Giải quyết việc làm cho lao động tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

26 117 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ NGUYỆT NGA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện : TS Nguyễn Thanh Liêm Phản biện : TS Hà Ban Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, họp Đại học Đà Nẵng ngày 02 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hàng năm, Việt Nam có tới 10 vạn lao động bước vào tuổi lao động, điều gây sức ép lớn giải việc làm cho lao động thực trạng vấn đề lao động, việc làm nước ta có nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt từ sau nước ta gia nhập tổ chức thương mại giới WTO Không nằm quy luật đó, thành phố Pleiku thành phố trực thuộc tỉnh Gia Lai, mặt dù kinh tế có nhiều khởi sắc, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp xây dựng mở rộng quy mô thu hồi nhiều diện tích đất nông nghiệp năm gần tệ nạn xã hội địa bàn có chiều hướng gia tăng theo thống kê số người phạm tội người việc làm Bên cạnh đó, số người bước vào tuổi lao động ngày tăng, điều gây khó khăn công tác giải việc làm địa bàn Xuất phát từ thực tế địa phương nhận thức tầm quan trọng công tác giải việc làm, em xin chọn đề tài: "Giải việc làm cho lao động thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận giải việc làm cho lao động nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội địa thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Đánh giá thực trạng giải việc làm cho lao động địa bàn thành phố Pleiku, từ nghiên cứu hạn chế nguyên nhân giải việc làm - Đề xuất số giải pháp nhằm giải việc làm cho lao động địa bàn thành phố Pleiku Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu:Vấn đề giải việc làm cho lao động Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai + Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung thu thập nghiên cứu số liệu thời kỳ 2008 - 2010 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thu thập thông tin, thống kê so sánh, phân tích tổng hợp nhằm mô tả thực trạng việc làm giải việc làm cho lao động Số liệu thu thập từ niên giám thống kê thành phố Pleiku, từ báo cáo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng thống kê, Phòng Lao động Thương binh xã hội thành phố Pleiku có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Bố cục đề tài Nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận việc làm giải việc làm cho lao động Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho lao động thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho lao động thành phố Pleiku Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 1.1 VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 1.1.1 Việc làm cho lao động - Khái niệm việc làm Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm [4] Việc tạo việc làm cho lao động, điều Nhà nước khuyến khích phải nằm quy định pháp luật Bộ lao động thời gian làm việc, điều kiện làm việc, lương thưởng người lao động - Khái niệm thất nghiệp: Thất nghiệp tình trạng việc làm mang lại thu nhập Bộ luật lao động sữa đổi bổ sung Việt Nam năm 2002 quy định: “Thất nghiệp người độ tuổi lao động muốn làm việc chưa tìm việc làm” 1.1.2 Giải việc làm cho lao động Khái niệm giải việc làm Theo nghĩa rộng: Giải việc làm tổng thể biện pháp, sách kinh tế xã hội Nhà nước, cộng đồng thân người lao động tác động đến mặt đời sống xã hội tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo cho người có khả lao động làm việc Theo nghĩa hẹp: Giải việc làm biện pháp chủ yếu hướng vào đối tượng thất nghiệp, thiếu việc làm nhằm tạo việc làm cho người lao động, trì tỷ lệ thất nghiệp mức thấp nhất.[10] 1.2 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 1.2.1 Hướng nghiệp, đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho lao động Hướng nghiệp giúp cho người học chọn ngành học, Footer Page of 126 Header Page of 126 trình độ đào tạo phù hợp; chủ động, sáng tạo học tập, am hiểu ngành, nghề học để phát huy lực nghề nghiệp sau tốt nghiệp Giúp người học có thông tin thị trường lao động tìm việc làm phù hợp Tăng cường phối hợp sở giáo dục với đơn vị sử dụng lao động để đào tạo nhà trường tiếp cận với thực tiễn đáp ứng nhu cầu xã hội Tổ chức câu lạc hướng nghiệp, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế kỹ cần thiết để hoà nhập với môi trường làm việc sau tốt nghiệp[5] Đào tạo nghề nhiệm vụ quan trọng phát triển nguồn nhân lực, dịch chuyển cấu lao động theo hướng tiến bộ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thời kỳ CNHHĐH Hoạt động giới thiệu việc làm: Thực việc tư vấn cho người lao động sách lao động, cung cấp thông tin việc làm cho người lao động người sử dụng lao động; làm cầu nối người lao động người sử dụng lao động 1.2.2 Phát triển sản xuất giải việc làm cho lao động nông nghiệp Phân bố lại dân cư nguồn lao động vùng để vừa tạo thêm việc làm, vừa khai thác tốt tiềm vùng Việc phát triển kinh tế vùng kinh tế có khả tiếp nhận hàng chục vạn người đến xây dựng vùng kinh tế - Đẩy mạnh kế hoạch hóa gia đình đa dạng hóa hoạt động kinh tế nông thôn Việc khẳng định vai trò kinh tế hộ gia đình tạo điều kiện sử dụng có hiệu lao động nông nghiệp Nền nông nghiệp chuyển dần từ tự cấp, tự túc thành nông lâm nghiệp hàng hóa, thâm canh chuyên canh Các ngành nghề thủ công truyền thống, hoạt động dịch vụ nông thôn khôi phục phát triển đó, lao động nông ngày giảm Nước ta đẩy mạnh Footer Page of 126 Header Page of 126 công nghiệp hóa hóa nông thôn, nhờ vấn đề việc làm nông thôn giải vững - Phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ, hoạt động công nghiệp dịch vụ có quy mô nhỏ, thu hồi vốn nhanh, sử dụng kỹ thuật tinh xảo cần nhiều lao động, có khả tạo nhiều việc làm cho lao động - Đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào có giá trị gia tăng cường lao động, phát triển chăn nuôi, khôi phục ngành nghề truyền thống tận dụng lao động nâng cao thu nhập, lựa chọn kỹ thuật phù hợp với điều kiện gia đình; sinh đẻ có kế hoạch; nâng cao trình độ văn hóa; phân công lao động hợp lý thành viên gia đình 1.2.3 Xuất lao động Xuất lao động việc đưa người lao động nước nước làm việc[5] Hiện nay, xuất lao động hoạt động kinh tế xã hội phổ biến địa phương nước Nhất vùng nông thôn, đất chật, người đông, nhân lao động có xu hướng gia tăng, vấn đề tạo việc làm, giải tình trạng dư thừa lao động phức tạp Vì vậy, biện pháp xuất lao động hoạt động phát triển kinh tế, giải pháp hữu hiệu nhằm giải việc làm cho lao động Xuất lao động mang lại nguồn thu ngoại tệ, góp phần chuyển dịch cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo tạo điều kiện phát triển bền vững sau 1.2.4 Chính sách hỗ trợ tín dụng giải việc làm Chương trình cho vay giải việc làm góp phần tích cực giải nhiều việc làm cho xã hội, góp phần khôi phục ngành nghề truyền thống, hỗ trợ vốn cho sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình để mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho nhiều Footer Page of 126 Header Page of 126 người lao động đặc biệt lao động bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động nữ, lao động người tàn tật… góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.[10] Cho vay giải việc làm góp phần thay đổi cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa nông thôn, làm thay đổi nhận thức hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ chưa bắt kịp với phương thức sản xuất lớn Cùng với tham gia quản lý chương trình tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, thông qua hoạt động cho vay, tổ chức có điều kiện sâu, sát tới sở gắn kết hoạt động kinh tế với nhiệm vụ trị tổ chức mình, đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi Vốn cho vay Quỹ quốc gia việc làm tạo phối hợp chặt chẽ ngành, cấp địa phương suốt trình quản lý cho vay vốn 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế 1.3.3 Các yếu tố xã hội 1.4 KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 1.4.1 Giải việc làm huyện Đan Phượng - tỉnh Hà Tây 1.4.2 Giải việc làm thông qua mô hình kinh tế trang trại hiệu thị xã Sơn Tây - tỉnh Hà Tây Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ PLEIKUẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 2.1.1 Những đặc điểm tự nhiên * Vị trí địa lý: Thành phố Pleiku đô thị phía bắc Tây Nguyên, nằm trục giao thông quốc lộ 14, quốc lộ 19 nối thông suốt nước, gần ngã ba Đông Dương, nằm cung đường Hồ Chí Minh vùng tam giác tăng trưởng tỉnh lân cận, quốc gia láng giềng Campuchia, Lào Tổng diện tích tự nhiên 26.166,36 ha, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa - xã hội tỉnh Gia Lai Pleiku nằm độ cao trung bình 300m - 500 m; ngã ba quốc lộ 14 quốc lộ 19 có độ cao 785 m * Phân chia hành chính: Thành phố có 14 phường (trong phường Thắng Lợi, thành lập vào cuối năm 2006, tách từ phần địa giới hành xã Chư Á; phường Phù Đổng, phường Chi Lăng, phường Đống Đa, thành lập vào đầu năm 2008, tách từ phần địa giới hành phường Hội Phú, phường Thống Nhất, xã Ia Kênh, xã ChưHDrông) xã Diện tích đất nội thành 7.346,11 với dân số khoảng 214.718 người (14 phường) Hệ thống giao thông, lưới điện quốc gia, thông tin liên lạc thông suốt từ thành phố đến 23 xã, phường 2.1.2 Điều kiện kinh tế a Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế b Cơ sở hạ tầng 2.1.3 Điều kiện xã hội a Đặc điểm dân số Dân số trung bình 214.710 người (31/12/2010), năm 1971 dân Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 số thị xã 34.867 người, bao gồm 24 dân tộc sinh sống; người Kinh chiếm đa số (87,9%), lại dân tộc khác, chủ yếu dân tộc Gia Rai Ba Na (12,08%) Số người độ tuổi lao động khoảng 115.060 người chiếm 56,6% dân số.[1] Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm nhanh, đến năm 2008 đạt 1,12% Kết góp phần tích cực cho công tác xoá đói giảm nghèo, giải việc làm, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân b Văn hóa, y tế giáo dục Sự nghiệp giáo dục; Hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; Lao động, việc làm sách xã hội; Khoa học - công nghệ; Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số 2.2 TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PLEIKU 2.2.1 Lao động nhân thành phố Pleiku Trong năm gần tốc độ phát triển dân số thành phố không giảm, bình quân dân số giai đoạn 2008 – 2010 tăng 1,58% nêu Bảng 2.1 Như vậy, dân số thành phố có xu hướng tăng nhẹ thời gian tới, đảm bảo cung cấp nguồn lao động dồi cho thành phố phát triển kinh tế 2.2.2 Lao động phân theo trình độ văn hoá Lực lượng lao động thành phố Pleiku nhìn chung có trình độ học vấn Dân số đủ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế thường xuyên chưa biết chữ chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm tỉ lệ nhỏ lực lượng lao động giảm dần qua năm Năm 2008 số lao động có trình độ học vấn thấp, chưa biết chữ 2,2 chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 4,2 % giảm dần đến năm 2010 chưa biết chữ 1,02 % , chưa tốt nghiệp tiểu học 3,82 % nêu bảng 2.2 Số lượng người lao động tốt nghiệp trung học sở chiếm số lượng tỉ trọng cao Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Qua đó, người dân có điều kiện sản xuất, giải phóng diện tích đất bị bỏ hoang, cải tạo đất xấu, tạo việc làm cho 648 người Đặc biệt đến có 15.000 lượt người đồng bào dân tộc thiểu số tự trang bị cho kiến thức nông nghiệp sản xuất có hiệu quả; gần 1000 hộ có thu nhập khá, gần 4000 hộ có thu nhập trung bình đủ ăn quanh năm, có từ 1.900 đến 2.300 hộ xây dựng nhà kiên cố xe gắn máy Trong lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng với việc thu hút đầu tư đạt kết khá, số ngành công nghiệp chủ lực, chủ yếu công nghiệp chế biến nông sản cà phê, tiêu, cao su với đặc thù số lượng lao động đông, công việc tương đối dễ làm góp phần giải việc làm cho phần lớn lao động phổ thông Trong đó, số đơn vị kinh tế đóng chân địa bàn thu hút 1.200 lao động Bên canh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phố trọng đến công tác xây dựng bản, đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số nhằm thu hút đầu tư, góp phần giải việc làm Tính đến nay, thành phố đầu tư xây dựng 27,4 km đường giao thông nông thôn, riêng năm 2010 thành phố đầu tư xây dựng 5,7 km với mức đầu tư 1.980.000.000 đồng, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng năm 2009 gần 650.000.000 đồng, xây dựng công trình thủy lợi làng D, xã Gào với tổng mức đầu tư 1.500.000.000 tỷ đồng, sửa chữa cầu treo làng B, xã Gào với tổng mức đầu tư 900.000.000 đồng, sửa chữa cầu thôn 6, xã Gào với tổng số tiền 1.250.000.000 đồng Do đó, tỷ trọng đầu tư vào thành phố Pleiku nói chung, làng dân tộc thiểu số nói riêng có tiến đáng kể giải nhiều việc làm cho nhân dân địa phương Bên cạnh đó, làng nghề truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số trì phát triển Hiện nay, địa bàn thành phố có làng nghề dệt thổ cẩm hợp tác xã nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên phường Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Thắng Lợi đầu tư với số tiền tỷ đồng, hoạt động có hiệu quả, tạo nhiều sản phẩm truyền thống, giải việc làm mang lại thu nhập cao cho đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn Bình quân, năm giải việc làm 85 lao động, với mức thu nhập khoảng 2.000.000 đồng/người 2.3.3 Hoạt động xuất lao động Trong năm qua thành phố Pleiku tranh thủ tối đa thuận lợi, tìm giải pháp phát triển ngành nghề địa bàn để tạo việc làm cho lao động, công tác xuất lao động trọng Đã xây dựng phong trào xuất lao động thành phố, tạo hướng mở công tác giải việc làm có hiệu cho người lao động Tuy phong trào xuất lao động có xuống phần lớn số lao động tham gia xuất lao động thành công góp phần tạo việc làm, nâng cao nghề nghiệp, kiến thức, góp phần cải thiện sống thân hỗ trợ cho gia đình, xã hội Tuy nhiên với nổ lực công tác Xuất lao động phát triển năm 2008 bắt đầu có chiều hướng giảm dần năm 2009, 2010 Số lao động thành phố tham gia xuất chủ yếu khu vực nông thôn Trong năm 2010 số lao động xuất thị trường nước có xu hướng giảm Lao động xuất làm việc chủ yếu nước Hàn Quốc, Malayxia, Đài Loan, Lào, Camphuchia… với công việc chủ yếu làm công nhân trang trại nhà máy Nguyên nhân tình trạng hạn chế nhận thức việc làm người dân nông thôn, với bất trắc thị trường lao động nước làm số lượng lao động xuất hầu hết vùng tăng chậm số lao động xuất giảm sút thị trường truyền thống không sức hút với người lao động Như Malaysia, có nhu cầu lao động lớn, phù hợp với trình độ Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 lao động thành phố, lương tháng từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, công việc vất vả rủi ro cao Những thị trường khác lương cao đòi hỏi trình độ lao động kỹ thuật cao Còn lao động xuất sang hai nước Lào, Campuchia có số lao động tham gia tăng năm 2008 150 người, năm 2009 197 người, năm 2010 282 người chủ yếu hợp đồng doanh nghiệp địa bàn tỉnh trồng cao su làm thủy điện, mang tính thời vụ, thiếu bền vững Lao động hai nước chủ yếu người dân tộc thiểu số, không muốn xa nhà, làm việc tự nên thời gian bỏ nước, khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn không dám sử dụng lâu dài 2.3.4 Chính sách tín dụng hỗ trợ giải việc làm Bảng 2.9: Tín dụng hỗ trợ giải việc làm Số tiền Giải việc Năm Số dự án (đồng) làm (người) 2008 2009 2010 Tổng cộng 800.000.000 170 800.000.000 171 200.000.000 40 1.800.000.000 382 (Nguồn: Phòng Lao động thành phố Pleiku) 2.4 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG TRONG NHỮNG NĂM QUA Bảng 2.10: Lao động giải việc làm giai đoạn 2008 - 2010 Năm Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 Tổng số lao động Người 113.809 118.243 124.883 Lao động giải Người 3.725 3.950 4.250 việc làm Tỷ lệ thất nghiệp % 3,24 3,14 2,88 (Nguồn: Phòng thống kê thành phố Pleiku) Footer Page 14 of 126 8 18 Header Page 15 of 126 13 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.5.1 Những thuận lợi trình giải việc làm cho lao động thành phố Pleiku Từ phân tích kết đạt năm qua thành phố cho thấy, việc tạo công ăn việc làm thành phố Pleiku có nhiều yếu tố thuận lợi Một là: Theo quy hoạch Tỉnh, thành phố thành phố trung tâm Tỉnh, lẽ mà kinh tế đầu tư vào thành phố tăng lên, kèm theo khu công nghiệp, khu giải trí, du lịch sinh thái phát triển, thu hút nhiều lao động vào làm việc Hai là, với xu hội nhập, tỉnh Gia Lai nói chung thành phố Pleiku nói riêng có điều kiện nâng cao điều kiện sản xuất, giải việc làm thông qua hoạt động xuất lao động, đưa lao động đào tạo nước Điều giúp cho thành phố phát huy khai thác tiềm sẵn có để tự chuyển thành kinh tế có tốc độ tăng trưởng phát triển vững Những thành tựu kết trình đổi cấp, ngành hội đoàn thể chung sức đem sức lực để góp phần xây dựng đất nước ngày giàu đẹp 2.5.2 Những tồn nguyên nhân tồn giải việc làm cho lao động thành phố Pleiku a Những tồn giải việc làm cho lao động b Nguyên nhân tồn giải việc làm cho lao động Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PLEIKU TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PLEIKU ĐẾN NĂM 2015 3.1.1 Quan điểm Để giải việc làm cho lao động cần phải có chuyển biến thật quan điểm nhận thức đắn việc làm Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn xã hội để giải việc làm Vấn đề giải việc làm công việc toàn xã hội, trách nhiệm nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, ngành, cấp, tổ chức xã hội người lao động Giải việc làm phải vào hiệu kinh tế - xã hội để lựa chọn dự án phát triển kinh tế Giải việc làm phải dựa sở nâng cao chất lượng nguồn lao động 3.1.2 Mục tiêu giải việc làm Giải việc làm cho người lao động mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế phải đồng thời với trình chuyển dịch cấu lao động cho phù hợp với tiến trình đó, xu hướng tất yếu quy luật trình công nghiệp hóa, đại hóa kinh tế Giải tốt mối quan hệ cấu kinh tế cấu lao động tạo cấu lao động ngày tăng phù hợp với cấu kinh tế trình chuyển đổi Chuyển dịch cấu lao động đóng góp vào phân bố lại lao động hợp lý vùng, ngành, nghề, tạo điều kiện cho người lao động lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, tăng hội tìm Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 việc làm, mang lại thu nhập cao Do đó, chuyển dịch cấu lao động góp phần làm xích lại khoảng cách cung cầu lao động; đó, chuyển dịch cấu lao động coi giải pháp tích cực tạo việc làm, giảm thiểu thất nghiệp 3.1.3 Phương hướng giải việc làm - Thúc đầy trình đô thị hoá nông thôn làm sở cho trình đẩy nhanh việc chuyển đổi cấu kinh tế phân công lao động khu vực nông thôn, cách xây dựng công trình cấu trúc hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, trung tâm thương mại, dịch vụ … khuyến khích lao động tự tạo việc làm quê hương - Liên doanh liên kết với doanh nghiệp địa phương để tận dụng lao động chỗ nông nhàn Khuyến khích có ưu đãi với doanh nghiệp đầu tư vào thành phố có sử dụng lao động thành phố - Phát triền ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy công nghiệp chế biến nông lâm sản tăng cường quản lý việc khai thác nguồn tài nguyên, công nghiệp khai khoáng - Nâng cao trình độ lao động cấp học trọng đào tạo công nhân lành nghề, gắn chương trình đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn đảm bảo cho người lao động học nghề có trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thị trường Trên sở đó, xây dựng đầu tư trang thiết bị trường, nâng cao trình độ cán giảng dạy a Định hướng phát triển theo ngành b Định hướng phát triển theo vùng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PLEIKU 3.2.1 Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động Huy động nguồn lực để nâng cấp xây dựng có bản, đổi trang thiết bị đồ dùng, phương tiện dạy học, khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên tự trang bị thiết bị dạy nghề, phối hợp với Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 doanh nghiệp, sở sản xuất để sử dụng trang thiết bị, công nghệ kỹ thuật dạy thực tập nghề, đưa dần công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá vào trợ giúp giảng dạy giáo viên học tập học sinh Nâng trao trình độ chuyên môn kỹ sư phạm, cập nhật kiến thức kỹ thuật công nghệ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề; có sách thu hút người có học vị cao, người có kinh nghiệm, nghệ nhân, thợ giỏi làm giáo viên sở dạy nghề; tổ chức thường xuyên phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, giáo viên giỏi, có sách khen thưởng, động viên đáng Tăng cường hỗ trợ sách cho công tác dạy nghề; ban hành sách huy động vốn tín dụng, sách đất đai, tạo quan hệ bình đẳng sở dạy nghề công lập công lập, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động có hội học nghề tìm kiếm việc làm Phối hợp với sở dạy nghề tỉnh, liên kết với sở dạy nghề địa phương khác mở lớp đào tạo nghề chổ với từn ngành nghề phù hợp với trình độ văn hoá, điều kiện hoàn cảnh gia đình thực tế nguồn lực địa phương, lựa chọn đơn vị dạy nghề có kinh nghiệm, am hiểu tận tường nghề đào tạo yêu cầu người lao động, đặc biệt trọng khâu thực hành Để giải vấn đề “đầu ra” khoá học nghề: Công tác đào tạo nghề cần gắn liền với dịch vụ hỗ trợ với phương châm “vận động lao động đôi với hỗ trợ lao động”[3] Đào tạo nghề chìa khoá chuyển đổi ngành nghề hiệu quả, phát triển kinh tế, bước ổn định sống Các ngành nghề đào tạo chủ yếu như: may công nghiệp, sửa chữa máy công nghiệp, chăm nuôi thú y, bảo vệ thực vật, khí, trồng rau sạch, nữ công gia chánh, thực phẩm, ngành dịch vụ… phải đào tạo thường xuyên để đáp ứng nhu cầu ngày cao hội viên Hình thức đào tạo tổ chức sản suất Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 kinh doanh giới thiệu việc làm chổ cho người lao động, hay tổ chức dạy nghề lưu động, mang kỹ thuật ngành nghề đến với hội học viên, kết hợp vừa học vừa thực hành, dạy nghề cách trực quan sinh động học viên tận dụng thời gian lúc nông nhàn, tốn chi phí lại Hỗ trợ tăng cường hoạt động đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, tranh thủ khoảng thời gia nhàn rỗi Đặc biệt ưu tiên đào tạo lao động xuất khẩu, chuẩn bị để đáp ứng tốt nhu cầu lao động quốc tế sau khủng hoảng (các ngành nghề đào tạo như: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tự động hoá…), hỗ trợ dự án đào tạo nghề cho niên nông thôn, nông dân người nghèo người tàn tật thông qua gói hỗ trợ dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kéo dài thời gian đào tạo học viên, sinh viên thông qua sách khuyến khích học viên, sinh viên học bổ sung, mở rộng, nâng cao kiến thức tham gia bậc cao sau tốt nghiệp Đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động để người lao động có hội chọn lựac ngành nghề, công việc đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá địa phương để giải việc làm chổ tham gia xuất lao động, coi xuất lao động giải pháp xoá đói giảm nghèo có hiệu Tăng cường tư vấn, tuyên truyền phổ biến tạo điều kiện cho người lao động tích cực tham gia xuất lao động, phấn đấu năm có 100 người lao động tham gia xuất 3.2.2 Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp giới thiệu việc làm - Tăng cường tổ chức câu lạc hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoá giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế kỹ cần thiết để hoà nhập với môi trường làm việc sau tốt nghiệp đồng thời tạo điều kiện mử rộng cho giao dịch trực tìm tiếp người lao động người sử dụng lao Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 động, đáp ứng nhanh nhu cầu người tìm việc tìm người - Phối hợp với tổ chức cá nhân, đơn vị sử dụng lao động việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ, theo hợp đồng đảm bảo chất lượng Khắc phục tình trạng người lao động đến doanh nghiệp nghề đào tạo, không đáp ứng yêu cầu, phải đào tạo lại đào tạo không gắn cung cầu dẫn đến nghề thừa, nghề thiếu - Liên lạc, phối hợp với người học tập trường, tổ chức, cá nhân hoạt động thực tập, thực hành, hướng nghiệp, tư vấn việc làm hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học - Phối hợp với tổ chức Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp niên Việt Nam hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm - Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cán làm việc đơn vị thực công tác hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm để có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ giao; có kinh nghiệm, nhiệt tình, động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu mới, tâm huyết với công việc Cần có sách hợp lý chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán làm việc đơn vị thực công tác hướng nghiệp - Thực đầu tư sở kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết để thực công tác hướng nghiệp - Khuyến khích hỗ trợ đầu tư tổ chức, cá nhân nước để có nguồn kinh phí thực công tác hướng nghiệp giới thiệu việc làm - Các quan chức thành phố cần làm tốt việc tham mưu với quyền địa phương chủ động tìm doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ sách với người lao động, việc làm người lao động Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 để từ phối hợp tổ chức lớp tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động Thông qua hình thức giới thiệu trực tiếp việc làm cho người lao động, người lao động có thêm điều kiện việc nắm bắt thông tin việc làm - Các trung tâm giới thiệu việc làm cố gắng tiếp tục đổi hoạt động, xây dựng Website, xây dựng tập hợp liệu thông tin giới thiệu việc làm nhu cầu nhận lao động doanh nghiệp để người lao động thuận tiện tiện việc liên lạc đăng ký tìm việc làm Bằng hình thức tuyên truyền, cung cấp t rơi, thông qua tổ chức hội nghị để giới thiệu hoạt động Trung tâm nghề đào tạo nhu cầu tuyển dụng lao động quan, doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến tới cấp công đoàn… - Tư vấn cho người học só ký tìm việc như: làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình vấn, giao tiếp với người tuyển dụng… 3.2.3 Phát triển ngành sản xuất Đối với ngành công nghiệp Đối với ngành nông nghiệp Đối với ngành thương mại - dịch vụ 3.2.4 Mở rộng, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Khuyến khích doanh nghiệp, sở sản xuất tư nhân để khai thác tối đa tìm mạnh địa phương lĩnh vực ngành nghề xây dựng dân dụng, khí gò hàn, chế biến nông sản, may mặc, cao su, dịch vụ nhà hàng, khách sạn Khuyến khích thu hút mạnh doanh nghiệp nhỏ vừa, kinh tế hộ gia đình nông nghiệp bỏ vốn đầu tư Tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng tổ chức tín dụng cung ứng vốn với lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất Cần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm công tác khuyến nông, khuyến công: cử cán tập huấn kiểm tra kết tập huấn Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 thực tế Đồng thời chấn chỉnh máy quan đăng ký kinh doanh; xây dựng phương án củng cố kiện toàn, nâng cao lực để thống đăng ký kinh doanh tất loại hình doanh nghiệp địa bàn Khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên kết ngành cấp hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp hội nhập cạnh tranh Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại đầu tư, phổ biến thông tin kỹ thuật, công nghệ tới doanh nghiệp nâng cao lực doanh nghiệp việc xác định, lựa chọn thích ứng với công nghệ Hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức, lực tổ chức quản lý phát triển doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp, người có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lao động việc làm lập dự án nhỏ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất tạo việc làm Đồng thời ưu tiên tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân, sở sản xuất có nhiều khả tạo nhiều chổ làm vay vốn ưu đãi mở rộng quy mô thu hút lao động địa bàn thành phố 3.2.5 Thực sách sử dụng lao động xuất Khuyến khích phát triển doanh nghiệp đến đầu tư địa phương có sử dụng nhiều lao động chỗ, đặc biệt ưu đẫi giá thuê đất cho doanh nghiệp, có sách đào tạo nghề cho lao động địa phương Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng có khả sử dụng nhiều lao động dệt may, da giày, chế biến … với cam kết giải việc làm thông qua gói hỗ trợ tín dụng ưu đãi, giảm thuế, hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ quỹ lườn, bảo hiểm … Thường xuyên cập nhật thị trường lao động, nhu cầu việc làm khả thu hút doanh nghiệp, ngành nghề sở xây dựng kế hoạch giải pháp giải việc làm hàng năm Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Phối hợp với công ty xuất lao động thường xuyên tuyên truyền tư vấn cho vay vốn, giáo dục định hướng tạo điều kiện cho người lao động xuất Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm bắng nhiều hình thức, đa dạng hoá nội dung tư vấn; tư vấn pháp luật chọn nơi làm việc, lựa chọn ngành nghề phù hợp … Thiết lập kênh thông tin lao động việc làm miễn phí thường xuyên phát sóng qua tivi, đài Thông báo công khai, cụ thể thị trường lao động, số lượng, thời gian, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện lao động, pháp luật lao động nước có nhu cầu lao động chi phí, mức lương quyền lợi hưởng để người lao động tìm hiểu có kế hoạch lựa chọn tham gia xuất lao động Mở rộng thị trường xuất lao động, mặc khai thác thị trường truyền thống như: Malaixia, Đài Loan, Hàn Quốc … đồng thời mở rộng xuất lao động sang thị trường có thu nhập cao có nhu cầu lớn lao động đưa người lao động làm nghề nông Mỹ hay xuất lao động sang Châu Âu, Trung Đông… Cần lập quỹ xuất lao động để có nguồn hỗ trợ kinh phí cho người nghèo người lao động thuộc diện sách để họ có đủ điều kiện xuất lao động 3.2.6 Thực sách tín dụng Mở rộng chương trình vay vốn đến tận tay người dân thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng, tổ chức đoàn thể địa phương hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn niên Việc vay vốn phải xác định đối tượng vay, số lượng vốn vay phải đảm bảo cho người vay có đủ khả tái sản xuất mở rộng, phương thức thu hồi vốn phải phù hợp với đặc điểm chu kỳ sản xuất nông nghiệp Vì cần thẩm định kế hoạch dự án, lựa chọn dự án có tính khả thi cho vay vốn ưu đãi, đảm bảo hộ nghèo, khó khăn vay vốn, đặc biệt cho vay ưu tiên phát triển doanh nghiệp nhỏ Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 vừa hoạt động lĩnh vự công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ, phát triển trang trại, chế biến thức ăn gia súc phục vụ chăn nuôi tập trung, tạo nhiều việc làm cho lao động Cùng với việc cho vay vốn cần phải làm tốt công tác khuyến nông Cần hướng dẫn tư vấn cho người dân cách thức đầu tư sử dụng vốn vay để việc đầu tư mang lại hiệu cao giám sát việc sử dụng vốn vay thông qua tổ chức đoàn thể địa phương Tránh tình trạng sử dụng vốn vay không mục đích khả hoàn trả (thực tốt công tác thông tin hai chiều, trì lịch trực báo để kịp thời sơ kết đúc kết kinh nghiệm) Hoàn thiện có chế sách phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tạo thông thoáng việc triển khai thực cấp, đơn giản thủ tục hành chính, công khai hoá thực vai trò quản lý quản lý nhà nước quan hệ với chủ thể kinh tế, giúp chủ thể kinh tế hưởng sách ưu đãi Người lao động phải biết phải huy động vốn từ nguồn vốn tự có thân, gia đình quan trọng xác định kế hoạch sử dụng phân bổ vốn vay cho khâu trình sản xuất cho hợp lý đem lại hiệu đồng vốn cao Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ ngân hàng với lãi suất thấp, chương trình dự án tài trợ nước KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc làm vấn đề giải việc làm cho người lao động nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân, cấp, ngành Trong năm qua Đảng Nhà nước có nhiều biện pháp để giải việc làm cho lao động, thông qua chương trình, dự án phát triển kinh tê – xã hội, chương trình, dự án Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 giải việc làm Nhờ hàng năm giải hàng triệu lao động, cấu lao động bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ thất nghiệp lao động giảm dần Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số cao, số người cần giải việc làm tồn đọng nhiều Do sức ép việc làm lớn Pleiku kinh tế xuất phát điểm kinh tế thấp, mật độ dân số cao, tài nguyên có hạn, tốc độ phát triển kinh tế chậm, tình trạng thất nghiệp nhiều Vì vậy, vấn đề giải việc làm, đảm bảo đời sống người lao động cần thiết Nhận thức vị trí, vai trò vấn đề giải việc làm năm qua, Uỷ ban, hội đồng nhân dân, phòng lao động, phòng nông nghiệp, Trung tâm xúc tiến việc làm thành phố… có nhiều chủ trương, sách để giải việc làm cho lao động Trong năm qua tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động Hệ số sử dụng thời gian lao động nông thôn tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm xuống, chất lượng nguồn lao động bước đầu có tiến bộ, bước đáp ứng yêu cầu thị trường sức lao động tỉnh Tuy nhiên, giải vấn đề lao động việc làm thành phố nhiều tồn tại: Trong năm qua kinh tế phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chuyển dịch cấu kinh tế bước đầu có kết song chậm; lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có tiềm nguồn lực đầu tư hạn chế nên chưa mở rộng, phát triển Lao động chưa qua đào tạo lớn, chất lượng nguồn lao động thấp, chế sách giải việc làm thiếu đồng chưa đủ mạnh Vì vậy, sức ép lao động việc làm vấn đề xúc khó khăn Để nhanh chóng giảm sức ép lao động giải việc làm cần thực số giải pháp: - Tổ chức công tác đào tạo nâng cao lực cho cán thực chương trình giải việc làm cấp, hướng dẫn chủ dự án Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo nhiều chỗ làm việc cho người lao động - Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ: thu hút đầu tư nhằm xây dựng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ, mở rộng dạy nghề cho lao động nông thôn, coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp dịch vụ - Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thất nghiệp thiếu việc làm thông qua sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề… Kiến nghị Chính quyền địa phương cần coi trọng vấn đề giải việc làm cho lao động vấn đề trọng tâm trình phát triển kinh tế xã hội Đối với thành phố Cần tăng cường quản lý đất đai, dân số lao động, thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục, y tế nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tiếp nhận thông tin đồng thời đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho thành phố Quan tâm tới công tác tư vấn việc làm cho học sinh từ trường học, giúp em nhận thức vấn đề việc làm đường học tập Chú trọng đào tạo nghề trường phổ thông để sau trường lao động tự kiếm sống nghề học Cần đổi chương trình đào tạo nghề theo hướng phù hợp với yêu cầu chất lượng thị trường lao động, hay nói cách khác gắn đào tạo nghề với chương trình giải việc làm cho lao động Đối với người lao động Người lao động cần nhận thức rõ vai trò làm chủ phát triển kinh tế chung thành phố Để làm điều người lao động cần tự phổ cập trình độ văn hoá thông qua tự học lẫn nhau, tăng cường học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua bạn bè, hàng xóm… nâng cao thời gian lao động, tiến tới đa dạng hoá nguồn thu nhập Footer Page 26 of 126 ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 1.1 VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 1.1.1 Việc làm cho lao động - Khái niệm việc làm Mọi hoạt động lao động tạo nguồn... TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ PLEIKUẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 2.1.1... GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHOLAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PLEIKU 2.3.1 Hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động giới thiệu việc làm Về hoạt động hướng nghiệp cho lao động Về hoạt động đào tạo nghề cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho lao động tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Giải quyết việc làm cho lao động tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Giải quyết việc làm cho lao động tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay