Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1:PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: TS VÕ THỊ THÚY ANH Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Tín dụng ngân hàng hoạt ñộng mang lại lợi nhuận cao, chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập ngân hàng, ñồng thời lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng tránh khỏi, loại trừ ñề phòng, hạn chế Do vậy, việc tìm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nói chung tín dụng doanh nghiệp nói riêng mối quan tâm hàng ñầu ngân hàng Xuất phát từ ý nghĩa trên, tác giả mạnh dạn chọn ñề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Đà Nẵng” ñể nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục ñích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác hạn chế tín dụng doanh nghiệp Chi nhánh, nguyên nhân hạn chế công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Trên sở ñó, luận văn kiến nghị số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu ñề tài là: Rủi ro tín dụng doanh nghiệp vấn ñề liên quan ñến công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: NH TMCP Ngoại Thương Chi nhánh ĐN + Về thời gian: Từ năm 2009 ñến năm 2011 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích, so sánh ñể thu thập liệu phân tích số liệu Footer Page of 126 Header Page of 126 Bố cục ñề tài Ngoài phần mở ñầu kết luận, ñề tài nghiên cứu ñược tác giả trình bày bao gồm chương: Chương 1: Những lý luận hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Từ trước ñến số ñề tài nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng NHTM, hạn chế rủi ro tín dụng nói chung hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp, DNVVN nói riêng, kể ñến số luận văn, luận án tiến sỹ kinh tế ñã bảo vệ sau: - Đề tài: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ñối với doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Đà Nẵng Tác giả Nguyễn Thị Kim Sơn, luận văn Thạc sỹ kinh tế trường Đại học kinh tế Đà Nẵng năm 2009 - Đề tài: Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại ngân hàng thương mại ñịa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Tác giả Trần Trung Tường trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, luận án Tiến sỹ năm 2011 Nhìn chung, hầu hết luận văn nghiên cứu lĩnh vực rủi ro tín dụng ngân hàng ñều nhằm mục ñích ñưa giải pháp nâng cao khả hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Các phương pháp nghiên cứu ñược sử dụng luận văn chủ yếu tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích, khảo sát… Mặc dù, hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ñề tài ñược nhiều Footer Page of 126 Header Page of 126 tác giả nghiên cứu, nhiên xét mặt không gian thời gian ñề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - chi nhánh Đà Nẵng” ñề tài hoàn toàn so với công trình nghiên cứu trước ñây CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNGRỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại a Đặc ñiểm vai trò tín dụng ngân hàng Đặc ñiểm tín dụng ngân hàng Căn Điều Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QHXII ñã ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010 hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 “Cấp tín dụng việc thỏa thuận ñể tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác.” [8] Tín dụng ngân hàng bao gồm ñặc ñiểm sau: Tín dụng ngân hàng mang tính gián tiếp; Thực chủ yếu hình thức tiền tệ, nguồn vốn mà Ngân hàng sử dụng cho vay hình thành từ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi xã hội; Người cho vay Ngân hàng, người ñi vay tổ chức cá nhân Vai trò tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng góp phần thúc ñẩy sản xuất lưu thông hàng hóa phát triển, ổn ñịnh tiền tệ ổn ñịnh giá Từ ñó, tạo ñiều kiện Footer Page of 126 Header Page of 126 nâng cao dần ñời sống tầng lớp dân cư xã hội b Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng c Các hình thức tín dụng ngân hàng d Quy trình tín dụng ngân hàng thương mại Quy trình tín dụng bảng tổng hợp mô tả bước ñi cụ thể từ tiếp cận nhu cầu vốn vay khách hàng cho ñến ngân hàng ñịnh cho vay, giải ngân lý hợp ñồng Việc xác lập quy trình tín dụng không ngừng hoàn thiện ñóng vai ñặc biệt quan trọng ñối với ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại a Rủi ro hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Khái niệm rủi ro Rủi ro khả xảy biến cố bất thường hậu thiệt hại mang lại kết không mong ñợi Các loại rủi ro hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Rủi ro hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng khả tiến trình kiện ñó gây kết cục không mong ñợi ñến tình hình tài ngân hàng cản trở ngân hàng thực mục tiêu ñã ñịnh Rủi ro NHTM phức tạp, số rủi ro chủ yếu sau: Rủi ro tín dụng (RRTD), rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro thị trường, rủi ro khác, rủi ro vỡ nợ b Rủi ro tín dụng Đặc ñiểm rủi ro tín dụng - Đặc ñiểm rủi ro tín dụng Theo khoản Điều Quy ñịnh phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng hoạt ñộng ngân hàng TCTD ban hành kèm theo Quyết ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống ñốc NHNN “Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt ñộng ngân hàng TCTD khách hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết.” [11] Từ khái niệm rủi ro RRTD ta rút ñặc ñiểm RRTD bao gồm: RRTD mang tính gián tiếp, ña dạng phức tạp, tính tất yếu Phân loại rủi ro tín dụng - Theo tính chất rủi ro RRTD ñược phân chia thành loại: Rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Theo nguyên nhân gây phân chia thành loại: Rủi ro khách quan rủi ro chủ quan Ngoài nhiều hình thức phân loại khác 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Đặc ñiểm rủi ro tín dụng doanh nghiệp Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam ñều biểu số ñặc ñiểm quy mô nhỏ, phân tán ñi kèm với thủ công lạc hậu; Báo cáo tài thiếu minh bạch, ràng; Khả lập dự án, thuyết minh phương án kinh doanh chưa tốt; Khả tài quản lý kinh doanh thấp Đây hạn chế lớn doanh nghiệp Việt Nam nay, từ ñó chi phối ñến ñặc ñiểm rủi ro tín dụng doanh nghiệp: Khả cạnh tranh quản lý doanh nghiệp thấp, dẫn ñến bị ứ ñọng vốn vốn cuối khả trả nợ ngân hàng Ngoài ra, từ ñặc ñiểm doanh nghiệp khiến CBTD ngân hàng gặp khó khăn việc xác ñịnh khả toán nợ vay khách hàng, mức ñộ khả thi dự án, dễ dẫn ñến sai lầm việc ñưa ñịnh tín dụng 1.2.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Hạn chế RRTD xây dựng giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro xảy ảnh hưởng bất lợi RRTD Footer Page of 126 Header Page of 126 ñến kết hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Để hạn chế RRTD doanh nghiệp, ngân hàng cần xây dựng sách tín dụng an toàn hiệu nhằm mục tiêu quản lý tốt dư nợ rủi ro tín dụng Bên cạnh ñó, ngân hàng cần phải thực tốt quy trình tín dụng nội bộ, bao gồm nội dung như: xây dựng hệ thống thông tin tín dụng bảo ñảm, nâng cao chất lượng thẩm ñịnh tín dụng, hoàn thiện ño lường lượng hóa rủi ro tín dụng, tăng cường kiểm tra - giám sát - quản lý nợ vay, thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ñể xử lý nợ, tổ chức thực hiệu công tác xử lý thu hồi nợ vấn ñề, sử dụng công cụ bảo hiểm phát tài sản Thực tốt quy trình tín dụng giúp giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng, hạn chế ñược tổn thất tín dụng rủi ro xảy Đồng thời, ngân hàng cần phải thực kiểm tra kiểm soát nội cách hiệu nhằm ñảm bảo quy trình tín dụng ñược thực nghiêm túc 1.2.3 Các tiêu ñánh giá kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Để ñánh giá kết công tác hạn chế RRTD doanh nghiệp ngân hàng thường sử dụng tiêu sau: mức giảm tỷ lệ nợ hạn, mức giảm tỷ lệ nợ xấu, mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng kỳ, mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng a Nhóm nhân tố bên - Nhóm nhân tố từ phía môi trường - Nhóm nhân tố từ phía doanh nghiệp: + Khả nguồn vốn thấp, quy mô nhỏ phân tán ñi kèm với công nghệ lạc hậu Footer Page of 126 Header Page of 126 + Công tác quản lý, ñiều hành chưa thật hiệu hạn chế ñội ngũ nhân viên + Sử dụng vốn sai mục ñích, thiện chí trả nợ vay + Các khoản vay cho doanh nghiệp thường thời hạn dài + Tình hình tài hầu hết doanh nghiệp thiếu minh bạch, trung thực, chưa ñáp ứng yêu cầu b Nhóm nhân tố bên Theo tác giả, số nhân tố bên chủ yếu ảnh hưởng ñến công tác hạn chế RRTD doanh nghiệp sau: - Chính sách tín dụng - Quy trình tín dụng nội - Hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát nội - Trình ñộ chuyên môn ñạo ñức cán tín dụng KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng a Khái quát hình thành - Theo Quyết ñịnh số 142/NH/QĐ ngày 27/12/1976, Tổng giám ñốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ñịnh thành lập Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngày 01/06/2008, Chi nhánh ñổi tên thành Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 b Chức năng, nhiệm vụ Là NHTM cổ phần nhà nước, VCB ĐN ngân hàng chuyên doanh khác, chức kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng c cấu tổ chức máy quản lý Bao gồm: Giám ñốc, phó Giám ñốc, 11 phòng ban 01 tổ, phòng giao dịch trực thuộc 2.1.2 Kết hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Tình hình hoạt ñộng huy ñộng vốn tín dụng Hoạt ñộng huy ñộng vốn Nhìn chung, vốn huy ñộng VCB ĐN tăng qua năm Năm 2010 vốn huy ñộng tăng 14,21% so với năm 2009, ñó vốn huy ñộng chủ yếu từ tổ chức kinh tế Sang năm 2011, tổng vốn huy ñộng ñạt 2.994,6 tỷ ñồng tăng tuyệt ñối 172,7 tỷ ñồng so với năm 2010 Hoạt ñộng tín dụng Trong giai ñoạn năm 2009-2011, dư nợ tín dụng VCB ĐN tăng từ 1.939,6 tỷ ñồng lên 2.960,5 tỷ ñồng Thị phần Chi nhánh ñịa bàn thành phố ñược trì ổn ñịnh (thị phần VCB ĐN qua năm 2009-2011 tương ứng 7,62%, 7,65 7,77%) Sự tăng trưởng tín dụng VCB ĐN thời gian qua chủ yếu từ hoạt ñộng cho vay, hoạt ñộng tín dụng khác bảo lãnh, chiết khấu Trong cấu tín dụng theo ñối tượng khách hàng, dư nợ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao xu hướng giảm nhẹ, ñiều phù hợp với sách ñẩy mạnh cho vay bán lẻ VCB ĐN Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 nhận ñược hỗ trợ thông tin hệ thống CIC, VCI - Thẩm ñịnh tín dụng Tùy vào quy mô doanh nghiệp mà VCB ĐN thực quy trình tín dụng khác nhau: + Đối với khách hàng DNVVN: áp dụng theo Quy trình 36 ban hành theo Quyết ñịnh 36/QĐ-NHNT.CSTD ngày 28/01/2008 + Khách hàng doanh nghiệp lớn: áp dụng theo Quy trình 246/QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/07/2008 Quy trình quy ñịnh việc cấp tín dụng cho nhóm doanh nghiệp vượt phạm vi phán chi nhánh Theo mô hình này, Phòng chức chuyên môn hóa cao ñể nâng cao tính khách quan phản biện tín dụng ñộc lập - Đo lường, lượng hóa rủi ro tín dụng VCB ĐN ñã thực ño lường lượng hóa rủi ro tín dụng ñối với khách hàng thông qua Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Đến thời ñiểm 31/12/2011, VCB ĐN ñã thực chấm ñiểm xếp hạng 131 khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng chi nhánh Kết cho thấy khách hàng ñang quan hệ tín dụng VCB ĐN ñược ñánh giá cao, RRTD ñược kiểm soát tốt, phân loại rủi ro thấp trở lên nhiều, 98,46% Trên sở kết xếp hạng tín dụng ñối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng tiến hành xác ñịnh GHTD khách hàng - Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nợ vay Kiểm tra giải ngân ñược thực theo phê duyệt cấp thẩm quyền Tuy nhiên, trình giải ngân giám sát sau cho vay chưa chặt chẽ Một số khoản ñầu tư tín dụng ñịa bàn hoạt ñộng VCB ĐN nên việc kiểm tra kiểm soát việc sử dụng vốn vay khách hàng không ñảm bảo tính xác kịp thời Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ñể xử lý nợ + Qua năm 2009-2011, nợ nhóm VCB ĐN tỷ trọng cao (trên 81% tổng dư nợ doanh nghiệp) tăng ñều qua năm Năm 2011, nợ nhóm giảm 52,04 tỷ ñồng tương ñương với tốc ñộ giảm 40,62% so với năm 2010 giá trị thấp năm, phản ánh tính hiệu công tác hạn chế RRTD doanh nghiệp VCB ĐN + Căn kết phân loại nợ năm qua, VCB ĐN thực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng - Tổ chức thực hiệu công tác xử lý thu hồi nợ vấn ñề + Thành lập Tổ xử lý nợ xấu với chức ñảm bảo việc kiểm tra, giám sát thực hoạt ñộng xử lý nợ cách toàn diện liên tục + Xử lý nợ xấu dựa sở phân tích tình hình khách hàng doanh nghiệp cụ thể ñể thực giải pháp hợp lý + Ngày 04/10/2006, VCB ñã ký kết với công ty Mua bán nợ tài sản tồn ñọng doanh nghiệp (DATC) Theo ñó, DATC giúp VCB ĐN thực xử lý nợ tồn ñọng, lành mạnh hóa tài - Sử dụng công cụ bảo hiểm phát tài sản + VCB ĐN tăng cường áp dụng biện pháp ñể bảo ñảm tiền vay Tuy nhiên, việc xử lý tài sản bảo ñảm thực tế gặp nhiều khó khăn, nhiều thời gian công sức + VCB ĐN yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm ñầu tư dự án kinh doanh xuất nhập c Thực kiểm tra, kiểm soát nội Công tác kiểm tra, kiểm soát nội VCB ĐN thực thông qua phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ, ñược tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, hệ thống, bám sát ñạo Chính phủ, NHNN, NHNT Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.2 Kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp VCB Đà Nẵng a Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.6 Rủi ro tín dụng doanh nghiệp VCB Đà Nẵng ĐVT: Tỷ ñồng, % Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu Toàn KH KH Doanh nghiệp Toàn KH 67,89 67,55 Nợ xấu Tổng 1.939,6 1.789,67 dư nợ Tỷ lệ 3,5 3,77 nợ xấu 88,6 KH Doanh nghiệp Toàn KH 88,25 52,5 KH Doanh nghiệp 52,45 2.195,1 1.948,59 2.960,5 2.590,4 4,04 4,53 1,77 2,02 Mức tăng/giảm Năm 2010 / Năm 2009 Mức tăng/giảm Năm 2011 / Năm 2010 Toàn KH KH Doanh nghiệp Toàn KH Nợ xấu 20,71 20,70 (36,10) (35,85) Tổng dư nợ 255,50 158,92 765,40 641,85 Tỷ lệ nợ xấu 0,54 0,75 (2,26) (2,51) Chỉ tiêu KH doanh nghiệp (Nguồn: VCB Đà Nẵng) Nợ xấu khách hàng doanh nghiệp dần ñược kiểm soát chặt chẽ Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp giảm 55,4% so với năm 2010 góp phần tích cực vào việc ñưa tỷ lệ nợ xấu toàn Chi Nhánh xuống 1,77% Kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ñược thể cụ thể sau: Rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo kỳ hạn Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 - Tỷ lệ nợ xấu tín dụng ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp xu hướng giảm qua ba năm, năm 2010 giảm 2,69% (giảm 0,01% so với năm 2009) năm 2011 1,29% (mức giảm 1,4% so với năm 2010) - Dư nợ tín dụng trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp tỷ lệ nợ xấu lại cao so với tỷ lệ nợ xấu khách hàng doanh nghiệp kỳ hạn ngắn (Tỷ lệ nợ xấu tín dụng trung dài hạn qua năm 2009-2011 6,29% - 8,32% - 2,92%) Rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu khách hàng DNNN cao so với tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp nhà nước Tỷ lệ nợ xấu DNNN tương ứng qua năm 2009-2011 7,58%-11,66%- 6,47% Trong ñó, tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp nhà nước qua năm 1,74% - 1,01% - 0,12% Rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo ngành kinh tế Hiện VCB ĐN, ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo cấu ngành Tuy nhiên, RRTD doanh nghiệp lại tập trung phần lớn vào lĩnh vực xây dựng Rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo tài sản bảo ñảm Tỷ lệ nợ xấu thuộc dư nợ TSBĐ ñều giảm dần qua năm Năm 2009 tỷ lệ nợ xấu TSBĐ 2,01%, năm 2010 giảm 0,41% ñạt 1,6% năm 2011 0,53% Nợ xấu doanh nghiệp chủ yếu tập trung khoản vay TSBĐ b Mức giảm tỷ lệ nợ hạn Qua năm 2009-2011, nợ hạn VCB ĐN ñã giảm rệt, dần hóa bảng dư nợ Chi nhánh Năm 2010 tỷ lệ nợ hạn khách hàng doanh nghiệp 2% Sang năm 2011, tỷ lệ nợ hạn khách hàng doanh tiếp tục giảm 1,11%, góp phần giảm nợ hạn toàn Chi nhánh 29,61 tỷ ñồng, giảm 45,9% Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 so với năm 2010, tỷ lệ nợ hạn toàn chi nhánh 1% Nợ hạn doanh nghiệp VCB ĐN khoản nợ nhóm 2, khách hàng chưa trả kịp thời nên dẫn ñến nợ hạn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết ñạt ñược - RRTD doanh nghiệp ñã ñược Chi nhánh theo dõi kiểm soát chặt chẽ: + Dư nợ cho vay VCB ĐN tăng cao, chất lượng tín dụng ñược ñảm bảo Tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp năm 2011 giảm 2,02% góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu chi nhánh 1,77% thấp tổng mức dư nợ tối ña trung ương giao (2,5%) + Chênh lệch thu chi năm 2011 tăng 51,18% so với năm 2010, ñó chủ yếu thu từ hoạt ñộng tín dụng (chiếm 68% thu nhập) - Để ñạt ñược kết do: + NHNT ñã ñánh giá ñược tầm quan trọng công tác hạn chế RRTD ñã tích cực thực giải pháp nhằm nâng cao khả hạn chế RRTD + Hệ thống thông tin tín dụng VCB ĐN dần ñược hoàn thiện + VCB Đà Nẵng ñã kiên trọng thực giải pháp ñồng ñể giảm nợ xấu doanh nghiệp 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng a Hạn chế Sự tăng trưởng tín dụng thiếu ñịnh hướng cụ thể ràng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 tạo nên tính bất ổn cao Đồng thời, danh mục ñầu tư tín dụng VCB ĐN không ña dạng, dư nợ tín dụng tập trung vào số khách hàng lớn Việc xác ñịnh GHTD chịu ảnh hưởng yếu tố ñịnh tính nhiều so với yếu tố ñịnh lượng Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp chưa ña dạng, ñó phụ thuộc vào tài sản ñảm bảo Bên cạnh ñó, nợ xấu năm 2011 ñã giảm ñáng kể nhiên khiến Chi nhánh gặp tổn thất tín dụng Tổn thất tín dụng doanh nghiệp tập trung vào khách hàng DNNN, chiếm ñến 99,7% tổng dư nợ phải xử lý dự phòng rủi ro b Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân xuất phát từ nhân tố bên - Nhóm nhân tố từ phía môi trường: Do môi trường kinh tế không ổn ñịnh môi trường pháp lý chưa thuận lợi - Nhóm nhân tố từ phía khách hàng: + Do hạn chế lực quản lý, SXKD khách hàng Phần lớn dự án/phướng án ñầu tư nhiều doanh nghiệp tính khả thi thấp, lãnh ñạo số doanh nghiệp yếu tố hội, lừa ñảo ngân hàng quan hệ tín dụng + Các báo cáo tài phận DN thiếu tính minh bạch, không ñủ làm sở cho Chi nhánh ñánh giá xác hiệu SXKD DN, dẫn ñến sai lầm việc ñịnh tín dụng ngân hàng Nguyên nhân xuất phát từ nhân tố bên • Chính sách tín dụng VCB Đà Nẵng chưa hợp lý: Hiện VCB ĐN chưa ñịnh hình lựa chọn phân khúc thị trường ñịnh Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp làm ăn hiệu ít, cấu ngành hàng nghèo nàn nên VCB ĐN gặp khó khăn việc xây dựng danh mục ñầu tư ña dạng, hợp lý khả phân tán rủi ro tín dụng Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 • Quá trình thực quy trình tín dụng nội tồn nhiều hạn chế: - Hệ thống thông tin tín dụng chưa ñầy ñủ, xác kịp thời: Các báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam chưa ñược minh bạch Thông tin hỗ trợ từ hệ thống CIC ñôi chưa kịp thời thiếu xác Từ ñó, dẫn ñến khó khăn cho Chi nhánh việc xác ñịnh cho vay nguồn thông tin chưa ñầy ñủ xác - Công tác thẩm ñịnh tín dụng: + VCB ĐN gặp khó khăn việc ñánh giá uy tín, lực khách hàng, mức ñộ khả thi dự án/ phương án thực tế tồn tình trạng thông tin bất ñối xứng ngân hàng khách hàng Việc thẩm ñịnh tín dụng vào thông tin, số liệu chưa thực tin cậy dẫn ñến sai lầm việc ñịnh tín dụng + Tâm lý dựa chủ yếu vào TSBĐ làm giảm chất lượng thẩm ñịnh khoản vay + Xác ñịnh GHTD chưa hợp lý, cao so với khả chịu nợ khách hàng - Công tác bảo ñảm tín dụng: CBTD chưa ñánh giá xác giá trị thực, trạng TSBĐ Bên cạnh ñó, việc quản lý, phân loại, cảnh báo danh mục TSBĐ kiểm tra hồ sơ pháp lý nên xuất tình trạng giá trị lý thấp so với giá trị thẩm ñịnh ban ñầu Do ñó, xảy rủi ro ngân hàng thu hồi ñủ nợ gốc lãi vay - Việc kiểm tra, giám sát sau cho vay ngân hàng nhiều sai sót: Kiểm tra ñảm bảo tiền vay không thực thực tế mà thực giấy tờ kiểm tra cách qua loa, chiếu lệ nên khách hàng lợi dụng ñể thực mục ñích riêng nằm tầm kiểm soát ngân hàng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 • Hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát nội Kiểm soát nội thực chức kiểm tra, phát xử lý vấn ñề ñã phát sinh chế kiểm soát tập trung vào kiểm tra, kiểm toán ñột xuất, ñáng chế kiểm soát thường xuyên cần ñược xây dựng thực • Hạn chế trình ñộ chuyên môn cán quản lý, cán tín dụng Hiện nay, ña số cán làm công tác tín dụng VCB ĐN trẻ, kinh nghiệm thực tế Ngoài ra, số lượng CBTD mỏng chưa theo kịp với tốc ñộ tăng trưởng tín dụng CBTD làm việc theo kiểu ña năng, không chuyên sâu vào ngành nghề cụ thể dễ dẫn ñến sai lầm việc thẩm ñịnh tín dụng Kiến thức xã hội, thị trường CBTD non gây cho vay khả bị rủi ro KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1.1 Định hướng chung - Đẩy mạnh hoạt ñộng huy ñộng vốn, xác ñịnh nhiệm vụ trung tâm ưu tiên hàng ñầu - Đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, chất lượng hiệu Tiếp tục quản lý tốt khu vực ñầu tư lĩnh vực ñầu tư - Nâng cao chất lượng hoạt ñộng dịch vụ, giữ vững thị phần Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.1.2 Mục tiêu hoạt ñộng tín dụng thời gian ñến - Đảm bảo tăng trưởng theo sách ñịnh hướng tín dụng ñã ñề Mục tiêu chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ xấu 2% - Sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ñể chọn lọc khách hàng tốt phát triển tín dụng, giảm dần dư nợ ñối với doanh nghiệp xếp hạng BBB trở xuống - Phân tán rủi ro danh mục ñầu tư tín dụng - Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, thực giải pháp nhằm thu hồi giảm tỷ lệ nợ xấu, giảm tổn thất RRTD 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện sách tín dụng - Định hướng khách hàng cụ thể: + VCB ĐN cần trọng ñến phân khúc thị trường DNVVN Vì DNVVN thường tài sản bảo ñảm ñủ, ñồng thời khoản cấp tín dụng giá trị nhỏ, rủi ro xảy ảnh hưởng không lớn, ñiều kiện thuận lợi cho ñầu tư tín dụng + Doanh nghiệp vốn ñầu tư nước phân khúc thị trường VCB ĐN cần quan tâm ñầu tư nhiều tương lai Vì ñây nhóm khách hàng doanh nghiệp thường tiềm lực tài chính, lực quản lý khả cạnh tranh cao, ñó phần lớn hoạt ñộng SXKD hiệu uy tín quan hệ tín dụng - Xây dựng danh mục ñầu tư hợp lý: + Một số danh mục ngành hàng ñịnh hướng cho vay VCB Đà Nẵng giai ñoạn cho vay thương mại, tài trợ xuất thị trường ràng ổn ñịnh lợi so sánh, lĩnh vực ñịnh hướng phát triển mang tính chất trọng yếu Thành phố Đà Nẵng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 + Không ñầu tư mạnh vào lĩnh vực kinh doanh bất ñộng sản, chứng khoán, vàng Tránh cho vay nhiều ñối với khách hàng + Cho vay với nhiều loại thời hạn khác nhau, ñảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng hay ñổi lãi suất thị trường 3.2.2 Tổ chức thực tốt quy trình tín dụng a Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng ñầy ñủ, xác kịp thời - Thứ nhất, kết hợp chặt chẽ phận quản lý thông tin khách hàng quản trị rủi ro, quản lý tín dụng, kiểm tra kiểm soát nội ñể cập nhật thông tin ñầy ñủ, xác khách hàng Đồng thời, cần tổ chức khai thác, sử dụng thường xuyên hiệu nguồn thông tin từ CIC VCI - Thứ hai, CBTD phải xây dựng thông tin khách hàng thông qua làm việc, vấn trực tiếp khách hàng, kiểm tra chỗ nơi hoạt ñộng SXKD khách hàng Mặt khác, khai thác tốt thông tin từ quan chức quan quản lý thuế, quyền ñịa phương…và thông tin nội NHTM ñịa bàn TP.Đà Nẵng - Thứ ba, thường xuyên tiến hành phân tích tài khách hàng thông qua báo cáo ñịnh kỳ ñột xuất mà khách hàng gửi theo quy ñịnh cho ngân hàng CBTD kiểm tra tình hình kinh doanh tài chỗ, lấy số liệu phản ánh trung thực ñể ñánh giá thực trạng hoạt ñộng SXKD doanh nghiệp, phát ñiểm mạnh ñiểm yếu ñể ứng xử tín dụng phù hợp b Thực thẩm ñịnh tín dụng cẩn trọng xác - CBTD phải lựa chọn phương pháp thẩm ñịnh phù hợp theo loại cho vay, ñối tượng doanh nghiệp Đặc biệt cần ñánh giá xác tính khả thi, hiệu dự án/phương án vay vốn VCB Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 ĐN cần kết hợp với khảo sát thực tế ñơn vị ñể ñảm bảo ñánh giá xác tình hình tài chính, nguồn trả nợ doanh nghiệp vay - Chú trọng ñến phân tích ñịnh lượng, lượng hóa mức ñộ rủi ro khách hàng qua ñánh giá số liệu, ñồng thời kết hợp với phân tích ñịnh tính ñể nhận rủi ro tiềm tàng khả kiểm soát, hạn chế rủi ro ñó ngân hàng - Việc ñịnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi vay phải vào chu kỳ luân chuyển vốn ñối tượng vay phù hợp với khả trả nợ doanh nghiệp ñể hạn chế tình trạng cấu lại thời hạn trả nợ - Cần kết hợp chặt chẽ ñiều kiện tín dụng hợp ñồng tín dụng lãi suất, tỷ lệ vốn tự tham gia phương án/dự án, tài sản bảo ñảm…ñể ñảm bảo lợi ích thu ñược phải tương xứng với mức ñộ rủi ro Đồng thời, hạn chế tâm lý dựa vào TSBĐ nhằm ñảm bảo chất lượng thẩm ñịnh tín dụng c Hoàn thiện ño lường, lượng hóa rủi ro tín dụng - Đánh giá mức ñộ rủi ro sở ñánh giá xác yếu tố ñịnh tính ñịnh lượng phù hợp với hoạt ñộng kinh doanh, ñối tượng khách hàng tính chất rủi ro khoản vay - Thực ñịnh giá giá trị TSBĐ cách khách quan, sát với giá thực tế thị trường nhằm tăng tính trung thực kết chấm ñiểm mức GHTD tham khảo - Hàng quý VCB ĐN cần yêu cầu khách hàng doanh nghiệp cung cấp tiêu tài phi tài ñể chấm ñiểm xếp hạng khách hàng d Nâng cao chất lượng công tác bảo ñảm tín dụng - Trường hợp cho vay không bảo ñảm tài sản VCB ĐN cần quy ñịnh hạn mức tín dụng cụ thể ñối với khách hàng doanh nghiệp - Trường hợp ñộ tin cậy khách hàng không cao, Chi nhánh áp dụng biện pháp cho vay bảo ñảm tài sản nên nhận Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 tài sản khả bán ñược dễ dàng, giá trị mang tính ổn ñịnh xu hướng gia tăng giá trị làm ñảm bảo tiền vay - Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá giá trị tài sản, ñịnh kỳ tổ chức ñịnh giá lại TSBĐ thực ñịnh giá xác TSBĐ - VCB ĐN cần tính ñến yếu tố ảnh hưởng TSBĐ thủ tục hành chính, tính hiệu lực pháp luật, tính hiệu lực thủ tục xử lý tài sản bảo ñảm khách hàng không trả ñược nợ e Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay - Thực giải ngân theo ñúng ñịnh cấp tín dụng hạn chế giải ngân tiền mặt - Thực kiểm soát chặt chẽ sau cho vay: + Yêu cầu khách hàng báo cáo theo ñịnh kỳ ñột xuất tình hình hoạt ñộng kinh doanh nhằm sớm phát hiện tượng suy giảm khả trả nợ, ñể nắm bắt khả xử lý chủ ñộng kịp thời rủi ro nguy xảy + Theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế tra soát ñối với loại vay + Căn vào hạng xếp hạng loại khách hàng, Chi nhánh xác ñịnh cụ thể mức ñộ giám sát sau cho vay ñể ñảm bảo an toàn tín dụng hạn chế gây phiền hà cho khách hàng f Thực tốt phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng - Phân loại nợ cần phải vào thực trạng vay, thực trạng khách hàng vay kiểm tra tình hình sử dụng tiền vay ñối với khoản nợ chưa ñến hạn - Cập nhập giá trị TSBĐ kịp thời ñể bảo ñảm trích lập dự phòng cách xác nhằm hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng doanh nghiệp xảy Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 g Quản lý tốt nợ vấn ñề, tăng cường thu hồi nợ ñã xử lý - Phân loại chi tiết nợ xấu thành nhóm khách quan, chủ quan, thái ñộ hợp tác với ngân hàng, chây ỳ việc trả nợ, TSBĐ, TSBĐ ñể biện pháp xử lý thu hồi hiệu - Xây dựng kế hoạch cụ thể xử lý nợ xấu thông qua việc phân công giao nhiệm vụ, trách nhiệm, khoán thu nợ chủ ñộng xây dựng phương án xử lý, kế hoạch, chương trình cụ thể ñến nợ ñể xử lý thu hồi - Tranh thủ hỗ trợ phối hợp chặt chẽ cấp quyền, sở, ban ngành ñịa phương, ñặc biệt quan pháp luật ñể xử lý kiên ñối với ñối tượng chây ỳ, khó thu - VCB ĐN nên giao nhiệm vụ xử lý nợ xấu cho Phòng Quản lý nợ thành lập Phòng xử lý nợ xấu ñể tạo chuyên nghiệp công tác xử lý nợ xấu, ñồng thời hạn chế rủi ro ñạo ñức phát sinh - VCB ĐN cần tăng cường kết hợp với Công ty mua bán nợ tồn ñọng doanh nghiệp (DATC) trực thuộc Bộ tài ñể xử lý dứt ñiểm khoản nợ xấu h Tăng cường sử dụng công cụ bảo hiểm thực phát tài sản Đối với tài sản nguy rủi ro cao hàng hóa ñường vận chuyển, phương tiện vận tải, dự án ñầu tư Chi nhánh nên yêu cầu bên bảo ñảm phải mua bảo hiểm suốt thời gian vay vốn Bên cạnh ñó, VCB cần trọng ñến việc hoàn thiện hồ sơ chấp, hồ sơ pháp lý ñể ñảm bảo phát tài sản diễn thuận lợi 3.2.3 Xây dựng thực chế kiểm tra, kiểm soát nội phù hợp hiệu - Xây dựng thực tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra theo ñịnh kỳ ñột xuất - Đổi nội dung phương pháp kiểm tra, tránh kiểm tra máy Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 móc, rập khuôn xáo mòn, dẫn tới tình trạng ứng phó làm giảm hiệu lực kiểm tra kiểm soát tín dụng - Tổ chức tốt công tác phúc tra kết sửa sai ñể ñảm bảo sai sót ñược chấn chỉnh kịp thời không tiếp tục tái diễn, ñồng thời xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực 3.2.4 Hạn chế rủi ro ñạo ñức nâng cao trình ñộ cán quản lý, cán tín dụng - Chi nhánh cần trọng xây dựng môi trường làm việc, ñó, cán lãnh ñạo thường xuyên ñào tạo, hướng dẫn ñể nâng cao lực kiến thức cho cán cấp dưới, giúp phát rủi ro xảy - Bố trí cán ñủ phẩm chất, lực, kinh nghiệm công tác thẩm ñịnh thường xuyên tổ chức buổi thảo luận khoá học thẩm ñịnh dự án ñể cập nhật thông tin, cách thức thẩm ñịnh - Thực chế ñịnh ñi ñôi với chế tài nhằm giúp CBTD phát huy hết lực ñồng thời ñảm bảo an toàn hiệu nguồn vốn ñầu tư - Thực rà soát, ñánh giá phân loại CBTD ñể hướng ñào tạo, bổ sung kịp thời tránh thiếu hụt ñội ngũ CBTD Đồng thời thực luân chuyển cán quản lý khách hàng ñể giảm thiểu tiêu cực ñồng thời giúp tạo ñiều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác khả xử lý công việc ñược nhanh chóng 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Về phía doanh nghiệp 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 3.3.3 Đối với ngân hàng Nhà Nước 3.3.4 Đối với Chính phủ KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp hoạt ñộng ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị ñiều hành ngân hàng thương mại, ñặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam nay, mà doanh nghiệp ñang ñối mặt nhiều khó khăn ñể tồn phát triển Dựa sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Luận văn ñã tập trung phân tích công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tìm hiểu kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp VCB Đà Nẵng Đồng thời, luận văn ñã ñưa nhận ñịnh ñánh giá kết ñạt ñược khó khăn, vướng mắc tồn làm ảnh hưởng ñến công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Chi nhánh Từ ñó, luận văn ñã ñề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp VCB Đà Nẵng sở quan ñiểm ñịnh hướng mục tiêu giai ñoạn phát triển ñến Trong ñó, số giải pháp nằm tầm ñịnh VCB Đà Nẵng, tác giả ñã ñề xuất kiến nghị NHNN, NHNT, Doanh nghiệp Chính phủ nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp bền vững VCB Đà Nẵng Footer Page 26 of 126 ... hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh. .. luận hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Luận văn ñã tập trung phân tích công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tìm hiểu kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp. .. chủ yếu sau: Rủi ro tín dụng (RRTD), rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro thị trường, rủi ro khác, rủi ro vỡ nợ b Rủi ro tín dụng Đặc ñiểm rủi ro tín dụng - Đặc ñiểm rủi ro tín dụng Theo khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay