Giải pháp tạo động lực làm việc tại công ty cổ phần gạch men Cosevco

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN NGỌC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỤC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Phản biện 1: TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 2: GS TS NGUYỄN VĂN ĐÍNH Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 01 năm 2012 * thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Xu nước hội nhập kinh tế quốc tế, xu toàn cầu hóa Đây hội thách thức cho quốc gia Và yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến phát triển quốc gia nguồn nhân lực, người quốc gia ñó Quốc gia nguồn nhân lực chất lượng cao lợi cạnh tranh quốc gia khác Đối với doanh nghiệp vậy, nguồn nhân lực ñóng vai trò quan trọng ñịnh ñến tồn phát triển Đây ñã trở thành triết lý mang lại thành công cho nhiều doanh nghiệp Do vậy, tổ chức biết sử dụng hiệu nguồn nhân lực hiệu sản xuất cao Nhưng vấn ñề phức tạp người lao ñộng ñều hoạt ñộng với mục ñích thân, người làm việc người ta muốn ñược ñộng viên làm việc Vì vậy, tạo ñộng lực làm việc vấn ñề ñáng quan tâm doanh nghiệp nhà lãnh ñạo cần phải giải pháp ñể tạo ñộng lực cho người lao ñộng, giúp họ hăng say làm việc phát huy hết khả ñể ñem lại lợi ích cho thân doanh nghiệp Đây lý chọn ñề tài “Giải pháp tạo ñộng lực làm việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu lý luận liên quan ñến việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng - Phân tích thực trạng công tác tạo ñộng lực làm việc công ty Cổ phần gạch men Cosevco - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo ñộng lực làm việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco Footer Page of 126 Header Page of 126 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU - Đối tượng nghiên cứu: Là vấn ñề lý luận, thực tiễn liên quan ñến việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng - Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, ñề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan ñến việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng Về thời gian, giải pháp liên quan ñược ñề xuất ñề tài ý nghĩa cho thời gian trước mắt Về không gian, ñề tài tập trung nghiên cứu, ñề xuất giải pháp tạo ñộng lực làm việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco - Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp vật biện chứng + Phương pháp vật lịch sử + Phương pháp phân tích tổng hợp + Phương pháp so sánh ñánh giá, khảo sát thực tế CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở ñầu, kết luận, luận văn bao gồm chương sau: Chương sở lý luận tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng Chương Thực trạng công tác tạo ñộng lực làm việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco Chương Giải pháp tạo ñộng lực làm việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco thời gian tới Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Những khái niệm tạo ñộng lực làm việc 1.1.1 Nhu cầu người lao ñộng 1.1.1.1.Khái niệm nhu cầu Nhu cầu trạng thái tâm lý mà người cảm thấy thiếu thốn không thoải mái ñó mong muốn ñược ñáp ứng Nhu cầu gắn liền với tồn tại, phát triển người, cộng ñồng tập thể xã hội 1.1.1.2.Phân loại nhu cầu Theo nhà nghiên cứu tâm lý A.Maslow, nhu cầu người diễn tả dạng tầm quan trọng tương ñối loại nhu cầu khác nhiều cách phân loại nhu cầu: - Nếu vào tính chất, ta có: Nhu cầu tự nhiên nhu cầu xã hội - Nếu theo ñối tượng thỏa mãn nhu cầu, ta có: Nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần - Nếu vào mức ñộ, khả thỏa mãn nhu cầu bao gồm: Nhu cầu bậc thấp (gọi nhu cầu sinh lý thể), nhu cầu thứ hai nhu cầu vận ñộng nhu cầu bậc cao (gọi nhu cầu sáng tạo) 1.1.2 Lợi ích 1.1.2.1.Khái niệm lợi ích Lợi ích mức ñộ thoả mãn nhu cầu ñiều kiện lịch sử cụ thể Lợi ích lao ñộng ñược biểu lợi ích kinh tế mối quan hệ người lao ñộng với nhau, người sử dụng lao ñộng người lao ñộng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2.2.Phân loại lợi ích Tương ứng với nhu cầu vật chất tinh thần lợi ích vật chất lợi ích tinh thần Tương ứng với nhu cầu cá nhân nhu cầu xã hội lợi ích cá nhân lợi ích xã hội 1.1.3 Động thúc ñẩy người lao ñộng 1.1.3.1.Khái niệm ñộng Động mục tiêu chủ quan người nhằm ñáp ứng nhu cầu ñặt Động lao ñộng biểu thị thái ñộ chủ quan người lao ñộng ñối với hành ñộng mình, phản ánh mục tiêu ñặt cách ý thức, xác ñịnh giải thích cho hành vi 1.1.3.2.Phân loại ñộng nhiều cách phân loại ñộng - Động cảm tính gắn liền với trạng thái hứng thú lao ñộng - Động lý tính biểu nhận thức rõ ràng mục tiêu cụ thể, ñịnh 1.1.4 Động lực làm việc người lao ñộng 1.1.4.1 Khái niệm ñộng lực Động lực ñộng mạch thúc ñẩy người hoạt ñộng cách tích cực suất, trách nhiệm hiệu cao với tiềm họ 1.1.4.2.Phân loại ñộng lực Động lực bên trong: Là ñộng lực xuất phát từ khát khao ñược thoả mãn nhu cầu bên cá nhân người lao ñộng Footer Page of 126 Header Page of 126 Động lực bên ngoài: Liên quan ñến yếu tố tác ñộng bên doanh nghiệp nhà quản trị mức ñộ thoả mãn công việc 1.1.5 Mối quan hệ khái niệm liên quan Để tạo ñộng lực làm việc hiệu quả, nhà quản trị không nghiên cứu nhu cầu, mong muốn mà quan trọng phải biết ñược mức ñộ nhu cầu muốn ñược thoả mãn người lao ñộng ñể từ ñó ñáp ứng cách kịp thời, thoả ñáng phù hợp với công sức ñóng góp họ 1.2 Một số mô hình nghiên cứu nhu cầu, ñộng 1.2.1 Tháp nhu cầu Abraham Maslow Abraham Maslow ñã chia nhu cầu thành cấp bậc theo trật tự xác ñịnh: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu quan hệ xã hội, nhu cầu ñược tôn trọng nhu cầu tự hoàn thiện + Nhu cầu sinh lý: nhu cầu ñảm bảo cho người tồn như: ăn, uống, tồn phát triển nòi giống nhu cầu thể khác + Nhu cầu an toàn: nhu cầu như: ăn ở, sinh sống an toàn, không bị ñe dọa, an ninh, chuẩn mực luật lệ + Nhu cầu xã hội: nhu cầu thể qua mối quan hệ giao tiếp + Nhu cầu ñược tôn trọng: Nhu cầu ñược người khác công nhận, quý mến, nể trọng, nhu cầu ñịa vị nhu cầu tự tôn trọng + Nhu cầu tự hoàn thiện: nhu cầu cao cách phân phối Maslow Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Học thuyết E.R.G (Existence Relatedness Growth) Học thuyết giáo sư Đại học Yate Clayton Alderfer tiến hành xếp lại nghiên cứu A.Maslow, sau: Nhu cầu tồn tại: bao gồm ñòi hỏi vật chất tối thiểu cho tồn người Nhu cầu quan hệ: ñòi hỏi quan hệ tương tác qua lại cá nhân Nhu cầu phát triển: ñòi hỏi bên người cho phát triển cá nhân 1.2.3 Thuyết “X” thuyết “Y” Douglas MCGregor * Lý thuyết “X” cổ ñiển Thuyết “X” người ñược thúc ñẩy tiền bạc, bổng lộc de dọa trừng phạt * Lý thuyết “Y” Thuyết “Y” ñể tạo ñộng lực cho người lao ñộng, cần phải biết cách khơi dậy tiềm họ Những người ñộng hợp lý ñạt ñược mục tiêu họ cách hướng cố gắng họ vào việc hoàn thành mục tiêu tổ chức 1.2.4.Thuyết kỳ vọng- Victo Vroom Điều cốt lõi học thuyết hiểu ñược mục tiêu cá nhân mối quan hệ nỗ lực thành tích, thành tích phần thưởng cuối phần thưởng thỏa mãn mục tiêu cá nhân 1.2.5 Học thuyết công J.Stacy Adams, cho người ñược khuyến khích tìm kiếm công xã hội phần thưởng mà họ kỳ vọng ñối với thành tích Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.Tầm quan trọng việc tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng Sự phát triển doanh nghiệp gắn liền với hiệu quả, chất lượng làm việc người lao ñộng Thực tế ñã chứng minh nhân tố quan trọng ñể nâng cao suất lao ñộng, từ ñó tăng hiệu sản xuất kinh doanh 1.4 Các yếu tố tác ñộng ñến nhu cầu, ñộng 1.4.1.Yếu tố thân người lao ñộng Tính cách ảnh hưởng ñến thái ñộ, quan ñiểm người lao ñộng công việc ñối với tổ chức 1.4.2 Yếu tố thuộc công việc tổ chức Mục tiêu chiến lược tổ chức: rõ ràng, cụ thể, ñóng góp ý kiến người lao ñộng phù hợp với khả làm việc họ tạo ñộng lực làm việc lớn 1.5 Các công cụ tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng doanh nghiệp 1.5.1 Tạo ñộng lực làm việc yếu tố thù lao 1.5.1.1 Tạo ñộng lực làm việc công cụ tiền lương * Khái niệm tiền lương Tiền lương biểu tiền sức lao ñộng, giá yếu tố sức lao ñộng mà người sử dụng lao ñộng phải trả cho người lao ñộng tuân theo quy luật cung cầu, quy luật giá thị trường pháp luật hành Nhà nước * Các hình thức trả lương doanh nghiệp + Hình thức trả lương theo thời gian + Hình thức trả lương theo sản phẩm * Chức tiền lương Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Tiền lương gắn liền với người lao ñộng với họ tiền lương phần thu nhập giúp họ gia ñình trang trải chi tiêu, sinh hoạt thiết yếu 1.5.1.2 Tạo ñộng lực làm việc công cụ tiền thưởng * * Khái niệm tiền thưởng Tiền thưởng thực chất khoản tiền bổ sung tiền lương nhằm triệt ñể nguyên tắc phân phối theo lao ñộng ñồng thời tạo ñộng lực cho người lao ñộng ñể họ quan tâm ñến việc tăng suất lao ñộng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp * Vai trò tiền thưởng Tiền thưởng ý nghĩa bù ñắp phần nhỏ nhu cầu vật chất lại ý nghĩa to lớn ñáp ứng nhu cầu tinh thần tiền thưởng ñánh vào tâm lý thích ñược khen thưởng, ñược ñề cao, ñược hãnh diện 1.5.1.3 Tạo ñộng lực làm việc phúc lợi * Khái niệm Phúc lợi phần thù lao gián tiếp ñược trả dạng hỗ trợ sống cho người lao ñộng bao gồm khoản mà người lao ñộng ñược bổ sung thêm tiền lương, tiền thưởng dạng tiền mặt hay dịch vụ ñược hưởng với giá rẻ không tiền * Vai trò - Phúc lợi ñóng vai trò quan trọng việc ñảm bảo sống cho người lao ñộng hỗ trợ tiền mua nhà, mua xe, tiền khám chữa bệnh - Phúc lợi làm tăng uy tín doanh nghiệp thị trường, làm cho người lao ñộng cảm thấy phấn chấn, từ ñó giúp tuyển mộ giữ lực lượng lao ñộng trình ñộ cao Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Đảm bảo công xã hội lao ñộng: Công nhu cầu bậc cao người 1.5.4 Tạo ñộng lực làm việc yếu tố thuộc ñào tạo phát triển Chuyên môn hóa ñội ngũ lao ñộng tảng mong muốn tổ chức nhằm nâng cao suất lao ñộng Đào tạo trình học tập làm cho người lao ñộng nắm vững công việc nhằm hoàn thiện kỹ kiến thức cho người lao ñộng nhằm giúp người lao ñộng sáng tạo ngày nhiều giá trị cho doanh nghiệp 1.5.5 Tạo ñộng lực làm việc yếu tố thuộc môi trường làm việc * Môi trường làm việc vật chất Là tổng thể yếu tố trang thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho công việc, dây chuyền sản xuất, ñặc ñiểm không khí, nhiệt ñộ, ñộ ẩm, tiếng ồn, ánh sáng ñộ rung, mà ảnh hưởng trực tiếp ñến sức khoẻ người lao ñộng Thực tốt sách an toàn lao ñộng, ñầu tư móc thiết bị chuyên dụng ñể tăng nâng suất lao ñộng,… * Môi trường làm việc phi vật chất - Đánh giá hoàn thiện văn hóa tổ chức theo hướng tích cực nhằm tạo nên tổ chức học tập, cộng tác hỗ trợ tốt trình làm việc nhằm tạo nên bầu không khí làm việc vui vẻ, cởi mở doanh nghiệp làm ñược ñiều nâng suất lao ñộng ñược cải thiện giúp cho người tổ chức ñược gắn kết với ñể hoàn thành mục tiêu cho tổ chức Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 2.1 Tổng quan công ty cổ phần Gạch men Cosevco Công ty cổ phần gạch men Cosevco thành viên Tổng công ty xây dựng Miên Trung 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành công ty Tiền thân công ty cổ phần gạch men Cosevco Nhà máy khí xây dựng theo ñịnh số 996/BXD-TCCB ngày 29/10/1986 Bộ xây dựng Sau 30 xây dựng phát triển công ty ñã trở thành doanh nghiệp hàng ñầu Việt nam lĩnh vực xây dựng 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Sản xuất kinh doanh gạch ốp, lát loại kinh doanh khoán sản,… 2.1.3 cấu tổ chức công ty cấu tổ chức máy Công ty theo mô hình trực tuyến, chức vừa ñảm bảo cho người lãnh ñạo công việc quản lý ñịnh, vừa phát huy khả chuyên môn phòng ban 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phận 2.1.5 Nguồn lực công ty cổ phần gạch men Cosevco 2.1.5.1 Tình hình tài Công ty từ năm 2009 -2010 Nhìn chung tình hình tài Công ty qua năm ñều tình hình tài lành mạnh, tổng tài sản nguồn vốn ñều tăng 2.1.5.2 Kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh công ty ñến 31/12/2010 - Doanh thu: Tổng doanh thu năm 2010 ñạt 135,234,086,503 ñồng tăng 19,118,922,896 ñồng tương ñương 16% so với năm 2009 Trong cấu doanh thu ñến 31/12/2010 chủ yếu từ bán gạch ốp, lát loại công ty sản xuất - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 ñạt 113,590,015 ñồng giảm 311,751,877 ñồng tương ñương 73% so với Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 năm 2009 2.1.5.3 Nguồn nhân lực công ty cổ phần gạch men Cosevco Hiện tổng số CBCNV Công ty gần 980 người, ñó CBNV làm việc văn phòng 200 người Do tính chất ngành, nên lao ñộng nam công ty chiếm tỷ trọng lớn cấu lao ñộng, thường 85%/tổng số lao ñộng, ñây phận trực tiếp tham gia sản xuất với lượng lao ñộng lớn xuất phát từ nhiều trình ñộ nguồn gốc khác nên việc quản lý, kiểm tra giám sát theo dõi tình hình thực chế ñộ sách ñào tạo phức tạp 2.2.Thực trạng công tác tạo ñộng lực làm việc công ty cổ phần gạch men Cosevco 2.2.1 Công tác tạo ñộng lực cho người lao ñộng yếu tố thù lao * Tiền lương ñược công ty tính toán quản lý chặt chẽ Tiền lương vấn ñề quan tâm người lao ñộng lãnh ñạo doanh nghiệp Tiền lương tác dụng tạo ñộng lực kích thích người lao ñộng tích cực làm việc, nâng cao suất lao ñộng * Xây dựng quỹ lương hàng năm làm sở ñể xây dựng kề hoạch tài - Xác ñịnh quy mô quỹ lương + Đối với lao ñộng khối văn phòng: Quỹ tiền lương phận văn phòng ñược xác ñịnh dựa vào tiền lương bình quân theo kế hoạch số lượng lao ñộng toàn công ty theo kế hoạch + Đối với phận trực tiếp sản xuất: Dựa vào ñơn giá tiền lương sản lượng kế hoạch * Quy ñịnh cách phân phối tiền lương cho phận Công ty Công ty trọng ñến việc thực phân phối theo lao ñộng, tiền lương phải gắn với kết lao ñộng người, phòng ban, phận ñảm bảo phù hợp với trình ñộ chuyên môn trách nhiệm Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 * Chú trọng thời gian toán lương, thưởng khoản chi khác Tính toán toán khoản tiền lương, tiền thưởng, khoản phụ cấp phải trả cho người lao ñộng ñầy ñủ kịp thời 2.2.2 Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng yếu tố công việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco ñã trọng ñến việc luân chuyển lao ñộng, khắc phục tình trạng thừa thiếu lao ñộng dây chuyền sản xuất, phận phòng ban 2.2.3 Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng hệ thống ñánh giá thành tích thăng tiến hợp lý Công tác bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch cán kế thừa ñược lãnh ñạo Công ty quan tâm Công ty lựa chọn số lao ñộng ưu tú ñể bổ nhiệm vào số chức vụ chủ chốt Công ty ñã vận dụng vấn ñề ñể kích thích người lao ñộng ñồng thời nhằm thoả mãn nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Công ty 2.2.4 Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng công tác ñào tạo phát triển Nguồn lực người yếu tố cốt lõi bảo ñảm cho tồn phát triển bền vững Ban lãnh ñạo Công ty ñã ñặc biệt trọng ñến công tác ñào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề cho công nhân sản xuất, ñào tạo kỹ quản lý cho cán quản lý, kỹ marketing cho cán nhân viên thị trường, tập huấn công tác an toàn lao ñộng, phòng cháy chữa cháy, quân văn hoá doanh nghiệp 2.2.5 Công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng cải thiện ñiều kiện môi trường làm việc 2.3 Nghiên cứu yếu tố tạo ñộng lực làm việc công ty cổ phần gạch men Cosevco 2.3.1 Phương pháp tiếp cận Phương pháp tiếp cận lấy mẫu ñại diện cách vấn trực tiếp người lao ñộng trực tiếp sản xuất ñối với lao ñộng khối văn phòng Công ty cổ phần gạch men Cosevco Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.3.2 Triển khai nghiên cứu yếu tố tạo ñộng lực làm việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco Để tìm hiểu thực trạng tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng công ty, tác giả ñã tiến hành ñiều tra nghiên cứu thông qua bảng câu hỏi Số lượng mẫu ñược chọn 250 người (chiếm khoảng 25,5% tổng lực lượng lao ñộng), với tỷ lệ ñiều tra sau: - Lao ñộng khối văn phòng: 70 bảng câu hỏi (số bảng câu hỏi phát 70 bảng Số bảng thu ñạt yêu cầu 50 bảng Trong ñó, Nam: 80%, nữ: 20%) - Lao ñộng khối trực tiếp sản xuất: 180 bảng câu hỏi (số bảng câu hỏi phát 180 bảng Số bảng thu ñạt yêu cầu: 150 Trong ñó, Nam: 85%, nữ: 15%) Qua khảo sát, phân tích thống kê số liệu phụ lục yếu tố tạo nên ñộng lực làm việc Công ty cổ phần gạch men Cosevco, thứ tự mức ñộ quan trọng nhân tố sau: * Đối với lao ñộng khối văn phòng Hình 2.1: Biểu ñồ mức ñộ (%) quan trọng yếu tạo ñộng lực làm việc Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Từ biểu ñồ cho thấy, ñối với lao ñộng khối văn phòng mức ñộ ưu tiên ñối với yêu tố tạo ñộng lực làm việc Công ty Cổ phần gạch men Cosevco sau: (1) Công nhận ñóng góp cá nhân; (2) Công việc mức lương thưởng cao; (3) Sự thích thú công việc; (4) Công việc hội (5) hội ñào thăng tiên; tạo nâng cao tay nghề; (6) Điều kiện môi trường làm việc; (7) Các chế ñộ sách phúc lợi; (8) Tính ổn ñịnh công việc * Đối với lao ñộng trực tiếp sản xuất: Hình 2.2 : Biểu ñồ mức ñộ (%) quan trọng yếu tạo ñộng lực làm việc Từ biểu ñồ cho thấy, ñối với lao ñộng trực tiếp sản xuất mức ñộ ưu tiên ñối với yêu tố tạo ñộng lực làm việc Công ty sau: (1) Công việc mức lương thưởng cao; (2) Các chế ñộ sách phúc lợi.;(3) Điều kiện môi trường làm việc; (4) Tính ổn ñịnh công việc; (5) hội ñào tạo nâng cao tay nghề; (6) Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Được công nhận ñánh giá thành tích công bằng; (7) Công việc hội thăng tiến 2.3.3.Kết luận ñánh giá kết nghiên cứu yếu tố tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng công ty cổ phần gạch men Cosevco 2.3.3.1 Đối với lao ñộng khối văn phòng Căn xếp hạng yếu tố ưu ñiểm ñã loại ñi hạng mục trả lời trung dung, không quan trọng, không quan trọng người lao ñộng, thể rõ ñánh giá mức quan trọng quan trọng người lao ñộng yếu tố cần nghiên cứu Căn kết nghiên cứu cho thấy ñối với khối văn phòng ñể tạo ñộng lực làm việc quan trọng cần tập trung vào giải pháp liên quan ñến việc công nhận ñóng góp cá nhân người lao ñộng ñối với công ty Các yếu tố liên quan ñến thu nhập, sách lương thưởng thu nhập góp phần quan trọng việc tạo ñộng lực làm việc Đồng thời ñể tạo ñộng lực làm việc, phải bố trí công việc phù hợp với khả sở trường ñể tạo thích thú cho công việc 2.3.3.2 Đối với người lao ñộng trực tiếp sản xuất Đối với người lao ñộng trực tiếp sản xuất công ty Cổ phần gạch men Cosevco yếu tố tạo ñộng lực làm việc quan trọng ñối công việc mức lương cao phúc lợi tốt, yếu tố tiền lương Đây ñặc ñiểm khác biệt người lao ñộng trình ñộ, kỹ thấp so với ñội ngũ lao ñộng thuộc khối văn phòng Vì ñể tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng trực tiếp sản xuất công ty phải nhắc công tác trả lương thưởng họ yên tâm làm việc sáng tạo ngày nhiều giá trị cho tổ chức Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 2.4 Phân tích thực trạng công tác tạo ñộng làm việc Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco thời gian vừa qua 2.4.1 Nguyên nhân xuất phát từ tình hình tăng trưởng phát triển hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty 2.4.2 Nguyên nhân xuất phát từ phía người lao ñộng Số lượng lao ñộng lớn, không tập trung phức tạp, mức sống trình ñộ thấp CHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO THỜI GIAN TỚI 3.1 sở cho việc ñề xuất giải pháp 3.1.1 Mục tiêu nâng cao hiệu hoạt ñộng SXKD doanh nghiệp Con người luôn-là yếu tố ñịnh ñến thành bại tổ chức làm ñể người lao ñộng phát huy ñược phẩm chất nhằm góp phần làm cho tổ chức ngày lớn mạnh 3.1.2 Thách thức từ ñối thủ cạnh tranh Công ty Nguồn lao ñộng phục vụ cho công ty sản xuất gạch men thiếu Đặc biệt lao ñộng tay nghề công ty ngành cạnh tranh ñể thu hút lao ñộng tay nghề 3.1.3 Xuất phát từ nhu cầu ngày cao người lao ñộng Nhu cầu người lao ñộng ngày cao kỳ vọng ngày nhiều ñối với doanh nghiệp Người lao ñộng ngày không ñược ñộng viên yếu tố vật chất mà nhiều yếu tố khác 3.1.4 Mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần gạch men Cosevco thời gian ñến Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.1.4.1 Mục tiêu chung - Thu hút thêm nhân viên tài - Gia tăng lòng trung thành, gắn bó với công ty người lao ñộng - Trẻ hóa ñội ngũ cán 3.1.4.2 Mục tiêu kinh doanh năm 2011 - Sản lượng gạch sản xuất dự kiến :2,600,000 m2 - Giá bán bình quân: 72,212 ñồng/m2 - Doanh thu từ bán gạch loại: 185,803,250,000 ñồng - Lợi nhuận sau thuế:4,000,000,000 ñồng - Mức tiền lương bình quân: Tăng >5,6% so với năm 2010 Phấn ñấu nâng mức lương bình quân nhân viên năm từ 2,5 triệu-3 triệu ñồng/tháng/người - Chuẩn hóa trình ñộ tin học anh văn cho ñối tượng nhân viên hành chính, kĩ sư cử nhân 3.1.5 Căn kết nghiên cứu yếu tố tạo ñộng lực làm việc công ty cổ phần gạch men Cosevco - Thu nhập người lao ñộng thấp, ñặc biệt ñối với lao ñộng trực tiếp sản xuất sản phẩm - Kết cấu tiền lương Công ty chưa tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng chưa tương xứng với tính chất công việc - hội thăng tiến người lao ñộng chưa tương xứng phận, tập trung số người, chủ quan kiên nể - Quan hệ lãnh ñạo ñồng nghiệp ñược hầu hết người lao ñộng ñánh giá chưa cao 3.2 Mục tiêu giải pháp tạo ñộng lực làm việc công ty Cổ phần gạch men Cosevco Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Hoàn thiện công tác tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng công ty cổ phần gạch men Cosevco thời gian tới - Phát huy hết khả sáng tạo cống hiến người lao ñộng nhằm tăng suất lao ñộng từ ñó cắt giảm chi phí sản xuất mang lại lợi nhuận ngày cao cho Công ty, 3.3 Giải pháp tạo ñộng lực làm việc công ty cổ phần gạch men Cosevco thời gian ñến 3.3.1 Giải pháp tạo ñộng lực làm việc yếu tố thù lao 3.3.1.1 Tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho người lao ñộng Công ty phải tạo ñủ việc làm việc làm phải ổn ñịnh cho người lao ñộng, tức công ty phải ñẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, tăng giá trị sản lượng phát triển ổn ñịnh 3.3.1.2.Cải tiến hình thức trả lương hợp lý cho khối văn phòng khối lao ñộng trực tiếp sản xuất * Đối với lao ñộng khối văn phòng: Chuyển từ hình thức trả lương khoán cho cá nhân sang hình thức trả lương khoán cho phòng ban, phận kết hợp với mức ñộ hoàn thành kế hoạch công việc phòng ban * Đối với lao ñộng trực tiếp sản xuất: Áp dụng hình thức tiền lương theo sản phẩm thưởng, theo công thức sau: Lt= L + (L x h x k)/100 Trong ñó: Lt: Tiền lương sản phẩm thưởng L: Tiền lương trả theo sản phẩm với ñơn giá cố ñịnh k: Tỷ lệ % thưởng (tính theo L sản phẩm với ñơn giá cố ñịnh) Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 h: % hoàn thành vượt mức sản lượng ñược tính thưởng 3.3.1.3 Hiệu chỉnh kết cấu tiền lương hợp lý 3.3.1.4 Áp dụng số hình thức phúc lợi tự nguyện 3.3.2 Giải pháp tạo ñộng lực làm việc cho người lao ñộng yếu tố công việc 3.3.2.1 Đảm bảo ñủ việc làm cho người 3.3.2.2 Đánh giá ñúng phát huy hết tiềm người lao ñộng Đối với Công ty, ñể ñánh giá công bằng, khách quan nên thực ñánh giá theo phương pháp thang ñiểm sau: * Đối với người lao ñộng sản xuất trực tiếp Dựa vào kết theo dõi trình thực công việc (Biểu 3.2 Bản ñánh giá thực công việc ñối với người lao ñộng trực tiếp) người lao ñộng tổ nhóm, dây chuyền thuộc phòng ban sau ñó bỏ phiếu kín Mỗi tiêu thức gắn với số ñiểm ñịnh, cộng tất số ñiểm ñó lại phân loại lao ñộng theo tiêu thức sau: Biểu 3.3 Đánh giá phân loại lao ñộng trực tiếp Stt Tổng ñiểm Loại lao ñộng 16-18 A 13-15 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực làm việc tại công ty cổ phần gạch men Cosevco, Giải pháp tạo động lực làm việc tại công ty cổ phần gạch men Cosevco, Giải pháp tạo động lực làm việc tại công ty cổ phần gạch men Cosevco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay