Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

26 127 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ QUỐC THẮNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành Mã số : TàiNgân hàng : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 03 tháng 02 năm 20113 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động Ngân hàng thương mại bao gồm hoạt động nội bảng hoạt động ngoại bảng Trong hoạt động nội bảng, hoạt động cấp tín dụng hoạt động truyền thống Ngân hàng thương mại Cho đến nay, hoạt động hoạt động đóng góp thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, thu nhập chủ yếu Ngân hàng thương mại từ hoạt động tín dụng Tuy nhiên, tín dụng biểu tập trung đánh đổi rủi ro sinh lời kinh doanh ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng tốt tức tối ưu hóa đánh đổi rủi ro tín dụng khả sinh lời từ hoạt động tín dụng Ngân hàng Trong bối cảnh kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam năm gần tương lai gần, rủi ro tín dụng vấn đề lớn, tác động đến an toàn toàn hệ thống tài chính, chí chứa đựng nguy lớn cho kinh tế vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng trở thành vấn đề cần giải toàn ngành Ngân hàng thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum năm qua đạt thành tựu tốt lĩnh vực tín dụng thể mức tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập lợi nhuận công tác quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên, Chi nhánh tồn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập công tác hạn chế rủi ro tín dụng Mặt khác, Chi nhánh thời gian vừa qua, chưa nghiên cứu tập trung vào công tác hạn chế rủi ro tín dụng Xuất phát từ lý trên, đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 Ngân hàng Thươg mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum” học viên chọn làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tổng hợp, hệ thống hóa chủ đề lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lí luận thực tiễn hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung nghiên cứu: Cách tiếp cận đề tài nghiên cứu vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng Cách tiếp cận không đề cập đến toàn công tác quản trị rủi ro tín dụng + Về liệu đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng, đề tài tập trung khảo sát từ năm 2009 – 2011 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Đề tài sử dụng phương pháp suy luận khoa học phổ biến như: Phân tích tổng hợp; Quy nạp diễn dịch phương pháp thống kê Câu hỏi nghiên cứu Những nghiên cứu đề tài nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng gì? Xuất phát từ đó, tiêu chí chủ yếu đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng? - Nhân tố chủ yếu tác động đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng? - Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum nào? Những vấn đề tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum? - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum cần thực giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng? Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Tổng hợp hệ thống hóa, phân tích sâu số vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại - Thu thập liệu cần thiết, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum Các kết phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp đề xuất trước hết xuất phát từ bối cảnh điều kiện đặc thù Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum ứng dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Tuy nhiên, tham khảo ứng dụng cho Chi nhánh điều kiện tương tự kể hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng khác Footer Page of 126 Header Page of 126 Kết cấu đề tài Đề tài bố cục thành chương: Chương 1: sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum 8.Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các nghiên cứu giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng tín dụng, hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tương quan với mục tiêu tăng trưởng quy mô tín dụng tiến hành nhiều Phần lớn đề tài thường tiếp cận góc độ hai góc độ: quản trị rủi ro tín dụng giải pháp nhằm phòng ngừa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Trong đó, thời gian gần đây, cách tiếp cận quản trị rủi ro tín dụng tương đối phổ biến Các nghiên cứu giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tương đối CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1.1 Tín dụng ngân hàng a Khái niệm tín dụng Ngân hàng Tín dụng quan hệ giao dịch hai chủ thể bên chuyển giao tiền tài sản cho bên sử dụng Footer Page of 126 Header Page of 126 thời gian định, đồng thời bên nhận tiền cam kết hoàn trả gốc lãi theo điều kiện thoả thụân hợp đồng Bản chất tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng khoảng thời gian định với khoản chi phí định b Phân loại Tín dụng ngân hàng - Căn vào hình thức cấp tín dụng - Căn vào thời hạn cấp tín dụng - Căn vào đối tượng tín dụng - Căn vào mục đích sử dụng vốn - Căn hình thức đảm bảo - Căn theo đặc điểm khách hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng a Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà dòng tiền hẹn trả theo hợp đồng (tiền lãi, tiền gốc hai) từ khoản cho vay chứng khoán đầu tư không trả đầy đủ b Các biểu rủi ro tín dụng  Không thu lãi hạn  Không thu vốn hạn  Không thu đủ lãi  Không thu đủ vốn cho vay c Phân loại rủi ro tín dụng  Nếu vào tiêu thức nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành Rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục  Nếu phân loại theo tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân hai loại Rủi ro khách quan, Rủi ro chủ quan Footer Page of 126 Header Page of 126  Cách phân loại rủi ro tín dụng thành rủi ro tín dụng đặc thù rủi ro tín dụng hệ thống thường sử dụng phổ biến nghiên cứu học thuật thực tế: Rủi ro đặc thù, Rủi ro hệ thống d Đặc điểm rủi ro tín dụng * Rủi ro tín dụng tính chất đa dạng phức tạp * Rủi ro tín dụng tính tất yếu e Tác động chủ yếu rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàngRủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàngRủi ro tín dụng làm giảm giá trị ròng Ngân hàngRủi ro tín dụng làm gia tăng loại rủi ro khác cho Ngân hàng: Rủi ro khoản; Rủi ro lãi suất; Rủi ro vỡ nợ  Rủi ro tín dụng làm gia tăng chi phí vay vốn Ngân hàngRủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng, giảm sút giá trị thương hiệu hình ảnh Ngân hàng 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.2.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng Các nghiên cứu lý luận thành phần rủi ro tín dụng khả (hay xác suất) xuất rủi ro tín dụng mức độ tổn thất rủi ro xảy Vì vậy, nội dung hạn chế rủi ro tín dụng bao gồm hai thành phần bản: hạn chế khả phát sinh rủi ro tín dụng hạn chế mức độ tổn thất rủi ro tín dụng xảy Thực tốt việc hạn chế rủi ro tín dụng dẫn đến kết làm giảm hậu tiêu cực rủi ro tín dụng đề cập Vậy, chất hạn chế rủi ro tín dụng cho vay thực biện pháp nhằm khắc phục tình trạng thông tin bất đối xứng Footer Page of 126 Header Page of 126 hoạt động sản xuất thông tin khả trả nợ ý muốn trả nợ khách hàng vay tất công đoạn trình cấp tín dụng: trước, sau giải ngân cho khách hàng vay nhằm giảm thiểu khả phát sinh rủi ro mức độ tổn thất rủi ro tín dụng Về lý luận, Ngân hàng thực hạn chế rủi ro tín dụng phương thức bản: a Tiến hành biện pháp trước rủi ro xảy ra, bao gồm biện pháp, công cụ thực trước, sau cho vay nhằm hạn chế khả xảy rủi ro tín dụng b Các biện pháp, công cụ tiến hành sau rủi ro tín dụng xảy nhằm hạn chế mức độ tổn thất xảy rủi ro tín dụng - Xử lý từ dự phòng rủi ro tín dụng; - Phát tài sản bảo đảm; - Tích cực thu hồi nợ xấu, nợ hạn; - Tiến hành biện pháp cấu lại nợ sở đánh giá khả cải thiện việc trả nợ tăng cường biện pháp quản lý khoản nợ cấu Ngân hàng; - Chuyển giao rủi ro thông qua bán nợ; chứng khoán hóa, bảo hiểm hợp đồng phái sinh 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng a Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm so với tổng dư nợ Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm = Dư nợ từ nhóm đến nhóm Tổng dư nợ x 100% (1.1) Mức giảm tiêu tính hiệu số tỷ lệ dư nợ từ nhóm – nhóm kỳ báo cáo so với tỷ lệ dư nợ từ nhóm – nhóm so với tổng dư nợ kỳ so sánh Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Việc phân loại nợ theo nhóm nợ vào mức độ rủi ro Theo thông lệ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhóm nợ từ nhóm trở lên (nhóm - nợ cần ý, nhóm - nợ tiêu chuẩn, nhóm - nợ nghi ngờ, nhóm - nợ khả vốn) xem khoản dư nợ rủi ro tín dụng Vì vậy, tỷ lệ dư nợ từ nhóm – nhóm tổng dư nợ tín dụng cho phép đánh giá toàn biểu rủi ro tín dụng Ngân hàng định b Biến động cấu nhóm nợ Tuy tiêu tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm cho phép đánh giá toàn biểu rủi ro tín dụng nhóm nợ lại mức rủi ro khác không đồng nhất, nên tỷ lệ hai Ngân hàng giống Ngân hàng thời kỳ giống mức độ rủi ro tín dụng chưa hẳn đồng Do đó, để đánh giá chuẩn xác mức độ rủi ro tín dụng cần phân tích thêm cấu nhóm nợ c Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay Tỷ lệ nợ xấu = Dư nợ xấu Tổng dư nợ x 100% (1.2) Theo thông lệ quốc tế, việc phân loại nợ xấu bao gồm khoản nợ đánh giá nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ nợ khả vốn Nợ xấu theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nợ phân loại vào nhóm (nợ tiêu chuẩn), nhóm (nợ nghi ngờ) nhóm (nợ khả vốn) Đây khoản nợ khó khả hoàn trả So với khái niệm phổ biến giới, thấy khái niệm “nợ xấu” Việt Nam tiếp cận với chuẩn mực quốc tế Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 e Chất lượng hệ thống thông tin ngân hàng f Năng lực tài trang bị công nghệ ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH KON TUM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH KON TUM 2.1.1 Vài nét Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: VietinBank 2.1.2 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Kon Tum a Đặc điểm cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt NamChi nhánh Kon Tum: Chi nhánh phòng ban: Phòng khách hàng Doanh nghiệp; Phòng khách hàng cá nhân; Phòng kế toán giao dịch; Phòng tổ chứchành chính; Phòng quản lý rủi ro; Tổ tiền tệ - kho quỹ; Phòng giao dịch b Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum 03 năm (2009-2011) - Về công tác huy động vốn Tổng huy động vốn qua năm tăng trưởng Năm Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2010 tăng 16,02% so với năm 2009 Đặc biêt, năm 2011 kinh tế khó khăn, tốc độ tăng trưởng tổng nguồn huy động lên đến 96,16% Thị phần huy động vốn Chi nhánh địa bàn theo số liệu Ngân hàng Nhà nước Năm 2010, tổng huy động vốn Chi nhánh chiếm 13% đến năm 2011, tổng huy động vốn Chi nhánh chiếm đến 21,6% tổng nguồn huy động Tổ chức tín dụng địa bàn - Về hoạt động tín dụng Dư nợ qua năm tăng trưởng nhanh Năm 2010 tăng so với năm 2009 179% Năm 2011 tăng so với năm 2010 26,5% Về thị phần, dư nợ Chi nhánh tăng lên theo hàng năm: năm 2009 từ chỗ chiếm 8,3% so với tổng dư nợ tín dụng tổ chức tín dụng địa bàn đến năm 2010 tăng lên 14,7% đến năm 2011 tăng lên 15,4% tổng dư nợ tổ chức tín dụng địa bàn Một đặc điểm bật cấu kỳ hạn dư nợ tín dụng Chi nhánh tỷ trọng dư nợ trung dài hạn cao tỷ dư nợ ngắn hạn Trong hai năm 2010 đến 2011, tỷ trọng đạt 57,9% - Về kết hoạt động kinh doanh Kết kinh doanh Chi nhánh tăng trưởng ổn định mạnh từ 2009-2011 Năm 2009 chênh lệch thu chi 4.500 triệu đồng qua năm 2010 chênh lệch thu chi đạt mức 8.841 triệu đồng, tăng 96,5% so với năm 2009 Qua năm 2011, chênh lệch thu chi 20.048 triệu đồng, tăng 126,8% so với năm 2010 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH KON TUM 2.2.1 Những biện pháp Chi nhánh thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng thời gian qua a Thay đổi mô hình tổ chức thực quy trình tín dụng - Đối với công tác chấm điểm khách hàng, Phòng khách hàng phòng Quản lý rủi ro nợ vấn đề phối hợp thực hiện, đó, Phòng khách hàng nhập thông tin khách hàng sau Phòng Quản lý rủi ro nợ vấn đề chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng - Về quy trình thẩm định, đề xuất định cho vay: Phòng khách hàng thẩm định đề xuất cấp tín dụng; Phòng quản lý rủi ro nợ vấn đề thẩm định lại đề xuất định cấp tín dụng Lãnh đạo Chi nhánh ký trực tiếp tờ trình thẩm định Phòng Quản lý rủi ro nợ vấn đề - Về định giá tài sản bảo đảm: thành phần định giá thêm cán Phòng quản lý rủi ro nợ vấn đề tham gia tổ định giá tài sản bảo đảm Nếu khoản vay gía trị tỷ đồng trở lên thêm lãnh đạo Chi nhánh - Về tác nghiệp liệu hệ thống: việc nhập liệu cán lãnh đạo Phòng quản lý rủi ro nợ vấn đề thực phần nhằm mục đích kiểm tra, giám sát nhập thông tin cán phòng khách hàng hạn chế rủi ro đạo đức cán xảy Khi chuyển sang mô hình mới, Chi nhánh tập trung cấp tín dụng Chi nhánh cho tất khách hàng Nhược điểm cần khắc phục phối hợp đồng trách nhiệm phận chưa tốt Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 b Về công tác quản lý khách hàng: - Đối với việc tìm kiếm khách hàng nhằm mở rông tín dụng, phương châm Chi nhánh thông qua phối hợp nhiều nguồn thông tin, sàng lọc để chủ động ngày từ đầu lựa chọn khách hàng tình hình kinh doanh tình hình tài tốt - Đối với khách hàng giao dịch, Chi nhánh thường xuyên tổ chức thực rà soát tự kiểm tra, nhận diện khách hàng dấu hiệu rủi ro, biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn công tác tín dụng - Chi nhánh thường xuyên thu thập, lưu trữ hệ thống thông tin khách hàng, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, đồng thời tăng tần suất tiếp cận trực tiếp hoạt động kinh doanh Chi nhánh nhằm cập nhật kịp thời hệ thống thông tin khách hàng Phòng khách hàng chưa đề xuất sáng kiến giá trị, công tác thông tin khách hàng triển khai cách bị động c Thường xuyên coi công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán tín dụng Chi nhánh thường tổ chức theo định kỳ công tác thi nghiệp vụ Qua việc thi mà đánh giá cụ thể lực nắm vững kiến thức nghiệp vụ từ xem xét vị trí công tác phù hợp d Xây dựng tổ chức áp dụng văn quản trị rủi ro tín dụng Với cách làm cụ thể hóa văn quy định Hội sở, Chi nhánh giúp phận dễ dàng tiếp cận vận dụng quy định phù hợp hơn, nâng cao hiệu thực quy định chung Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 e Tổ chức áp dụng quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình theo mô hình Chi nhánh áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp theo mô hình Tuy nhiên hệ thống xếp hạng tín dụng bao gồm nhiều tiêu tài phi tài chính, đôi chỗ chưa tương thích với thực tiễn kinh doanh khách hàng cá nhân, hộ f Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau vay Thường xuyên thực phân tích, đánh giá tình hình tài khách hàng, kiểm tra đối chiếu chứng từ, thu thập thông tin để sớm phát hiện tượng che dấu kinh doanh khó khăn Công tác kiểm tra sau cho vay Chi nhánh lưu tâm Ngoài biện pháp thực thường xuyên, tính chất bản, bối cảnh giai đoạn khó khăn nay, Chi nhánh đạo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tình hình 2.2.2 Phân tích kết hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum a Biến động cấu nhóm nợ mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm - Tỷ trọng nợ đủ tiêu chuẩn chiếm 97%, chứng tỏ Chi nhánh nhiều nỗ lực công tác hạn chế rủi ro tín dụng - Tỷ trọng nợ từ nhóm đến nhóm sau giảm năm 2010 so với năm 2009 gia tăng mạnh năm 2011 từ xấp xỉ từ 0,21% năm 2010 lên 2,844% năm 2011 - Trong cấu nợ xấu, toàn tập trung vào nhóm ba năm Lý vấn đề nợ xử lý rủi ro chuyển sang theo dõi ngoại bảng bảng cân đối không tính Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 tổng dư nợ, vấn đề cần phân tích thêm cấu nợ xấu chưa phản ánh hết biểu cụ thể rủi ro tín dụng - Trong năm 2010, thường xuyên để phát sinh nợ nhóm 2, thời điểm phát sinh lên đến 20 tỷ đồng Nguyên nhân cán chưa thực chủ động công tác quản lý nợ dẫn đến nợ nhóm phát sinh - Xem xét thêm số liệu nợ xử lý rủi ro cho đánh giá xác mức độ rủi ro Chi nhánh: b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu qua năm giảm Năm 2010 giảm 0,12% so với năm 2009 Riêng năm 2011 tỷ lệ nợ từ nhóm đến nhóm tăng nhiều so với năm 2010 tỷ lệ nợ xấu lại giảm 0,086% so với năm 2010 Phân tích nợ xử lý rủi ro bổ sung cho đánh giá rủi ro tín dụng thực Chi nhánh năm Mặc dù Chi nhánh đạo liệt công tác thu hồi nợ xấu Nhưng tình hình nợ xấu cải thiện chí phần gia tăng mạnh năm 2011 Một số nguyên nhân chủ yếu là: - Một số cán tín dụng không theo dõi thường xuyên, không báo cáo kịp thời vay phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu, khách hàng bỏ trốn khỏi địa phương; - Chưa biện pháp liệt công tác thu hồi nợ - Tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng thực gặp khó khăn khách hàng sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn (mua BĐS) c Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Bảng 2.5: Tỷ lệ xóa nợ ròng Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 355.000 977.000 1.236.000 624,28 923,28 10.955 310 552 - Các khoản xóa nợ ròng 314,28 371,28 - Tỷ lệ xóa nợ ròng (%) 0,088 0,038 - 1.Tổng dư nợ Dư nợ xóa bảng Thu hồi nợ xóa (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011) Do số liệu nợ xử lý rủi ro tính lũy kế việc đánh giá tỷ lệ xóa nợ ròng theo năm tính chất tương đối Qua số liệu năm cho thấy tỷ lệ xóa nợ ròng giảm chiếm tỷ lệ thấp Điều chứng tỏ công tác thu hồi nợ xử lý rủi ro thành công định Riêng năm 2011, số liệu nợ xử lý rủi ro cuối năm (31/12/2011), số liệu thu hồi nợ xử lý rủi ro năm 2012 chưa d Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng Bảng 2.6: Tỷ lệ trích lập dự phòng Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 1.Trích dự phòng rủi ro 2009 2010 2011 2,666 5,957 15,17 2.Tổng dư nợ 345 977 1236 3.Tỷ lệ trích dự phòng (% tổng dư nợ) 0,77 0,61 1,22 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011) Số liệu bảng cho thấy, tỷ lệ trích lập dự phòng năm 2010 giảm so với năm 2009 Mức giảm tuyệt đối 0,16%, tính tương đối mức tỷ lệ giảm lên đến gần 21% Nhưng sang năm 2012, Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 tỷ lệ tăng lên 1,22% So với năm 2010, mức tăng tuyệt đối 0,61%, tỷ lệ tăng lên đến 100%, tức gấp đôi Bảng 2.7 cấu trích lập dự phòng Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Dự phòng chung 2,2 5,09 2,18 Dự phòng cụ thể 0,466 0,867 12,99 Tổng số tiền trích dự phòng rủi ro 2,666 5,957 15,17 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH KON TUM 2.3.1 Thành tựu công tác hạn chế rủi ro tín dụng - Trừ năm 2011, tình hình rủi ro tín dụng Chi nhánh cải thiện đáng kể theo thời gian, đặc biệt so với tiêu chuẩn mức độ rủi ro tín dụng cho phép Tỷ lệ nợ xấu mức thấp, năm cao đến 0,23% Tỷ lệ xóa nợ ròng thấp, năm cao chưa đến 0,1% - Chi nhánh tổ chức thực tốt biện pháp đổi tổ chức quy trình cấp tín dụng theo mô hình mới; công tác đào tạo, huấn luyện cho cán tín dụng; ban hành quy định liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn gay gắt thời gian gần đây, Chi nhánh đạo kịp thời với biện pháp liệt nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 2.3.2 Những vấn đề hạn chế nguyên nhân hạn chế a Những vấn đề hạn chế Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - Chi nhánh đặt nặng yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng theo phương châm thận trọng - Hoạt động tín dụng Chi nhánh giai đoạn bình thường dựa nhiều vào bảo đảm tài sản - Việc đa dạng hóa danh mục tín dụng chưa thực tốt, chưa xây dựng sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng danh mục tín dụng - Công tác xử lý rủi ro tín dụng - Công tác xếp hạn tín dụng tồn tính hình thức thể công tác thu thập liệu đầu vào chưa thực quan tâm, bảo đảm tính chuẩn xác, trung thực - Quá trình quản trị rủi ro tín dụng thiếu tính hệ thống Các công tác nhận diện, đo lường rủi ro tín dụng thực tự phát, thiếu tính chủ động, toàn diện b Nguyên nhân hạn chế + Các nguyên nhân xuất phát từ nhân tố bên - Nền kinh tế gặp khó khăn: Lạm phát, lãi suất tăng cao, kinh tế suy trầm - Môi trường pháp lý: Hệ thống văn pháp luật chưa hoàn thiện Các văn pháp luật chồng chéo, trùng lặp - Hoạt động kinh tế tỉnh Kon Tum đơn điệu, cấu ngành kinh tế thiếu đa dạng - Đối tượng khách hàng đa số Doanh nghiệp từ nhỏ đến siêu nhỏ khách hàng hộ cá nhân nhỏ lẻ Mức độ hạch toán kế toán, báo cáo kiểm toán khách hàng Doanh nghiệp hạn chế, đó, chất lượng thông tin cung cấp chưa đạt yêu cầu + Các nguyên nhân xuất phát từ nhân tố bên - Việc cụ thể hóa sách tín dụng nhiều điểm cần phải hoàn thiện Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Quá trình quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh tính thụ động - Chi nhánh chưa xây dựng quy trình nhận dạng rủi ro cảnh báo sớm rủi ro tín dụng - Chất lượng đội ngũ cán tín dụng nâng cấp nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu - Hệ thống thông tin tín dụng nhiều bất cập biểu chủ yếu trình thu thập thông tin đầu vào chưa thực đáng tin cậy - Việc thực thi công tác giám sát tín dụng Chi nhánh chưa mang tính độc lập chưa phát huy vai trò - Quy mô tín dụng Chi nhánh không nhỏ chưa phải thuộc loại lớn nên nguyên nhân gây khó khăn cho việc đa dạng hóa KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGHẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM Các mục tiêu tổng quát chi nhánh đặt năm số năm tới là: - Tốc độ tăng trưởng huy động hàng năm đạt 23%/năm - Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân đạt 30%/năm - Phấn đấu đạt chênh lệch thu - chi tăng trưởng bình quân 50% - Đẩy mạnh thu dịch vụ, tăng tỷ trọng thu dịch vụ cấu lợi nhuận Chi nhánh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Phấn đấu không nợ xấu, nợ nhóm Về định hướng lớn công tác hạn chế rủi ro tín dụng : - Quan điểm Chi nhánh hạn chế rủi ro tín dụng không đồng nghĩa với việc hạn chế tăng trưởng tín dụng - Tiếp tục thực biện pháp tính chất tình giai đoạn - Quản lý tốt khách hàng truyền thống Chi nhánh, trọng tìm kiếm cho vay khách hàng tài mạnh, an toàn; sàng lọc khách hàng tốt - Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng sở khoa học, thực tiễn tính hệ thống - Chú trọng đến công tác cán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tín dụng - Thực nghiêm túc quy trình tín dụng theo hướng dẫn sổ tay tín dụng trước cho vay Thực nghiêm túc quy trình, quy chế quản lý rủi ro Ngân hàngTMCP Công thương Việt Nam ban hành Tăng cường lực tự kiểm tra giám sát rủi ro tín dụng 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM 3.2.1 Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo cách tiếp cận hệ thống, khoa học - Giao cho Phòng Quản lý rủi ro Nợ vấn đề chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực quy trình quản trị rủi ro tín dụng, bảo đảm hoạt động phải thực quán, hệ thống dựa sở khoa học quản trị rủi ro - Xây dựng quy trình nhận diện rủi ro tín dụng tổ chức thực tốt công tác nhận diện rủi ro tín dụng, lĩnh vực, ngành, khâu công việc khả phát sinh rủi ro tín dụng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Hoàn thiện phương pháp, công cụ sử dụng để đo lường rủi ro tín dụng - Áp dụng phương pháp, công cụ hoạt động kiểm soát tài trợ rủi ro tín dụng 3.2.2 Tổ chức tốt hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin, xây dựng quy trình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Chi nhánh - Cần thay đổi nhận thức cán tín dụng - Về lâu dài cần phải tăng tỷ trọng cấp tín dụng sở thẩm định khả thiện chí trả nợ khách hàng thay dựa vào tài sản bảo đảm Ngân hàng cần biện pháp kiểm soát độ tin cậy thông tin cách đối chiếu, so sánh từ nhiều nguồn - Chi nhánh phải thường xuyên thực rà soát khoản vay để cập nhật hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Hệ thống thông tin quản trị: Chi nhánh cần xây dựng hệ thống báo cáo thông tin quản trị để phục vụ cho hệ thống cảnh báo sớm 3.2.3 Tổ chức phân tích tín dụng theo định kỳ - Phân tích tác động sách vĩ mô, trước hết sách kinh tế tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng - Phân tích, dự báo nhu cầu thị trường biến động thị trường 3.2.4 Hoàn thiện trình đa dạng hóa danh mục tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đặc thù - Thực triệt để giới hạn tín dụng sở xếp hạng tín dụng nội khách hàng - Tăng cường đa dạng hóa danh mục tín dụng theo ngành, hạn chế Chi nhánh mà nguyên nhân cấu kinh tế đa dạng tỉnh Kon Tum - Mở rộng cho vay cá nhân hộ, tăng tỷ trọng cho vay đối tượng khách hàng - Đa dạng hóa địa bàn cho vay Khắc phục cân đối Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 cấu danh mục tín dụng theo địa bàn 3.2.5 Hoàn thiện sách bảo đảm tiền vay theo hướng giải mâu thuẫn yêu cầu tăng trưởng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng - Trong dài hạn, sách bảo đảm tín dụng cần hoàn thiện theo hướng tăng tỷ cấp tín dụng dựa biện pháp bảo đảm không tài sản - Áp dụng cách tính phí bù rủi ro theo mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng trường hợp áp dụng tỷ lệ thấp giá trị tài sản bảo đảm giá trị khoản vay Gắn vấn đề bảo đảm tài sản với hệ thống xếp hạng tín dụng nội cách thực chất - Mặt khác, cần đa dạng hóa hình thức bảo đảm tài sản thay dựa chủ yếu vào chấp bất động sản 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng - Tăng cường kiểm tra quy trình phát tiền vay, sử dụng vốn vay - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội - Thực tốt chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng - Kiểm soát theo dõi thường xuyên khoản cho vay lớn - Quản lý chặt chẽ thường xuyên khoản tín dụng vấn đề, tăng cường kiểm tra giám sát phát dấu hiệu không lành mạnh liên quan đến khoản vay 3.2.7 Hoàn thiện công tác xếp hạn tín dụng nội nội bộ, hổ trợ thực chất cho công tác hạn chế rủi ro tín dụng - Hoàn thiện khâu tổ chức thu thập liệu đầu vào - Hoàn thiện tổ chức thực quy trình xếp hạn tín dụng - Hoàn thiện khâu sử dụng kết xếp hạn tín dụng 3.2.8 Tăng cường xử lý nợ vấn đề, áp dụng công cụ xử lý rủi ro tín dụng - Áp dụng biện pháp cấu lại nợ sở đánh giá khả Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 thiện chí trả nợ tăng cường biện pháp giám sát - Vận dụng biện pháp quản lý tích cực, linh hoạt kiên để gắn trách nhiệm quyền lợi cán tín dụng với việc thu hồi nợ xấu nợ xử lý rủi ro - Tổ chức tốt công tác lý, phát tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vấn đề: chủ động xử lý tài sản bảo đảm nợ vay (tài sản chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản Toà án tuyên giao cho Chi nhánh theo án) - Nghiên cứu áp dụng hình thức bảo hiểm tín dụng thích hợp, đó, biện pháp yêu cầu người vay tham gia vào hợp đồng bảo hiểm phù hợp 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - Hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng - Tăng cường công tác quản lý quan thẩm quyền hoạt động doanh nghiệp 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp với quan liên quan phải nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động kinh doanh công cụ tài phái sinh Ngân hàng thương mại - Về việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ, nhiều vướng mắc, mâu thuẩn luật, nghị định, văn hướng dẫn, thông tư liên tịch… - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài quan liên quan tiếp tục chỉnh sửa Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 với mục tiêu trước mắt Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 nâng cao chuẩn mực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro thêm bước theo thông lệ quốc tế để xác định xác tỷ lệ nợ xấu tổ chức tín dụng - Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp với bộ, ngành hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực quốc tế - Nâng cao lực tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro danh mục tín dụng - Quan tâm đến trang bị công nghệ cho Chi nhánh - Thường xuyên rà soát lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội để điều chỉnh cho phù hợp phương pháp chấm điểm, hệ thống tiêu, trọng số KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Luận văn giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa, phân tích tổng hợp vấn đề lý luận liên quan đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Đánh giá, phân tích thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum - Đề xuất hệ thống gồm giải pháp nhằm tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Kon Tum Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp, luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Footer Page 26 of 126 ... trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. .. THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KON TUM. .. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum? - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum cần thực giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng?
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum, Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum, Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum, d. Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay