Hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum

26 144 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN THẢO HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro, phương thức truyền thống tạo tiền ngân hàng(NH) Trong đó, cho vay nghiệp vụ quan trọng kinh doanh ngân hàng mang lại từ 70-90% thu nhập cho NH Song hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao suốt trình trước, sau cho vay; Được biểu biên gia tăng khoản nợ hạn, nợ xấu, nợ khó thu (gốc lãi), thất thoát vốn tín dụng bị lừa đảo Rủi ro tín dụng(RRTD) nói chung hoạt động cho vay nói riêng biết đến đặc thù, lớn thường xuyên kinh doanh ngân hàng Rủi ro xảy không dừng lại thân NH mà gây sụp đổ, phá sản hệ thống NH ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế, trị, xã hội nước lan rộng sang quy mô quốc tế Chính vậy, vấn đề cấp bách thách thức nhà quản trị ngân hàng cần tăng cường “ Kỹ quản trị rủi ro” để tìm biện pháp hạn chế rủi ro đến mức thấp xảy ra, đặc biệt rủi ro cho vay(RRCV) Từ đó, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo an toàn kinh doanh góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Nhận thấy tầm quan trọng cấp thiết đề tài; Tác giả nghiên cứu chọn đề tàiHạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum” cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục đích nghiên cứu - Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề chung cho vay RRCV NHTM Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đánh giá thực trạng RRCV Agribank Kon Tum qua ba năm 2009-2011 - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRCV Agribank Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Vấn đề lý luận thực tiễn hạn chế RRCV Agribank Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hạn chế RRCV không nghiên cứu RRTD hoạt động tín dụng khác như: Chiết khấu(tái chiết khấu), cho thuê tài bảo lãnh NH nghiệp vụ khác Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê, mô tả - Phương pháp phân tích lịch sử - Phương pháp so sánh, phân tích diễn giải quy nạp Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung rủi ro cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng rủi ro cho vay Agribank Kon Tum qua năm 2009-2011 Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay Agribank Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo TCTD, giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Phân loại cho vay Có nhiều tiêu thức phân loại cho vay, nhiên thực tế người ta thường phân loại cho vay theo tiêu thức sau: a Căn vào tiêu thức mục đích cho vay b Căn vào tiêu thức thời hạn cho vay c Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay d Căn vào tiêu thức hoàn trả nợ vay e Căn vào tiêu thức phương thức cho vay f Căn vào tiêu thức hình thái cho vay 1.1.3 Nguyên tắc cho vay Khách hàng vay vốn phải đảm bảo nguyên tắc sau: Một là, sử dụng vốn vay mục đích theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng Hai là, hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng 1.1.4 Rủi ro cho vay ngân hàng thương mại a Khái niệm rủi ro cho vay Theo khái niệm, cho vay hình thức cấp tín dụng rủi ro cho vay hình thức rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng gì? Footer Page of 126 Header Page of 126 Rủi ro tín dụng: rủi ro mà dòng tiền hẹn trả theo hợp đồng (tiền lãi, tiền gốc hai) từ khoản cho vay chứng khoán đầu tư không trả đầy đủ RRTD không giới hạn hoạt động cho vay mà bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác NHTM như: chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh nghiệp vụ khác b Các hình thức rủi ro cho vay RRCV phát sinh nhân tố bản: - Một là, Khả trả nợ người vay - Hai là, Ý muốn trả nợ người vay (bản chất vấn đề: Thông tin bất đối xứng) c Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay - Nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng: Đây xem nguyên nhân gây rủi ro cho NH - Nhóm nguyên nhân từ phía NH: Rủi ro xảy trình phân tích thẩm định không kỹ lưỡng dẫn đến sai lầm định cho vay - Nhóm nguyên nhân khác: + Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, tập quán tiêu dùng, chiến tranh, biểu tỉnh + Nguyên nhân thông tin bất đối xứng: Sự tồn thông tin bất cân xứng dẫn đến lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức + Môi trường kinh tế + Chính sách Nhà nước: (chính sách tiền tệ thắt chặt, sách hạn chế cho vay phi sản xuất, quy định trần lãi suất huy động ) + Môi trường pháp lý thực thi pháp luật: (chủ yếu liên quan đến xử lý TSBĐ tiền vay) Footer Page of 126 Header Page of 126 d Tác động rủi ro cho vay ngân hàng Căn mức độ vi phạm cam kết khách hàng, nếu: - Người vay không hoàn trả nợ vay hạn thì: Kế hoạch sử dụng vốn bị ảnh hưởng - Người vay khả hoàn trả nợ vay(một phần hay toàn bộ) NH bị ảnh hưởng: giảm KQKD NH, giảm vốn tự có, khả khoản, thu hẹp quy mô kinh doanh 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung hạn chế rủi ro cho vay Theo quan niệm rủi ro chất nó, rủi ro nguy xảy tổn thất Theo quy tắc đánh đổi rủi ro lợi nhuận rằng: rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng lớn Như vậy, ngân hàng cho vay đồng nghĩa với NH chấp nhận mức độ rủi ro Việc NH đưa điều kiện tín dụng như: cầm cố, chấp tài sản, bảo lãnh khách hành vay vốn nhằm mục đích hạn chế rủi ro xảy khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết trả nợ Nếu biện pháp hạn chế RRCV nguy xảy rủi ro tổn thất cho vay NH lớn Vậy hạn chế RRCV tổng thể biện pháp, công cụ mà NHTM áp dụng với mục đích nhằm giảm tổn thất đến mức thấp hậu bất lợi RRCV gây RRCV bao gồm hai nội dung là: + Một là, khả xuất tổn thất + Hai là, mức độ tổn thất rủi ro xảy Vì vậy, hạn chế RRCV bao gồm hai nội dung chủ yếu: Ngăn ngừa, giảm thiểu khả xuất tổn thất giảm mức độ Footer Page of 126 Header Page of 126 tổn thất rủi ro xảy Hệ chung giảm hậu tiêu cực RRTD(giảm lợi nhuận, giảm giá trị tài sản ròng, suy giảm khả khoản, dẫn đến nguy vỡ nợ NH ) Lý thuyết RRCV nhân tố dẫn đến RRCV người vay cụ thể là: khả trả nợ người vay ý muốn trả nợ người vay Khả trả nợ người vay lại phụ thuộc vào nhân tố từ thân người vay nhân tố thuộc môi trường hoạt động khách hàng vay vốn Mặt khác, lý thuyết thông tin bất đối xứng chất vấn đề RRCV tình trạng bất đối xứng thông tin NH khách hàng vay vốn Tình trạng thông tin bất đối xứng làm cho NH nhận định sai khả trả nợ ý muốn trả nợ người vay dẫn đến hậu quả: lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức - Lựa chọn đối nghịch tình trạng mà NH đủ thông tin xác khách hàng nên lựa chọn khách hàng vay vốn ngược với tiêu chuẩn NH - Rủi ro đạo đức hậu tình trạng thông tin bất đối xứng sau giao dịch tín dụng NH khách hàng vay vốn thực hiện, tức sau giải ngân Đó tình trạng mà NH đủ thông tin hoạt động sử dụng tiền vay khách hàng nên bị khách hàng thực hành vi không mong muốn xét từ quan điểm NH dẫn đến tổn thất cho ngân hàng Do đó, chất cốt lõi vấn đề hạn chế RRCV thực biện pháp nhằm giảm bớt hậu tình trạng thông tin bất đối xứng hoạt động sản xuất thông tin (thu thập, xử lý, truyền thông, sử dụng thông tin có hiệu ) khả trả nợ ý muốn trả nợ khách hàng vay qua giảm thiểu tác động tiêu cực RRCV NH Footer Page of 126 Header Page of 126 Tiếp cận góc độ biện pháp, công cụ mà NH thực hiện, nội dung hạn chế rủi ro bao gồm: - Hạn chế khả (hay xác suất) xảy RRCV: Đây biện pháp, công cụ mà NH thực trước rủi ro xảy ra, bao gồm biện pháp thực trước, sau cho vay như: + Thực việc sàng lọc khách hàng thông qua hoạt động thẩm định tín dụng + Thực việc xếp hạng tín dụng nội khách hàng + Thực biện pháp bảo đảm tài sản + Sử dụng điều khoản hạn chế hợp đồng tín dụng + Giám sát người vay, kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, tình hình sử dụng vốn vay khách hàng có với mục đích vay vốn hay không để có biện pháp xử lý kịp thời + Giám sát việc tuân thủ điều khoản hạn chế hợp đồng - Hạn chế tổn thất xảy rủi ro: Để hạn chế tổn thất hậu RRCV, biện pháp công cụ mà NH thực bao gồm: Xử lý từ dự phòng RRTD; thực phát tài sản bảo đảm; tích cực thu hồi nợ xấu, nợ hạn; bán nợ; thực biện pháp tái cấu trúc khoản nợ sở đánh giá đầy đủ khả cải thiện việc trả nợ tăng cường biện pháp quản lý khoản nợ NH; Chuyển giao rủi ro thông qua mua bảo hiểm sử dụng hợp đồng phái sinh 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro cho vay a Biến động cấu nhóm nợ cho vay b Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm c Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 d Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng e Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng so với tổng dư nợ f Mức giảm lãi treo 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế rủi ro cho vay kinh doanh ngân hàng a Nhân tố bên * Môi trường kinh tế Sự ổn định hay ổn định kinh tế có tác động mạnh mẽ đến hoạt động NH Các biến số kinh tế vĩ mô lạm phát vừa phải, khủng hoảng giúp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu mang lại lợi nhuận cao hoàn trả nợ cho NH * Môi trường pháp lý Đó hệ thống pháp lý đầy đủ đồng thống NH dễ dàng triển khai phát triển hoạt động Ngược lại, với hệ thống văn pháp quy rườm ra, thiếu đồng không sát với thực tế Khi việc triển khai biện pháp hạn chế RRCV NHTM khó khăn *Nhân tố từ khách hàng - Trình độ, lực quản lý sản xuất kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu phương án kinh doanh từ ảnh hưởng đến trả nợ cho NH - Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích không với phương án dẫn đến thu nhập trả nợ - Khách hàng thiện trí để trả nợ, hay cố tình lừa đảo - Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch: Quy mô tài sản, nguồn vốn nhỏ đặc điểm chung khách hàng Đây Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 b Tình hình cho vay Agribank Kon Tum Tính đến cuối năm 2011 tổng dư nợ cho vay đạt 3.300 tỷ đồng, tăng xấp sỉ 1.5 lần so với năm 2009 Về tốc độ tăng trưởng: Dư nợ tăng trưởng mạnh ổn định bình quân 20% từ năm 2009 - 2011, năm 2010 tăng số tuyệt đối: 546 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2009; Năm 2011 tăng số tuyệt đối: 541 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010 c Kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh qua năm khả quan, mức chênh lệch thu chi NH tăng trưởng qua năm với mức tăng trưởng bình quân từ năm 2009 đến năm 2011 49% 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY CỦA AGRIBANK KON TUM 2.2.1 Những biện pháp Agribank Kon Tum thực nhằm hạn chế rủi ro cho vay a Tổ chức máy quản lý RRTD cho vay Hiện Agribank Kon Tum có phòng chức thực quy trình quản lý liên quan đến RRCV là: phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng Tín dụng phòng Kiểm tra Kiểm toán Nội b Tổ chức công tác thông tin dự báo RRTD Xác định tầm quan trọng hệ thống thông tin tín dụng nên Agribank Kon Tum quan tâm, tổ chức thực nghiêm túc Nhiệm vụ đạo thực thu thập, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tín dụng phòng Tín dụng chi nhánh chịu trách nhiệm c Thực quy trình cho vay Trước hết, CBTD thực hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ vay vốn, thu thập thông tin khách hàng (trường hợp cần thiết phải khai thác thông tin từ CIC), thông tin xếp loại khách hàng để phân tích, thẩm định dự án hay phương án vay vốn, lập báo cáo thẩm Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 định kiêm tờ trình, đề xuất cho vay hay không cho vay với cụ thể, hợp đồng tín dụng chuyển toàn hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng tín dụng Trưởng phòng tín dụng kiểm tra, xem xét toàn diện hồ sơ(trường hợp cần thiết trực tiếp cử CBTD thẩm định lại bổ sung hồ sơ tài liệu liên quan), đề xuất ý kiến để trình người có thẩm quyền phê duyệt cho vay d Phân tích tín dụng Về phân tích tín dụng, hàng quý, năm Agribank Kon Tum tiến hành phân tích tín dụng để đánh giá xem xét cấu dư nợ theo thời hạn cho vay, theo thành phần kinh tế, theo ngành nghề, nhóm khách hàng để từ có điều chỉnh hợp lý e Chấm điểm xếp hạng khách hàng Trước thời điểm tháng 10 năm 2011 phân loại khách hàng, Agribank Kon Tum thực xếp loại khách hàng thành loại A,B,C theo văn số 1406/NHNo-TD ngày 23-05-2007 quy định tiêu chí phân loại khách hàng hệ thống Agribank Việt Nam Sau thời điểm tháng 10 năm 2011 việc chấm điểm xếp hạng khách hàng Agribank Kon Tum thực hiên theo Quyết định 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18 tháng 10 năm 2011, f Chính sách phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng RRTD Là chi nhánh Agribank Việt Nam, sách phân loại nợ, trích lập sử dụng DPRR tín dụng Agribank Kon Tum thực theo Quyết định 636/QĐ-HĐQT-XLRR ngày 22/06/2009 2.2.2 Kết hạn chế RRCV Agribank Kon Tum Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 a Biến động cấu nhóm nợ mức giảm tỷ lệ nợ từ nhóm đến nhóm Bảng 2.4: Dư nợ phân theo định 493 qua năm 2009, 2010, 2011 Chỉ tiêu - Nhóm - Nhóm - Nhóm - Nhóm - Nhóm Năm 2009 Tỷ Số trọng tiền (%) 2.060 93,13 117 5,29 12,49 0,56 9,62 0,43 12,93 0,58 Nợ xấu 35,04 Nợ nhóm 2-5 152,04 Tổng dư nợ 2.212 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2010 Năm 2011 Tỷ Tỷ Số Số trọng trọng tiền tiền (%) (%) 2.622 95,06 2.950 89,41 115 4,17 308 9,33 7,27 0,26 12,02 0,36 4,56 0,17 22,51 0,68 9,56 0,35 6,98 0,21 1,58 21,39 6,87 136,39 100 2.758 0,78 41,51 4,94 349,51 100 3.300 1,26 10,59 100 (Nguồn: Agribank Kon Tum - Báo cáo phân tích dư nợ qua năm) Tỷ trọng nhóm nợ có biến động rệt phức tạp qua năm, nợ từ nhóm đến nhóm năm 2010 so với 2009 có xu hướng giảm, nợ từ nhóm năm 2010 so với năm 2009 tăng chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ Bảng 2.5: Mức giảm tỷ lệ nợ từ nhóm đến nhóm qua năm Chỉ tiêu Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Năm 2010 Năm 2011 2009 Số tiền Số tiền CL(10/09) Số tiền CL(11/10) Tổng dư nợ 2.212 2.758 152,04 136,39 Nợ nhóm 2-5 Tỷ lệ nợ nhóm 6,87% 4,95% đến nhóm Footer Page 14 of 126 546 3.300 542 -15,65 349,51 213,12 -1,93% 10,59% 5,65% Header Page 15 of 126 13 Nhìn bảng số liệu 2.5 ta nhận thấy tỷ lệ nợ nhóm đến nhóm có xu hướng tăng tăng cao năm 2011, tỷ lệ nợ nhóm 2, nhóm cao b Mức giảm tỷ lệ xấu Bảng 2.6: Nợ xấu theo thời gian so với tổng dư nợ Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu CL CL Số tiền Số tiền Số tiền (10/09) (11/10) 35,04 21,39 -13,65 41,51 20,12 - Nợ xấu 2.212 2.758 546 3.300 542 - Tổng dư nợ 1,58% 0,78% -0,80% 1,26% 0,48% - Tỷ lệ nợ xấu Nhìn chung, nợ xấu phát sinh cao năm 2009, 2011 giảm năm 2010 Đó chi nhánh tích cực xử lý nợ xấu nhiều biện pháp *Phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay Nhìn vào số liệu bảng 2.7 tỷ lệ nợ xấu ngắn trung hạn chiếm tỷ lệ cao tổng tỷ lệ nợ xấu năm *Phân tích nợ xấu theo thành phần kinh tế - Tỷ lệ nợ xấu Cty TNHH, Cty Cổ phần tăng cao qua năm với tốc độ tăng trưởng bình quân cao *Phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế - Tỷ lệ nợ xấu tập trung cao ngành Công nghiệp, Xây dưng, Thương mại Dịch vụ, ngành Nông nghiệp ngành khác có xu hướng giảm đáng kể Đây điểm mà Agribank Kon Tum cần mở rộng tăng trương dư nợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn - Điểm đáng ý nợ xấu ngành Thương mại dịch vụ năm 2011 Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 c Mức giảm tỷ lệ trích dự phòng Bảng 2.10: Tỷ lệ trích lập dự phòng qua năm 2009, 2010, 2011 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền Số tiền Số tiền Trích lập DPRR 29,537 16,049 13,865 Tổng dư nợ 2.212 2.758 3.300 Tỷ lệ trích dự phòng 1,34% 0,58% 0,42% Chỉ tiêu Theo số liệu bảng 2.7 ta nhận thấy số tiền trích lập dự phòng qua năm giảm xuống qua năm cụ thể năm 2009 tỷ lệ 1,34%, năm 2010 tỷ lệ 0,58% giảm so với năm 2009 0,75%, năm 2011 tỷ lệ 0,42% so với năm 2010 giảm 0,16% chứng tỏ NH hạn chế hiệu RRCV giảm bớt khả gánh chịu tổn thất rủi ro gây d Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Bảng 2.11: Các khoản xóa nợ ròng qua năm Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1,68 3,89 4,79 Giá trị khoản vay 0,31 0,68 3,21 Giá trị thu hội nợ xóa 1,37 3,21 1,58 Giá trị xóa nợ ròng 2.212 2.758 3.300 Tổng dư nợ 0,06% 0,12% 0,05% Tỷ lệ xóa nợ ròng Căn vào số liệu ta thấy rằng: Năm 2010 so với 2009 số tuyệt đối giá trị xóa nợ ròng tăng lên 1,84 tỷ, tỷ lệ xóa nợ ròng tăng lên 0,06% Còn năm 2011 so với 2010 mức giảm giá trị xóa nợ ròng 1,63 tỷ; Tỷ lệ xóa nợ ròng giảm 0,07 tỷ cố gắng tích cực đáng ghi nhận Agribank Kon Tum việc xử lý nợ để hạn chế tổn thất tài sản Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 e Mức giảm lãi treo Bảng 2.12: Tình hình lãi treo qua năm 2009, 2010, 2011 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 - Lãi treo phát sinh 67,19 CL CL Số tiền (10/09) (11/10) 87,02 20 97,01 77,19 - Lãi treo thu 58,23 75,89 17,66 81,65 63,99 - Tồn lãi treo 8,96 11,13 2,17 15,36 4,23 Số tiền Số tiền Qua số liệu ta thấy tồn lãi treo nhìn chung tương đối lớn Điều làm cho Agribank Kon Tum không thực kế hoạch kinh doanh mong muốn năm 2010 năm 2011 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN CHẾ RRCV TẠI AGRIBANK KON TUM 2.3.1 Nhân tố bên ngân hàng a Công tác tổ chức ngân hàng Hiện nay, Agribank chưa có Phòng quản lý rủi ro để chuyên theo dõi, phân tích nguyên nhân RRTD Rồi thêm vào phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban, NH với toàn hệ thống với quan liên quan khác chưa tốt Từ RRCV phát sinh điều khó trách khỏi b.Thông tin tín dụng không đầy đủ; thiếu hợp tác NHTM - Thông tin tín dụng vấn đề quan trọng hàng đầu định cho vay Nhưng thực tế trước giải cho vay NHTM chưa cung cấp đầy đủ xác thông tin cần thiết Hơn nữa, số lượng tình hình tài khách hàng doanh nghiệp thường toán chậm chưa phải áp dụng chế độ kiểm toán bắt buộc nên số liệu nhiều không phản ánh xác tình hình hoạt động doanh nghiệp Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Các NHTM địa bàn hoạt động kinh doanh thiếu hợp tác để trao đổi cung cấp thông tin khách hàng có nợ xấu để phòng ngừa rủi ro c Quy trình tín dụng lỏng lẻo, bất cập Quy trình tín dụng thực qua nhiều khâu: tìm kiếm khách hàng, thẩm định phương án, dự án vay vốn, quản lý trình sử dụng vốn, giám sát vốn vay Quan trọng khâu thẩm định khách hàng, việc thẩm định chi nhánh chưa thực trọng đến công tác thẩm định phân tích tín dụng để tính toán điều kiện khả trả nợ khách hàng, kỳ hạn cách phân kỳ trả nợ khách hàng d NH buông lỏng công tác kiểm tra, kiểm soát nội Thực tế việc kiểm tra giám sát sử dụng vốn sau cho vay CBTD thực sơ sài, kiểm tra mang tính đối phó, kiểm tra để hợp thức hóa thủ tục chủ yếu - Công tác kiểm soát nội không thường xuyên định kỳ năm lần theo đề cương kiểm tra Agribank Việt Nam - Công tác kiểm soát nội chi nhánh loại phòng giao dịch chưa quan tâm mực e Đội ngũ nhân viên hạn chế trình độ chuyên môn Trình độ chuyên môn CBTD hạn chế: Trong báo cáo thẩm định cho vay đơn giản, việc qui định thời hạn cho vay chưa chi tiết, chưa xác, chưa có sở ,không vào dòng tiền vào dòng tiền khách hàng để định kỳ hạn nợ cho phù hợp với khả trả nợ 2.3.2 Nhân tố bên NH a Môi trường kinh tế không ổn định - Ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán, bất động sản suy kiện năm 2011 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh tái phát, có đời nhiều NHTM Cổ phần b Môi trường pháp lý không thuận lợi Môi trường pháp lý cho kinh doanh hoạt động tín dụng NH chưa đầy đủ, không đồng bộ, chồng chéo, chưa phù hợp, không kịp thời Các văn bản, chế độ tín dụng sửa đổi, bổ sung thường xuyên để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng, áp dụng điều kiện thực tế nhiều vấn đề bất cập c Nhân tố từ phía khách hàng vay vốn - Một là, lực quản lý khách hàng yếu - Hai là, khách hàng cố ý lừa đảo 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RRCV TẠI AGRIBANK KON TUM TRONG NĂM 2009 - 2011 2.4.1 Thành tựu công tác hạn chế RRCV Một là: Nhận thức tầm quan trọng công tác hạn chế RRCV Hai là: Thực giải pháp đồng để giảm nợ xấu Ba là: Tích cực xử lý nợ hạn, nợ xấu, nợ có dấu hiệu rủi ro Bốn là: Thực việc đánh giá lại TSBĐ thường xuyên liên tục Năm là: Thực quy định phân loại nợ trích lập dự phòng RRTD 2.4.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân tồn a Những vấn đề tồn - Quy trình cho vay chưa áp dụng cách đầy đủ, đắn - Lạm dụng tài sản chấp - Chất lượng thẩm định chưa cao Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 - Quá trình kiểm tra, kiểm soát sau cho vay chưa chặt chẽ, chất lượng đội ngũ nhân viên tín dụng hạn chế việc thẩm định dự án quy mô lớn am hiểu lĩnh vực b Nguyên nhân tồn Thứ nhất: Công tác xử lý nợ xấu, nợ hạn Agribank Kon Tum chưa thực hiệu Thứ hai: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội chưa hoàn thiện Thứ ba: Trong thực tế việc đưa sổ tay tín dụng vào áp dụng hạn chế hệ xuất mầm mống RRTD Thứ tư: Chất lượng thẩm định chưa cao Thứ năm : Thông tin tín dụng không đầy đủ, thiếu xác Thứ sáu: Hạn chế mặt nhân Thứ bảy: Do áp lực cạnh tranh với NH khác địa bàn CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRCV TẠI AGRIBANK KON TUM 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng Agribank Kon Tum hoạt động cho vay * Mục tiêu chung hoạt động kinh doanh năm 2013 * Mục tiêu cụ thể hoạt động kinh doanh năm 2013 Nâng tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 75% tổng dư nợ; đáp ứng đủ vốn tín dụng địa bàn Định hướng đầu tư vào lĩnh vực trọng điểm cụ thể: - Cho vay thu mua, chăm sóc cà phê: - Cho vay cao su: Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Các đối tượng cho vay khác: Ngoài lĩnh vực trọng điểm trên, Agribank Kon Tum trọng cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ 3.1.2 Định hướng Agribank Kon Tum hạn chế rủi ro cho vay Thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay Triển khai đồng biện pháp giám sát luồn tiền giải ngân, tài sản chấp, mục đích sử dụng vốn khách hàng…, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo rủi ro 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI AGRIBANK KON TUM 3.2.1 Hoàn thiện sách khách hàng - Một là, tập trung đầu tư vốn cho khách hàng truyền thống, ưu tiên khách hàng vừa có dư nợ, vừa có tiền gửi có số dư tương đối, khách hàng xuất - Hai là, tập trung vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên vốn cho số doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty: Cà phê, Cao su; Doanh nghiệp truyền thống thu mua, chế biến, xuất địa bàn tỉnh - Ba là, thực việc phân loại, lựa chọn khách hàng, dự án có hiệu để đầu tư theo định hướng Thực cho vay gắn với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ khép kín khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn (mở tài khoản, bảo lãnh, thẻ…) Tum - Bốn là, áp dụng số sách ưu đãi khách hàng truyền thống: 3.2.2 Thực phân tán rủi ro tín dụng Đa dạng hóa hình thức tín dụng: Đa dạng hóa hình thức hoạt động tín dụng yếu tố khách quan vì: Thực đa dạng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 hóa hoạt động tín dụng, NH giảm thiểu RRTD, tạo uy tín thu hút nhiều khách hàng có sơ sở vững để mở rộng tín dụng Các biện pháp cụ thể để thực đa dạng hóa hình thức tín dụng: đa dạng hóa phương thức cho vay, đa dạng hóa đối tượng đầu tư: 3.2.3 Thực quy trình cho vay chặt chẽ khoa học - Một là, xây dựng quy trình xét duyệt, cho vay theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập phân định trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới khâu thẩm định định cho vay - Hai là, thực nghiêm túc quy trình cho vay cách chặt chẽ khoa học: quy trình cho vay bao gồm nhiều khâu, song quan trọng có ý nghĩa định đến chất lượng cho vay khâu thẩm định trước cho vay 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định Công tác thẩm định quan trọng cho vay Việc thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh việc đưa nhận định khả trả nợ khách hàng Để chất lượng thẩm định dự án, phương án đạt chất lượng cần bố trí cán có trình độ, kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng, thường xuyên tổ chức buổi thảo luận khóa học thẩm định dự án để cập nhật thông tin, cách thức thẩm định dự án 3.2.5 Tăng cường biện pháp xử lý nợ xấu Trong xử lý nợ xấu, cần thực bước thận trọng cần thiết, không nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống, cụ thể 3.2.6 Vận dụng tốt hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Thông tin nhập liệu đầu vào phải chuẩn xác đảm bảo khớp hồ sơ giấy hồ sơ máy Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội để phân loại nợ từ xác định giới hạn tín dụng, định từ chối hay đồng ý cấp tín dụng, xác định mức lãi suất cho vay yêu cầu khác TSBĐ 3.2.7 Thực đắn trích lập sử dụng dự phòng Thực đắn trích lập sử dụng dụ phòng rủi ro nhằm bù đắp tổn thất, bảo toàn nguồn vốn hoạt động kinh doanh Do việc trích lập DPRR tín dụng phải đảm bảo trích đúng, đủ, kịp thời theo kết phân loại nợ thời điểm trích lập dự phòng; phản ánh đầy đủ, trung thực chi phí hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, phát triển chi nhánh mà hệ thống 3.2.8 Nâng cao vai trò chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội Để nâng cao vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, Agribank Kon Tum cần thực số biện pháp sau: - Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm tra, kiểm soát - Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra - Cần quy định trách nhiệm cán kiểm tra, kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm tra, kiểm soát - Không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra - Tính độc lập kiểm tra, kiểm soát nội Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2.9 Giải pháp bổ trợ a Xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo nguồn ngân lực - Xây dựng quy trình tuyển dụng phải khoa học - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên b Nâng cao chất lượng, công nghệ quản lý - Đầu tư theo chiều sâu hệ thống máy món, phần mền ứng dụng 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với NHNN a NHNN đạo trung tâm thông tin tín dụng tăng cường cải tiến việc cung cấp thông tin thật có hiệu để phòng ngừa hạn chế rủi ro b NHNN cần tiếp tục hoàn thiện chế toán không dùng tiền mặt c NHNN cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động NHTM 3.3.2 Kiến nghị với Agribank Việt Nam a Về sách hàng b Công tác kiểm tra, kiểm soát nội c Về điều chỉnh cấu dư nợ theo thời hạn, cấu dư nợ theo ngành kinh tế d Về quản trị rủi ro toàn diện 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Trong nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Ngành NH vận hành theo chế kinh tế thị trường định hướng XHCN có quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh NHTM chứa đựng rủi ro, hoạt động cho vay Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước giai đoạn mới, nhu cầu vay vốn đầu tư khách hàng ngày tăng Đi kèm với tăng trưởng kéo theo rủi ro khó lường quy luật tự nhiên Để đảm bảo kinh doanh có hiệu cao, cần tìm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp có thể, giải pháp xử lý nợ hạn nhóm nợ mà nợ xấu Thị trường tiền tệ rủi ro đa dạng phức tạp, rủi ro xuất lúc nghiệp vụ nào, có mức độ khác tính toán bù đắp nguồn khác Do vậy, hoạt động kinh doanh, việc loại bỏ rủi ro kinh doanh nói chung RRCV nói riêng, việc lường trước rủi ro va hạ thấp rủi ro vấn đề cần quan tâm nhiều nhà quản trị ngân hàng Hạn chế RRCV đề tài lớn mà ngày hệ thống NH giới kinh doanh đặt lên vị trí hàng đầu Do luận văn đề số giải để phòng ngừa hạn chế Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn lý giải số vấn đề sau: Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa vấn đề chung lý luận cho vay RRCV NHTM; Từ đó, đưa phương pháp luận tổng hợp tiêu chí đánh giá kết hạn chế RRCV Thứ hai, sở phương pháp luận, luận văn sâu vào phân tích trực trạng RRCV Agribank Kon Tum qua số liệu thống kê liệu thực tế năm 2009 - 2012 Từ thành tựu, hạn chế nguyên nhân cần khắc phục thời gian tới Thứ ba, đưa giải pháp khả thi kiến nghị nhằm hạn chế RRCV Agribank Kon Tum Mặc dù tác giả cố gắng vừa làm công tác, vừa làm luận văn nên thời gian có hạn chế, đề tài khó trách khỏi thiếu sót Tác giả mong góp ý Quý thầy cô, bạn bè cá nhân, tập thể có quan tâm đến lĩnh vực hạn chế RRCV NHTM để đề hoàn thiện Rất mong nhận quan tâm giúp đỡ, đóng góp Quý thầy cô để tác giả hoàn thiện luận văn thạc sĩ Xin chân thành cảm ơn! Footer Page 26 of 126 ... tế phát triển Nhận thấy rõ tầm quan trọng cấp thiết đề tài; Tác giả nghiên cứu chọn đề tài “ Hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho luận văn tốt nghiệp. .. mầm móng cho RRCV xảy CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM QUA NĂM 2009 - 2011 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK KON TUM 2.1.1... đồng tín dụng 1.1.4 Rủi ro cho vay ngân hàng thương mại a Khái niệm rủi ro cho vay Theo khái niệm, cho vay hình thức cấp tín dụng rủi ro cho vay hình thức rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng gì? Footer
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, Hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, Hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, b. Nguyên nhân của những tồn tại

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay