Giải pháp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

26 87 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:47

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TỪ SƠN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Thế Giới Phản biện 1: TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: TS Đỗ Ngọc Mỹ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tại Đại hội X Đảng ta xác định: “Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh …xóa bỏ rào cản, tạo tâm lý môi trường kinh doanh thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp tư nhân phát triển không hạn chế quy mô ngành nghề, lĩnh vực, kể lĩnh vực sản xuất kinh doanh quan trọng kinh tế mà luật pháp không cấm…” Để phát huy cách có hiệu khả tiềm tàng doanh nghiệp tư nhân, khai thác thể mạnh tỉnh Bình Định, đề tài: “Giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định” chọn đòi hỏi khách quan, đáp ứng cầu cấp thiết doanh nghiệp tư nhân MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hệ thống hoá vấn đề lý luận giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân, nguồn hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân Phân tích thực trạng giải pháp tài chính, nguồn hỗ trợ DNTN địa bàn tỉnh Bình Định Trên sở lý luận khoa học thực tiễn giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định Việc nghiên cứu đưa giải pháp tài hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp tư nhân, nhằm thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bình Định; góp phần phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Bình Định Footer Page of 126 Header Page of 126 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Cơ sở lý luận giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân, nguồn hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân Thực trạng giải pháp tài nguồn hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định Đưa giải pháp tài DNTN địa bàn tỉnh Bình Định - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu số nội dung DNTN giải pháp tài DNTN - Không gian: Luận văn nghiên cứu tỉnh Bình Định - Thời gian: Các giải pháp tài DNTN đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực luận văn tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc; + Phương pháp so sánh, tổng hợp, thống kê, phân tích; + Các phương pháp khác… KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận tài doanh nghiệp tư nhân Chương 2: Thực trạng giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định Chương 3: Thực giải pháp tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định TỔNG QUAN TÀI LIỆU Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1.1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp tư nhân a Khái niệm doanh nghiệp tư nhân Do trình thực có nhiều vấn đề thực tiễn đặt cần điều chỉnh, bổ sung, Điều 141 Luật doanh nghiệp 2005 (có hiệu lực từ 1/7/2006) định nghĩa: “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp” Như vậy, quan niệm phát triển nhận thức DNTN trình phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn Quan niệm DNTN luật doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 7/2006 phù hợp với tình hình Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, biến đổi, giới hạn định, quan niệm tương đối phù hợp b Những đặc điểm doanh nghiệp tư nhân ü Đặc điểm chủ thể thành lập doanh nghiệp tư nhân ü Đặc điểm tài sản ü Đặc điểm giới hạn trách nhiệm ü Đặc điểm tư cách chủ thể 1.1.2 Sự cần thiết tính tất yếu DNTN kinh tế + Sự cần thiết doanh nghiệp tư nhân kinh tế + Tính tất yếu DNTN kinh tế Việt Nam 1.1.3 Vai trò DNTN kinh tế nước ta + Doanh nghiệp tư nhân tạo thêm việc làm cho người lao động + Các doanh nghiệp tư nhân đóng góp vào GDP nước Footer Page of 126 Header Page of 126 + Phát triển DNTN điều kiện để thu hút nguồn vốn đầu tư + Các DNTN góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế + Các DNTN góp phần giữ phát triển ngành nghề truyền thống 1.1.4 Tổ chức quản lý hoạt động doanh nghiệp tư nhân Trong khuôn khổ quy định pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp tư nhân toàn quyền định mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp phù hợp với quy mô đặc điểm doanh nghiệp 1.2 GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DNTN 1.2.1 Khái quát giải pháp tài Giải pháp tài hiểu tổng thể giải pháp, cách thức liên quan đến lĩnh vực tài vận dụng để quản lý hoạt động tài doanh nghiệp điều kiện cụ thể nhằm đạt mục tiêu định Trong đó, việc nghiên cứu, phân tích tình hình tài khâu quan trọng để doanh nghiệp đề giải pháp tài phù hợp 1.2.2 Vai trò giải pháp tài - Tạo cung hàng hóa cho thị trường - Đa dạng hóa công cụ đầu tư nhằm thỏa mãn nhu cầu đầu tư đa dạng nhà đầu tư - Hỗ trợ cho việc thực định chủ yếu tài doanh nghiệp Quyết định đầu tư vốn định chủ yếu tài doanh nghiệp - Thúc đẩy phát triển hệ thống tài phát triển kinh tế Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Nội dung giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân Giải pháp tài mang tính sống Doanh nghiệp việc điều hành phát triển Trong đó, đặc biệt đầu tư, thuế, tín dụng, tài liên quan tới đất đai, thị trường chứng khóan,… có tác động định đến việc tồn phát triển DNTN kinh tế a Đầu tư Nội dung đầu tư bao gồm: ü Đầu tư vốn ü Hỗ trợ đầu tư ü Cơ chế khu công nghiệp khu kinh tế b Thuế Nhà nước ban hành loại thuế doanh nghiệp sau: - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất - nhập - Thuế tài sản, thuế tài nguyên; Thuế môi trường Nội dung thuế việc hỗ trợ ưu đãi đầu tư doanh nghiệp sau: + Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp + Ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập + Thuế giá trị gia tăng Mục tiêu thuế: Thuế hướng tới mục tiêu điều tiết sản xuất kinh doanh tiêu dùng, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Tác động Thuế tăng trưởng, phát triển kinh tế ü Tham gia điều chỉnh kinh tế vĩ mô ü Tác động đến cân thị trường Footer Page of 126 Header Page of 126 ü Tác động đến tốc độ tăng trưởng đầu tư ü Tác động tới nguồn thu ngân sách khả tích lũy vốn ü Tác động đến hoạt động doanh nghiệp c Tài liên quan tới đất đai Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật khuyến khích đầu tư Ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước Hỗ trợ vốn vay để mua, thuê mặt sản xuất ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư, vùng khó khăn Hỗ trợ tài kinh doanh bất dộng sản d Tài hỗ trợ phát triển thị trường e Tài hỗ trợ nguồn nhân lực g Tài hỗ trợ phát triển công nghệ 1.3 NGUỒN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DNTN Vốn nguồn lực quan trọng thiếu cho doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, vốn sử dụng tất khâu trình sản xuất Ngoài nguồn vốn tự có doanh nghiệp tận dụng nguồn hỗ trợ từ bên sau : 1.3.1 Tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng quan hệ giao dịch tài sản hai chủ thể bên người cho vay (ngân hàng) chuyển giao lượng giá trị (tiền hàng hóa) cho người vay (cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể khác) sử dụng thời gian định theo thỏa thuận đồng thời bên vay phải cam kết hoàn trả vô điều kiện vốn gốc kèm theo khoản lợi tức đến hạn toán 1.3.2 Thuê mua tài Theo Nghị định Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP ngày Footer Page of 126 Header Page of 126 02/05/2001 : “Cho thuê tài (CTTC) hoạt động tín dụng trung dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển động sản khác sở hợp đồng bên thuê bên cho thuê Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, động sản khác theo yêu cầu bên thuê nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê Bên thuê sử dụng tải sản thuê toán tiền thuê suốt thời hạn thuê thỏa thuận” 1.3.3 Các quỹ đầu tư Quỹ đầu tư doanh nghiệp đặc biệt, dùng vốn để đầu tư dài hạn, thông qua góp vốn liên doanh, mua cổ phần loại chứng khoán khác với mục đích thu lợi nhuận Hoạt động kinh doanh Quỹ đầu tư kinh doanh đầu tư vốn bao gồm đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp 1.3.4 Các nguồn hỗ trợ khác Ngoài nguồn hỗ trợ nêu thị trường chứng khoán kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp Các đơn vị tiến hành huy động vốn thông qua thị trường sau: - Thị trường sàn giao dịch - Thị trường phi tập trung (thị trường OTC) 1.4 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1.4.1 Nhân tố nội lực DNTN Tình hình tài chính, Mức độ tin cậy BCTC, Tài sản DNTN, Nguồn nhân lực,Trình độ quản lý 1.4.2 Các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Các yếu tố lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp tới giải pháp tài hỗ trợ doanh nghiệp 1.4.3 Môi trường kinh doanh - Các yếu tố kinh tế (lãi suất, chu kỳ kinh tế, lạm phát,…); - Các yếu tố trị, pháp luật Các yếu tố xã hội Các yếu tố tự nhiên Các yếu tố kỹ thuật 1.4.4 Các sách chung Nhà nước Các sách chung Nhà nước như: Chính sách lương tối thiểu chung, sách chứng khóan, Bảo hiểm xã hội, sách ngân sách, sách an ninh quốc phòng,… yếu tố tác động tới tài hỗ trợ DNTN KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu lý luận tài DNTN với đặc điểm vốn có, hình thành, tồn phát triển DNTN xu tất yếu kinh tế thị trường Với nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp từ bên tín dụng ngân hàng, cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển DNTN, việc nghiên cứu để đưa giải pháp, sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển DNTN vấn đề mang tính chất thực tiễn cao Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 dựng hạ tầng xúc tiến thu hút đầu tư Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch theo hướng giảm dần lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DNTN 2.2.1 Sự phát triển số lượng DNTN Bảng 2.1: Số Doanh nghiệp hoạt động theo loại hình DN 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Doanh nghiệp – Enterpise TỔNG SỐ 1262 1941 2262 2622 2887 3205 DN Nhà Nước 1206 1893 2208 2566 2835 3195 92 100 99 109 115 175 · Tập thể · Tư Nhân 574 810 883 915 927 1224 · Hỗn hợp 540 983 1226 1542 1793 1796 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2011 2.2.2 Vốn kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Bảng 2.2: Vốn sản xuất kinh doanh bình quân theo loại hình DN 2005 2007 2008 Doanh nghiệp 2009 – 2010 2011 ĐVT Tỷ đồng TỔNG SỐ 9769 17925 22995 29121 37409 40401 · 3233 5274 6616 6779 8151 8803 6208 12330 15857 21556 28349 30616 410 578 577 652 809 873 DN nhà nước DN Nhà Nước · Tập thể · Tư Nhân 1437 2487 2947 3621 4334 4680 · Hỗn hợp 4361 9256 12333 17283 23206 25062 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2011 Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 Vốn Sản xuất kinh doanh DNTN năm 2005 1,437 tỷ đồng chiếm 14.7% thành phần kinh tế, tới năm 2011 4,680 tỷ đồng chiếm 11.5% thành phần kinh tế 2.2.3 Quy mô lao động doanh nghiệp tư nhân Bảng 2.3: Số lao động doanh nghiệp hoạt động 2005 2007 2008 2009 2010 2011 ĐVT: Người TỔNG SỐ 88116 101809 105870 105931 110100 115605 · DN nhà nước 17236 9410 8787 8044 7704 8089 DN NN 70333 91679 95900 96151 100675 105708 · Tập thể 4476 3893 2953 2730 2733 2869 · Tư Nhân 15166 16949 17453 17029 15866 16659 · Hỗn hợp 50691 70837 75494 76392 82076 86179 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2011 2.2.4 Họat động sản xuất kinh doanh DNTN Bảng 2.4: Tình hình lãi lỗ qua năm theo loại hìnhDN 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Doanh nghiệp – ĐVT Triệu VNĐ TỔNG SỐ 223319 653918 791727 898845 1162191 1044799 88291 287140 476453 422047 411929 392535 132780 325125 250235 384861 621213 652273 5840 6133 9811 12217 17824 18715 · Tư Nhân 55404 25698 14204 32340 39075 41028 · Hỗn hợp 71536 293294 226220 340304 564314 592529 · DN nhà nước DN Nhà Nước · Tập thể Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2011 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Như vậy, cấu lãi họat động SXKD DNTN thấp so với thành phần kinh tế khác tỉnh Bình Định 2.2.5 Mức độ đóng góp GDP DNTN địa bàn tỉnh Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2011 2.2.6 Đóng góp vào NSNN DNTN địa bàn tỉnh Bình Định Đóng góp vào ngân sách Nhà nước DNTN có xu hướng tăng nhanh góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế tỉnh Bình Định ĐVT: Tỷ đồng Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2011 Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2.7 Thực trạng lực DNTN Chất lượng công tác quản trị công ty DNTN vấn đề lớn Đặc biệt, hạn chế doanh nghiệp thiếu chiến lược dài hạn niềm tin Còn lúng túng việc định hướng kinh doanh việc quản lý điều hành doanh nghiệp 2.2.8 Các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh địa phương Các lĩnh vực sản xuất chế biến nông nghiệp Bình Định trọng, có giải pháp hỗ trợ tài DNTN lĩnh vực Lĩnh vực chế biến thủy hải sản chưa có sách hỗ trợ thiết thực Sự hợp tác môi trường cạnh tranh xuất 2.2.9 Các yếu tố môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh hạn chế vốn, công nghệ đặc biệt hội sớm tiếp cận thông tin biến động sách vĩ mô Nhà nước… khiến cho doanh nghiệp tư nhân tỉnh phải sau hội, đối mặt với độ rủi ro cao nên khó nhanh chóng lớn mạnh Các KKT, KCN tỉnh chưa hòan thiện sở vật chất hạ tầng, sách chưa cụ thể 2.3 THỰC TRẠNG VỀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Giải pháp hỗ trợ đầu tư + Ưu đãi đầu tư : Đảm bảo thực quy định Chính phủ ưu đãi đầu tư giá đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi khác + Hỗ trợ đầu tư ü Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 ü Hỗ trợ xúc tiến thương mại ü Hỗ trợ cung cấp thông tin ü Thời hạn giải thủ tục hành ü Hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân ü Cam kết Tỉnh Bình Định: Tỉnh Bình Định cam kết thể tinh thần trách nhiệm hợp tác nhà đầu tư không ngừng cải cách thủ tục hành để dự án đầu tư vào Bình Định hình thành triển khai thuận lợi 2.3.2 Giải pháp thuế Trong tình hình chung sách thuế, tỉnh Bình Định dừng lại việc thực đầy đủ quy định thuế ban hành, sách ưu đãi thuế doanh nghiệp theo nghị định phủ Các DNTN địa bàn nộp thuế trực tiếp Ngân hàng, tới văn phòng thuế, phần giảm bớt thủ tục thời gian nộp thuế 2.3.3 Giải pháp tài liên quan tới đất đai Tỉnh thực quy họach khu công nghiệp, quy định cách sách thuê sử dụng đất đai để xây dựng công xưởng, văn phòng hạt động doanh nghiệp 2.3.4 Giải pháp tài hỗ trợ phát triển thị trường Bình Định, UBND tỉnh đạo Sở, Ban ngành công khai thông tin quy họach ngành nghề, lĩnh vực phát triển Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến mở rộng thị trường xuất 2.3.5 Giải pháp tài hỗ trợ nguồn nhân lực Tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động người địa phương có hợp đồng dài hạn dự án đầu tư địa bàn tỉnh Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 2.3.6 Giải pháp tài hỗ trợ công nghệ Tỉnh Bình Định ưu tiên phát triển công nghệ cao (CNSH, CNTT, tự động hoá…), thúc đẩy thị trường KHCN phát triển, gắn đào tạo với sản xuất, hỗ trợ xây dựng thượng hiệu, giành 2% tổng chi ngân sách tỉnh cho khoa học… 2.4 THỰC TRẠNG VỀ CÁC NGUỒN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 2.4.1 Thực trạng nguồn hỗ trợ tín dụng ngân hàng Tại Bình Định, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định đạo cho ngân hàng thương mại địa bàn thực tốt sách hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp địa bàn tỉnh Với sách này, số lượng lớn DNTN tiếp cận với sách hỗ trợ vay vốn Họat động SXKD DNTN trì phát triển, vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn - Khó khăn từ phía ngân hàng : + Trong giai đoạn nay, kinh tế lạm phát cao, với sách thắt chặt tiền tệ NHNN, NHNN giới hạn tăng trưởng tín dụng NHTM không 30%, NHTM hạn chế cho vay hay cho vay cầm chừng - Khó khăn từ phía DNTN : + Các DNTN tài sản đảm bảo, không đủ; hình thức cho vay tín chấp + Các DNTN chưa có kỹ lập dự án nên khó thuyết phục ngân hàng cho vay 2.4.2 Thực trạng nguồn hỗ trợ từ cho thuê tài Hoạt động CTTC khiêm tốn tổ chức tài tín dụng Dư nợ CTTC chiếm tỷ trọng nhỏ Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 tổng dư nợ tín dụng dư nợ trung, dài hạn, chiếm khoảng 1,2% tổng dư nợ tín dụng kinh tế 2.4.3 Thực trạng nguồn hỗ trợ thông qua sách hỗ trợ, quỹ đầu tư So với hình thức tín dụng ngân hàng mức độ hoạt động quỹ mạo hiểm hạn chế Tuy nhiên, kênh huy động hiệu góp phần giải phần nhu cầu vốn phận DNTN.2.5 Thực trạng nhân tố tác động đến giải pháp tài DNTN 2.5 KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DNTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.5.1 Những kết đạt Đóng góp DNTN vào ngân sách nhà nước có xu hướng tăng nhanh góp phần vào phát triển kinh tế tỉnh 2011 nộp ngân sách tỉnh DNTN 961 tỷ đồng, tăng gấp lần so với năm 2005 2.5.2 Những hạn chế khó khăn a Hạn chế Thực xúc tiến kêu gọi đầu tư số lượng doanh nghiệp đầu tư vào Cơ sở hạ tầng tỉnh khu kinh tế chưa tốt, chưa hòan thiện; giao thông vận tải chưa phát triển, khó khăn cho nhà đầu tư tới làm ăn.Hệ thống văn pháp luật liên quan đến họat động đầu tư chưa đồng Các DNTN tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư Nhà nước khó khăn Chính sách thuế cải cách đổi chế kinh tế khác chậm đổi mới, chưa thích ứng kịp thời làm giảm hiệu sách ban hành Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 b Khó khăn + Thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh + Thiếu mặt sản xuất kinh doanh + Môi trường cạnh tranh không lành mạnh + Khó khăn việc xúc tiến thương mại 2.5.3 Nguyên nhân bất cập giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân + Xuất phát điểm kinh tế Việt Nam thấp + Cơ chế sách kinh tế vĩ mô cho DNTN chưa hình thành rõ nét + Việc tổ chức thực nhiều bất cập + Chưa có máy quản lý, đạo thống doanh nghiệp tư nhân KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng phát triển doanh nghiệp tư nhân cho thấy với số lượng đáng kể thành lập qua năm đóng góp DNTN vào phát triển chung kinh tế khó khăn, hạn chế mà DNTN gặp phải nhiều như: nguồn vốn hạn chế; công nghệ, thiết bị lạc hậu; trình độ quản lý, chất lượng lao động thấp, môi trường kinh doanh chưa thực thông thoáng, bình đẳng,…Trong đó, vấn đề nguồn vốn hoạt động nguồn hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề thiết cần giải Vấn đề đặt cần có giải pháp, định hướng phù hợp để khắc phục hạn chế đưa DNTN trở thành “xương sống” kinh tế Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 CHƯƠNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI DNTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 PHƯƠNG PHƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng phát triển Tập trung đầu tư, đẩy nhanh phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội nhằm tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Hòan thiện khu công nghiệp tỉnh, tạo địa bàn, điều kiện thuận lợi cho phát triển DNTN Ưu tiên phát triển DNTN nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành dịch vụ, coi công nghiệp nhỏ vừa phận quan trọng chiến lược công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn tỉnh Thúc đẩy phát triển DNTN họat động có tính chuyên môn hóa cao Phát triển DNTN tỉnh phải nằm mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp lớn 3.1.2 Các mục tiêu Để hỗ trợ phát triển DNTN tỉnh thời gian tới, đưa số mục tiêu sau: Nâng cao chất lương tăng trưởng, hiệu sản xuất kinh doanh sức cạnh tranh DNTN Phát triển mạnh hộ kinh doanh cá thể lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển tỉnh Tăng số lượng DNTN mới, mở rộng phát triển DNTN có Tăng tỷ trọng DNTN ngành công nghiệp Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Giải pháp hỗ trợ đầu tư - Tỉnh phải có lĩnh vực ưu tiên đầu tư, danh mục dự án đầu tư riêng cho DNTN sở chiến lược phát triển kinh tế duyệt, dự án có mang yếu tố Kinh tế - Xã hội mà thành phần kinh tế khác quan tâm - Chính sách đầu tư cần phải công khai ổn định, Nhà nước tỉnh thay đổi quy định đầu tư cần phải có thời gian chuyển tiếp để DNTN chuyển hướng kinh doanh, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp - Khuyến khích đầu tư, phân bổ có hiệu nguồn vốn đầu tư nhằm tạo điều kiện cho DNTN phát triển tăng trưởng Kéo dài thời gian gảm thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNTN vùng khó khăn - Đối với môi trường đầu tư có yếu tố ưu đãi vùng, khu công nghiệp phải tương đối thống với 3.2.2 Giải pháp thuế - Có sách miễn giảm thuế cụ thể lĩnh vực, ngành, khu vực ưu tiên đầu tư phát triển địa bàn tỉnh Miễn thuế thu nhập DNTN sử dụng lợi nhuận tái đầu tư vào lĩnh vực mà tỉnh khuyến khích đầu tư - Kéo dài thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng DNTN thành lập, DNTN họat động vùng khó khăn, với DNTN sản xuất ngành nghề truyền thống địa phương - Miễn giảm thuế sử dụng đất DNTN họat động khu kinh tế tỉnh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả huy động nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho DNTN - Mở rộng mạng lưới tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Bình Định, tạo điều kiện cho DNTN thuận tiện trình vay vốn - Có sách cụ thể chương trình hỗ trợ vốn cho DNTN, hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu để hình thành doanh nghiệp, hỗ trợ vốn vay DNTN thiếu vốn, có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh Mở rộng tín dụng ưu đãi DNTN có khả mở rộng sản xuất kinh doanh - Có sách bảo lãnh vốn vay DNTN họat động sản xuất kinh doanh ngành nghề truyền thống địa phương ü Các ngân hàng cần thiết lập chế phù hợp cho DNTN ü Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ü Giải vấn đề thông tin bất cân xứng ngân hàng DNTN 3.2.4 Giải pháp hỗ trợ vốn cho DNTN thông qua hình thức cho thuê tài ü Phát triển thị trường cho thuê tài ü Nâng cao lực hiệu hoạt động Công ty cho thuê tài ü Nâng cao khả tiếp cận dịch vụ cho thuê tài DNTN 3.2.5 Giải pháp tài liên quan tới đất đai - Hòan thiện tốt sở hạ tầng khu kinh tế Nhơn hội khu công nghiệp, tạo điều kiện cho DNTN thuận lợi vào họat động, giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu cho DNTN Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Công bố công khai quy họach, kế họach sử dụng đất chủ động giới thiệu cho nhà đầu tư lựa chọn - Thực biện pháp hỗ trợ, ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho DNTN Đối với DNTN di chuyển vào khu quy họach diện tích đất DNTN sử dụng trước phép chuyển quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất ở, tạo thêm nguồn kinh phí cho việc di chuyển có thêm nguồn vốn kinh doanh 3.2.6 Giải pháp tài hỗ trợ phát triển thị trường - Có kế họach khảo sát, liên kết mở rộng thị trường ngòai nước tạo điều kiện cho DNTN tiêu thụ sản phẩm phát triển kinh doanh bền vững - Tạo điều kiện cho DNTN liên kết với doanh nghiệp lớn ngòai tỉnh để có điều kiện mở rộng thị trường - Hỗ trợ kinh phí cho DNTN đợt khảo sát thị trường nước nước ngòai tỉnh - Cải thiện tính minh bạch tiếp cận thông tin cho DNTN: Tất sách, quy định, quy trình thủ tục đất đai, đầu tư, phải công khai cổng thông tin điện tử Bình Định 3.2.7 Giải pháp tài hỗ trợ nguồn nhân lực - Đầu tư sở vật chất, điều kiện giảng dạy, trang thiết bị đại cho trung tâm dạy nghề tỉnh Đảm bảo sau trường học viên tiếp cận với môi trường sản xuất DNTN, giảm bớt chi phí đào tạo lại cho DNTN - Hỗ trợ tài cho sở dạy nghề có tính chuyên môn cao, phức tạp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.3 CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 3.3.1 Thành lập hiệp hội DNTN - Triển khai, khuyến khích thành lập hiệp hội DNTN theo ngành nghề - Thành lập trung tâm xúc tiến hỗ trợ DNTN 3.3.2 Tạo điều kiện tranh thủ hỗ trợ địa phương khác, tổ chức quốc tế - Tỉnh thực ký kết liên kết với địa phương có thị trường lớn nước quốc tế, giúp DNTN có điều kiện mở rộng thị trường - Tiếp cận với Quỹ đầu tư, dự án tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ vốn cho DNTN tỉnh - Tiếp cận tranh thủ hỗ trợ tổ chức quốc tế lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực 3.4 CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN TỚI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Cần sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định pháp luật, chế, sách, thủ tục hành để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển - Cụ thể hóa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư Khắc phục nội dung chưa rõ ràng, chồng chéo văn pháp luật; điều chỉnh chế phân cấp phối hợp Trung ương địa phương quản lý nhà nước đầu tư; quan tâm đến bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông thiểu số; sớm có hướng dẫn đầy đủ việc xử lý trường hợp doanh nghiệp vi phạm hành vi bị cấm theo quy định Luật Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Có chế để doanh nghiệp tư nhân vay vốn viện trợ phát triển thức (ODA) doanh nghiệp nhà nước - Giải vấn đề bất cập thực sách đất đai - Tạo môi trường bình đẳng thành phần kinh tế kinh tế Khi xây dựng sách cần ý tới DNTN, mở rộng tạo điều kiện DNTN phát triển KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc gia nhập vào tổ chức kinh tế quốc tế WTO đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam cần phải tự nâng cao khả cạnh tranh, khả kinh doanh để tồn Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) không nằm xu Số lượng doanh nghiệp thành lập nước ta ngày gia tăng sau Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2005 ban hành Trong đó, số lượng DNTN chiếm đại đa số Với qui mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, DNTN Việt Nam cần có hỗ trợ từ sách Nhà nước Bên cạnh đó, định hướng Nhà nước để doanh nghiệp phát triển theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước cần thiết Các DNTN với khả tài yếu kém, đội ngũ quản lý kinh doanh chưa có chuyên môn, chưa chuyên nghiệp, nguồn nhân lực chưa đáp ứng cho trình hội nhập quốc tế, khoa học kỹ thuật công nghệ lạc hậu,…rất cần có hỗ trợ từ sách Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 hỗ trợ phát triển Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với nguồn hỗ trợ tài thông qua kênh tín dụng ngân hàng, cho thuê tài chính, quỹ đầu tư,…và Hiệp hội doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp tiếp cận với nguồn thông tin thị trường kịp thời để điều hành quản lý sản xuất cho phù hợp, đồng thời giúp doanh nghiệp chia thông tin, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn Cùng với sách hỗ trợ từ Nhà nước, đội ngũ quản lý doanh nghiệp cần nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp Góp phần vào công phát triển kinh tế - xã hội tỉnh kinh tế Việt Nam KIẾN NGHỊ ü Một là: Triển khai, khuyến khích thành lập hiệp hội DNTN theo ngành nghề để có người đứng đầu đại diện cho DNTN việc đàm phán, tiếp cận với vốn tín dụng dễ dàng, tiếp cận với sách ưu đãi đầu tư, bảo vệ quyền lợi mặt hàng mạnh tỉnh xuất ü Hai là: Chỉ đạo triển khai nhanh chóng sớm hoàn thiện sở hạ tầng khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung để bàn giao mặt cho DNTN đăng ký để DNTN xây dựng nhà xưởng vào hoạt động ổn định ü Ba là: Thành lập trung tâm xúc tiến hỗ trợ DNTN mặt tư vấn, cung ứng, giới thiệu đào tạo nghề, tư vấn tuyển dụng lao động để hỗ trợ giới thiệu cho DNTN nguồn nhân lực địa phương, góp phần cải thiện nâng cao đời sống người lao động, cải thiện tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà ü Bốn là: Chỉ đạo ban ngành chức năng; Chính quyền sở, giúp đỡ tạo thuận lợi để DNTN phát triển Footer Page 26 of 126 ... tài doanh nghiệp tư nhân Chương 2: Thực trạng giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định Chương 3: Thực giải pháp tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định. .. tàng doanh nghiệp tư nhân, khai thác thể mạnh tỉnh Bình Định, đề tài: Giải pháp tài doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định chọn đòi hỏi khách quan, đáp ứng cầu cấp thiết doanh nghiệp tư nhân. .. TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ TỰ NHIÊN XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 2.1.1 Vị trí địa lý tỉnh Bình Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giải pháp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giải pháp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay