Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13 95 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY VŨ THỊ LAN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 Phản biện 2: TS.Trần Thị Bích Hạnh Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 11 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề kinh tế quản lý phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp - Trong phạm vi luận văn tác giả chủ yếu ñề cập hộ cá thể Tính cấp thiết ñề tài Những năm gần ñây kinh tế tư nhân nói chung lĩnh vực công nghiệp nói riêng ñã có chuyển biến rõ rệt, trở thành phận thiếu kinh tế ñịa phương, ñóng vai trò quan trọng việc tạo việc làm, thu hút vốn, tăng thu nhập dân cư, góp phần vào tăng trưởng kinh tế… Tuy nhiên, phát triển khu vực kinh tế lĩnh vực công nghiệp năm qua chưa tương xứng với tiềm lợi thế, khả cạnh tranh hội nhập Do vậy, việc nghiên cứu phân tích tình hình phát triển kinh tế tư nhân lĩnh vực công nghiệp thành phố Đà Nẵng nhằm xác ñịnh vai trò ảnh hưởng ñến kinh tế thành phố Đà Nẵng qua ñó ñề giải pháp nhằm thúc ñẩy khu vực thành phố ñô thị loại I cấp quốc gia phát triển ñộng với tốc ñộ cao ổn ñịnh yêu cầu cần thiết Xuất phát từ yêu cầu ñó, ñã chọn ñề tài: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận phát triển KTTN ngành công nghiệp - Đánh giá ñược thực trạng phát triển KTTN công nghiệp thành phố Đà Nẵng Chỉ vấn ñề tồn tại, vướng mắc trình phát triển KTTN lĩnh vực công nghiệp - Đề xuất giải pháp nhằm ñẩy mạnh phát triển KTTN loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân sản xuất công nghiệp ñược cấp giấy phép kinh doanh ñịa bàn Tp Đà Nẵng Về phạm vi thời gian: ñề tài nghiên cứu tập trung khai thác số liệu khoảng thời gian từ năm 2005 ñến 2011 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thu thập số liệu, xử lý số liệu phần mềm chuyên dụng (excel, SPSS ) Ngoài ñề tài sử dụng phương pháp khác như: phương pháp so sánh; phân tích kinh tế; phương pháp ñồ thị, bảng biểu; phương pháp chuyên gia chuyên khảo Bố cục ñề tài Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo, ñề tài ñược kết cầu gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực luận văn tác giả ñã tham khảo số nguồn tài liệu sau: 6.1 Nghiên cứu nước Bài viết: “Private Property Rights v Economic Development” - ngành công nghiệp ñịa bàn Tp Đà Nẵng thời gian tới Marcia M Ernst, tạp chí SGR, năm 2006 Nghiên cứu: “States Put Đối tượng phạm vi nghiên cứu Economic Development in Hands of Private Sector” - Conor Footer Page of 126 Header Page of 126 Dougherty, tạp chí The wall street jouner, 2011 Cuốn sách: Phát triển kinh tế trình biến ñổi kinh tế quốc dân “Economic Development through Private Enterprise” - Emilio G gia tăng sản xuất (tức tăng trưởng kinh tế) nâng cao mức Collado, năm 1999 sống dân cư chất lượng sống môi trường xung quanh 6.2 Nghiên cứu nước “Cải thiện môi trường ñầu tư ñể phát triển kinh tế tư nhân ñịa người dân d Phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp bàn thành phố Đà Nẵng” – Lê Thế Giới, tạp chí khoa học công Phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp trình nghệ, số 6, 2004, Đại học Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ: “Giải pháp tăng lên quy mô có thay ñổi cấu dẫn tới tăng lên phát triển kinh tế tư nhân ñịa bàn Huyện Kim Thành, tỉnh Hải chất lượng khu vực kinh tế tư nhân hoạt ñộng ngành Dương” tác giả Lê Anh Dũng “Môi trường kinh doanh kinh công nghiệp Tăng lên số lượng nghĩa ñó có gia tăng số tế tư nhân sau ba năm thực Luật doanh nghiệp” tác giả lượng doanh nghiêp hoạt ñộng ngành ñịa phương, quy PGS.TS Nguyễn Trường Sơn mô doanh nghiệp ñược mở rộng, lao ñộng tăng lên, mặt sản xuất kinh doanh ñược mở rộng, máy móc thiết bị ñược ñầu tư Tăng CHƯƠNG lên chất tăng hiệu hoạt ñộng doanh nghiệp, trình CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG ñộ quản lý ñược nâng lên, trình ñộ sản xuất kinh doanh phát triển lên NGÀNH CÔNG NGHIỆP bước mới, thị trường không ngừng ñược mở rộng, giá trị ñóng 1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm, vị trí, vai trò kinh tế tư nhân 1.1.1 Một số khái niệm a Kinh tế tư nhân góp cho kinh tế ñịa phương khu vực kinh tế tư nhân ngày tăng lên, thay ñổi trình ñộ lao ñộng, cấu vốn e Các loại hình sản xuất, kinh doanh khu vực KTTN Kinh tế tư nhân loại hình kinh tế phát triển dựa sở hữu Các loại hình kinh doanh sản xuất khu vực KTTN bao tư nhân tư liệu sản xuất (cả hữu hình vô hình) ñược ñưa vào ñể gồm: hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách tiến hành sản xuất kinh doanh, bao gồm mặt bằng, nhà xưởng, máy nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CTCP) móc nguyên nhiên vật liệu, sức lao ñộng lao ñộng b Kinh tế tư nhân ngành công nghiệp Kinh tế tư nhân ngành công nghiệp loại hình kinh tế dựa sở hữu toàn hay ñại phận tư liệu sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, bao gồm hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần c Phát triển kinh tế Footer Page of 126 1.1.2 Đặc ñiểm kinh tế tư nhân ngành công nghiệp Ngoài ñặc ñiểm chung kinh tế tư nhân, KTTN hoạt ñộng ngành công nghiệp có ñặc ñiểm ñặc thù ngành sản xuất công nghiệp, bao gồm: - Sản xuất công nghiệp khu vực KTTN bao gồm hai giai ñoạn: giai ñoạn tác ñộng vào ñối tượng lao ñộng giai ñoạn chế biến - KTTN sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao ñộ Header Page of 126 - KTTN công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, ñược phân công tỉ mỉ có phối hợp chặt chẽ ñể tạo sản phẩm cuối 1.1.3 Vai trò kinh tế tư nhân ngành công nghiệp phát triển kinh tế, xã hội - Đáp ứng cho nhu cầu xã hội, làm giảm bớt áp lực cầu thị trường, ñồng thời ñóng góp vào Ngân sách Nhà nước - Khu vực có khả khai thác thu hút vốn dân - KTTN ngàng công nghiệp góp phần thúc ñẩy tăng ñộng thực chất ổn ñịnh; mặt khác tăng lên số lượng ñó phải phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội b Phát triển mặt chất Nội dung phát triển chất khu vực KTTN công nghiệp bao gồm: - Gia tăng ñầu tư công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất ñại - Nâng cao lực trình ñộ quản lý hộ, doanh nghiệp, tay nghề cho người lao ñộng trưởng kinh tế, gia tăng thu nhập quốc dân, gia tăng giá trị xuất - Mở rộng thị trường tiêu thụ cho ñịa phương - Gia tăng ñóng góp KTTN công nghiệp cho phát triển - Trong trình mở cửa kinh tế, doanh nghiệp tư nhân sản xuất thu hút vốn, kỹ thuật, công nghệ người bạn ñồng hành tạo tin tưởng ñể thu hút nhà ñầu tư nước - KTTN góp phần quan trọng việc giải việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp - KTTN góp phần thúc ñẩy ñổi chế quản lý theo hướng kinh tế thị trường, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế - KTTN ngành công nghiệp góp phần xây dựng ñội ngũ doanh nhân, lực lượng cán quản lý doanh nghiệp có chất lượng cao cho ñịa phương 1.2 Nội dung tiêu chí ñánh giá phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp 1.2.1 Nội dung phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp a Phát triển mặt lượng Phát triển số lượng hộ cá thể, doanh nghiệp hoạt ñộng ngành công nghiệp không tăng lên số lượng ñăng ký kinh doanh, mà tăng lên số lượng hộ cá thể, doanh nghiệp hoạt Footer Page of 126 kinh tế, xã hội - Nâng cao hiệu sản xuất công nghiệp khu vực KTTN 1.2.2 Tiêu chí ñánh giá phát triển KTTN công nghiệp a Nhóm tiêu chí ñánh giá phát triển lượng - Sự tăng trưởng số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh ñược cấp phép gia tăng số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ñang hoạt ñộng thực chất ngành sản xuất công nghiệp - Sự gia tăng vốn ñăng kí hoạt ñộng sản xuất công nghiệp qua năm - Tỷ lệ tài sản cố ñịnh so với tổng tài sản ñánh giá ñược tình hình vốn lưu ñộng phục vụ cho sản xuất hộ, doanh nghiệp ñó - Tiêu chí mở rộng mặt sản xuất công nghiệp, tăng lên quy mô sở vật chất doanh nghiệp thể phát triển hộ, doanh nghiệp ñó - Tiêu chí lao ñộng: Tổng số lao ñộng ñược sử dụng doanh nghiệp công nghiệp tư nhân b Nhóm têu ñánh giá phát triển chất Header Page of 126 - Số lượng máy móc công nghệ ñại ñược áp dụng sản xuất kinh doanh tăng lên năm - Trình ñộ chủ doanh nghiệp ñội ngũ lao ñộng ñược ñào 10 phương… Yếu tố vị trí ñịa lý ñiều kiện tự nhiên thuận lợi mang lại lợi cạnh tranh cho hộ, doanh nghiệp 1.3.2 Điều kiện kinh tế, xã hội tạo nâng cao qua năm thể tiêu: số lao ñộng phổ thông Điều kiện kinh tế, xã hội, thể chế trị ñường lối phát triển giảm xuống, lao ñộng có tay nghề cấp tăng nhanh, trình ñộ quốc gia thời kì sở cho phát triển KTTN quản lí chủ doanh nghiệp có cấp tăng lên qua năm ngành công nghiệp khu vực - Thị trường tiêu thụ sản phẩm mở rộng qua năm 1.3.3 Chính sách hỗ trợ nhà nước - Chỉ tiêu ñóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội: KTTN công nghiệp ñược phát triển cách bền vững + Thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp = Thuế CTCP có hỗ trợ tích cực từ phía quan nhà nước quản lý + Thuế CT TNHH + Thuế DNTN + Thuế kinh doanh hộ cá 1.3.4 Môi trường kinh doanh ngành công nghiệp Môi trường kinh doanh ảnh hưởng lớn ñến thành bại + Tỉ lệ ñóng góp vào ngân sách ñịa phương = (Thu từ thuế thu doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN nói chung KTTN ngành nhập doanh nghiệp hoạt ñộng lĩnh vực sản xuất công nghiệp/ công nghiệp nói riêng tổng thu ngân sách ñịa phương) *100% 1.4 Kinh nghiệm phát triển kinh tế tư nhân số nước + Tỉ lệ ñóng góp vào phát triển chung ñịa phương = (Tăng trưởng khu vực KTTN ngành công nghiệp/Tăng trưởng chung ñịa phương) *100% + Doanh thu bình quân lợi nhuận bình quân sở sản xuất kinh doanh thuộc khu vực KTTN ngành công nghiệp tăng lên qua năm 1.4.1 Tại Trung Quốc Nghiên cứu kinh nghiệm Trung Quốc nước có khu vực kinh tế quốc doanh ñang phát triển trội thời gian gần ñây 1.4.2 Kinh nghiệm nước Châu Á Nghiên cứu kinh nghiệm số nước Châu Á như: Nhật Bản, Thái Lan 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển kinh tế tư nhân 1.4.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam ngành công nghiệp Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển KTTN số Tỉnh, Thành 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Vị trí ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên yếu tố khách phố nước KẾT LUẬN CHƯƠNG quan tác ñộng lớn tới trình hoạt ñộng sản xuất hộ, doanh Chương ñã trả lời ñược câu hỏi: Phát triển KTTN nghiệp Nó ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển, khả tiếp cận thị ngành công nghiệp gì; Nội dung phát triển KTTN công trường nhanh hay chậm, khả ñược hưởng ưu ñãi từ ñịa nghiệp nào; Chỉ tiêu phát triển KTTN công nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 sao; Kinh nghiệm thực tiễn số quốc gia có KTTN phát triển, chất lượng dân số ngày ñược cải thiện, sách Tp ñã rút ñược học cởi mở tạo ñiều kiện ñịnh cho nhà ñầu tư Kết nghiên cứu Chương 1, sở lý luận ñể thực 2.1.4 Các sách hỗ trợ phát triển KTTN Tp Đà Nẵng nội dung Luận văn, ñồng thời sở lý luận Những nỗ lực doanh nghiệp sách hỗ trợ thành áp dụng vào khai thác tiềm phát triển KTTN phố mang tính chất ñơn lẻ, tự thân vận ñộng, chưa ñủ lực cần ngành công nghiệp Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng thiết ñể giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng 2.1.5 Tình hình môi trường kinh doanh Tp Đà Nẵng CHƯƠNG Từ năm 2005 ñến năm 2010, chất lượng ñiều hành THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG quyền thành phố Đà Nẵng ñược cộng ñồng doanh nghiệp tin tưởng, NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ñánh giá cao, thể PCI liên tục dẫn ñầu nước Năm 2011, mặc 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển KTTN ngành dù PCI Đà Nẵng nhóm tốt ñã tụt hạng, công nghiệp thành phố Đà Nẵng ñứng thứ 5/63 tỉnh, thành thực tế ñáng suy nghĩ lực 2.1.1 Điều kiện tự nhiên ñiều hành quyền thành phố ñể tạo môi trường kinh Thành phố Đà Nẵng có vị trí thuận lợi việc phát triển kinh tế doanh hấp dẫn nhiều thành phần, mạnh việc giao lưu kinh tế với 2.2 Tình hình phát triển kinh tế tư nhân ngành công Tỉnh, Thành phố khác khu vực Miền Trung Tây Nguyên nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển KTTN nói chung KTTN 2.2.1 Tình hình phát triển lượng ngành công nghiệp nói riêng 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng a Tình hình phát triển số lượng sở KTTN hoạt ñộng sản xuất công nghiệp Trong năm qua kinh tế Đà Nẵng có chuyển biến sâu sắc - Số lượng hộ cá thể doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN chất, lượng cấu Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh ngành công nghiệp có gia tăng mạnh từ năm 2005 trở lại ñây qua năm, ñời sống người dân ngày ñược nâng cao, cấu (Bảng 2.3), xét loại hình cụ thể khu vực KTTN ngành ñã có dịch chuyển ñúng hướng Kết cấu hạ tầng ñã có gia tăng khác số lượng tỷ lệ ñem lại thuận lợi cần thiết cho nhà ñầu tư - Sự phân bố loại hình sản xuất khu vực KTTN ñịa 2.1.3 Tình hình phát triển xã hội Tp Đà Nẵng bàn Thành phố không ñồng ñều số lượng (Bảng 2.4), chủ Cơ sở hạ tầng y tế phát triển với nhiều tuyến bệnh viện trạm xá yếu tập trung khu vực có khu công nghiệp tập trung, trường tất quận, huyện Nguồn lao ñộng dồi từ di cư học Footer Page of 126 học gần tuyến ñường quốc lộ Header Page of 126 13 - So với số ñăng ký, tình hình hoạt ñộng thực tế loại hình sản xuất khu vực KTTN ñịa bàn Thành phố thấp (Bảng 2.5), không ñáng kể Điều khẳng ñịnh lớn mạnh số lượng sở sản xuất ngày ñịa bàn Đà Nẵng b Tình hình phát triển qui mô sở KTTN ngành công nghiệp - Vốn sở ñăng kí sản xuất công nghiệp khu vực KTTN ñịa bàn Tp Đà Nẵng nhìn chung tăng qua năm tuyệt ñối (Bảng 2.6, 2.7); tốc ñộ tăng tăng chậm qua năm Do ñó, ña số sở KTTN công nghiệp ñều thuộc loại nhỏ vừa - Nhìn chung diện tích ñất sử dụng sở KTTN ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng mức tương ñối cao nhiều so với diện tích ñất sử dụng khu vực kinh tế khác chủ yếu ñất qui hoạch từ khu công nghiệp thành phố (Bảng 2.8) - Với vai trò ngành chủ lực hàng năm ngành công nghiệp Đà Nẵng ñã tham gia giải việc làm cho phận lớn lao ñộng thành phố Các sở KTTN sản xuất công nghiệp ñịa bàn thành phố ñã thu hút lượng lớn lao ñộng vào làm việc góp phần giải việc làm cho lao ñộng nông thôn bị chuyển ñổi mục ñính ñất nông nghiệp lao ñộng ñang chờ việc làm thức trình công nghiệp hóa ñại hóa (Bảng 2.9) 2.2.2 Thực trạng phát triển chất a Hoạt ñộng ñầu tư trang thiết bị máy móc công nghệ khu vực KTTN sản xuất công nghiệp Phần lớn giá trị máy móc thiết bị sản xuất doanh nghiệp ngành công nghiệp 30% so với giá trị ban ñầu ñã lạc hậu 30 năm Tình trạng nghiêm trọng số ngành Footer Page of 126 14 dệt may có ñến 45% thiết bị máy móc doanh nghiệp cần phải ñầu tư nâng cấp 30 – 40% cần thay thế; ngành khí ñã lạc hậu 40 năm so với khu vực 50 năm so với nước phát triển công nghệ thiết bị sản xuất b Tình hình lực quản lí, trình ñộ tay nghề lao ñộng Chất lượng lao ñộng khu vực KTTN ngành công nghiệp ñịa bàn Tp Đà Nẵng từ năm 2005 trở lại ñây có chuyển biến tích cực Đội ngũ lao ñộng ngày ñược trẻ hoá chủ yếu lao ñộng ñộ tuổi lao ñộng, tập trung vào nhóm tuổi từ 18 ñến 40 tuổi ñối với lao ñộng trực tiếp sản xuất kinh doanh, nhóm tuổi từ 27 ñến 60 ñối với lao ñộng gián tiếp (Bảng 2.10) Tuy nhiên trình ñộ chuyên môn tương ñối thấp ña số sở tuyển dụng lao ñộng phổ thông ñịa phương, lao ñộng phổ thông di cư từ Tỉnh lân cận vào công ty sau ñó mời chuyên gia hướng dẫn thao tác nghiệp vụ thời gian ngắn Hầu hết lao ñộng phổ thông làm việc ñều không qua trường lớp ñào tạo quy Nhà nước c Thị trường tiêu thụ sản phẩm Thị trường tiêu thụ sản phẩm sở KTTN hoạt ñộng công nghiệp thị trường nội ñịa (Bảng 2.11; Hình 2.6) Việc tìm kiếm thị trường xuất nước ñối với doanh nghiệp quan trọng, hướng ñi ñúng ñắn doanh nghiệp nên tập trung hướng vào thị trường tiềm như: Châu Phi, Châu Úc hai thị trường có tiêu chuẩn thâp chất lượng mẫu mã mà công ty ñều sản xuất ñược d Tình hình ñóng góp KTTN phát triển kinh tế Tp Đà Nẵng - Giá trị sản xuất khu vực KTTN ñóng góp vào kinh tế chưa cao ngày tăng, thể hiệu sản xuất Header Page of 126 15 16 kinh doanh sở KTTN từ ñó thúc ñẩy sản xuất phát triển, thiết bị ñại theo chuẩn ISO nâng cao trình ñộ tay nghề tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp nước góp phần bắt ñầu nâng cao lực cạnh tranh (Bảng 2.19) vào tăng trưởng kinh tế chung thành phố Đà Nẵng (Bảng 2.12; 2.3 Những hạn chế ñối với việc phát triển kinh tế tư nhân 2.13; 2.14) công nghiệp nguyên nhân - Nộp ngân sách nhà nước khu vực KTTN nhìn chung chưa nhiều ngày tăng thể mặt tích cực khu vực ñối với phát triển kinh tế chung thành phố (Bảng 2.15) 2.3.1 Hạn chế - Mặc dù có tăng trưởng mạnh số lượng doanh nghiệp ñăng kí, tượng số lượng doanh nghiệp cũ bị phá sản - Hoạt ñộng xuất doanh nghiệp tư nhân khó chuyển ñổi loại hình xuống diễn Điều nói khăn, chất lượng sản phẩm xuất thấp, gia công chủ yếu nên lên tiềm lực sở KTTN sản xuất công nghiệp thấp hiệu xuất không cao Hoạt ñộng xuất chưa tương xứng môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt tiềm Một số mặt hàng xuất chủ lực trước ñây giày thể thao, ñồ chơi trẻ em, dệt - may giảm tăng thấp (Bảng 2.16) e Hiệu hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh KTTN ngành công nghiệp - Phần lớn doanh nghiệp tư nhân sản xuất công nghiệp Đà Nẵng doanh nghiệp vừa nhỏ, hạn chế vốn, nguồn lực nên chậm phát triển, ñổi công nghệ, chất lượng sản phẩm - Phần lớn sở kinh tế tư nhân hoạt ñộng sản xuất lĩnh - Doanh thu bình quân sở KTTN công nghiệp năm sau vực tiểu thủ công nghệ tỉ lệ tài sản cố ñịnh tổng tài sản ñều cao năm trước riêng năm 2009, chịu ảnh hưởng chiếm tỉ lệ lớn nên sở thiếu vốn lưu ñộng cho sản xuất kinh khủng hoảng kinh tế, sở KTTN nhỏ vừa sản xuất cầm doanh chừng, doanh thu thấp so với năm trước Công ty TNHH - Hoạt ñộng ñầu tư trang thiết bị, máy móc sở KTTN công ty CP hai loại hình có doanh thu bình quân/công ty cao chưa nhiều Hầu hết ñang sử dụng công nghệ lạc hậu, ứng dụng nhiều so với DNTN Hộ cá thể (Bảng 2.17) phần mềm quản lí trang web quảng bá chưa nhiều - Lợi nhuận bình quân sở sản xuất KTTN tăng lên qua năm thông qua giá trị xuất sản phẩm chủ lực thể - Thị trường tiêu thụ thị trường nguyên liệu 70% từ nội ñịa việc sở ñang làm ăn có lãi, khu vực KTTN sản xuất công - Chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu hụt trầm trọng số công nghiệp ñang bước phát triển ñường công nghiệp hóa nhân ñược ñào tạo có tay nghề cao, cán quản lý doanh ñại hóa Đảng Nhà nước ta thành phần thiếu nghiệp có trình ñộ chuyên môn, lực quản lý trình tích lũy thời kì ñộ (Bảng 2.17) - Việc tăng suất lao ñộng biểu thị trình sở làm ăn bắt ñầu bước trọng công tác sử dụng Footer Page of 126 - Mức ñóng góp vào phát triển kinh tế chung thành phố mức thấp Header Page of 126 17 18 - Sản phẩm khu vực tư nhân ñơn ñiệu, tỷ trọng tham gia Năm là, Giá nguyên nhiên vật liệu ñầu vào, lãi suất vay ngân vào xuất hàng hóa hạn chế dừng lại số mặt hàng hàng tăng ñã ñẩy giá thành sản phẩm tăng cao; số ngành thiếu truyền thống nguyên liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ khó khăn - Nhiều doanh nghiệp hoạt ñộng với khuyến tật cố hữu phát triển tự phát, vi phạm pháp luật, hoạt ñộng bất hợp pháp, trốn thuế, làm hàng giả… KẾT LUẬN CHƯƠNG Với nhiều nét ñặc thù tự nhiên, kinh tế xã hội Đà Nẵng ñã tạo vùng qui hoạch phát triển kinh tế ñầy tiềm cho 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế khu vực KTTN ngành công nghiệp Tiềm lớn, việc Một là, thiếu sở pháp lý ñầy ñủ cho hoạt ñộng kinh doanh khai thác tiềm ñể thúc ñẩy khu vực KTTN sản xuất công nghiệp kinh tế tư nhân phát triển nhiều hạn chế Rất nhiều sở làm ăn có qui mô nhỏ Thiếu tổ chức quản lý quán xuyến chăm lo cách toàn lẻ, manh múm chưa phát huy ñược sức mạnh tập trung Bên cạnh ñó, diện có hệ thống ñối với phát triển KTTN công nghiệp chất lượng hoạt ñộng khu vực chưa cao, công nghệ lạc hậu, sản nói riêng phẩm sản xuất kinh doanh chưa phong phú, chưa thể chủ ñộng Hai là, doanh nghiệp tài sản chấp (do bất việc phân phối tìm ñối tác tiêu thụ sản phẩm cập thị trường bất ñộng sản thiếu chứng nhận Việc nghiên cứu ñánh giá tiềm thực trạng phát triển quyền sử dụng ñất), doanh nghiệp gặp khó khăn phải khu vực KTTN ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà chuẩn bị hồ sơ xin vay vốn, kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài Nẵng sở ñể Luận văn ñề xuất số giải pháp nhằm thúc chính… ñẩy phát triển KTTN ñịa bàn thành phố thời gian tới Ba là, thiếu hiểu biết kinh nghiệm kinh doanh Điều dễ hiểu phần ñông chủ doanh nghiệp tư nhân xuất thân từ CHƯƠNG công nhân, cán viên chức nhà nước (ở Đà Nẵng, có 51% MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG chủ doanh nghiệp nguyên cán nhân viên chức nhà nước) Đối với hộ kinh doanh cá thể: trình ñộ quản lý người ñứng ñầu chủ yếu kinh nghiệm ñúc kết từ thực tiễn Bốn là, Do quy mô nhỏ nên khả mở rộng thị trường bên NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Quan ñiểm, ñịnh hướng mục tiêu phát triển KTTN ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 3.1.1 Quan ñiểm phát triển hạn chế, ñiều kiện tài hạn hẹp làm cho khả thay ñổi - Phát triển kinh tế tư nhân ñó có kinh tế tư nhân công công nghệ hạn chế khó cạnh tranh bối cảnh hội nhập, nghiệp chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành toàn cầu hóa phần ñịnh hướng XHCN, ñồng thời ñó giải pháp phát huy, khai thác nội lực ñẩy mạnh công nghiệp hóa ñại hóa Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 - Tôn trọng bảo ñảm quyền tự kinh doanh theo pháp luật, ñối xử bình ñẳng, bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp công dân, bảo vệ lợi ích ñáng người lao ñộng 20 - Tăng cường hợp tác liên kết liên doanh với doanh nghiệp nhà nước hợp tác xã loại hình khác 3.1.3 Mục tiêu phát triển - Tạo môi trường thuận lợi sách, pháp lý tâm lý xã hội, - Phấn ñấu ñạt mức tăng trưởng bình quân năm công ñẩy mạnh tốc ñộ xây dựng sở hạ tầng ngành dịch vụ hỗ trợ nghiệp thành phố giai ñoạn 2009 - 2020 14 - 15%, ñó kinh tế kinh tế tư nhân phát triển; ban hành số sách ưu ñãi mang tư nhân tăng bình quân 16,3 – 18,1% tính ñặc thù thành phố, hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển theo quy hoạch thành phố - Phát triển công nghệ thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói chung, - Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành phố tăng bình quân năm thời kỳ 2009 - 2020 19 - 20%, ñó kinh tế tư nhân tăng 20,8 - 21,3% công nghiệp nói riêng theo ñúng quy hoạch ñảm bảo yêu cầu - Kim ngạch xuất hàng hóa thành phố tăng bình quân bảo vệ môi trường, cảnh quan, nguồn lực thiên nhiên tác ñộng tích năm thời kỳ 2009 - 2020 21,7%, ñó kinh tế tư nhân tăng 23 - cực ñến ngành khác 24,5% - Tiếp tục hoàn thiện tăng cường quản lý nhà nước ñẩy mạnh 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân cải cách thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ hành công ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ tốt cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp 3.2.1 Nhóm giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh thuộc khu vực tư nhân nói riêng - Xây dựng máy quyền thành phố phải thật mạnh 3.1.2 Định hướng phát triển Công khai, minh bạch tất dự án, sách, ñơn giản hoá - Các doanh nghiệp tư nhân cần tăng cường ñầu tư theo chiều sâu, thủ tục hành ñể giảm thiểu mức thấp chế xin cho, phát ñổi công nghệ ñể tăng suất chất lượng sản phẩm sinh chi phí không thức - Khai thác hiệu nguồn nguyên liệu chỗ phục vụ cho sản - Thành phố cần phải cải thiện sách tiếp cận ñất xuất phát triển ñảm bảo tốc ñộ tăng trưởng, ñồng thời ñổi công ñai, hình thành cụm công nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp nghệ rút ngắn khoảng cách lạc hậu, kết hợp ñào tạo ñào tạo lại lao nhỏ vừa kinh doanh sản xuất, ñây thật nhu cầu cấp bách ñộng có tay nghề cao, giải việc làm cho người lao ñộng nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa ñịa bàn thành phố - Tận dụng nguồn vốn tự có doanh nghiệp, tạo hội tiếp cận - Thành phố thường xuyên tổ chức hoạt ñộng xúc tiến thương nguồn vốn cho vay ưu ñãi Nhà nước Chính phủ ñể ñẩy mại, nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển thương hiệu, chế, mạnh việc nâng cao lực sản xuất ñơn vị sách khuyến khích doanh nghiệp ñổi công nghệ sản xuất, tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển ngân hàng Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 3.2.2 Nhóm giải pháp nhằm thúc ñẩy phát triển lượng a Giải pháp thúc ñẩy gia tăng số lượng sở hoạt 22 Đối với sở KTTN công nghiệp sử dụng công cụ huy ñộng vốn truyền thống vay ngân hàng, vay vốn nội bộ, sử dụng vốn tự có Đối với quan quản lý nhà nước tạo chế ñộng Mục tiêu giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho nhà ñầu tư nhanh chóng ñưa dự án sở KTTN công nghiệp ñăng kí vào hoạt ñộng Nội dung: sách ñể DNTN tiếp cận với nguồn vốn ñầu tư cách thuận lợi c Giải pháp mở rộng mặt hoạt ñộng sản xuất công nghiệp cho sở KTTN - Tổ chức ñối thoại trực tiếp với doanh nghiệp theo vấn ñề, Mục tiêu giải pháp nhằm thúc ñẩy sở kinh tế tư nhằm kịp thời doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn sản nhân làm ăn hiệu cần tính ñến giải pháp mở rộng sản xuất, kinh xuất kinh doanh doanh, ñó cần mở rộng mặt có khả nhằm nâng - Chính quyền ñịa phương thể tính thân thiện với doanh nghiệp cao tính hiệu cho sản xuất kinh doanh Nội dung: - Trong quy trình làm thủ tục phê duyệt dự án quan - Các sở KTTN hoạt ñộng sản xuất cần chủ ñộng, linh hoạt chức thành phố cần công khai, minh bạch ñầy ñủ quy việc tìm kiếm mở rộng mặt sản xuất từ dự án qui ñịnh yêu cầu cần thiết ñể tiến hành làm dự án cho nhà ñầu tư hoạch nắm ñược - Công bố quy hoạch ñất ñã ñược quan nhà nước có thẩm - Chính quyền thành phố Đà Nẵng cần chủ ñộng thay mặt quyền phê duyệt, công bố quỹ ñất chưa sử dụng ñể doanh nghiệp có sở KTTN giải vướng mắc văn pháp luật hoạt nhu cầu thuê ñăng ký thuê Thu hồi diện tích ñất sử dụng sai ñộng sản xuất xuất mặt hàng công nghiệp mục ñích hay bỏ hoang ñể doanh nghiệp thuê làm mặt b Giải pháp vốn hoạt ñộng sản xuất công nghiệp cho sở KTTN Mục tiêu giải pháp nhằm giải vấn ñề vốn hoạt ñộng sản xuất cho sở sản xuất công nghiệp khu vực KTTN Sớm tìm ñiểm thuận lợi công tác vay quản lý vốn chu chuyển vòng vốn cách thuận lợi Nội dung: - Quản lý sử dụng có hiệu vốn tài sản hộ, doanh nghiệp - Về huy ñộng vốn Footer Page 11 of 126 sản xuất kinh doanh 3.2.3 Nhóm giải pháp nhằm thúc ñẩy phát triển chất a Giải pháp tăng cường ñầu tư công nghệ mới, ñại hóa trang thiết bị Mục tiêu giải pháp nhằm thúc ñẩy khu vực KTTN sử dụng công nghệ thiết bị ñại nhằm gia tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng hoạt ñộng Nội dung: Header Page 12 of 126 23 - Để mua sắm thiết bị thật có hiệu quả, sở KTTN ngành công nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị trường cung thiết bị - Các doanh nghiệp KTTN cần chủ ñộng, tranh thủ tham gia triển lãm công nghệ, hội chợ công nghệ mà quan nhà nước thành phố tổ chức nước phối hợp thực ñịa bàn thành phố nước - Sở công nghệ thông tin xây dựng thông tin trợ giúp sở KTTN khâu mua bán công nghệ trang thiết bị với nước 24 Lãnh ñạo thành phố ban, ngành chức thường xuyên có buổi ñối thoại với doanh nghiệp ñịa bàn, ñể cung cấp thông tin, nắm bắt kịp thời khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, từ ñó có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ kịp thời c Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sở KTTN công nghiệp Mục tiêu giải pháp nhằm hướng tới việc nâng cao lực cạnh tranh sở khu vực KTTN Nội dung: b Phát triển thị trường tiêu thụ sở KTTN công nghiệp - Tiếp tục ñổi mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm ñối Bên cạnh ñó nghiên cứu ñầu tư sở sản xuất sản phẩm công Mục tiêu giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nhằm mở nghiệp phụ trợ, linh kiện, bán thành phẩm có hàm lượng lao ñộng rộng thêm thị trường nước nước theo hướng bền vững có giá trị gia tăng cao Đa dạng hóa sản phẩm ñể hỗ trợ cho qua năm Cần tập trung vào số sản phẩm có khả thu lợi nhuận Nội dung: cao, giảm thiểu rủi ro - Đẩy mạnh hoạt ñộng Marketing sở KTTN sản xuất - Thâm nhập vào thị trường bước ñể ñánh giá ñược phản ứng công nghiệp nhằm thâm nhập thị trường chiếm lĩnh thị phần Mỗi thị trường ñối với sản phẩm hộ, doanh nghiệp, công ty ñể sở sản xuất công nghiệp khu vực KTTN cần xây dựng ñiều chỉnh cho phù hợp chiến lược kinh doanh riêng - Ngoài công tác nghiên cứu thị trường bên cạnh ñó sở tư nhân cần quan tâm tới hoạt ñộng xúc tiến thương mại Tích cực xây dựng, quảng bá thương hiệu - Giao cho Ban quản lý dự án Đà Nẵng phối hợp với Đài phát thành phố có nhiệm vụ thường xuyên tìm hiểu, cập nhật thông tin thị trường nước… Các sở KTTN hoạt ñộng lĩnh vực công nghiệp ñịa bàn ñược hỗ trợ miễn phí khai thác thông tin trang Web thành phố Footer Page 12 of 126 - Liên kết với hộ, doanh nghiệp, công ty khác ñể mua yếu tố ñầu vào tiêu thụ sản phẩm, tận dụng ñược lợi nhau, hạn chế rủi ro - Dự trữ nguồn lực mức hợp lý ñể phòng ngừa rủi ro, song không ñể bị ñọng vốn lớn ñể tăng hiệu sản xuất kinh doanh d Giải pháp nâng cao trình ñộ tay nghề, lực quản lý Mục tiêu giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí ñầu vào, nâng cao chất lượng hiệu hoạt ñộng cho sở KTTN ngành công nghiệp Nội dung: Header Page 13 of 126 25 - Mở hoạt ñộng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chuyên môn, khoa học kỹ thuật hình thức - Có chiến lược thu hút lao ñộng, ñặc biệt lao ñộng có trình ñộ tay nghề cao thông qua sách ñãi ngộ, môi trường làm việc hội thăng tiến… - Hỗ trợ sở KTTN sản xuất công nghiệp việc tuyển dụng lao ñộng, cầu nối doanh nghiệp nhà trường, trung tâm việc ñào tạo nguồn nhân lực sở 3.2.4 Một số kiến nghị 26 - Chính sách tài chính: Đổi sách tín dụng; Đổi sách thuế - Ưu tiên hàng ñầu sách khuyến khích xuất hàng hóa * Hoàn thiện môi trường pháp lí kinh doanh: - Tiếp tục hoàn thiện Luật Doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân tạo bình ñẳng thực - Cần chế ñể kiểm soát văn luật ñịa phương ban hành * Đổi quản lý Nhà nước ñối với KTTN ngành công nghiệp: - Kiện toàn máy quản lý Nhà nước ñối với khu vực KTTN ngành công nghiệp - Hoàn thiện nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật quản lý KTTN nói chung ngành công nghiệp nói riêng - Đổi công tác tra kiểm tra Nhà nước quan chức Tiếp tục ñấu tranh nhằm ñẩy lùi tượng tiêu cực KTTN ngành công nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở ñánh giá tiềm thực trạng nhân tố ảnh hưởng thực trạng phát triển khu vực KTTN ngành công nghiệp, sở nghiên cứu kinh nghiệm phát triển KTTN số quốc gia giới, Luận văn ñã ñề xuất số giải pháp nhằm thúc ñẩy phát triển KTTN sản xuất công nghiệp thời gian ñến ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Do thời gian kinh nghiệm hạn chế nên Luận văn ñã * Bổ sung, sửa ñổi hoàn thiện hệ thống sách Nhà nước: nghiên cứu ñiển hình số sở KTTN hoạt ñộng - Chính sách khuyến khích tích tụ tập trung sản xuất, nâng cao ngành công nghiệp ñể minh họa cho giải pháp Để thực lực cạnh tranh sản phẩm - Chính sách khuyến khích ñổi công nghệ ñối với sở sản xuất khu vực KTTN: Cần quy ñịnh thời gian, hiệu lực phải thay ñổi công nghệ - Chính sách ñất ñai: Có sách ñể hình thành quỹ ñất ñể bố trí sản xuất cho ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn, xây dựng làng nghề thích hợp Footer Page 13 of 126 tốt giải pháp ñó, luận văn ñề xuất số khuyến nghị với quan quản lý cấp sách, quan chủ quản ñơn vị sản xuất công nghiệp tư nhân nhằm phát triển khu vực ... luận phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân. .. ñầu tư ñể phát triển kinh tế tư nhân ñịa người dân d Phát triển kinh tế tư nhân ngành công nghiệp bàn thành phố Đà Nẵng – Lê Thế Giới, tạp chí khoa học công Phát triển kinh tế tư nhân ngành công. .. thị trường bên NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Quan ñiểm, ñịnh hướng mục tiêu phát triển KTTN ngành công nghiệp ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 3.1.1 Quan ñiểm phát triển hạn chế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay