Giải pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ PHONG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 TS ĐOÀN GIA DŨNG TS ĐÀO HỮU HÒA PGS.TS BÙI THỊ TÁM H năm 2013 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giáo dục vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia Với sở đào tạo hai nhân tố vai trò quan trọng người dạy người học Số liệu thống kê cho thấy đội ngũ giảng viên trường đại học cao đẳng nhìn chung thiếu Việc tuyển dụng giảng viên đáp ứng yêu cầu khó, việc giữ chân giảng viên, giảng viên giỏi, nhiều kinh nghiệm lại khó khăn Sự ổn định đội ngũ giảng viên đội ngũ nhân viên giúp đơn vị giáo dục hoạt động hiệu quả, tiết kiệm thời gian chi phí (tuyển dụng, đào tạo, qui hoạch, ), tạo niềm tin tinh thần đoàn kết nội Việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc cho CNCNV việc làm quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Xuất phát từ lý đó, Tác giả định chọn đề tài “Giải pháp thúc đẩy động làm việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Đức TríĐà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh Mục đích nghiên cứu Đề tài thực nhằm đến mục tiêu sau:  Về mặt lý thuyết: Tổng hợp học thuyết nhu cầu, động giải pháp thúc đẩy động làm việc  Về mặt thực tiễn  Phân tích thực trạng hoạt động thúc đẩy động làm việc trường Cao đẳng Đức TríĐà Nẵng  Đề xuất số giải pháp thúc đẩy động làm việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Đức TríĐà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc thúc đẩy động làm việc cho người lao động - Phạm vi nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 Về nội dung, đề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan đến việc thúc đẩy động làm việc cho người lao Về thời gian, Cuộc nghiên cứu bắt đầu thực từ tháng năm 2011 Về không gian, đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nhằm thúc đẩy động làm việc cho người lao động trường Cao đẳng Đức TríĐà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận nghiên cứu khoa học sau: Phương pháp điều tra; Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm; Phương pháp chuyên gia;- Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài phần chính: Chương 1:Những vấn đề lý luận chung thúc đẩy động làm việc Chương 2:Thực trạng công tác thúc đẩy động làm việc cho cán công nhân viên trường Cao dẳng Đức TríĐà Nẵng Chương 3:Giải pháp nhằm thúc đẩy động làm việc cho cán công nhân viên trườngĐức TríĐà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG - SỞ LÝ LUẬN VỀ THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Chức quản trị nguồn nhân lực a Nhóm chức thu hút nguồn lao động Footer Page of 126 Header Page of 126 b Chức đào tạo phát triển nguồn nhân c Chức trì nguồn lao động 1.2 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Một số khái niệm a Nhu cầu Theo wikipedia, nhu cầu tượng tâm lý người; đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất tinh thần để tồn phát triển b Động Động người dựa nhu cầu Nhu cầu trở thành động yếu tố: mong muốn, chờ đợi; tính thực mong muốn; hoàn cảnh môi trường xung quanh c Thúc đẩy Thúc đẩy trình tâm lý diễn tác động mục đích theo định hướng người Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy tác động hướng đích doanh nghiệp nhằm động viên nhân viên nâng cao thành tích giúp họ hoàn thành nhiệm vụ cách hiệu d Động thúc đẩy Động thúc đẩy thuật ngữ chung áp dụng cho toàn nhóm xu hướng, ước mơ, nhu cầu, nguyện vọng thúc tư tưởng hành động người Khi nhà quản trị thúc đẩy nhân viên nghĩa họ làm việc mà hy vọng họ đáp ứng xu hướng nguyện vọng nhân viên để thúc đẩy nhân viên làm việc theo hình thức mong muốn 1.2.2 Vai trò việc thúc đẩy động làm việc cho ngƣời lao động Thúc đẩy động làm việc cho người lao động vai trò quan trọng ý nghĩa định đến thành bại doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3 CÁC LÝ THUYẾT THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.3.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow Thuyết phân cấp nhu cầu A.Braham Maslow cho người thúc đẩy nhiều nhu cầu khác nhu cầu phân cấp theo thứ bậc gồm: (Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu quan hệ xã hội, nhu cầu tôn trọng,nhu cầu tự hoàn thiện 1.3.2 Lý thuyết hai yếu tố Herzberg Frederick Herzberg phát triển thuyết động thúc đẩy phổ biến khác thuyết hai yếu tố Ông cho yếu tố công việc đem lại không thỏa mãn khác so với yếu tố đem lại thỏa mãn  Những yếu tố trì  Những yếu tố thúc đẩy 1.3.3 Thuyết kì vọng Thuyết kì vọng cho động thúc đẩy phụ thuộc vào mong đợi cá nhân khả thực nhiệm vụ họ việc nhận phần thưởng mong muốn Thuyết kì vọng biết đến qua công trình Victor Vroom 1.3.4 Lý thuyết động thúc đẩy theo nhu cầu McClelland Theo McClelland ba nhu cầu thúc đẩy bản: Nhu cầu quyền lực; Nhu cầu liên kết; Nhu cầu thành đạt 1.3.5 Học thuyết công Được phát triển J.Stacy Adams, thuyết công cho người khuyến khích tìm kiếm công xã hội phần thưởng mà họ kì vọng thành tích 1.3.6 Lý thuyết tăng cƣờng động thúc đẩy Thuyết tăng cường (củng cố) hành vi chức chịu chi phối hậu (phần thưởng hay hình phạt) Footer Page of 126 Header Page of 126 1.4 CÁC CÔNG CỤ THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG HIỆN NAY 1.4.1 Thúc đẩy động làm việc cho ngƣời lao động yếu tố tài a Thúc đẩy động làm việc tiền lương b Thúc đẩy động làm việc tiền thưởng c Thúc đẩy động làm việc phúc lợi, dịch vụ 1.4.2 Thúc đẩy động làm việc cho ngƣời lao động yếu tố phi tài a Thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi b Sự tham gia c Làm phong phú công việc d Môi trường làm việc e Đánh giá thành tích công việc f Thúc đẩy thông qua sách đào tạo phát triển nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CHƢƠNG - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ - ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trường thành lập theo định số: 962/ QĐ-BGD&ĐT ngày 08/03/ 2005 Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo việc thành lập trường Cao Đẳngthục Đức Trí Trường trụ sở tại: 116 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 2.1.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn Trƣờng Cao Đẳng Đức Trí a Thực nghiêm chỉnh quy trình đào tạo Footer Page of 126 Header Page of 126 b Xây dựng đội ngũ giảng viên hữu đủ số lượng đảm bảo chất lượng 2.1.3 cấu tổ chức chức phận a Sơ đồ máy tổ chức quản lý trường Bộ máy tổ chức xây dựng sở chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ trường Cao đẳng đặc điểm tình hình Nhà trường b Chức năng, nhiệm vụ phận 2.1.4 Tình hình sử dụng nguồn lực trƣờng Cao Đẳng Đức Trí -ĐN a Đánh giá tình hình cán công nhân viên trường Cao đẳng Đức Trí giai đoạn 2009 -2011 Số lượng CNCNV nhà trường năm vừa qua biến động theo chiều hướng giảm, toàn trường 66 người giảng viên 48 cán phòng ban 18 b Tình hình sử dụng sở vật chất Qui mô sở vật chất - Trường Cao Đẳng Đức TríĐà Nẵng diện tích 5000m2 Trường khu nhà, từ đến tầng với tổng số 47 Phòng học thoáng mát Hội trường, Phòng thí nghiệm, Phòng máy vi tính, Thư viện máy tính để truy cập thông tin Trường xây thêm nhà tầng với tổng số 20 phòng học liên kết xây dựng ký túc xá cho sinh viên 2.1.5 Thực trạng hoạt động đào tạo kết đào tạo trƣờng Cao Đẳng Đức TríĐà Nẵng a Thực trạng hoạt động đào tạo  cấu ngành nghề đào tạo: Hiện nhà trường hoạt động với hệ đào tạo gồm: cao đẳng quy, cao đẳng liên thông trung cấp chuyên nghiệp Ngoài trường trung tâm đào tạo chứng Footer Page of 126 Header Page of 126 b Kết đào tạo trường cao đẳng Đức TríĐà Nẵng Bảng 2.3: Qui mô sinh viên qua năm ĐVT: Sinh viên STT Khoa QTKD&DL Kế toán &TCNH Điện, điện tử Tin học CNSH&MT Xây dựng GDTC Tổng Năm 2006 445 243 46 22 64 73 85 978 Năm 2007 436 291 35 32 242 79 188 1303 Năm 2008 450 496 32 35 150 72 133 1368 Năm 2009 210 295 40 90 35 91 90 851 Năm 2010 88 149 34 19 62 93 51 496 Năm 2011 66 145 32 21 65 95 43 467 Tổng 1695 1619 219 219 618 503 590 5463 Nguồn: Phòng Đào tạo 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÚC ĐẨY ĐỘNG LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍĐÀ NẴNG 2.2.1 sở để xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu động làm việc cán công nhân viên trƣờng cao đẳng Đức TríĐà Nẵng Để sở đưa giải pháp thúc đẩy động làm việc Nghiên cứu kết hợp lý thuyết Herzberg mô hình nghiên cứu Smith (1969) với tham khảo chuyên gia lĩnh vực Bên cạnh tác giả sử dụng kết mô hình nghiên cứu hài lòng Giảng Viên Thành Phố HCM năm 2010 Việc thúc đẩy động làm việc cho cán công nhân viên trường Cao đẳng Đức TríĐà Nẵng phụ thuộc vào nhân tố sau: Công việc (Work itself), hội đào tạo thăng tiến (Advancement opportunities), thu nhập (Salary), lãnh đạo (Supervisor support),đồng nghiệp (Co-worker relations) Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 a Thang đo b Chọn mẫu c Bảng câu hỏi trình thu thập thông tin d Kiểm định thang đo 2.2.2 Phân tích thực trạng thúc đẩy động làm việc cho cán công nhân viên trƣờng Cao đẳng Đức TríĐà Nẵng a Thực trạng thúc đẩy động làm việc cho người lao động thông qua yếu tố tài * Chính sách tiền lương + Đối với cán giảng viên Đối với cán giảng viên tiền lương tính theo công thức sau: Tiền lƣơng = Lƣơng + Các khoản phụ cấp Ngoài cách tính lương hàng năm giảng viên phải đảm nhận 520 tiết năm Trong số tiết quy đổi sau: Nếu giáo viên vượt mức chuẩn quy định nhà trường trả lương tăng thêm tính sau: Bảng 2.5 - Bảng đơn giá tiền vượt TT Hệ sơ lƣơng Đơn giá/tiết 2,34 25.000 2,67 27.000 3,00 30.000 3,33 33.000 Nguồn: Phòng tổ chức hành + Đối với cán làm việc phòng ban: Tiền lƣơng = Lƣơng + phụ cấp chức vụ (Nếu có) + phụ cấp khác Với cách tính lương nên làm cho tiền lương bình quân cán công nhân viên nhà trường mức thu nhập bình quân sau: Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Sống hoàn toàn dựa vào thu nhập nhà trường 60 Valid N (listwise) 60 1.00 5.00 3.0333 0.745 Nguồn: Kết điều tra Đa số cán công nhân viên nhà trường thật chưa hài lòng mức thu nhập điểm số trung bình < Vì thời gian tới nhà trường cần phải giải pháp nhằm tạo thêm thu nhập cho cán công nhân viên, đồng thời cần phải cải thiện lại việc phân phối lương thưởng phụ câp cho phù hợp với người lao động a Thực trạng thúc đẩy động làm việc thông qua yếu tố phi tài * Thực trạng thúc đẩy động làm việc thông qua điều kiện làm việc Để đánh giá mức độ hài lòng người lao động vấn đề thông qua kết điều tra sau: Bảng 2.11- Kết thống kê mô tả mức độ hài lòng điều kiện làm việc N Minimum Maximum Mean Std Deviation Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc 60 2.00 5.00 3.4000 1.02841 Nơi LV đảm bảo tiện nghi an toàn 60 2.00 5.00 3.5000 89253 Khối lượng công việc phân công hợp lý 60 1.00 5.00 3.3000 97945 Thời gian làm việc bố trị 60 hợp lý 2.00 5.00 3.3167 87317 Valid N (listwise) 60 Nguồn: Kết điều tra Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Để đánh giá mức độ hài lòng đo lường qua tiêu chí nêu tiêu chí ta thấy mức độ hài lòng người lao động yếu tố khác đa số chưa hài lòng * Thực trạng thúc đẩy động làm việc qua đặc điểm công việc Để thấy công việc giảng dạy công việc cán công nhân viên phòng ban thể qua kết điều tra sau: Bảng 2.12 - KQ thống kê mức độ hài lòng đặc điểm công việc N Minimum Maximum Mean Std Deviation Yêu thích công việc 60 2.00 5.00 4.0167 1.03321 Hiểu rõ công việc 60 2.00 5.00 3.6167 90370 Sử dụng tốt lực cá nhân 60 2.00 5.00 3.4667 91070 Khối lượng công việc phù hợp với than 60 2.00 5.00 3.2667 89947 Công việc nhiều thử thách thú vị 60 2.00 5.00 3.2500 89490 Được quyền định vấn đề thuộc Chuyên môn 60 2.00 5.00 2.9833 77002 Valid N (listwise) 60 Nguồn: Kết điều tra Thông qua kết điều tra nêu trên, tác sử dụng tiêu chí để đánh giá mức độ hài lòng người lao động ta thấy mức độ hài lòng người lao động tiêu chí không đồng đều, Ngoài tiêu chí “Người lao động yêu thích công việc mình” đạt mức điểm bình quân 4,0167 cao tiêu chí lại mức độ hài long thấp = năm 0,15 >=9 năm 0,2 Trên 12 năm 0,25 Đối với cán giảng viên Đây lực lượng chiếm tỷ trọng lớn nhà trường Và định đến chất lượng đào tạo nhà trường Đối với đội ngũ giảng viên nhà trường trả lương sau: T = T1 +T2 +T3 +T4 Trong đó: T1 tiền lương = hệ số lương * đơn giá tiền lương T2 tiền phụ cấp đứng lớp = lương bản* 25% T3 Tiền phụ cấp thâm niên (giống cán văn phòng) T4 Phụ cấp thành tích công việc Bảng 3.3 - Bảng phụ cấp thành tích công việc ĐVT: VNĐ TT Thành tích Phụ cấp Hoàn thành xuất sắc 500.000 Hoàn thành tốt công việc 300.000 Hoàn thành công việc mức 100.000 Hoàn thành công việc mức độ trung bình (Căn vào kết đánh giá thành tích công việc cán giảng viên khoa vào cuối học kỳ năm.) + Nhà trường cần quy định lại mức chuẩn cụ thể sau: Hiện nay, số chuẩn quy định giảng viên 520 tiết/năm cao Thông qua kết qua điều tra số trường cao đẳng địa thành phố Đà Nẵng sau: Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Bảng 3.4 - Bảng thống kê chuẩn trƣờng cao đẳng địa bàn TP Đà Nẵng ĐVT: tiết Tên trƣờng TT Giờ chuẩn/năm Cao đẳng nghề Hoàng Diệu – ĐN 380 Cao đẳng nghề Đà Nẵng 480 Cao đẳng Bách Khoa – ĐN 400 Cao đẳng Thương Mại 300 Cao đẳng Đức Trí – ĐN 520 Đại học Đông Á (hệ cao đẳng) 450 Nguồn: Kết điều tra Thông qua bảng số liệu ta thấy chuẩn quy định dành cho giảng viên trường cao đẳng Đức Trí cao, Nêu theo thân tác giả nhà trường tiến hành hạ mức chuẩn xuống 420 tiết/năm đến 450 tiết năm Và chuẩn áp dụng sau: + Đối với giảng viên trình độ cử nhân năm 420 chuẩn + Đối với giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên năm 450 tiết/năm Ngoài việc quy đổi tiết giảng thay đổi sau: Bảng 3.5 - Bảng quy đổi chuẩn T T Nội dung Số tiết quy đổi Giảng dạy lý thuyết tiết = tiết lý thuyết Dạy thực hành Ra đề thi (đáp án kèm theo) Coi thi (giáo viên) Footer Page 19 of 126 tiết= 1/2 tiêt lý thuyết đề thi = tiết lý thuyết Nếu đề thi thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng, Giải pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng, Giải pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay