Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

26 129 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:47

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LỮ VĂN THỊNH GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THEO MÔ HÌNH 3R TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Công nghệ môi trường Mã số: 60.85.06 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ KIM OANH Phản biện 1: PGS.TS TRẦN ĐỨC HẠ Phản biện 2: GS.TS ĐẶNG KIM CHI Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Đặt vấn ñề Bảo vệ môi trường ñể phát triển bền vững ñang vấn ñề cấp bách cho quốc gia, vùng lãnh thổ toàn giới, ñặc biệt ñối với Quốc gia ñang phát triển Việt Nam Cùng với phát triển ñất nước, ñô thị không ngừng gia tăng dân số, mặt ñất nước ñược ñổi Song, lượng chất thải ngày phát sinh nhiều, khó quản lý, chất thải rắn ñô thị Đây nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường, làm phát sinh lan truyền dịch bệnh, ảnh hưởng xấu ñến chất lượng sống, văn minh ñô thị Thành phố Đà Nẵng ñang ñà phát triển vượt bậc, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân cao so với ñô thị lớn nước Chủ trương xây dựng “Thành phố Môi trường” ñang ñược Thành phố ñặc biệt quan tâm Các quận, huyện ñịa bàn Thành phố ñang bắt ñầu triển khai ñề án quận, huyện môi trường Tuy vậy, công tác quản lý chất thải rắn ñô thị ñịa bàn quận, huyện gặp phải số vấn ñề như: biện pháp kiểm soát lượng thải bỏ chất thải rắn việc thu gom, vận chuyển xử lý chưa thực phù hợp cho loại chất thải Tất loại chất thải ñược trộn lẫn thu gom chung ñã dẫn ñến việc gây ô nhiễm môi trường trình vận chuyển, xử lý, như: (1) Tốn diện tích ñất lớn ñể chôn rác; (2) Gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường sống cho dân chúng sống cạnh bãi chôn lấp rác; (3) Phát sinh lượng nước rỉ rác lớn làm ô nhiễm chất lượng nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí ; (4) Bãi chôn lấp rác tồn lâu dài mối hiểm họa môi trường khu vực Hơn nữa, thành phần chủ yếu CTR ñô thị chất hữu ủ tạo phân compost sử dụng nông nghiệp ủ lên men Footer Page of 126 Header Page of 126 tạo khí biogas công nghiệp ñiện, nhiên liệu cho phương tiện giao thông bao nilon, nhựa, kim loại,… ñược dùng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp tái chế Việc không thực lãng phí nguồn nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên Trước vấn ñề trên, ñề tài “Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R ñịa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” nhằm ñưa giải pháp quản lý CTR ñô thị cách hiệu quả, hợp lý khả thi ñịa bàn quận Mục tiêu ñề tài Mục tiêu tổng quát Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn ñô thị theo mô hình: Giảm thiểu (Reduce) - Tái sử dụng (Reuse) - Tái chế (Recycle) gọi chung mô hình 3R ñịa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể ñề tài bao gồm: - Nghiên cứu, ñánh giá trạng quản lý chất thải rắn ñô thị ñịa bàn quận Thanh Khê - Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn ñô thị theo mô hình 3R ñịa bàn quận Thanh Khê phù hợp với chiến lược quản lý chất thải rắn Quốc gia, kế hoạch quản lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch khác có liên quan Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu ñề tài tài liệu giúp nhà quản lý môi trường quận, thành phố có sở việc hoạch ñịnh giải pháp quản lý chất thải rắn ñô thị theo mô hình 3R Ý nghĩa thực tiễn Footer Page of 126 Header Page of 126 Đánh giá thực tiễn công tác quản lý chất thải rắn ñịa bàn quận Thanh Khê Đưa giải pháp khả thi ñể quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R cho quận Thanh Khê Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu ñề tài bao gồm CTR sinh hoạt phát sinh ñịa bàn quận Thanh Khê Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu + Thu thập tài liệu chất thải rắn ñô thị Xí nghiệp môi trường Thanh Khê; số liệu thống kê hàng quý, hàng năm Công ty MTĐT Đà Nẵng; + Thu thập số liệu công tác thu gom, công tác vận chuyển, lộ trình thu gom công tác sửa chữa máy móc, xe cộ; + Thu thập số liệu khối lượng - trọng lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày, hàng quý, hàng năm; tài liệu vật tư, máy móc thiết bị nhân công thực tế phục vụ công tác thu gom quận Thanh Khê; + Thu thập số liệu ñiều kiện tự nhiên thành phố Đà Nẵng, từ ñó xem xét ñến ñiều kiện tự nhiên quận Thanh Khê; + Thu thập báo cáo tổng kết tình hình dân số, nhập cư, thu nhập, ngân sách, dịch vụ xã hội, công trình công cộng, sở hạ tầng, tỷ lệ nghèo ñói, dịch vụ xã hội,…trong báo cáo thống kê; + Thu thập số liệu kinh tế, xã hội, giáo dục, môi trường; kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành, phát triển không gian ñô thị quận; Footer Page of 126 Header Page of 126 + Thu thập dự án, chương trình phát triển quan trọng ñã, ñang thực ñịa bàn quận bao gồm dự án liên quan ñến môi trường; + Thu thập sách, chiến lược phát triển quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; + Thu thập ñồ quận Thanh Khê: ñồ giao thông, ñồ vị trí trung tâm thương mại - dịch vụ - sản xuất; ñồ trạng dân số; ñồ trạng quy hoạch sử dụng ñất; + Thu thập, tìm hiểu mô hình 3R nước phát triển nước ñang phát triển, - Phương pháp ñiều tra xã hội, khảo sát thực tế Phát phiếu ñiều tra: tiến hành phát 100 (một trăm) phiếu ñiều tra 10 (mười) phường quận Thanh Khê, ñồng thời tiến hành khảo sát thực tế ñể xác ñịnh ñối tượng phục vụ cho mục ñích nghiên cứu - Phương pháp thống kê xử lý liệu Sau ñã thu thập, ñiều tra xã hội, thông tin tư liệu ñược thống kê, phân loại theo phần ñịnh ñể xử lý liệu nhằm phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo Cấu trúc luận văn : Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm có chương sau : Chương : TỔNG QUAN Chương : ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG QUẬN THANH KHÊ Chương : NGUỒN PHÁT SINH, THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN QUẬN THANH KHÊ Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Thu gom, phân loại lưu giữ chất thải rắn quận Thanh Khê 1.1.1 Mạng lưới thu gom sơ cấp Thu gom sơ cấp có ý nghĩa quan trọng quản lý CTR, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu toàn hệ thống quản lý CTR 1.1.2 Trạm trung chuyển chất thải rắn quận Tại quận có trạm trung chuyển chất thải rắn loại nhỏ (Trạm Thanh Lộc Đán) với công suất 16 tấn/ngày, diện tích 240m2, vị trí ñường Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê Đông Ngoài ra, có 31 ñiểm trung chuyển chất thải rắn tuyến ñường 1.2 Hệ thống thu gom thứ cấp Tiếp nối hệ thống thu gom sơ cấp, hệ thống thu gom thứ cấp có chức vận chuyển rác ñiểm tập kết, trạm trung chuyển vận chuyển ñến nơi xử lý (bãi rác Khánh Sơn) 1.3 Các phương pháp xử lý chất thải rắn ñang áp dụng 1.3.1 Khái quát chung Có nhiều phương pháp xử lý CTR ñược áp dụng Việt Nam gồm: chôn lấp hợp vệ sinh, chế biến rác hữu thành phân compost (composting), ñốt, ñóng rắn, chế biến phế thải xây dựng thành vật liệu xây dựng… 1.3.2 Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh Khánh Sơn Quy mô bãi chôn lấp 48,3ha, bắt ñầu hoạt ñộng từ năm 2007, công suất từ 600-630 tấn/ngày 1.4 Mô hình 3R (Reduce- Reuse- Recycle) 1.4.1 Giới thiệu 3R 3R từ viết tắt chữ ñầu tiếng anh: ReduceReuse-Recycle 3R hoạt ñộng góp phần: - Ngăn ngừa vấn ñề suy thoái môi trường; Footer Page of 126 Header Page of 126 - Tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên; - Tiết kiệm chi phí thu gom xử lý rác thải; - Giảm quỹ ñất giành cho việc chôn lấp rác 1.4.2 Tổng quan mô hình 3R 1.5 Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn ñô thị theo mô hình 3R nước giới 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn ñô thị theo mô hình 3R Nhật Bản Nhật Bản nước ñứng ñầu sáng kiến 3R việc thực 3R Nhật Bản ñã có nhiều thành công 1.5.1.1 Khung quy ñịnh 3R Nhật Bản 1.5.1.2 Các hoạt ñộng cụ thể số thành phố Nhật Bản 1.5.2 Tổng hợp thông tin việc thực 3R nước khu vực 1.5.2.1 Thông tin việc thực 3R nước Châu Á 3R khái niệm mẻ với nước Châu Á, nước phát triển ñang phát triển 1.5.2.2 Thông tin áp dụng 3R Thái Lan Chiến lược 3R Thái Lan: Thái Lan xây dựng Kế hoạch quản lý chất thải tổng hợp với nội dung khuyến khích phân loại giảm thiểu chất thải nguồn, khuyến khích sử dụng phân hữu lượng tái tạo Tăng cường trách nhiệm nhà sản xuất 1.5.2.3 Kinh nghiệm từ mô hình 3R Hà Nội – Việt Nam Mô hình 3R ñược thực Hà Nội ñược áp dụng mô hình 3R Nhật Bản số nước lân cận Thái Lan, Malaysia Sau năm triển khai thí ñiểm ,giảm 30% lượng rác ñưa ñi chôn lấp, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí xử lý rác Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG QUẬN THANH KHÊ 2.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Thanh Khê 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Quận Thanh Khê có ñiều kiện tự nhiên mang tính chất chung thành phố Đà Nẵng 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.1.2.1 Dân số phân bố lao ñộng Dân số quận Thanh Khê ñến hết năm 2011 181.210 người, chiếm khoảng 19,1% dân số toàn thành phố Mật ñộ dân số trung bình quận vào khoảng 19.210 người/km2, trung bình cao thành phố Đà Nẵng 2.1.2.2 Hoạt ñộng kinh tế - xã hội Cơ cấu kinh tế ñến năm 2010 theo ñịnh hướng Công nghiệp Dịch vụ - Nông lâm ngư nghiệp Nhịp ñộ tăng trưởng kinh tế theo GDP năm 2011 10,05%; GDP bình quân ñầu người năm 2011 ñạt 27.321.000 ñồng 2.2 Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội quận Thanh Khê ñến năm 2020 2.2.1 Sơ lược quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội Thành phố Đà Nẵng Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành ñô thị lớn nước 2.2.2 Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê 2.2.2.1 Mục tiêu phát triển Phấn ñấu ñến năm 2020 quận Thanh Khê quận trung tâm có kinh tế - xã hội phát triển bền vững, kinh tế quận phát Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 triển theo hướng: dịch vụ - công nghiệp - ngư nghiệp, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo ñảm an ninh quốc phòng 2.2.2.2 Định hướng phát triển ngành lĩnh vực 2.3 Dự báo tăng trưởng kinh tế - xã hội thời gian ñịnh hướng thực 3R 2.3.1 Đánh giá chung lợi hạn chế chủ yếu tác ñộng ñến phát triển kinh tế xã hội Thanh Khê 2.3.2 Bối cảnh thành phố vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung có tác ñộng ñến phát triển kinh tế- xã hội quận Thanh Khê 2.3.3 Quan ñiểm phát triển 2.3.4 Mục tiêu quản lý chất thải rắn quận Thanh Khê - Xây dựng quận Thanh Khê trở thành “quận môi trường” vào năm 2020 - Tỷ lệ thu gom xử lý hợp vệ sinh chất thải rắn ñạt 100% vào năm 2015 95% chất thải rắn ñược tái chế vào năm 2020 Giảm tỷ lệ chôn lấp CTR ñến mức tối thiểu 2.4 Vấn ñề xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường quận Ngoài ñầu tư từ ngân sách Nhà nước, quận Thanh Khê bước huy ñộng nguồn lực xã hội cho lĩnh vực bảo vệ môi trường CHƯƠNG 3: NGUỒN PHÁT SINH, THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 3.1 Nguồn phát sinh, tần suất, tiêu phương pháp ñịnh lượng chất thải rắn ñô thị 3.1.1 Nguồn phát sinh Theo tài liệu tổng hợp Công ty MTĐT Đà Nẵng, CTR ñô thị phát sinh quận Thanh Khê bao gồm loại sau: - CTR từ nhà khu dân cư; Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 12 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THEO MÔ HÌNH 3R 4.1 Đánh giá trạng quản lý chất thải rắn Quận Thanh Khê 4.1.1 Đánh giá sơ hệ thống thu gom sơ cấp: - Loại thùng chứa CTR nguồn: ñạt yêu cầu vệ sinh môi trường, qua trình ñiều tra hộ gia ñình chưa thực phân loại rác thải phần; - Khảo sát thực tế ñịa bàn quận cho thấy quan, trường học, trung tâm thương mại, chợ, dịch vụ (cửa hàng ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ) ñều bỏ rác vào vật dụng Các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám thực phân loại rác thải sinh hoạt chất thải nguy hại riêng hợp ñồng thu gom theo thời gian ñịnh - Phương thức ñặt thùng, phương tiện thu gom có phù hợp với ñiều kiện cụ thể quận chưa ñạt hiệu kinh tế cao - Quá trình thu gom, vận chuyển CTR chưa ñảm bảo ñiều kiện vệ sinh cho công nhân, mỹ quan ñô thị Một số phương tiện thu gom (xe bagác, xe ñẩy tay) chưa ñược giới hóa Các thùng chứa rác hư hỏng, rác bỏ cồng kềnh gây nên tình trạng hôi thối, ruồi nhặng, nước rỉ rác chảy mặt ñường Công tác thu gom, vận chuyển rác thải Xí nghiệp môi trường Thanh Khê (trực thuộc Công ty Môi trường ñô thị thành phố Đà Nẵng) thực Mặc dù ñã tăng cường phương tiện thu gom rác ñịa bàn 10 phường thu gom ñược khoảng 90% tổng lượng rác thải, số khu vực chợ, dọc hai bên tuyến ñường sắt, lô ñất trống ñường Nguyễn Tất Thành tượng xả rác bừa bãi Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 4.1.2 Đánh giá sơ hệ thống trung chuyển chất thải rắn: Vị trí trạm trung chuyển Thanh Lộc Đán chưa ñáp ứng ñược nhu cầu trung chuyển toàn rác ñô thị Trước ñây, quận Thanh Khê có trạm trung chuyển Nguyễn Tri Phương (gần công viên 29-3) ñiều kiện vệ sinh môi trường trạm không ñảm bảo nên tạm thời ngừng hoạt ñộng, ñược dùng làm ñiểm tập kết rác Các vị trí tập kết cố ñịnh ñường: chất thải rắn ñược tập kết vào thùng 240 lít 660 lít, rác ñược xe ép thu gom hàng ngày Tại ñiểm tập kết, ngày rác phát sinh nhiều, xe ép không vận chuyển hết, rác thải ñược lưu giữ dụng cụ chứa rác qua ngày hôm sau nên làm vệ sinh môi trường, mỹ quan ñô thị 4.1.3 Đánh giá sơ hệ thống thu gom thứ cấp: Thuận lợi hệ thống thu gom thứ cấp quận vận chuyển tất loại rác chung 01 lần, công tác quản lý ñơn giản Tuy nhiên, vận chuyển rác lẫn lộn nhiều thành phần nên hiệu chưa cao thể hiệu ép rác, tồn tình trạng nước rỉ rác xe ép chảy ñường vận chuyển ñối với xe chứa nhiều rác ướt Hoạt ñộng chuyển rác lên xe vận chuyển rác ñiểm tập kết ñường phố diễn thời gian ngắn (tối ña 15 phút) gây mùi hôi, mỹ quan ñô thị ảnh hưởng ñến hoạt ñộng giao thông 4.1.4 Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn Toàn chất thải rắn phát sinh quận ñược chôn lấp bãi rác Khánh Sơn Chôn lấp CTR công nghệ ñơn giản phù hợp Đà Nẵng, bao gồm rác thải thu gom Quận Thanh Khê thời ñiểm tại, với suất ñầu tư chi phí vận hành Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 thấp công nghệ khác, việc chôn lấp toàn rác thải ñã chôn lấp loại rác tái chế ñược, tốn nhiều diện tích ñất cho việc xử lý, gây lãng phí nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên; nữa, vận hành bãi chôn lấp rác tiềm tàng nhiều nguy gây ô nhiễm môi trường phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, môi trường ñất; ñặc biệt chưa phù hợp, chưa ñáp ứng với mục tiêu quy hoạch quản lý CTR thành phố thời gian ñến 4.1.5 Vấn ñề thực phân loại rác quận Kết ñiều tra cho thấy, chưa có phân loại rác cách khoa học quận Thanh Khê Việc PLRTN tự phát, thiểu số, nhu cầu lao ñộng phận nhỏ người dân nội thị dân từ tỉnh khác (bán ve chai, ñồng nát, tận dụng thức ăn thừa làm thức ăn chăn nuôi, ) Đại ña số hộ gia ñịnh, quan, trường học ñều trộn lẫn chung tất loại rác thải lại với 4.1.6 Phân tích ưu nhược ñiểm khung quản lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng 4.1.6.1 Ưu ñiểm - Thành phố Đà Nẵng ñô thị loại trực thuộc Trung ương, ñó tiêu chuẩn mặt ñô thị, sở hạ tầng thuận lợi cho việc quản lý CTR, thể tỷ lệ thu gom, vận chuyển tăng dần qua năm Năng lực trang thiết bị thu gom, vận chuyển ñầy ñủ; - Đã áp dụng hầu hết khung pháp lý Chính phủ ñể thực công tác quản lý CTR - Hoạt ñộng tái chế ñã bắt ñầu ñược thực với quy mô lớn - Đà Nẵng thành phố ñã thực nhiều mô hình thí ñiểm quản lý CTR Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 4.1.6.2 Nhược ñiểm Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường người dân thành phố chưa cao, tồn tình trạng ñổ chất thải không ñúng nơi quy ñịnh, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng ñến sức khỏe cộng ñồng Mới bắt ñầu xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển CTR Hoạt ñộng tái chế không ñược quản lý cách có hệ thống, có ñịnh hướng mà chủ yếu sở tư nhân thực cách tự phát Các lò ñốt rác chủ yếu dành cho ngành y tế ñáp ứng ñược 50% tổng lượng chất thải y tế nguy hại Việc phục hồi môi trường ñối với sở xử lý CTR hạn chế Đa số cộng ñồng chưa nhận thức ñược rác thải tài nguyên, xem rác thải không giá trị sử dụng 4.1.7 Lý chọn hướng nghiên cứu quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R Rác thải vấn ñề ña diện, chủ quan thường gây tranh cãi nhìn nhận theo nhiều cách khác tùy ngữ cảnh cụ thể Nghịch lý chỗ bên liên quan tới vấn ñề bao gồm người dân, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà hoạt ñộng xã hội quyền ñịa phương ñều có cách tiếp cận riêng ñó lý quản lý rác thải lại vấn ñề phức tạp Trong doanh nghiệp coi rác thải hội kinh doanh, quyền ñịa phương xem ñó nghĩa vụ Với người dân thường nhà trị, vấn ñề cần giải ñối với nhà khoa học nhà hoạt ñộng xã hội, ñó lại nguồn tài nguyên chưa ñược quan tâm ñúng mức Các quan niệm khác lại ñều nói ñến vấn ñề Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 Cách chôn lấp rác ñang bị phê phán năm gần ñây nhiều diện tích ñất, vùng ñệm an toàn không hợp lý, ô nhiễm môi trường tài nguyên thiên nhiên ñang dần cạn kiệt Một tình ñiển hình mà ñó chiến lược quản lý rác thải cần ñược suy nghĩ thấu ñáo việc phát triển sở thu hồi nguyên liệu việc xúc tiến phân loại nguồn, theo mô hình 3R 4.2 Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R áp dụng ñịa bàn quận Thanh Khê 4.2.1 Mô hình 3R thứ Theo giải pháp công nghệ giới hóa, xử lý cuối ñường ống Nghĩa không thay ñổi khâu phát thải, thu gom, vận chuyển CTSH mà tập trung vào khâu xử lý Đề nghị mô hình thứ việc ñầu tư công nghệ tái chế ñể thực quản lý CTR theo mô hình 3R Dựa vào khối lượng rác thành phần rác phát sinh quận, ñể tận dụng loại chất thải tái chế, cần thiết phải ñầu tư dây chuyền công nghệ ñể tách loại rác riêng biệt, sau ñó, tùy theo loại rác, ñầu tư công nghệ chế biến, ưu tiên cho loại chất thải có khối lượng lớn sản phẩm ñầu ñáp ứng nhu cầu xã hội như: - Hệ thống ủ rác thải hữu cơ, sản xuất thành phân compost; - Hệ thống rửa nilong, nhựa tái chế nhựa ñể sản xuất thành sản phẩm phục vụ nhu cầu xây dựng, trồng trọt, thoát nước chuyển hóa thành dầu ñốt công nghiệp; Đánh giá thực 3R theo mô hình thứ nhất: Để thực quản lý CTR theo mô hình này, không cần thiết lập thêm chế sách, mà cần vận dụng sách tập trung ñầu tư, vận hành công nghệ tái chế Tuy nhiên, thói quen bỏ rác người dân quận, hầu hết sử dụng túi nilong ñể bỏ rác vào thùng rác, chưa kể ñến loại rác gây mùi ñược Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 chứa nhiều lớp túi nilong ñược cột chặt; hai rác thải lần lộn nhiều thành phần nên dây chuyền phân loại phân loại hoàn toàn thành phần rác thải riêng biệt, dẫn ñến khâu phân loại cần ñến công tác phân loại thủ công dây chuyền phân loại, việc phân loại không triệt ñể làm ảnh hưởng ñến hiệu dây chuyền tái chế tiếp sau khâu phân loại Do ñó, khâu vận hành phức tạp với chi phí vận hành lớn, giá thành sản phẩm không ñược cao, dẫn ñến hiệu ñầu tư công nghệ tái chế giải phần vấn ñề môi trường mà không ñạt hiệu kinh tế, khó ñược ứng dụng không ñạt mục tiêu quản lý CTR bền vững 4.2.2 Mô hình 3R thứ hai Thực Phân loại rác nguồn Khác với mô hình thứ (giải cuối nguồn), mô hình thứ hai giải vấn ñề từ nguồn phát sinh Trên sở học tập mô hình 3R Nhật bản, nước ñi ñầu sáng kiến 3R, cụ thể ñã ñược áp dụng thực thí ñiểm bốn quận thành phố Hà Nội, ñể thực ñược PLRTN quận Thanh Khê, cần thực chiến dịch dài hạn với nhiều khâu sách lẫn công nghệ Một quy trình vận hành công tác PLRTN quận Thanh Khê ñược ñề nghị thực sau: 4.2.2.1 Thực công tác vận ñộng, tuyên truyền 4.2.2.2 Thu gom, vận chuyển rác thải sau ñược phân loại nguồn Để người dân quen dần với phương thức ñổ rác theo mô hình này, lộ trình cắt giảm số lượng thùng ñặt ñường phố ñược xây dựng tiến ñến cuối năm 2015 không ñặt thùng ñường phố Thực mô hình thông qua giai ñoạn tóm tắt sau: Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 Nội dung Giai ñoạn Giai ñoạn Giai ñoạn Mục tiêu Vận ñộng người dân phân loại chất thải làm loại: rác hữu rác vô Tập cho người dân có thói quen sử dụng bao nilon ñổ rác cách hợp vệ sinh Chuyển ñổi phương thức thu gom từ thùng rác ñặt ñường phố sang thu gom trực tiếp bao nilon chứa rác Phương thức ñổ rác -Hộ dân sống mặt phố: rác hữu ñược tách nước, mang ñến số vị trí thu gom theo quy ñịnh Sử dụng thùng rác màu xám ñặt vị trí ñể thu gom rác vô -Hộ dân sinh sống hẽm: công nhân ñi xe bagac thu gom với thùng rác khác màu (màu xanh ñựng rác hữu cơ, màu xám ñựng rác vô cơ) Các thùng thu gom rác hữu ñược ñặt Tương tự ñối với Giai ñoạn Thời gian ñầu, ñịa phương phát cho hộ dân 02 bao nilon, bao màu xanh chứa chất thải hữu cơ, bao lại với màu chứa rác vô Sau 03 tháng, người dân tận dụng bao nilon màu ban ñầu ñể chứa rác Riêng ñối với rác hữu cơ, người dân chứa vào bao nilon màu xanh chứa vào thùng rác bước Từng giảm thùng rác ñặt ñường phố Người dân chứa rác thải vào bao nilon theo quy ñịnh Giai ñoạn 2, sau ñó mang ñến vị trí tập kết ñường phố ñể URENCO thu gom - Giới hạn thời gian ñổ rác - Hộ dân sống kiệt, hẽm: Giai Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 vị trí thích hợp ñể chứa mang ñoạn người dân ñổ ñến vị trí ñổ tập rác ngày trung theo quy ñịnh Tần suất -Đến cuối giai ñoạn Như cuối giai ñoạn -Rác hữu cơ: thu gom tần suất thu 3lần/tuần; Rác gom lần/tuần vô cơ: -Thu gom rác hẽm: lần/tuần lần/tuần với rác -Rác hữu hữu cơ; lần/tuần vị trí quy với rác vô ñịnh: Thu gom - Thời gian: ÷10 hàng ngày giờ; từ 13 ÷17 - Lịch thu gom: - Thu gom rác hữu Thực lịch vị trí quy thu gom xen kẽ không gian ñịnh: từ 21÷22 hàng ngày thời gian Đối với nguồn phát sinh chất thải khác - Rác thải từ chợ: chứa 02 loại vào 02 thùng có màu sắc khác nhau; thu gom hàng ngày -RTSH phát sinh từ ñơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, công sở, trường…: +Rác sau phân loại ñổ vào thùng rác ñặt ñường phố Footer Page 19 of 126 Đối với số ñơn Như Giai ñoạn vị sản xuất, kinh doanh, công sở, trường học quy mô nhỏ: sử dụng phương thức ñổ rác hộ gia ñình Đối với ñơn vị sản xuất, kinh doanh quy mô lớn: xe ép trực Header Page 20 of 126 thông qua việc thu gom rác công nhân kiệt, hẽm + Rác ñơn vị kinh doanh quy mô lớn URENCO thu gom trực tiếp xe ép -Khu vực công cộng: ñặt thùng rác tiểu cảnh màu xanh màu xám 20 tiếp thu gom Đối với chợ, ñề nghị quận, thành phố ban hành quy ñịnh chợ phải có khu vực thu gom rác thải, hộ kinh doanh ñổ rác vị trí quy ñịnh (không sử dụng bao nilon) giám sát chặt chẽ Ban quản lý Chợ 4.2.2.3 Xử lý loại chất thải sau ñược phân loại nguồn Đây nhóm giải pháp quan trọng, có tính ñịnh ñến thành bại việc PLRTN, giải ñược câu hỏi “rác ñược phân loại ñể làm gì?” Vì vậy, luận văn ñề cấp ñến việc cần phải xem xét, quy hoạch giải pháp tái chế, xử lý chất thải cách phù hợp, tránh chồng chéo thiếu ñi giải pháp hiệu nhằm tái chế, xử lý chất thải 4.2.2.4 Xây dựng thực giải pháp chế thực PLRTN Hiện Việt Nam chưa có hướng dẫn, quy ñịnh cụ thể việc triển khai PLRTN Do vậy, ñể tạo khung pháp lý cho việc triển khai thực PLRTN ñịa bàn quận Thanh Khê, quận cần ñề xuất UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy ñịnh, hướng dẫn cụ thể cho việc triển khai thực Đó sở pháp lý khung suốt trình triển khai Ngoài ra, Ban ñiều hành Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 chương trình ban hành quy ñịnh, quy chế giám sát, xử phạt, khen thưởng, ñánh giá… việc thực PLRTN quận 4.2.3 Đề xuất mô hình phù hợp với thực tế nay, ñịnh hướng theo xu hướng phát triển tương lai Thực mục tiêu quản lý CTR giai ñoạn thành phố Đà Nẵng (ñến năm 2015: CTR phát sinh bình quân ñầu người phải ñạt 1kg/người.ngày; lượng rác thải ñược thu gom xử lý ñạt 90% tổng lượng chất thải rắn phát sinh; 100% hộ dân ñơn vị quan ñóng ñịa bàn quận nội thành thành phố ñược trang bị kiến thức phân loại rác nguồn; Trên 85% hộ dân ñơn vị quan ñóng ñịa bàn quận nội thành thành phố thực phân loại rác thải nguồn; Tỷ lệ tái sử dụng, tái chế chất thải sinh hoạt ñạt 50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh Và mục tiêu từ năm 2015 ñến năm 2020, tiêu ñược nâng lên cao hơn) Để có sở lựa chọn mô hình phù hợp, phân tích ưu, nhược ñiểm hai mô hình ñã ñề phân theo bảng 4.6 Bảng 4.6 Phân tích ưu, nhược ñiểm mô hình quản lý CTR theo mô hình 3R ñịa bàn quận Thanh Khê Mô hình Mô hình 1: Đầu tư công nghệ tái chế xử lý cuối ñường ống Ưu ñiểm - Không làm thay ñổi thói quen thải bỏ rác người dân - Không làm thay ñổi phương thức thu gom, vận chuyển rác kế thừa ñược phương thức ñổ rác người dân - Không cần thay ñổi chế sách Footer Page 21 of 126 Nhược ñiểm - Không giảm ñược khối lượng CTR phát sinh - Gặp nhiều vấn ñề môi trường mỹ quan ñô thị việc ñổ rác thùng rác ñặt dọc ñường gây ra: mùi hôi, nước rỉ rác, ruồi nhặng, thùng rác bị hư hỏng… - Chi phí ñầu tư cho dây chuyền công nghệ lớn Header Page 22 of 126 22 Ưu ñiểm Mô hình - Không cần ñầu tư cho hệ thống thực công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát Mô hình 2: Mô hình Phân loại rác nguồn - Giảm ñược khối lượng CTR phát sinh - Đáp ứng mục tiêu quản lý CTR thành phố - Thực công xã hội theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường người tiêu dùng - Tận thu ñược loại chất thải có khả tái chế: rác hữu có “chất lượng” ñể làm nguyên liệu cho trình làm phân compost; nhựa, phế thải dẻo ñể chuyển hóa thành dầu ñốt, - Tạo mỹ quan sạch, ñẹp cho thành phố không sử dụng thùng rác, Footer Page 22 of 126 Nhược ñiểm - Thành phần rác nơi xử lý lẫn lộn nhiều thành phần, dẫn ñến hiệu xử lý không cao, chi phí vận hành cao tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường lớn - Một phận công nghệ trùng với nhà máy xử lý phế thải dẻo ñã ñược ñầu tư trước - Có thay ñổi lớn phương thức ñổ rác, người dân phải cân nhắc phân loại, nơi thải bỏ, thời gian thải bỏ - Thay ñổi cách thức thu gom, vận chuyển rác - Mô hình chưa thực thành công Việt Nam phụ thuộc ý thức cộng ñồng Do vậy, khó có ñược thành công kiên trì, tâm quyền nhân dân thành phố, ñặc biệt khâu tuyên truyền, giám sát thực Header Page 23 of 126 Mô hình 23 Ưu ñiểm khống chế ñược thời gian thải bỏ, thu gom, vận chuyển rác - Giảm chi ngân sách cho công tác quản lý CTR - Góp phần tăng hiệu Nhà máy chuyển hóa nhựa, cao su thành dầu ñốt ñã ñược ñầu tư - Không phát sinh vấn ñề môi trường liên quan ñến thùng rác - Hợp lý hóa ñược quy trình thu gom, vận chuyển xử lý CTR theo hướng khoa học hợp lý Nhược ñiểm Với ñịnh hướng mục tiêu quản lý CTR thành phố Đà Nẵng nêu trên, quận Thanh Khê quận cần thực PLRTN Hơn nữa, theo kết phân tích ưu nhược ñiểm 02 mô hình trên, lựa chọn mô hình quản lý CTR phù hợp quận thực PLRTN (mô hình thứ hai) Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sáng kiến 3R thực sáng kiến mang lại lợi ích to lớn kinh tế xã hội ñiều kiện nguồn tài nguyên ñang trở nên khan Càng tiết kiệm ñược tài nguyên bao nhiêu, xã hội tuần hoàn vật chất hoàn thiện phát triển hiệu mà mang lại lớn nhiêu Thực hoạt ñộng 3R theo ñề xuất mô hình thứ hai luận văn bước ñầu ñược triển khai quận Thanh Khê mang lại kết giảm thiểu khối lượng rác phát sinh từ ñầu nguồn, ñáng kể mục ñích giảm thiểu tối ña rác thải ñem chôn lấp phù hợp với xu hướng CTR thành phố Kết ñạt ñược từ nghiên cứu luận văn mô hình mang tính khả thi ñể áp dụng tình hình Quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng nhằm cải thiện tình hình quản lý CTR tại, ñó tập trung giảm khối lượng chất thải từ ñầu nguồn, nâng cao hiệu tái chế, tái sử dụng chất thải, giảm kinh phí ñầu tư cho khâu xử lý cuối dường ống; giảm thiểu phát sinh ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng thành phố Môi trường thực mục tiêu chung quản lý CTR theo xu hướng bền vững ñúng quy hoạch Chính phủ Việt Nam Hơn hết, thực quản lý CTR theo mô hình ñề xuất luận văn quận Thanh Khê khắc phục hầu hết nhược ñiểm công tác thải bỏ, thu gom, vận chuyển CTR Quận, xóa bỏ tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực ñặt thùng chứa rác, ñiểm trung chuyển, mang lại hài lòng người dân khu vực, ñem lại mỹ quan ñô thị nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân ñây Luận văn xây dựng chế quản lý nhằm vận hành hiệu mô hình ñề xuất Yếu tố quan trọng ñịnh thành công Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 25 việc quản lý CTR theo mô hình ñề xuất Quận Thanh Khê, vấn ñề nhận thức hành ñộng, vậy, ñể vận hành mô hình ñạt ñược hiệu mong ñợi, toàn quyền, ban ngành, hội, ñoàn thể phối hợp ñể thực ñồng tâm, ñặc biệt tập trung công tác tuyền truyền, vận ñộng, nhắc nhở giám sát xuyên suốt trình thực Rút kinh nghiệm từ việc thực 3R Nhật Bản số nước khu vực, ñặc biệt mô hình thực 3R Hà Nội ñể thực 3R ñạt hiệu toàn thành phố, cần ý thực vấn ñề sau: - Xây dựng áp dụng hệ thống sách, luật pháp ñồng quản lý chất thải 3R ñịa bàn thành phố - Thúc ñẩy hoạt ñộng nâng cao nhận thức cộng ñộng 3R cách thiết thực, có hiệu - Thực chế tăng cường trách nhiệm nhà sản xuất - Khuyến khích tạo tham gia rộng rãi cộng ñồng, cấp quyền ñịa phương công tác quản lý chất thải - Xây dựng quỹ chế tài cho hoạt ñộng thu gom, tái sử dụng tái chế chất thải - Xây dựng phát triển ngành công nghiệp tái chế Qua thực mô hình thí ñiểm PLRTN ñịa bàn thành phố Đà Nẵng, nhận thấy hoạt ñộng phân loại rác ñược thực với hiệu cao giai ñoạn ñầu khâu tuyên truyền, tập huấn ñược thực nhiều nhất; hoạt ñộng tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở giảm ñi hiệu không ñược trì Do vậy, trình tập cho người dân có thói quen phân loại rác, công tác giám sát, nhắc nhở khuyến khích ñược thực cách thường xuyên, liên tục Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 26 Về lâu dài, biện pháp tuyên truyền, chế sách khuyến khích thực PLRTN, cần có chế khen thưởng bắt buộc thực biện pháp xử phạt hành hành vi cố ý không thực PLRTN Mô hình cần ñược thực ñồng quận Thanh Khê, sau ñó nên ñược mở rộng quận Hải Châu, phần quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ Liên Chiểu Với quy mô khoảng từ 100.000 – 120.000 hộ dân tổng số 159.711 hộ dân toàn thành phố Cần có biện pháp nhân rộng mô hình PLRTN quận Thanh Khê quận khác ñể có thực ñồng toàn thành phố Đà Nẵng, mang lại hiệu cao việc PLRTN quận Thanh Khê Đồng thời với ñẩy mạnh công tác PLRTN, cần ñề xuất cấp quyền ban hành văn thực giải pháp tái chế tăng cường ñầu tư công nghệ tái chế thành phố Như ñáp ứng thực mục tiêu quản lý CTR bền vững ñạt mục tiêu thành phố Môi trường Footer Page 26 of 126 ... vấn ñề trên, ñề tài Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R ñịa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhằm ñưa giải pháp quản lý CTR ñô thị cách hiệu quả, hợp lý khả thi ñịa bàn quận. .. trạng quản lý chất thải rắn ñô thị ñịa bàn quận Thanh Khê - Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn ñô thị theo mô hình 3R ñịa bàn quận Thanh Khê phù hợp với chiến lược quản lý chất thải rắn Quốc... loại nguồn, theo mô hình 3R 4.2 Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R áp dụng ñịa bàn quận Thanh Khê 4.2.1 Mô hình 3R thứ Theo giải pháp công nghệ giới hóa, xử lý cuối ñường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay