Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGỌC ANH THƯ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thuý Anh Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh tránh khỏi, mà đặc biệt rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan ngày có biểu phức tạp Trên giới người ta thống kê nhiều loại rủi ro cố hữu hoạt động Ngân hàng Song quan tâm nhât rủi ro tín dụng thực tế, phần lớn thu nhập NHTM từ hoạt động kinh doanh tín dụng, lại lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thực tế cho thấy, môi trường kinh doanh ngân hàng thời gian qua ngày trở nên khó khăn, lãi suất thị trường giới liên tục giảm gây áp lực lên hệ thống ngân hàng Việt Nam Mặt khác, thân ngân hàng nước có cạnh tranh liệt với nên gây nhiều khó khăn, buộc ngân hàng phải nới lỏng yêu cầu cho vay cắt giảm lãi suất tạo nhiều nguy rủi ro hoạt động tín dụng Bên cạnh đó, cạnh tranh ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp gián tiếp ảnh hưởng đến ngân hàng Các doanh nghiệp mục tiêu lợi nhuận sử dụng vốn vay ngân hàng không mục đích đầu tư không hiệu quả, thu nhập không đủ bù đắp chi phí dẫn đến trả nợ ngân hàng đến hạn, tất điều gián tiếp gây rủi ro cho ngân hàng đặc biệt rủi ro hoạt động tín dụng Vì vậy, thời gian tới việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng thực có ý nghĩa đề tài xúc Ngân hàng thương mại Việt Footer Page of 126 Header Page of 126 Nam Tìm biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng để tăng hiệu kinh doanh ngân hàng mong muốn tất nhà kinh doanh tiền tệ phải đối đầu với cạnh tranh liệt, giành giật thị phần để mang lại lợi nhuận Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro xảy hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng các nghiệp vụ cấp tín dụng khác Hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng nói riêng phần lớn tập trung vào hoạt động cho vay, rủi ro tín dụng chủ yếu phát sinh từ hoạt động Tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng, hoạt động cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ, nợ xấu có xu hướng tăng cao mà chủ yếu phát sinh từ cho vay doanh nghiệp Nhận thức điều đó, với mong muốn sử dụng kiến thức học kết quan sát học hỏi từ thực tiễn hoạt động em lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng.” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích giải ba vấn đề sau: - Làm sáng rõ số vấn đề sơ lý luận phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Đồng thời đưa số tiêu nhằm đánh giá kết phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng - Phân tích thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Footer Page of 126 Header Page of 126 Đà Nẵng, từ đưa thành tựu đạt tồn tại, nguyên nhân hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh - Từ nhận định tình hình phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh, đưa kiến nghị đề xuất giải pháp áp dụng thực tiễn nhằm phòng ngừa rủi ro dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Những vấn đề lý luận thực tiển liên quan đến công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu đề tài - Về nội dung: Công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng thông qua tiêu đánh giá kết phòng ngừa rủi ro tín dụng - Về thời gian: Khảo sát thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian 03 năm từ năm 2009 đến năm 2011 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu đề tài kết hợp lý thuyết học với thực tiễn từ công việc phòng ngừa rủi ro tín dụng Trên sở thu thập thông tin, số liệu ngân hàng phân tích, đánh giá kết phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng để từ đề xuất giải pháp giải vấn đề - Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng: xem xét đối tượng nghiên cứu vận động phát triển không ngừng, từ phát vấn đề có tính quy luật phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 - Cơ sở lý luận: dựa vấn đề kinh tế vĩ mô, vi mô, thị trường tài - Phương pháp cụ thể: + Phương pháp thống kê: thống kê mô tả, thu thập xử lý thông tin từ nguồn tìm kiếm từ phân tích diễn giải + Phương pháp phân tích, tổng hợp: Sàn lọc đúc kết từ thực tiễn kết hợp với lý luận để đưa giải pháp cho vấn đề đặt Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài nghiên cứu trình bày gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực đề tài đọc nghiên cứu tài liệu sau: [1].Luận văn tác giả Trần Thị Mỹ Lệ (2009) “ Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn khu vực miền trung.” Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [2].Luận văn tác giả Võ Xuân Hoàn (2011) “Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng Công Thương Quảng Nam.” Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 [3].Luận văn tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền (2012) “ Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.” Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [4].Luận văn tác giả Lương Khắc Trung (2012) “Giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng.” Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Trong Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 , phần giải thích thuật ngữ định nghĩa riêng tín dụng Thuật ngữ “ Hoạt động tín dụng" giải thích sau: " Hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng" Tiếp đó, thuật ngữ cấp tín dụng giải thích: "Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác." Như theo giải thích nói trên, chất tín dụng ngân hàng việc ngân hàng cấp khoản tiền cho khách hàng sử dụng có nguyên tắc hoàn trả Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng a Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn loại rủi ro ngân hàng, thường xuyên xảy gây hậu nặng nề Việc đánh giá rủi ro thường trách nhiệm ngành ngân hàng Hoạt động Ngân hàng thương mại chủ yếu hoạt động tín dụng đầu tư, thông thường giới mang lại 2/3 thu nhập, Việt Nam giai đoạn nay, thu nhập từ hoạt động tín dụng mang lại thường chiếm 90% tổng thu nhập Ngân hàng Thu nhập cao đồng thời rủi ro lĩnh vực đưa lại cho ngân hàng thiệt hại nặng nề dẫn tới phá sản Có nhiều định nghĩa khác rủi ro tín dụng: Theo khoản Điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN, “Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Từ định nghĩa ta rút nội dung rủi ro tín dụng sau: Rủi ro tín dụng thiệt hại kinh tế mà ngân hàng thương mại phải gánh chịu khách hàng vay vốn sai hẹn thực nghĩa vụ trả nợ vốn gốc nợ lãi không hoàn trả nợ vay ngân hàng nguyên nhân chủ quan khách quan Rủi ro tín dụng gây tổn thất tài cho NHTM, làm giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường vốn; trường hợp nghiêm trọng dẫn đến thua lỗ, mức độ cao dẫn đến phá sản Footer Page of 126 Header Page of 126 b Phân loại rủi ro tín dụng (Sơ đồ 1.1 trang 11 luận văn) 1.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng a Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ khách hàng b Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ ngân hàng c Rủi ro tín dụng nguyên nhân khác 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng tiềm ẩn kinh doanh ngân hàng gây hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội quốc gia, chí lan rộng phạm vi toàn cầu - Đối với ngân hàng bị rủi ro - Đối với hệ thống ngân hàng - Đối với kinh tế - Trong quan hệ kinh tế đối ngoại 1.3 PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Nội dung phòng ngừa RRTD a Khái niệm Khái niệm phòng ngừa rủi ro nói chung: kỹ thuật, công cụ, chiến lược trình nhằm biến đổi rủi ro tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu mức độ rủi ro tổn thất Phòng ngừa RRTD NHTM trình tiến hành biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa trước trường hợp không may, bất trắc xảy ngân hàng có khả đem lại tổn thất tín dụng Phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro trước rủi ro xảy Phòng ngừa rủi ro tín dụng thực xuyên suốt trước, sau cho vay Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 b Các biện pháp sử dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng - Phân tán rủi ro tín dụng - Chọn lọc người vay giám sát trình sử dụng tiền vay - Thực quy trình quản lý tín dụng - Phân tích tín dụng đánh giá khả xảy rủi ro khoản vay trước định cho vay - Thường xuyên đánh giá phân loại tín dụng, xếp loại khách hàng - Giám sát tín dụng - Trích lập quỹ dự phòng rủi ro - Bảo hiểm tín dụng c Công tác quản trị rủi ro tín dụng Phòng ngừa rủi ro tín dụng phải dựa vào quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng dựa hàng loạt nguyên tắc, bao gồm số nguyên tắc Chính sách quản trị rủi ro ngân hàng phải xem cấu phần chiến lược hoạt động chung ngân hàng đòi hỏi phải xây dựng hệ thống phòng chống từ xa, đưa giải pháp nhằm điều tiết tác động xấu đến tình hình tài ngân hàng 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết phòng ngừa rủi ro tín dụng NHTM a Cơ cấu nhóm nợ b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu c Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng kỳ d Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng dến hoạt động phòng ngừa rủi ro tin dụng NHTM Phòng ngừa rủi ro tín dụng chịu tác động nhiều nhân tố Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức nhiệm vụ a Chức b Nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý a Sơ đồ máy tổ chức quản lý b Chức nhiệm vụ phòng ban 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động cho vay 2.2 THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 2.2.1.Phân tích kết phòng ngừa RRTD chi nhánh thời gian qua Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 a Sự cải thiện cấu nhóm nợ Bảng 2.4: Cơ cấu nhóm nợ (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Năm 2009 CHỈ TIÊU Số tiền Năm 2010 Năm 2011 T.T % Số tiền T.T% Số tiền T.T % - Nợ nhóm 38 67.9% 54 91.5% 58 89.2% - Nợ nhóm 5.4% 0.0% 0% - Nợ nhóm 10 17.9% 0.0% 0% - Nợ nhóm 8.9% 0.0% 0% - Nợ nhóm 0.0% 8.5% 10.8% Cộng 56 100.0% 59 100.0% 65 100.0% (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2011) Hiện Chi nhánh NHNo&PTNT quận Sơn trà thường sử dụng tiêu nợ xấu cấu nhóm nợ để đánh giá chất lượng dư nợ cho vay, tiêu nợ xấu cấu nhóm nợ chủ yếu dựa vào tiêu chí nợ hạn theo mức độ thời gian % Biểu đồ cấu nhóm nợ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - Nợ nhóm - 2009 2010 2011 Năm Sơ đồ 2.3: Biểu đồ cấu nhóm nợ Footer Page 13 of 126 Nợ Nợ Nợ Nợ nhóm nhóm nhóm nhóm 12 Header Page 14 of 126 Năm 2009 xuất nợ từ nhóm đến nhóm Nhưng từ năm 2010 đến năm 2011 có nợ nhóm nhóm Điều chứng tỏ chi nhánh có nỗ lực lớn công tác phòng ngừa rủi ro để ngăn chặn từ xa nguy phát sinh nợ xấu b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu chi nhánh (Đơn vị tính: Tỷ đồng) So sánh So sánh 2010/2009 2011/2010 136 20 24 -0.97% 0.68% CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 Tổng dư nợ 92 112 Nợ xấu 5 Tỷ lệ nợ xấu 5.43% 4.46% 5.15% (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2011) Trong năm 2009, nợ xấu chi nhánh tỷ đồng, sang năm 2010, nợ xấu không tăng không giảm tỷ đồng Đến năm 2011 nợ xấu lại có dấu hiệu tăng nhẹ lên đến tỷ đồng Điều cho thấy tính chất rủi ro cho vay Ngân hàng có phần giảm xuống Để đạt đựợc thành này, toàn thể cán Ngân hàng phối hợp với nhau, với ban Giám đốc nổ lực tìm giải pháp khắc phục khó khăn năm hoạt động Ngoài biện pháp xử lý để giảm nợ xấu nêu trên, chi nhánh đẩy mạnh công tác phòng ngừa rủi ro để tránh trường hợp nợ xấu phát sinh thêm Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 c Tình hình trích lập dự phòng rủi ro sử dụng quỹ dự phòng chi nhánh Việc trích lập dự phòng chung dự phòng cụ thể chi nhánh thực theo quy định Bảng 2.6: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro sử dụng quỹ dự phòng chi nhánh (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1.9 3.9 2.9 DP chung 0.7 0.8 0.6 DP cụ thể 1.2 3.1 2.3 1.3% 2.8% 1.7% 1.5 0 DP chung 0.3 0 DP cụ thể 1.2 0 CHỈ TIÊU Trích lập DP Trong đó: Tỷ lệ trích lập DP cụ thể/DNợ Sử dụng DP Trong (Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2011) Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể tử năm 2009 đến năm 2010 có xu hướng tăng lên, từ năm 2010 đến 2011 lại giảm Và năm 2010 2011 nhờ chi nhánh đôn đốc thu hồi nợ, buộc khách hàng phải bán tài sản sử dụng không hiệu quả, tăng thêm vốn góp sử dụng nguồn khác để trả nợ vay ngân hàng nên không sử dụng quỹ dự phòng rủi ro Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.2.2 Các biện pháp chi nhánh sử dụng để phòng ngừa RRTD thời gian qua a Tăng cường công tác đánh giá, xếp hạng, sàng lọc khách hàng trước cho vay Kiểm tra thực tế, thu thập, tổng hợp xác minh thông tin khách hàng Ngân hàng thận trọng, xem xét thẩm định kỹ hồ sơ vay vốn khách hàng, xác định xác đối tượng cho vay, thực nguyên tắc điều kiện vay vốn Ngoài ngân hàng tư vấn cho khách hàng phương hướng kinh doanh đắn, nhằm tránh rủi ro cho khách hàng làm ăn có hiệu Chi nhánh trọng đến công tác lựa chọn khách hàng Ngân hàng trọng đến đối tượng cho vay, kiên không cho vay khách hàng không đủ điều kiện tư cách đạo đức, tình hình tài chính, tài sản chấp, phương án kinh doanh đối tượng khách hàng thực vay đảo nợ b Tăng cường công tác kiểm tra giám sát sau cho vay Hoạt động kiểm tra cho vay thực trong trình giải ngân thông qua việc kiểm soát chứng từ giải ngân quy trình phê duyệt giải ngân Tại Chi nhánh NHNo&PTNT quận Sơn trà hoạt động thực chặt chẽ c Các biện pháp bảo đảm tiền vay Hiện chi nhánh việc cho vay doanh nghiệp gần hoàn toàn áp dụng bắt buộc phải có tài sản bảo đảm Tài sản bảo đảm gồm: đất đai, nhà xưởng, phương tiện vận tải, phương tiện thi công, máy móc thiết bị, tài sản hình thành từ vốn vay quyền đòi nợ doanh nghiệp vay vốn bảo lãnh bên thứ ba Đối với tài sản bảo đảm đất đai nhà dân cư, đối tượng ngân hàng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 nhận chấp chủ yếu sở hữu thành viên thuộc HĐQT, ban lãnh đạo doanh nghiệp mục đích để có ràng buộc trách nhiệm với quyền lợi sử dụng vốn vay Hạn chế nhận tài sản bên nhằm hạn chế tranh chấp khó khăn phát sinh giải sau Nhìn chung, công tác thẩm định tài sản bảo đảm Chi nhánh hiệu an toàn, chưa có trường hợp xử lý tài sản mà thu không đủ nợ gốc lãi d Đa dạng hoá phân tán rủi ro Trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp, chi nhánh NHNo&PTNT quận Sơn Trà đến thời điểm thực cho vay khách hàng DNNVV với ngành nghề, thời hạn loại hình khác nhau, nhiên có hạn chế e Tình hình thực trích lập dự phòng chi nhánh + Trích lập dự phòng cụ thể: Tại Chi nhánh công tác trích lập dự phòng thực đầy đủ, kịp thời tuân thủ theo quy định, việc trích lập thực hàng quý, chậm vào ngày 10 tháng đầu quý, riêng quý IV chậm vào ngày 10 tháng 12, trích lập dựa vào số liệu đến ngày 30/11 + Trích lập dự phòng chung: Dự phòng chung trích theo theo cấu dư nợ cuối năm tổng dư nợ nợ nhóm đến nhóm nhân với tỷ lệ phải trích 2.2.3.Đánh giá chung hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh a Những thành tựu đạt Trong thời gian qua, chi nhánh đặc biệt trọng tới công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng, công tác đạt số thành định Kết đạt qua việc tình hình rủi ro cho Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 vay doanh nghiệp Chi nhánh kiểm soát Tổn thất thật rủi ro tín dụng Chi nhánh phải bù đắp quỹ dự phòng thấp b Những mặt hạn chế Ngoài mặt đạt được, phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh có mặt hạn chế sau: - Mức độ tin cậy kết xếp loại tín dụng nội chưa đáp ứng yêu cầu việc để đưa định cho vay từ chối cho vay, sàng lọc lựa chọn khách hàng - Công tác thẩm định khách hàng vay vốn chủ yếu tập trung vào thẩm định mặt tài chính, CBTD chủ yếu dựa vào số liệụ tình hình mà khách hàng cung cấp, thiếu kiểm tra xác minh nên tính phản biện báo cáo thẩm định chưa cao - Công tác kiểm tra giám sát sau cho vay chi nhánh không tiến hành kịp thời, đầy đủ, thường xuyên đảm bảo chất lượng Việc kiểm tra sau cho vay mang tính hình thức, đối phó, chủ yếu dựa vào chứng từ, thông tin khách hàng cung cấp, kiểm tra trường thực tế - Việc định giá tài sản bảo đảm nợ vay nhiều mang tính chủ quan, chưa có phận định giá độc lập, công tác đánh giá lại chưa kịp thời loại tài sản máy móc thiết bị, phương tiện thi công, phương tiện vận tải với đặc điểm mức độ hao mòn lớn giá trị giảm nhanh - Tính đa dạng hóa đầu tư tín dụng thấp: dừng lại cho vay nội tệ chưa có cho vay ngoại tệ, ngành nghề cho vay chưa phong phú, chủ yếu tập trung vào xây dựng, thương mại dịch vụ, khách sạn lưu trú Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 c Nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế Nguyên nhân chủ quan - Về phía khách hàng: + Đối với khách hàng doanh nghiệp: + Đối với khách hàng cá nhân: - Về phía ngân hàng: Hạn chế chất lượng chuyên môn nghiệp vụ: số cán tín dụng hạn chế chuyên môn nghiệp vụ, lực thẩm định chưa cao Công tác kiểm tra xác minh thông tin khách hàng gặp nhiều khó khăn Ngân hàng trọng lợi nhuận, đặt khoản vay có lợi nhuận cao khoản vay lành mạnh Do áp lực cạnh tranh với ngân hàng khác Nguyên nhân khách quan Môi trường kinh doanh bất ổn ảnh hưởng yếu tố tự nhiên (thiên tai, dịch bệnh…) hay biến động nhanh không dự đoán thị trường giới (khủng hoảng kinh tế, lạm phát, giá mặt hàng thay đổi đột biến) gây tổn thất cho khách hàng vay vốn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong phạm vi nghiên cứu , chuyên đề tập trung việc phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Chi nhánh thông qua liệu thu thập nêu lên tình hình hoạt động Ngân hàng từ khâu huy động vốn đến hoạt động cho vay đồng thời nắm bắt thực trạng biện pháp phòng ngừa rủi ro thực Chi nhánh Và giải pháp nhằm nâng cao hoàn thiện hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng chung NHNo&PTNT Việt Nam Định hướng chung NHNo&PTNT Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bền vững; lấy an toàn, chất lượng hiệu làm mục tiêu hàng đầu hoạt động; tiếp tục chuyển đổi cấu hoạt động, đổi cách thức quản lý, quản trị kinh doanh hướng tới chuẩn mực thông lệ quốc tế NHTM đại; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, công nghệ theo hướng đột phá, đưa vào khai thác sản phẩm, dịch vụ mới; gắn tăng trưởng hoạt động dịch vụ với nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đổi cấu tài sản nợ, tài sản có; trích đủ dự phòng rủi ro, hoạt động kiểm soát rủi ro giới hạn thông lệ chung, quản lý tài sản nợ, tài sản có hữu hiệu để đạt mục tiêu kinh doanh cao 3.1.2 Định hướng NHNo&PTNT chi nhánh quận Sơn Trà Trên sở định hướng NHNo&PTNT VN NHNo&PTNT TP.Đà Nẵng Chi nhánh NHNo&PTNT quận Sơn Trà đề định hướng sau: Về công tác tín dụng Chi nhánh đưa định hướng cụ thể: Tăng trưởng dư nợ dựa việc tài trợ vốn trọng đối khách hàng truyền thống với việc tìm kiếm tiếp cận Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 dự án, phương án hiệu Bên cạnh chi nhánh phải chuyển cấu cho vay theo hướng mở rộng cho vay với doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp quốc doanh Tổ chức thực tốt hoạt động quản trị rủi ro, đánh giá lại lĩnh vực đầu tư đa dạng hoá danh mục đầu tư, hạn chế phát sinh nợ xấu tích cực sử dụng biện pháp thu hồi nợ xấu trước đây, cố gắng giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức 3% 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 3.2.1 Phân tích khách hàng thường xuyên chủ động Để hạn chế rủi ro tín dụng, việc phân tích khách hàng cần thiết, sở ngân hàng có sách tín dụng cụ thể áp dụng đối tượng khách hàng * Đối với khách hàng doanh nghiệp: Phân tích khách hàng công việc quan trọng cán tín dụng Khi có nhu cầu vay vốn khách hàng phải xuất trình tài liệu liên quan đến lực pháp lý, đến khả tài chính, quan trọng kế hoạch kinh doanh Phân tích khách hàng thường xuyên chủ động đòi hỏi cán tín dụng phải theo dõi tình hình khách hàng trước, sau cấp vốn vay * Đối với cho vay tiêu dùng: Chi nhánh nên có hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng vay tiêu dùng để cán dễ dàng trình cho vay Hệ thống chấm điểm tín dụng nên phải thường xuyên thay đổi để không rơi vào tình trạng không cân xứng thông tin Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.2 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đội ngũ cán nhân tố chủ yếu định thành công hoạt động ngân hàng, mặt ngân hàng Chính lẽ việc hoàn thiện đội ngũ cán cho toàn ngân hàng nói chung đội ngũ cán phòng tín dụng nói riêng góp phần chủ yếu vào thực mục tiêu mở rộng tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Cán tín dụng lực chuyên môn giỏi cần có phẩm chất đạo đức tốt tình trạng tiếp xúc với đồng tiền không giữ vững phẩm chất đạo đức dễ bị cám dỗ vật chất dẫn đến hành vi tiêu cực sai trái làm tổn hại đến uy tín ngân hàng a Yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nghề nhiệp b.Yêu cầu trình độ quản lý 3.2.3 Thực quy trình tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định Trong thực qui trình tín dụng cần tuân thủ qui trình, việc xét duyệt cho vay phải đảm bảo khả thu hồi vốn Thông thường cán tín dụng phải kiểm tra trước, sau cho vay 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau cho vay Để tránh xảy tình trạng kiểm tra sau mang tính hình thức đối phó, chi nhánh cần phải yêu cầu kiểm tra việc thực CBTD nội dung kiểm tra cụ thể qua mẫu kiểm tra với nội dung mang tính bắt buộc như: - Kiểm tra qua hồ sơ chứng từ - Kiểm tra trường Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác thông tin phòng ngừa rủi ro, dự báo rủi ro tiềm ẩn Thông tin yếu tố thiếu cho việc thẩm định dự án, thẩm định khách hàng Thông tin thu thập nhanh, đầy đủ, xác giúp cho việc thẩm định thuận lợi 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Đặc điểm người làm công tác kiểm soát nội đứng qui trình tín dụng phát chỗ thiếu sót cán tín dụng Trách nhiệm người kiểm soát phải báo cáo cho ban lãnh đạo chi nhánh, họ không chịu trách nhiệm trước thiếu sót cán tín dụng mà chịu trách nhiệm trước báo cáo với ban lãnh đạo chi nhánh 3.2.7 Xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ Các giải pháp phòng ngừa phần rủi ro hoạt động chi nhánh Dẫu vậy, Chi nhánh tránh khỏi tổn thất có xảy Muốn phòng ngừa tốt rủi ro tín dụng Ngân hàng phải xây dựng hệ thống sau đây: a Hệ thống xếp hạng tín dụng b Hệ thống quản lý tài sản đảm bảo c Hệ thống giới hạn tín dụng d Hệ thống báo cáo rủi ro 3.2.8 Phát triển công nghệ ngân hàng Những thành công to lớn sau 20 năm đổi hoạt động ngân hàng làm thay đổi chất hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong thành công phải kể đến vai trò công nghệ Chính công nghệ tạo nên móng vững để ngân hàng Việt Nam trụ vững cạnh tranh ngày khốc liệt năm qua Cũng công nghệ ngân hàng giúp lãnh Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 đạo quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý rủi ro tín dụng Nhờ việc áp dụng công nghệ đại mà chi nhánh hệ thống thông tin cho tình hình hoạt động khách hàng quan hệ tín dụng hệ thống cách nhanh nhất; ngân hàng phối hợp vay quản lý khoản vay khách hàng, tránh việc nhiều ngân hàng cho vay công trình, dự án mà không thông qua đồng tài trợ, dẫn đến rủi ro hoàn trả nợ; công nghệ giúp hệ thống toán trôi chảy làm hạn chế rủi ro tín dụng việc toán khách hàng thực qua ngân hàng ngân hàng quản lý luồng tiền khách hàng…vì ngân hàng cần: a Tiêu chuẩn hoá đại hoá tất nghiệp vụ ngân hàng b Đa dạng hoá loại hình nghiệp vụ c Đầu tư vào kỹ thuật tiên tiến nhằm phòng ngừa rủi ro thông tin không kịp thời, xác 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với ngân hàng nhà nước - Đẩy mạnh hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động NHTM 3.3.2 Đối với nhà nước Nhà nước cần thiết phải hoàn thiện văn pháp quy có quy định cụ thể đủ đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng 3.3.3 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam - NHNo&PTNT Việt nam nên xây dựng mô hình quản lý tín dụng theo hướng sau: Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 + Hoàn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng từ trụ sở đến chi nhánh với phân cấp rõ ràng mức phán + Phân tách phận tín dụng thành phận chuyên môn khác - Xây dựng phận thu thập, hệ thống hóa cập nhật thông tin KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chương nêu rõ vấn đề liên quan đến phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy chưa nêu cách đầy đủ chi tiết tất giải pháp để phòng ngừa rủi ro tín dụng song theo em, giải pháp tương đối có ý nghĩa tình hình thực tế chi nhánh Với giải pháp mà em nêu ra, em tin việc thực giải pháp cách đồng kiên trì giúp cho ngân hàng trì an toàn, ổn định lâu dài hoạt động tín dụng Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Trong xu phát triển kinh tế, việc đổi mới, nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng yêu cầu cấp bách không ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng mà tất Ngân hàng thương mại Việt Nam Qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng, rủi ro nguyên nhân gây rủi ro hoạt động tín dụng Đồng thời nhận rõ nhân tố ảnh huởng đến chất luợng tín dụng Em mạnh dạn đề xuất số giải pháp để phòng ngừa kiến nghị nhằm đảm bảo nâng cao chất luợng tín dụng Song nói ngăn chặn rủi ro cách tuyệt đối hoàn toàn thiếu thực tế Do vậy, trình kinh doanh, Ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro mức độ định chấp nhận đảm bảo cho hoạt động Ngân hàng ổn định phát triển vững Rủi ro tín dụng đề cập luân văn khía cạnh bối cảnh chung rủi ro Ngân hàng Do đó, sử dụng tổng hợp linh hoạt biện pháp phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng cách tốt để hạn chế rủi ro kinh doanh Ngân hàng Tuy nhiên giải pháp sơ lược, mang tính lý thuyết đưa góc độ nghiên cứu cá nhân Mặt khác, lực hiểu biết hạn chế nên luận văn không tránh khỏi sai sót Footer Page 26 of 126 ... tác phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông. .. TÁC PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN... NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ – TP ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng, Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng, Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay