Giải pháp phát triển trang trại tại tỉnh Gia Lai

26 86 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TẠI TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: TS Vũ Thị Hương Thụy Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề phát triển kinh tế khu vực miền núi Tây Nguyên nhiệm vụ xúc đặt trước công đổi nước ta Bởi vậy, kinh tế miền núi Tây Nguyên phát triển vừa mang lại lợi ích cho trình tăng trưởng, vừa tạo điều kiện cho phát triển công bằng, người dân hưởng thành tăng trưởng, đồng thời giúp nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trị địa bàn Trang trại phận thiếu kinh tế nông nghiệp Trang trại có đóng góp lớn cho kinh tế quốc dân, góp phần khai thác có hiệu nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế Vì vậy, tỉnh Gia Lai nói riêng địa phương khác nước nói chung, phát triển trang trại đem lại hiệu định Tuy nhiên, trang trại tỉnh Gia Lai thực phát triển hướng chưa, có hiệu chưa, phục vụ tốt nhu cầu thị trường chưa, góp phần khai thác tiềm năng, mạnh tỉnh chưa? Rõ ràng nhiều bất cập Với ý nghĩa thực tiễn nên trên, kết hợp với lý luận học tập nghiên cứu, tác giả chọn đề tài "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TẠI TỈNH GIA LAI", đề tài tập trung nghiên cứu hiệu kinh tế loại hình trang trại địa bàn tỉnh Gia Lai, đề xuất giải pháp phát triển trang trại tỉnh Gia Lai góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy mạnh trình công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến việc phát triển trang trại - Phân tích thực trạng phát triển trang trại thời gian qua Gia Lai Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển trang trại thời gian tới tỉnh Gia Lai Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển trang trại tỉnh Gia Lai b Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung phát triển trang trại tỉnh Gia Lai - Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung địa bàn tỉnh Gia Lai - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm đến Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, so sánh, phương pháp chuyên gia, tổng hợp, khái quát hóa… Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài chia làm 03 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển trang trại tỉnh Gia Lai thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển trang trại tỉnh Gia Lai thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.1.1 Một số khái niệm - Trang trại: Trang trại hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô nâng cao hiệu sản xuất lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản - Phát triển trang trại: Phát triển trang trại việc khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực đất đai, vốn, lao động, kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí góp phần phát triển nông nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đôi với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn giàu đẹp Trong điều kiện kinh tế thị trường, trang trại mang đầy đủ thể rõ đặc điểm nêu khái niệm Tuy nhiên, nước, giai đoạn cụ thể, tùy theo điều kiện trình độ phát triển cụ thể kinh tế mà đặc điểm biểu mức độ khác 1.1.2 Đặc trưng trang trại a Mục đích sản xuất nông sản hàng hóa cho thị trường, b Tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng người chủ độc lập, c Các yếu tố sản xuất, trước hết ruộng đất tiền vốn tập trung với quy mô định theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa, d Cách tổ chức quản lý dần vào phương thức kinh doanh, song trực tiếp, đơn giản gọn nhẹ, vừa mang tính gia đình, vừa mang tính doanh nghiệp, e Chủ trang trại người có ý chí, có lực tổ chức quản lý, có kiến thức kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có hiểu biết định kinh doanh, thị trường Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.3 Phân loại trang trại - Phân loại theo cấu sản xuất, gồm có: Trang trại trồng trọt, trang trại lâm nghiệp, trang trại chăn nuôi, trang trại nuôi trồng thủy sản, trang trại kinh doanh tổng hợp - Phân loại theo hình thức quản lý, gồm có: Trang trại gia đình, trang trại liên doanh, trang trại hợp doanh theo cổ phần - Phân loại theo nguồn thu nhập trang trại, trang trại chia thành 02 loại trang trại “thuần nông” trang trại “không nông” - Phân theo quy mô hoạt động, trang trại chia thành 03 loại, trang trại quy mô nhỏ, trang trại quy mô lớn trang trại quy mô lớn - Phân loại theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất , trang trại chia thành loại sau: Trang trại có chủ sở hữu toàn tư liệu sản xuất, chủ trang trại sở hữu phần tư liệu sản xuất, chủ trang trại hoàn toàn tư liệu sản xuất 1.1.4 Vai trò trang trại trình phát triển nông nghiệp nông thôn - Góp phần khai thác tốt tiềm năng, thúc đẩy trình chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn - Tạo điều kiện thúc đẩy tốt trình hợp tác thành phần kinh tế - Góp phần quan trọng phát triển nông nghiệp bền vững 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.2.1 Phát triển số lượng trang trại - Số lượng trang trại ngày tăng có nghĩa hộ gia đình, cá thể kinh doanh trang trại ngày nhiều Nói cách khác, làm tăng số lượng tuyệt đối trang trại; nhân rộng số lượng trang trại tại; làm cho loại hình trang trại phát triển lan tỏa sang khu vực khác để thông qua mà phát triển thêm số sở; làm tăng số Footer Page of 126 Header Page of 126 trang trại Nhờ phát triển số lượng trang trại làm cho ngành kinh tế phát triển - Việc gia tăng số lượng trang trại thể cách phát triển sở sản xuất nông nghiệp theo hình thức trang trại chuyển hóa kinh tế hộ gia đình thành trang trại, phát triển mặt cấu Tức chuyển hóa cấu sản xuất trang trại theo hướng công nghiệp hóa -hiện đại hóa, cụ thể chuyển dịch cấu sản xuất từ quảng canh sang thâm canh, từ sản xuất lệ thuộc vào tự nhiên sang sản xuất chủ động mang tính chất công nghiệp (ứng dụng khoa học công nghệ) tiên tiến Trong chế thị trường việc tăng số lượng trang trại cần trọng phát triển trang trại sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu lớn thị trường, sản phẩm có khả xuất khẩu, sản phẩm có giá trị kinh tế cao - Tiêu chí phản ánh phát triển số lượng trang trại: + Số lượng trang trại tăng qua năm, + Tốc độ tăng số lượng trang trại, + Số lượng trang trại ngành, khu vực, lĩnh vực sản xuất 1.2.2 Phát triển quy mô nguồn lực trang trại - Quy mô nguồn lực trang trại tiêu tổng hợp phản ánh lực sản xuất trang trại Quy mô trang trại phản ánh qua tiêu tổng hợp giá trị tổng sản lượng giá trị sản lượng hàng hóa trang trại - Tăng quy mô nguồn lực trang trại làm tăng quy mô đơn vị sản xuất quy mô điều kiện sản xuất, quy mô trang trại tăng dẫn đến tăng trưởng hoạt động trang trại Bao gồm yếu tố như: yếu tố đất đai, lao động, vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh trang trại sở vật chất - Phát triển quy mô trang trại là: + Làm tăng lực sản xuất trang trại, + Làm cho yếu tố vốn, lao động, đất đai tăng lên, Footer Page of 126 Header Page of 126 + Làm cho giá trị sản lượng hàng hóa nông sản tăng lên, tăng lợi nhuận thu nhập cho chủ trang trại người lao động, + Kết hợp yếu tố nguồn lực cách phù hợp tạo kết hiệu cho trang trại, + Tạo nhiều nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, mục tiêu kinh tế - xã hội đất nước 1.2.3 Phát triển chủng loại chất lượng sản phẩm a Phát triển chủng loại sản phẩm - Sản phẩm mới: Người ta chia sản phẩm thành hai loại sản phẩm tương đối sản phẩm tuyệt đối - Tại cần phải nghiên cứu, phát triển sản phẩm trang trại? Do phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ làm nảy sinh thêm nhu cầu mới, đòi hỏi lựa chọn ngày khắt khe khách hàng với loại sản phẩm khác nhau, khả thay sản phẩm - Sự biến đổi danh mục sản phẩm trang trại gắn liền với phát triển sản phẩm theo nhiều hướng khác nhau: + Hoàn thiện sản phẩm có; + Phát triển sản phẩm tương đối; + Phát triển sản phẩm tuyệt đối, bỏ sản phẩm không sinh lời b Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ - Chất lượng khái niệm đặc trưng cho khả thỏa mãn nhu cầu khách hàng, nên sản phẩm hay dịch vụ không đáp ứng nhu cầu khách hàng bị coi chất lượng cho dù trình độ công nghệ sản xuất đại Do vậy, trang trại phải cố gắng để có sản phẩm hàng hóa chất lượng cao - Vì phải nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất kinh doanh: Khả cạnh tranh trang trại thể thông qua hai chiến lược phân biệt hóa sản phẩm (chất lượng sản phẩm) chi phí thấp Chất lượng sản phẩm trở thành chiến lược quan Footer Page of 126 Header Page of 126 trọng làm tăng lực cạnh tranh trang trại - Để nâng cao chất lượng sản phẩm trang trại sản xuất cần phải kiểm soát tất công đoạn trình sản xuất từ khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, chế biến 1.2.4 Liên kết sản xuất trang trại - Liên kết sản xuất trang trại thiết lập mối quan hệ trang trại thuộc lĩnh vực hoạt động, đối tác cạnh tranh trang trại có hoạt động mang tính chất bổ sung, nhằm tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu cao sản xuất-kinh doanh, tạo sức mạnh cạnh tranh, chia sẻ khả năng, mở rộng thị trường Liên kết sản xuất trang trại thông qua nhiều hình thức như: Liên kết ngang, liên kết dọc hiệp hội - Liên kết sản xuất trang trại đem lại lợi ích cho bên tham gia lớn làm tiết kiệm nguồn lực nhờ giảm chi phí cạnh tranh, tăng khả linh hoạt bên, giảm thiểu rủi ro nhờ chia sẻ trách nhiệm bên tham gia… - Các tiêu chí đánh giá liên kết sản xuất cúa trang trại là: + Số lượng trang trại tham gia liên kết sản xuất kinh doanh, + Các loại hình liên kết, tổ chức hiệp hôi phát triển qua năm 1.2.5 Gia tăng kết sản xuất - Kết sản xuất phản ảnh trình độ lực quản lý chủ trang trại việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh trang trại Kết sản xuất sở để tính toán xem xét hiệu quả, hiệu kinh tế cao hay thấp nói lên trình độ phát triển quản lý đơn vị kinh tế - Kết quả, hiệu sản xuất trang trại thông qua số tiêu chí định lượng như: số lượng trang trại, doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trang trại, giá trị sản lượng nông sản bán ra, tỉ suất hàng hóa, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, thu nhập người Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 lao động Ngoài dùng thêm tiêu phản ảnh tình hình huy động, sử dụng nguồn lực vào sản xuất trang trại Ngoài kết mặt kinh tế, trang trại có đóng góp lớn cho xã hội Đó việc giải lao động dư thừa, sử dụng lao động nông nhàn, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo; đầu việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông thôn; việc bảo vệ môi trường sinh thái 1.2.6 Tiêu chí đánh giá phát triển trang trại - Giá trị sản xuất ngày tăng qua năm: GO = ∑PiQ; - Chi phí trung gian: IC = ∑Cij; - Mức tăng tốc độ tăng giá trị gia tăng: VA = GO – IC; Trong chi phí trung gian: IC = ∑Cij; - Giá trị sản phẩm hàng hóa tăng thêm qua năm = Tỷ suất hàng hóa * GO; - Kết sử dụng lao động: Giá trị gia tăng (VA)/ lao động; - Kết sử dụng vốn: Giá trị gia tăng (VA)/ vốn; - Kết sử dụng đất: Giá trị gia tăng (VA)/ đất trang trại 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.3.1 Điều kiện tự nhiên bao gồm: Vị trí địa lý; Thời tiết, khí hậu; Địa hình, thổ nhưỡng 1.3.2 Điều kiện xã hội bao gồm: Dân số, mật độ; Lao động; Truyền thống, tập quán 1.3.3 Điều kiện kinh tế bao gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; Cơ cấu kinh tế; Chính sách kinh tế; Cơ sở hạ tầng 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển trang trại nước giới 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển trang trại Việt Nam Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 Bảng 2.6: Tốc độ tăng số lượng trang trại tỉnh Gia Lai qua năm Năm 2010 2011 2006 2007 2008 2009 Tây Nguyên (Tr trại) Tốc độ tăng (%) 8730 9240 5,8 9481 8,1 8835 1,1 8932 2,3 2528 Gia Lai (Tr Trại) Tốc độ tăng (%) 2128 2144 0,75 2194 3,1 2349 10,1 2386 10,9 577 Theo số liệu bảng 2.6, đến năm 2010 số lượng trang trại 2.386 đến năm 2011 theo tiêu chí xác định trang trại số lượng trang trại giảm 1.809 trang trại 577 trang trại Mặt khác, số lượng trang trại biến động liên tục qua năm qua phần cho thấy thiếu ổn định vững phát triển trang trại tỉnh Theo số liệu thống kê, số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất năm 2011, cho thấy thời gian đại bàn trồng loại lâu năm chủ yếu chiếm 94,5% số lượng trang trại toàn tỉnh Cụ thể: Bảng 2.7: Số lượng trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất tỉnh Gia Lai qua năm 2009 I Tổng số trang trại 2010 2011 Tổng Cơ Tổng Cơ Tổng Cơ số cấu số cấu số cấu 2349 100,0 2.386 100,00 577 100,0 2240 95,36 495 21,07 1745 74,29 93 3,96 0 0,13 2.270 544 1.726 113 564 97,7 3,2 94,5 2,3 00 II Lĩnh vực sản xuất TT Trồng trọt 1.1 Trồng hàng năm 1.2 Trồng lâu năm Chăn nuôi Lâm nghiệp Nuôi trồng thủy sản Footer Page 12 of 126 95,14 2,28 92,86 4,74 0,00 0,12 13 0 Header Page 13 of 126 11 Từ bảng 2.7 cho thấy đặc trưng trang trại tỉnh Gia Lai phát triển mạnh trang trại trồng lâu năm hình thành tính tất yếu khách quan, xu sản xuất hàng hóa với chủ trương đổi chế quản lý nông nghiệp 2.2.2 Thực trạng phát triển quy mô nguồn lực trang trại a Quy mô diện tích đất đai Điểm thuận lợi để phát triển trang trại địa bàn tỉnh quỹ đất lớn, nhiên việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chưa hiệu không đồng đều, cụ thể xem xét số liệu bảng 2.9 sau: Bảng 2.9: Diện tích cấu đất trang trại sử dụng năm 2011 Diện tích Cơ cấu STT Nội dung (ha) (%) I II Đất sử dụng trang trại Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Mặt nước nuôi trồng thủy sản Đất cấp GCNQSĐ 5.360 692 4.627 34 3.323 100,0 12,9 86,4 0,6 0,1 II Diện tích đất bình quân trang trại 9,3 Theo số liệu bảng 2.9, diện tích đất bình quân trang trại 9,3 Đất trồng năm: 692 ha, chiếm 12,9%, chủ yếu diện tích trồng lúa Đất trồng lâu năm: 4.627 ha, chiếm 86,4 %, chủ yếu trồng cao su, cà phê Đất lâm nghiệp: 34 ha, chiếm 0,6%, loại trồng chủ yếu keo tràm, bời lời Mặt nước nuôi trồng thủy sản: ha, chiếm 0,1% Đất nông nghiệp chiếm 83,69% diện tích tự nhiên Gia Lai, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 32,15% sử dụng chưa đến 5.500 nên quỹ đất để phát triển sản xuất nông nghiệp lớn Vì vậy, việc khuyến khích khai hoang, quy hoạch, giao đất, cấp Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài có ý nghĩa quan trọng b Quy mô vốn đầu tư Nếu nhận xét riêng cho loại hình kinh doanh trang trại thì: trang trại địa bàn có quy mô vốn đầu tư thấp, khoảng từ 50-500 triệu đồng, tập trung nhiều khoảng từ 50-250 triệu đồng, chiếm 75,5% Nguồn vốn đầu tư trang trại địa bàn chủ yếu nguồn vốn tự có, năm 2011 nguồn vốn tự có chủ trang trại huy động để đầu tư vào hoạt động sản xuất chiếm tỷ lệ 85,2 %, vốn vay ngân hàng vốn khác chiếm 14,8 % Điều chứng tỏ trang trại địa bàn tỉnh gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, chủ yếu tài sản chấp Cụ thể: Bảng 2.11: Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn hình thành trang trại tỉnh Gia Lai qua năm ĐVT: % 2008 2009 2010 2011 Tổng số 100 100 100 100 Vốn tự có 92,4 90,1 89,2 85,2 Vốn vay 4,5 6,7 8,1 12,6 Vốn khác 3,1 3,2 2,7 2,2 Các chủ trang trại gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn vay để chuyển đổi công nghệ, giống trồng, vật nuôi để mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa nông sản trang trại Trong tất loại hình trang trại, vốn đầu tư nhân tố quan trọng nhất, có vai trò định đến thu nhập trang trại c Quy mô lao động - Số lượng cấu lao động Trong số 500 trang trại có tỉnh Gia Lai chủ trang trại nông dân chiếm đến 81,6%, người đồng bào dân tộc thiểu số Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 chiếm khoảng đến 2%, lại thành phần khác Điều cho thấy, người nông dân Gia Lai lực lượng tiên phong nhạy bén tiếp cận với sản xuất Gia Lai, tỉnh đất rộng người thưa, thiên nhiên ưu đãi chất đất ba-dan màu mỡ thuận lợi cho loại công nghiệp dài ngày, cà-phê, cao-su, hồ tiêu, điều chăn nuôi đại gia súc phát triển trang trại đường ngắn để người nông dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên ổn định sống - Trình độ phát triển nguồn nhân lực trang trại Trình độ chuyên môn chủ trang trại thấp, chưa qua đào tạo chiếm 82,7 %, bên cạnh có đến 95,8% người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại chưa qua đào tạo Cụ thể trình bày bảng 2.13: Bảng 2.13: Trình độ chuyên môn lao động làm việc chủ trang trại trang trại địa bàn năm 2011 Đối tượng Chủ trang trại Chưa Chỉ tiêu tạo Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng Người lao động qua đào (người) Tỷ lệ (%) Sơ cấp, Trung công cấp, ĐH trở Tổng nhân, kỹ cao lên cộng thuật đẳng 91 13 110 82,7 11,8 4,6 0,9 100 433 13 452 95,8 2,9 1,1 0,2 100 Căn số liệu bảng 2.13, toàn tỉnh Gia Lai với dân số 1.227.400 người dân tộc thiểu số chiếm gần 50%, phần lớn người dân tộc thiểu số địa phương có trình độ học vấn thấp, mang tính Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, phong tục tập quán canh tác mang nhiều yếu tố lạc hậu, cũ kỹ, chậm sửa đổi nên suất lao động không cao, thu nhập thấp d Cơ sở vật chất Tỉnh Gia Lai có quốc lộ 19 nối thành phố Pleiku với cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dài 180 km Các quốc lộ 14, 25 nối Gia Lai với tỉnh Tây Nguyên duyên hải miền Trung thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa đến cảng để xuất trung tâm kinh tế lớn nước đường huyện, xã trải nhựa, có đường ô tô đến trung tâm huyện, xã Đường giao thông nội đồng mở rộng, nhiên lâu dài phải kiên cố hóa để thuận lợi việc vận chuyển phân bón, sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển trang trại Cụ thể bảng 2.14 sau: Bảng 2.14: Một số tiêu sở hạ tầng năm 2011 STT Chỉ tiêu Số Tỷ lệ (%) lượng Số xã có đường ôtô 186 100,0 Số xã có đường bê tông hóa 71 87,7 Số xã có trạm y tế 186 100,0 Số xã có trường học phổ thông 179 96,2 Số xã có chợ 38 20,4 Số xã có điện lưới quốc gia 186 100,0 Số xã hệ thống loa truyền thanh, thư viện, 111 59,7 tủ sách pháp luật Số xã có hệ thống thoát nước thải chung 0 Số liệu bảng 2.14 chứng minh, đến năm 2011, 100% số xã toàn tỉnh có điện lưới quốc gia, góp phần quan trọng việc phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Tuy nhiên, số xã có chợ chiếm Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 20,4% số xã toàn tỉnh, điều gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm giao thương mua bán hàng hóa 2.2.3 Thực trạng chủng loại chất lượng nông sản, hàng hóa Chủng loại hàng hóa nông sản trang trại trồng lâu năm địa bàn chủ yếu cao su, cà phê loại trồng phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết, địa hình tỉnh Gia Lai, đồng thời cho giá trị kinh tế cao Nhìnchung, chủng loại hàng hóa trang trại địa bàn ít, chưa có nhiều điểm khác biệt so với vùng lân cận Chất lượng nông sản hàng hóa trang trại khâu sản xuất tương đối có chất lượng, nhiên khâu thu hoạch gặp nhiều khó khăn sân phơi, nơi cất trữ…nên phần lớn chủ trang trại bán cà phê, cao su sau thu hoạch 2.2.4 Tình hình liên kết sản xuất tổ chức tiêu thụ Hầu hết trang trại địa bàn tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ, chất lượng thời điểm thu hoạch, quy mô chất lượng nông sản không đồng có khác biệt giống, kỹ thuật canh tác cấu sản phẩm nên trang trại địa bàn gặp nhiều khó khăn việc tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa làm Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, để mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, điều cần thiết hiểu biết thông tin cần thiết dịch vụ thị trường, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện tổ chức quản lý, sách xuất nhập Nhà nước, chất lượng sản phẩm thương hiệu điều cần quan tâm quy cách chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế Hiện nhiều trang trại tỉnh Gia Lai tỏ lúng túng mơ hồ tiêu chuẩn chất lượng, rào cản kỹ thuật thông tin thị trường xuất Hiện nay, hiệp hội trang trại tỉnh Gia Lai thành lập hoạt động cầm chừng, không đem lại hiệu mong muốn Như vậy, việc liên kết sản xuất trang trại tỉnh Gia Lai thời gian qua chưa phát triển Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.2.5 Kết sản xuất trang trại tỉnh Gia Lai năm 2011 Tổng giá trị gia tăng trang trại có khác lớn Loại hình trang trại chăn nuôi tạo giá trị tăng thêm cao Tuy nhiên, xét kết sử dụng đồng vốn trang trại trồng trọt lại cao Cụ thể thể bảng 2.15 sau: Bảng 2.15: Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh theo loại hình trang trại năm 2011 Loại hình trang trại Trang trại Trang trại Chỉ tiêu ĐVT chăn nuôi trồng trọt (n=13) (n=564) Giá trị gia tăng (VA) 1tr.đ 132,373 157,510 VA/lao động 1tr.đ/1lđ 44,124 29,718 VA/vốn lần 1,15 1,05 VA/diện tích 1tr.đ/ha 13,563 7,215 Tỷ suất hàng hoá % 92,34 87,63 Căn vào số liệu phân tích bảng 2.15, so sánh tiêu hiệu trang trại với số tiêu bản, từ phân tích yếu tố ảnh hưởng đánh giá hiệu kinh doanh loại hình trang trại 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TỈNH GIA LAI 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công - Số lượng trang trại không ngừng tăng năm, đặc biệt quy mô trang trại trồng lâu năm phát triển mạnh, - Giải công ăn việc làm cho nguồn lao động chỗ, hình thành vùng trang trại chuyên sâu tập trung thu hút nhiều người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng phát triển trang trại Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 b Hạn chế - Hầu hết trang trại địa bàn tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ, - Quy mô diện tích đất bình quân cho trang trại lớn, nhiên chưa sử dụng có hiệu quả, - Trình độ chuyên môn chủ trang trại thấp, lao động vào thời điểm mùa vụ khan hiếm, chủ trang trại chưa chư động việc thuê mướn nhân công thu hoạch nông sản, - Quy mô vốn đầu tư trang trại thấp, việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng nhiều hạn chế, - Chủng loại hàng hóa trang trại địa bàn ít, chưa có nhiều điểm khác biệt so với vùng lân cận, - Chất lượng nông sản thấp, - Các trang trại địa bàn chưa tổ chức liên kết với loại hình kinh tế khác hợp tác xã nông nghiệp, nông, lâm trường, nhà máy chế biến - Môi trường xã hội nhiều trở ngại, - Môi trường đầu tư kinh doanh tư pháp chưa thuận lợi, - Quản lý Nhà nước trang trại nhiều buông lỏng 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế Sự chậm phát triển trang trại tỉnh Gia Lai xuất phát từ nguyên nhân sau: - Quản lý đất đai bất cập, tích tụ tập trung đất khó khăn, - Tổ chức bên trang trại nhiều yếu kém, - Chất lượng nông sản hàng hóa thấp, - Môi trường xã hội nhiều trở ngại, - Môi trường đầu tư kinh doanh, tư pháp chưa thuận lợi, - Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa mở rộng, - Quản lý nhà nước trang trại bị buông lỏng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TẠI TỈNH GIA LAI THỜI GIAN TỚI 3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Sự biến động yếu tố môi trường a Môi trường vi mô b Môi trường vĩ mô 3.1.2 Căn vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai thời gian tới 3.1.3 Mục tiêu phát triển trang trại tỉnh Gia Lai thời gian tới 3.1.4 Các quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp a Phát triển trang trại phải liền với bảo vệ môi trường b Phát triển trang trại phải liền với xóa đói giảm nghèo c Phát triển trang trại phải bám sát với thị trường tiêu thụ d Phát triển trang trại phải liền với hiệu kinh tế 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Đẩy mạnh phát triển mặt số lượng trang trại Trong thời gian tới, để tận dụng hết tiềm năng, lợi địa phương để mạnh loại hình trang trại phát triển, cần phải tăng số lượng tuyệt đối tất loại hình trang trại Cụ thể: - Đối với vùng ven đô, tập trung phát triển trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp, trang trại kinh doanh rau, ăn - Đối với vùng dân cư phát triển, tập trung khai hoang đất trống đồi núi trọc, chăn nuôi mang tính quảng canh, - Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ trương đảm bảo đủ đất sản xuất, hỗ trợ hình thành trang trại mẫu theo địa bàn xã cụm xã, sở bước giúp đồng bào chuyển dần từ phương thức canh tác tự cáp tự túc sang sản xuất hàng hóa Ngoài ra, ngành đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh triển khai sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi, giảm thuế tỷ lệ thuận với việc Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 tuyển dụng lao động, tạo việc làm, hỗ trợ kỹ thuật 3.2.2 Mở rộng quy mô nguồn lực a Mở rộng quy mô diện tích đất đai Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho dự án chế biến, dịch vụ mở rộng diện tích cho trang trại Thực đầy đủ sách khuyến khích ngành lĩnh vực nông nghiệp b Gia tăng quy mô vốn đầu tư trang trại - Thành lập loại quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế trang trại: Ngân hàng sách-xã hội cần ưu tiên hỗ trợ cho vay vốn trang trại - Tăng cường lực kênh cấp vốn: ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh cần tận tình hướng dẫn cho đối tượng chủ trang trại đến làm thủ tục vay vốn, phần lớn chủ trang trại có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn thấp nên tiếp cận vấn đề vay vốn khó khăn chủ trang trại không vay - Chính quyền địa phương cần có sách hỗ trợ cho chủ trang trại vay vốn mở rộng phát triển sản xuất thông qua Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh c Mở rộng quy mô lao động nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân lực trang trại Để mở rộng quy mô lao động trang trại việc cần phải mở rộng quy mô sản xuất trang trại, chủ trang trang trại cần phải có chế độ lương, tiền công hợp lý chế độ khác ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, đồ bảo hộ lao động Để nâng cao chất lượng nguồn lao động nông nghiệp, năm đến địa phương cần triển khai thực số biện pháp sau: - Tăng nhanh đội ngũ lao động trẻ đào tạo có tay nghề cao nông thôn sẵn sàng tham gia làm việc - Cần đạo cho trung tâm giáo dục thường xuyên đào tạo nghề Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 tỉnh có chương trình đạo tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp Để nâng cao trình độ chủ trang trại người lao động trang trại: - Các quan, ban, ngành tỉnh cần có kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh doanh, điều hành trang trại cho chủ trang trại - Cần coi trọng việc giải nguồn nhân lực cho phát triển trang trại theo hướng bồi dưỡng, nâng cao lực tổ chức quản lý cho đội ngũ chủ trang trại Đây vấn đề quan trọng để đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao suất trồng, vật nuôi - Cần mở lớp dạy nghề gắn với việc làm cụ thể đội ngũ lao động tham gia vào hoạt động sản xuất trang trại theo phương châm vừa dạy, vừa thực hành d Phát triển đồng sở vật chất, kết cấu hạ tầng Đường giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến phát huy khả sản xuất hàng hóa trang trại Vì vậy, ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, trọng đầu tư mạng lưới giao thôngnông thôn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa Để đạt hiệu cao công tác đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, thời gian tới cần thực nguyên tắc: + Ưu tiên phát triển khu vực sản xuất hàng hóa tập trung, + Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, tiếp tục phát huy phong trào Nhà nước nhân dân làm, + Phát triển gắn với quy hoach sản xuất vùng 3.2.3 Tăng chủng loại nâng cao chất lượng sản phẩm a Đa dạng hóa chủng loại nông sản hàng hóa Các chủ trang trại cần tập trung tìm hiểu thị trường để đưa vào sản xuất loại nông sản hàng hóa trang trại, tận dụng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 lợi mà trang trại có để sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao, giảm bớt rủi ro kinh doanh phát triển trang trại chăn nuôi động vật rừng heo rừng, nhím hóa b Nâng cao chất lượng nông sản Đây vấn đề cần trang trại khắc phục nhanh chóng Hiện trang trại địa bàn sản xuất theo kiểu truyền thống, sử dụng lao động chân tay chủ yếu Các trang trại muốn nâng cao chất lượng nông sản, đặc biệt trang trại trồng cà phê cần ý khâu thu hoạch bảo quản sau thu hoạch, tránh tình trạng thu hoạch sản phẩm đến thời gian thu hoạch sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn để thu hoạch lúc, xử lý bảo quản sau thu hoạch làm giảm chất lượng sản phẩm Để nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa trang trại cần giải triệt để đồng vấn đề sau: - Ở khâu sản xuất: muốn sản phẩm đạt chất lượng khâu quan trọng sản xuất vấn đề chọn giống, quy trình chăm sóc chất lượng vật tư đảm bảo - Ở khâu thu hoạch: Để phát triển mạnh loại hình trang trại, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ nông sản cần phải quan tâm trọng đến khâu thu hoạch để đảm bảo ổn định chất lượng nông sản - Ở khâu bảo quản sau thu hoạch: Các chủ trang trại cần đầu tư công nghệ bảo quản sau thu hoạch 3.2.4 Tăng cường liên kết sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ a Tăng cường liên kết sản xuất trang trại - Hình thành trang trại liên kết theo mô hình liên kết nông dân với nông dân: Trên khu đất tập trung liền nhau, hộ gia đình góp đất để phát triển sản xuất theo kế hoạch thống chung, đầu tư, tiêu thụ sản phẩm sau chia phần sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu tiêu dùng hộ gia đình Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Hình thành trang trại liên kết trang trại với nông dân: hình thức liên kết mà trang trại có uy tín đứng tiến hành ký hợp đồng cam kết với hộ nông dân vùng việc sử dụng ruộng đất theo kế hoạch sản xuất chung, việc tiến hành canh tác giao cho hộ gia đình thực Tùy theo quy mô trình độ sản xuất trang trại liên kết kế hoạch sản xuất tổ chức tiêu thụ sản phẩm liên kết mở rộng sang việc trang trại cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật, quy định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tổ chức tiêu thụ cho nông dân - Đẩy mạnh liên kết trang trại với sở nghiên cứu khoa học, - Đẩy mạnh hoạt động marketing b Nghiên cứu mở rộng thị trường, liên kết tiêu thụ nông sản - Nghiên cứu nhu cầu thị trường Các chủ trang trại cần nghiên cứu nhu cầu thị trường cần chủng loại hàng hóa gì, loại hàng hóa mà trang trại đưa vào sản xuất mà đem lại hiệu kinh tế cao Hiện địa bàn tỉnh bắt đầu manh nha hình thành sở chăn nuôi với loại động vật rừng hóa đem lại hiệu kinh tế cao heo rừng, nhím Đối với trang trại trồng lâu năm trồng loại cà phê, hồ tiêu, cao su cần thường xuyên cập nhật thông tin nhu cầu thị trường toàn quốc để có điều chỉnh kịp thời trình sản xuất, kinh doanh - Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản Thị trường chỗ: đặc biệt có ý nghĩa trang trại trồng hàng năm, tăng cường tiếp xúc với thương lái, đại lý mua bán hàng hóa nông sản chợ đầu mối trung tâm huyện, trung tâm xã để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm làm giá bán ổn định - Phát triển sở chế biến: Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Trong thời gian tới, chủ trang trại lớn, có tiềm lực kinh tế nên liên kết với nhà đầu tư khác với chủ trang trại ngành nghề để hợp tác mở sở chế biến hàng hóa nông sản, từ đem lại giá trị thặng dư cao cho chủ trang trại Để làm điều này, Chính phủ quyền địa phương cần thực giải pháp sau: + Khuyến khích đầu tư vào ngành nghề chế biến nông sản sử dụng nguồn nguyên liệu chỗ việc cho đối tượng hoạt động nhận đầu tư vào lĩnh vực chế biến, vận chuyển kinh doanh hàng nông sản từ nguồn nguyên liệu chỗ miễn thuế VAT thuế thu nhập doanh nghiệp + Cần có ưu tiên đặc biệt sách tài chính, tín dụng cho đơn vị tham gia vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng nông sản trang trại nông dân địa bàn sản xuất + Cần khuyến khích chủ trang trại tự đầu tư trang thiết bị, máy móc để chế biến nông sản với quy mô vừa nhỏ, phù hợp với quy mô sản xuất đa số trang trại địa bàn tỉnh Nếu trang trại không đủ tiềm lực để đầu tư trang bị hệ thống chế biến nông sản riêng cho liên kết theo nhóm trang trại để đầu tư 3.2.5 Các giải pháp gia tăng kết sản xuất a Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng Hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn tỉnh Gia Lai yếu thiếu Vì vậy, UBND tỉnh cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư mạng lưới giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, để tạo điều kiện tốt cho trang trại phát triển b Tăng cường công tác quy hoạch Các ban ngành tỉnh cần triển khai bố trí nguồn vốn để thực dự án nghiên cứu, quy hoạch chi tiết việc triển khai loại hình trang trại phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng, tránh phát triển tự phát không hiệu làm ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 c Giải phóng tư tưởng nhằm giải phóng sức sản xuất Vận động tuyên truyền nông dân từ bỏ phương thức sản xuất truyền thống, lạc hậu, suất thấp, sang áp dụng tiến khoa học công nghệ giống trồng, vật nuôi cho suất, chất lượng cao d Nhân rộng mô hình trang trại - Tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả, phân loại mô hình trang trại có địa bàn tỉnh theo vùng, xác định rõ mô hình phù hợp, có hiệu kinh tế cao để khuyến khích nhân dân học tập, áp dụng - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến mô hình trang trại 3.3 MỘT VÀI KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trang trại ngày đóng vai trò quan trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn Nó cho phép khai thác, sử dụng triệt để tiềm đất đai, đặc biệt vùng đồi núi tỉnh Gia Lai mang lại khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn cho xã hội Thực trạng trang trại Gia Lai cho thấy, nguồn lực trang trại huy động thấp, kết sản xuất hiệu kinh tế mang lại chưa cao Tuy nhiên, qua thực tế kết luận rằng: nhân tố ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doạnh trang trại quy mô đất đai trang trại mà lựa chọn loại hình kinh doanh phát huy lợi so sánh địa phương; trình độ quản lý chủ trang trại mang lại nhiều trang trại có quy mô đất đai nhỏ có tỷ suất nông sản hàng hoá lớn Phát triển trang trại tỉnh Gia Lai định hướng đắn Tác giả luận văn hi vọng với giải pháp, kiến nghị tác giả đề xuất từ trình phân tích thực trạng tình hình phát triển trang trại địa bàn, thời gian tới cấp quyền địa phương sử dụng sở để xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể để thúc đẩy phát triển trang trại mặt thời gian tới./ Footer Page 26 of 126 ... tài "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TẠI TỈNH GIA LAI" , đề tài tập trung nghiên cứu hiệu kinh tế loại hình trang trại địa bàn tỉnh Gia Lai, đề xuất giải pháp phát triển trang trại tỉnh Gia Lai. .. Một số vấn đề lý luận phát triển trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển trang trại tỉnh Gia Lai thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển trang trại tỉnh Gia Lai thời gian tới Tổng quan tài... phong phú để phát triển trang trại 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TẠI TỈNH GIA LAI THỜI GIAN QUA 2.2.1 Tình hình phát triển số lượng trang trại tỉnh Gia Lai Tốc độ tăng trang trại không ngừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển trang trại tại tỉnh Gia Lai, Giải pháp phát triển trang trại tại tỉnh Gia Lai, Giải pháp phát triển trang trại tại tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay