Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Thừa Thiên Hu

14 102 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  - Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THÙY TRANG HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Ý nghĩa thực tiễn ñề tài Hệ thống hóa vấn ñề lý luận thực tiễn có liên quan ñến việc hạn chế rủi ro cho vay Nghiên cứu nội dung việc phát rủi ro cho vay, nhân tố ảnh hưởng ñến rủi ro cho vay ñánh giá cán tín dụng nguyên nhân gây rủi ro cho vay VCB– Chi nhánh TT Huế Từ ñó ñưa giải pháp hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TT Huế thời gian tới Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Tổng quan rủi ro quản lý rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh TT Huế Chương 3: Định hướng giải pháp hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh TT Huế Tính cấp thiết ñề tài Ngân hàng thương mại ñời với vị trí trung gian tài có vai trò quan trọng việc cung ứng vốn cho kinh tế Thực tiễn hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam suốt thời gian qua cho thấy rủi ro ngân hàng chủ yếu xuất phát từ hoạt ñộng tín dụng mà chiếm phần lớn ñó hoạt ñộng cho vay Do vậy, làm ñể ñảm bảo trì phát triển vững Ngân hàng, hạn chế ñược rủi ro hoạt ñộng tín dụng nói chung cho vay nói riêng ñược an toàn hiệu vấn ñề có tính thời ñược NHTM Việt Nam quan tâm hàng ñầu Xuất phát từ tính cấp thiết vấn ñề, ñã chọn ñề tài: “Hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm ñề tài nghiên cứu Mục ñích nghiên cứu - Nghiên cứu vấn ñề lý luận rủi ro cho vay việc hạn chế rủi ro cho vay - Phân tích, ñánh giá thực trạng rủi ro cho vay hạn chế rủi ro cho vay NHTMCP Ngoại thương, CN TT Huế - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu vấn ñề hoạt ñộng cho vay, rủi ro hoạt ñộng cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Hoạt ñộng cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu thu thập từ năm 2008 ñến năm 2010 Phạm vi nội dung: Hạn chế rủi ro cho vay Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vật biện chứng, phương pháp vấn, ñiều tra chọn mẫu, phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp… Footer Page of 126 Chương TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt ñộng cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt ñộng cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ñó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng khoản tiền ñể sử dụng vào mục ñích thời gian ñịnh theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Các yếu tố cấu thành hoạt ñộng cho vay 1.1.2.1 Các bên tham gia hoạt ñộng cho vay 1.1.2.2 Chi phí cho vay 1.1.3 Vai trò hoạt ñộng cho vay 1.1.3.1 Đối với ngân hàng 1.1.3.2 Đối với người ñi vay 1.1.3.3 Đối với kinh tế 1.2 Rủi ro cho vay ñối với Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro cho vay Rủi ro xuất biến cố không mong ñợi gây thiệt hại cho công việc, rủi ro xảy hoạt ñộng, lĩnh vực mà không phụ thuộc vào ý muốn người Header Page of 126 Rủi ro cho vay hoạt ñộng ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt ñộng ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết 1.2.2 Các số ñánh giá mức ñộ rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - Tỷ lệ nợ hạn - Tỷ lệ nợ xấu - Tỷ lệ nợ vốn - Tỷ lệ dự phòng rủi ro 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến rủi ro cho vay 1.2.3.1 Từ môi trường kinh doanh 1.2.3.2 Từ phía khách hàng 1.2.3.3 Từ phía Ngân hàng cho vay 1.2.4 Hậu rủi ro cho vay - Rủi ro phát sinh làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận - Rủi ro làm giảm uy tín ngân hàng cho vay - Rủi ro hoạt ñộng cho vay gây tổn thất gián tiếp cho ngân hàng khác 1.3 Nội dung công tác hạn chế rủi ro cho vay NHTM 1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro cho vay Hạn chế rủi ro cho vay việc ñưa phương án, giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế nhân tố dẫn ñến rủi ro trình cho vay NHTM 1.3.2 Nội dung công tác hạn chế rủi ro cho vay - Nhận dạng rủi ro: Nhận dạng rủi ro ñược hiểu việc phân loại rủi ro theo nhóm riêng biệt theo dấu hiệu chúng Việc phân loại rủi ro hợp lý giúp nâng cao khả hiệu áp dụng phương pháp phù hợp việc quản lý rủi ro - Đánh giá rủi ro: Đánh giá rủi ro trình xác ñịnh mức ñộ nghiêm trọng tổn thất khả xuất loại rủi ro (ñã ñược nhận diện), sở ñó, xếp hạng rủi ro theo thứ tự ưu tiên mà nguồn lực phải ñược dành ñể kiểm soát - Hạn chế rủi ro: Trên sở nhận diện ñánh giá mức ñộ rủi ro xảy ñể ñưa giải pháp nhằm giảm hậu bất lợi rủi ro Tức giảm khả xuất rủi ro giảm mức ñộ nghiêm trọng rủi ro Chương THỰC TRẠNG RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH TTHUẾ Footer Page of 126 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế 2.1.1 Quá trình phát triển 2.1.2 Đặc ñiểm cấu tổ chức phân cấp quản lý NH TMCP Ngoại thương, CN TTHuế 2.1.3 Kết ñạt ñược Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế 2.1.3.1 Tình hình huy ñộng vốn chi nhánh Tỷ ñồng 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1329 897 Có kỳ hạn 1011 Không kỳ hạn 398 249 280 2008 2009 2010 Năm Vốn huy ñộng chi nhánh tăng trưởng không ñồng ñều qua năm Huy ñộng VNĐ năm 2008 chiếm 68% tổng nguồn vốn huy ñộng, năm 2009 tăng lên không ñáng kể với số khiêm tốn 0,11% so với năm 2008 chiếm 70% tổng nguồn vốn huy ñộng Sang năm 2010, với ổn ñịnh kinh tế cá nhân, doanh nghiệp ñã hoạt ñộng ổn ñịnh trở lại qua thời kỳ khủng hoảng nên làm ăn có hiệu Chính mà năm 2010 tổng nguồn vốn huy ñộng ñược chi nhánh tăng trưởng mạnh ñạt 1.609 tỷ ñồng, tăng 349 tỷ ñồng tương ứng với tăng 27,7% so với năm 2009 Header Page of 126 Tỷ ñồng 2.1.3.2 Tình hình cho vay 2500 2135 1968 2190 2097 2000 1573 1500 1441 1534 1274 1141 Doanh số cho vay Doanh số thu nợ 1000 Dư nợ cho vay 500 2008 2009 2010 Năm Qua năm, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ Chi nhánh không ngừng gia tăng Đặc biệt năm 2009 2010 tình hình cho vay ñạt ñược số ấn tượng, tăng vượt bậc so với năm 2008 Qua ñó cho thấy Chi nhánh ñã có nhiều biện pháp sách hoạt ñộng cho vay ñúng hướn 2.1.3.3 Quy mô tín dụng Trong ba năm 2008 – 2010 dư nợ cho vay ngân hàng không ngừng gia tăng quy mô tín dụng ngân hàng ñịa bàn TT Huế lại có chiều hướng giảm xuống cách rệt Nguyên nhân năm 2009 2010 ñịa bàn Huế ñời thêm nhiều ngân hàng Eximbank, Liên Việt Bank, NH Phương Nam, NH Bắc Á… với sách cho vay có ưu ñãi ñó số lượng doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay tỉnh TT Huế lại không tăng nhiều nên thị phần cho vay ngân hàng bị chia sẻ cho nhau, ñiều ñã làm giảm thị phần cho vay VCB Huế từ 17% vào năm 2008 xuống 14% năm 2009 12% năm 2010 Điều gây áp lực cho phận quan hệ khách hàng NH VCB 2.1.3.4 Đặc ñiểm khách hàng 2.1.3.5 Kết kinh doanh Chi nhánh qua năm 2.1.3.6 Những rủi ro NH gặp phải thời gian qua - Sự cạnh tranh không lành mạnh Chi nhánh ngân hàng khác ñịa bàn tỉnh TTHuế khiến việc lựa chọn khách hàng không kỹ lưỡng dẫn ñến việc xuất nợ hạn tồn nhiều qua năm Footer Page of 126 - Chính sách ñầu tư chi nhánh tập trung vào số ngành nghề thương mại, dịch vụ, công nghiệp chủ yếu nên rủi ro không ñược phân tán tập trung lớn ngành - Tồn số công trình, dự án không thực ñúng tiến ñộ làm cho việc trả nợ gốc lãi không ñúng hạn thời gian qua - Một số khách hàng cá nhân có thái ñộ chây ỳ, không trả nợ vay ñúng hạn hợp ñồng tín dụng 2.2 Thực trạng rủi ro cho vay NH TMCP Ngoại thương, CN TT Huế 2.2.1 Phân tích tình hình chung rủi ro cho vay NHTMCP Ngoại thương, CN TT Huế - Qua năm, nợ hạn tồn biến ñộng không ñồng ñều Năm 2009 nợ hạn tăng 23.42%, tương ứng với tăng 149,16 tỷ ñồng so với năm 2008 Năm 2010 nợ hạn giảm 65,83% so với năm 2009 Điều ñó làm cho tỷ lệ nợ hạn năm 2010 lại 17,51% - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu thay ñổi liên tục qua năm Năm 2009 nợ xấu ñạt 488,07 tỷ ñồng với tỷ lệ nợ xấu 33,87%, tăng 194,1 tỷ ñồng tương ứng với nợ xấu tăng 66,03% so với năm 2008 tỷ lệ nợ xấu tăng 10,8% Nhưng sang năm 2010 nợ xấu ñã giảm 339,44 tỷ ñồng tương ứng với giảm 69,55% so với năm 2009 làm cho tỷ lệ nợ xấu năm giảm xuống 9,69% Điều ñó cho thấy Chi nhánh ñã có hướng khắc phục giải tốt tình trạng nợ xấu năm qua nhằm hạn chế rủi ro cho vay xảy cách thấp Mặc dù so với số NHTM CP khác ñịa bàn tỷ lệ nợ xấu nợ hạn chi nhánh cao năm qua Chi nhánh ñã nỗ lực hạ thấp tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ nợ hạn cách ñáng kể thể nỗ lực lớn toàn thể nhân viên Chi nhánh việc xử lý hạn chế rủi ro cho vay Tuy nhiên, với tỷ lệ nợ hạn nợ xấu năm 2010 17,51% 9,69% ñây số cao so với tỷ lệ cho phép 5% chứng tỏ hoạt ñộng cho vay ngân hàng ñang tiềm ẩn nguy rủi ro cao 2.2.1.1 Phân tích rủi ro cho vay theo thời hạn vay Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ 30% tổng dư nợ cho vay Chi nhánh, phần lớn việc cho vay ngắn hạn Ngân hàng nhằm bổ sung vốn lưu ñộng cho khách hàng ñể phục vụ kinh doanh Header Page of 126 10 Nếu năm 2009 tỷ lệ nợ hạn 54,56% (tương ứng với tăng 4,56% so với năm 2008) nghĩa 100 ñồng cho vay có 54,56 ñồng nợ hạn mà ñó nợ hạn trung dài hạn chiếm 44,10 ñồng, ñiều cho thấy hoạt ñộng cho vay trung dài hạn ngân hàng năm 2009 gặp nhiều khó khăn công tác thu hồi nợ Sang năm 2010 tỷ lệ nợ hạn chi nhánh giảm ñáng kể 17,51% tức 100 ñồng cho vay có 17,51 ñồng nợ hạn mà ñó nợ hạn trung dài hạn lại chiếm ñến 15,39 ñồng Bên cạnh ñó, tỷ lệ nợ xấu biến ñộng chiều so với nợ hạn Năm 2009 tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh 33,87% tăng 10,8% so với năm 2008 ñó tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn ñạt ñến 29,65% Năm 2010 tỷ lệ nợ xấu giảm ñáng kể 9,69% trung dài hạn ñã 8,96% Qua số liệu phân tích cho thấy chi nhánh ñang biến ñổi cấu cho vay theo hướng giảm tỷ lệ cho vay ngắn hạn tăng tỷ lệ cho vay trung dài hạn, theo cấu ta thấy tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu cho vay trung dài hạn ñạt cao, thiết nghĩ Chi nhánh nên ñiều chỉnh lại cấu cho vay theo thời hạn tập trung cho vay vào dự án, công trình có tính khả thi cao, tăng cường công tác ñôn ñốc, thu hồi nợ hạn dự án cũ ñể giảm bớt tỷ lệ nợ hạn nợ xấu ñang tồn tại ngân hàng thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro trình cho vay 2.2.1.2 Phân tích rủi ro cho vay theo ngành kinh tế Cũng dựa bảng số liệu 2.5 cho thấy nợ hạn nợ xấu phân theo ngành kinh tế có biến ñộng mạnh qua năm Theo bảng số liệu ta thấy nợ hạn nợ xấu Chi nhánh tập trung chủ yếu vào hai ngành kinh tế xây dựng thương mại – dịch vụ Chính làm cho tỷ lệ nợ hạn nợ xấu cho vay xây dựng thương mại – dịch vụ cao hẳn tỷ lệ nợ hạn nợ xấu cho vay nói chung Cụ thể như: Năm 2008 2009 tỷ lệ nợ hạn cho vay chung chi nhánh 50% 54,56% tỷ lệ nợ hạn ngành xây dựng 53,01%, 59,62% tỷ lệ nợ hạn ngành TM-DV lên ñến 78,69%; 86,51% Còn ñối với ngành xây dựng năm 2010 có tiến vượt bậc, nợ hạn ñã giảm rệt từ 100 ñồng cho vay ngành xây dựng có 59,62 ñồng nợ hạn năm 2009 xuống 8,51 ñồng năm 2010 ñặc biệt năm 2010 nợ xấu ngành xây dựng giảm xuống 2.2.1.3 Phân tích rủi ro cho vay theo loại hình doanh nghiệp Qua bảng 2.6 ta thấy nợ xấu, NQH theo thành phần kinh tế có biến ñộng rệt Nếu năm 2008 nợ xấu tập trung công ty cổ phần, công ty TNHH quốc doanh chiếm 95,96% tổng nợ xấu ñó nợ xấu DNNN chiếm tỷ trọng nhỏ 0,67% tổng nợ xấu Chi nhánh ñến năm 2009 tình hình lại thay ñổi hẳn Trong năm nợ xấu Chi nhánh tăng mạnh, cụ thể tập trung chủ yếu nhóm DNNN chiếm 65,4% tổng nợ xấu tương ứng với tốc ñộ tăng 15.793% Trong ñó, nợ xấu ñối với nhóm công ty TNHH, công ty CP quốc doanh lại có chiều hướng giảm từ 282,1 tỷ năm 2007 xuống 142,27 tỷ năm 2009 tương ứng với giảm 49,57% 2.2.1.4 Phân tích rủi ro cho vay theo hình thức ñảm bảo Qua bảng 2.7 cho thấy, nợ hạn nợ xấu ñối với nhóm nợ cho vay có TS ñảm bảo chiếm tỷ trọng cao tổng NQH, nợ xấu Chi nhánh Cụ thể năm 2009 cho vay có ñảm bảo TS có NQH 644,64 tỷ ñồng tăng 166,9 tỷ so với năm 2008 NQH ñối với hình thức không ñảm bảo tài sản 141,51 tỷ ñồng Sang năm 2010 NQH có giảm tập trung chủ yếu vào hình thức có ñảm bảo TS Qua ñó, ta thấy nguy rủi ro cho vay hình thức có ñảm bảo tài sản cao ñối với hình thức tài sản ñảm bảo Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 2.2.1.5 Tình hình phân loại nợ trích lập dự phòng ñể xử lý rủi ro Bảng 2.8: Tình hình trích lập dự phòng Chi nhánh Đơn vị tính: tỷ ñồng Năm So sánh Chỉ tiêu Dư nợ cho vay 2008 2009 1,274 1,441 2010 2009/2008 2010/2009 +/- +/- % % 1,534 167 13,11 93 6,45 - Nhóm 638,16 654,85 1265,35 16,69 2,62 610,50 93,23 - Nhóm 343,03 298,08 120,02 - Nhóm 119,78 251,79 148,63 132,01 110,21 -103,16 -40,97 - Nhóm - Nhóm 0,17 0,59 0,00 172,86 235,69 0,00 Dự phòng rủi ro cho vay 111,54 235,68 Tỷ lệ dự phòng/dư nợ 8,76 16,36 -44,95 -13,10 -178,06 -59,74 0,42 247,06 62,83 -0,59 -100,0 36,35 -235,69 -100,0 11,80 124,14 111,30 -223,88 -94,99 0,77 7,60 -15,59 Về tình hình trích lập dự phòng rủi ro Chi nhánh qua năm sau: Năm 2008 số tiền trích lập dự phòng chiếm 8,75%/tổng dư nợ, sang năm 2009 năm nợ xấu CN tăng mạnh nên CN ñã tiến hành trích lập DPRR theo quy ñịnh với giá trị 235.682 triệu ñồng tăng 124.147 triệu ñồng tương ứng với tăng 111,31% chiếm 16,36%/tổng dư nợ Việc trích lập giă tăng cho thấy ñược phản ứng nhanh nhẹn kịp thời Chi nhánh trước diễn biến theo chiều hướng gia tăng tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Điều cho thấy năm mức ñộ rủi ro cho vay Chi nhánh cao Sang năm 2010, với ñà tăng trưởng mạnh tình hình thu nợ nên nợ xấu năm giảm mạnh ñáng kể, ñặc biệt năm CN nợ thuộc nhóm 4, 5, dư nợ chủ yếu tập trung nhóm nợ nhóm 2,3 chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ nên ñã giảm mức trích lập DPRR cách ñáng kể, 11.804 triệu ñồng tương ứng với giảm 94,99% so với năm 2009 chiếm 0,77%/tổng dư nợ Tóm lại, năm qua, ñặc biệt năm ñầu CN ñã phải trích lập DPRR lớn ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến hoạt ñộng kinh doanh NH nói chung Nhưng việc trích lập DPRR theo nhóm nợ cần thiết nhằm tạo nguồn ñể bù ñắp rủi ro phát sinh, sau ñó tiếp tục thu hồi nợ Đến năm 2010, CN ñã nỗ lực hết mình, ta thấy nợ nhóm không tồn tại, ñây biểu tốt hoạt ñộng cho vay CN, CN cần phát huy lợi Footer Page of 126 2.2.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro CN NH TMCP Ngoại thương TT Huế 2.2.2.1 Chính sách quản lý rủi ro cho vay ♣ Quan ñiểm Ngân hàng Ngoại thương rủi ro cho vay ♣ Hình thức quản lý rủi ro cho vayChi nhánh trực thuộc NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Huế tuân thủ áp dụng sách quản lý hoạt ñộng cho vay NHTMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành theo Quyết ñịnh số 57/QĐ-NHTMCP NT VN ngày 22/3/2007 Quy ñịnh ñối với sách máy tổ chức quản lý rủi ro cho vay theo chiều dọc từ cao ñến thấp, cấp có thẩm quyền cao Hội ñồng quản trị sau ñó ñến Hội ñồng tín dụng, Ban lãnh ñạo, phòng chức NHTMCP NT VN, ñến Chi nhánh Về thực hiện, Chi nhánh phải tuân thủ sách chung hệ thống phân cấp ủy quyền; giới hạn cho vay ñối với khách hàng, ñịnh chế tài chính, ñưa quy ñịnh phù hợp ñối với khách hàng doanh nghiệp, thể nhân Xếp nhóm khách hàng vào diện hạn chế ngưng cho vay cần thiết Về sách phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro hoạt ñộng cho vay: Chi nhánh phân loại nợ ñánh giá khả trả nợ khách hàng hàng quý ñể dự phòng rủi ro phục vụ cho công tác quản lý chất lượng hoạt ñộng cho vay Chi nhánh dùng quỹ dự phòng ñược trích ñể xử lý khoản nợ xấu theo quy ñịnh Hội ñồng xử lý rủi ro dùng biện pháp tích cực ñể thu hồi nợ tồn ñọng nợ xấu 2.2.2.2 Hệ thống phân cấp phân quyền xét duyệt giới hạn tín dụng cấp tín dụng Tại Chi nhánh Huế, giới hạn cho vay có giá trị từ tỷ ñồng trở xuống Giám ñốc phê duyệt; tỷ ñến 10 tỷ ñồng Giám ñốc phó giám ñốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng phê duyệt; 10 tỷ ñồng ñến 20 tỷ ñồng phải thông qua hội ñồng tín dụng Chi nhánh phê duyệt; 20 tỷ ñồng phải chuyển lên NHTMCP NT VN ñịnh Thẩm quyền xét duyệt cho vay lần cho vay ñầu tư dự án ñược phân cấp, ủy quyền tương tự Như vậy, ta thấy hệ thống phân cấp phân quyền Chi nhánh NHTMCP Ngoại thương Huế ñược phân ñịnh cách ràng theo hạn mức cho vay cụ thể phận có thẩm quyền xét duyệt Việc phân quyền ñã hạn chế phần tình trạng lạm dụng Header Page of 126 13 14 quyền hạn cho vay ñể hưởng lợi riêng mà không trọng ñến chất lượng khách hàng số cán gây nên rủi ro cho vay 2.2.2.3 Quy trình cấp tín dụng Chi nhánh 2.2.2.4 Công tác kiểm tra, kiểm soát nội Chức năng, nhiệm vụ phòng ñối với công tác kiểm tra nội hoạt ñộng cho vay chi nhánh quan trọng Phòng công cụ theo dõi, giám sát nằm hệ thống kiểm soát rủi ro nội Chi nhánh Tuy nhiên, quy trình, phận tham gia kiểm tra sau ñã hoàn thành giải ngân cho khách hàng mà không trực tiếp tham gia trình cho vay Thực tế, chức nhiệm vụ phòng kiểm tra nội ñối với hoạt ñộng cho vay Chi nhánh mờ nhạt, vay thực có vấn ñề phòng kiểm tra nội ñược mời tham gia rà soát lại 2.3 Đánh giá tình hình hạn chế rủi ro cho vay NH TMCP Ngoại thương, CN TT Huế 2.3.1 Ưu ñiểm - Trong thời gian qua Chi nhánh ñã trọng ñến công tác hạn chế rủi ro cho vay, công tác ñã có thành tựu ñịnh Song song với việc tăng trưởng số lượng (7%/năm), chất lượng tín dụng Chi nhánh ñược nâng cao, nợ hạn ñược kiểm soát chặt chẽ (từ 54,56% năm 2009 giảm xuống 17% năm 2010) - Trong quan hệ tín dụng với khách hàng, Chi nhánh ñã giải cho vay nhanh chóng, kịp thời tôn trọng ñầy ñủ nguyên tắc cho vay, ñặc biệt ý ñến an toàn hiệu vốn cho vay Chi nhánh TT Huế có biện pháp hữu hiệu ñể tiếp cận với khách hàng làm ăn có hiệu nhằm giới thiệu khả ñáp ứng nhu cầu nội, ngoại tệ với mức lãi suất khả ñáp ứng dịch vụ với lợi ích khác mang lại cho doanh nghiệp - Hệ thống chấm ñiểm xếp hạng tín dụng ñối với khách hàng doanh nghiệp ñã ñược xây dựng ñưa vào áp dụng - Về sách cho vay, NHNT CN Huế ñã ñưa ñược Chính sách cho vay cách khoa học, chặt chẽ qui trình thực hiện, phân công phân nhiệm thẩm quyền; linh hoạt ñáp ứng với tình hình kinh tế thời kỳ - Đồng thời, thời gian qua Chi nhánh TT Huế ñã tích cực thay ñổi cấu cho vay trung dài hạn Về ñối tượng cho vay, Chi nhánh tập trung chủ yếu cho khối doanh nghiệp quốc doanh vay, hạn chế khối DNNN quy mô nhỏ, làm ăn hiệu Ngân hàng trọng ñến cho vay ngành nghề có trọng ñiểm, dự án có tính khả thi, vòng quay thu hồi vốn nhanh, với DNNN cho vay với dự án Tổng công ty ñiện lực, khách sạn nhà nước - Chi nhánh ñã theo dõi bám sát chuyến biến khôn lường tình hình kinh tế giới nước, kịp thời ñề ñược chủ trương, sách biện pháp hợp lý ñể ứng phó với tình hình khó khăn chung kinh tế, giúp cho ngân hàng tránh ñược tổn thất rủi ro, tạo ñiều kiện cho ngân hàng phát triển ổn ñịnh bền vững, khẳng ñịnh thương hiệu ngân hàng hàng ñầu Việt Nam Vietcombank 2.3.2 Hạn chế - Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu cao so với mức quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước ñặt - Cả nguồn vốn huy ñộng dư nợ cho vay ñều tập trung số khách hàng lớn dẫn ñến hoạt ñộng, giải pháp biện pháp Chi nhánh bị phụ thuộc ảnh hưởng nhiều ñịnh doanh nghiệp - Việc ñánh giá mức ñộ rủi ro khoản vay chưa thực ñầy ñủ ràng, phụ thuộc nhiều vào trình ñộ hiểu biết, kinh nghiệm nhân viên tín dụng Ngân hàng chưa vận dụng ñược công nghệ, tự ñộng hóa việc phân loại cho vay Việc áp dụng giúp phân loại cho vay cách nhanh chóng, chi phí thấp giảm rủi ro - Mô hình tổ chức tín dụng bị chồng chéo, chưa có phân tách cụ thể chức nhiệm vụ phòng - Quy trình nghiệp vụ cho vay bị bỏ qua, ñặc biệt khâu thẩm ñịnh tín dụng, áp lực thời gian tiến ñộ công việc vất vả việc quy trình liên quan tới nhiều phòng ban - Mặc dù công tác quản trị rủi ro Vietcombank nói chung CN Vietcombank Huế nói riêng ngày ñược quan tâm hoàn thiện chắp nối rời rạc, thiếu tính hệ thống, thiếu kết nối công cụ phương thức quản trị rủi ro Quy trình cho vay tiên tiến chưa phát huy hết mặt tích cực ý kiến trái chiều hiệu áp dụng - Quy trình cho vay tách biệt phận tham gia ñề xuất, thẩm ñịnh xét duyệt cho vay bộc lộ hạn chế - Về công tác quản lý nợ xấu, tổ xử lý nợ xấu nằm phòng quản lý rủi ro Tình hình nợ xấu Chi nhánh qua năm tồn Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 ñọng nhiều phức tạp Còn nhiều khoản nợ xấu khó ñòi phát sinh từ năm trước, nhiều khoản nợ ñnag bị chuyển vào nhóm nợ xấu (nhóm 3,4 5) dẫn ñến việc phải trích lập dự phòng cao, làm giảm ñáng kể ñến lợi nhuận Chi nhánh Do ñó, công tác xử lý nợ xấu ñang thách thức lớn ñối với Chi nhánh - Công tác ñào tạo nâng cao chất lượng cán chuyên môn nghiệp vụ ñược Chi nhánh quan tâm chưa thường xuyên 2.3.3 Các nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro hoạt ñộng cho vay Chi nhánh qua ñánh giá cán tín dụng 2.3.3.1 Đánh giá cán tín dụng nguyên nhân từ phía khách hàng Bảng 2.10: Kiểm ñịnh giá trị trung bình kết ñánh giá CBTD nguyên nhân dẫn ñến rủi ro cho vay từ phía khách hàng Bảng 2.9: Kết ñánh giá CBTD nguyên ñến rủi ro cho vay từ phía khách hàng 2.Thường 3.Bình 4.Ít xảy Mức ñộ 1.Rất phổ biến xảy thường Tiêu chí n % n % n % n % 1.Mục ñích 12,9 20 64,5 9,7 12,9 sử dụng vốn 2.Phương án 0 16,1 19,4 17 54,8 vay vốn 3.Hiệu 9,7 12,9 20 64,5 6,5 sử dụng vốn 4.Đạo ñức 0 9,7 29 17 54,8 5.Năng lực 9,7 12,9 18 58,1 19,4 doanh nghiệp 6.Nắm bắt 9,7 21 67,7 12,9 9,7 thông tin 7.Tư cách tín 0 10 32,3 19 61,3 6,5 dụng 8.Môi trường 0 0 0 25 80,6 kinh doanh 9.Khả 12,9 20 64,5 22,6 0 cạnh tranh 10.Tình hình 9,7 12,9 20 64,5 12,9 tài nhân dẫn 5.Không xảy n % 0 9,7 6,5 6,5 0 0 0 19,4 0 0 (Nguồn: Số liệu ñiều tra Thang ñiểm Likert:1-Rất phổ biến; 5- Không xảy ra) Footer Page of 126 Các tiêu chí ñánh giá 1.Mục ñích 2.Phương án vay vốn 3.Hiệu sử dụng vốn 4.Đạo ñức 5.Năng lực doanh nghiệp 6.Nắm bắt thông tin 7.Tư cách tín dụng 8.Môi trường kinh doanh 9.Khả cạnh tranh 10.Tình hình tài N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Mean 2,23 3,58 2,87 3,58 2,87 2,23 2,74 4,19 2,10 2,81 Sig (2-tailed) 0,057 0,013 0,092 0,005 0,403 0,090 0,018 0,012 0,062 0,184 (Nguồn: Số liệu ñiều tra Thang ñiểm Likert:1-Rất phổ biến; 5- Không xảy ra) Đối với 02 nhân tố (1) (3) có kết (Sig.)>0,05 nghĩa chấp nhận giả thiết Ho Chứng tỏ phần lớn CBTD ñều cho rủi ro hoạt ñộng cho vay xảy khách hàng sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích thường xảy bình thường ñối với nguyên nhân khách hàng sử dụng vốn vay không hiệu Chúng ta có sở ñề chấp nhận nhận ñịnh yếu tố ñều có ý nghĩa mặt thống kê (>90%) Đối với 02 nguyên nhân dẫn ñến rủi ro cho vay khách hàng không nắm bắt kịp thời thông tin thị trường (6) hàng hóa thiếu tính cạnh tranh (9): kết khảo sát cho thấy 64,5% cho thường xảy Kết kiểm ñịnh cho (Sig.)>0,05 ý nghĩa thống kê>90% giả thuyết H0 ñược chấp nhận, nên nói 02 nguyên nhân thực tế thường xuyên xảy ảnh hưởng lớn ñến khoản vay Chi nhánh Còn nguyên nhân khác ñề không ñược chấp nhận Tóm lại, rủi ro hoạt ñộng cho vay Chi nhánh xảy chủ yếu nguyên nhân ñó khách hàng sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích so với hợp ñồng tín dụng, khả nắm bắt thông tin không kịp thời khả cạnh tranh hàng hóa yếu Header Page of 126 17 18 2.3.3.2 Đánh giá cán tín dụng nguyên nhân từ phía ngân hàng Bảng 2.11: Kết ñánh giá CBTD nguyên nhân gây rủi ro cho vay từ phía ngân hàng 1.Rất 2.Thường phổ biến xảy 3.Bình thường 4.Ít xảy 5.Không xảy n % n % n n n % 1.Thẩm ñịnh 0 0 5 16,1 2.Kiểm tra 0 19,4 0 3.Lựa chọn khách hàng 0 0 4.Xử lý nợ 0 9,7 5.Chính sách ñầu tư 12,9 6.Chính sách cho vay 0 7.Cạnh tranh 12,9 8.Thông tin CIC 9.Thông tin nhà ñất Mức ñộ Tiêu chí % % 16,1 21 67,7 20 64,5 16,1 22,6 19 61,3 21 67,7 12,9 9,7 23 74,2 12,9 0 6,5 19,4 23 19 61,3 16,1 6,5 3,2 0 10.Công cụ hỗ trợ 0 11.Đánh giá tài sản ñảm bảo 0 Footer Page of 126 16,1 74,2 9,7 0 23 74,2 12,9 3,2 9,7 16,1 23 74,2 0 12,9 23 74,2 22,6 19 61,3 16,1 12,9 0 (Nguồn: Số liệu ñiều tra Thang ñiểm Likert:1-Rất phổ biến; 5-Không xảy ra) Header Page 10 of 126 19 20 Bảng 2.12: Kiểm ñịnh giá trị trung bình kết ñánh giá CBTD nguyên nhân dẫn ñến rủi ro cho vay từ phía ngân hàng Các tiêu chí ñánh giá N Mean Sig (2-tailed) Bảng 2.13: Kiểm ñịnh kết ñánh giá cán tín dụng công tác quản lý rủi ro cho vay Sig Tiêu chí N Mean Test Value (2-tailed) Công tác quản lý 31 4,65 0,071 rủi ro cho vay (Nguồn: số liệu ñiều tra Thang ñiểm Likert: 1-Rất không hiệu quả; 5-Rất hiệu quả) 1.Thẩm ñịnh 2.Kiểm tra 31 31 4,00 2,97 0,693 0,768 3.Lựa chọn khách hàng 4.Xử lý nợ 31 31 4,50 3,23 0,000 0,032 5.Chính sách ñầu tư 31 3,00 0,841 6.Chính sách cho vay 31 4,68 0,005 7.Cạnh tranh 8.Thông tin CIC 31 31 2,23 3,03 0,059 0,813 9.Thông tin nhà ñất 31 4,65 0,006 10.Công cụ hỗ trợ 11.Tài sản ñảm bảo 31 31 4,00 2,94 0,534 0,572 (Nguồn: Số liệu ñiều tra Thang ñiểm Likert:1-Rất phổ biến; 5-Không xảy ra) Liên quan ñến tình hình cạnh tranh ngân hàng (7), ñây yếu tố ñược ñánh giá thấp với 61,3% (19/31) cho thường xuyên xảy có ñiểm trung bình 2,23 Qua kiểm ñịnh cho kết (Sig.)=0,059>0,05, nghĩa chấp nhận H0 có ý nghĩa thống kê 0,941 (94,1%) ñiều cho thấy rủi ro hoạt ñộng cho vay xảy nguyên nhân mức ñộ thường xuyên Liên quan ñến nhân tố lại ñều cho kết ý nghĩa thống kê Như vậy, rủi ro hoạt ñộng cho vay xảy nguyên nhân từ phía ngân hàng xảy ra, ñiều cho thấy chất lượng hoạt ñộng cho vay Chi nhánh tốt, CBTD ñã làm việc ñúng theo quy trình trách nhiệm nên rủi ro xuất phát từ ngân hàng xảy 2.3.3.3 Đánh giá chung cán tín dụng công tác quản lý rủi ro hoạt ñộng cho vay Ngân hàng Ngoại thươngChi nhánh TT Huế Footer Page 10 of 126 Rất hiệu quả(71,0%) Hiệu quả(22,6%) Bình thường(6,5%) 10 15 20 25 Hình 2.4: Công tác quản lý rủi ro hoạt ñộng cho vay Qua số liệu tập hợp bảng ta thấy, hầu hết cán tín dụng Chi nhánh ñều ñánh giá cao tính hiệu công tác quản lý rủi ro cho vayChi nhánh ñang áp dụng Có ñến 71,0% (22/31) số cán tín dụng ñược vấn ñã ñánh giá ñiểm tối ña cho sách quản lý rủi ro cho vay Chi nhánh hiệu hoàn hảo Có 22,6% số CBTD ñược hỏi ñã ñánh giá mức ñiểm Điều cho thấy sách quản lý rủi ro cho vay Chi nhánh ñã phù hợp phát huy hiệu Tuy nhiên, 6,5% số CBTD ñược hỏi ñánh giá sách quản lý rủi ro cho vay Chi nhánh mức ñiểm Khi ñược hỏi chi tiết vấn ñề khiến cán tín dụng không ñồng ý Header Page 11 of 126 21 22 sách quản lý rủi ro cho vay Chi nhánh, kết thu thập ñược tập trung chủ yếu vào vấn ñề sách cho vay nới lỏng, cạnh tranh ngân hàng thông tin CIC chưa ñược cung cấp ñầy ñủ, ñặc biệt thông tin chuyên ngành chưa ñược cập nhật ñầy ñủ, thông tin khách hàng cụ thể thiếu xót không xác Đây vấn ñề mà Ngân hàng cần phải khắc phục thời gian tới Bảng 2.13, cho ta mức ý nghĩa (Sig.)= 0,071>0,05, (giá trị kiểm ñịnh=5) tức chấp nhận giả thuyết H0 ý nghĩa thống kê=0,929 (92,9%) cho thấy ña số CBTD ñánh giá công tác quản lý rủi ro hoạt ñộng cho vayChi nhánh ñang áp dụng hiệu * Nói tóm lại, qua kết khảo sát tóm tắt lại nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro cho vay Chi nhánh Huế là: + Xuất phát từ phía khách hàng: Khách hàng ñi vay không lên kế hoạch vay cụ thể kỹ lưỡng, dẫn ñến tình trạng sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích so với hợp ñồng cho vay hiệu sử dụng vốn thấp Báo cáo tài không minh bạch Do thay ñổi môi trường kinh doanh sách quyền ñịa phương, thời tiết nên việc sử dụng vốn bị gián ñoạn, gây ứ ñọng vốn Trong trình kinh doanh, khách hàng lập bảng ñiều tra hay thuê công ty nghiên cứu thị trường thị trường kinh doanh công ty, ñó không nắm bắt ñược kịp thời thông tin thị trường, làm ảnh hưởng ñến hiệu sản xuất kinh doanh hoạt ñộng sử dụng vốn doanh nghiệp Ngoài ra, khách hàng ñiều hành, quản lý hoạt ñộng sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thường xuyên phát sinh khoản vay bất thường, ảnh hưởng ñến tính ổn ñịnh doanh nghiệp + Xuất phát từ ngân hàng: Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay Chi nhánh ñược thực cách thường xuyên khó kiểm soát ñược khách hàng có sử dụng vốn vay ñúng mục ñích hay không Sự cạnh tranh không lành mạnh Chi nhánh ngân hàng khác ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khiến việc lựa chọn khách hàng không kỹ lưỡng Hệ thống chấm ñiểm xếp hạng tín dụng ñối với khách hàng thể nhân mang tính chất ñịnh tính chưa ñược xây dựng thành mô hình ñịnh lượng Thông tin CIC chưa ñược cung cấp ñầy ñủ, ñặc biệt thông tin ngành nghề kinh doanh khách hàng thông tin khách hàng cụ thể thiếu sót chưa ñầy ñủ Về cấu cho vay: Trong cấu cho vay Chi nhánh NHNT Huế trọng ñối với DNNN kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, ñặc biệt cho vay ñể toán hàng nhập khẩu, nguồn trả nợ chủ yếu thu nhập từ lô hàng ñó, mặt khác nguồn vốn ñó lại tập trung cho số khách hàng lớn Do vậy, ñiều tiềm ẩn nguy rủi ro cao Hiện nay, Chi nhánh có số khách hàng vay tài sản bảo ñảm, ñiều ảnh hưởng lớn ñến khả thu hồi vốn sau Năng lực cán tín dụng Năng lực dự báo, phân tích ngành, phân tích tài chính, phát xử lý nợ vay có vấn ñề số cán yếu ñối với ngành hàng ñòi hỏi hiểu biết chuyên môn cao Footer Page 11 of 126 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CN TT HUẾ 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế - Phát triển tín dụng sở thận trọng sở tăng trưởng ổn ñịnh, an toàn hiệu Tập trung xử lý triệt ñể nợ xấu, ñặc biệt trọng ñến khoản nợ ñã ñược xử lý dự phòng rủi ro, cần tích cực tìm biện pháp ñể tận thu - Cải thiện danh mục ñầu tư, bám sát ñịnh hướng hoạt ñộng TW: cần thay ñổi, ñiều chỉnh cách cơ cấu ñối tượng khách hàng theo hướng ña dạng hóa hướng tới khách hàng mục tiêu; phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ.Giảm dần tỷ trọng cho vay ñối với DNNN hoạt ñộng hiệu quả, bước mở rộng cho vay ñối với thể nhân sở bám sát chương trình cho vay như: cho vay du học, cho vay trả góp mua nhà, mua ô tô, bất ñộng sản có giá trị, cho vay tiêu dùng ñối với cá nhân - Đa dạng hóa thành phần khách hàng theo hướng tăng trọng có tài sản ñảm bảo ñối với thành phần kinh tế quốc doanh cho vay bán lẻ cần ñược triển khai rộng rãi Tùy thuộc vào hiệu kinh doanh nhóm khách hàng ñể cho vay hạn chế Header Page 12 of 126 23 24 - Mở rộng cho vay ñối với ngành kinh tế mũi nhọn, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn ñịnh, cho vay thận trọng ñối với mặt hàng có nhiều biến ñộng thị trường giá - Nâng cao chất lượng công tác ñánh giá xếp hạng khách hàng xây dựng, quản lý danh mục ñầu tư, quản trị rủi ro theo ñúng chuẩn mực quy ñịnh - Áp dụng quy trình cho vay theo tiêu chuẩn quốc tế, tách bạch hoạt ñộng quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro xử lý tác nghiệp Hoàn thiện việc cấu lại tổ chức quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay NH TMCP Ngoại thương, CN TT Huế 3.2.1 Kiểm tra, theo dõi thường xuyên trình sử dụng vốn khách hàng Để hạn chế khách hàng sử dụng vốn vay không ñúng mục ñích nâng cao hiệu sử dụng, Chi nhánh cần phải dựa vào kế hoạch vay vốn khách hàng ñể từ ñó ñưa ñịnh cho vay thực kiểm tra, giám sát thường xuyên trình sử dụng vốn vay khách hàng sau cho vay 3.2.2 Thực ñúng quy trình cho vay Đây ñược coi giải pháp thường trực hoạt ñộng cho vay, không ñược coi nhẹ hay lý cạnh tranh, thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà bỏ qua khâu Do ñó, hoạt ñộng cho vay phải thực ñúng quy trình, lựa chọn khách hàng kỹ lưỡng, việc xét duyệt cho vay phải ñảm bảo khả thu hồi vốn Thông thường cán tín dụng phải kiểm tra trước, sau cho vay Ngoài quy trình cho vay, cán tín dụng phải thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt ñộng SXKD khách hàng Việc kiểm tra tiến hành ñịnh kỳ hay ñột xuất Điều giúp CBTD tránh ñược việc bố trí có kiểm tra NH Đối với khách hàng doanh nghiệp vay lần ñầu hay khách hàng cá nhân vay lớn ñều phải thông qua hội ñồng tín dụng, qua ñó sàng lọc, lựa chọn KH có khả tài chính, kinh doanh hiệu ñể hạn chế rủi ro 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác thẩm ñịnh nhận biết rủi ro cho vay Thẩm ñịnh dự án ñầu tư, phương án sản xuất kinh doanh ñược coi khâu quan trọng trước ñịnh cho vay Ta thấy cấu cho vay Chi nhánh cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu tập trung vào công trình, dự án Mà nguồn trả nợ chủ yếu từ nguồn thu dự án ñầu tư, vậy, việc thẩm ñịnh dự án ñầu tư phải ñược quan tâm hàng ñầu Để việc thẩm ñịnh tình hình lực tài doanh nghiệp có hiệu việc yêu cầu có xác nhận tổ chức kiểm toán ñộc lập ñể tránh báo cáo tài thiếu trung thực cần thiết Chi nhánh cần coi việc tính tiêu hiệu dự án: NPV, IRR, PP, DSCR bắt buộc thẩm ñịnh tài dự án ñầu tư Chi nhánh NHNT Huế phải xây dựng chuẩn hệ thống tiêu cho ñảm bảo ñược ý nghĩa kinh tế, nêu lên mối quan hệ tiêu nói lên ý nghĩa tài dự án Hệ thống tiêu ñược áp dụng thống có hiệu cho hầu hết dự án khác Ngoài phương pháp truyền thống (ñịnh tính) ñể ñánh giá rủi ro cho vay người vay, ngân hàng nên sử dụng mô hình cho ñiểm tín dụng ñể lượng hóa rủi ro cho vay người vay Các mô hình cho ñiểm tín dụng sử dụng số liệu phản ánh ñặc ñiểm người vay ñể lượng hóa xác suất vỡ nợ phân loại người vay thành nhóm có mức ñộ rủi ro khác Để sử dụng mô hình này, nhà quản lý phải xác ñịnh ñược tiêu chí kinh tế tài liên quan ñến rủi ro cho vay ñối với nhóm khách hàng cụ thể 3.2.4 Hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tăng cường khả kiểm tra, kiểm soát nội cho vay Thứ nhất, cần xác ñịnh ràng vai trò trách nhiệm Ban lãnh ñạo chi nhánh nhân viên hoạt ñộng cho vay quản lý rủi ro cho vay cần thiết Thứ hai, thông qua trình kiểm tra, giám sát trình cho vay, Chi nhánh phải thường xuyên theo dõi, phân tích thông tin liên quan ñến tình hình sử dụng tiền vay, tiến ñộ thực kế hoạch kinh doanh, khả trả nợ mức trả nợ khách hàng vay vốn Thứ ba, Chi nhánh phải ñánh giá mức ñộ tín nhiệm khách hàng cách thường xuyên Trong trường hợp phát sai phạm cung cấp thông tin sai thật, vi phạm hợp ñồng Chi nhánh cần thực xử lý theo quy ñịnh pháp luật 3.2.5 Tư vấn giúp ñỡ khách hàng tháo gỡ khó khăn 3.2.6 Phân tán rủi ro cho vay - Phân tán rủi ro cách ña dạng hóa danh mục cho vay Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 - Đa dạng hóa phương thức cho vay cho vay hợp vốn, ñồng tài trợ ñể phân tán rủi ro cho mà không ñi nguồn thu từ phương án vay vốn khả thi - Thực bảo hiểm tín dụng, ñây biện pháp nhằm san sẻ rủi ro cho vaythường ñược thực loại như: bào hiểm hoạt ñộng cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay 3.2.7 Tài trợ rủi ro Chi nhánh nên chủ ñộng trích lập DPRR hàng năm nhằm có chủ ñộng tài Nhờ làm tăng ñộng lực Chi nhánh việc nâng cao trình ñộ kinh doanh nói chung Chi nhánh có ñộng mạnh việc kiểm soát tổn thất mà thân phải gánh chịu Tuy nhiên ñối với tổn thất vượt khả tài NH, NH nên chia sẻ tổn thất xảy cho ñối tượng khác, cụ thể ñây khách hàng vay vốn NH chuyển giao tổn thất dạng tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh bên thứ ba 3.2.8 Hình thành tổ chức xử lý nợ hạn Tổ quản lý rủi ro thực phân loại nợ theo phương pháp ñịnh lượng xác, kịp thời hàng quý làm sở cho việc trích lập quỹ dự phòng ñể xử lý rủi ro, ñồng thời ñưa giải pháp ñể thu hồi nợ, với phương pháp phân loại nợ theo ñịnh lượng ñể xác ñịnh ñúng thực chất nợ vay Tổ chức phân tích cấu tín dụng, lập báo cáo tỷ lệ nợ không thu hồi ñược chu kỳ khoảng năm, ñánh giá tỷ lệ nợ xấu, nguyên nhân chủ yếu tỷ lệ nợ xấu ngành, thành phần kinh tế, vùng, ñể có sách tín dụng phù hợp biện pháp quản lý RRTD hiệu 3.2.9 Giải pháp thực tốt bảo ñảm tín dụng Ngân hàng cần áp dụng thống biện pháp bảo ñảm tiền vay như: Các biện pháp bảo ñảm tiền vay bảo ñảm (cầm cố, chấp, bảo lãnh) biện pháp bảo ñảm tiền vay trường hợp cho vay bảo ñảm tài sản 3.2.10 Hoàn thiện chất lượng công tác thu thập thông tin 3.2.11 Giải pháp hoàn thiện sách ñối với khách hàng - Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thị trường tiền tệ, tình hình lãi suất, mức phí ngân hàng khác ñịa bàn ñể ñưa sách lãi suất linh hoạt, mức phí phù hợp nhằm giữ chân khách hàng truyền thống thu hút khách hàng có nhiều tiềm - Chủ ñộng tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, dự án, phương án sản xuất có tính khả thi - Tích cực áp dụng sách ưu ñãi phù hợp với khách hàng tặng quà cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn, giao dịch thường xuyên, tặng thẻ VIP khách hàng lớn; Chính sách ưu ñãi phí lãi suất tiếp tục ñẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tuyên truyền sản phẩm; Xây dựng văn hóa giao dịch Ngân hàng Ngoại thương: Nhanh nhẹn, văn minh, lịch sự, ân cần chu ñáo với khách hàng - Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Nhà nước 3.3.2 Đối với ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Cần ban hành quy ñịnh cụ thể, chặt chẽ lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ cho vay - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xây dựng chương trình quản lý tự ñộng có tác dụng ngăn chặn giới hạn bị cấm quy trình cho vay, bên cạnh ñó cần có chương trình theo dõi, quản lý dành cho cấp lãnh ñạo toàn hệ thống Cũng cần xây dựng ñưa vào phần mềm ñại, phục vụ cho việc phân tích, dự ñoán ño lường rủi ro tác nghiệp hàng ngày - Chính sách cho vay cần tiếp tục hoàn thiện, ñảm bảo tính linh hoạt, dẽ sử dụng, quy ñịnh cụ thể sát với thực tế - Đưa sách tuyển dụng, sử dụng, ñãi ngộ ñề bạt thích hợp với yêu cầu trách nhiệm công việc 2.3 Đối với ngân hàng Ngoại thương, CN Huế - Chi nhánh cần tiếp tục trọng công tác xử lý nợ hạn, tinh thần xử lý nợ tồn ñọng - Bộ ñịnh thẩm ñịnh tài sản phải xây dựng ñược hệ thống bảng giá loại tài sản - Yêu cầu phòng ban khác hỗ trợ phòng tín dụng việc phát nhu cầu, tiếp thị, cung cấp thông tin, giám sát khoản vay ñể hạn chế rủi ro ñược tốt Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 27 KẾT LUẬN Trong xu phát triển kinh tế, việc ñổi mới, nâng cao chất lượng cho vay hạn chế rủi ro cho vay yêu cầu cấp bách không Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế mà tất Ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở nghiên cứu rủi ro cho vay thông qua lý thuyết thực tiễn NH TMCP Ngoại thương, CN TT Huế, luận văn ñã rút ñược kết luận sau: Trong hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ, có tới 60% - 70% tài sản Có NHTM phần tài sản sinh lời từ hoạt ñộng cho vay Tình trạng cho vay thường ñi kèm với rủi ro thường trực hoạt ñộng khiến cho công tác quản trị rủi ro ñể nhằm hạn chế rủi ro hoạt ñộng cho vay quan trọng, mang ý nghĩa sống NHTM Những ngân hàng chạy ñua theo mục ñích tăng trưởng dư nợ mà xem nhẹ công tác quản trị rủi ro gặp nguy rủi ro lớn, ảnh hưởng ñến hiệu kinh doanh ñe dọa ñến tồn NH ñó NHTMCP Ngoại thương, CN TT Huế không nằm tình hình ñó, nên yêu cầu ñặt ñối với Chi nhánh việc nâng cao hoàn thiện công cụ quản trị rủi ro ñể phòng tránh hạn chế rủi ro cho vay cấp thiết quan trọng Vì vậy, ñòi hỏi nhà quản trị phải không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng cho vay phương thức giải pháp quản trị rủi ro hiệu Trên sở lý luận sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, ñánh giá, phân tích công tác cho vay hạn chế rủi ro cho vay NHTMCP NT, CN TT Huế, luận văn ñã hoàn thành số nhiệm vụ ñặt ra, cụ thể: - Làm sáng tỏ vấn ñề lý luận rủi ro công tác hạn chế rủi ro hoạt ñộng cho vay - Đánh giá thực trạng nguyên nhân gây rủi ro hoạt ñộng cho vay, ñưa vấn ñề hạn chế, tồn công tác thực tiễn - Đề xuất ñược số giải pháp bổ sung giải pháp hoàn thiện nhằm góp phần hạn chế rủi ro cho vay NH TMCP Ngoại thương CN TT Huế Footer Page 14 of 126 ... lý rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh TT Hu Chương 3: Định hướng giải pháp hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại. .. giá thực trạng rủi ro cho vay hạn chế rủi ro cho vay NHTMCP Ngoại thương, CN TT Hu - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Hu Đối tượng phạm vi... công tác hạn chế rủi ro cho vay NHTM 1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro cho vay Hạn chế rủi ro cho vay việc ñưa phương án, giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế nhân tố dẫn ñến rủi ro trình cho vay NHTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Thừa Thiên Hu, Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Thừa Thiên Hu, Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Thừa Thiên Hu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay