Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tu

26 117 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU SANG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á PHÒNG GIAO DỊCH KON TUM Chuyên ngành : TàiNgân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 2: TS NGUYỄN TRÀN PHÚC Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 03 tháng 02 năm 2013 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết ñề tài: Hiện báo cáo Thu nhập – Chi phí NHTM Việt Nam thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng chiếm tỷ trọng từ 70%-80% tổng thu nhập ngân hàng Hoạt ñộng tín dụng mang lại nguồn thu nhập cao tiềm ẩn nhiều rủi ro Cùng với thời gian, tính chất rủi ro tín dụng thay ñổi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam ngày bị sức ép xu toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Chính vậy, làm ñể hoạt ñộng hiệu giai ñoạn vấn ñề nan giải cho NHTM Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank) ngân hàng thương mại chi nhánh rộng khắp nước Ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tum (Viết tắt DAB KonTum) ñơn vị trực thuộc trụ sở 178A Lê Hồng Phong, Thành Phố Kon Tum Trong thời gian qua, hoạt ñộng DAB Kon Tum ñã góp phần ñáng kể vào nghiệp phát triển Kinh tế – Xã hội Thành phố, nhiên hoạt ñộng tín dụng, mặt dù dư nợ tín dụng ñạt ñược chưa cao tình hình nợ hạn nợ xấu tồn ñang xu hướng tăng lên Thực tế ñòi hỏi DAB Kon Tum phải trọng nâng cao hiệu hoạt ñộng ngân hàng nói chung hoạt ñộng tín dụng nói riêng nhằm ñảm bảo an toàn, góp phần nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu ñặt cấp thiết ñối với DAB Kon Tum Do vậy, tác giả chọn ñề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông ÁPhòng giao dịch Kon Tum” ý nghĩa thiết thực Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa khái niệm, kiến thức rủi ro; dạng rủi ro Footer Page of 126 Header Page of 126 hoạt ñộng tín dụng; phương pháp ño lường, kiểm soát giảm thiểu rủi ro Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng hoạt ñộng kiểm soát, giảm thiểu rủi ro tín dụng DAB Kon Tum Trên sở lý luận phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, từ ñó ñưa số giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt ñộng tín dụng DAB Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng, cách thức nhận dạng, ño lường, kiểm soát giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt ñộng kinh doanh DAB Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dụng: Đi sâu nghiên cứu rủi ro tín dụng toàn dạng rủi ro NHTM + Về không gian: DAB Kon Tum + Về thời gian: Nội dung phân tích tình hình rủi ro tín dụng ñề tài vào liệu giai ñoạn từ năm 2009 ñến năm 2011 Phương pháp nghiên cứuTrong luận văn sử dụng phương pháp như: khái quát hóa, cụ thể hóa, phương pháp hệ thống, thống kê, phân tích, tổng hợp… Kết cấu ñề tài Ngoài phần mở ñầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung luận văn ñược kết cấu theo chương: Chương 1: Những vấn ñề rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt ñộng giảm thiểu rủi ro tín dụng DAB Kon Tum Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng DAB Kon Tum Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong lịch sử tín dụng, nước ñã chứng kiến nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khánh kiệt, phá sản, ngừng hoạt ñộng Trên giới, vào năm 2008, nước Mỹ ñã gặp phải khủng hoảng ngân hàng xuất phát từ hoạt ñộng cho vay tiêu chuẩn, gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế Mỹ lan rộng toàn cầu Cho dù ngân hàng lớn, lâu ñời ngân hàng nước Mỹ, Châu Âu hay ngân hàng nhỏ nước ta, việc thua lỗ hay phá sản ngân hàng, nhiều nguyên nhân, quan trọng việc quản trị rủi ro hiệu quả, thường bắt ñầu từ khoản tín dụng xấu không ñược kiểm soát chi nhánh ñó ñã lớn dần ñã lây lang toàn hệ thống Các dẫn luận cho thấy quản trị rủi ro, ñặc biệt rủi ro tín dụng ñã trở nên cấp thiết hết, khâu sống ñối với tất ngân hàng thời ñại Nó thu hút quan tâm không giới tài ngân hàng mà trị gia, nhà hoạch ñịnh sách tất quốc gia giới Chính lý trên, tìm hiểu ñề tài : “Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tum”, ñã tham khảo số ñề tài nghiên cứu khoa học, luận văn công bố hạn chế rủi ro tín dụng, phòng ngừa nợ xấu như: Luận văn cao học - Đại học Đà Nẵng tác giả Lê Hòa Tân: "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Nha Trang", thực năm 2012 Luận văn tác giả ñã làm ñược khái niệm rủi ro tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng tiêu ño lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tuy nhiên, ñề tài chưa làm ñược nội dung hạn chế rủi ro tín dụng, tiêu chí ñánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay nhân tố ảnh hưởng ñến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại Qua Footer Page of 126 Header Page of 126 luận văn này, ñã hiểu thêm khái niệm rủi ro tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng ñển rủi ro tín dụng hệ thống tiêu chí phản ánh hạn chế rủi ro tín dụng Ngoài ra, luận văn cao học - Đại học Đà Nẵng tác giả Lê Quốc Vũ "Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam"; Luận văn cao học - Đại học Đà Nẵng tác giả Hà Đức Hùng "Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi Lăng - Thành Phố Đà Nẵng"; Luận văn cao học - Đại học Đà Nẵng tác giả Nguyễn Thị Mai "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần quốc doanh VPBank chi nhánh Đà Nẵng"; Luận văn cao học - Đại học Đà Nẵng tác giả Trần Thanh Quang " Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk" Các ñề tài tác giả ñã sử dụng vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp số phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp ñể nghiên cứu Từ ñề tài tham khảo trên, nhận thấy ñiểm chung ñề tài chương tác giải ñưa khái niệm: rủi ro tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng, hệ thống tiêu chí phản ánh hạn chế rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng, nguyên nhân , chương tác giả phân tích thực trạng rủi ro, chương ñưa hệ thống giải pháp hạn chế rủi ro Tuy nhiên nội dung chung chung Điểm khác biệt ñề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tum” mà ñang nghiên cứu làm nội dụng hạn chế rủi ro tín dụng: quan ñiểm hạn chế rủi ro tín dụng, hệ thống tiêu chí phản ánh ñến hạn chế rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng ñến công tác hạn chế rủi ro tín dụng Đề tài ñi sâu phân tích thực trạng từ ñó ñánh giá rút Footer Page of 126 Header Page of 126 ñược khó khăn, thuận lợi nguyên nhân hạn chế ñối với hạn chế rủi ro tín dụng ñơn vị Trên sở ñó ñưa nhóm giải pháp thích hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ñơn vị CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNGHẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm ñặc ñiểm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng không thu ñược ñầy ñủ gốc lẫn lãi khoản cho vay, việc toán nợ gốc lãi không ñúng kỳ hạn Rủi ro tín dụng không giới hạn hoạt ñộng cho vay, mà bao gồm nhiều hoạt ñộng mang tín chất tín dụng khác ngân hàng bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay thị trường liên ngân hàng, tín dụng thuê mua, ñồng tài trợ 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng - Rủi ro giao dịch: nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, ñánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch ba phận rủi ro lựa chọn, rủi ro ñảm bảo, rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro danh mục: hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng, ñược phân chia thành hai loại: rủi ro nội rủi ro tập trung 1.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng ñến rủi ro tín dụng * Nhân tố thuộc lực quản trị ngân hàng: * Nhân tố thuộc phía ngân hàng: * Nhân tố phía khách hàng * Nhân tố khách quan Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng ñối với hoạt ñộng NHTM - Đối với ngân hàng: + Về mặt tài chính: không thu ñược nợ (gốc lãi) ngân hàng ñã bị giảm doanh thu chi trả tiền lãi – lãi ñầu vào nguồn vốn huy ñộng, gây cân ñối thu chi nghiệp vụ + Về mặt xã hội: từ rủi ro tín dụng dẫn ñến rủi ro khoản gây lòng tin, tín nhiệm nhân dân, gây tâm lý không ổn ñịnh khách hàng ạt rút tiền ngân hàng dẫn ñến nguy phá sản ngân hàng - Đối với quyền quản lý cấp ngân hàng: gây lòng tin, không tin tưởng vào ñạo hoạt ñộng cấp sở - Đối với kinh tế: làm phá sản vài ngân hàng dễ lây lan sang ngân hàng khác làm xuất tâm lý sợ hãi dân cư phá sản ngân hàng mà ñua rút tiền ạt 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm hạn chế hạn chế rủi ro tín dụng Hạn chế hoạt ñộng nhằm phòng ngừa ñể giảm thiểu khả xảy việc không mong muốn ñó ñưa biện pháp xử lý việc ñó ñã xảy Hạn chế rủi ro tín dụng hoạt ñộng mà ngân hàng ñưa nhằm phòng ngừa ñể giảm thiểu khả xuất rủi ro tín dụng ñưa biện pháp xử lý rủi ro tín dụng ñã xảy 1.2.2 Hoạt ñộng hạn chế rủi ro tín dụng a Các hoạt ñộng nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng Xây dựng sách tín dụng quy trình phân tích tín dụng hợp lý, khoa học Phân loại ñánh giá khách hàng Phân tán rủi ro tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 Xây dựng ñội ngũ cán làm tín dụng chọn lọc Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro b Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng Tiếp tục cho vay cấu lại thời hạn trả nợ ñể trì hoạt ñộng kinh doanh khách hàng Bán khoản nợ Khởi kiện tòa ñể thu hồi nợ Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro ñể xử lý nợ 1.2.3 Tiêu chí ñánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng a Mức giảm tỷ lệ nợ hạn (nợ từ nhóm - 5) Tỷ lệ nợ hạn = Tỷ lệ nợ xấu = Dư nợ hạn x 100% Tỷ lệ nợ hạn Dư nợ xấu x 100% Tổng dư nợ cho vay Nợ hạn khoản nợ mà phần toàn nợ gốc và/hoặc lãi ñã hạn Nợ hạn chưa phải tổn thất ngân hàng, ñây tiêu gián tiếp, tất khoản nợ hạn ñều dẫn ñến tổn thất b.Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Dư nợ xấu x 100% Tổng dư nợ cho vay Mức giảm nợ xấu = Số dư nợ xấu cuối kỳ - Số dư nợ xầu ñầu kỳ Nợ xấu (nợ từ nhóm 3, 4, 5) khoản tín dụng nguy thu hồi ñây biểu rủi ro tín dụng Chỉ tiêu thấp thể rủi ro tín dụng ngân hàng thấp kế hoạch ngân hàng ñược thực tốt Ngược lại rủi ro tín dụng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 ngân hàng cao, ñiều ảnh hưởng ñến chi phí, lợi nhuận tính khoản ngân hàng c Mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng Tỷ lệ nợ xóa ròng Dư nợ xóa ròng = x 100% Tổng dư nợ cho vay Mức giảm nợ = Số nợ xóa - Số nợ xóa ròng xóa ròng ròng cuối kỳ ñầu kỳ Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu chưa phải tin cậy ñể ñánh giá mức ñộ rủi rongân hàng phải ñối mặt d Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng Tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng = Dự phòng rủi ro tín dụng ñược trích lập x 100% Dư nợ kỳ báo cáo Chỉ tiêu cho biết, 100 ñồng vốn ngân hàng cho khách hàng vay trung bình ngân hàng ñã ñồng vốn dự phòng cho tổn thất xảy e Sự thay ñổi cấu nhóm nợ xấu Sự thay ñổi cấu nhóm nợ xấu theo chiều hướng tăng nợ nhóm giảm nợ nhóm 4, ñây thay ñổi cấu nhóm nợ xấu theo chiều hướng tốt hơn, khoản nợ gặp khó khăn tạm thời khả thu hồi ngược lại 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Nhân tố chủ quan Các nhân tố ảnh hưởng ñến việc hạn chế rủi ro tín dụng như: - Nhận diện rủi ro tín dụng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 14/07/2008, Phòng giao dịch trực thuộc Dong A Bank Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Kon Tum ĐC: 178A Lê Hồng Phong, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, Kon Tum Từ ngày ñầu thành lập, DAB Kon Tum ñã ñối diện với cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng quốc doanh ñịa bàn Đây ngân hàng lớn, hoạt ñộng lâu dài, mạng lưới hoạt ñộng lớn Tuy nhiên, DAB Kon Tum ñã bước thích nghi, chấp nhận thách thức thị trường ñể phục vụ khách hàng với sản phẩm ña dạng, thái ñộ phục vụ nhiệt tình, thân thiện Tuy thành lập không lâu với lợi vị trí hoạt ñộng với ñội ngũ nhân viên trẻ trung, ñộng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, DAB Kon Tum ñã nhanh chóng thu hút ñược nhiều khách hàng ñến với ngân hàng 2.1.2 Khái quát hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu DAB Kon Tum giai ñoạn 2009 - 2011 a Tình hình huy ñộng vốn Tổng vốn huy ñộng qua năm 2009, năm 2010 năm 2011 chuyển biến mạnh mẽ, cụ thể: năm 2010 tổng huy ñộng vốn ñạt 163,44 tỷ ñồng, tăng 87,12% so với năm 2009 Tuy nhiên qua năm 2011 lại giảm (23,45%) so với năm 2010 b Tình hình hoạt ñộng cho vay Trong ba năm dư nợ cho vay ñều tăng, dư nợ năm sau cao năm trước, cụ thể: năm 2010 ñạt 92,29 tỷ ñồng, tăng 49,50% Tốc ñộ tăng xu hướng giảm dần qua năm 2011, cụ thể ñạt 115,89 tỷ ñồng, tăng 25,58% so với năm 2010 Dư nợ cho vay chủ yếu dư nợ cho vay ngắn hạn, dư nợ cho vay lĩnh vực ngành nông nghiệp lâm nghiệp tăng nhanh qua năm, năm 2010 ñạt 13,84 tỷ ñồng, tăng 97,16% so với năm 2009; tăng cao năm 2011 ñạt 45 tỷ, tăng 225,24% so với năm 2010 Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 c Kết hoạt ñộng kinh doanh Tổng thu nhập qua năm ñều tăng cao, cụ thể năm 2010 ñạt 16,98 tỷ ñồng, tăng 58,57%; năm 2011 ñạt 29,63 tỷ ñồng, tăng 74,52% Nguồn thu nhập chủ yếu từ lãi vay từ hoạt ñộng cho vay Tổng chi phí tăng cao qua năm, cụ thể năm 2010 tăng 70,33% so với năm 2009 Tuy nhiên bước sang năm 2011, DAB KonTum ñã thực sách thắt chặt chi tiêu chi phí lãi từ hoạt ñộng huy ñộng vốn giảm nên tốc ñộ tăng năm 2011 55,72% so với năm 2010 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA DAB KON TUM 2.2.1 Thực trạng nợ hạn, nợ xấu theo nhóm nợ Tình hình rủi ro ro tín dụng DAB Kon Tum nhìn từ góc ñộ quản trị rủi ro theo nhóm nợ nhận thấy giá trị tỷ lệ nợ thuộc nhóm 3, 4, so với tổng dư nợ ổn ñịnh mức thấp, ñiều cho thấy việc quản trị nợ xấu DAB Kon Tum tốt Khối lượng tỷ lệ nợ nhóm mức cao làm cho tỷ lệ nợ hạn ngân hàng trì mức cao Nguy rủi ro tín dụng DAB Kon Tum bùng phát tương lai biện pháp hữu hiệu ñể khống chế giảm thiểu dư nợ thuộc nhóm 2.2.2 Thực trạng nợ xấu theo ngành, thành phần kinh tế, tài sản chấp theo thời hạn cho vay Tỷ lệ nợ xấu DAB Kon Tum mức thấp, dao ñộng qua năm không 3% với tổng dư nợ Nợ xấu tăng dần qua năm, cụ thể: năm 2010 nợ xấu ñạt 1,25 tỷ ñồng, chiếm 1,35% dư nợ cho vay, tăng 326,08% so với năm 2009 Năm 2011 nợ xấu ñạt 2,11 tỷ ñồng, chiếm 1,82% dư nợ cho vay, tăng 68,80% so với năm 2010 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI DAB KON TUM Hiện DAB Kon Tum thực nhiều biện pháp ñể hạn chế Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 rủi ro tín dụng thông qua nghiệp vụ công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng biện pháp xử lý rủi ro tín dụng xảy ra, cụ thể: 2.3.1.Công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay a Thực thu thập thông tin khách hàng vay Tiếp xúc khách hàng phân tích hồ sơ vay vốn Phân tích báo cáo tài khách hàng Thanh tra thực tế khách hàng Làm việc với nguồn bên Hệ thống chấm ñiểm xếp hạng tín dụng nội b Thực tra, kiểm soát rủi ro tín dụng thường xuyên Kiểm soát nguồn gây rủi ro tín dụng Kiểm soát trình thẩm ñịnh giải ngân khoản vay Kiểm soát chiến lược ña dạng hóa Kiểm soát việc tiến hành kiểm tra, kiểm toán nội thường xuyên c.Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Dự phòng rủi ro ñược tính theo dư nợ gốc hạch toán vào chi phí hoạt ñộng Định kỳ hàng quý, DAB Kon Tum thực việc phân loại tài sản dự kiến số tiền phải trích lập dự phòng, trình khoản rủi ro ñủ ñiều kiện xử lý lập phương án thu hồi nợ Phương pháp trích:Trích theo quý Trong thời hạn 15 ngày làm việc ñầu tháng thứ 3, quý vào số dư thời ñiểm ngày cuối tháng thứ quý ñó thực phân loại trích lập dự phòng rủi ro d Bảo ñảm tiền vay Hiện tại, theo quy ñịnh DAB Kon Tum ñang áp dụng mức cho vay tối ña so với giá trị tài sản ñảm bảo sau: - Tài sản chấp: Mức cho vay tối ña 75% giá trị tài sản ñảm bảo Riêng mức cho vay tối ña ñối với giá trị quyền sử dụng ñất Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Tổng giám ñốc quy ñịnh cụ thể thời kỳ phạm vi nói Đối với chứng từ xuất chấp cho vay: mức cho vay tối ña 90% giá trị chứng từ hoàn hảo - Tài sản cầm cố: + Tài sản cầm cố giấy tờ giá: Mức cho vay tối ña số tiền gốc cộng lãi chứng từ giá trừ số lãi trả cho ngân hàng thời gian xin vay + Tài sản cầm cố khách hàng, bên bảo lãnh giữ, sử dụng bên thứ ba giữ: mức cho vay tối ña 50% giá trị tài sản ñảm bảo + Tài sản cầm cố ngân hàng giữ: Mức cho vay tối ña 75% giá trị tài sản ñảm bảo Để ñảm bảo nguồn trả nợ thứ hai ngân hàng, trước cho vay, cán tín dụng chi nhánh tiến hành thẩm ñịnh tính hợp pháp tài sản bảo ñảm tiền vay như: quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp bên bảo ñảm, tài sản không thuộc ñối tượng tranh chấp, tài sản ñược mua bảo hiểm theo quy ñịnh…cán ngân hàng thường xuyên theo dõi, kiểm tra tài sản ñể tránh tình trạng mát tài sản 2.3.2 Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho vay a Xử lý rủi ro tín dụng biện pháp tiếp tục cho vay cấu lại nợ DAB Kon Tum tiến hành phân tích, ñánh giá tình hình tài sản xuất kinh doanh khách hàng, tiếp tục thực cho vay cấu lại nợ ñối với khách hàng gặp khó khăn tạm thời ảnh hưởng khách quan (thiên tai, lũ lụt ) phương án kinh doanh khả thi Với sách trên, dư nợ xấu giảm xuống ñáng kể b Xử lý rủi ro tín dụng biện pháp phát tài sản bảo ñảm nợ vay Đối với tài sản ñảm bảo nợ vay, khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ vay, theo quy ñịnh hành ngân hàng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 quyền yêu cầu xử lý tài sản ñảm bảo ñể thu hồi nợ vay Việc yêu cầu xử lý tài sản bảo ñảm ñể thu hồi nợ vay thực thông qua yêu cầu khách hàng tự phát tài sản khởi kiện tòa án ñề nghị phát tài sản ñảm bảo nợ vay ñể thu hồi nợ c Xử lý rủi ro tín dụng biện pháp sử dụng quỹ DPRR Để bù ñắp tổn thất xảy khách hàng không thực ñược nghĩa vụ cam kết, DAB Kon Tum tiến hành trích lập quỹ dự phòng ñể ñảm bảo an toàn phòng ngừa rủi ro tránh cho ngân hàng khỏi rơi vào tình khó khăn rủi ro xảy Quỹ dự phòng ñược trích từ nguồn lợi nhuận trước thuế, mức trích quỹ tùy thuộc vào mức ñộ rủi ro tài sản mức dư nợ khoản vay Việc trích lập dự phòng rủi ro gồm dự phòng chung: 0,75% tổng giá trị khoản nợ từ nhóm ñến nhóm khoản cam kết ngoại bảng; dự phòng cụ thể: Nhóm 1: 0%, Nhóm 2: 5%, Nhóm 3: 20%, Nhóm 4: 50%, Nhóm 5: 100% Mức trích lập dự phòng dựa sở phân loại khách hàng tài sản ñảm bảo 2.3.3 Kết hạn chế rủi ro tín dụng Bảng 2.9: Kết hạn chế rủi ro tín dụng DAB Kon Tum 2009 -2011 Đvt: Tỷ ñồng TT CHỈ TIÊU NĂM NĂM NĂM 2009 2010 2011 TỐC ĐỘ TĂNG /GIẢM (%) 10/09 Tổng dư nợ 61,730 92,290 115,890 Nợ xấu 0,290 1,250 Tỷ lệ nợ xấu 0,005 Trích DPRR Tỷ lệ trích DPRR 11/10 49,506 25,572 2,110 331,034 68,800 0,014 0,018 188,306 34,425 0,665 1,550 2,058 133,235 32,746 0,011 0,017 0,018 56,004 5,713 (Nguồn: Báo cáo DAB Kon Tum) Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Qua số liệu cho ta thấy tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ trích lập DPRR ñều tăng, cụ thể: năm 2010 tỷ lệ nợ xấu tăng 188,306% so với năm 2009, năm 2011 tăng 68,800% so với năm 2010; tỷ lệ trích lập DPRR năm 2010 tăng 56,004% so với năm 2009 năm 2011 tăng 5,713% so với năm 2010 Bảng 2.9: cấu nhóm nợ xấu DAB Kon Tum 2009 -2011 Đvt: Tỷ ñồng cấu nhóm Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 nợ xấu Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Nhóm 0,020 0,032 0,350 0,379 0,920 0,794 Nhóm 0,234 0,379 0,302 0,327 0,480 0,414 Nhóm 0,040 0,065 0,600 0,650 0,710 0,613 Tổng 0,294 0,476 1,252 1,356 2,110 1,821 (Nguồn: Báo cáo DAB Kon Tum) Qua bảng số liệu trên, nợ xấu DAB Kon Tum rải ñều nhóm 3, nhóm nhóm Tuy nhiên, năm 2011 nợ xấu chủ yếu DAB Kon Tum nợ nhóm nhóm 5, nợ nhóm không ñáng kể 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI DAB KON TUM 2.4.1 Kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng DAB Kon Tum + Mặc dù tốc ñộ tăng trưởng tín dụng cao, chi nhánh trì ñược tỉ lệ nợ xấu mức 3% DAB Kon Tum ñã thực nghiêm túc công tác quản lý nợ hạn, tuân thủ việc ñịnh kỳ gia hạn nợ, gia hạn giãn nợ theo ñúng quy ñịnh Xác ñịnh xác nợ hạn ñể trích lập dự phòng rủi ro theo ñúng quy ñịnh, ñảm bảo Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 hiệu kinh doanh Công tác xử lư nợ xấu hiệu ñã góp phần nâng cao lực tài chính, tạo sở vững cho phát triển chi nhánh + Song song với việc tăng cường dư nợ tín dụng tốt nâng cao chất lượng tín dụng, DAB Kon Tum quan tâm tới công tác xử lý nợ tồn ñọng, tất khoản nợ tồn ñọng ñều ñược rà soát phân tích khó khăn thuận lợi ñể tìm biện pháp xử lý cho phù hợp + DAB Kon Tum ñã thường xuyên kiểm soát gia tăng tín dụng sở cân ñối nguồn vốn gắn liền với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình tín dụng khâu Thường xuyên ñánh giá, phân tích thực trạng khoản vay, ñặc biệt khoản vay tiềm ẩn rủi ro dẫn ñến khả không thu ñược nợ + DAB Kon Tum ñã nâng cao chất lượng báo cáo tín dụng, ñảm bảo báo cáo trung thực, xác, kịp thời Thực báo cáo tín dụng hàng tháng, phục vụ cho công tác phòng ngừa hạn chế tín dụng ñơn vị Thực ñúng quy chế, quy trình nghiệp vụ, ñúng quy chế ủy quyền phán tín dụng 2.4.2 Những khó khăn vấn ñề tồn Bên cạnh kết ñã ñạt ñược, công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng DAB Kon Tum khó khăn tồn sau: - Chưa phận phụ trách rủi ro chuyên biệt ñể phân loại khoản vay theo mức ñộ rủi ro, xây dựng giới hạn tín dụng ñối với khách hàng, nhóm khách hàng, ngành kinh tế, khu vực xử lý khoản vay vấn ñề - Hệ thống thông tin DAB Kon Tum chưa cập nhật, thiếu trao ñổi thông tin với ngân hàng, trao ñổi với chi nhánh thuộc hệ thống DAB Kon Tum chưa phòng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 thông tin nên chưa thể cung cấp ñầy ñủ, xác cập nhật thông tin thường xuyên tình hình khách hàng - Trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) cung cấp ñược số liệu tình hình tài doanh nghiệp, chưa thông tin phi tài doanh nghiệp Thông tin ngân hàng nhiều phải lấy từ nguồn không thống - Hệ thống phân loại xếp hạng tín dụngngân hàng ñang áp dụng, phân loại khách hàng ra: khách hàng loại A, B, C Việc ñánh giá khách hàng chủ yếu dựa phương pháp tài chính, ngân hàng chưa quan tâm ñến việc xác ñịnh vòng ñời dự án, tình hình biến ñộng thị trường, khả thu hồi vốn, tiến khoa học kỹ thuật công nghệ , ñiều ñã ảnh hưởng ñến việc xác ñịnh thời hạn vay vốn thời gian thu hồi vốn vay không phù hợp - Mất cân ñối kỳ huy ñộng kỳ cho vay, sử dụng vốn ngắn hạn tài trợ vốn dài hạn Doanh thu, lợi nhuận phụ thuộc lớn vào nguồn tín dụng - DAB Kon Tum chưa tạo gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu ñối tượng khách hàng Danh mục cho vay ngân hàng chưa ña dạng Việc quản trị danh mục cho vay chưa ña dạng hóa nhằm phân tán rủi ro, ñồng thời cần ñược tỷ suất sinh lời chấp nhận ñược tỷ trọng ñầu tối ưu vào ngành, vùng, quy mô, ñể rủi ro thấp - Việc xử lý tài sản ñảm bảo chậm, chưa kết hợp làm việc với quan chức ñể thu hồi nợ ñược nhanh chóng Đặc biệt, trường hợp khách hàng thiện chí giao tài sản, không ký vào biên bán tài sản - Việc thực sách phân tán rủi ro chưa hiệu quả, cho vay tập trung vào số ngành (ñặc biệt gỗ xuất khẩu) Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - Tài trợ rủi ro tín dụng ñơn giản, không chủ ñộng, nợ hạn xảy tiến hàng phân loại ñể trích lập dự phòng rủi ro nên dễ gặp khó khăn tài Tài sản bảo ñảm nguồn bù ñắp rủi ro xảy Tuy nhiên, DAB Kon Tum giải pháp tài sản ñảm bảo hình thành từ vốn vay chưa ñược trọng thực ñúng mức Việc quy ñịnh mua bảo hiểm không ñược chặt chẽ liên tục thời gian vay DAB Kon Tum chưa sử dụng công cụ tín dụng phát sinh ñể giảm thiểu rủi ro 2.4.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân khách quan Nền kinh tế nước ta ñang tŕnh hội nhập, tự hóa tài chính, cạnh tranh diễn ngày khốc liệt Bên cạnh ñó, khủng hoảng tài toàn cầu ñã tác ñộng tới Việt Nam khiến cho hoạt ñộng tín dụng ngân hàng gặp nhiều rủi ro b Nguyên nhân thuộc phía ngân hàng Thiếu thông tin liên quan ñến khách hàng xét duyệt vay vốn Tập trung vào nhóm khách hàng ngành, vùng Việc chấp hành qui ñịnh tín dụng chưa nghiêm Kiểm tra, kiểm soát sau cho vay Thiếu công tác kiểm soát nội ngân hàng Quy trình tín dụng nhiều bất cập Do lực ñội ngũ cán tín dụng ngân hàng hạn chế c Nguyên nhân thuộc phía khách hàng Khách hàng cá nhân - Đối với sản phẩm tín dụng cho cán công nhân viên doanh nghiệp vay dạng thấu chi tiền lương qua thẻ ñã xảy số Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 trường hợp cán công nhân viên sau thấu chi ñã nghĩ việc ñột xuất, doanh nghiệp không toán ngân hàng khoản tiền lương ñã thấu chi trước Khách hàng doanh nghiệp * Do lực tài khách hàng yếu * Do lực quản trị quản trị ñiều hành yếu * Do khách hàng cố ý lừa ñảo CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – PGD KON TUM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA DAB KON TUM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt ñộng tín dụng DAB Kon Tum giai ñoạn 2011 – 2015 Các sản phẩm bán lẻ ñược trọng phát triển DAB Kon Tum bao gồm: - Các loại cho vay tiêu dùng, trả góp - Các sản phẩm cho vay phục vụ doanh nghiệp vừa nhỏ - Các sản phẩm cho vay thông qua thẻ tín dụng - Các sản phẩm bán lẻ khác Trên sở ñó, thị trường mục tiêu mà DAB Kon Tum hướng ñến doanh nghiệp vừa nhỏ; các nhân, hộ gia ñình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; cá nhân mức thu nhập ñô thị Chiến lược cạnh tranh: phát huy truyền thống ngân hàng bán lẻ, lợi mạng lưới rộng khắp nước hệ thống ATM Dong A Bank chiếm khoảng 40% tổng số ATM nước; Đa dạng hoá Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 sản phẩm tín dụng ñể phù hợp với ñối tượng khách hàng, nhằm thực việc chuyển dịch cấu hoạt ñộng tín dụng 3.1.2 Mục tiêu hoạt ñộng tín dụng DAB Kon Tum Bảng 3.1: Các tiêu phấn ñấu ñến năm 2012 DAB Kon Tum Chỉ tiêu Năm 2012 Nguồn vốn huy ñộng 320 tỷ ñồng Dự nợ tín dụng 150 tỷ ñồng Tỷ lệ nợ xấu (nhóm – nhóm 5) Lợi nhuận trước thuế < 3% 5,5 tỷ ñồng (Nguồn: Định hướng phát triển DAB Kon Tum) Mục tiêu hoạt ñộng tín dụng DAB Kon Tum ñược dựa ñịnh hướng cụ thể sau: * Về chiến lược khách hàng - Đối với khách hàng cá nhân: Duy trì thị phần tại, không ngừng nổ lực tìm kiếm khách hàng - Đối với khách hàng doanh nghiệp: trọng tâm tìm kiếm mở rộng thị phần ñối với ñối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ * Về chiến lược sản phẩm Cung cấp sản phẩm toán tiền lương, thấu chi cho vay tín chấp ñối với khách hàng cá nhân; tài trợ xuất tài trợ thương mại; triển khai sản phẩm ngân hàng ñiện tử; * Chiến lược quản lý rủi ro Mục tiêu chất lượng tín dụng DAB KonTum nợ xấu 3% Nợ xấu ñược phân loại theo tiêu chuẩn phân loại nợ Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế * Chiến lược nhân Xác ñịnh nguồn nhân lực yếu tố ñịnh thành công Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 ngân hàng Xây dựng sách ñãi ngộ cạnh tranh chế ñộ lương, thưởng ñể trì thu hút nguồn nhân lực trình ñộ cao 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA DAB KON TUM 3.2.1 Hoàn thiện quy trình cho vay Quy trình cho vay hợp lý nhân tố ñịnh ñến chất lượng tín dụng, hạn chế ñược rủi ro cho NH Trong thời gian tới DAB Kon Tum nên hoàn thiện quy trình cho vay 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt ñộng tín dụng Trong thời gian tới, DAB Kon Tum phải ñối mặt nhiều thách thức hội nhập, phát triển kinh tế, phát triển hệ thống, nên ngân hàng phải không ngừng hoàn thiện nội dung kiểm tra, kiểm soát tín dụng 3.2.3 Mở rộng khách hàng, ña dạng hoá sản phẩm tín dụng sử dụng nghiệp vụ phát sinh tín dụng ñể phòng ngừa rủi ro Trong thời gian tới, DAB Kon Tum cần sách cải thiện sản phẩm, phát triển sản phẩm ñể ñáp ứng ñược nhu cầu ngày tăng vừa tăng dư nợ RRTD ñược phân tán Bên cạnh ñó, cần ña dạng hoá khách hàng hình thức cho vay ñặc biệt trọng vào hình thức cho vay hợp vốn 3.2.4 Xây dựng ñội ngũ CBTD trình ñộ chuyên môn ñạo ñức nghề nghiệp Con người, vốn, công nghệ yếu tố quan trọng ñịnh thành công NH Trong thực tế, ñể ñội ngũ cán trình ñộ chuyên môn, ñạo ñức nghề nghiệp ñòi hỏi phải ñầu vật chất, thời gian, Đồng thời ngân hàng nâng cao ñòi hỏi ñối với cán bộ: tinh thần trách nhiệm, hiệu công việc, Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2.5 Hạn chế việc giải ngân tiền mặt Khi Khách hàng vay nhận nợ tiền mặt gây nguy hiểm ñối với Khách hàng vấn ñề cất dữ, vận chuyển Khách hàng tự chủ ñối với số tiền trước mắt sử dụng sai mục ñích, gây ảnh hưởng ñến khả trả nợ cho ngân hàng Vì cần cân nhắc việc giải ngân tiền mặt cho Khách hàng, ñặc biệt vay dư nợ cao 3.2.6 Đẩy mạng công tác thu hồi nợ phát dấu hiệu phát sinh nợ xấu Trên sở kết việc phân tích phân loại nợ xấu, ngân hàng cần tiến hành biện pháp thích hợp ñể ñôn ñốc khách hàng huy ñộng nguồn vốn hợp pháp ñể trả nợ vay ngân hàng thời gian ngắn Đây ñược xem biện pháp tốn mang lại hiệu không cao 3.2.7 Đẩy mạnh công tác xử lý khoản nợ tài sản ñảm bảo Cần áp dụng nhiều biện pháp xử lý thu hồi nợ phù hợp với ñối tượng khách hàng, loại nợ cụ thể: bán tài sản bảo ñảm nợ, khai thác cho thuê tài sản, sử dụng tài sản bảo ñảm ñể góp vốn với doanh nghiệp khác… 3.2.8 Hoàn thiện hệ thống thông tin Thông tin vai trò quan trọng lĩnh vực sống nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng Mức ñộ làm chủ ñược thông tin ñịnh thành công Với vai trò quan trọng hệ thống thông tin vậy, ñòi hỏi DAB Kon Tum cần phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị ñối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam a Tăng cường hoạt ñộng tra, giám sát NHNN NHNN cần quan tâm ñến việc nâng cao chất lượng ñội ngũ tra giám sát ngân hàng, ñảm bảo ñủ số lượng lực, kiến thức hoạt ñộng ngân hàng, pháp luật, ñảm bảo phẩm chất ñạo ñức cần ñể hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao b Cải thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng Thông tin tín dụng phải ñược cập nhập thường xuyên nhằm ñáp ứng yêu cầu tính kịp thời ngân hàng, ñảm bảo an toàn, hạn chế tối ña rủi ro hoạt ñộng tín dụng ngân hàng CIC cần quy ñịnh chặt chẽ việc cung cấp thông tin tín dụng mang tính bắt buộc với ngân hàng ñang hoạt ñộng lãnh thổ Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị ñối với Dong A Bank -Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế, làm khung pháp lý cho cán kiểm soát theo ñó thực hiện, giúp công tác kiểm tra, kiểm soát ñược thuận lợi KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng ñược coi mối nguy hiểm lớn ñối với hoạt ñộng NHTM Theo thống kê Ủy ban Basel, rủi ro tín dụng nguyên nhân gây 70% thua lỗ ngân hàng giới Đối với nhà quản lý ngân hàng Việt Nam, rủi ro tín dụng ñược quan tâm nhiều cho vay chiếm tỷ trọng lớn bảng cân ñối tài sản ngân hàng Do vậy, rủi ro tín dụng tác ñộng lớn ñến tình hình hoạt ñộng ngân hàng, làm cho ngân hàng bị phá sản Bên cạnh ñó, rủi ro Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 tín dụng tính lây lan toàn hệ thống ngân hàng, dẫn ñến hậu khó lường ñối với toàn kinh tế xã hội Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp ñể ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng mối bận tâm không ngành ngân hàng.Việc giải rủi ro tín dụng ñòi hỏi phải ñược tiến hành thường xuyên không riêng ngành ngân hàng mà ñòi hỏi phải phối hợp, trợ giúp hiệu ngành, cấp liên quan Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Đông ÁPhòng Giao Dịch Kon Tum ñã tiến hành nhiều biện pháp hữu hiệu phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, kết hợp với nỗ lực, tâm cao nên tỷ lệ nợ hạn ñã nằm tầm kiểm soát ñơn vị, góp phần ñưa hoạt ñộng ngân hàng dần ñi vào ổn ñịnh, vững vàng thị trường tiếp tục phát triển Tuy nhiên bên cạnh ñó mặt tồn sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, việc chấp hành qui ñịnh tín dụng chưa nghiêm, thiếu kiểm tra, giám sát cho vay nên nợ hạn Do rủi ro tín dụng ñiều tất yếu xảy hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng nên việc tránh rủi ro ñiều mà ngân hàng hạn chế xảy rủi ro mức thấp Từ thực tế trên, với kiến thức thu thập ñược trình học tập, nghiên cứu thực tế, luận văn ñã ñề số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro lĩnh vực tín dụng DAB Kon Tum Footer Page 26 of 126 ... ñề rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt ñộng giảm thiểu rủi ro tín dụng DAB Kon Tum Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. .. Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tum” mà ñang nghiên cứu làm rõ nội dụng hạn chế rủi ro tín dụng: quan ñiểm hạn chế rủi ro tín dụng, hệ thống tiêu chí phản ánh... dụng, hạn chế rủi ro tín dụng tiêu ño lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tuy nhiên, ñề tài chưa làm rõ ñược nội dung hạn chế rủi ro tín dụng, tiêu chí ñánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tu, Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tu, Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay