Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn ở Đà Nẵn

50 93 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GIẢMTHỪA CÔNG SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2013-04-24 Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Thị Liên Đà Nẵng, 12/2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GIẢMTHỪA CÔNG SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2013-04-24 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Đà Nẵng, 12/2013 Footer Page of 126 Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Header Page of 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁCH SẠN, MÙA THẤP ĐIỂM VÀ DƢ THỪA THỊ TRƢỜNG 1.1 Du lịch, khách sạn 1.1.1 Du lịch 1.1.2 Khách sạn 1.2 Tính mùa vụ mùa thấp điểm khách sạn 1.2.1 Tính mùa vụ du lịch 1.2.2 Mùa thấp điểm khách sạn 1.3 Cung - cầu hàng hóa, tình trạng tối thiểu lỗ điểm đóng cửa doanh nghiệp 1.3.1 Cung hàng hóa 1.3.2 Cầu hàng hóa 1.3.3 Tình trạng tối thiểu lỗ điểm đóng doanh nghiệp 1.4 Trạng thái dƣ thừa thị trƣờng phƣơng pháp giảm tình trạng dƣ thừa 1.4.1 Trạng thái cân thị trƣờng tình trạng dƣ thừa thị trƣờng 1.4.2 Những cách thức can thiệp làm giảmthừa thị trƣờng 1.5 Ứng dụng lý thuyết kinh tế vi mô giảm tình trạng dƣ thừa thị trƣờng hàng hóa phòng ốc khách sạn 10 1.5.1 Đƣờng cung đƣờng cầu khách sạn ngắn hạn 10 1.5.2 Những cách thức ứng dụng kinh tế học vi mô làm giảm tình trạng dƣ thừa phòng ốc khách sạn mùa thấp điểm 11 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DƢ THỪA PHÒNG ỐC CÁC KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG MÙA THẤP ĐIỂM 13 2.1 Thành phố Đà Nẵng điều kiện phát triển du lịch 13 2.1.1 Tình hình nguồn cung phòng ốc 13 2.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch 13 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh lƣu trú 13 2.2.1 Tình hình nguồn cung phòng ốc 13 2.2.2 Tình hình khách hàng 13 Footer Page of 126 Header Page of 126 2.2.3 Kết kinh doanh 14 2.3 Tính mùa vụ mùa thấp điểm kinh doanh khách sạn Đà Nẵng 14 2.3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tính mùa vụ du lịch Đà Nẵng 14 2.3.2 Quy luật tính thời vụ khách sạn Đà Nẵng 15 2.3.3 Tác động trạng thái dƣ thừa công suất mùa thấp điểm 17 2.4 Điều tra nguyên nhân cách khắc phục tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm 19 2.4.1 Mục đích, đối tƣợng, thời gian điều tra 19 2.4.2 Cách tiếp cận phƣơng pháp điều tra 20 2.4.3 Kết phân tích thống kê mô tả kiểm định 22 2.4.4 Kết luận chung kết điều tra 22 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP LÀM GIẢMTHỪA CÔNG SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG 23 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020 23 3.1.1 Mục tiêu phát triển 23 3.1.1.1 Mục tiêu tổng quát 23 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020 24 3.1.3 Cơ hội – đe dọa, điểm mạnh - điểm yếu ngành kinh doanh khách sạn mùa thấp điểm 25 3.2 Phƣơng hƣớng làm giảm tình trạng dƣ thùa mùa thấp điểm khách sạn Đà Nẵng 27 3.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm 28 3.2.2 Giảm giá sâu phòng ốc mùa thấp điểm 28 3.2.3 Tăng cầu hàng hóa phòng ốc khách sạn 29 3.3 Các giải pháp nhằm giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm khách sạn Đà Nẵng 30 3.3.1 Các giải pháp cung 30 3.3.2 Các giải pháp làm tăng cầu cầu 31 3.4 Các kiến nghị với quan quản lý nhà nƣớc, dự đoán kết hƣớng phát triển đề tài 35 3.4.1 Các kiến nghị với quan quản lý nhà nƣớc 35 Footer Page of 126 Header Page of 126 3.4.2 Dự đoán kết 36 3.4.3 Hiệu công tác chuyển giao kết nghiên cứu 36 KẾT LUẬN 38 Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 2.1: Nguồn cung phòng ốc Khách sạn Đà Nẵng Bảng 2.2: Số lƣợt khách quốc tế đến Đà Nẵng theo tháng giai đoạn 2008 – 2011 Bảng 2.3: Hệ số thời vụ lƣợng du khách quốc tế Đà Nẵng theo tháng giai đoạn 2008 - 2011 Bảng 2.4: Số lƣợt khách nội địa đến Đà Nẵng theo tháng giai đoạn 2008 – 2011 Bảng 2.5: Hệ số thời vụ lƣợng du khách nội địa Đà Nẵng theo tháng giai đoạn 2008 – 2011 Bảng 2.6: Số lƣợt khách đến Đà Nẵng từ tháng đến tháng 12 giai đoạn 2007-2011 Bảng 2.7: Phân tích số thời vụ du lịch thành phố Đà Nẵng Bảng 3.1: Số lƣợt khách doanh thu kế hoạch giai đoạn 2013 - 2020 Hình 2.1:Biểu đồ hệ số thời vụ lƣợng khách quốc tế đến Đà Nẵng Hình 2.2:Biểu đồ hệ số thời vụ lƣợng khách nội địa đến Đà Nẵng Hình 2.3:Biểu đồ biểu diễn quy luật thời vụ du lịch thành phố Đà Nẵng Hình 3.1: Đƣờng cung thị trƣờng loại phòng loại hạng khách sạn Footer Page of 126 Header Page of 126 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Giảmthùa công suất mùa thấp điểm khách sạn Đà Nẵng - Mã số: Đ2013-04-24 - Chủ nhiệm: LÊ THỊ LIÊN - Thành viên tham gia: TRẦN NIÊN TUẤN, LÊ THỊ THANH HƢƠNG - Cơ quan chủ trì: Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: từ 04/2013 đến 12/2013 Mục tiêu: - Tìm hiểu lý việc khách sạn Đà Nẵng thực giảm giá mùa thấp điểm - Tìm hiểu nguyên nhân gây tƣợng dƣ thừa công suất khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm - Tìm hiểu khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm - Tìm hiểu mong muốn khách sạn việc hạn chế tính trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm Tính sáng tạo: Đà Nẵng xây dựng thành phố phát triển du lịch Đà Nẵng có nhiều lợi để đạt đƣợc mục tiêu Theo số lƣợng doanh nghiệp kinh doanh du lịch không ngừng tăng lên, đặc biệt ngành khách sạn Số lƣợng phòng lƣu trú tăng lên tƣơng lai Điều không ảnh hƣởng đến mùa cao điểm nhu cầu khách du lịch lớn, Đà Nẵng đƣợc xem nơi đáng đến Tuy nhiên, khoảng thời gian từ tháng tháng đến tháng cuối tháng 12 hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh du lịch Đà Nẵng nói chung khách sạn nói riêng luôn rơi vào tình trạng ế ẩm Doanh thu tháng giảm sút trầm trọng, có tháng khoảng 10% Điều này, gây khó khăn lớn việc phát triển du lịch Đà Nẵng nói chung khách sạn nói riêng Footer Page of 126 Header Page of 126 Để giải tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm, từ nhiều năm khách sạn Đà Nẵng áp dụng cách thức giảm giá Tuy nhiên, cách làm hiệu quả, chứng tình trạng ảm đạm mùa thấp điểm diễn thƣờng xuyên Năm 2013, thành phố phát động chƣơng trình kích cầu mùa thấp điểm, nhƣng phạm vi thu hút hẹp mức độ hiệu yếu Điều cho thấy, khách sạn tự xoay xở mùa thấp điểm với phát động kích cầu đơn giản nhƣ Sở văn hóa-thể thao-du lịch Đà Nẵng giải đƣợc tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm khách sạn Vì thế, quyền thành phố Đà Nẵng mà trƣớc hết Sở văn hóa-thể thao-du lịch Đà Nẵng cần phải xác định rõ nhân tố ảnh hƣởng đến việc làm tăng công suất mùa thấp điểm đƣa cách thức can thiệp phù hợp Nhận thức vấn đề trên, nhóm tác giả định thực đề tài: “Giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm khách sạn Đà Nẵng” Tóm tắt kết nghiên cứu Trên quan điểm kích cầu làm tăng lƣợng tiêu thụ hàng hóa đó, nhóm tác giả theo đuổi mục tiêu kích cầu hàng hóa phòng ốc khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm Bài báo sử dụng cách tiếp cận kinh tế học vi mô để giải vấn đề Việc kích cầu hai cách thức, là: giảm giá sâu tác động vào yếu tố làm tăng cầu Đề tài chứng minh sở việc theo hai hƣớng chủ đạo hoàn toàn khả thi Từ đó, báo đề xuất giải pháp UBND thành phố Đà Nẵng Sở văn hóa - thể thao - du lịch Đà Nẵng để thực kích cầu khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm Nhóm tác giả báo tham vọng đóng góp nghiên cứu hữu ích ngƣời làm công tác quản lý nhà nƣớc du lịch giúp khách sạn Đà Nẵng thoát khỏi tác động tiêu cực mùa thấp điểm Footer Page of 126 Header Page of 126 Tên sản phẩm: Bài báo: “Kích cầu mùa thấp điểm cho khách sạn thành phố Đà Nẵng dƣới góc độ Kinh tế học vi mô”, Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng số 48, phát hành vào tháng 12 năm 2013 Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng: - Đề tài có khả giúp cho Sở Văn hóa- Thể thao – Du lịch Đà Nẵng thực giải pháp để giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm cho khách sạn Đà Nẵng - Đề tài giúp DN nhận thức rõ ràng cách thức, hợp tác toàn ngành kinh doanh khách sạn Đà Nẵng, để tất hƣởng lợi giảm tình trạng ế ẩm mùa thấp điểm Ngày 24 tháng 12 năm 2013 Cơ quan Chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) Lê Thị Liên Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information: Project title: Stimulate the consumption of hospitality services during off-season in Da Nang, using microeconomics approaches Code number: Đ2013-04-24 Project Leader: LE THI LIEN Coordinator: TRAN NIEN TUAN, LE THI THANH HUONG Implementing institution: Danang university of Economics, University of Danang Duration: from 4/2013 to 12/2013 Objective(s): - Finding the reasons of hotel price reducing during off-season in Da Nang - Causes of the low product performance in hotel during offseason in Da Nang - Target customers during off-season in Da Nang - Demand of target customer during off-season in Da Nang - Wants of hotels to reduce the low product performance in hotel during off-season in Da Nang Creativeness and innovativeness: To resolve the low product performance in hotel during offseason in Da Nang, hotels in Danang only use the way reducing the prices However, this solution is not effectiveness, for example, this situation is being continued In 2013, many programes to increase the demand of tourists during off-season in Da Nang, however, the demand rises slightly Therefore, only hotels reduce the prices of services and basic movetivating programes of Da Nang Government and Department of Culture, Sports and Tourism in order to stimulate the demand of hotels during bust time Inconclusion, Da Nang Government and Department of Culture, Sports and Tourism need to be determined specify the mirror prefix may affects increase the low product performance during off- Footer Page 10 of 126 Header Page 36 of 126  Xây dựng quy định nghiêm ngặt môi trƣờng, dịch vụ, văn hóa xã hội Xây dựng hệ thống lữ hành phục vụ khách tốt nhất, hiệu uy tín 3.1.2.4 Định hƣớng liên kết, hợp tác hoạt động du lịch Tăng cƣờng mối liên kết ba lĩnh vực ngành, liên kết ngành, lĩnh vực khác; đồng thời mở rộng liên kết, hợp tác với địa phƣơng nƣớc, liên kết với nƣớc nằm tuyến Hành lang Kinh tế Đông -Tây, liên kết, hợp tác với nƣớc khu vực Đông Nam Á giới nhằm nâng cao hiệu kinh doanh du lịch thành phố 3.1.2.5 Định hướng chung đầu tư phát triển Triển khai theo quy hoạch sở dự án đầu tƣ đƣợc đánh giá tác động môi trƣờng theo quy định, cần đặc biệt ƣu tiên dự án trọng điểm 3.1.2.6 Định hướng xúc tiến, quảng bá du lịch Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch dƣới nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thu hút du khách đến với Đà Nẵng ngày tăng khách quốc tế nội địa Kết luận: Với mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển du lịch đƣợc quyền thành phố xác định Quy mô phòng ốc khách sạn Đà Nẵng lớn, điều làm cho ngành khách sạn Đà Nẵng ngày lớn mạnh thêm bên cạnh tiềm ẩn tình trạng ảm đạm mùa thấp điểm 3.1.3 Cơ hội – đe dọa, điểm mạnh - điểm yếu ngành kinh doanh khách sạn mùa thấp điểm 3.1.3.1 Cơ hội Về môi trƣờng kinh tế Mặc dao động khác qua năm gần đây, Đà Nẵng địa phƣơng có mức độ tăng trƣởng kinh tế cao so với mặt chung nƣớc Về môi trƣờng tự nhiên, văn hóa xã hội - Tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú - Tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng hấp dẫn - Kết cấu hạ tầng xã hội thuận lợi Footer Page 36 of 126 25 Header Page 37 of 126 - Ngƣời dân Đà Nẵng tiếng thân thiện, lịch Đà Nẵng điểm đến có mức độ an toàn xã hội nƣớc - Nhu cầu trải nghiệm du lich ngày gia tăng Việt Nam Về môi trƣờng trị pháp luật: Bộ văn hóa-thể thao-du lịch, Tổng cục du lịch Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã, tạo chế thuận lợi cho phát triển du lịch cho thành phố du lịch nhƣ Đà Nẵng Về môi trƣờng toàn cầu :Nền kinh tế toàn cầu nóng dần lên, thu nhập bình quân đầu ngƣời gia tăng, kinh doanh khách sạn hƣởng lợi theo - Trong thời gian từ tháng đến tháng 12 Đà Nẵng mùa mƣa nhƣng nhiệt độ lại không lạnh, đó, thời gian thời gian lạnh giá nhiều quốc gia, nhu cầu nghỉ dƣỡng tránh đông tăng lên Đà Nẵng có sách thích hợp 3.1.3.2 Đe dọa Môi trƣờng kinh tế - Việt Nam, kinh tế gặp nhiều khó khăn, làm cho dịch vụ du lịch nói chung, dịch vụ khách sạn nói riêng trở thành hàng hóa xa xỉ khoảng vài năm tới - Việc tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn tình trạng nợ xấu Môi trƣờng tự nhiên, văn hóa-xã hội - Thời tiết không phù hợp nguyên nhân giảm sút hấp dẫn ƣu đãi thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng - Các tài nguyên du lịch nhân văn có giá trị Đà Nẵng lễ hội không rơi vào thời kỳ thấp điểm, nguyên nhân quan trọng ảnh hƣởng đến giảm công suất mùa thấp điểm Về lực lƣợng cạnh tranh môi trƣờng ngành khách sạn Đà Nẵng - Các khách sạn Đà Nẵng vào mùa thấp điểm rơi vào giai đoạn tái tổ chức ngành, thời kỳ nguy hiểm nhất, cạnh tranh giá dội Sự cạnh tranh khách sạn Đà Nẵng với mà khách sạn khác phạm vi nƣớc, chí với nhiều nƣớc khác khu vực có mùa mƣa bão tƣơng tự Việt Nam Footer Page 37 of 126 26 Header Page 38 of 126 - Quyền lực ngƣời mua cao mùa mƣa bão thay lớn cung lớn cầu Về hàng hóa dịch vụ bổ sung - Sân bay quốc tế Đà Nẵng có đƣờng bay quốc tế - Các dự án đầu tƣ du lịch - dịch vụ đăng ký nhiều, nhƣng triển khai chậm chạp Cho đến sản phẩm du lịch Đà Nẵng nghèo, chƣa có nét riêng chƣa có sản phẩm du lịch đặc trƣng cho mùa mƣa bão - Chính quyền chƣa có đầu tƣ cho hoạt động truyền thông du lịch vào mùa thấp điểm 3.1.3.3 Điểm mạnh - Đà Nẵng có hệ thống khách sạn với đủ loại hạng - Hầu hết khách sạn khách sạn có nhiều năm kinh nghiệm địa bàn Đà Nẵng, kinh doanh khách sạn nơi khác - Đà Nẵng có hiệp hội du lịch hiệp hội khách sạn tổ chức có tác động lớn đến thành công kinh doanh khách sạn mùa thấp điểm - Các khách sạn Đà Nẵng tƣơng lai gần có khả lớn việc tiếp cận đội ngũ nguồn nhân lực có chất lƣợng cao đƣợc đào tạo trƣờng đào tạo du lịch có kinh nghiệm nƣớc - Đối với số lƣợng lớn du khách, Đà Nẵng có vị trí tốt tâm trí họ 3.1.3.4 Điểm yếu - Các chủ khách sạn nhà quản trị họ chƣa có kinh nghiệm để tăng doanh thu mùa thấp điểm - Nguồn nhân lực khách sạn yếu chất lƣợng so với yêu cầu khách hàng tất loại hạng khách sạn - Chƣa có gắn kết khách sạn việc tìm cách tăng doanh thu mùa thấp điểm 3.2 Phƣơng hƣớng làm giảm tình trạng dƣ thùa mùa thấp điểm khách sạn Đà Nẵng Giảm sâu giá phòng ốc nhƣng đảm bảo lề an toàn tăng cầu Footer Page 38 of 126 27 Header Page 39 of 126 3.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm Khách quốc tế: khách MICE khách du lịch nghỉ dƣỡng Khách nội địa gồm: Khách nội địa MICE; Khách nội địa công vụ ; Khách nội địa sinh viên tỉnh khác; Khách muốn trải nghiệm vào mùa mƣa 3.2.2 Giảm giá sâu phòng ốc mùa thấp điểm 3.2.2.1 Cơ sở định hƣớng Thứ nhất: Cấu trúc chi phí ngành kinh doanh khách sạn khách với ngành khác Biến phí AVC chiếm tỉ trọng nhỏ định phí AFC lại chiếm tỉ trọng lớn Điều có nghĩa mức giá để đóng cửa doanh nghiệp P = AVC thấp Khách sạn cần đƣa mức giá cao chi phí biến đổi bình quân AVC an toàn Và chi phí biến đổi bình quân thấp cho phép khách sạn giảm giá sâu an toàn Qua tìm hiểu ngƣời có kinh nghiệm kinh doanh khách sạn, đƣợc biết giảm đến 75% ngƣỡng an toàn Thứ hai: Ngành khách sạn vào mùa thấp điểm vào giai đoạn tái tổ chức ngành Lúc này, cạnh tranh giá dội Khi rút lui khỏi ngành, cách đối đầu với cạnh tranh giá Nếu khách sạn Đà Nẵng không làm đƣợc chắn thua so với địa phƣơng khác Thứ ba: Đối với tour du lịch, thông thƣờng tiền cho phòng lƣu trú chiếm 50% giá tour vào mùa du lịch thông thƣờng Thế nên, giảm giá 70% giá phòng ốc cho dịch vụ khác không giảm làm giảm khoảng 35% giá toàn tour Trong trƣờng hợp dịch vụ khác giảm giá giá tour giảm 40% đến 50% Thứ tƣ: Việc giảm giá phòng sâu làm lƣợng tiêu thụ phòng ốc tăng lên doanh thu dịch vụ bổ dung khách sạn tăng lên doanh thu toàn tăng lên Thứ năm: hàng hóa dịch vụ du lịch nói chung dịch vụ phòng ốc nói riêng có hai đặc điểm chứng tỏ hàng hóa có mức độ co giãn với giá cao, là: chiếm tỉ trọng lớn thu nhập ngƣời tiêu dùng; khoảng thời gian cho định tiêu dùng dài Khi Footer Page 39 of 126 28 Header Page 40 of 126 độ co giãn với giá cao giảm giá làm tăng doanh thu theo quy luật kinh tế học vi mô 3.2.2.2 Định hướng: Sở văn hóa, thể thao du lịch Đà Nẵng cần tạo sách phù hợp để khách sạn thực giảm giá sâu mùa thấp điểm 3.2.3 Tăng cầu hàng hóa phòng ốc khách sạn 3.2.3.1 Cơ sở việc tăng cầu hàng hóa phòng ốc khách sạn Đà Nẵng Tăng sở thích tiêu dùng phòng ốc: mùa thấp điểm dịch vụ lƣu trú chất lƣợng cao, sản phẩm bổ sung khách sạn nhƣ toàn thành phố có chất lƣợng cao kết hợp với mức độ hấp dẫn cao, đa dạng mẻ Giảm giá dịch vụ bổ sung khách sạn toàn thành phố: Điều hoàn toàn làm đƣợc UBND Đà Nẵng, Sở văn hóa - thể thao - du lịch tạo chế thích hợp để tất doanh nghiệp vận tải, ăn uống, lữ hành, điểm thu hút du lịch, quầy hàng bán đồ lƣu niệm đặc sản tham gia chƣơng trình kích cầu, cam kết giảm giá Tăng số lƣợng ngƣời tiêu dùng: Điều khả thi Sở văn hóa-thể thao-du lịch có truyền thông hiệu để tăng lƣợng du khách Tăng độ tin cậy giảm giá khách sạn mùa thấp điểm: Điều khả thi nếu du khách tin tƣởng chắn khách sạn Đà Nẵng giảm giá sâu, nhƣng chất lƣợng không giảm Mức độ tin cậy vừa phụ thuộc vào cam kết khách sạn trƣớc Sở sau trƣớc khách hàng mình, vừa phụ thuộc vào cam kết Sở trƣớc toàn khách hàng nƣớc Điều phụ thuộc vào việc truyền thông hiệu quả, thật 3.2.3.2 Những phương hướng để tăng cầu a Phƣơng hƣớng tăng sở thích khách hàng - Tác động vào nhận thức chủ khách sạn vấn đề: Cần đảm bảo chất lƣợng dịch vụ lƣu trú dịch vụ khác mùa thấp điểm Đồng thời khách sạn nhận thức đƣợc cần phải đảm bảo dịch vụ khác phong phú, đầy đủ, phù hợp với mùa mƣa Footer Page 40 of 126 29 Header Page 41 of 126 bão phù hợp với loại khách hàng.Tạo chế thuận lợi để giúp khách sạn doanh nghiệp kinh doanh du lịch toàn thành phố nâng cao chất lƣợng làm phong phú hệ sản phẩm b Phƣơng hƣớng giảm giá dịch vụ bổ sung khách sạn toàn thành phố Tác động vào nhận thức tầm quan trọng gợi ý phƣơng pháp xác định giá mùa thấp điểm Tạo chế thuận lợi để khuyến khách doanh nghiệp giảm giá Tạo chế để có đồng thuận diện rộng cam kết giảm giá thực chế tài khuôn khổ địa phƣơng không liên quan đến văn luật c Về tăng tăng số lƣợng ngƣời tiêu dùng tăng độ tin cậy giảm giá du khách mùa thấp điểm Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với khách hàng trọng điểm Tăng cƣờng truyền thông hiệu Đà Nẵng vào mùa mƣa Các chiến lƣợc truyền thông nhằm vào khách hàng trọng điểm mùa mƣa 3.3 Các giải pháp nhằm giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm khách sạn Đà Nẵng 3.3.1 Các giải pháp cung Phƣơng pháp giáo dục: - Tố chức buổi hội thảo, tòa đàm tất khách sạn Đà Nẵng để phổ biến cần thiết phải giảm giá phòng ốc mùa thấp điểm Những nội dung gợi ý cần đề cập tới buổi tọa đàm là: + Lề an toàn giá mùa thấp điểm P = AVC (giá chi phí biến đổi bình quân) Vì thế, giá đƣa cao chi phí biến đổi bình quân đƣợc + Phổ biến nhiều cách thức để định giá phòng khách sạn lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tế thành công + Trƣớc hết lôi kéo chủ khách sạn tham gia vào hiệp hội khách sạn Đà Nẵng Sau phát động chƣơng trình kích cầu, thành viên tự nguyện cam kết giảm giá sâu mùa thấp điểm Kết Footer Page 41 of 126 30 Header Page 42 of 126 giá ngành giảm xuống có tƣơng đồng định giá khách sạn đồng hạng chất lƣợng Phƣơng pháp hành chính: đƣa hình phạt cho việc không thực cam kết giảm giá Phƣơng pháp kinh tế - Ngành kinh doanh lƣu trú phải chịu mức thuế GTGT cao nhất, từ 35 đến 40% doanh thu Điều phù hợp với mùa cao điểm, nhƣng với mùa thấp điểm địa phƣơng thời tiết khắc nghiệt nhƣ Đà Nẵng khó cho khách sạn Sở có kiến nghị với quan cấp vấn đề giảm mức thuế GTGT kinh doanh lƣu trú Đà Nẵng, Huế, Nha Trang …là địa phƣơng có đặc thù thời tiết khắc nghiệp nhiều tháng - Thành phố nên trích phần kinh phí để thực hỗ trợ giá mùa thấp điểm cho khách sạn thực cam kết giảm giá sâu từ 50% trở lên 3.3.2 Các giải pháp làm tăng cầu cầu 3.3.2.1 Những giải pháp làm tăng sở thích khách hàng Trong khách sạn: Thứ nhất: Đảm bảo chất lƣợng dịch vụ lƣu trú dịch vụ bổ sung khách sạn Đứng giác độ quản lý nhà nƣớc cần có động thái sau: - Tổ chức tọa đàm, hội thảo khách sạn chủ đề chất lƣợng mùa thấp điểm - Tăng cƣờng công tác tra nhà nƣớc chất lƣợng theo định chuẩn chất lƣợng tổng cục du lịch vào mùa thấp điểm - Tổ chức bình chọn chất lƣợng khách sạn hạng toàn thành phố công bố rộng rãi thông tin để tạo cạnh tranh lành mạnh chất lƣợng kết làm tăng sở thích khách hàng Thứ hai: Tăng đa dạng dịch vụ bổ sung khách sạn - Tổ chức tọa đàm, hội thảo khách sạn với chủ đề kinh nghiệm hệ sp bổ sung khách sạn Footer Page 42 of 126 31 Header Page 43 of 126 - Chính quyền hỗ trợ thuế giá dịch vụ bổ sung mùa thấp điểm Sự hỗ trợ giúp khách sạn có sở để giảm giá sâu phòng ốc sản phẩm bổ sung khác Toàn thành phố: Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm tác giả đề xuất số ý tƣởng sau Tổ chức thi điêu khắc hàng năm mùa mƣa bão theo nhiều chủ đề có ý nghĩa đƣợc thay đổi hàng năm Tổ chức thi vẽ tranh, thƣ pháp hàng năm với nhiều chủ đề khác loại chất liêu khác cho năm Đồng thời tổ chức triển lãm tranh mang tầm vóc quốc gia quốc tế Phát triển du lịch ẩm thực phù hợp mùa mƣa bão: nƣớng đặt bàn ăn (các nguyên liệu hải sản, thủy sản, thịt bò, thịt heo, gia cầm, loại rau củ quả…), lẫu Đặc biệt nên tổ chức thi tạo số ăn làm đặc trƣng cho Đà Nẵng Phát triển dịch vụ dạy nấu ăn, dạy khiêu vũ, dạy viết thƣ pháp, giảm giá mùa thấp điểm Xây dựng nhiều hạng mục phục vụ du lịch mùa thấp điểm nhƣ: đƣờng phố có mái che; cầu bộ; khu giải trí nhà; khu liên hiệp thể thao giải trí nhà; khu mua sắm ẩm thực có mái che; khu cảnh non bộ; sân bay du lịch; bệnh viên du lịch spa; khu trƣng bày bán tác phẩm nghệ thuật… Phát triển loại hình du lịch mạo hiểm du lịch thiên tai mùa mƣa bão Ngoài ra, quyền thành phố tích cực đăng cai nhiều hội nghị, nhiều hội thảo mang tầm vóc quốc gia quốc tế mùa thấp điểm để thu hút lƣợng khách mice đến với Đà Nẵng Đối với sản phẩm bổ sung dịch vụ hành công liên quan đến du lịch: Các quan hành mềm dẻo giải nhanh thủ tục hành liên quan đến du lịch nhƣ: Cấp passport, cấp visa, cấp tạm giấy thay CMND khách bị mất, sở kế hoạch đầu tƣ cấp giấy phép kinh doanh nhanh du khách kinh doanh… Footer Page 43 of 126 32 Header Page 44 of 126 3.3.2.2 Những giải pháp giảm giá dịch vụ bổ sung khách sạn toàn thành phố Đối với sản phẩm bổ sung khách sạn Khác với sản phẩm phòng ốc, biến phí sản phẩm bổ sung chiếm tỉ trọng lớn giá thành Nghĩa giảm giá giảm nhiều nhƣ phòng ốc, nhiên cần giảm giá Nguyên tắc mức cuối giá với chi phí biến đổi Sở làm y nhƣ tác động vào giá sản phẩm lƣu trú Tuy nhiên, sản phẩm bổ sung không cần thiết phải áp dụng mức phạt việc không thực cam kết giảm giá khách sạn mà cần tác động chủ yếu tác động vào ý thức Đối với sản phẩm bổ sung toàn thành phố Đà Nẵng Mỗi ngành kinh doanh du lịch có cấu trúc chi phí khác nên khó đƣa công thức giảm giá chung Tuy nhiên nguyên tắc giá phát nên giảm xuống lớn AVC bình quân Đối với sản phẩm đầy rủi ro cần giúp đỡ Nhà nƣớc nhiều mặt Chính quyền thành phố Đà Nẵng cần có sách hỗ trợ đặc biệt thuế giá sản phẩm du lịch đến mùa thấp điểm 3.3.2.3 Những đề xuất làm tăng lượng tiêu dùng cách làm tăng độ tin cậy cam kết giảm giá mùa thấp điểm truyền thông hiệu a Thông điệp truyền thông cần đảm bảo yêu cầu sau: - Thông điệp truyền thông phải hấp dẫn để thu hút đƣợc ý du khách nƣớc - Thông điệp truyền thông truyền tải thông để du khách biết đƣợc Đà Nẵng thực hành động mang lại lợi ích cho khách hàng, là: + Giảm giá sâu dịch vụ lƣu trú tất dịch vụ du lịch khác; + Chất lƣợng khách sạn hàng hóa + dịch vụ du lịch khác đảm bảo chất lƣợng; Footer Page 44 of 126 33 Header Page 45 of 126 + Có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn phù hợp mùa mƣa; + Chính quyền thành phố giám sát chặt chẽ cam kết giảm giá giữ nguyên chất lƣợng kinh doanh du lịch - Thông điệp truyền thông phải làm bật ƣu điểm Đà Nẵng so với đối thủ cạnh tranh khác nhƣ Nha Trang, Huế, Phan Thiết, Vũng Tàu, Hạ Long mùa thấp điểm từ tháng tháng đến tháng 12 Từ đó, du khách lựa chọn Đà Nẵng chọn nơi khác - Thông điệp truyền thông phải làm bật việc giảm giá, đảm bảo chất lƣợng khách sạnkhách sạn ngành kinh doanh lớn du lịch, nơi du khách phí đến dƣới 50% ngân sách du lịch họ Ngoài điều có lý nữa, là: Đà Nẵng nơi an toàn để tổ chức hội nghị, hội thảo, để gia đình tự tổ chức nghỉ, chữa bệnh… khách sạn tạo điều kiện cho vị phụ huynh thăm nom em họ học tập trƣờng đại học, cao đẳng trung cấp toàn thành phố b Các kênh truyền thông - Trên website Sở văn hóa - thể thao - du lịch Đà Nẵng cần có chỗ cho quảng bá du lịch Đà Nẵng mùa thấp điểm, đặc biệt quảng bá cho khách sạn mùa thấp điểm - Cần quảng bá giảm giá khách sạn trang báo điện tử lớn nhƣ: thanhnien.com; vnexpress.net; dantri.com… - Trên truyền hình Rail TV: Cần thực phim để quảng bá du lịch Đà Nẵng quảng bá cam kết giảm giá + đảm bảo chất lƣợng khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm - Trên radio: Cần phát viết trung thực hấp dẫn để quảng bá du lịch Đà Nẵng quảng bá cam kết giảm giá + đảm bảo chất lƣợng khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm - Trên báo tạp chí: Đƣa nhiều viết hình ảnh trung thực, hấp dẫn để quảng bá du lịch Đà Nẵng quảng bá cam kết giảm giá + đảm bảo chất lƣợng khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm Footer Page 45 of 126 34 Header Page 46 of 126 - Tổ chức chuyến FAMTRIP để đơn vị cung ứng có hội giao lƣu hợp tác quảng bá - Liên kết với công ty lữ hành, khách sạn tỉnh thành khác trong, nƣớc đẩy mạnh truyền thông chƣơng trình kích cầu năm mùa thấp điểm 3.4 Các kiến nghị với quan quản lý nhà nƣớc, dự đoán kết hƣớng phát triển đề tài 3.4.1 Các kiến nghị với quan quản lý nhà nƣớc Đứng giác độ quan giúp việc cho UBND thành phố Đà Nẵng, Sở văn hóa-thể thao-du lịch cần thực kiến nghị sau - Đề nghị với UBND Đà Nẵng, với Bộ tài đề xuất việc giảm thuế cho ngành kinh doanh khách sạn xuống từ mức 35-40% thành mức 30-35% giá trị gia tăng thành phố du lịch thời tiết khắc nghiệt nhiều tháng nhƣ Đà Nẵng - Đề nghị với UBND Đà Nẵng, tăng chi ngân sách cho hoạt động du lịch để thúc đẩy hoạt động nhằm giảm tình trạng dƣ thừa công suất khách sạn, điều giúp tăng doanh thu hoạt động kinh doanh du lịch khác, kết tăng ng nhiều để thúc đẩy chƣơng trình kích cầu hàng năm, khoản mục chi là: + Quảng bá thƣơng hiệu Đà Nẵng mùa mƣa bão cách mạnh mẽ + Chi phí cho thi điêu khắc, vẽ tranh, triễn lãm, hội chợ, nhiều kiện du lịch hàng năm mùa thấp điểm + Hỗ trợ giá cho khách sạn cho khách sạn sản phẩm đƣợc đa dạng hóa dành riêng cho mùa mƣa bão, sản phẩm đƣợc kinh doanh 3-5 năm + Chi hỗ trợ cho hiệp hội khách sạn Đà Nẵng, khoản chi đƣợc dùng cho khen thƣởng khách sạn đƣợc đánh giá cao việc thực cam kết giá chất lƣợng mùa thấp điểm - Thanh tra UBND Đà Nẵng tăng cƣờng tra theo kế hoạch đột xuất khách sạn sở du lịch liên quan mùa thấp điểm Hoạt động tra tập trung vào: + Thanh tra hoạt động hiệp hội khách sạn Footer Page 46 of 126 35 Header Page 47 of 126 + Thanh tra chất lƣợng khách sạn theo tiêu chuẩn cấp hạng Tổng cục du lịch Việt Nam + Thanh tra hạng mục đầu tƣ cho du lịch mùa thấp điểm: tra kinh phí, tra tiến độ thực chất lƣợng thực công trình 3.4.2 Dự đoán kết Mặc thực tế có tình trạng không dƣ cung hoàn hảo nhƣ trình bày đồ thị minh họa Tuy nhiên, dƣới tác động tích cực đề xuất làm đƣờng cầu dịch sang phải, cộng với giảm giá khách sạn làm dƣ cung giảm đáng kể Nghĩa tác động kích cầu làm cho tình trạng dƣ thừa phòng ốc nhƣ giảm xuống Vì thế, tình trạng thực tế mô tả qua đồ thị sau Lúc này, dƣ thừa thị trƣờng khoảng B3B2 A1A2 tình trạng dƣ cung ban đầu Mô tả tác động cầu cung hàng hóa dịch vụ phòng ốc khách sạn mùa thấp điểm thành phố Đà Nẵng làm giảm phần lượng cung thừa 3.4.3 Hiệu công tác chuyển giao kết nghiên cứu 4.4.3.1 Hiệu đề tài - Giúp cho Sở Văn hóa- Thể thao – Du lịch Đà Nẵng thực giải pháp để giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm cho khách sạn Đà Nẵng - Giúp DN nhận thức rõ ràng cách thức, hợp tác toàn ngành kinh doanh khách sạn Đà Nẵng, để tất hƣởng lợi giảm tình trạng ế ẩm mùa thấp điểm Footer Page 47 of 126 36 Header Page 48 of 126 - Đề tài tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy học phần: quản trị kinh doanh lƣu trú, kinh tế học vi mô nguồn tài liệu tham khảo cho sô công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến khách sạn, mùa thấp điểm 3.4.3.2 Công tác chuyển giao đề tài - Giao toàn văn đề tài - Địa chỉ: Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Đà Nẵng, Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội Thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu tƣ vấn du lịch Khoa du lịch Trƣờng đại học kinh tế Đà Nẵng 3.4.3.3 Hướng phát triển đề tài Để hoàn thiện hơn, đề tài cần có số hƣớng phát triển sau: Hoàn thiện hoạt động hiệp hội du lịch Đà Nẵng hiệp hội khách sạn Đà Nẵng theo hƣớng theo đuổi mục tiêu giảm tình trạng dƣ thừa mùa thấp điểm Tổ chức thi cung cấp ý tƣởng thuyết minh kinh tế-kỹ thuật ý tƣởng dự án liên quan đến hoạt động du lịch mùa thấp điểm nhƣ đƣợc nói phần giải pháp Footer Page 48 of 126 37 Header Page 49 of 126 KẾT LUẬN Trong năm qua kinh doanh du lịch nói chung kinh doanh khách sạn nói riêng nhộn nhịp mùa cao điểm, nhƣng lại ảm đạm mùa thấp điểm Dƣới ảnh hƣởng số yếu tố làm cho tính mùa vụ kinh doanh khách sạn Đà Nẵng rõ nét, nhân tố thời tiết đóng vai trò then chốt Vào mùa thấp điểm từ tháng đến tháng 12 hàng năm, công suất phòng buồng khách sạn thấp, có tháng 10% Điều gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp du lịch khách sạn Đà Nẵng thành phố du lịch đã, hấp dẫn du khách nƣớc quốc tế Điều khiến cho ngành liên quan lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển Đối với ngành khách sạn Đà Nẵng, đối thủ cạnh tranh tiềm tàng tiếp tục tham gia ngành, khách sạn hữu tiếp tục mở rộng quy mô Điều này, làm số lƣợng phòng ốc ngày tăng tiềm ẩn nguy dƣ thừa phòng ốc mùa cao điểm lại trầm trọng mùa thấp điểm Hai nguyên nhân làm cho dƣ thừa công suất mùa thấp điểm nặng nề tƣơng lai Mặc dù, thân khách sạn có thực giảm giá, Sở văn hóathể thao-du lịch bắt đầu thực kiện chƣơng trình kích cầu, nhƣng kết chƣa có thay đổi Vì thế, cần phải có sách quản lý nhà nƣớc du lịch hợp lý để giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp điểm Để làm đƣợc điều này, đề tài theo đuổi hai mục tiêu, là: phân tích nguyên nhân ảnh hƣởng đến dƣ thừa công suất mùa thấp điểm tìm đề xuất giải pháp để giải cách toàn diện nhằm giảmthừa công suất mùa thấp điểm Trên quan điểm nhóm tác giả, đề tài có thành công nhƣ sau: Thứ nhất: Đề tài sử dụng phƣơng pháp tiếp cận kinh tế học vi mô để bóc tách nhân tố ảnh hƣởng tình trạng dƣ thừa công suất Đây cách tiếp cận vừa chi tiết, vừa toàn diện để chứng minh đƣợc hữu ích môn học kinh tế vi mô việc giải Footer Page 49 of 126 38 Header Page 50 of 126 vấn đề loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể Việt Nam Đây cách tiếp cận hoàn toàn toàn điều thể sáng tạo nhóm tác giả Thứ hai: đề tài đảm bảo tính thực khách quan sử dụng số liệu thứ cấp sơ cấp trung thực Về số liệu thứ cấp: đề tài sử dụng số liệu thứ cấp Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội Đà Nẵng Sở văn hóa-thể thao-du lịch Đà Nẵng cung cấp Về số liệu sơ cấp: Đề tài tranh thủ ý kiến chuyên gia hàng đầu Đà Nẵng có kinh nghiệm kinh doanh khách sạn tổng hợp ý kiến từ điều tra thực tế 217 ngƣời nhà quản trị khách sạn ngƣời có trình độ đại học du lịch khách sạn Đà Nẵng Thứ ba: Những giải pháp đƣợc đề xuất đề tài có ý nghĩa thiết thực Chính quyền thành phố Đà Nẵng, đặc biệt Sở văn hóa thể thao du lịch Đà Nẵng việc nghiên cứu để đƣa cách sách hiệu nhằm giảm tình trạng dƣ thừa mùa thấp điểm khách sạn Đà Nẵng Mặc dù, để biến đề xuất đề tài thành thực, cần phải có thêm chuyển động Chính quyền thành phố Đà Nẵng Nhƣng chắn, đề tài có đóng góp định lý luận thực tế nhằm giúp khách sạn Đà Nẵng tăng công suất mùa thấp điểm Đà Nẵng, tháng 12 năm 2013 Footer Page 50 of 126 39 ... việc khách sạn Đà Nẵng thực giảm giá mùa thấp điểm Tìm hiểu nguyên nhân gây tƣợng dƣ thừa công suất khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm Tìm hiểu khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm Tìm hiểu nhu cầu khách. .. sở lý luận khách sạn, mùa thấp điểm dƣ thừa thị trƣờng - Chƣơng 2: Thực trạng dƣ thừa phòng ốc khách sạn Đà Nẵng mùa thấp điểm - Chƣơng 3: Các giải pháp làm giảm dƣ thùa công suất mùa thấp điểm. .. of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GIẢM DƢ THỪA CÔNG SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC KHÁCH SẠN Ở ĐÀ NẴNG Mã số: Đ2013-04-24
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn ở Đà Nẵn, Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn ở Đà Nẵn, Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn ở Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay