Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Địn

26 91 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:51

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI THỊ TỐ TRINH GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: PGS.TS VÕ THị THÖY ANH Phản biện 2: PGS.TS ĐỖ TẤT NGỌC Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Qua trình tồn phát triển hàng nhiều kỷ, hệ thống ngân hàng thương mại ngày hoàn thiện, ngân hàng thương mại trở thành định chế thiếu kinh tế thị trường, hoạt động NHTM góp phần to lớn việc thúc đẩy kinh tế phát triển Trong điều kiện hệ thống NHTM phát triển rầm rộ số lượng nay, vấn đề cạnh tranh huy động nguồn vốn gay gắt, chí mang ý nghĩa sống còn, vậy, việc tăng cường công tác huy động vốn, đảm bảo chất lượng số lượng vốn vấn đề quan tâm hàng đầu trình hoạt động NHTM Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng TMCP đời sớm, với thời gian hoạt động mười tám năm VPBank nỗ lực không ngừng để khẳng định vị Trong định hướng phát triển, tăng cường huy động vốn ưu tiên hàng đầu Với lý tính chất cần thiết nêu em chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định” Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp vấn đề lý luận chung hoạt động huy động vốn NHTM - Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Định - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Chi nhánh Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phạm vi hoạt động Ngân hàng đa dạng phong phú Vì thời gian kiến thức có hạn nên sâu vào hoạt động Ngân hàng, mà tập trung nghiên cứu tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Định Xuất phát từ lý luận huy động vốn NHTM, nội dung chủ yếu đề tài phân tích thực trạng huy động vốn năm (2009-2011) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Định từ đưa số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Chi nhánh Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu từ tài liệu có liên quan: bảng cân đối chi tiết báo cáo tài năm 2009, 2010, 2011 - Phương pháp so sánh: để xem xét tốc độ tăng trưởng tiêu qua năm - Phương pháp tỷ trọng: để xem xét biến động tiêu - Phương pháp tỷ số: để xem xét kết hoạt động Ngân hàng - Tham khảo tài liệu, sách báo Ngân hàng… Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm 03 chương Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực nghiên cứu đề tài này, tham khảo số luận văn thạc sĩ với đề tài có liên quan bảo vệ Đại học Đà Nẵng, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG CÁC NHTM 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn huy động NHTM “Nguồn vốn huy động nguồn vốn chủ yếu hoạt động kinh doanh NHTM Các NHTM nhận vốn từ người gửi tiền, chủ thể cho vay để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh nên nguồn vốn xem khoản nợ ngân hàng” 1.1.2 Các hình thức huy động vốn a Vốn huy động hình thức tiền gửi Tiền gửi phận tài sản nợ chủ yếu NHTM Tiền gửi sở khoản cho vay đó, nguồn gốc xâu sa lợi nhuận phát triển ngân hàng Tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn, chia thành loại sau: * Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi toán) * Tiền gửi tiết kiệm * Tiền gửi có kỳ hạn * Tiền gửi TCTD * Phát hành giấy tờ có giá b Vốn vay Trong trường hợp cần thiết, giai đoạn cụ thể nhiều ngân hàng phải tiến hành vay mượn thêm để đáp ứng nhu cầu chi trả khả huy động bị hạn chế Vốn vay thường chiếm tỷ trọng định kết cấu nguồn vốn NHTM Footer Page of 126 Header Page of 126 cần thiết có vai trò quan trọng đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh bình thường 1.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn a Đối với kinh tế Thông qua nghiệp vụ huy động vốn mà hệ thống ngân hàng tập trung hầu hết nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi xã hội, biến tiền nhàn rỗi từ chỗ phương tiện tích lũy trở thành nguồn vốn lớn kinh tế b Đối với NHTM - Vốn sở để ngân hàng tổ chức hoạt động kinh doanh - Vốn định quy mô hoạt động tín dụng hoạt động khác ngân hàng - Vốn định khả toán, đảm bảo uy tín định lực cạnh tranh ngân hàng thương trường c Đối với khách hàng Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng kênh tiết kiệm đầu tư nhằm sinh lời, tạo hội gia tăng tiêu dùng tương lai 1.2 NỘI DUNG TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.2.1 Mục tiêu tăng cƣờng huy động vốn + Tạo lập giữ vững ổn định nguồn vốn huy động, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh tiền tệ + Gia tăng nguồn vốn huy động cách hợp lý để không ngừng mở rộng quy mô hoạt động + Đảm bảo trì khả khoản nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng 1.2.2 Các sách chủ yếu tăng cƣờng huy động vốn Footer Page of 126 Header Page of 126 a Chính sách danh mục sản phẩm Để thu hút nhiều tiền gửi từ dân cư tổ chức kinh tế, ngân hàng thương mại không ngừng đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn b Chính sách lãi suất Lãi suất hiểu giá quyền sử dụng vốn vay thời gian định mà người sử dụng trả cho người sở hữu c Chính sách mở rộng mạng lưới Mở rộng mạng lưới không giúp ngân hàng nâng cao khả huy động vốn, mà đáp ứng nhiều mục tiêu mà ngân hàng đề d Chính sách đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, khuyến mại sản phẩm Đây chiến lược huy động vốn hiệu điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hàng e Chính sách nhân Các ngân hàng cạnh tranh mạnh mẽ mặt, lực tài chính, công nghệ đặc biệt yếu tố người Nguồn lực chất xám nguồn lực giới hạn, khai thác hiệu nguồn lực nghệ thuật nhà quản trị ngân hàng f Chính sách sở hạ tầng công nghệ Cơ sở vật chất ngân hàng góp phần tạo dựng hình ảnh ngân hàng mắt khách hàng Ngân hàng có trụ sở khang trang bề thế, đại tiện ích, chiếm giữ vị trí đắc địa thuận tiện, chắn tạo ấn tượng mạnh khách hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 Công nghệ cho phép ngân hàng đổi quy trình nghiệp vụ, cách thức phân phối sản phẩm, phát triển sản phẩm mới… g Chính sách quy trình nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Các nghiệp vụ cần chuẩn hóa quy trình, kiểm soát cải tiến nhằm đảm bảo kinh doanh hiệu giảm thiểu rủi ro tác nghiệp 1.2.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn a Quy mô, cấu vốn huy động + Khối lượng tiền gửi huy động cần đạt quy mô định theo kế hoạch đề ngân hàng Một ngân hàng có hiệu huy động tiền gửi cao có vốn dồi dào, ổn định cấu vốn cân đối, tránh cho nhân hàng tình trạng cân tài trình kinh doanh + Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng xem hợp lý thành phần đáp ứng kế hoạch sử dụng vốn, đồng thời với chi phí biến động thấp Cơ cấu vốn huy động thường bao gồm loại sau: - Cơ cấu vốn huy động theo hình thức tiền gửi - Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn - Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ - Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng b Chi phí vốn huy động Chi phí huy động vốn khoản chi phí cấu thành tiền lãi (chi phí lãi) phải trả cho khoản tiền gửi khách hàng, chi phí khác (chi phí phi lãi) phát sinh trình huy động vốn Đây khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí ngân hàng, với hầu hết ngân hàng muốn tăng thu nhập Footer Page of 126 Header Page of 126 việc hạ thấp chi phí tiền gửi yêu cầu thiết, thường xuyên quan hệ cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt c Quan hệ huy động vốn sử dụng vốn mặt kỳ hạn Xét mặt kỳ hạn, nguồn vốn huy động có hai loại kỳ hạn: kỳ hạn danh nghĩa kỳ hạn thực * Kỳ hạn danh nghĩa: Nguồn vốn huy động thường gắn liền với kỳ hạn định, ngân hàng công bố, kỳ hạn danh nghĩa nguồn * Kỳ hạn thực: Kỳ hạn thực tế khoản tiền gửi thời gian mà khoản tiền gửi tồn liên tục ngân hàng Ngân hàng quan tâm tới kỳ hạn thực tế nguồn tiền kỳ hạn thực tế liên quan chặt chẽ đến kỳ hạn khoản cho vay đầu tư * Khả chuyển hoán kỳ hạn nguồn: Phân tích đo lường kỳ hạn thực tế nguồn tiền sở để ngân hàng quản l‎ý khoản, chuyển hoán kỳ hạn nguồn, sử dụng nguồn ngắn hạn vay kỳ hạn dài d Các rủi ro liên quan đến huy động vốn * Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất xảy tính không ổn định thu nhập lãi ròng giá trị vốn chủ sở hữu liên quan đến thay đổi tỷ lệ lãi suất * Rủi ro khoản: Rủi ro khoản loại rủi ro ảnh hưởng đến nguồn lợi tức nguồn vốn ngân hàng không đủ khả huy động kịp thời nguồn vốn nhằm đáp ứng kịp thời nghĩa vụ, cam kết tài chúng đến hạn * Rủi ro vốn chủ sở hữu: Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Khi vốn huy động lớn so với vốn chủ sở hữu, tỷ lệ đòn bẩy sử dụng cao, khách hàng lo lắng đến khả hoàn trả ngân hàng khách hàng không gửi tiền vào ngân hàng, chí họ rút tiền 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM 1.3.1 Nhân tố khách quan - Sự ổn định trị - Môi trường kinh tế - Chính sách tài chính, tiền tệ quy định Chính phủ, NHNN - Môi trường văn hóa - Môi trường dân cư 1.3.2 Nhân tố chủ quan - Chiến lược sách ngân hàng - Các sách huy dộng vốn Ngân hàng - Lịch sử uy tín ngân hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn nêu tổng quan nguồn vốn huy động NHTM, hình thức vai trò huy động vốn, sách tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn NHTM Đồng thời, chương luận văn tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn NHTM Ngoài ra, chương nghiên cứu chi phí rủi ro huy động vốn Từ giúp cho NHTM đưa biện pháp thích hợp để gia tăng quy mô nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn huy động Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 trường đầu tư Nền kinh tế chịu biến động kinh tế giới, đồng tiền phụ thuộc nhiều vào đồng USD - Việc áp dụng lãi suất trần tiền đồng USD NHNN làm ảnh hưởng đến huy động vốn NHTMCP nói chung VPBank Bình Định nói riêng 2.2.2 Môi trƣờng cạnh tranh Trên thị trường dịch vụ ngân hàng nay, NHTM nhà nước chiếm phần lớn thị phần dịch vụ, tín dụng, huy động vốn Các NHTM nhà nước với ưu vốn bảo trợ Chính phủ giữ vai trò chi phối thị trường dịch vụ ngân hàng thời gian qua giai đoạn tới Bình Định trung tâm kinh tế nước có tiềm lớn phát triển kinh tế, Khu kinh tế mở Nhơn Hội thu hút nhiều nhà đầu tư nước Đến cuối năm 2011, đại bàn có tổng cộng 23 NHTM tổ chức tín dụng 2.2.3 Những nhân tố nội ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn VPBank Bình Định - Chiến lược kinh doanh VPBank: VPBank có định hướng hoạt động đến năm 2014, với mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động 40% hàng năm - Về công nghệ: cuối năm 2007, VPBank đầu tư gần 10 triệu USD cho công nghệ ngân hàng bao gồm hệ thống Core Banking T24 hãng Temenos (Thụy Sỹ), VPBank phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho khách hàng gửi tiền - Về chất lượng dịch vụ: năm 2011, VPBank triển khai dự án “Nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện - Service 100+” nhằm xây dựng hình ảnh người VPBank chuyên nghiệp hơn, động hơn, thân thiện Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Lịch sử uy tín Ngân hàng: thương hiệu VPBank đánh giá cao, ngân hàng bán lẻ uy tín Việt Nam Từ năm 2010, VPBank thay đổi tên nỗ lực tăng nhận diện thương hiệu thông qua phương tiện thông tin đại chúng 2.3 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI VPBANK BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Tình hình triển khai sách huy động vốn VPBank Bình Định a Chính sách danh mục sản phẩm VPBank cho đời nhiều sản phẩm trội nhằm gia tăng vốn huy động theo đối tượng khách hàng khác nhau: - Khách hàng doanh nghiệp: gói sản phẩm VPBusiness, sử dụng dịch vụ tài khoản, ưu đãi lãi suất cho vay, bảo lãnh,… - Khách hàng cá nhân: tài khoản VPSuper với nhiều tiện ích, lãi suất không kỳ hạn cao có nhiều quà tặng, tiết kiệm tích lộc,… b Chính sách lãi suất VPBank áp dụng mức lãi suất khác loại hình tiền gửi như: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm dự thưởng,… c Chính sách mở rộng mạng lưới Tính đến nay, Chi nhánh có phòng giao dịch trực thuộc Trong năm 2012, Chi nhánh dự kiến mở thêm hai đến ba phòng giao dịch d Chính sách đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, khuyến mại sản phẩm Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh đến khách hàng thông qua phương tiện truyền thông báo, đài truyền hình địa phương,… Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 e Chính sách nhân Chi nhánh thường xuyên cử nhân viên tham gia khóa đào tạo kỹ cần thiết nâng cao nghiệp vụ cho cán nhân viên Hội sở tổ chức Chính sách đãi ngộ phù hợp f Chính sách sở hạ tầng công nghệ Chính sách sở hạ tầng công nghệ phụ thuộc hoàn toàn vào đầu tư Hội sở g Chính sách quy trình nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ cải tiến, giúp rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng, tạo hài lòng cho khách hàng 2.3.2 Kết huy động vốn VPBank Bình Định a Quy mô vốn huy động Quy mô vốn huy động tiêu quan trọng để đánh giá khả huy động vốn ngân hàng Quy mô vốn huy động lớn, thể ngân hàng có uy tín cao hoạt động hiệu Mặc dù vốn huy động tăng trưởng qua năm tỷ trọng vốn huy động so với tổng nguồn vốn lại giảm, từ năm 2009 đến 2011 97,02%; 96,17%; 87,89% Vốn khác tăng mạnh qua năm, năm 2010 tăng 152,98% so với năm 2009, năm 2011 tăng đến 263,33% so với năm 2010.Tuy vậy, vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn Những số thể thành đáng thuyết phục công tác huy động vốn VPBank Bình Định, điều kiện Chi nhánh Bình Định thành lập 04 năm, thương hiệu chưa quảng bá rộng rãi, chưa nhiều khách hàng biết đến, lại gặp phải cạnh tranh gay gắt NHTM khác Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 b Cơ cấu vốn huy động * Cơ cấu vốn huy động theo hình thức tiền gửi: Bảng 2.1 Cơ cấu vốn huy động theo hình thức tiền gửi ĐVT: Triệu đồng 2009 Chỉ tiêu Tiền gửi toán Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm 2011 Quy Quy mô mô 1.897 3.164 66,77% 15.819 31.432 98,70% Quy (+), (-) mô (+), (-) 9.308 194,17% 23.720 -24,53% 114.061 211.712 85,61% 232.795 9,96% Kỳ phiếu Tổng cộng 2010 - 10.078 - 3.634 -63,94% 131.777 256.386 94,56% 269.457 5,10% (Nguồn: Báo cáo toán năm 2009, 2010, 2011 – VPBank Bình Định) Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn VPBank Bình Định chiếm tỷ trọng lớn ổn định tổng vốn huy động Lượng tiền gửi toán tăng qua năm, dấu hiệu tốt, khách hàng dần biết sử dụng tài khoản tiền gửi toán làm phương tiện toán VPBank Loại hình tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn thứ hai tổng nguồn vốn huy động tiền gửi có kỳ hạn Năm 2011, tiền gửi có kỳ hạn giảm 24,53% so với năm trước Nguyên nhân giảm cuối năm 2011, công ty phải rút tiền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chi trả cổ tức cho cổ đông Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Vốn huy động theo hình thức kỳ phiếu chiếm tỷ trọng thấp năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 Khách hàng ưa chuộng hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn * Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn VPBank Bình Định chủ yếu huy động vốn tiền gửi ngắn hạn, chiếm 95% tổng vốn huy động qua năm * Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền Huy động vốn loại tiền VND chiếm tỷ trọng lớn, lên đến 98% tổng vốn huy động Chi nhánh chưa thu hút nguồn tiền gửi ngoại tệ nhiều * Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng Tiền gửi khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động cấu mang tính ổn định qua năm Điều hợp l‎ý đối tượng khách hàng cá nhân có nhu cầu tiết kiệm cao gửi tiền vào NHTM kênh đầu tư an toàn hiệu đối tượng c Chi phí huy động vốn VPBank áp dụng quản l‎ý vốn tập trung, toàn nguồn vốn quản lý tập trung thống Hội sở chính, Hội sở áp dụng chế định giá điều chuyển vốn nội FTP (Fund Transfer Pricing) Giá điều chuyển vốn nội FTP lãi suất mua vốn bán vốn Hội sở với Chi nhánh VPBank chủ yếu sử dụng chủ yếu phương pháp chi phí bình quân, đánh giá chênh lệch đầu vào đầu Dựa vào đó, VPBank đánh giá hiệu công tác huy động vốn có phương hướng điều chỉnh lãi suất huy động cho phù hợp với lãi suất cho vay, nhằm tối đa nguồn vốn huy động đảm bảo lợi nhuận cao cho ngân hàng Qua năm 2009, 2010, 2011, VPBank Bình Định Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 đảm bảo trì mức chênh lệch lãi suất bình quân cho vay huy động dương, 3,17%; 3,28%; 4,19% d Quan hệ huy động vốn sử dụng vốn Xét tổng thể, chênh lệch huy động vốn sử dụng vốn cao Điều chứng tỏ, khâu sử dụng nguồn vốn tiền gửi chưa hiệu quả, chưa khai thác triệt để nguồn vốn tiền gửi vay khách hàng Việc sử dụng vốn chưa hiệu gây lãng phí lớn chi nhánh Mặc dù, với nguồn tiền gửi huy động chưa sử dụng, chi nhánh nhận lãi điều chuyển vốn, chênh lệch lãi suất điều chuyển vốn lãi suất huy động thường không cao, thường từ 1% đến 1,5% e Kiểm soát rủi ro liên quan đến huy động vốn VPBank áp dụng chế quản lý vốn tập trung, thông qua điều chuyển vốn nội Chính sách điều chuyển vốn nội đảm bảo loại bỏ rủi ro lãi suất khỏi chi nhánh Do đó, VPBank Chi nhánh Bình Định đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động huy động vốn chi nhánh 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI VPBANK BÌNH ĐỊNH 2.4.1 Những kết đạt đƣợc - Qua năm, VPBank Bình Định đạt tiêu đề ra, đặc biệt hoạt động huy động vốn Nhiều chương trình khuyến dự thưởng hấp dẫn với sách linh hoạt góp phần giúp cho VPBank ngày nhiều khách hàng biết đến tin tưởng Quy mô vốn tiền gửi tăng dần qua năm - Các hình thức huy động ngày đa dạng hơn, sản phẩm huy động thu hút, hấp dẫn khách hàng loại tiền, loại kỳ hạn, lãi suất phương thức trả lãi Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.4.2 Những hạn chế - Tốc độ tăng trưởng huy động vốn có xu hướng chậm lại Đặc biệt thời điểm cuối năm 2011, vốn huy động giảm mạnh - Cơ cấu nguồn vốn huy động chưa hợp lý, thiếu ổn định + Tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi toán có tăng qua năm, chiếm tỷ trọng thấp tổng vốn huy động + Về cấu tiền gửi theo kỳ hạn: vốn ngắn hạn chiếm tỷ cao, chưa phù hợp mục tiêu cho vay trung, dài hạn + Cơ cấu huy động theo loại tiền tệ, có cân đối lớn loại tiền huy động VND USD - Chi phí huy động: chi phí trả lãi chi nhánh nhìn chung chưa phản ánh hết chi phí huy động thực - Các sản phẩm huy động vốn: có nhiều sản phẩm tiện ích triển khai toàn hệ thống Chi nhánh chưa triển khai rộng rãi - Chất lượng phục vụ khách hàng: Hội sở đưa dự án “Nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện - Service 100+”, nhiên chi nhánh áp dụng đầy đủ quy trình, tạo hài lòng cho khách hàng - Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhiều hạn chế, tình trạng nghẽn mạng, lỗi mạng trình xử lý giao dịch với khách hàng thường xuyên xảy 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế * Nguyên nhân khách quan: - Lạm phát cao, diễn biến phức tạp thị trường vàng, ngoại hối - Hệ thống luật pháp chưa đồng thiếu quán, nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập kinh tế ngân hàng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Sự cạnh tranh gay gắt NHTM thị trường * Nguyên nhân chủ quan: - Mạng lưới phòng giao dịch mỏng, có phòng giao dịch trực thuộc có 02 máy ATM - Diện mạo sở vật chất hạ tầng trụ sở Chi nhánh phòng giao dịch chưa thật tạo ấn tượng tốt với khách hàng - Chính sách khách hàng chưa thực tốt - Việc huy động vốn chi nhánh bị động, nhân viên giao dịch giao dịch với khách hàng quầy, gọi điện thoại cho khách hàng giao dịch - Trình độ cán nhân viên chưa đồng đều, cán nhân viên mảng huy động - VPBank chưa có chế đánh giá hiệu làm việc nhân viên, đặc biệt phận giao dịch trực tiếp với khách hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, việc giới thiệu khái quát ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói chung chi nhánh Bình Định nói riêng, luận văn nêu rõ kết kinh doanh mà chi nhánh Bình Định đạt Thông qua việc phân tích quy mô, cấu huy động vốn tiêu chí đánh giá hoạt động vốn VPBank Bình Định cho thấy tình hình huy động vốn VPBank Bình Định tương đối tốt Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, VPBank Bình Định nhiều vấn đề tồn cần phải giải Luận văn nguyên nhân tồn Chính vậy, đòi hỏi VPBank Bình Định cần có giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn chi nhánh Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Mục tiêu huy động vốn có vị trí quan trọng mục tiêu tổng thể Ngân hàng Mục tiêu xác định sở: * Xuất phát từ định hướng chiến lược NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2010-2014: Nâng cao lợi nhuận hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, đồng thời đảm bảo phát triển ổn định hệ thống Đưa VPBank trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Tranh thủ, tìm kiếm hội kinh doanh Việt Nam ngày hội nhập sâu vào kinh tế giới * VPBank Bình Định xác định số định hướng chủ yếu công tác huy động vốn sau: - Tiếp tục trì đẩy mạnh hiệu hình thức huy động vốn VPBank Hội sở, sử dụng công cụ lãi suất phù hợp để tạo nên nguồn vốn ổn định, giảm biến động nguồn vốn theo chu kỳ - Từng bước cấu lại khách hàng theo hướng tăng vốn tiền gửi toán tăng tỷ trọng nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm bước khắc phục tình trạng thừa vốn ngắn hạn, thiếu vốn trung dài hạn - Gắn chặt hoạt động khác với công tác huy động vốn - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Tiếp tục mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới huy động, tăng cường tiếp thị, áp dụng nhiều hình thức khuyến khích tạo điều kiện phục vụ tốt cho khách hàng - Hạn chế rủi ro huy động vốn 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Giải pháp khách hàng a Xây dựng sách khách hàng hợp lý - Chi nhánh cần phải thực nghiêm túc việc thu thập thông tin khách hàng đầy đủ, phân loại đối tượng, đặc điểm nhóm khách hàng nhằm có sách chăm sóc khách hàng phù hợp thỏa mãn tối đa nhu cầu nhóm khách hàng - Phân nhóm khách hàng: nhu cầu khách hàng đa dạng, Chi nhánh cần có sách chăm sóc khách hàng phù hợp với nhóm khách hàng, đối tượng khách hàng khác nhau: khách hàng VIP, khách hàng nữ,… - Mở rộng trì mối quan hệ với đối tượng khách hàng Chi nhánh cần tìm kiếm khách hàng dựa mối quan hệ sẵn có, khách hàng cũ giới thiệu cho chi nhánh khách hàng người thân, bạn bè, đồng nghiệp họ b Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng - Cải tiến phong cách phục vụ, kỹ giao tiếp giao dịch viên, coi khách hàng trọng tâm giao dịch Giao dịch viên không nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ mà phải có cách cư xử mực, linh hoạt, sáng tạo Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Giao dịch viên cần phải chủ động tư vấn, hỗ trợ khách hàng, đưa giải pháp có lợi cho khách hàng, nhằm tăng hài lòng khách hàng - Chi nhánh cần phối hợp với Hội sở xây dựng hệ thống đánh giá hiệu làm việc, đặc biệt phận dịch vụ khách hàng, giữ vai trò trực tiếp công tác huy động vốn ngân hàng - Để nâng cao chất lượng dịch vụ, bên cạnh yếu tố người, cần cải tiến thủ tục, quy trình giao dịch - Chất lượng sản phẩm dịch vụ: chi nhánh cần có ý kiến đóng góp, đề xuất với Hội sở trình hình thành vận hành sản phẩm 3.2.2 Giải pháp liên quan đến sản phẩm a Giải pháp cấu tiền gửi Để thu hút khách hàng gửi tiền dài hạn, VPBank Bình Định cần tác động đến tâm lý khách hàng cách đưa tiện ích khác biệt gửi kỳ hạn dài: lãi suất gửi cao gửi kỳ hạn ngắn, lãi suất vay ưu đãi vay cầm cố sổ tiết kiệm, chương trình quà tặng,… b Đa dạng hóa danh mục sản phẩm huy động vốn - Dựa danh mục sản phẩm huy động Hội sở ban hành, Chi nhánh áp dụng linh hoạt theo nhu cầu, tâm lý khách hàng - VPBank nên triển khai sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, đồng thời mở rộng hình thức tiết kiệm tích lộc triển khai thành sản phẩm gửi góp trực tuyến để khuyến khích hỗ trợ việc tiết kiệm hàng ngày, hàng tháng khách hàng - Ngân hàng cần nghiên cứu xác định nhóm sản phẩm trọng tâm, chủ chốt để có hướng phát triển, đẩy mạnh công tác giới thiệu Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 cho khách hàng sử dụng Đồng thời, sản phẩm không phù hơp với điều kiện VPBank nên tạm dừng triển khai - Đối với khách hàng doanh nghiệp, để tăng cường huy động vốn, VPBank cần đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm trả lương qua tài khoản, doanh nghiệp có quan hệ vay vốn với VPBank 3.2.3 Giải pháp quản lý rủi ro giảm chi phí huy động vốn a Áp dụng sách lãi suất huy động linh hoạt, hợp lý - Bên cạnh việc phải bù đắp chi phí hoạt động, lãi suất huy động ngân hàng cần phải phản ánh quan hệ cung cầu tiền tệ thị trường phải có tính cạnh tranh Lãi suất đầu định lãi suất đầu vào, thể việc huy động tiền gửi phải thực sở sử dụng vốn - Chi nhánh cần phải kiến nghị Hội sở đa dạng phân nhỏ danh mục lãi suất, ưu tiên cho kỳ hạn có nhu cầu cao để khuyến khích khách hàng lưa chọn gửi kỳ hạn - Trong điều kiện huy động vốn với lãi suất cao nay, VPBank Bình Định nên phát triển dịch vụ thẻ, dịch vụ toán để thu hút nguồn tiền gửi toán nhằm giảm chi phí vốn, tăng tính ổn định nguồn vốn Tăng hiệu kinh doanh cách tăng tỷ lê thu nhập từ dịch vụ, tăng tỷ lệ bán chéo sản phẩm, dịch vụ b Giải pháp cân đối tiền gửi huy động cho vay Việc huy động vốn tiền gửi phải vào kế hoạch Hội sở giao hàng năm theo nhu cầu sử dụng vốn để có phù hợp quy mô huy động, kỳ hạn huy động lãi suất huy động Nền tảng tiền gửi vững tiềm cho vay lớn thông qua thu lợi nhuận Lợi nhuận đem lại từ hoạt động tín dụng lợi Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 nhuận bền vững mang lại cho chi nhánh Bình Định nói riêng VPBank nói chung Nguồn tiền gửi huy động thực phát huy hiệu sử dụng lúc, chỗ Vì vậy, việc nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn có nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu công tác huy động tiền gửi 3.2.4 Giải pháp công tác marketing phát triển kênh phân phối a Công tác marketing - Thực nghiên cứu thị trường thường xuyên nhằm nắm bắt nhu cầu khách hàng, phát triển bổ sung sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo thị trường mục tiêu Không phải khách hàng có nhu cầu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mà phụ thuộc vào yếu tố vùng miền, tâm lý, thói quen họ - Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo cho khách hàng hoạt động ngân hàng - Xây dựng văn hóa ngân hàng, đổi phong cách giao tiếp, đề cao văn hóa kinh doanh - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh b Phát triển kênh phân phối Chi nhánh cần thúc đẩy việc mở rộng mạng lưới hoạt động, mở thêm phòng giao dịch khu vực xa trung tâm thành phố để thu hút thêm nguồn tiền gửi Tìm kiếm vị trí trung tâm thành phố, rộng để chuyển trụ sở Để phát triển sản phẩm thẻ, chi nhánh nên có sách cộng tác viên, đối tượng sinh viên, vừa nhiệt tình chi phí lại rẻ Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Ngoài ra, cần lắp đặt thêm máy ATM khu công nghiệp, trường học, 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ a Tăng cường công tác đào tạo nâng cao lực cán b Nâng cao tính chủ động công tác huy động vốn sách đãi ngộ 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát - Hoàn thiện môi trường pháp lý, môi trường đầu tư - Tạo điều kiện quy định pháp lý để thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, hiệu nhằm tạo điều kiện cho NHTM thu hút vốn trung dài hạn 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - Linh hoạt sách tiền tệ - Hỗ trợ phát triển toán không dùng tiền mặt - Hỗ trợ NHTM nâng cao lực quản trị rủi ro KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chương luận văn đưa định hướng huy động vốn VPBank Bình Định xuất phát từ định hướng hoạt động kinh doanh VPBank nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Từ đó, luận văn đưa giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn VPBank Bình Định Những giải pháp mang tính thực tiễn gắn liền với thực trạng VPBank Bình Định, giúp cho chi nhánh phần giải hạn chế công tác huy động vốn đề cập chương Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Công tác huy động vốn, đặc biệt huy động vốn tiền gửi từ tổ chức kinh tế dân cư khâu quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng kinh doanh, đầu tư sinh lời Tuy nhiên, khả huy động vốn ngân hàng nhiều hạn chế gặp nhiều khó khăn biến động kinh tế nước, tâm lý khách hàng nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng Do đó, NHTM cần có biện pháp, sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu nguồn vốn tiền gửi từ tổ chức kinh tế dân cư cần có hỗ trợ tạo điều kiện đồng bộ, kịp thời từ Chính phủ, NHNN Việt Nam quan ban ngành Với mục tiêu nghiên cứu giải pháp tăng cường huy động vốn VPBank Bình Định, nội dung luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận vể nguồn vốn, vai trò, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng hoạt động huy động vốn NHTM Phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn VPBank Bình Định giai đoạn 2009 - 2011 Qua đó, nêu bật đặc điểm nguồn vốn huy động VPBank Bình Định, kết đạt hạn chế tồn hoạt động huy động vốn Trên sở yêu cầu định hướng hoạt động huy động vốn VPBank Bình Định, luận văn đưa giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn VPBank Binh Định đưa đề xuất, kiến nghị với Chính phủ NHNN Footer Page 26 of 126 ... chọn đề tài Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định” Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp vấn đề lý luận chung hoạt động huy động vốn NHTM - Phân tích... Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Định - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Chi nhánh Footer Page of... thức khuyến khích tạo điều kiện phục vụ tốt cho khách hàng - Hạn chế rủi ro huy động vốn 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Địn, Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Địn, Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Địn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay