Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵn

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỒNG VÂN GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ NGỌC MỸ Phản biện 1: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Phản biện 2: GS TSKH LÊ DU PHONG Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 01 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết ñề tài Nguồn lực người ñóng vai trò quan trọng hoạt ñộng doanh nghiệp hay tổ chức Một tổ chức ñạt ñược suất lao ñộng cao có nhân viên làm việc tích cực sáng tạo Điều ñó phụ thuộc vào cách thức phương pháp mà người quản lý sử dụng ñể tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho nhân viên Tuy nhiên, công tác quản lý nguồn lực người muốn ñạt ñược hiệu ñòi hỏi người quản lý phải có hiểu biết người nhiều khía cạnh lấy người yếu tố trung tâm cho phát triển Từ quan niệm ñó, nhiều kỹ thuật quản lý nhân lực ñã ñời nhằm mục ñích giúp người phát huy hết khả tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu hoạt ñộng tổ chức Muốn vậy, ñiều quan trọng ñơn vị phải tạo ñộng lực cho người lao ñộng làm việc với sáng tạo cao Trên thực tế ñã có nhiều học thuyết việc tạo ñộng lực cho người lao ñộng việc áp dụng vào tổ chức khác Từ thực tiễn ñó, nhận thức ñược tầm quan trọng công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng tình hình nay, nên sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, ñã chọn ñề tài: “Giải pháp tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp cao học Đề tài ñược quan tâm, ủng hộ lãnh ñạo trường, lẽ ñề tài góp phần thực nhiệm vụ chiến lược xây dựng ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên nhằm phát huy sức mạnh tập thể, tạo tập thể vững mạnh, cách sử dụng sách cụ thể ñể thắt chặt sợi dây liên kết, gắn bó ñội ngũ giảng viên với nhà trường Footer Page of 126 Header Page of 126 II Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu ñề tài Mục tiêu ñề tài Xây dựng giải pháp ñể tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông Nhiệm vụ nghiên cứu ñề tài Hệ thống sở lý luận tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng.Tìm hiểu thực trạng ñộng lực làm việc giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng III Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Những vấn ñề lý luận thực tiễn có liên quan ñến việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng Đội ngũ giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu ñề xuất giải pháp ñể tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng - Phạm vi thời gian: giai ñoạn nghiên cứu 2009-2010 ứng dụng giải pháp từ năm 2011-2015 IV Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp vật biện chứng Phương pháp vật lịch sử Phương pháp so sánh, thống kê sử dụng tài liệu có liên quan V Đóng góp ñề tài - Đánh giá hạn chế thành công công tác tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng giai ñoạn từ năm 2011-2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 VI Tên ñề tài “Giải pháp tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường cao ñẳng phương Đông - Đà Nẵng” VII Bố cục kết cấu ñề tài Chương Cơ sở lý luận tạo ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Chương Thực trạng tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng Chương Một số giải pháp tạo ñộng lực thúc ñẩy làm cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.Tổng quan quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm "Quản trị nguồn nhân lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt ñộng nhằm làm cho người ñóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, bao gồm lĩnh vực hoạt ñộng hoạch ñịnh nguồn nhân lực, phân tích thiết kế công việc, chiêu mộ lựa chọn ñánh giá thành tích, ñào tạo phát triển, thù lao, sức khoẻ, an toàn nhân viên, tương quan lao ñộng, " 1.1.2 Vai trò tạo ñộng lực quản trị nguồn nhân lực - Đối với thân nhân viên Động lực thúc ñẩy làm việc ñiều kiện mà nhân tố ñịnh hành vi hiệu công việc Nhân tố cốt lõi việc ñịnh ñến ñộng lực thúc ñẩy nhu cầu cá nhân Con người thiếu ñộng lực thiếu ñi ước mơ khát vọng, thiếu phương hướng làm việc mục ñích sống Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đối với tổ chức Tổ chức nơi tập trung nhiều cá nhân riêng lẻ làm việc hoạt ñộng với Người lao ñộng tổ chức tài sản quý nhất, ñồng thời nguồn ñầu tư vào sản xuất ñộng Có phát huy ñược lực công tác người lao ñộng hay không nhân tố ñịnh ñến thành bại tổ chức 1.1.3.Cơ sở tạo ñộng lực 1.1.3.1 Khái niệm ñộng lực thúc ñẩy Động lực ñược hiểu khát khao tự nguyện người lao ñộng nhằm khơi dậy hướng hành ñộng vào việc ñạt ñược mục tiêu mong ñợi, tăng cường nỗ lực công việc ñể ñạt ñược mục tiêu cá nhân mục tiêu chung tổ chức Chúng xuất phát từ tiềm thức, lý trí thân người mong muốn ñược hành ñộng, ñược thể ñược cống hiến 1.1.3.2 Phần thưởng bên bên Mọi người ñều có nhu cầu nhu cầu vật chất hay tinh thần tất ñiều ñó ñã trở thành ñộng lực bên thúc ñẩy hành ñộng cụ thể nhằm thoả mãn nhu cầu 1.1.3.3 Cách tiếp cận ñộng lực thúc ñẩy Cách thức mà nhà quản trị nhận thức ñộng lực thúc ñẩy sử dụng phần thưởng ñể khích lệ ñộng viên phụ thuộc vào cách tiếp cận nhà quản trị ñó ñộng lực thúc ñẩy 1.2 Các học thuyết 1.2.1.Học thuyết phân cấp nhu cầu A.Maslow Thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow ñã có ẩn ý, ñó muốn tìm hiểu mức ñộ tạo ñộng lực cho người lao ñộng ñiều quan trọng phải hiểu người lao ñộng ñang cấp ñộ nhu cầu nào, từ ñó ñưa giải pháp phù hợp cho việc mang lại thoả mãn nhu cầu cho người lao ñộng, tạo ñộng lực lao ñộng ñồng thời ñáp ứng mục tiêu công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Học thuyết ERG Thuyết ERG giải thích ñược nhân viên hay tìm kiếm mức lương cao ñiều kiện làm việc tốt ñiều kiện tốt ñạt tiêu chuẩn thị trường lao ñộng Khi nhân viên chưa cảm thấy thoả mãn với nhu cầu giao tiếp nhu cầu tăng trưởng tại, họ tìm cách ñược thoả mãn 1.2.3 Học thuyết yếu tố Học thuyết ñược loạt yếu tố tác ñộng tới ñộng lực nhiên nhà nghiên cứu phê phán học thuyết không hoàn toàn phù hợp với thực tế ñối với người lao ñộng yếu tố hoạt ñộng ñồng thời không tách rời 1.2.4 Học thuyết thúc ñẩy theo nhu cầu Học thuyết ñược phát triển David Mc Clelland Học thuyết cho có số nhu cầu ñịnh cần phải có ñời sống cá nhân Nói cách khác, người sinh nhu cầu họ học ñược chúng thông qua kinh nghiệm sống 1.2.5 Học thuyết công Học thuyết ñược phát triển J Stacy Adams, cho người ñược khuyến khích tìm kiếm công xã hội phần thưởng mà họ kì vọng ñối với thành tích Theo thuyết này, người nhận ñược ñãi ngộ công với người khác mức ñóng góp, họ tin họ ñược ñối xử công 1.2.6 Học thuyết kì vọng Học thuyết ñược phát triển Victor Vroom Học thuyết cho ñộng thúc ñẩy phụ thuộc vào mong ñợi nhân khả thực nhiệm vụ họ việc nhận ñược phần thưởng mong muốn Học thuyết không quan tâm ñến việc xác ñịnh loại nhu cầu mà quan tâm ñến trình ñể cá nhân nhận ñược phần thưởng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.7 Học thuyết tăng cường tích cực Đây học thuyết B.F Skinner hướng vào việc làm thay ñổi hành vi người qua tác ñộng tăng cường Học thuyết cho hành vi ñược thưởng có xu hướng ñược lặp lại ñối với hành vi không ñược thưởng bị phạt thường tự nhiên bị hạn chế Thời gian thời ñiểm xảy hành vi thưởng phạt ngắn có tác dụng sớm thay ñổi hành vi 1.2.8 Học thuyết ñặt mục tiêu Cuối năm 1960, Edwin Locke rằng: Các mục tiêu cụ thể thách thức dẫn ñến thực công việc tốt hơn, ý ñồ làm việc hướng tới mục tiêu nguồn gốc chủ yếu ñộng lực lao ñộng Như vậy, ñể tạo ñộng lực lao ñộng cần phải có mục tiêu cụ thể mang tính thách thức 1.3 Các công cụ tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho người lao ñộng 1.3.1 Hệ thống thù lao lao ñộng 1.3.1.1.Công cụ tiền lương a.Khái niệm tiền lương Theo cách hiểu nay: Tiền lương biểu tiền sức lao ñộng, giá yếu tố sức lao ñộng mà người sử dụng lao ñộng phải trả cho người lao ñộng tuân theo quy luật cung cầu, quy luật giá thị trường pháp luật hành nhà nước b.Vai trò tiền lương Tiền lương yếu tố quan trọng chi phí sản xuất, ñó chủ ñơn vị lại mong muốn thu ñược lợi nhuận tối ña, ñối với họ giảm thiểu chi phí tiền lương biện pháp cần thiết Tuy nhiên ñiều không hoàn toàn ñúng tiền lương chất chi phí phương tiện ñể tạo giá trị Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.1.2 Tạo ñộng lực làm việc công cụ tiền thưởng a.Khái niệm tiền thưởng Tiền thưởng thực chất khoản tiền bổ sung tiền lương nhằm triệt ñể nguyên tắc phân phối theo lao ñộng ñồng thời tạo ñộng lực cho người lao ñộng ñể họ quan tâm ñến việc tăng suất lao ñộng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp b.Vai trò tiền thưởng Tiền thưởng có ý nghĩa bù ñắp phần nhỏ nhu cầu vật chất lại có ý nghĩa to lớn ñáp ứng nhu cầu tinh thần tiền thưởng ñánh vào tâm lý thích ñược khen thưởng, ñược ñề cao, ñược hãnh diện, trội trước cộng ñồng a.Khái niệm Phúc lợi phần thù lao gián tiếp ñược trả dạng hỗ trợ sống cho người lao ñộng bao gồm khoản mà người lao ñộng ñược bổ sung thêm tiền lương, tiền thưởng dạng tiền mặt hay dịch vụ ñược hưởng với giá rẻ không tiền b.Vai trò phúc lợi Phúc lợi ñóng vai trò quan trọng việc ñảm bảo sống cho người lao ñộng, làm tăng uy tín ñơn vị thị trường, làm cho người lao ñộng cảm thấy phấn chấn, từ ñó giúp tuyển mộ giữ lực lượng lao ñộng có trình ñộ cao Góp phần nâng cao ñời sống vật chất tinh thần người lao ñộng, thúc ñẩy nâng cao suất lao ñộng 1.3.2 Tạo ñộng lực làm việc hệ thống ñánh giá thành tích hiệu công việc Động lực chức kỳ vọng cá nhân Một nỗ lực ñịnh ñem lại thành tích ñịnh thành tích ñó dẫn ñến kết phần thưởng mong muốn Chính ñiều ñó buộc nhà quản lý hiểu ñược mối quan hệ trực tiếp nỗ lực - thành tích, thành tích - kết quả, phần thưởng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 cần tạo nên hấp dẫn kết quả/ phần thưởng ñối với người lao ñộng 1.3.3 Tạo ñộng lực làm việc sách ñào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến 1.3.3.1 Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng công tác ñào tạo Trong trình lao ñộng, người phải tiếp xúc với kiến thức xã hội, kỹ thuật máy móc, mà kiến thức công cụ lại không ngừng phát triển Bởi vậy, người lao ñộng không ñược ñào tạo bồi dưỡng phát triển trở nên lỗi thời lạc hậu Vậy ñể tăng hiểu biết cho người lao ñộng, tạo hưng phấn trình lao ñộng việc ñào tạo phát triển cho họ vấn ñề cần thiết 1.3.3.2 Tạo ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng thăng tiến hợp lý Sự thăng tiến người lao ñộng có ý nghĩa quan trọng vấn ñề ñược quan tâm công tác nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng ñơn vị Tuy nhiên, ñây công việc phức tạp khó khăn, sử dụng cách không thích hợp có tác ñộng tai hại 1.3.4 Tạo ñộng lực làm việc yếu tố môi trường làm việc 1.3.4.1.Điều kiện làm việc Để hoàn thành tốt công việc người lao ñộng tình thần làm việc cần phải hỗ trợ vật chất công cụ làm việc, trang thiết bị, sở vật chất, phương tiện, Điều kiện làm việc ñược trang bị ñầy ñủ người lao ñộng hoàn thành tốt công việc 1.3.4.2.Văn hoá danh tiếng tổ chức Văn hoá tổ chức toàn giá trị văn hoá ñược gây dựng nên suốt trình tồn phát triển tổ chức, trở thành Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.1.1.1 Sứ mệnh trường Trường Cao ñẳng Phương Đông tổ chức ñào tạo dân lập bậc trung học chuyên nghiệp, cao ñẳng, bồi dưỡng cán trung học chuyên nghiệp chủ yếu cho thành phố Đà Nẵng tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trường * Chức năng, nhiệm vụ + Xây dựng mục tiêu chương trình ñào tạo ñào tạo ñội ngũ cán có trình ñộ trung cấp, cao ñẳng kỹ thuật kinh tế, y tế có chất lượng + Thực nhiệm vụ khác theo quy ñịnh pháp luật * Quyền hạn trường + Được chủ ñộng xây dựng tổ chức thực kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lực phát triển dạy nghề quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao ñẳng nghề Ngoài số quyền hạn khác phạm vi quy ñịnh pháp luật 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trường * Hội ñồng quản trị: * Ban giám hiệu * Các hội ñồng tư vấn khác *Các phòng ban 2.1.3 Tình hình chung Trường Cao ñẳng Phương Đông- Đà Nẵng 2.1.3.1 Tình hình sở vật chất, thiết bị Trường Tuy sở vật chất trường tương ñối ñáp ứng ñủ với nhu cầu ngày cao nên trường cần ñầu tư thêm kinh phí ñể cho tất chuyên ngành ñều có phòng thực hành, thực tập với ñầy ñủ trang thiết bị mới, chất lượng Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.1.3.2 Đặc ñiểm tài trường Với ñặc ñiểm trường dân lập thuộc giáo dục ñào tạo nên trường tự chủ tài với nguyên tắc lấy thu bù chi, nguồn kinh phí trường chủ yếu từ việc thu học phí học sinh, sinh viên ñó nguồn thu chủ yếu từ hệ quy 2.2 Tình hình nhân trường 2.2.1 Cơ cấu giảng viên phân theo giảng viên hữu kiêm nhiệm Theo kết cho thấy, tỷ lệ giảng viên hữu trường có tăng so với mức tăng quy mô sinh viên trường mức tăng chưa tương xứng, nhà trường phải mời thêm số giảng viên thỉnh giảng từ trường khác 2.2.2 Tỷ lệ giảng viên nghỉ việc Số lượng giảng viên nghỉ việc năm 2010 không giảm số lượng so với năm 2009 mặt tỷ lệ có giảm từ 5,8% xuống 5,5% Điều cho thấy Ban giám hiệu nhà trường cần phải nỗ lực việc tạo ñộng lực cho giảng viên ñể giảm ñáng kể tỷ lệ giảng viên nghỉ việc hàng năm 2.2.3 Cơ cấu giảng viên phân theo giới tính trình ñộ chuyên môn Theo kết phân tích cho thấy giảng viên nữ giới chiếm ña số với tỉ lệ 67,4% năm 2009 chiếm 69,5% năm 2010 Điều ảnh hưởng lớn ñến khả ñảm bảo kế hoạch giảng dạy trường sở liên kết giảng viên nữ gặp nhiều khó khăn giảng viên nam việc ñi công tác nhiều lý khác gia ñình, nhỏ, Chính thời gian ñến nhà trường ưu tiên tuyển giảng viên nam ñể tăng cường cho sở liên kết ưu tiên cho giảng viên nữ có nhỏ ñi công tác vào thời ñiểm thuận lợi dịp hè, Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Số giảng viên trường có trình ñộ ñại học ñang chiếm tỉ lệ cao (43,5%), nhiên so với số giảng viên có trình ñộ cao học (32,6%), thạc sĩ (18,4%) tỷ lệ cao không nhiều Nếu theo ñà phát triển trường thời gian tới tỉ lệ giảng viên có trình ñộ tiến sĩ, thạc sĩ tăng lên ñồng thời số giảng viên có trình ñộ ñại học giảm dần, ñiều ñã thể rõ kết số liệu phân tích năm 2010 2.2.4 Những thuận lợi khó khăn việc vấn ñề tạo ñộng lực làm việc cho giảng viên trường *Thuận lợi: Ra ñời hoàn cảnh thuận lợi trường dân lập dạy nghề ñầu tiên khu vực Miền Trung Tây Nguyên Là trường dân lập với cấu máy quản lý gọn nhẹ Được tự thu chi tài nên linh hoạt chủ ñộng vấn ñề tài Ban giám hiệu, ñội ngũ giảng viên người trẻ tuổi có tầm nhìn chiến lược, *Khó khăn Với diện tích trường chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu học tập sinh viên Sinh viên chưa có không gian ñể vui chơi giải lao sau học Các sách hỗ trợ hoạt ñộng sinh hoạt, ngoại cho cán giảng viên chưa thường xuyên chất lượng Đội ngũ giảng viên trẻ nghỉ việc ñang cần báo ñộng mức lương ñiều kiện làm việc chưa tốt Theo kết cho thấy tỉ lệ bỏ việc hàng năm khoảng từ 5% ñến 6% 2.3 Các công cụ tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên trường cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng 2.3.1 Hệ thống thù lao lao ñộng 2.3.1.1 Thực trạng tạo ñộng lực làm việc công cụ tiền lương a Chế ñộ làm việc ñịnh mức khối lượng giảng dạy giảng viên ● Chế ñộ làm việc giảng viên *Đối với khoa, tổ chuyên môn Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Trưởng Khoa phụ trách tất mảng công tác khoa chịu trách nhiệm trước Hội ñồng quản trị Ban giám hiệu nhiệm vụ ñược giao Thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu quy ñịnh nhà trường *Đối giảng viên Chuẩn bị giảng dạy: Soạn giáo án, giáo trình, lập ñề cương giảng, chuẩn bị tài liệu, trang bị phục vụ cho việc giảng dạy.Thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu quy ñịnh nhà trường ●.Giờ chuẩn quy ñịnh ñối với giảng viên hữu - Tiêu chuẩn dạy giảng viên năm học với trung bình 450 tiết/người/năm Đây mức chuẩn không cao dễ ñạt ñược giảng viên dạy từ ñến hai môn ngành sinh viên như: văn thư, ñiện, ñiện tử viễn thông ● Hoạt ñộng nghiên cứu khoa học Qua thực tế cho thấy hầu hết giảng viên làm ñề tài với mục ñích thực theo quy ñịnh, chưa mang tính chất nghiên cứu, ứng dụng thực tế mà gần mang tính ñối phó Bởi ña số giảng viên cho họ không ñược hỗ trợ nhiều cho hoạt ñộng này, ñồng thời nguyên nhân giảng viên không ñủ thời gian cho hoạt ñộng nghiên cứu họ phải ñảm nhận khối lượng giảng dạy lớn b Thực trạng tạo ñộng lực làm việc công cụ tiền lương trường Từ trước ñến nay, tiền lương yếu tố hàng ñầu ñể tạo ñộng lực cho người lao ñộng Do ñó, việc tạo ñộng lực cho giảng viên thông qua công cụ tiền lương ñược lãnh ñạo nhà trường quan tâm Các hình thức trả lương cho giảng viên trường nay: Tuỳ vào trình ñộ chuyên môn, học hàm, học vị, thâm niên giảng dạy, chất lượng công việc giảng dạy mà nhà trường áp dụng cách tính lương khác ñối với giảng viên + Thu nhập hàng tháng giảng viên bao gồm khoản sau: Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Lương + phụ cấp (giờ giảng vượt giờ, chức vụ, chủ nhiệm) Trong ñó : Lương = (Hệ số lương * mức lương Nhà nước quy ñịnh) + mức phụ cấp ñứng bục Phụ cấp chủ nhiệm: 100.000ñ/tháng Phụ cấp chức vụ: Đối với cấp trưởng phòng, khoa: Từ (1.000.000ñ -2.000.000ñ)/tháng Phụ cấp học hàm, học vị Thạc sĩ: 200.000ñ/tháng Tiến sĩ: 1.000.000ñ/tháng Thu nhập cuối kỳ: Lương vượt :(39.000ñ - 43.000ñ)/tiết Ngoài có số giảng viên tuỳ vào ñặc thù chức công việc họ ñang ñảm nhận mà nhà trường thoã thuận với mức lương cao 2.3.1.2 Thực trạng tạo ñộng lực làm việc công cụ tiền thưởng Xác ñịnh ñược vai trò kích thích tiền thưởng ñối với người lao ñộng nhà trường ñã áp dụng hình thức thưởng sau: *Hình thức thưởng ñịnh kỳ Hàng năm, Nhà trường thực chế ñộ thưởng ñịnh kỳ nhiều lần Hình thức thưởng áp dụng cho tất CBCNV trường Mục ñích hình thức thưởng nhằm khuyến khích người lao ñộng hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch nhà trường giao *Hình thức thưởng ñột xuất Hiện trường chưa có quy ñịnh cụ thể hình thức ñột xuất Bởi ñây hình thức khen thưởng theo ñịnh Hội ñồng quản trị, ñề xuất trưởng ñơn vị, thưởng ñề tài, dự án, thưởng thành tích hay ñóng góp ñặc biệt thành tựu học tập nghiên cứu khoa học, giá trị thưởng hình thức khen thưởng Hội ñồng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 *Các trường hợp ñãi ngộ ñặc biệt khác Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Hình thức thưởng ñược áp dụng cho cá nhân xuất sắc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ñưa mô hình tổ chức ñào tạo có tính khả thi mang lại lợi ích thiết thực cho nhà trường 2.3.1.3 Thực trạng tạo ñộng lực làm việc công cụ phúc lợi Nhà trường thực tốt quy ñịnh pháp luật việc thực chế ñộ phúc lợi bắt buộc, mở rộng hình thức phúc lợi tự nguyện bảo ñảm quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, quan tâm phát triển toàn diện người Các chương trình phúc lợi thiết thực ñó trực tiếp mang lại lợi ích cho CB giảng viên, tác ñộng ñến thái ñộ, ñộng làm việc tự giác, sáng tạo tất thành viên Tuy nhiên, tồn số mặt hạn chế, Nhà trường cần thực tốt ñể hướng ñến việc khơi dậy lòng giảng viên tin tưởng, thõa mãn, cảm giác công với ñóng góp ñược bù ñắp xứng ñáng 2.3.2 Thực trạng tạo ñộng lực làm việc công cụ hệ thống ñánh giá thành tích Do nhận thức ñúng tầm quan trọng công tác thi ñua khen thưởng thời kỳ ñổi mới, Ban giám hiệu ñã trọng ñiều hành tổ chức phong trào thi ñua, thực bình xét thi ñua cách tương ñối kịp thời, dân chủ, công khai Việc khen thưởng ñã góp phần tạo không khí phấn khởi, có tác dụng ñộng viên, khích lệ to lớn ñối với cán giảng viên 2.3.3 Thực tạng tạo ñộng lực làm việc sách ñào tạo, phát triển hội thăng tiến 2.3.3.1 Công việc có hội thăng tiến Qua kết ñiều tra cho thấy có 4% cho công việc có nhiều hội thăng tiến, 19% cho nhiều, 29% mức bình thường, có ñến 39% cảm thấy hội thăng tiến, 10% giảng Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 viên không tìm thấy hội thăng tiến 2.3.3.2 Công việc có hội ñược tiếp tục học tập, ñào tạo Chính nhu cầu thăng tiến ñã làm tăng nhu cầu học tập, ñào tạo Học tập giúp chuyên môn vững vàng ñể có hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, tăng thu nhập cho thân gia ñình 2.3.4 Thực trạng tạo ñộng lực làm việc yếu tố môi trường làm việc 2.3.4.1 Triết lý hoạt ñộng, sứ mệnh chiến lược hoạt ñộng trường Đào tạo người lao ñộng có kiến thức ngành nghề, kỹ với trình ñộ cao ñẳng thấp hơn, có ñạo ñức, có ý thức, kỷ luật, có lương tâm nghề nghiệp, có sức khoẻ, có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, ñộng sáng tạo ñặc biệt có khả ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật ñể giải yêu cầu cần thiết sản xuất; nhằm tạo ñiều kiện cho người lao ñộng có khả làm việc tốt, ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã - hội, an ninh - quốc phòng 2.3.4.2 Chế ñộ làm việc ñãi ngộ ñối với người thâm niên -Đối với người lao ñộng nghỉ việc -Đối với người lao ñộng có thâm niên 2.3.4.3 Hoạt ñộng cộng ñồng Những năm qua trường tích cực mở rộng quan hệ ñối ngoại với quan quyền phường, quận, thành phố Bộ Giáo dục - Đào tạo, trường trung học khắp miền ñất nước Nhà trường trì truyền thống tốt ñẹp " Uống nước nhớ nguồn" việc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia hoạt ñộng từ thiện "Vì người nghèo", ñóng góp xây dựng, hoạt ñộng ủng hộ lũ lụt, thiên tai, phong trào sinh viên tình nguyện giúp ñồng bào vùng sâu, vùng xa, Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 2.3.4.4 Những nội quy quan hệ với lãnh ñạo ñồng nghiệp Bảo mật, Sinh hoạt, phát ngôn, Ăn mặc lịch sự, nghiêm túc, Ngoài có quy ñịnh nơi việc 2.4 Đánh giá ñộng lực làm việc giảng viên trường cao ñẳng Phương Đông thời gian qua 2.4.1 Đánh giá mức ñộ hài lòng ñịnh mức khối lượng giảng dạy Về ñịnh mức khối lượng giảng dạy, có ñến 58% giảng viên lòng với ñịnh mức khối lượng giảng dạy trung bình 450 tiết//người/năm, có 43% giảng viên cho cao có 19% ñánh giá cao Như ña số giảng viên ñồng tình với ñịnh mức khối lượng giảng dạy trường 2.4.2 Đánh giá mức ñộ hài lòng tiền lương trường Với cách tính lương trường có 58% số giảng viên không hài lòng với mức lương nhận ñược chưa tương xứng với họ ñóng góp (21%), lương ñã thấp, bên cạnh ñó ñơn giá tiền vượt giờ, khoản phụ cấp lại không cao, lương chưa hấp dẫn người hoàn thành tốt nhiệm vụ (15%) Có 12% chưa hài lòng với cách tính lương trường chưa hợp lý lẽ chưa có mức chuẩn cụ thể rõ ràng ñể họ biết phấn ñấu 2.4.3 Đánh giá hiệu hoạt ñộng thi ñua khen thưởng xử phạt, kỷ luật trường Qua kết ñiều tra cho thấy ña số giảng viên chưa hài lòng khoản tiền thưởng trường Có ñến 60% giảng viên không hài lòng với mức thưởng trường ña số họ không hài lòng mức thưởng thấp (29%), quy trình ñánh giá thi ñua chưa hợp lý (16%) Nhà trường nên có biện pháp ñể cải thiện mức tiền thưởng tiêu chí ñể khen thưởng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 2.4.4.Đánh giá hài lòng môi trường làm việc giảng viên 2.4.4.1.Mức ñộ hài lòng hoạt ñộng cộng ñồng quan hệ cấp lãnh ñạo Kết ñiều tra cho thấy có tới 33% giảng viên không gắn bó với trường không hài lòng với cách làm việc lãnh ñạo Về hoạt ñộng cộng ñồng, ña số giảng viên chưa hài lòng trường có hoạt ñộng giải trí tổ chức cho giảng viên tham gia 2.4.4.2 Mức ñộ hài lòng bố trí công việc Về bố trí lao ñộng, theo kết ñiều tra cho thấy có 4% cảm thấy thật hài lòng công việc Có 48% giảng viên cảm thấy bình thường có 19% hài lòng với công việc 2.4.5 Đánh giá mức ñộ gắn bó ñội ngũ giảng viên ñối với nhà trường 2.4.5.1 Đánh giá mức ñộ gắn bó giảng viên ñối với trường Theo kết ñiều tra cho thấy có tới 77% số giảng viên công tác lâu dài trường, số giảng viên chuyển công tác có ñiều kiện (23%) ñây số không nhỏ, ñiều phản ảnh ñộng lực ñể họ gắn bó lâu dài với trường thấp 2.4.5.2 Đánh giá lý rời bỏ trường Trong số người chuyển công tác ña số không hài lòng với cách làm việc trường (33%), thứ hai hội thăng tiến (19%), ñiều kiện làm việc tốt (12%), lương thấp (10%) lý mà giảng viên không gắn bó lâu dài với trường 2.4.6 Mức ñộ hài lòng phát triển tổ chức văn hoá trường 2.4.6.1 Mức ñộ hài lòng tổ chức hệ thống thông tin trường Hệ thống thông tin trường có số mặt hạn chế, ñặc biệt giảng viên tham gia giảng dạy lần ñầu Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 trường, họ gặp khó khăn việc nhận thông tin liên quan ñến nội quy, quy chế trường 2.4.6.2 Mức ñộ hài lòng hoạt ñộng văn thể mỹ truyền thông trường Qua kết ñiều tra thăm dò cho thấy, ña số giảng viên ñược hỏi cho cần tuyên truyền ñể cán công nhân viên hiểu rõ ý nghĩa tên trường, logo, lịch sử ñời phát triển trường Đây việc nên làm ñể cán công nhân viên hiểu rõ tự hào trường 2.4.6.3 Đánh giá tình hình tuân thủ nội quy, quy ñịnh xây dựng chuẩn mực ñể tạo ñồng Theo nhận ñịnh ña số giảng viên tham gia giảng dạy trường tình hình tuân thủ nội quy, quy ñịnh trường ñược thực tương ñối nghiêm túc, ñồng phục giấc làm việc 2.4.6.4 Đánh giá vai trò thành viên việc xây dựng môi trường làm việc hoà nhập, quan tâm vui vẻ Theo kết ñiều tra cho thấy, tỉ lệ giảng viên hài lòng mối quan hệ với ñồng nghiệp nhằm xây dựng môi trường làm việc hoà nhập, quan tâm vui vẻ cao, tới 54% Đây ñộng lực ñể họ gắn bó lâu dài với trường Sự quan tâm chia sẻ lãnh ñạo công ñoàn góp phần làm cho giảng viên cảm thấy hài lòng với môi trường làm việc tương ñối thấp, chiếm 12% 2.4.6.5 Mức hài lòng phát triển trường Về chiến lược phát triển trường, có ñến 65% giảng viên không hài lòng Lý họ không hài lòng ñược chọn nhiều chưa có sách cụ thể ñể thu hút giữ chân giảng viên giỏi (chiếm 21%), có 17% giảng viên không hài lòng chưa có sách ñào tạo giảng viên, 13% giảng viên chưa hài lòng trường chưa có sách cụ thể cho giảng viên nghiên cứu ñào tạo, 10% giảng viên chưa nắm rõ chiến lược phát triển trường Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Chương GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG 3.1 Các cho việc ñề xuất giải pháp 3.1.1 Xu phát triển kinh tế tri thức toàn cầu hoá Chính nấc thang giá trị sống thay ñổi nên ñang ảnh hưởng ñến chất lượng sống người lao ñộng Ngoài ñồng lương ñể trì sống tái sản xuất sức lao ñộng, người lao ñộng ngày có khuynh hướng coi công việc làm phần tổng thể phong cách sống phương tiện ñể hoàn thành mục tiêu hay mục ñích sống 3.1.2 Xu hướng nâng cao chất lượng sống Người lao ñộng ngày không ñược ñộng viên yếu tố tiền bạc mà nhiều yếu tố khác Điều ñòi hỏi ñơn vị có giải pháp ñể ñáp ứng nhu cầu ngày cao người lao ñộng 3.1.3 Mục tiêu ñịnh hướng phát triển trường thời gian tới 3.1.3.1 Định hướng phát triển trường Nâng cấp trường lên ñại học ña dạng ngành nghề ñào tạo phù hợp với yêu cầu tình hình sản xuất kinh doanh Khai thác tiềm có trường, ñảm bảo phát triển bền vững Tập huấn cán quản lý theo mô hình tổ chức quản lý mới, có chương trình học tập cho cấp quản lý, Đáp ứng ñầy ñủ yêu cầu số lượng giáo viên ñạt chuẩn 3.1.3.2 Mục tiêu Hội ñồng quản trị thời gian tới 1.Quy mô ñào tạo ngành ñạt 3.200 năm học thuộc hệ trung học chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học liên thông Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 2.Đội ngũ giảng viên ñược bổ sung ñào tạo ñến năm 20112012 ñạt 70% thạc sĩ, 5% tiến sĩ, tăng dần tỷ lệ tiến sĩ lên 7% năm 3.Cải tiến phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm Một số mục tiêu khác liên quan ñến công tác ñào tạo 3.1.4 Mong muốn giảng viên thời gian ñến Qua ñiều tra tổ số 52 giảng viên có 37% mong muốn ñược tăng lương, 15% số giảng viên muốn nhận ñược quan tâm lãnh ñạo nhiều hơn, số giảng viên mong muốn có hội học tập nâng cao trình ñộ chiếm 19%, 12% muốn ñược bố trí công việc phù hợp với khả sở thích, 10% giảng viên mong muốn có ñiều kiện làm việc tốt 8% giảng viên muốn quan hệ tốt với ñồng nghiệp 3.1.5 Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc ñề xuất giải pháp Xác ñịnh rõ quan ñiểm, tư tưởng công tác tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên, ñây công tác mà người trường phải thực 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tạo ñộng lực làm việc cho giảng viên trường cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng 3.2.1.Hoàn thiện hệ thống thù lao lao ñộng 3.2.1.1 Hoàn thiện chế trả lương Để khắc phục hạn chế sách tiền lương nhà trường thông qua việc trưng cầu dân ý CBCNV trường ñể biết ñược ưu, nhược ñiểm chế trả lương nay, từ ñó có ñiều chỉnh cho phù hợp Điều giúp nhà trường tránh sai lầm mang tính chủ quan áp ñặt 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống ñánh giá thi ñua khen thưởng Muốn công việc ñánh giá ñược kết khen thưởng, nhà trường phải áp dụng sách thưởng phạt phân minh Không làm nản Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 lòng giảng viên cho người có công, người làm việc hiệu cao không ñược thưởng người làm việc hiệu kém, người làm sai ñược thưởng, người có công, có thành tích người thành tích ñều ñược thưởng 3.2.1.3 Hoàn thiện công tác tạo ñộng lực làm việc công cụ phúc lợi Mặc dù công tác phúc lợi trường ñã ñược thực tương ñối tốt, thông qua số tài liệu ñược học tham khảo, xin ñề xuất số loại hình phúc lợi dịch vụ khác áp dụng nhà trường, ñể công tác ñược ña dạng hoá hơn, ñáp ứng tốt nhu cầu cán giảng viên 3.2.2 Hoàn thiện công tác ñánh giá chất lượng giảng viên Qua khảo sát ý kiến giảng viên tình hình ñánh giá chất lượng giảng viên cho thấy, mẫu biểu dùng ñể ñánh giá tồn nhiều nội dung không phù hợp với yêu cầu công việc, với ñặc ñiểm công việc vị trí, ñơn vị Trong ñó kết ñánh giá có ảnh hưởng quan trọng ñến thu nhập uy tín người lao ñộng 3.2.3 Hoàn thiện sách ñào tạo, phát triển hội thăng tiến 3.2.3.1 Hoàn thiện sách ñào tạo, phát triển Đáp ứng mục tiêu ñạt tỉ lệ 70% giảng viên có trình ñộ thạc sĩ ñến năm 2015 mong muốn 19% giảng viên hữu trường ñược học tập nâng cao trình ñộ lãnh ñạo nhà trường phải có sách cụ thể nhằm tạo ñiều kiện thời gian hỗ trợ kinh phí cho giảng viên học cao học, nâng cao trình ñộ chuyên môn, phát huy cách tối ña lực ñể có ñóng góp tốt cho nhà trường Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 3.2.3.2 Giải pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng thăng tiến hợp lý Nhà trường phải thực tốt công tác quy hoạch cán bộ, trọng ñào tạo giảng viên trẻ, có lực Có sách khuyến khích nhằm khai thác tiềm cán giảng viên Tiếp tục tuyển chọn, bổ nhiệm giảng viên diện quy hoạch vào vị trí khuyết máy quản lý toàn trường 3.2.4 Cải thiện môi trường làm việc 3.2.4.1.Hoàn thiện chế ñiều hành ñể tạo lập bầu không khí văn hoá dân chủ Để giải việc này, giải pháp cần thực ñó phát huy cao tính dân chủ, tạo ñiều kiện ñể cán công nhân viên tham gia góp ý xây dựng nên biểu mẫu phù hợp với ñặc ñiểm, yêu cầu thực tế loại hình công việc Đối với ñịnh liên quan ñến quyền lợi tập thể, Lãnh ñạo Trường cần ñể cho người liên quan tham gia ñề xuất ý kiến 3.2.4.2 Hoàn thiện chế phối hợp phận Cần quy ñịnh rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trách nhiệm phối hợp phận Phải có quan tâm, giúp ñỡ lẫn ñể giải linh hoạt số tình huống, tạo ñiều kiện lẫn ñể ñạt thành tích cao 3.2.4.3 Tăng cường vai trò phòng ban, tổ chức ñoàn thể Phát huy vai trò tổ chức công ñoàn công việc nhằm làm cho cán công nhân viên nhận thức ñược vai trò Giảng viên ñội ngũ nòng cốt trường có vai trò gần ñịnh ñến việc tạo uy tín, phương tiện quảng bá trực tiếp hữu hiệu danh tiếng hình ảnh trường Cần kết hợp vai trò từ hai phía có mối quan hệ tương tác gắn bó mật thiết, tác ñộng qua lại lẫn Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Tạo ñộng lực làm việc nhân tố vô quan trọng công tác quản lý hiệu suất làm việc Thực tế, việc ñóng vai trò yếu quản lý hiệu suất làm việc ñiều mà nhà quản lý phải quan tâm Nhà quản lý huấn luyện nhân viên khắc phục thiếu sót cải thiện hiệu suất làm việc, nhân viên không tâm vào việc huấn luyện thân không muốn hay ñộng lực thúc ñẩy Nhà quản lý bỏ nhiều thời gian cho việc ñánh giá hiệu suất hoạt ñộng hàng năm nhân viên trao ñổi nó, thời gian trở nên lãng phí nhân viên ñộng tiến Các nguyên tắc tạo ñộng lực làm việc hiệu ñã có từ lâu Ở giai ñoạn nhà lãnh ñạo quản lý nhận thức ñược tầm quan trọng việc tạo ñộng lực nên ñã thử nghiệm nhiều cách khác ñể ñạt tới mục tiêu thúc ñẩy người lao ñộng với hiệu suất cao Đối với Trường Cao ñẳng Phương Đông Công tác tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên có ý nghĩa quan trọng, ñịnh tồn phát triển trường Sự thành công hay thất bại trường chỗ trường có sử dụng tốt công cụ kích thích giảng viên ñể phát huy hết khả họ nhằm nâng cao suất lao ñộng, thúc ñẩy hoạt ñộng ñào tạo ñem lại hiệu cao cho nhà trường hay không Chính vậy, tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên ñòi hỏi cấp thiết ñối với Ban lãnh ñạo nhà trường Qua trình làm việc, nghiên cứu, tìm hiểu hoạt ñộng lao ñộng Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng, ñã mạnh dạn ñề xuất số giải pháp nhằm tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên, từ ñó nâng cao hiệu hoạt ñộng trường Footer Page 26 of 126 ... trạng tạo ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng Chương Một số giải pháp tạo ñộng lực thúc ñẩy làm cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng... lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho giảng viên Trường Cao ñẳng Phương Đông - Đà Nẵng giai ñoạn từ... triển trường Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Chương GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG 3.1 Các cho việc ñề xuất giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵn, Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵn, Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay