hân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP vận tải & thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart

26 124 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THANH BÌNH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VN (VITRANSCHART) Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 1: TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện 2: TS VĂN THỊ THÁI THU Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công cụ đắc lực giúp nhà quản trị bên đối tượng bên có định, giải pháp phù hợp hoạt độngdoanh nghiệp lớn ngành vận tải biển, Công cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC) cổ phần hóa từ 1/1/2008 đến Trong giai đoạn này, Vitranschart JSC vừa phải đối mặt với khó khăn việc khai thác nguồn hàng vừa phải đầu tư trang bị tàu dần thay tàu cũ già, khai thác không hiệu Để thực mục Vitranschart JSC cần huy động vốn, thu hút nguồn vốn từ nhà đầu tư, đồng thời đánh giá hiệu từ hoạt động đầu tư Đó lý tác giả chọn đề tài “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẬN TẢITHUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART JSC)” Mục đích nghiên cứu • Tổng hợp sở lý luận phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần • Nghiên cứu thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC) giai đoạn 2008 – 2011 Qua đó, định hướng hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh, nhằm hỗ trợ quản lý tốt doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu hoạt động kinh doanh Footer Page of 126 Header Page of 126 Công ty cổ phận vận tải thuê tàu biển Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giai đoạn 20082011, giai đoạn Vitranschart JSC cổ phần hoá, đồng thời cổ phiếu giao dịch niêm yết thị trường chứng khoán Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng tất phương pháp nghiên cứu: phương pháp so sánh, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp suy luận logic để giải mục tiêu nghiên cứu nêu Bố cục luận văn Đề tài chia làm ba phần Chương 1:Cơ sở lý luận phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Chương 2: Thực trạng Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Vitranschart JSC Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Vitranschart JSC Tổng quan tài liệu Về lý thuyết, tác giả tham khảo qua số giáo trình như: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (GS.TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khôi Nguyên - Đại học kinh tế Đà Nẵng), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (PGS.TS Phạm Thị Gái – NXB Giáo dục – Hà Nội – 2004), Phân tích hoạt động kinh doanh (GVC Nguyễn Thị Mỵ, TS Phan Đức Dũng – ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - NXB Thống Kê - 2009), Phân tích kinh tế doanh nghiệp – Lý thuyết thực hành (TS Nguyễn Năng Phúc – NXB Tài – Hà Nội – 2003), Tài doanh nghiệp (TS Nguyễn Kiều Minh – Footer Page of 126 Header Page of 126 NXB Thống Kê – 2006), Bộ môn Kế toán quản trị phân tích HĐKD (PGS.TS Phạm Ngọc Kiểm – NXB Thống Kê – 2010), Giáo trình Thống kê doanh nghiệp (Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân – Bộ môn thống kê kinh tế - NXB Thống kê – 2010),… Và số luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần,; Xem xét, đánh giá thực trạng phân tích hiệu sử dụng vốn đơn vị; Đưa số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động phân tích hiệu sử dụng vốn đơn vị nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý tài thực tốt chức cung cấp thông tin cho đối tượng quan tâm Đóng góp luận văn định hướng cho luận văn hoàn chỉnh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1.1 Các khái niệm liên quan a Khái niệm công ty cổ phần Công ty cổ phần doanh nghiệp, thành viên góp vốn, hưởng lợi nhuận, chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi phần vốn góp Footer Page of 126 Header Page of 126 b Khái niệm hiệu hiệu kinh doanh Hiệu hiểu lợi ích kinh tế, xã hội đạt từ trình hoạt động sản xuất kinh doanh Nói cách khác, chất hiệu kết lao động xã hội, xác định cách so sánh lượng kết hữu ích cuối thu với lượng hao phí lao động xã hội Do vậy, thước đo hiệu tiết kiệm hao phí lao động xã hội tiêu chuẩn hiệu tối đa hóa kết dựa nguồn lực có sẵn Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế phản ảnh trình độ sử dụng nguồn lực có sẵn có doanh nghiệp lao động, vật tư, tiền vốn nhằm đạt kết cao với chi phí thấp hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu xã hội phản ánh lợi ích mà xã hội đạt từ trình hoạt động kinh doanh, việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ ngày tốt nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất, văn hóa, tinh thần cho xã hội Hiệu hoạt động doanh nghiệp vấn đề phức tạp, có liên quan đến nhiều yếu tố, nhiều mặt trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp như: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động, nên doanh nghiệp đạt hiệu cao sử dụng hiệu yếu tố trình sản xuất kinh doanh Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh hiệu lao động xã hội, so sánh chất lượng kết lợi ích thu với lượng hao phí lao động xã hội tiêu chuẩn hiệu hoạt động kinh doanh tối đa hóa kết hay tối thiểu hóa chi phí sở nguồn vốn có sẵn Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Quan điểm phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần a Quan điểm phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Hoạt động kinh doanh hai hoạt động doanh nghiệp, hoạt động thứ hai hoạt động tài Hoạt động chế thị trường, doanh nghiệp có hướng chiến lược phát triển riêng giai đoạn Lợi nhuận mục tiên cuối mục tiêu gắn liền với mục tiêu thị phần Do vậy, cần phải xem xét doanh thu lợi nhuận hai yếu tố quan trọng đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Với quan điểm trên, tiêu phân tích chung hiệu tính sau: K= Đầu Đầu vào (1.1) Trong đó: “K”: Hiệu hoạt động kinh doanh “Đầu ra” bao gồm tiêu liên quan đến giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận… “Đầu vào” thường bao gồm yếu tố vốn chủ sở hữu, tài sản, loại tài sản,… b Những tiêu đầu vào - Tổng tài sản (Tổng vốn kinh doanh) - Tổng số lao động c Những tiêu đầu - Doanh thu - Lợi nhuận trước thuế Footer Page of 126 Header Page of 126 - Thu nhập người lao động Tiền lương, thưởng khoản phụ cấp khác có tính chất lương Bảo hiểm xã hội trả thay lương Các khoản thu nhập khác 1.1.3 Ý nghĩa phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần 1.1.4 Đặc điểm công ty cổ phần ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.5 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.6 Sự cần thiết phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.2 NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG CHO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.2.1 Nguồn thông tin từ bên công ty - Hệ thống báo cáo tài - Các báo cáo chi tiết khác (báo cáo kế toán quản trị) - Thông tin đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 1.2.2 Nguồn thông tin từ bên công ty - Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô - Các thông tin theo ngành kinh tế 1.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.3.1 Phương pháp so sánh 1.3.2 Phương pháp chi tiết tiêu phân tích 1.3.3 Phương pháp loại trừ 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4.1 Phân tích hiệu kinh doanh cá biệt Phân tích hiệu sử dụng tài sản: - Hiệu suất sử dụng tài sản - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định - Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 1.4.2 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Phân tích khả sinh lời doanh nghiệp: - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu - Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) - Tỷ suất sinh lời kinh tế (RE) 1.4.3 Phân tích hiệu tài doanh nghiệp - Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài Hiệu kinh doanh Độ lớn đòn bẩy tài - Phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đông 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.5.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp - Môi trường kinh doanh - Môi trường cạnh tranh 1.5.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp - Lao động - Vốn kinh doanh - Máy móc thiết bị, công nghệ - Quản trị Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART JSC) 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢITHUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART JSC) 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty 2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VITRANSCHART JSC 2.2.1 Phân tích hiệu kinh doanh cá biệt Bảng 2.2 Phân tích hiệu kinh doanh cá biệt Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 DT Năm 2011 2,136 1,283 1,936 1,857 61 74 62 33 284 119 83 281 Tổng TS bq 2,557 2,798 3,326 3,256 Nguyên giá TSCĐ bq 3,055 3,729 4,282 4,400 HS sd TS 0.97 0.53 0.63 0.67 HS sd TSCĐ 0.70 0.34 0.45 0.42 DT HĐTC TN khác Tiền & khoản tương đương tiền Số vòng quay VLĐ Footer Page 10 of 126 29,564 174,617 4.65 4.36 Header Page 12 of 126 10 Tóm lại, việc phân tích hiệu kinh doanh cá biệt Công ty, qua công tác điều tra, tác giả nhận thấy phân tích ảnh hưởng nhân tố Cụ thể không phân tích hiệu kinh doanh cá biệt tàu, chi nhánh,… hay so sánh kết đạt với kết trung bình giai đoạn nghiên cứu để thấy rõ ràng biến động năm Ngoài ra, Công ty cần so sánh kết đạt với đối thủ cạnh tranh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 2.2.2 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Bảng 2.4 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Chỉ tiêu DT DT HĐTC TN khác DT & TN khác LN từ hoạt động SXKD LN trước thuế Chi phí lãi vay LN trước thuế & lãi vay Tổng TS bq 10.Tỷ suất LN/DT 11.Ts LN/DTT 12.ROA 13.RE Footer Page 12 of 126 Đvt: tỷ đồng Năm 2011 1,857 33 281 2,138 Năm 2008 2,136 61 284 2,420 Năm 2009 1,283 74 119 1,402 Năm 2010 1,936 62 83 2,019 237 266 111 190 80 103 420 128 153 240 171 377 2,557 0.11 0.11 0.10 0.15 183 2,798 0.05 0.15 0.03 0.07 281 3,226 0.06 0.22 0.04 0.09 176 3,256 0.002 0.13 0.002 0.05 Header Page 13 of 126 11 Từ kết phân tích đơn vị cho thấy, hiệu kinh doanh đơn vị giảm mạnh 2.2.3 Phân tích hiệu tài a Phân tích tỷ số ROE – số sinh lời vốn chủ sở hữu Bảng 2.5 Phân tích số sinh lời vốn chủ sở hữu Đvt: tỷ đồng Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 1.VCSH bq 503 493 710 653 Tổng NV 2,557 2,798 3,326 3,256 377 183 281 176 4.Chi phí lãi vay 111 103 153 171 5.LN sau thuế 192 60 95 Doanh thu 2,136 1,253 1,936 1,857 5.Ts sinh lời/ VCSH (ROE) 0.53 0.16 0.18 0.01 6.Khả TT lãi vay 3.40 1.78 1.83 1.03 TS (RE) 0.15 0.07 0.09 0.05 8.Ts tự tài trợ 0.00 0.00 0.00 0.00 (ROA) 0.10 0.03 0.04 0.002 10.Ts LN/DT 0.12 0.06 0.07 0.003 5,079 5,678 4,544 4,987 Chỉ tiêu 3.LN trước thuế & lãi vay 7.K/năng sinh lời k/tế 9.K/năng sinh lời TS 11.Độ lớn đòn bẩy tài Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Phân tích cấu chi phí: Công tác phân tích cấu chi phí hoàn chỉnh, tác giả tổng hợp lại sau: Bảng 2.6 Phân tích cấu chi phí Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Cơ Cơ Cơ Cơ Chỉ tiêu CP cấu CP % DT Giá vốn CP BH CP QLDN Tổng CP 2,136 cấu CP % 1,283 cấu CP % cấu % 1,857 1,936 1,899 96 1,093 93 1,324 94 1,364 94 46 33 23 19 50 45 62 62 1,994 100 1,171 100 1,408 100 1,445 100 Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Phân tích lợi nhuận: Bảng 2.7 Phân tích lợi nhuận Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 1.DT & khoản TN 1.12 0.59 1.41 1.04 a.DT 1.25 0.60 1.51 0.96 b.DT HĐTC 1.31 1.21 0.84 0.53 c.TN khác 1.03 0.42 0.70 3.38 2.Tổng CP 1.03 0.63 1.40 1.11 3.LN trước thuế 4.10 0.30 1.52 0.04 4.LN sau thuế 3.94 0.31 1.52 0.03 b Phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đông Bảng 2.8 Phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đông Chỉ tiêu 1.LN sau thuế (tr.đ) 2.Cổ tức hàng năm cho CP phổ thông (đ) Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 191,750 60,070 2,668 91,141 2,500 1,500 1,200 - 3.Giá thị trường CP (đ) 28,000 21,000 16,000 7,000 4.Nguồn VCSH bq 503,355 492,804 709,654 652,690 5.Giá trị sổ sách CP (đ) 6.EPS (đ) Footer Page 15 of 126 12,584 4,794 12,320 1,502 17,741 67 11,063 1,545 Header Page 16 of 126 14 Công tác phân tích sử dụng vốn góp cổ đông không thấy phân tích hệ số giá thu nhập Ngoài không thấy phân tích ảnh hưởng nhân tố tiền lương cổ tức để thấy hiệu sản xuất ảnh hưởng đến thu nhập người lao động 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VITRANSCHART JSC Thứ nhất, tổ chức phân tích Việc tổ chức phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty không thực thường xuyên bị động theo yêu cầu cấp Do công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh chưa trọng, bước lập kế hoạch không nên bước tiến hành phân tích Công ty đơn giản vào số liệu báo cáo tài để tính toán tiêu theo yêu cầu Ban điều hành từ kết tính toán đưa nhận định Tại công ty việc phân tích kế toán tổng hợp kiêm nhiệm không phận chuyên trách để thực công việc Công tác phân tích dừng lại việc tính toán tiêu phản ánh hiệu hoạt động nhất, từ đưa nhận xét “thô” chưa có nhận định sâu sắc thực trạng hiệu hoạt động nói chung hiệu sử dụng vốn nói riêng Kết phân tích lập theo nội dung yêu cầu cấp dạng văn đơn chưa thiết kế thành báo cáo phù hợp Thứ hai, nội dung phân tích Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Nhìn chung, nội dung phân tích hiệu đơn giản, tiêu phân tích chưa chọn lọc đầy đủ cho phù hợp với điều kiện đặc thù công ty cổ phần kinh doanh ngành vận tải biển Mặt khác, tiêu phân tích hiệu dừng lại việc tính toán số mà chưa tìm hiểu rõ mặt chất hay nguyên nhân tạo số Thứ ba, phương pháp phân tích Trong công tác phân tích hiệu hoạt động công ty sử dụng số phương pháp giản đơn như: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích cấu, phương pháp phân tích số Đây phương pháp truyền thống sử dụng phổ biến phân tích tình hình tài nói chung hiệu hoạt động kinh doanh nói riêng doanh nghiệp Nhìn chung, Vitranschart JSC tổ chức phân tích hiệu hoạt động kinh doanh không thường xuyên bị phụ thuộc theo yêu cầu Ban điều hành Bên cạnh đó, Công ty chưa tổ chức phận chuyên trách để giao nhiệm vụ thực công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh theo định kỳ Do vậy, báo cáo phân tích rời rạc, chắp vá không tạo thành hệ thống hoàn chỉnh, không đảm bảo xem xét toàn trình hoạt động Công ty thời điểm phân tích Những tồn từ công tác tổ chức phân tích, phương pháp phân tích đến nội dung phân tích trình bày nguyên nhân sau: - Ban điều hành Công ty có quan tâm đến việc phân tích hiệu Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 hoạt động kinh doanh chưa thật đầy đủ, chưa thấy hết vai trò ý nghĩa thiết thực từ kết phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty công tác quản lý Công ty - Do công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh chưa xem công việc phải làm thường xuyên nên Công ty thiếu quy trình phân tích rõ ràng - Do thiếu hoàn thiện quy định tài Nhà nước, như: chế độ kế toán, tài chính, thuế thường xuyên thay đổi qua giai đoạn làm ảnh hưởng đến số liệu sử dụng phân tích, đánh giá kết phân tích gặp nhiều khó khăn - Mặt khác, chưa có văn mang tính pháp lý yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VITRANSCHART JSC 3.1 YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VITRANSCHART JSC Thứ nhất, việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh phải thực thường xuyên, chu đáo giao cho phận Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 chuyên trách thực công việc Thứ hai, xây dựng hệ thống tiêu phải bảo đảm tính xác, đầy đủ, đồng bộ, phù hợp đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh đơn vị Thứ ba, tài liệu dùng để phân tích cần phải đảm bảo lượng thông tin cần thiết, đầy đủ, xác, phù hợp với nội dung phạm vi phân tích Thứ tư, hoàn thiện phương pháp phân tích, kết hợp sử dụng phương pháp phân tích truyền thống với phương pháp phân tích đại, đưa tin học hóa vào công tác phân tích giúp cho việc phân tích tiến hành nhanh chóng đảm bảo tính xác, khoa học kết phân tích công ty Thứ năm, thông qua hệ thống tiêu xây dựng để có nội dung phân tích nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VITRANSCHART JSC 3.2.1 Bổ sung vào quy chế quản lý kinh doanh Công ty nội dung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 3.2.2 Phân công phận chuyên trách thực công tác phân tích hiệu hoạt động kinh Vitranschart JSC 3.2.3 Tổ chức công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Vitranschart ISC Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.4 Hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Vitranschart JSC a Phân tích hiệu kinh doanh cá biệt Tác giả bổ sung phân tích tiêu hiệu suất sử dụng tài sản cho kỳ nghiên cứu Bảng 3.1 Bảng phân tích hiệu kinh doanh cá biệt Chỉ tiêu GIÁ TRỊ 1.51 Hiệu suất sd TS bq Hiệu suất sd TSCĐ bq 1.29 Số vòng quay VLĐ bq 4.33 Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Từ đây, thấy từ năm 2008 đến 2011, bình quân 100 đồng tổng tài sản tạo 151 đồng doanh thu Trong đó, cao năm 2009: 190 đồng, thấp năm 2008 103 đồng Năm 2010 đựơc 160 đồng, đến năm 2011 thấp trung bình kỳ nghiên cứu, 150 đồng Tìm hiểu thêm số doanh nghiệp ngành vận tải biển So sánh tiêu đơn vị ngành, ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản bình quân Vitranschart JSC thấp Gemardept JSC Vosco JSC, hiệu suất sử dụng tài sản cố định lại cao Lý giải cho điều này, cấu ngành nghề doanh nghiệp khác nhau, việc kinh doanh vận tải biển đơn vị hoạt động lĩnh vực khác đầu tư cảng biển, cho thuê kho bãi, vận chuyển đường bộ…, quy mô đầu tư khác nhau, nên hiệu đạt đựơc khác Ngoài việc phân tích tiến hành chi nhánh Vitranschart JSC với Bảng 3.2 So sánh hiệu kinh doanh cá biệt chi nhánh Vitranschart JSC Chi nhánh Vitranschart JSC HS SD TS HS SD HS SD bq TSCĐ bq VLĐ bq 1.6 1.4 4.12 CN Hải phòng 1.68 1.32 3.71 CN Đà Nẵng 4.56 4.87 5.79 ĐN Quy Nhơn 3.45 3.65 3.78 CN Bà Rịa Vũng tàu 4.25 4.54 4.81 Từ kết trên, ta thấy hiệu kinh doanh cá biệt chi nhành Đà Nẵng cao so với chi nhánh cao toàn Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 đơn vị Chi nhánh Hải phòng có số hiệu kinh doanh cá biệt thấp Bảng phân tích giúp nhà quản trị đánh giá đầu tư kinh doanh chi nhánh hiệu tốt hay xấu, đồng thời tiếp tục đầu tư đầu tư hay không b Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Bảng 3.3 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp GIÁ TRỊ Chỉ tiêu 14.Ts LNTT/DT bq 0.06 15.Ts LNTT/DT bq 0.15 16.ROA bq 0.04 17.RE bq 0.09 Kết phân tích chi nhánh thu sau: Bảng 3.4 Phân tích so sánh hiệu kinh doanh tổng hợp chi nhánh năm 2010 Chi nhánh Ts LN Ts LN trước thuế trước thuế trên DT DT ROA RE Vitranschart JSC 0.06 0.22 0.04 0.09 Hải phòng 0.06 0.11 0.03 0.05 Đà Nẵng 0.12 0.13 0.06 0.09 0.1 0.09 0.05 0.09 0.13 0.08 0.06 Quy Nhơn Bà Rịa Vũng tàu 0.1 Ngoài ra, ta so sánh hiệu kinh doanh tổng hợp với số đối thủ cạnh tranh Vitranschart JSC Kết thu sau: Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Bảng 3.5 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Vitranschart JSC đơn vị khác Đơn vị Ts LN Ts LN trước thuế trước thuế trên DT DT ROA RE Vitranschart JSC 0.06 0.22 0.04 0.09 Germadept JSC 0.11 0.9 0.11 0.12 Vosco JSC 0.08 0.06 0.07 0.1 Kết cho thấy hiệu kinh doanh tổng hợp Vitranschart JSC thấp Germadept JSC Vosco JSC c Phân tích hiệu tài - Phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đông: Tác giả bổ sung ba tiêu: Tỷ lệ trả lãi cổ phiếu, Tỷ lệ sinh lãi cổ phiếu Hệ số giá thu nhập (P/E) Bảng 3.8 Phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đông Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 191,750 60,070 2,668 91,141 LN sau thuế (tr.đ) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 58,999,337 Sl CPPT Cổ tức hàng năm 2,500 1,500 1,200 cho CPPT (đ) Giá thị trường 28,000 21,000 16,000 7,000 CP (đ) 503,355 492,804 709,654 652,690 NVCSH bq Giá trị sổ sách 12,584 12,320 17,741 11,063 CP (đ) 4,794 1,502 67 1,545 EPS (đ) Tỷ lệ trả lãi 0.52 1.66 37.48 1.62 CP % 17.12 7.15 0.42 22.07 Tỷ lệ sinh lãi CP % Hệ số giá/ Thu 5.84 13.98 239.88 4.53 nhập (P/E) Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Ngoài tác giả so sánh hiệu sử dụng vốn góp cổ đông Vitranschart JSC với số doanh nghiệp đối thủ năm 2010 Bảng 3.9 Bảng so sánh hiệu vốn góp cổ đông Vitranschart với đối thủ cạnh tranh Chỉ tiêu Vitranschart JSC ROA (%) 0.04 2.52 3.6 ROE 0.18 7.94 12.19 P/E (lần) 239 4.5 8.51 67 835 2029 EPS Vosco JSC Vinaship JSC Mặt khác tác giả muốn đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh, đồng thời xác định tương quan tiển lương cổ tức; cần phải phân tích hiệu sử dụng lao động song song với thu nhập người lao động, xác định định mức độ ảnh hưởng nhân tố Kết phân tích 2010 đạt sau: Bảng 3.10 Phân tích hiệu sử dụng lao động Chênh lệch Chỉ tiêu Doanh thu Kế Thực Số Số hoạch tuyệt tương đối đối % 1,773,561 1,931,937 158,376 Lao động bình quân 1,400 Năng suất lao động 1,266.83 1,418.46 152 182.40 186.00 3.60 0.02 255,360 253,332 (2,028) (0.01) Lương bình quân Quỹ tiền lương Footer Page 24 of 126 1,362 (38) 0.09 (0.03) 0.12 Header Page 25 of 126 23 Đối tượng phân tích: Số tuyệt đối quỹ tiền lương 1.931.937 1.418,46 1.773.561 x 186 - x 182,4 = 1.266,83 (2.028) triệu đồng Ảnh hưởng nhân tố doanh thu: 1.931.937-1.773.561 x 182,4 = 1.266,83 22.803,2 triệu đồng Ảnh hưởng nhân tố suất lao động: 1.931.937 x ( 1.418,46 - 1.266,83 ) x 182,4 = (29.734,41)tr.đồng Ảnh hưởng nhân tố tiền lương: 1.931.937 1.418,46 x (186-182,4) = 4.903,19 tr.đồng Tổng hợp lại 22.803,2 + (29.734,41) + 4.903,19 = (2.028) tr.đồng 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VITRANSCHART JSC Thứ nhất, cần xây dựng quy trình phân tích hiệu hoạt động kinh doanh áp dụng quán qua kỳ phân tích Thứ hai, hệ thống báo cáo tài bắt buộc công ty cần trọng hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin đầy đủ phục vụ cho công tác phân tích Thứ ba, có đội ngũ cán chuyên trách công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Thứ tư, trang bị sở vật chất phục vụ cho việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Từ lý luận, thực tiễn giải pháp hoàn thiện trình bày, kết luận biến đổi kinh tế thị trường ngày phát triển xu hội nhập ngày mở rộng mạnh Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp cổ phần hóa cần thay đổi phù hợp để nâng cao vị Việt Nam nước Yêu cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành thực công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cách Làm tốt công tác này, giúp nhà quản lý có thông tin đáng tin cậy việc lựa chọn đưa định kinh doanh hiệu Qua thời gian nghiên cứu, phản ánh hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam – Vitranschart JSC, tác giả hoàn thành luận văn “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vận thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC)”, với giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn Tiến sỹ Trần Đình Khôi Nguyên, luận văn giải vần đề sau: - Những lý luận phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần - Phản ánh thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam - Hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam Do hạn chế định trình thực hiện, nên không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong góp ý quý thầy cô giáo để luận văn hoàn chỉnh Footer Page 26 of 126 ... PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART JSC) 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART. .. kinh doanh công ty cổ phần - Phản ánh thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam - Hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh. .. thiện công tác phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam – Vitranschart JSC, tác giả hoàn thành luận văn “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: hân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP vận tải & thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart, hân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP vận tải & thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart, hân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP vận tải & thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay