Hạn chế nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐẮC DŨNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: PGS TS Đỗ Tất Ngọc Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng từ năm 2008 đến không ổn định, lạm phát gia tăng, kinh tế suy thoái Hoạt động kinh doanh NHTM bị ảnh hưởng điều tất yếu, điều đáng quan tâm lĩnh vực cho vay Theo Báo cáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đến tháng 9/2011 tỷ lệ nợ xấu Agribank 6,67% Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định không nằm xu hướng chung đó, nợ xấu chi nhánh có xu hướng tăng nợ xấu doanh nghiệp khu vực nhân (DNKVTN) ngày tăng chiếm tỷ trọng cao tổng nợ xấu Xuất phát từ tình hình thực tiễn định chọn đề tài “Hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận nợ xấu cho vay DNKVTN; phân tích, đánh giá nhằm tìm nguyên nhân gây nợ xấu cho vay DNKVTN NHNo&PTNT Bình Định để từ đề xuất giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Toàn vấn đề liên quan đến nợ xấu cho vay DNKVTN NHNo&PTNT tỉnh Bình Định - Phạm vi nghiên cứu luận văn: Hạn chế nợ xấu Footer Page of 126 Header Page of 126 công tác quản trị rủi ro chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định giai đoạn 2009-2011 giải pháp thời kỳ đến 2015 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp phương pháp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp phân tích hệ thống, thống kê so sánh để nghiên cứu đề tài Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, Luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định Chương 3: Các giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tác giả tìm đọc đề tài liên quan đến nợ xấu, nhận thấy có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu lĩnh vực Phần sở lý thuyết lý luận chung: tác giả lựa chọn số tài liệu, giáo trình tiêu biểu có đề cập đến phòng ngừa rủi ro tín dụng, hạn chế xử lý nợ xấu cho vay NHTM, qua hệ thống hóa lại lý luận hạn chế nợ xấu Đối với phần thực trạng: tác giả tìm hiểu, nghiên cứu văn Luật, Nghị định, quy định NHNN, quy định NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC NHÂN CỦA NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm nợ xấu NHTM Theo quy định Khoản Điều Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN ban hành ngày 22/4/2005 NHNN Việt Nam nợ xấu định nghĩa “những khoản nợ phân loại vào nhóm (dưới chuẩn), nhóm (nghi ngờ) nhóm (có khả vốn)” Như nợ xấu khoản tín dụng hạn trả nợ gốc lãi 90 ngày, khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn khoản nợ NHTM có đủ sở đánh giá khả trả nợ khách hàng bị suy giảm chủ động phân loại vào nợ xấu 1.1.2 Phân loại nợ xấu Nợ vay phân thành nhóm nợ theo phương pháp sau: - Phân theo Điều 6, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: theo phương pháp định lượng tức vào số ngày hạn việc cấu lại thời hạn trả nợ để phân loại - Phân theo Điều 7, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: theo phương pháp định tính tức dựa kết đánh giá, xếp loại ngân hàng để phân loại Những khoản nợ thuộc nhóm 3, 4, nợ xấu 1.1.3 Các nguyên nhân phát sinh nợ xấu NHTM a Các nguyên nhân từ bên ngân hàng: Môi trường Footer Page of 126 Header Page of 126 tự nhiên biến động bất thường; Môi trường kinh tế, xã hội, an ninh, trị không ổn định; Môi trường pháp lý chưa đầy đủ; nguyên nhân từ doanh nghiệp như: sử dụng vốn vay sai mục đích, quản lý vốn không hợp lý, tình trạng tham nhũng, rủi ro đạo đức b Các nguyên nhân từ bên ngân hàng: Sự quản lý yếu kém; quy trình nghiệp vụ ngân hàng thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ; chế trích lập sử dụng quỹ DPRR chưa hợp lý; suy thoái đạo đức, trình độ nghiệp vụ non đội ngũ cán bộ; cấu cho vay không hợp lý; số nguyên nhân khác như: chạy đua lãi suất, quy mô ngân hàng nhỏ, cạnh tranh thái 1.1.4 Tác động nợ xấu NHTM kinh tế a Tác động nợ xấu NHTM: Làm giảm hiệu sử dụng vốn lợi nhuận; giảm uy tín; ảnh hưởng khả toán kế hoạch kinh doanh; cản trở trình hội nhập b Tác động nợ xấu kinh tế: Nếu tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng ngân hàng hạn chế cho vay dẫn đến tác động tới tốc độ tăng trưởng kinh tế Ngược lại, kinh tế tăng trưởng ổn định, môi trường kinh tế phát triển thuận lợi làm giảm nguy phát sinh nợ xấu NHTM 1.2 HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC NHÂN CỦA NHTM 1.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp khu vực nhân vai trò vốn ngân hàng doanh nghiệp khu vực nhân a Doanh nghiệp khu vực nhân Footer Page of 126 Header Page of 126 b Đặc điểm doanh nghiệp khu vực nhân c Vai trò doanh nghiệp khu vực nhân kinh tế d Vai trò vốn ngân hàng phát triển doanh nghiệp khu vực nhân 1.2.2 Hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân NHTM a Quan niệm, mục tiêu hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân Quan niệm: Hạn chế nợ xấu trình sử dụng sách, công cụ, biện pháp trước, sau cho vay DNKVTN nhằm giảm thiểu đến mức thấp việc phát sinh khoản nợ xấu trường hợp nợ xấu phát sinh sử dụng giải pháp, phương án cần thiết, phù hợp để giảm thiểu tổn thất nợ xấu gây Mục tiêu: Giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu phát sinh tổn thất nợ xấu gây b Nội dung hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân NHTM Để hạn chế nợ xấu hoạt động cho vay điều phải có sách tín dụng hợp lý, cần thực sách có hiệu quả, theo quy định, quy trình cho vay - Chính sách tín dụng thời kỳ phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương - Các biện pháp thực trước định cho vay: Thẩm định điều kiện vay vốn theo quy định; Chấm điểm Footer Page of 126 Header Page of 126 xếp loại khách hàng; Biện pháp thực bảo đảm tiền vay sau định cho vay phải thực giám sát quản lý chặt chẽ khoản vay, hoạt động tín dụng, đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát - Các biện pháp thực sau cho vay phát dấu hiệu làm phát sinh nợ xấu: Sau giải ngân cần giám sát quản lý chặt chẽ khoản vay, hoạt động tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng Khi phát số dấu hiệu làm phát sinh nợ xấu cần phải rà soát, kiểm tra, đánh giá lại tất vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp khoản vay để đưa giải pháp, chiến lược thích hợp: “duy trì” hay “rút lui” doanh nghiệp không trả nợ vay đầy đủ, hạn theo thỏa thuận bị chuyển thành nợ xấu, ngân hàng cần thực giải pháp xử lý nợ xấu sau: Phân loại doanh nghiệpnợ xấu xác định biện pháp thu hồi nợ; đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp trả nợ; xử lý tài sản bảo đảm; sử dụng biện pháp pháp lý để xử lý; cần thực tốt, đầy đủ việc trích lập quỹ DPRR; số biện pháp khác như: chuyển thành vốn góp, bán khoản nợ, phối hợp với quan liên quan Ngoài để hạn chế nợ xấu có hiệu biện pháp tốt phải phòng ngừa từ xa muốn phải có đội ngũ cán tín dụng giỏi, có đạo đức c Các tiêu phản ánh kết hạn chế nợ xấu - Tổng số nợ xấu, Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: Đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 - Tỷ lệ dự phòng rủi ro trích/tổng dư nợ: tiêu cao chứng tỏ ngân hàng gặp phải rủi ro - Tỷ lệ xóa nợ ròng/Tổng dư nợ: Đánh giá khả thu nợ từ khoản nợ chuyển ngoại bảng - Đánh giá mức tăng - giảm tiêu tổng số nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ, tỷ lệ xóa nợ ròng/tổng dư nợ qua thời gian; xem xét biến động cấu nhóm nợ tổng nợ xấu 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân NHTM Công tác hạn chế nợ xấu cho vay đòi hỏi phải có giảp pháp đồng Nhà nước, ngân hàng doanh nghiệp Các nhân tố tác động chủ yếu sau: Hành lang pháp lý; Môi trường kinh tế; Công tác quản lý, kiểm soát hoạt động cho vay ngân hàng; Năng lực tài NHTM; Chất lượng nhân sự; số nhân tố khác như: Đạo đức khách hàng, tài sản đảm bảo, quan tâm đạo Chính Phủ, Ban ngành, quyền địa phương công tác hạn chế nợ xấu KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 1, hệ thống hóa vấn đề lý luận nợ xấu hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN NHTM Trọng tâm chương khái niệm, phân loại nợ xấu, nguyên nhân phát sinh nợ xấu, tác động nợ xấu giải pháp hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bình Định qua lần "thay tên đổi họ" Lần thay đổi cuối tháng 06/1998, Chủ tịch HĐQT NHNo&PTNT Việt Nam Quyết định số 203/QĐ-NHNo-02 thành lập lại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định ngày hôm 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, mạng lưới hoạt động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT Bình Định gồm: Ban Giám đốc, phòng chức 12 chi nhánh loại trực thuộc 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT Bình Định thời kỳ 2009-2011 a Hoạt động huy động vốn: Tỷ lệ tăng trưởng từ 20092011 đạt cao gần 25% trở lên chiếm thị phần cao so với TCTD khác (thường chiếm từ 17% - 19%), cuối năm 2011 Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 dụng 1.202 doanh nghiệp, với tổng dư nợ 1.664.028 triệu đồng, có 424 doanh nghiệp doanh nghiệp nhân, 85 doanh nghiệp công ty cổ phần 693 doanh nghiệp công ty TNHH 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức quản lý nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định thời kỳ 2009-2011 Ban Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định coi trọng công tác tổ chức hoạt động cho vay nhằm nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro Chi nhánh đề quy định sau: - Xây dựng thực quy trình quản lý tín dụng - Cơ chế phân cấp ủy quyền - Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán - Thành lập phận thẩm định độc lập - Tại chi nhánh thành lập Ban đạo xử lý nợ, thu hồi nợ xấu, nợ XLRR Giám đốc chi nhánh làm Trưởng ban - Các phòng giao dịch chưa có Tổ trưởng tín dụng thẩm định, xét duyệt cho vay doanh nghiệp phải đảm bảo đủ chữ ký: CBTD, cán kiểm soát (do CBTD khác kiểm soát chéo hồ sơ vay) Giám đốc phòng giao dịch - Định kỳ thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra trực tiếp chi nhánh trực thuộc - Chậm 18 tháng CBTD, 36 tháng Giám đốc phòng giao dịch thực chuyển đổi địa bàn phụ trách cho vay, khách hàng vay, phòng giao dịch Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.2.3 Thực trạng hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định thời kỳ 2009-2011 a Các biện pháp mà chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định thực để hạn chế nợ xấu thời gian qua * Xây dựng sách tín dụng thời kỳ phù hợp với đặc điểm kinh tế - trị tỉnh Bình Định: Lựa chọn khách hàng, lĩnh vực vay vốn; Phân chia địa bàn cho vay theo địa giới hành huyện, thành phố; Có sách ưu đãi lãi suất, vốn tự có, phí chuyển tiền, mức cho vay bảo đảm tài sản…; Tỷ lệ cho vay so giá trị tài sản bảo đảm Nhìn chung, chi nhánh xây dựng sách tín dụng, chế độ kiểm soát đầy đủ chi tiết, phù hợp với thời kỳ số nội dung chưa hoàn chỉnh, chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời, chưa sát với thực tế huyện * Kiểm soát chặt chẽ trước, sau cho vay theo quy chế quy trình cho vay quy định, cụ thể sau: Thẩm định điều kiện cho vay theo quy định; Chấm điểm xếp hạng khách hàng; Biện pháp thực bảo đảm tiền vay Nhìn chung, việc kiểm soát cho vay rõ ràng, chặt chẽ Tuy nhiên chất lượng thẩm định chưa cao, có trường hợp chưa thực theo quy định, chưa nhiệt huyết với công việc, cách làm việc theo cảm tínhnhân * Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng: Ngoài đợt kiểm tra định kỳ, chi nhánh tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất chi nhánh trực thuộc Các kế hoạch, nội dung, biện pháp kiểm tra xây dựng cách thận trọng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 chi tiết Có thể nói, qua công tác kiểm tra phát ngăn chặn kịp thời số sai sót có cảnh báo sớm Tuy số lượng hồ sơ kiểm tra chưa nhiều, chất lượng kiểm tra chưa đạt hiệu cao * Cơ cấu lại thời hạn trả nợ * Điều chỉnh giảm lãi suất; miễn, giảm lãi phải trả * Một số biện pháp khác: Tham gia góp ý, vấn cho doanh nghiệp; bổ sung, thay tài sản bảo đảm tiền vay; yêu cầu doanh nghiệp chuyển toàn doanh thu bán hàng qua tài khoản doanh nghiệp mở chi nhánh, hạn chế sử dụng tiền mặt Nhìn chung, việc thực số biện pháp khác nêu hạn chế, đạt hiệu chưa cao khoản vay bị chuyển sang nợ xấu, chi nhánh áp dụng biệp pháp sau để xử lý, thu hồi nợ xấu: * Phân loại doanh nghiệpnợ xấu xác định biện pháp thu hồi nợ: Tiến hành phân loại, đánh giá khả thu hồi khoản nợ để xây dựng biện pháp xử lý nợ xấu chi tiết tới khoản vay, doanh nghiệp theo nhóm biện pháp thu hồi Nhìn chung, chi nhánh xây dựng biện pháp cụ thể để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế * Đôn đốc, nhắc nhở để thu hồi trực tiếp thông qua xử lý tài sản bảo đảm nợ vay: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực theo kế hoạch trả nợ xấu cam kết, doanh nghiệp không thực theo cam kết, chi nhánh yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ Trong năm 2009- Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2011, thu hồi 75 tỷ đồng nợ xấu Có thể nói, kết tốt, số điểm cần hoàn thiện như: số CBTD chưa thật nổ lực, chủ quan ỷ lại, thiếu kinh nghiệm, cán xử lý nợ kiêm nhiệm, chưa có hệ thống kiểm soát nợ chuyên nghiệp … * Sử dụng biện pháp pháp lý để xử lý thu hồi nợ xấu: Là biện pháp áp dụng cuối cùng, sau biện pháp khác áp dụng việc xử lý thu hồi nợ không hiệu Trong năm 2009-2011, thu hồi 19 tỷ đồng * Xử lý nợ xấu dự phòng rủi ro: Đã xây dựng chế, tiến hành trích lập sử dụng DPRR theo quy định Hàng quý giao kế hoạch thu hồi nợ xấu, nợ tồn đọng, nợ XLRR cho chi nhánh Trong năm từ năm 2009-2011, khoản vay DNKVTN trích DPRR 65 tỷ đồng, XLRR 37,6 tỷ đồng * Các biện pháp khác: Tranh thủ giúp đỡ, hỗ trợ quan hành pháp, hội đoàn thể, ban ngành, UBND cấp , năm từ 2009-2011 thu hồi 1,5 tỷ đồng * Ngoài biện pháp Chi nhánh quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đến trình độ, tưởng đạo đức cán nâng cao chất lượng b Đánh giá kết hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định thời kỳ 2009-2011 * Tổng quan tình hình nợ xấu cho vay DNKVTN: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Nợ xấu DNKVTN có xu hướng ngày tăng số tuyệt đối tương đối Biểu đồ 2.1: Dư nợ DNKVTN thời kỳ 2009-2011 Biểu đồ 2.2: Nợ xấu DNKVTN thời kỳ 2009-2011 Ta thấy dư nợ DNKVTN chiếm khoảng 40% so tổng dư nợ tỷ lệ nợ xấu lại chiếm gần 70%-80% so tổng dư nợ xấu * Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế: Loại hình công ty TNHH có số nợ xấu cao nhất, công ty cổ phần đứng thứ hai, nợ xấu doanh nghiệp nhân không đáng kể * Nợ xấu phân theo ngành kinh tế: Hai ngành có số nợ xấu nhiều ngành công nghiệp ngành thương mại * Nợ xấu phân theo nhóm nợ: Tỷ lệ nợ nhóm ngày có xu hướng giảm kết xử lý, thu hồi nợ xấu thể qua tiêu sau: * Tỷ lệ dự phòng rủi ro/tổng dư nợ: Trong năm, năm 2009 cao nhất, năm 2011 cao năm 2010 * Tỷ lệ xoá nợ ròng: Giảm qua năm * Kết thu hồi nợ xấu cho vay DNKVTN: Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Bảng 2.14: Kết thu hồi nợ xấu DNKVTN Đơn vị tính: Triệu đồng TT Các biện pháp xử lý Tổng số Nợ xấu thu hồi Tỷ lệ 133.142 100% Thu trực tiếp phát tài sản 75.000 56,3% Sử dụng biện pháp pháp lý 19.000 14,3% Xử lý DPRR 37.642 28,3% Các biện pháp khác 1.500 1,1% (Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh NHNo&PTNT Bình Định) Như năm 2009-2011 nợ xấu DNKVTN xử lý chủ yếu thông qua việc thu nợ trực tiếp phát tài sản, tiếp đến xử lý DPRR, biện pháp pháp lý biện pháp khác chiếm tỷ lệ nhỏ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC NHÂN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Kết đạt - Tích cực đề biện pháp để ngăn ngừa nợ xấu phát sinh - Thường xuyên phân tích, đánh giá xây dựng giải pháp xử lý nợ xấu linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế - Thực nghiêm túc việc trích lập sử dụng quỹ DPRR - Trình độ, tưởng đạo đức cán dần nâng cao 2.3.2 Tồn nguyên nhân công tác hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực nhân a Về chế sách: Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Sự thiếu chặt chẽ, hoàn chỉnh môi trường pháp lý: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp lừa đảo, chây ỳ không chịu trả nợ Là hệ thống văn bản, chế sách liên quan ban hành chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tế, khó thực hiện, chậm sửa đổi, bổ sung - Thiếu chế công bố, kiểm soát thông tin đầy đủ: Số liệu kế toán doanh nghiệp không kiểm soát chặt chẽ Do chưa có quy định chế độ kiểm toán tài bắt buộc, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa thường xuyên, liệt - Doanh nghiệp bị động việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, dự báo nhu cầu thị trường thiếu xác Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tài suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đến - Các quy định đăng ký giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm nợ vay nhiều hạn chế, khó khăn Do hệ thống pháp luật thực thi, chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, chồng chéo làm cho việc xử lý tranh chấp khó khăn b Chất lượng thẩm định cho vay chưa đạt, thực kiểm tra sau cho vay chưa đúng, đầy đủ theo quy định - Cho vay tình hình tài doanh nghiệp không tốt, phương án, dự án có tính hiệu thấp Do số CBTD thường coi tài sản bảo đảm điều kiện tiên nên làm cho chất tín dụng giống việc cầm đồ - Kiểm tra sau cho vay chưa thường xuyên, kịp thời Do CBTD quản lý nhiều khách hàng nên tải - Khai thác kh ô n g đầy đủ nguồn thông tin Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Do chưa xem trọng việc lập, theo dõi tình hình tài doanh nghiệp, mặt khác chưa kiên hay hạn chế trình độ - Số tiền cho vay cao nhu cầu vốn cần thiết Do thói quen sử dụng tiền mặt hầu hết doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng nên CBTD khó kiểm soát hoạt động kinh doanh, khó xác định xác nhu cầu vốn - Định giá tài sản bảo đảm thiếu cứ, chưa hợp lý, nhận tài sản bảo đảm khó quản lý, kiểm soát; Có trường hợp không thực đăng ký giao dịch bảo đảm; Cố tình không thực giản ngân theo tiến độ dự án; có số cán chưa nhiệt tình, tận tâm với công việc Do trình độ đội ngũ cán hạn chế, tượng làm việc chưa chuyên tâm, cố tình vi phạm Quy chế cho vay c Công tác kiểm tra, kiểm soát nội chưa đạt hiệu cao: nên để xảy số trường hợp tiêu cực Do Phòng Kiểm tra kiểm soát nội chưa thật đủ mạnh số lượng chất lượng cán d Về xử lý thu hồi nợ xấu nợ XLRR: - Chưa có phận chuyên trách quản lý nợ xấu, nợ XLRR Do cấu tổ chức chi nhánh loại 1, 2, phòng chuyên trách để quản lý nợ xấu, nợ XLRR - Cán có trách nhiệm chưa thật có trách nhiệm việc thu hồi nợ xấu, nợ XLRR Do chưa có Quy chế xử lý trách nhiệm (kể hình thức kỷ luật bồi thường vật chất) cán để xảy nợ xấu Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 - Chưa tranh thủ ủng hộ quan liên quan Do phối kết hợp ngân hàng với quan chức liên quan thiếu chặt chẽ e Việc áp dụng biện pháp xử lý nợ xấu Chi nhánh chưa thật đa dạng Do chưa có Công ty mua bán nợ, thị trường kinh doanh bất động sản Bình Định chưa phát triển KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở tiêu chí đánh giá hạn chế nợ xấu đề cập Chương dựa vào số liệu thực trạng hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN Chi nhánh, Luận văn đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân để từ rút nhận định làm sở để đề xuất giải pháp Chương sau Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2015 3.1.1 Định hướng hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam giai đoạn 2012-2015 - Nâng cao lực tài chính, hiệu kinh doanh giảm tỷ lệ nợ xấu - Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu hoạt động - Đầu phát triển nguồn nhân lực xây dựng lực lượng lao động có kinh nghiệm trình độ chuyên môn 3.1.2 Định hướng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định việc hạn chế nợ xấu gian đoạn 2012-2015 Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp thu mua, chế biến hàng xuất khẩu, sở chất lượng tín dụng đặt lên hàng đầu; Tập trung xử lý thu hồi nợ xấu, hạn chế đến mức thấp để phát sinh nợ xấu; phát huy tối đa công nghệ ngân hàng đại; tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên theo hướng coi trọng kỹ chuyên môn tính chuyên nghiệp, chủ động cạnh tranh hội nhập sâu rộng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 hơn, không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh, phát triển nhanh bền vững 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Thực nghiêm túc, có chất lượng quy chế, quy định cho vay a Thực đúng, đầy đủ quy định cho vay hành - Thực thẩm định điều kiện vay vốn theo quy định: Thẩm định đúng, đầy đủ điều kiện cho vay; thực giải ngân định kỳ hạn nợ xác, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, tiến độ thực dự án; thường xuyên kiểm tra sau cho vay, nội dung kiểm tra cần tiết, cụ thể, đầy đủ - Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay: tính pháp lý; định giá tài sản; thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá lại giá trị; tránh tượng cho vay theo kiểu cầm đồ - Thực việc đăng ký giao dịch bảo đảm 100% tài sản nhận chấp theo quy định - Thực việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp chương trình Hệ thống xếp hạng tín dụng nội IPCAS theo quy định, khách quan, khoa học - Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan doanh nghiệp: thông tin ngoại ngành, thị trường, nguồn nguyên liệu, triển vọng phát triển sản phẩm, ngành, điều kiện kinh tế trị xã hội, Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… trước, sau cho vay b Hạn chế việc giải ngân tiền mặt: Chỉ giải ngân tiền mặt để toán cho khách hàng tài khoản tiền gửi ngân hàng, số tiền vay số nhu cầu vay thu mua nông sản trực tiếp hộ nông dân, mua nhiên liệu kinh doanh vận tải đường dài… c Nâng cao hiệu công tác phân tích tài doanh nghiệp: Nên thực định kỳ tháng lần sở thông tin tài doanh nghiệp cung cấp sở liệu thu thập Nội dung sâu cần phân tích: Chi tiết tồn kho; khoản phải thu, phải trả; Dư nợ tại, quan hệ vay, trả, so sánh với doanh thu thời điểm, tính toán số đánh giá khả tài 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Tăng cường cán có trình độ nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm thực tế, thường xuyên tập huấn đào tạo nghiệp vụ, đề quy chế làm việc cụ thể, quy định trách nhiệm rõ ràng, tránh tượng kiểm tra theo kiểu "vạch tìm sâu", "soi mói", "bắt cóc bỏ dĩa" Hàng năm kiểm tra 9/12 chi nhánh, 3/4 số dư nợ cho vay 3.2.3 Cần xây dựng quy trình xử lý nợ xấu khoa học, thống nhất, xử lý trách nhiệm cá nhân gây nợ xấu - Xây dựng quy trình xử lý nợ xấu: đưa quy trình xử lý cách triệt để, cụ thể, hạn chế thấp thiệt hại xảy ra, đồng thời giúp nhận biết kịp thời dấu hiệu phát sinh nợ xấu Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Xử lý trách nhiệm cán để phát sinh nợ xấu: sở quyền hạn chi nhánh cần đề chế khoán cụ thể, chế tài xử lý vi phạm nghiêm minh, chế trả lương nhằm đề cao trách nhiệm cán làm công tác cho vay, hạn chế xảy nợ xấu 3.2.4 Tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ trực tiếp, áp dụng nhiều biện pháp xử lý thu hồi nợ xấu - Nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ trực tiếp: phân tích khoản nợ xấu để tìm nguyên nhân, từ đưa giải pháp thích hợp đôn đốc trả nợ thời gian ngắn xây dựng sách xử lý nợ linh hoạt, có chế thưởng phạt rõ ràng - Áp dụng nhiều biện pháp xử lý thu hồi nợ xấu: chuyển nợ vay thành vốn góp, bán khoản nợ tài sản bảo đảm không muốn thời gian đòi nợ Ngoài ra, chi nhánh cần tiếp tục trì phát triển tốt mối quan hệ với quan liên quan 3.2.5 Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán có đạo đức, tâm huyết trình độ cao: Thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục trị, tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán Tăng cường quản lý đào tạo nguồn nhân lực Thực chế độ khen thưởng, đề bạt kịp thời, lực, bố trí công việc phù hợp với khả năng, chuyên môn 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - Các sách kinh tế Nhà nước cần ổn định Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 - Hoàn thiện chế pháp lý việc xử lý tài sản bảo đảm - Tăng cường vai trò giám sát nội kiểm toán doanh nghiệp DNKVTN 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Tăng cường công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng - Cần ban hành thông việc xử lý tổn thất NHTM mua bán nợ - Có văn hướng dẫn cụ thể, tạo sở cho NHTM thực xử lý tài sản bảo đảm nợ vay - Tiếp tục tiến hành xếp lại hệ thống ngân hàng 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Từng bước tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán ngân hàng - Tăng cường hiệu lực công tác thông tin phòng ngừa rủi ro - Sớm hoàn thiện ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm cán liên quan công tác tín dụng; quy chế khoán lương theo chất lượng công việc phù hợp với tình hình thực tế KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn đề giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN Đồng thời đề xuất số kiến nghị Chính phủ, NHNN NHNo&PTNT Việt Nam Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Kinh doanh gắn liền với rủi ro, nợ xấu thực tế khách quan hoạt động tín dụng NHTM Trong kinh tế cạnh tranh với tồn nhiều thành phần kinh tế việc phát sinh nợ xấu DNKVTN điều tất yếu DNKVTN động, linh hoạt lực tài yếu thường chứa đựng nhiều rủi ro lường trước Với mục tiêu đề tài đặt nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu đề xuất giải pháp hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN NHNo&PTNT tỉnh Bình Định, kết nghiên cứu đạt số vấn đề sau: Thứ nhất, Khái quát lý luận chung nợ xấu hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN NHTM Thứ hai, Phân tích, đánh giá thực trạng công tác hạn chế nợ xấu cho vay DNKVTN giai đoạn 2009-2011 chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định Trên sở đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân Thứ ba, Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm phòng ngừa, xử lý nợ xấu cho vay DNKVTN Chi nhánh thời gian tới Muốn hạn chế nợ xấu DNKVTN không phụ thuộc vào nỗ lực thân ngân hàng mà cần phải có hợp tác DNKVTN, cấp, ngành xã hội Footer Page 26 of 126 ... HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN... vốn ngân hàng phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân 1.2.2 Hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân NHTM a Quan niệm, mục tiêu hạn chế nợ xấu cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân. .. TƯ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, Hạn chế nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, Hạn chế nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay