chia sẻ thông tin, tạo thông tin, kiến thức Các công nghệ bao gồm máy vi tính, Internet, phương tiện truyền thông (đài, vô tuyến, điện thoại) nhiều phương tiện khác phần mềm dạy học, máy tính bảng, điện thoại thông minh… Thực chủ trương Đảng nhà nước việc ứng dụng ICT trường THPT, nhiều năm qua trường đ/c có nhiều cố gắng để đưa ICT vào dạy học quản lý nhà trường Để hiểu việc ứng dụng ICT trường đ/c, xin ý kiến đ/c số vấn đề sau: A Một số thông tin cá nhân Họ tên (đ/c không ghi) Trường Tổ môn: Email Mobi B Nội dung câu hỏi Đ/c vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau, bằng cách đánh dấu X vào ý kiến tương ứng mà đ/c cho phù hợp: GV trƣờng đ/c sử dụng phƣơng tiện ICT sau vào trình dạy học?  a Máy vi tính/máy tính xách tay  b Mạng Internet  c Phòng máy vi tính  d Hệ thống máy chiếu  e Phần mềm dạy học (nếu có xin ghi cụ thể)  e Hệ thống âm  e Phòng học tiếng 110 Để quản lý học sinh nhà trƣờng sử dụng phƣơng tiện ICT sau đây? Phƣơng tiện Có sử dụng Có nhƣng không sử dụng Không có nên không sử dụng Phần mềm quản lý học sinh Website công khai kết học tập học sinh Để quản lý tài trƣờng sử dụng phƣơng tiện ICT sau đây? Phƣơng tiện Có sử dụng Có nhƣng không sử dụng Không có nên không sử dụng Phần mềm kế toán Để quản lý nhân trƣờng sử dụng phƣơng tiện ICT sau đây? Phƣơng tiện Có sử dụng Có nhƣng không sử dụng Không có nên không sử dụng Phần mềm quản lý nhân (PMIS) Để quản lý dạy học trƣờng sử dụng phƣơng tiện ICT sau đây? Phƣơng tiện Có sử dụng Có nhƣng không sử dụng Không có nên không sử dụng Phần mềm xếp thời khóa biểu Phần mềm quản lý phòng học Tin học Phần mềm hỗ trợ soạn giáo án Phần mềm thay đồ dùng dạy học Phần mềm mô phỏng ảo để thực hành thí nghiệm E-learning (Lecture Maker, Adobe Presenter ) Máy tính, máy chiếu cho hoạt động dạy học Các ứng dụng trình chiếu Để quản lý kiểm tra đánh giá trƣờng sử dụng phƣơng tiện ICT sau đây? Phƣơng tiện Có sử dụng 111 Có nhƣng không sử dụng Không có nên không sử dụng Phần mềm quản lý thi Ngân hàng đề thi Phần mềm hỗ trợ tạo đề thi trắc nghiệm (mcMix ) Trƣờng đồng chí gặp phải khó khăn ứng dụng ICT vào nhà trƣờng? * Giáo viên  a Trình độ tin học hạn chế  b Thiếu kỹ ứng dụng ICT dạy học  c Không có đủ thời gian  d CSVC phục vụ ICT chưa đáp ứng yêu cầu dạy học  e Không thấy tác dụng việc ứng dụng CNTT TT  f Khó khăn khác: (nếu có xin vui lòng ghi cụ thể) * Nhân viên  a Trình độ tin học hạn chế  b Kỹ ứng dụng ICT hạn chế  c Không có đủ thời gian  d CSVC phục vụ ICT chưa đáp ứng yêu cầu  e Không thấy tác dụng việc ứng dụng CNTT TT  f Khó khăn khác: (nếu có xin vui lòng ghi cụ thể) Xin đồng chí cho biết điều kiện sở vật chất cho cán bộ, giáo viên thực thi việc ứng dụng ICT lĩnh vực nói trên? Dạy học Mức độ Loại phƣơng tiện Thƣờng xuyên sử dụng Máy chiếu Nối mạng internet tốc độ cao lớp học Phòng đa phương tiện trường học Kết nối không dây nơi Máy tính lớp học tất lớp 112 Ít sử dụng Không sử dụng Không có để sử dụng Quản lý Mức độ Thƣờng xuyên sử dụng Loại phƣơng tiện Ít sử dụng Không có để sử dụng Không sử dụng Máy tính Máy quét Máy in Kết nối không dây nơi Kết nối Internet tốc độ cao Quan điểm đồng chí vai trò BGH hoạt động nâng cao nhận thức ứng dụng ICT nhà trƣờng Mức độ thực Rất Biện pháp tốt Tốt Tƣơtốt ng Chƣa đối tốt Không rõ Tổ chức quán triệt, tuyên truyền việc ứng dụng ICT Tổ chức tuyên truyền, phổ biến phát triển mạnh mẽ ICT Tạo đồng thuận, trí trong nhà trường việc ứng dụng ICT 10 Thực trạng thực vai trò chức BGH việc ứng dụng ICT công tác quản lý nhà trƣờng: Nội dung Rất tốt Xây dựng viễn cảnh Loại kế hoạch: + ICT phần chiến lược NT + ICT phần KH hằng năm NT + Chiến lược riêng cho lĩnh ICT + KH hằng năm riêng cho lĩnh ICT Quyết định kinh phí đầu tư CSVC ICT Huy động nguồn lực phát triển ICT cho NT Đào tạo nhân lực sử dụng ICT Chỉ đạo, hướng dẫn thực lĩnh vực 113 Mức độ thực Chƣa Không Tốt tốt rõ + Dạy học + Kế toán, tài + Thi cử + Quản lý nhân Tổ chức máy quản lý hỗ trợ việc sử dụng ICT Kiểm tra, đánh giá Tổ chức kiểm tra tình trạng thiết bị ICT Sữa chữa (hoặc mua mới) thiết bị có hỏng hóc Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy/cô giáo Chúc thầy/cô mạnh khỏe thành công! 114 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Công nghệ thông tin truyền thông chữ viết tắt Information and Communication Technologies (ICT) tập hợp đa dạng công cụ tài nguyên công nghệ sử dụng để tạo ra, lưu giữ quản lý thông tin quan trọng giao tiếp để phổ biến, chia sẻ thông tin, tạo thông tin, kiến thức Các công nghệ bao gồm máy vi tính, Internet, phương tiện truyền thông (đài, vô tuyến, điện thoại) nhiều phương tiện khác phần mềm dạy học, máy tính bảng, điện thoại thông minh… Thực chủ trương Đảng nhà nước việc ứng dụng ICT trường THPT, nhiều năm qua trường đ/c có nhiều cố gắng để đưa ICT vào dạy học quản lý nhà trường Để hiểu việc ứng dụng ICT trường đ/c, xin ý kiến đ/c số vấn đề sau: A Một số thông tin cá nhân Họ tên (đ/c không ghi) Trường Tổ môn: Email Mobi B Nội dung câu hỏi Đ/c vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau, bằng cách đánh dấu X vào ý kiến tương ứng mà đ/c cho phù hợp: Mức độ ứng dụng ICT đ/c dạy học:  a.Thường xuyên  b Đôi  c Chưa Sử dụng phòng học đa phƣơng tiện:  a Có  b Không Đồng chí sử dụng phƣơng tiện ICT sau vào trình dạy học?  a Máy vi tính/máy tính xách tay  b Mạng Internet  c Đài  d Vô tuyến  e Điện thoại;  g Hệ thống máy chiếu  h Phần mềm dạy học (nếu có xin ghi cụ thể) 115 Trƣờng đồng chí gặp phải khó khăn ứng dụng ICT vào dạy học? * Giáo viên  a.Trình độ tin học hạn chế  b.Thiếu kỹ ứng dụng ICT dạy học  c Không có đủ thời gian  d CSVC phục vụ ICT chưa đáp ứng yêu cầu dạy học  e Không thấy tác dụng việc ứng dụng CNTT TT  f Khó khăn khác: (nếu có xin vui lòng ghi cụ thể) * Học sinh  a Kỹ ICT hạn chế  b Không có đủ thời gian  c CSVC phục vụ ứng dụng ICT chưa đáp ứng yêu cầu học tập  e Không thấy tác dụng việc sử dụng ICT  f Khó khăn khác Đ/c đánh giá nhƣ thực trạng ứng dụng ICT dạy học đơn vị nay? (theo mức độ):  a.Yếu  b Trung bình  c Khá  d Tốt Lý do: Ngoài ứng dụng ICT dạy học, trƣờng đ/c ứng dụng ICT vào hoạt động sau đây:  a Quản lý học sinh  b Quản lý tài  c Quản lý nhân  d Quản lý kiểm tra đánh giá Thực trạng thực vai trò chức BGH việc ứng dụng ICT công tác quản lý nhà trƣờng: Mức độ thực Nội dung Có Xây dựng viễn cảnh Loại kế hoạch: + ICT phần chiến lược NT + ICT phần KH hằng năm NT + Chiến lược riêng cho lĩnh ICT + KH hằng năm riêng cho lĩnh ICT 116 Không Tốt Chưa tốt Không rõ Quyết định kinh phí đầu tư CSVC ICT Huy động nguồn lực phát triển ICT cho NT Đào tạo nhân lực sử dụng ICT Chỉ đạo, hướng dẫn thực lĩnh vực + Dạy học + Kế toán, tài + Thi cử + Quản lý nhân Tổ chức máy quản lý hỗ trợ việc sử dụng ICT Kiểm tra, đánh giá Tổ chức kiểm tra tình trạng thiết bị ICT Sữa chữa (hoặc mua mới) thiết bị có hỏng hóc Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy/cô giáo Chúc thầy/cô mạnh khỏe thành công! 117 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Để phục vụ mục đích nghiên cứu nhằm phát huy vai trò chức lãnh đạo nhà trường ứng dụng ICT trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, thầy/cô vui lòng trả lời câu hỏi tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý bằng cách tích (x) vào ô tương ứng: Tính cấp thiết Tên biện pháp Rất Cấp cấp thiết thiết Không cấp thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi Biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng lãnh đạo việc ứng dụng ICT trường học Biện pháp Nâng cao nhâṇ thức đôị ngũ ứng dung ICT trường học Biện pháp Áp dụng chuẩn bồi dưỡng lãnh đạo ICT theo chuẩn Biện pháp Bồi dưỡng kĩ ICT cho GV Biện pháp Đảm bảo điều kiện ICT cho việc ứng dụng nhà trường Biện pháp Lập kế hoạch chiến lược triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng ICT nhà trường môṭ tương laidài Thầy/cô vui lòng cho biết vài thông tin thân (không bắt buộc): - Họ tên: - Tổ chuyên môn: - Trình độ đào tạo: Cảm ơn hợp tác thầy/cô, chúc thầy/cô mạnh khỏe, thành đạt hạnh phúc! 118 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Họ tên: ………………………………… Nam/nữ: ……….… Chức vụ: ………………………………… Trình độ: ………… Tổ chuyên môn: ………………………………………………… Để phục vụ mục đích nghiên cứu nhằm nhằm phát huy vai trò chức lãnh đạo nhà trường ứng dụng ICT trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến số nội dung sau đây: BGH có vai trò việc nâng cao nhận thức cho GV,CB nhà trường việc ứng dụng ICT dạy học công tác quản lý nhà trường? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BGH có tầm nhìn suy nghĩ ứng dụng ICT dạy học quản lý phục vụ đổi giáo dục Việt Nam? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BGH làm để tạo nguồn kinh phí đầu tư CSVC thiết bị ICT nhà trường? Việc đầu tư diễn phát huy tác dụng dạy học quản lý nhà trường? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 119 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BGH giúp GV ứng dụng ICT dạy học bằng cách nào? ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … Những ứng dụng ICT quản lý có hiệu nhất? Vì sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy/cô giáo Chúc thầy/cô mạnh khỏe thành công! 120 ... tốt vai trò chức việc ứng dụng ICT trường học? Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lí luận vai trò chức người lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng ICT trường học từ đề xuất vai trò chức người lãnh. .. thể nghiên cứu Ứng dụng ICT trường học 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu Vai trò chức người lãnh đạo việc ứng dụng ICT trường THPT thành phố Điện Biên Phủ Giả thuyết khoa học Việc ứng dụng ICT nhà trường. .. huy vai trò chức lãnh đạo nhà trường việc ứng dụng ICT trường THPT thành phố Điện Biên Phủ CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG ICT TRONG TRƢỜNG HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu vai trò và chức năng của người lãnh đạo nhà trường đối với việc ứng dụng ICT trong các trường trung học phổ thông , Luận văn nghiên cứu vai trò và chức năng của người lãnh đạo nhà trường đối với việc ứng dụng ICT trong các trường trung học phổ thông , Luận văn nghiên cứu vai trò và chức năng của người lãnh đạo nhà trường đối với việc ứng dụng ICT trong các trường trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay