Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình

13 95 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THU HÀ Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 02 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 3 Header Page of 126 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong toàn hoạt ñộng ngân hàng thương mại, tín dụng ñóng vai trò quan trọng, ñây lại khoản mục rủi ro chủ yếu ngân hàng thương mại Nhận thức ñược tầm quan trọng ñó, NHNo&PTNT Việt NamChi nhánh Quảng Bình ñang bước ñổi hoạt ñộng - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt ñộng tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Hoạt ñộng tín dụng Chi nhánh từ năm 2006 ñến năm 2010 mình, nhiệm vụ quan trọng Chi nhánh bên cạnh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU việc mở rộng tín dụng phải có biện pháp hữu hiệu ñể nhận biết, Sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương phòng ngừa rủi ro tín dụng Xuất phát từ góc ñộ tiếp cận, phân tích trên, ñề tài luận văn thạc sỹ “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình” sở nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình ñể từ ñó ñưa số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt ñộng ñơn vị MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Trên sở làm vấn ñề lý luận phân tích thực trạng hoạt ñộng rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình, xác ñịnh nhóm nguyên nhân chủ yếu, từ ñó ñề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ñơn vị 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng; - Đánh giá thực trạng hoạt ñộng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh; Footer Page of 126 pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích… Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN - Hệ thống hóa ñược vấn ñề rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Đánh giá ñược thực trạng rủi ro tín dụng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng phù hợp với ñiều kiện Chi nhánh KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở ñầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn ñược kết cấu làm chương, bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng - Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan nguyên 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng Các ñịnh nghĩa tín dụng ña dạng tóm lại chất tín dụng giao dịch tiền tài sản sở có hoàn trả Sự hoàn trả tín dụng ñặc trưng thuộc chất vận ñộng tín nhân gây rủi ro: rủi ro khách quan rủi ro chủ quan 1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng ñến rủi ro tín dụng 1.1.4.1 Nhân tố khách quan: - Các ñiều kiện thiên nhiên không thuận lợi - Môi trường kinh tế không thuận lợi - Chu kỳ hoạt ñộng doanh nghiệp ngành dọc dụng, dấu ấn ñể phân biệt phạm trù tín dụng với phạm trù kinh tế - Thông tin không cân xứng khác 1.1.4.2 Nhân tố từ phía ngân hàng: Đối tượng hoạt ñộng tín dụng vốn, vốn ñây tồn nhiều hình thức khác như: hàng hoá, vàng bạc vốn tiền tệ Trong hoạt ñộng tín dụng vốn tiền tệ phổ biến 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Các ñịnh nghĩa rủi ro tín dụng ña dạng lại rủi ro tín dụng khả (xác suất) xảy tổn thất mặt kinh - Chính sách tín dụng không hợp lý: cấu tín dụng, sách lãi suất, chế giám sát cán bộ, phương thức kiểm tra… - Qui trình tín dụng thiếu chặt chẽ không phù hợp - Cán ngân hàng không ñủ lực, trình ñộ chuyên môn hạn chế, ñạo ñức nghề nghiệp không ñạt 1.1.4.3 Nhân tố từ phía khách hàng: - Sử dụng vốn sai mục ñích, hiệu tế cho ngân hàng thương mại phát sinh trình cấp tín dụng - Ban quản lý doanh nghiệp thiếu lực ngân hàng, biểu thực tế qua việc khách hàng không trả - Kinh doanh “quá mức”: mở rộng quy mô kiểm soát ñược nợ trả nợ không ñúng hạn cho ngân hàng - Quản lý vốn không hợp lý dẫn ñến thiếu khoản 1.1.2.2 Những tiêu chủ yếu ñánh giá mức ñộ rủi ro tín dụng 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng gây hậu nghiêm trọng, ảnh - Nợ hạn nợ xấu hưởng nhiều mặt ñến ñời sống kinh tế - xã hội quốc gia, - Trích lập dự phòng chí lan rộng phạm vi toàn cầu Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm hạn chế rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng - Hạn chế rủi ro tín dụng ñược hiểu việc ngăn ngừa khả rủi 1.2.2.3 Kiểm soát rủi ro Là việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình hoạt ñộng ñể ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất ảnh hưởng không mong ñợi xảy với NH 1.2.2.4 Tài trợ rủi ro ro tín dụng xảy ra, rủi ro tín dụng ñã xảy xử lý tổn thất cách Theo dõi, xác ñịnh tổn thất tài sản, nguồn nhân lực, hữu hiệu Để hạn chế rủi ro tín dụng phải làm tốt từ khâu phòng giá trị pháp lý Sau ñó cần có biện pháp tài trợ rủi ro thích ngừa cho ñến khâu giải hậu rủi ro tín dụng gây hợp: tự khắc phục rủi ro, chuyển giao rủi ro, trung hòa rủi ro Do vậy, ñể hạn chế rủi ro tín dụng cần thiết phải có trình quản trị rủi ro tín dụng hoạt ñộng ngân hàng - Quản trị rủi ro tín dụng hiểu trình tiếp cận rủi ro 1.2.3 Các mô hình phân tích ñánh giá rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Mô hình ñịnh tính rủi ro tín dụng - Phân tích tín dụng sở hình thành khoản cho vay tốt cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm - Kiểm tra tín dụng soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh - Xử lý tín dụng có vấn ñề hưởng bất lợi rủi ro tín dụng Quá trình quản trị rủi ro tín dụng bao - Hệ thống tiêu tài ñánh giá khách hàng gồm bước: nhận dạng rủi ro, ñánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ 1.2.3.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng rủi ro - Mô hình xếp hạng Moody Standard & Poor 1.2.2 Quá trình quản trị rủi ro bao gồm bước bản: - Mô hình ñiểm số Z (Z- credit scoring model) 1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro - Mô hình tính ñiểm Nghiên cứu môi trường hoạt ñộng toàn hoạt ñộng cấp tín 1.2.4 Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng dụng nhằm thống kê tất dạng rủi ro tín dụng, từ ñó ñề xuất giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro thích hợp 1.2.2.2 Đánh giá rủi ro Xác ñịnh mức ñộ nghiêm trọng tổn thất khả xuất rủi ro, sở ñó xếp hạng rủi ro theo thứ tự ưu tiên ñể sử dụng nguồn lực kiểm soát Footer Page of 126 - Thực ñúng quy ñịnh pháp luật hoạt ñộng tín dụng; - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục cho vay cấp tín dụng khác; - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội phù hợp … - Có sách tín dụng hợp lý trì khoản dự phòng ñể ñối phó với rủi ro; Header Page of 126 - Thực sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng có hiệu - Phân tán rủi ro cho vay - Thực tốt việc thẩm ñịnh khách hàng khả trả nợ; - Đánh giá khách hàng theo quy ñịnh ñược quy chuẩn; - Thực công cụ phái sinh 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 1.2.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng giới 2.1.1 Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam 1.2.5.1 Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu NHNo&PTNT Việt Nam- chi nhánh Quảng Bình ñơn vị thành - Xây dựng môi trường tín dụng thích hợp (3 nguyên tắc viên hạch toán phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, có quyền tự chủ - Thực cấp tín dụng lành mạnh (4 nguyên tắc) kinh doanh theo phân cấp chịu ràng buộc mặt nghĩa vụ - Duy trì trình quản lý, ño lường theo dõi tín dụng phù hợp (10 nguyên tắc) 1.2.5.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng Citibank Trong môi trường hoạt ñộng ngân hàng, Citibank ñã xây dựng khung quản trị rủi ro tín dụng, ñó bao gồm sách tín dụng ñược tuyên bố cách ràng, quy trình quản lý rủi ro, công cụ nguồn thông tin cần thiết ñể ñịnh, ñội ngũ nhân có quyền lợi ñối với NHNo&PTNT Việt Nam 2.1.2 Bối cảnh môi trường kinh doanh Quảng Bình phát triển ổn ñịnh với tốc ñộ tăng trưởng nhanh, ñạt tốc ñộ tăng trưởng hàng năm 11% vòng năm 2006 - 2010 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH-HDH 2.2 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CHO VAY CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH hiểu biết, ngôn ngữ chung, trách nhiệm vai trò 2.2.1 Tình hình huy ñộng vốn họ quy trình tín dụng Nhờ tận dụng mạng lưới rộng, quy mô lớn, nhiều khách hàng truyền thống nên thị phần huy ñộng vốn NHNo&PTNT Việt NamChi nhánh Quảng Bình ñịa bàn lớn Tuy nhiên, năm gần ñây tốc ñộ tăng trưởng huy ñộng vốn Chi nhánh không theo kịp với tốc ñộ tăng trưởng toàn tỉnh, thị phần Chi nhánh giảm sút ñáng kể Năm 2006 thị phần huy ñộng vốn ñơn vị 33,08% ñến 2010 28,63% Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 2.2.2 Tình hình cho vay trang trại, ñẩy mạnh kinh tế trồng rừng, phát triển sản xuất tiểu thủ công Hoạt ñộng tín dụng tăng trưởng tốt, tốc ñộ tăng trưởng năm nghiệp, thương nghiệp nhỏ ñều ñạt 20%, tốc ñộ tăng trưởng cao mức tăng trưởng chung Cho vay thương nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cho vay ngắn toàn tỉnh Năm 2006 thị phần tín dụng ñơn vị 19,32% ñến hạn chủ yếu (năm 2010 tỷ trọng cho vay ngắn hạn 24,73% 2010 tăng lên 24,55% cho vay trung dài hạn 8,01%) Như ngân hàng chủ yếu hỗ trợ vốn Xem xét cấu tín dụng: lưu ñộng, cho vay thương nghiệp nhỏ nhằm hạn chế rủi ro - Dư nợ theo thành phần kinh tế: 2.2.3 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy ñộng + Đối tượng vay chủ yếu Chi nhánh hộ SXKD, cá thể Nguồn vốn huy ñộng chỗ không ñủ ñáp ứng nhu cầu tín dụng Khu vực kinh tế chiếm vị trí số với tỷ trọng 62,33% + Đối với thành phần kinh tế DNNN, kinh tế tập thể: dư nợ tăng ñều qua năm tỷ trọng giảm dần, chiếm tỷ trọng thấp + Đối với DNNQD: tăng trưởng dư nợ tương ñối nhanh, cho thấy việc chuyển dịch ñầu tư tín dụng, phản ánh phát triển nhanh chóng khu vực kinh tế - Dư nợ theo ngành nghề: Đầu tư tín dụng vào khu vực kinh tế ñã chuyển dịch theo ñịa bàn nên Chi nhánh phải cần ñến ñiều hoà vốn từ NHNo&PTNT Việt Nam ñi vay TCTD khác Tốc ñộ tăng trưởng vốn huy ñộng không theo kịp với tốc ñộ tăng trưởng tín dụng nên Tỷ lệ tín dụng so với nguồn vốn huy ñộng ñang có xu hướng tăng lên Tỷ lệ tín dụng/nguồn vốn huy ñộng năm 2010 1,67 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH hướng tăng tỷ trọng ñầu tư cho khu vực Công nghiệp - Xây dựng, Dịch 2.3.1 Thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng vụ Khu vực kinh tế khác (cho vay phục vụ tiêu dùng, ñời sống), giảm 2.3.1.1 Tỷ lệ NQH, Nợ xấu tỷ trọng ñầu tư cho khu vực Nông - Lâm nghiệp Xu hướng phù hợp - Tỷ lệ NQH, nợ xấu theo thành phần kinh tế: với việc chuyển dịch kinh tế tỉnh Mặc dù tỷ lệ NQH, nợ xấu có giảm xuống năm 2010 - Dư nợ theo thời hạn cho vay: phần gia tăng dư nợ vay phần NQH ñã ñược xuất Cơ cấu kỳ hạn cho vay Chi nhánh ñang thay ñổi theo hướng giảm ngoại bảng ñã xử lý dự phòng rủi ro dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn, tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn Phần lớn NQH, nợ xấu Chi nhánh tập trung vào nhóm hộ Cho vay trung, dài hạn ñối với kinh tế hộ, cá thể tăng dần tỷ sản xuất DNNQD Điều phần năm vừa qua trọng từ 28,28% (2007) lên 34,24% (2010) Điều phù hợp với ñịnh Quảng Bình lũ lụt, thiên xẩy ra, ñồng thời phản hướng phát triển kinh tế ñịa phương, phát triển thành mô hình kinh tế ánh yếu hộ sản xuất DNNQD lực tài hiệu kinh doanh Footer Page of 126 13 Header Page of 126 14 Bảng 2.8 Tình hình Nợ xấu, NQH theo thành phần kinh tế 2.3.1.2 Chỉ tiêu Trích lập dự phòng rủi ro Chi nhánh thời kỳ 2006-2010 Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ tín dụng cao, năm 2010 tỷ Đơn vị: triệu ñồng CHỈ TIÊU 2006 Nợ Nợ xấu hạn 2007 Nợ Nợ xấu hạn 6,78 3,62 13,37 2,57 30,69 1,67 chưa tốt, giá trị tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng lớn Những dấu 3,68 35,91 1,90 Kinh tế cá thể * Những tồn tại: Chất lượng tín dụng Chi nhánh giai ñoạn 2006 – 2010 DNNQD 2.3.1.3 Những tồn nhân tố ảnh hưởng ñến rủi ro tín dụng 100 1,01 87,84 0,83 97,11 phòng trích lập giảm không ñáng kể DNNN Ktế tập thể 2008 2009 2010 Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ quá xấu xấu xấu hạn hạn hạn lệ tụt mạnh chủ yếu Dư nợ tín dụng tăng giá trị Dự 0 87,44 0 81,36 0 4,76 5,17 15,96 3,72 11,95 4,67 17,83 2,85 18,58 2,03 7,46 TỔNG CỘNG 4,26 31,00 2,99 23,56 3,83 25,26 3,62 29,30 2,11 13,98 Nguồn cung cấp số liệu: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình - Về NQH theo ngành kinh tế theo thời hạn cho vay: Tỷ lệ NQH, nợ xấu ñối với cho vay trung, dài hạn cao hẳn so với cho vay ngắn hạn hiệu rủi ro tiềm ẩn hoạt ñộng tín dụng: - Sự tăng trưởng tín dụng thiếu ñịnh hướng cụ thể - Trình ñộ lực nhiều bất cập - Sự cạnh tranh liệt ngân hàng dẫn ñến nguy chạy ñua theo dư nợ mà bỏ qua nguyên tắc an toàn tín dụng - Tính phức tạp hoạt ñộng kinh tế với gia tăng vụ lừa ñảo tinh vi ñã gây nên rủi ro cho công tác tín dụng + Năm 2010: Tỷ trọng NQH ngắn hạn/Dư nợ ngắn hạn 5,39% - Danh mục ñầu tư tín dụng ña dạng, ñối tượng ñầu tư chủ Trong ñó, Tỷ trọng NQH trung, dài hạn/Dư nợ trung, dài hạn yếu ñầu tư lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nông thôn, phụ thuộc 23,23% lớn ñiều kiện tự nhiên thời tiết, dịch bệnh SXKD tạo + Tỷ trọng Nợ xấu ngắn hạn/Dư nợ ngắn hạn 1,84% Trong ñó, tỷ trọng Nợ xấu trung, dài hạn/Dư nợ trung, dài hạn 2,40% Tỷ lệ Nợ xấu, NQH tập trung cao ngành Nông, lâm, thủy sản Công nghiệp chế biến, xây dựng Nguyên nhân chủ yếu cho rủi ro tín dụng cao hoạt ñộng ngân hàng - Tỷ lệ cho vay có bảo ñảm tài sản có xu hướng tăng Tuy nhiên phần lớn tài sản bảo ñảm tiền vay khoản nên khả thu hồi ñể giảm tổn thất rủi ro xảy chưa cao năm qua thiên tai lũ lụt nhiều; sức ép tăng trưởng tốc ñộ phát * Nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng triển kinh tế ñịa phương; tình trạng Ngân sách thiếu vốn chậm - Nhân tố thuộc ngân hàng: cấp vốn ñể toán ñối với công trình ñã hoàn thành dẫn ñến tình + Năng lực thẩm ñịnh cán nhiều hạn chế trạng doanh nghiệp không trả ñược nợ ñến hạn + Quá trình kiểm tra, giám sát sau cho vay nhiều sơ hở Footer Page of 126 Header Page of 126 15 + Xác ñịnh giới hạn tín dụng chưa hợp lý, cao so với khả chịu nợ khách hàng 16 * Thời hạn ñiều kiện áp dụng cho loại sản phẩm tín dụng khác + Thiếu thông tin khách hàng, chất lượng thông tin chưa cao - Chính sách quản lý rủi ro tín dụng + Công tác kiểm tra nội mang nặng tính hình thức, thiếu Là văn cao lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng tính ñộc lập NHNo&PTNT Việt Nam, phân ñịnh máy tổ chức quản lý rủi ro - Nhân tố thuộc khách hàng: tín dụng; thẩm quyền ban hành văn quản lý rủi ro tín dụng; + Vốn tự có khách hàng thấp, hộ sản xuất cá thể hầu hết sách quản lý tín dụng ñối với khách hàng; sách phân bổ tín dựa vào vốn vay ngân hàng ñó khả phòng vệ trước dụng; sách phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro biến ñộng bên tín dụng; thẩm quyền phán quyết; quy ñịnh báo cáo kiểm tra giám + Các doanh nghiệp chiến lược kinh doanh khả thi - Nhóm nguyên nhân từ bên ngoài: + Do biến ñộng thị trường sách nhà nước + Do ảnh hưởng thiên tai, gây thiệt hại cho tài sản khách hàng vay + Nguồn thông tin tín dụng NHNN sơ sài 2.3.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng 2.3.2.1 Quan ñiểm ñạo NHNo&PTNT Việt Nam quản trị rủi ro tín dụng - Chính sách tín dụng: thiết lập môi trường nhằm giảm bớt rủi ro hoạt ñộng tín dụng Chính sách tín dụng xác ñịnh: * Các ñối tượng vay vốn * Phương thức quản lý hoạt ñộng tín dụng * Những ràng buộc tài * Các loại sản phẩm tín dụng * Nguồn vốn dùng ñể tài trợ cho hoạt ñộng tín dụng * Phương thức quản lý danh mục cho vay Footer Page of 126 sát rủi ro 2.3.2.2 Các nội dung quản trị rủi ro tín dụng Là ñơn vị trực thuộc, Chi nhánh tuân thủ yêu cầu sách tín dụng, quy trình tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam: a Chính sách quản lý chất lượng tín dụng ñối với khách hàng - Giới hạn cấp tín dụng ñối với khách hàng: tuân thủ quy ñịnh pháp luật - Giới hạn tín dụng ñối với khách hàng doanh nghiệp: xếp hạng tín dụng nội nhằm lượng hóa mức ñộ rủi ro, xác ñịnh giới hạn tín dụng - Hạn chế cấp tín dụng ñối với khách hàng: tuân thủ quy ñịnh pháp luật b Chính sách phân bổ tín dụng - Phân bổ theo vùng ñịa lý: dựa lực, vị trí Chi nhánh Ưu tiên mở rộng tín dụng nơi có ñiều kiện chất lượng tín dụng ñảm bảo - Phân bổ theo kỳ hạn vay loại tiền vay: ñảm bảo phù hợp với cấu nguồn vốn Header Page of 126 17 18 - Phân bổ theo loại hình sản phẩm, ñối tượng khách hàng, mặt Bộ phận kiểm tra nội mỏng phải nhận trách nhiệm kiểm hàng lĩnh vực ñầu tư: ñảm bảo ña dạng hóa, hạn chế rủi ro, phù hợp tra tất hoạt ñộng Chi nhánh nên tần suất kiểm tra công tác tín dụng với xu hướng phát triển kinh tế không nhiều Tính ñộc lập kiểm tra nội chưa cao c Bảo ñảm tiền vay c Chính sách phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng: thực theo quy ñịnh NHNN Chi nhánh tăng cường áp dụng biện pháp ñảm bảo tiền vay, d Thẩm quyền phán ña dạng hình thức, ñó tỷ lệ cho vay có bảo ñảm tài sản có xu Gồm thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng, thẩm quyền hướng gia tăng Tuy nhiên tính khoản tài sản hạn chế ñịnh cấp tín dụng, thẩm quyền ký kết hợp ñồng tín dụng Các nên khả thu hồi nợ thấp thẩm quyền ñược phân theo cấp bậc NHNo&PTNT d Công tác xử lý nợ xấu e Các quy ñịnh báo cáo, kiểm tra giám sát rủi ro Thực báo cáo theo ñịnh kỳ chất lượng tín dụng Chi nhánh linh hoạt xây dựng giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp với tình hình thực tế: toàn hệ thống 2.3.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh - Thường xuyên kiểm tra, phân loại nợ xấu, xử lý nghiêm khắc cán vi phạm a Quy trình tín dụng - Thực chuyển NQH triệt ñể, trích lập dự phòng ñầy ñủ Hiện Chi nhánh ñang thực quy trình tín dụng: - Phối hợp quyền phát tài sản, cưỡng chế tài sản, thu - Quy trình cho vay quản lý tín dụng dân cư hồi nợ chây ỳ, dây dưa - Khen thưởng cán có thành tích xuất sắc thu hồi, giảm - Quy trình cho vay quản lý tín dụng doanh nghiệp Một ñiểm yếu quy trình thẩm ñịnh cho vay thấp NQH Với nỗ lực Chi nhánh, tổn thất tín dụng ñã ñược giảm cán tín dụng thực ba khâu trình cho vay là: tiếp xúc khách hàng, thẩm ñịnh phương án vay vốn, giải ngân thu thiểu ñáng kể, góp phần lành mạnh hóa tình hình tài 2.3.2.4 Những tồn nợ Điều làm tăng nguy phát sinh rủi ro tín dụng a Những hạn chế quy chế, sách NHNo&PTNT Việt b Phòng ngừa, phát hạn chế rủi ro tín dụng Công tác phát rủi ro tín dụng mang tính thụ ñộng, chủ yếu xử Nam lý dấu hiệu rủi ro ñã xuất hiện, khả dự báo phòng ngừa - Hệ thống ño lường rủi ro nhiều bất cập: từ xa chưa tốt hạn chế trình ñộ cán bộ, hệ thống thông tin thị trường + Hệ thống phân hạng khách hàng sở chấm ñiểm tín dụng xử lý thông tin chưa tốt, công tác kiểm tra hời hợt… Footer Page of 126 nhiều bất cập, thiếu khoa học Header Page 10 of 126 19 + Hệ thống chấm ñiểm xếp hạng khách hàng cá nhân tiêu chưa phù hợp với thực tế nên chưa áp dụng + Chưa có hệ thống phương pháp luận cho việc xác ñịnh giới hạn tín dụng ñối với khách hàng sở lượng hóa rủi ro tín dụng 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH - Mô hình quản lý rủi ro tín dụng chưa ñạt hiệu cao: việc quản lý giám sát từ xa chủ yếu dựa vào thông tin Chi nhánh báo cáo - Hệ thống thông tin kiểm soát nội nhiều bất cập, thông tin chưa ñầy ñủ, chưa cập nhật 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.1.1 Định hướng kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam - Công tác giám sát kiểm tra chiến lược quản trị rủi ro tín dụng Duy trì tăng trưởng tín dụng mức hợp lý Ưu tiên ñầu tư cho Chi nhánh: chưa ñược thực cách bản, chưa xây dựng “tam nông”, trước tiên hộ gia ñình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm ñược tiêu chuẩn ñể thực nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm ñáp ứng ñược yêu cầu b Những hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh - Về ñịnh hướng khách hàng: Chi nhánh chưa xây dựng ñược chuyển dịch cấu ñầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực ñạt 70%/tổng dư nợ - Tốc ñộ tăng trưởng nguồn vốn hàng năm từ 22%-25%; chiến lược ràng ñịnh hình lựa chọn phân khúc thị - Tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn ñạt 70%/tổng dư nợ; trường ñịnh - Nợ xấu 5%; - Về cán bộ: số lượng cán chủ chốt ñể thiếu nhiều, công tác bố trí, sử dụng cán tín dụng phù hợp lực chưa thực làm tốt - Tỷ lệ thu tín dụng tăng 20%; lợi nhuận tăng 10% 3.1.2 Định hướng kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Quảng Bình - Về danh mục ñầu tư: số lượng doanh nghiệp ñịa bàn ít, cấu ngành hàng nghèo nàn nên danh mục ñầu tư tín dụng Chi nhánh không ña dạng, phân tán rủi ro + Thị phần nguồn vốn tăng từ 1,5 ñến 2%/ năm, tốc ñộ tăng trưởng nguồn huy ñộng hàng năm: 15 - 20% + Coi nông nghiệp, nông thôn, hộ sản xuất tiếp tục ñối tượng - Sự tuân thủ quy trình tín dụng chưa nghiêm Việc cấp tín dụng ñầu tư chủ yếu, trọng doanh nghiệp nhỏ vừa có phương án cảm tính, không dựa vào thông tin thu thập; trình giải ngân, giám SXKD hiệu Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân hàng sát sau cho vay lỏng lẻo, ñầu tư tín dụng ñịa bàn nên khó khăn việc kiểm tra… năm 20% - 25%, nâng thị phần tín dụng tăng từ 1,5 ñến 2%/ năm + Nâng cao chất lượng tín dụng, phấn ñấu ñạt tiêu NQH 5% so với tổng dư nợ Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 + Lợi nhuận hàng năm tăng 10% 3.2.4 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh phân tích tín dụng DỤNG TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Xây dựng chiến lược hoạt ñộng tín dụng - Xây dựng chiến lược khách hàng: xác ñịnh ñối tượng khách hàng mình, có biện pháp thu hút khách hàng - Xây dựng chiến lược ngành hàng: xác ñịnh giới hạn tín dụng cấu, tỷ trọng cho vay ñối với ngành ñịnh - Chiến lược thị trường thị phần: ñẩy mạnh ñổi công tác nghiên cứu thị trường, cập nhật ñược thông tin thị phần thị trường tín dụng, dịch vụ; quảng bá thương hiệu ñịa bàn - Nên tách quy trình cho vay làm phận: phận quan hệ khách hàng phận thẩm ñịnh phê duyệt khoản vay - Thẩm ñịnh chặt chẽ tính pháp lý khoản vay - Việc phân tích ñể ñánh giá khách hàng, khoản vay cần ñược thực cách thường xuyên 3.2.4.2 Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay - Phải tuân thủ ñiều kiện cần hoàn tất trước giải ngân theo Hợp ñồng tín dụng 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng - Cần theo dõi, ñánh giá thường xuyên ñối với khoản vay - Thực tốt quy ñịnh NHNN Việt Nam công tác - Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ñịnh kỳ ñột xuất trình giải thông tin tín dụng (CIC) - Thường xuyên tiến hành phân tích tài khách hàng - Tổ chức hội nghị khách hàng ngân, sử dụng vốn vay, tài sản ñảm bảo - Cần có phân tích ñánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro khách hàng 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức tín dụng 3.2.4.3 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội - Chi nhánh cần mở rộng hình thức “bán buôn” thông qua tổ Cần trọng công tác kiểm tra nội ñể tăng cường khả vay vốn - Từng bước mở rộng cho vay theo hạn mức ñối với hộ kiểm soát tính tuân thủ hoạt ñộng cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng SXKD ổn ñịnh, có quan hệ vay trả ngân hàng thường xuyên sòng 3.2.4.4 Hoàn thiện chế bảo ñảm tiền vay phẳng, có uy tín - Cần phải tuân thủ ñiều kiện qui ñịnh Nhà nước, - Từng bước chuyển sang cho vay theo dự án quy hoạch phát triển vùng, tiểu vùng, ngành - Tập trung ñầu tư phát triển công nghiệp (chủ yếu cho vay DNVVN) Footer Page 11 of 126 Hội sở biện pháp bảo ñảm tiền vay tương ứng - Cần phải ñánh giá khách hàng cách toàn diện, xác, không ñược chủ quan cho vay vào tài sản bảo ñảm Header Page 12 of 126 23 24 3.2.5 Các giải pháp hạn chế, bù ñắp tổn thất rủi ro xảy KẾT LUẬN 3.2.5.1 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn ñề Trong hoàn cảnh kinh tế phát triển nay, vấn ñề rủi - Đối với khoản NQH khả thu hồi: tạo ñiều kiện, hỗ trợ khách hàng ro tín dụng vấn ñề lớn nhạy cảm ñối với kinh tế nói chung hoạt ñộng Ngân hàng thương mại nói riêng Dựa - Đối với khoản NQH khả toán mà phải xử sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, Luận văn ñi lý tài sản chấp: không nên trọng vào phát tài sản sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụngdùng biện pháp: cho thuê, góp vốn liên doanh công tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh, ñiểm yếu 3.2.5.2 Thực nghiêm túc phân loại nợ, trích lập dự phòng cần khắc phục Trong trình nghiên cứu tác giả ñã kết hợp lý Chủ ñộng phân loại nợ theo khả thu hồi nợ khoản vay, luận khảo sát thực tế hoạt ñộng tín dụng NHNo&PTNT Quảng kiên chuyển NQH ñối với trường hợp vi phạm hợp ñồng tín Bình với mục ñích ñưa số giải pháp chủ yếu với hy vọng giải dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phòng phần vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng nhằm bù ñắp tổn thất rủi ro xảy tín dụng hoạt ñộng kinh doanh ñơn vị Một số giải pháp nằm 3.2.6 Giải pháp người - Tăng cường công tác ñào tạo, tái ñào ñạo, thực ñào tạo ñịnh kỳ thường xuyên; - Bố trí ñủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình tầm ñịnh Chi nhánh, tác giả ñề xuất kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chính phủ ñể hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Chi nhánh KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị ñối với Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam trạng tải; - Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng ñể giảm 2.1.1 Về máy tổ chức Đề xuất giải pháp thiết lập Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Phòng trừ tiêu cực; - Xây dựng sách khuyến khích, ñãi ngộ cán tín dụng phù Kiểm tra nội khu vực trực thuộc Hội sở ñể thực thi chức khu vực quản lý hợp; - Xây dựng nội quy làm việc, văn hóa công sở phong cách phục vụ khách hàng 2.1.2 Cập nhật bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng Cần thực việc rà soát, tái có ñiều chỉnh cẩm nang tín dụng ñịnh kỳ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 2.1.3 Về quy ñịnh Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam lĩnh vực tín dụng Chính sách khách hàng cần bao gồm sách tiếp thị, 26 - NHNN cần rà soát văn chồng chéo, thiếu ñồng bộ, không phù hợp với thực tế, cần ban hành kịp thời văn hướng dẫn quy ñịnh, nghị ñịnh Chính phủ sách cấp tín dụng, sách lãi suất cho vay, bảo ñảm tiền vay, - Nâng cao hiệu lực tra quản lý NHNN sách dịch vụ, phí dịch vụ - Xây dựng hệ thống trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro phù 2.1.4 Tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng hợp với chuẩn mực quốc tế 2.3 Kiến nghị ñối với Chính phủ Cần hoàn chỉnh chương trình, bổ sung hệ thống báo cáo tín - Có sách khuyến khích hoạt ñộng Công ty Kiểm toán dụng quan trọng ñể giúp cán thu thập thông tin xác, xử lý ñộc lập nhằm tạo lập môi trường công khai minh bạch tài thông tin kịp thời tất doanh nghiệp 2.1.5 Có chiến lược ñào tạo tiêu chuẩn hóa cán tín dụng Cần có chiến lược ñào tạo, xây dựng ñội ngũ cán tín dụng có trình ñộ chuyên môn, lực kinh nghiệm, cần tiêu chuẩn hóa cán tín dụng 2.1.6 Hướng ñến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng - Có sách ñể cho tư nhân tham gia vào lĩnh vực thống kê công bố thông tin, ñứng xây dựng công ty cổ phần ñánh giá tín nhiệm ñối với cá nhân tổ chức - Hoàn chỉnh quy ñịnh pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp ñến hoạt ñộng cấp tín dụng ngân hàng Đề tài ñược viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng - Ứng dụng chuẩn mực thông lệ quốc lệ tốt quản kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn tác giả trị rủi ro tín dụng nguyên tắc Basel, mô hình, phương pháp Tuy nhiên hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng hàng ñầu giới môi trường kinh doanh ñang thay ñổi nhanh chóng, nên ñề tài - Tự ñộng hóa hệ thống phân loại nợ trích lập dự phòng, chuyển phân loại nợ dựa sở ñịnh lượng sang phân loại dựa sở ñịnh tính 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần có sách ràng ñối với TCTD: tách bạch chức kinh doanh NHTM quốc doanh khỏi chức thực “chính sách” Nhà nước Footer Page 13 of 126 nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, mong ñóng góp ý kiến Thầy, Cô anh, chị, em ñồng nghiệp Tác giả xin trân trọng cảm ơn / ... thạc sỹ Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình sở nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình ñể... of 126 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm hạn chế rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng - Hạn chế rủi ro tín dụng ñược hiểu việc ngăn ngừa khả rủi 1.2.2.3... quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHNo&PTNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình, Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình, Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay