Gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phòng ngừa

33 130 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ (DO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ) GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA Mã số: Đ2013-04-25 Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Thị Trúc Loan Đà Nẵng, 12/2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ (DO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ) GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA Mã số: Đ2013-04-25 Xác nhận quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài Lê Thị Trúc Loan Đà Nẵng, 12/2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ tên Đơn vị công tác lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể giao PGS TS Nguyễn Khoa Kế toán, Trường Tham gia xây dựng thuyết Công Phương ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng minh đề cương chi tiết, thiết lập quy trình nghiên cứu ThS Huỳnh Khoa Kế toán, Trường Kế toán thư ký đề tài, Phương Đông ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tổng hợp nghiên cứu có liên quan Phan Thị Thanh Kiểm toán Nhà nước, Thu thập, xử lý số liệu Thuỷ Khu vực 3, Đà Nẵng phân tích Nguyễn Đức Thu Kiểm toán Nhà nước, Tham gia phương pháp Khu vực 3, Đà Nẵng đánh giá gian lận BCTC, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá gian lận, đánh giá thực trạng gian lận BCTC, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát Nguyễn Anh Vũ Kiểm toán Nhà nước, Tham gia xây dựng chi tiêu Khu vực 3, Đà Nẵng đánh giá gian lận, giải pháp nâng cao hiệu quản kiểm toán nội bộ, hoàn thiện hệ thống kế toán Đặng Văn Thắng Kiểm toán Nhà nước, Tham gia phân tích tác động Khu vực 3, Đà Nẵng gian lận đến niềm tin nhà đầu tư Footer Page of 126 Header Page of 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.ĐỊNH NGHĨA VỀ GIAN LẬN 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIAN LẬN 1.2.1 Edwin H Sutherland (1883-1950) 1.2.2 Donald R Cressey (1919 - 1987) 1.2.3 D.W Steve Albrecht 1.2.4 Richard C.Hollinger 1.2.5 Công trình nghiên cứu gian lận Hiệp hội nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ (ACFE) 1.3 TỔNG QUAN THỰC TRẠNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNHCÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM 1.4 NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ BIẾN THỰC HIỆN GIAN LẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.4.1 Khai cao (hay khai khống) doanh thu 1.4.2 Ghi nhận sai niên độ 1.4.3 Giấu công nợ chi phí 10 1.4.4 Không khai báo đầy đủ thông tin 10 1.4.5 Định giá sai tài sản 10 1.5 CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 1.5.1 Mô hình Logit Probit 10 1.5.2 Mô hình đa biến, đa tiêu chuẩn 12 1.5.3 Mô hình theo định luật Benford 12 1.5.4 Mô hình mạng thần kinh (neutral network model) 12 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13 2.1 XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT 13 2.1.1 Tỷ suất nợ 13 Footer Page of 126 Header Page of 126 2.1.2 Tỷ số nợ phải thu/doanh thu Tỷ số hàng tồn kho/Doanh thu 13 2.1.3 Tỷ suất lợi nhuận 14 2.1.4 Tỷ số vốn lưu động/Tổng tài sản 15 2.1.5 Chỉ số Z-score 15 2.2 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN GIẢI THÍCH 16 2.3 LỰA CHỌN MẪU 16 2.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY 17 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 17 3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐƠN BIẾN 17 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY LOGIC 18 3.3 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 22 3.3.1 Đối với công ty kiểm toán 22 3.3.2 Đối với quan quản lý nhà nước 22 3.3.3 Đối với ban quản trị công ty 23 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 24 Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Báo cáo gian lận năm 2002 – 2008 2.1 Đo lường biến giải thích 16 3.1 Kết phân tích hồi quy đơn 17 3.2 Kết kiểm tra tính đa cộng tuyến biến 19 giải thích 3.3 Kết phân tích hồi quy logic báo cáo tài 20 FFS firms non-FFS firms – Mô hình 3.4 Kết phân tích hồi quy logic báo cáo tài 20 FFS firms non-FFS firms – Mô hình DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang hình 1.1 Tam giác gian lận 1.2 Bàn cân gian lận Footer Page of 126 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Gian lận báo cáo tài công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giải pháp phòng ngừa - Mã số: Đ2013 – 04 – 25 - Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Trúc Loan - Thành viên tham gia: PGS.TS Nguyễn Công Phương, ThS Huỳnh Phương Đông, Nguyễn Đức Thu, Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Anh Vũ - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Thời gian thực hiện: 04/2013 – 12/2013 Mục tiêu: Đề tài hướng đến giải mục tiêu bản: - Nhận diện gian lận báo cáo tài công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; - Đưa giải pháp hạn chế phòng ngừa gian lận báo cáo tài cho bên có liên quan, bao gồm: công ty kiểm toán, quan quản lý Nhà nước ban quản trị công ty Tính sáng tạo Nhận diện gian lận báo cáo tài nghiên cứu nhiều nước giới Tuy nhiên, phạm vi hiểu biết tác giả, chưa có nghiên cứu vấn đề thực Việt Nam Nghiên cứu giải vấn đề Tóm tắt kết nghiên cứu Đề tàitỷ số tài xem dấu hiệu Footer Page of 126 Header Page of 126 giúp nhận diện gian lận báo cáo tài chính, bao gồm: tỷ số hàng tồn kho/doanh thu, tỷ số tổng nợ/tổng tài sản, tỷ số vốn lưu động/tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận thuần/tổng tài sản Z-score Theo đó, công tytỷ số hàng tồn kho/doanh thu cao, tỷ số nợ/tổng tài sản cao, tỷ số lợi nhuận thuần/tổng tài sản thấp số Z-score thấp có nhiều khả làm sai lệch báo cáo tài theo kết phân tích hồi quy logic Kết nghiên cứu giúp cho kiểm toán viên, ban quản trị công ty, quan Nhà nước bên liên quan khác sử dụng để nhận diện, từ đưa giải pháp hạn chế phòng ngừa gian lận báo cáo tài công ty niêm yết Tên sản phẩm - Báo cáo toàn văn đề tài; - Bài báo khoa học đăng tạp chí khoa học chuyên ngành Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng Báo cáo tổng hợp thức chuyển giao cho Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế để làm tài liệu Kết nghiên cứu công bố rộng rãi thông qua báo khoa học đăng tạp chí khoa học chuyên ngành Cơ quan Chủ trì Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Chủ nhiệm đề tài ThS Lê Thị Trúc Loan Footer Page of 126 Header Page of 126 INFORMATIONS ON RESEARCH RESULTS General Information Project title: “Frauds in financial statements of listed companies on Ho Chi Minh Stock Exchange and the implications” Code number: Đ2013-04-25 Project Leader: Loan Thi Truc Le, MA Coordinate: Phuong Cong Nguyen, Associate Professor Doctor; Dong Phuong Huynh, MA; Thu Duc Nguyen; Thuy Thi Thanh Phan; Vu Anh Nguyen Implementing Institution: The University of Da Nang – University of Economics Duration: from 4/2013 to 12/2013 Objectives - Detecting frauds in financial statements of listed companies on Ho Chi Minh Stock Exchange; - Some suggestions on reducing frauds in financial statements for auditors, state authorities and governance board Creativeness and innovativeness Detecting frauds in financial statements has been examined in many countries all over the world Nonetheless, there is no attention done in Vietnam as far as the researcher knows This research provides an important contribution to filling the gap in the knowledge of the subject Research results The results identify five factors (including inventory/sale, total debts/total assets, working capital/total assets, net profit/total assets and Z-score) associated with frauds financial statements of listed companies on Ho Chi Minh Stock Exchange The results, therefore, could be of assistance to auditors, state authorities and governance board in reducing the frauds Products - A report of the research; - An article associated with the research Effects, transfer alternatives of research results and applicability - As a reference, study and research of researcher in University of Danang, University of Economics - As an article published on journal of economic studies Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài nước Gian lận báo cáo tài vấn đề mang tính thời Vấn đề quan tâm sau kiện công ty lớn Mỹ bị phá sản mà lý việc chế biến số liệu báo cáo tài ban quản trị công ty tạo Ví dụ điển hình sụp đổ công ty Word Com - tập đoàn viễn thông lớn nước Mỹ liên quan đến gian lận cung cấp số liệu không xác báo cáo tài Rõ ràng, việc phát sai phạm báo cáo tài nhằm đảm bảo tính trung thực trở thành thách thức lớn nhà quản lý doanh nghiệp bên có liên quan Do vậy, gian lận báo cáo tài chủ đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Chẳng hạn, Beasley (1996) tiến hành phân tích kinh nghiệm mối liên hệ thành phần ban giám đốc gian lận báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Mỹ Kết nghiên cứu cho thấy số thành viên độc lập từ bên công ty ban giám đốc nhiều hành động gian lận báo cáo tài giảm Nghiên cứu Rezaee (2002) tập trung nhận diện nguyên nhân, hậu phương pháp ngăn chặn hành vi gian lận báo cáo tài công ty niêm yết Mỹ Nghiên cứu trình bày giải pháp nhằm phát phòng ngừa nhằm giảm thiểu hành động gian lận báo cáo tài chính, bao gồm giải pháp đến phân tích chức năng, vai trò bên có liên quan đến quy trình lập công bố báo cáo tài công ty ban giám đốc, ban kiểm soát, kiểm soát nội bộ, đội ngũ quản lý cấp cao, kiểm toán độc lập, quan quản lý nhà nước Rõ ràng, nhận diện gian lận báo cáo tài nghiên cứu nhiều nước giới Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thực chứng vấn đề thực Việt Nam Tính cấp thiết Gian lận báo cáo tài vấn đề Footer Page 10 of 126 Header Page 19 of 126 10 nhận không với thời kỳ mà phát sinh Doanh thu chi phí kỳ chuyển sang kỳ hay ngược lại để làm tăng giảm thu nhập theo mong muốn 1.4.3 Giấu công nợ chi phí Che dấu công nợ đưa đến giảm chi phí kỹ thuật gian lận phổ biến Báo cáo tài với mục đích khai khống lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế tăng tương ứng với số chi phí hay công nợ bị che dấu Đây phương pháp dễ thực so với phương pháp ngụy tạo giao dịch bán hàng Mặt khác khó bị kiểm toán viên phát thường không để lại dấu vết Có ba phương pháp thực giấu gian lận chi phí: - Không ghi nhận công nợ chi phí; - Vốn hoá chi phí; - Hàng bán trả lại - khoản giảm trừ bảo hành; 1.4.4 Không khai báo đầy đủ thông tin Việc không khai báo đầy đủ thông tin nhằm hạn chế khả phân tích người sử dụng Báo cáo tài Các thông tin thường không khai báo đầy đủ thuyết minh nợ phải trả tiềm tàng, kiện sau ngày kết thúc niên độ, thông tin bên có liên quan, thay đổi sách kế toán 1.4.5 Định giá sai tài sản Việc áp dụng sai phương pháp đánh giá kỹ thuật gian lận phổ biến Việc đánh giá sai thường áp dụng cho khoản mục sau: Hàng tồn kho, khoản phải thu, tài sản mua qua hợp kinh doanh, tài sản cố định, không vốn hoá đầy đủ chi phí vô hình, phân loại không tài sản 1.5 CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.5.1 Mô hình Logit Probit a Mô hình Beneish (Mô hình Probit) Mô hình Probit Beneish (1997), (1999) xác định sau: Mi = βiXi + εi Mi: biến giả, nhận giá trị công ty gian lận giá trị cho công ty không thực gian lận Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 11 βi: hệ số tương quan cho biến độc lập mô hình Xi: ma trận gồm biến giải thích εi: sai số Một số biến giải thích mô hình bao gồm: - Tỷ suất lợi nhuận - Chất lượng tài sản - Khấu hao - Chỉ số phát triển doanh thu - Số ngày hàng tồn kho - Thu nhập bất thường giá cổ phiếu Theo Dechow, Sloan Sweeney (1996), mô hình Beneish cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài hội đánh giá công ty từ khía cạnh khác cách chụp lại tranh toàn cảnh tình hình tài công ty khác Ngoài ra, biến sử dụng mô hình không liên quan đến việc xác định giao dịch bị gian lận thực công ty, mà xác định giao dịch gian lận tương lai b Mô hình Spathis (Mô hình Logit) Khác với mục sử dụng mô hình Beneish năm 1997 1999, Spathis tập trung vào tỷ suất tài nghiên cứu năm 2002 Thay hồi quy xác suất, ông nhấn mạnh hồi quy logic phân tích Theo đó, mô hình Spathis xây dựng năm 2002 có công thức sau, mô hình sử dụng phân tích hồi quy logic cho công ty thực gian lận công ty không thực gian lận theo biến độc lập E(y): biến phụ thuộc, nhận giá trị công ty gian lận giá trị cho công ty không thực gian lận b0: hệ số góc b1, b2, …, bn: hệ số tương quan biến độc lập X1, X2, …, Xn: biến độc lập, cụ thể sau: Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 12 FFS = b0 + b1(Nợ/Vốn chủ sở hữu) + b2(Doanh thu/Tổng tài sản) + b3(Lãi gộp/Doanh thu) + b4(Nợ phải thu/Doanh thu) + b5(Lãi gộp/Tổng tài sản) + b6(Vốn lưu động/Tổng tài sản) + b7(Doanh thu/Tổng tài sản) + b8(Hàng tồn kho/Tổng tài sản) + b9(Tổng nợ/Tổng tài sản) + b10(Chi phí tài chính/Chi phí hoạt động) + b11(Thuế/Doanh thu) + b12(Doanh Altman Z-score) 1.5.2 Mô hình đa biến, đa tiêu chuẩn Phương pháp UTADIS, thường sử dụng quản trị tài chính, phân tích rủi ro tín dụng, tính toán rủi ro quốc gia, lựa chọn danh mục đầu tư, …, sử dụng việc phát gian lận thông tin tài nghiên cứu Spathis, Doumpos Zopounidis (2004) Nghiên cứu sử dụng biến mô hình Logit Spathis (2002) thiết lập đường cong khác để phân loại công ty gian lận hay không thông qua giới hạn giới hạn đường cong 1.5.3 Mô hình theo định luật Benford Durtschi, Hillison Pacini (2004) nghiên cứu việc vận dụng định luật Benford phát gian lận thông tin tài Định luật dựa quan sát đặc trưng có số số xuất thường xuyên số khác Chẳng hạn, nhóm liệu đó, kết quan sát có 30% số bắt đầu số Nghiên cứu việc phân tích số dựa định luật Benford kiểm toán viên sử dụng hiệu việc phát gian lận 1.5.4 Mô hình mạng thần kinh (neutral network model) Mô hình mạng thần kinh gồm có phần: đầu vào nơi dây thần kinh kết nối với – biến độc lập thống kê, đầu – biến phụ thuộc thống kê phần ẩn – nằm đầu vào đầu ra, có chức truyền tín hiệu từ đầu vào chuyển tín hiệu đến đầu Nghiên cứu Kucukkocaoglu, Benli Kucuksozen (2005) sử dụng mô hình mạng thần kinh để phát gian lận báo cáo tài 126 công ty phi tài niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Istanbul giai đoạn 1992-2002 Nghiên cứu sử Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 13 dụng đầu vào bao gồm biến độc lập mô hình Beneish (1997), (1999) biến: phần trăm tỷ suất hàng tồn kho/doanh thu phần trăm tỷ suất chi phí tài chính/doanh thu Đầu nghiên cứu phân loại công ty có thực gian lận báo cáo tài hay không Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT 2.1.1 Tỷ suất nợ Tỷ số nợ cao gia tăng khả gian lận báo cáo tài chuyển rủi ro từ chủ sở hữu ban quản lý sang chủ nợ (Chow Rice, 1982) Ngoải ra, tỷ số nợ cao gây áp lực khoản cao cho nhà quản lý Mà theo Donald R Cressey, áp lực, mà cụ thể áp lực tài chính, ba động dẫn đến hành vi gian lận Điều đưa đến kết tỷ số nợ cao làm gia tăng khả gian lận báo cáo tài Vì vậy, giả thuyết xây dựng : H1 : Tỷ suất nợ doanh nghiệp có mối quan hệ tỷ lệ thuận với khả gian lận báo cáo tài 2.1.2 Tỷ số nợ phải thu/doanh thu Tỷ số hàng tồn kho/Doanh thu Một số tiêu doanh thu, nợ phải thu hàng tồn kho báo cáo tài có khả bị gian lận (Shilit, 1993; Green, 1991; Loebbecke et al., 1989; Wright Ashton, 1989) Các nghiên cứu Persons (1995), Schilit (1993), Stice (1991), Green (1991) Feroz et al (1991) đưa kết luận nhà quản lý gian lận tài khoản nợ phải thu thông qua khai khống doanh thu Tác giả kiểm tra điều thông qua sử dụng tỷ suất nợ phải thu/doanh Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 14 thu, quán với nghiên cứu Fanning and Cogger (1998) Green (1991) Ngoài ra, tài khoản nợ phải thu phụ thuộc vào ước tính kế toán nợ phải thu khó đòi Tương tự, tài khoản hàng tồn kho phụ thuộc vào ước tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do đó, tài khoản thường nhà quản trị sử dụng việc thực gian lận (Summer Sweeney, 1998) Loebbecke et al (1989) phát tài khoản hàng tồn kho nợ phải thu liên quan đến 22% 14% hành vi gian lận mẫu nghiên cứu Nhiều nhà nghiên cứu Vanasco (1998), Persons (1995), Schilit (1993) Stice (1991) đưa kết nhà quản lý gian lận khoản mục hàng tồn kho Các công ty không ghi nhận doanh thu đồng thời với giá vốn hàng bán, dẫn đến gia tăng lãi gộp, lợi nhuận làm “đẹp” bảng cân đối kế toán Một hình thức gian lận khác báo cáo giá trị hàng tồn kho thấp giá gốc giá trị thực Công ty lựa chọn việc không ghi nhận số lượng hàng tồn kho bị lỗi thời Kết tỷ số nợ phải thu/doanh thu tỷ số hàng tồn kho/doanh thu lựa chọn để xem xét Vì vậy, giả thuyết xây dựng sau : H2 : Tỷ số nợ phải thu/doanh thu công ty niêm yết có mối quan hệ tỷ lệ thuận với khả gian lận báo cáo tài H3 : Tỷ số hàng tồn kho/doanh thu công ty niêm yết có mối quan hệ tỷ lệ thuận với khả gian lận báo cáo tài 2.1.3 Tỷ suất lợi nhuận Công ty hoạt động có lợi nhuận thấp thường chịu áp lực từ cổ đông, từ chủ nợ, … lớn công ty hoạt động có lợi nhuận cao Theo lý giải Cressey, gặp khó khăn kinh doanh, người biết tự thừa nhận thất bại mình, họ nắm giữ chức vụ cao tổ chức, trường hợp này, mong muốn tiếp tục trì gia tăng lợi nhuận để bảo vệ vị trí áp lực dẫn họ đến hành vi sai phạm Cách tiếp cận dựa kỳ vọng nhà quản lý trì cải thiện mức lợi nhuận khứ, mà không cần quan tâm đến tiêu khác (Summers Sweeney, 1998) Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 15 Nếu kỳ vọng không tương xứng với thực tế quản lý động để họ thực gian lận báo cáo tài Loebbecke et al (1989) 35% công ty mẫu nghiên cứu thực gian lận lợi nhuận Do đó, giả thuyết xây dựng : H4 : Tỷ suất lợi nhuận công ty niêm yết có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với khả gian lận báo cáo tài 2.1.4 Tỷ số vốn lưu động/Tổng tài sản Vốn lưu động thước đo tài đại diện cho tính khoản doanh nghiệp Công ty có tính khoản thấp có động lớn việc gian lận báo cáo tài Theo Loebbecke et al (1989), điều kiện tài thấp thúc đẩy số nhà quản lý tìm cách cải thiện vị trí tài công ty nhằm củng cố vị trí thu nhập Nghiên cứu Loebbecke et al (1989) 19% công ty gian lận mẫu nghiên cứu bị đối mặt với vấn đề toán Vì vậy, giả thuyết xây dựng : H5 : Tỷ số vốn lưu động/Tổng tài sản công ty niêm yết có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với khả gian lận báo cáo tài 2.1.5 Chỉ số Z-score Khó khăn tài xem động gian lận báo cáo tài (Bell et al., 1993; Stice, 1991; Loebbecke et al., 1989; Kreutzfeldt Wallace, 1986) Công ty hoạt động hiệu có động lớn việc gian lận báo cáo tài Kết nghiên cứu Hamer (1983) hầu hết mô hình nghiên cứu dự đoán khả phá sản tương tự Theo Bell et al (1983), Loebbecke et al (1989), điều kiện tài thấp thúc đẩy số nhà quản lý không trung thực tìm cách cải thiện vị trí tài công ty nhằm giảm đe dọa bị việc cố gắng trục lợi nhiều tốt trước công ty bị phá sản Thêm vào đó, điều kiện tài ám môi trường kiểm soát yếu kém- điều kiện cho phép gây gian lận (AICPA, 1997) Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 16 Vì vậy, tác giả sử dụng Z-score Altman (1968, 1983) biến giải thích để nghiên cứu mối quan hệ gian lận báo cáo tài tình trạng khó khăn tài Việc sử dụng biến Zscore có hạn chế sử dụng cách 30 năm để xây dựng mô hình dự đoán phá sản công ty chế tạo Mỹ Tuy nhiên, sử dụng số nghiên cứu gần đây, Summers Sweeney (1998), Spathis (2002) Giả thuyết đặt : H6 : Chỉ số Z-score công ty niêm yết có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với khả gian lận báo cáo tài 2.2 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN GIẢI THÍCH Bảng 2.1 – Đo lường biến giải thích Biến giải thích Định nghĩa Mối quan hệ dự báo Tỷ suất nợ Tổng nợ/ Tổng tài sản + Tỷ số Nợ phải Nợ phải thu/Doanh thu + thu/Doanh thu Tỷ số Hàng tồn Hàng tồn kho/Doanh thu + kho/Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản Tỷ số vốn lưu Vốn lưu động/Tổng tài sản động/Tổng tài sản Z-score 1,2 (Vốn lưu động/Tổng tài sản) + 1,4 (Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản) + 3,3 (Lợi nhuận trước lãi thuế/Tổng tài sản) + 0,06 (Giá trị thị trường vốn chủ sở hữu/Giá trị ghi sổ tổng nợ) + 1,0 (Doanh thu/Tổng tài sản) 2.3 LỰA CHỌN MẪU Cỡ mẫu gồm báo cáo tài công bố năm 2012 50 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Nhất quán với nghiên cứu trước (Spathis, 2002), công ty tài bị loại khỏi nghiên cứu đặc thù công ty Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 17 quy mô cở mẫu đảm báo tính tin cậy việc suy rộng cho tổng thể Cở mẫu chọn bao gồm 25 công ty xem có gian lận báo cáo tài (FFS firms) 25 công ty xem gian lận báo cáo tài (non-FFS firms) 2.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY Các mô hình hồi quy theo thể sau: FFS = b0 + b1(Tổng nợ/Tổng tài sản) + b2(Nợ phải thu/Doanh thu) + b3(Hàng tồn kho/Doanh thu) + b4(Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản) + b5 (Vốn lưu động /Tổng tài sản) + ε (Mô hình 1) FFS = b0 + b1(Tổng nợ/Tổng tài sản) + b2(Nợ phải thu/Doanh thu) + b3(Hàng tồn kho/Doanh thu) + b4(Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản) + b5 (Vốn lưu động /Tổng tài sản) + b6(Z) + ε (Mô hình 2) Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐƠN BIẾN Bảng 3.1 – Kết phân tích hồi quy đơn Variables REC/SAL NP/TA WC/TA INV/SAL TD/TA Z Mean Std dev Non-false False Non-false False 0,401 1,575 0,321 5,779 0.070 -0,018 0,062 0,089 0,242 0,047 0,212 0,241 0,171 0,326 0,156 0,660 0,399 0,601 0,198 0,233 1,875 0,698 0,745 0,940 Trong đó: REC/SAL NP/TA WC/TA INV/SAL : Khoản phải thu/Doanh thu : Lợi nhuận thuần/ Tổng tài sản : Vốn lưu động/Tổng tài sản : Hàng tồn kho/Doanh thu Footer Page 26 of 126 t-test -1,410 5,028 3,902 -1,623 -3.698 6,282 Sig (twotailed) 0,193 0,000 0,000 0,086 0,000 0,000 Header Page 27 of 126 18 TD/TA : Tổng nợ/Tổng tài sản Z : Z-score Bảng 3.1 thể giá trị trung bình, độ lệch tiêu chuẩn ttests tỷ số cho công ty không thực gian lận công ty gian lận Phân tích hồi quy đơn đưa kết số biến hữu ích nhận diện gian lận báo cáo tài Theo đó, khác biệt giá trị trung bình tỷ số tài công ty FFS công ty non-FFS có ý nghĩa thống kê cao (p < 0,01) thể tỷ số có liên quan đến gian lận báo cáo tài Kết tỷ số NP/TA, WC/TA, GP/TA, TD/TA Z-score có ý nghĩa thống kê Giá trị thấp NP/TA công ty FFS so với công ty non-FFS công ty này, đối mặt với khó khăn lợi nhuận thấp mối quan hệ với tài sản doanh thu, cố gắng gian lận cách gia tăng doanh thu giảm chi phí để cải thiện báo cáo lãi lỗ (Spathis, 2002) Tỷ số WC/TA công ty FFS có giá trị tài sản lưu động thấp thể vấn đề khả toán công ty Vốn lưu động thấp có mối quan hệ đến vấn đề khó khăn tài theo nghiên cứu Bonner et al (1998) Công ty FFS dường có tỷ số TD/TA cao hơn, nhiều công ty thực gian lận báo cáo tài tình trạng khó khăn tài (Fanning Cogger, 1998; Summers Sweeney, 1998) Đây động thúc nhà quản lý thực gian lận Khả nhận dạng gian lận khoản mục khoản phải thu (REC/SAL) rõ ràng khó khăn (t=-1,410, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phòng ngừa, Gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phòng ngừa, Gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phòng ngừa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay