Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26 107 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ QUỐC THÁI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn tài Phúc Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đà Nẵng vào ngày 02 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: -Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia Lai tỉnh lớn vùng Tây Nguyên, địa bàn chiến lược quan trọng, vùng đất có nhiều tiềm để phát triển KTTT Trong năm qua, KTTT tỉnh Gia Lai phát triển mạnh, góp phần vào việc khai thác có hiệu mạnh tỉnh, giúp đồng bào dân tộc tỉnh thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu Điều đó, ý nghĩa kinh tế, xã hội, mà có ý nghĩa trị, an ninh, quốc phòng Song với Gia Lai bao khó khăn kinh tế, văn hóa, an ninh trị,… nên KTTT tỉnh Gia Lai phát triển chưa tương xứng với tiềm vốn có Vì vậy, việc nghiên cứu cách bản, có hệ thống thực trạng phát triển KTTT tỉnh Gia Lai để từ tìm giải pháp nhằm tiếp tục phát triển KTTT tỉnh Gia Lai theo hướng bền vững vấn đề quan trọng, cấp thiết, góp phần thực mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế, ổn định trị - xã hội tỉnh Gia Lai năm tới Do đó, vấn đề cấp thiết đặt tỉnh Gia Lai phải nghiên cứu cách toàn diện thực trạng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt, nhằm đề giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn tỉnh, góp phần phát huy lợi tỉnh, thực mục tiêu phát triển kinh tế thời gian tới, mặt khác riêng địa bàn tỉnh Gia Lai chưa có tác giả công trình nghiên cứu phát triển kinh tế trang trại trồng trọt Với nhận thức đó, chọn đề tài: “Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn tỉnh Gia Lai” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ kinh tế Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn trình hình thành, phát triển vai trò kinh tế trang trại trồng trọt nước ta nói chung địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn tỉnh Gia Lai, thành công hạn chế phát triển kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Trên sở đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề kinh tế quản lý trang trại trồng trọt Về nội dung: Luận văn nghiên cứu giới hạn việc đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn tỉnh Gia Lai sở đánh giá thực trạng nhân tố hưởng đến phát triển kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Đây vấn đề rộng phức tạp, khuôn khổ luận văn thạc sĩ, luận văn tập trung vào số giải pháp chủ yếu như: Giải pháp tổ chức vận dụng thực tốt hệ thống sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại phù hợp với điều kiện thực tế địa phương giải pháp để hoàn thiện tổ chức quản lý, sử dụng lao động trang trại trồng trọt Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế trang trại nói chung, trang trại trồng trọt nói riêng địa bàn tỉnh Gia Lai Footer Page of 126 Header Page of 126 Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng tình hình phát triển kinh tế trang trại trồng trọt với trọng tâm số liệu giới hạn khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2011, giải pháp đưa cho thời kỳ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử để nghiên cứu; vận dụng cách tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, sử dụng chủ yếu phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp, khái quát Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn trình bày ba chương, tám tiết Tổng quan tài liệu nghiên cứu Những vấn đề liên quan đến kinh tế trang trại nhiều tổ chức cá nhân quan tâm nghiên cứu đồng thời đưa số vấn đề cần phải giải để phát triển KTTT Các công trình nghiên cứu đề cập đến nhiều khía cạnh với cách tiếp cận nghiên cứu khác kinh tế trang trại chưa thấy công trình nghiên cứu đầy đủ, hệ thống phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn Tuy nhiên thiếu giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để thúc đẩy kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Gia Lai phát triển tương xứng với tiềm vốn có hạn chế bất cập trình phát triển loại hình kinh tế Đó gợi mở để đề tài “Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn tỉnh Gia Lai ” thực Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT 1.1 TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng kinh tế trang trại a Khái niệm trang trại kinh tế trang trại Trang trại hình thức tổ chức sản xuất sở tập trung nông lâm thủy sản với mục đích chủ yếu sản xuất hàng hóa, có quy mô ruộng đất yếu tố sản xuất đủ lớn, có trình độ kỹ thuật cao, tổ chức quản lý tiến Khi nói kinh tế trang trại nói đến mặt kinh tế trang trại Kinh tế trang trại tổng thể yếu tố vật chất sản xuất quan hệ kinh tế nảy sinh trình tồn hoạt động trang trại; trang trại nơi kết hợp yếu tố vật chất sản xuất chủ thể quan hệ kinh tế Ngoài mặt kinh tế, trang trại mang nội hàm mặt xã hội môi trường Kinh tế trang trại trồng trọt khái niệm phạm vi hẹp, phận kinh tế trang trại nói chung Nói đến kinh tế trang trại trồng trọt đề cập đến tư liệu sản xuất đất đai, đối tượng nghiên cứu loại trồng đất Trong điều kiện kinh tế thị trường, xuất phát từ nhu cầu thị trường, KTTT trồng trọt phát triển tất yếu quy luật sản xuất hàng hóa Do đó, yếu tố đầu vào KTTT trồng trọt như: vốn, lao động, giống, trình độ khoa học công nghệ,… sản phẩm đầu như: sắn, mía, cà phê, tiêu, cao su … sản phẩm hàng hóa Từ rút khái niệm kinh tế trang trại trồng trọt: KTTT trồng trọt hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa Footer Page of 126 Header Page of 126 nông nghiệp, chủ yếu dựa vàokinh tế hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô hiệu sản xuất lĩnh vực trồng trọt loại hàng năm lâu năm, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ nông sản b Những đặc trưng trang trại trồng trọt * Mục đích chủ yếu kinh tế trang trại sản xuất nông sản phẩm hàng hóa theo nhu cầu thị trường * Tư liệu sản xuất trang trại thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng người chủ độc lập * Trong trang trại trồng trọt, yếu tố sản xuất trước hết ruộng đất tiền vốn tập trung tới quy mô định theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hoá * Kinh tế trang trại có cách thức tổ chức quản lý sản xuất tiến dựa sở chuyên môn hóa sản xuất, thâm canh, ứng dụng tiến kỹ thuật, thực hạch toán, điều hành sản xuất hợp lý thường xuyên tiếp cận thị trường * Chủ trang trại người có lực quản lý, có kiến thức kinh nghiệm SX có hiểu biết định kinh doanh 1.1.2 Phân loại trang trại Trang trại phân loại theo nhóm tiêu thức như: Theo hình thức tổ chức quản lý trang trại, Phân loại theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phân loại theo cấu sản suất 1.1.3 Những tiêu chí xác định trang trại, trang trại trồng trọt Để nhận diện trang trại, tiêu chí nhận diện trang trại phải đáp ứng yêu cầu sau đây: - Phải chứa đựng đặc trưng trang trại; - Đơn giản hoá dễ vận dụng nhận diện trang trại; - Phản ánh tính chất phong phú loại hình trang trại biến động qua thời kỳ phát triển khác Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.4 Tính tất yếu phát triển kinh tế trang trại - Kinh tế trang trại phát triển mang tính cách mạng cao Kinh tế trang trại có tổ chức chặt chẽ kinh tế hộ, chủ trang trại có trình độ quản lý tốt từ tiền vốn, lao động, tư liệu sản xuất sản phẩm làm Kinh tế trang trại có động, sáng tạo, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào SX tạo nên suất cao Kinh tế trang trại với mục đích sản xuất hàng hóa, thích nghi kịp thời với biến động thị trường - Phát triển kinh tế trang trại xuất phát từ đòi hỏi khách quan trình công nghiệp hóa kinh tế Trong tiến trình công nghiệp hóa kinh tế, sản phẩm hàng hóa từ nên sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, tạo tiền đề cần thiết để phát triển công nghiệp Mặt khác, công nghiệp hóa tiến hành tạo điều kiện cần thiết để nông nghiệp nói chung KTTT nói riêng phát triển - Phát triển kinh tế trang trại sản phẩm tất yếu trình điều tiết vĩ mô kinh tế Bất hình thức tổ chức kinh tế đời phát triển phải mang đầy đủ yêu tố kinh tế yếu tố pháp lý Yếu tố kinh tế quy luật kinh tế khách quan, yếu tố pháp lý sách kinh tế Nhà nước Chính sách kinh tế Nhà nước xây dựng sở đáp ứng đòi hỏi thực tiễn khách quan, vừa “bà đỡ”, vừa mở đường cho hình thức tổ chức kinh tế đời phát triển - Phát triển kinh tế trang trại đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, nước ta thành viên tổ chức thương mại giới (WTO), việc thực lộ trình cam kết với WTO đặt nhiều thách thức như: khoản trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp bị cắt giảm, mức thuế xuất khẩu, nhập Footer Page of 126 Header Page of 126 sản phẩm nông nghiệp phải thực điều chỉnh theo lộ trình cam kết Tuy nhiên, xét theo khía cạnh thách thức hội để phát triển 1.1.5 Vai trò phát triển kinh tế trang trại trồng trọt Tuy chủ yếu trang trại gia đình, quy mô nhỏ phát triển, song vai trò thể rõ nét mặt kinh tế, xã hội môi trường - Về mặt kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại khai thác cách có hiệu tiềm đất đai, sức lao động, tiền vốn cộng đồng để tập trung đầu tư vào sản xuất NN, tạo nhiều sản phẩm hàng hoá cho xã hội, trang trại trồng trọt góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, khắc phục dần tình trạng phân tán, tạo nên vùng chuyên môn hoá cao - Về mặt xã hội: Phát triển kinh tế trang trại tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân, giải số lượng lớn lao động dư thừa nông thôn đồng thời kéo theo phát triển ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến,…đồng thời góp phần tích cực vào việc giải vấn đề xã hội - Về mặt môi trường: Kinh tế trang trại phát triển góp phần tích cực cải tạo bảo vệ môi trường sinh thái chung, trước hết đất đai, nguồn nước, đồng thời quan tâm tới việc trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, sử dụng loại phân hóa học cách hợp lý,… hướng tới SX nông nghiệp bền vững 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT 1.2.1 Khái niệm phát triển kinh tế trang trại Phát triển kinh tế trang trại trình vận động, biến đổi lâu dài sản xuất nông nghiệp từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa Vì Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 vậy, phát triển kinh tế trang trại không túy việc tăng thêm số lượng, chất lượng, quy mô mà phải bao hàm trình phát sinh, phát triển xu hướng vận động Tiếp cận góc độ kinh tế phát triển hiểu: Phát triển KTTT trình đẩy mạnh việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, tăng cường sử dụng có hiệu nguồn lực, tăng quy mô, sản lượng giá trị sản phẩm, tạo ngày nhiều sản phẩm hàng hóa cho thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tiến xã hội 1.2.2 Nội dung phát triển kinh tế trang trại trồng trọt a.Phát triển số lượng, cấu trang trại - Phát triển mặt số lượng Đó việc gia tăng giá trị tổng sản lượng sản lượng hàng hoá nông sản cung ứng xã hội cách tăng số lượng trang trại - Phát triển mặt cấu Thể việc chuyển dịch cấu sản xuất trang trại theo hướng CNH, HĐH, chuyển dịch cấu sản xuất trang trại từ lĩnh vực sản xuất hiệu sang lĩnh vực sản xuất có hiệu b Phát triển quy mô nguồn lực SX trang trại Phát triển quy mô nguồn lực SX trang trại trồng trọt việc tăng cường đầu tư vốn để mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao suất việc đầu tư vào công nghệ chế biến, bảo quản để có sản phẩm hàng hóa với giá trị cao c Nâng cao hiệu sản xuất trang trại trồng trọt Hiệu sản xuất kinh doanh trang trại thể việc gia tăng mức độ đóng góp sản lượng giá trị hàng hoá nông sản cách thay đổi chất lượng bên KTTT bao gồm việc đẩy mạnh đầu tư chiều sâu để tăng suất trồng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Chỉ tiêu quy mô lao động phản ánh số lượng LĐ làm việc TT, bình quân số người làm việc trang trại - Chỉ tiêu quy mô vốn đầu tư trang trại phản ánh số vốn chủ trang trại đầu tư vào trình sản xuất trang trại c Chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu SXKD trang trại trồng trọt Đây hệ thống tiêu gía trị SLHH, thu nhập, giá trị gia tăng, hiệu sử dụng vốn, hiệu sử dụng lao động trang trại d Chỉ tiêu phản ánh đóng góp KTTT trồng trọt phát triển kinh tế xã hội địa phương - Tỷ lệ đóng góp giá trị sản lượng HHNS KTTT - Tỷ lệ đóng góp giải việc làm 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT 1.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội Để KTTT trồng trọt tồn phát triển, yếu tố quan trọng phải có điều kiện tự nhiên như: Tài nguyên đất, thổ nhưỡng thuận lợi, thời tiết khí hậu phù hợp, nguồn nước đầy đủ để SX loại nông sản hàng hoá có giá trị cao, có khả cạnh tranh thị trường Mặt khác, điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi giao thông thuận tiện, hạ tầng sở giáo dục, y tế, điện, thông tin liên lạc đảm bảo nhân tố góp phần làm tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm 1.3.2 Năng lực tự có trang trại * Chủ trang trại phải có lực trình độ quản lý kinh doanh người chủ trang trại phải có kiến thức sản xuất nông nghiệp, tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật định để làm chủ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 công việc Mặt khác, chủ trang trại phải có kiến thức lực quản lý kinh doanh; nhạy bén với thị trường… * Chủ trang trại phải có tích tụ, tập trung đến mức định yếu tố vật chất cho SX như: đất đai, tài sản, tiền vốn… Quy mô vốn trang trại vô hạn mà có giới hạn Quá trình tích tụ tập trung yếu tố vốn sản xuất để phát triển trang trại bao gồm tập trung nguồn nội lực từ bên 1.3.3 Thị trường - Thị trường tiêu thụ: Giá nông sản phụ thuộc vào yếu tố thị trường tiêu thụ, thị trường nông sản giới Đối với thị trường tiêu thụ, chủ trang trại với tư cách người bán, chịu tác động ảnh hưởng yếu tố từ thị trường đầu như: giá cả, mức độ cạnh tranh, chất lượng hàng hóa 1.3.4 Lao động Nguồn nhân lực lao động cho trang trại phải cung ứng đầy đủ, kịp thời có chất lượng cao, đào tạo kỹ thuật canh tác, bảo quản sau thu hoạch Để sử dụng hợp lý nguồn lao động thuê mướn thời vụ trang trại trồng trọt cần phải xây dựng cấu hợp lý, phân bố phân bố lại lao động hợp lý, kết hợp biện pháp thâm canh, khai hoang tăng vụ, phát triển công nghiệp nông thôn, cải tiến tổ chức lao động,.v.v… 1.3.5 Sự phát triển khoa học kỹ thuật Khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển KTTT trồng trọt Trong năm gần nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật áp dụng vào SX nông nghiệp như: giống trồng, kỹ thuật chăm sóc, công nghệ chế biến,… góp phần làm tăng suất, sản lượng chất lượng sản phẩm Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 1.3.6 Vai trò quản lý, định hướng Nhà nước Quản lý nhà nước phát triển KTTT yêu cầu tất yếu khách quan Thể qua nội dung tạo lập môi trường cho việc hình thành phát triển KTTT; định hướng KTTT phát triển thông qua việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sách để khuyến khích phát triển KTTT; kiểm soát trình phát triển KT CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TỈNH GIA LAI 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KTTT TỈNH GIA LAI 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Gia Lai tỉnh miền núi, biên giới phía bắc Tây Nguyên, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có quỹ đất phong phú màu mỡ đất đỏ bazan Đây điều kiện thuận lợi để tổ chức SX, phát triển mô hình trang trại Bên cạnh đó, địa hình độ dốc lớn, lượng mưa phân bố không đều, dễ gây xói mòn đất, gây hạn hạn, lũ lụt cục bộ, ảnh hưởng bất lợi đến phát triển KTTT 2.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tỉnh 13,6%/năm (giai đoạn 2006 – 2010) Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực Kết tăng trưởng kinh tế góp phần quan trọng để tăng cường kết cấu hạ tầng, cải thiện đời sống, ổn định tình hình xã hội tỉnh Song kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp Cùng với tư tưởng SX nhỏ, tập quán lạc hậu với trình độ dân trí, tỷ lệ lao Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 động qua đào tạo thấp, thủy lợi, giao thông nhiều yếu ảnh hưởng đến phát triển KTTT theo hướng bền vững 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KTTT TRỒNG TRỌT TẠI TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN QUA 3.2.1 Khái quát trình hình thành phát triển KTTT tỉnh Gia Lai KTTT Gia Lai có từ lâu, phát triển từ sau năm 1990, từ năm 2000 đến KTTT xuất trở lại phát triển - sản phẩm tất yếu trình đổi kinh tế, góp phần làm thay đổi mặt đời sống kinh tế - xã hội nông thôn 2.2.2 Thực trạng phát triển KTTT trồng trọt tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006 – 2010 a Thực trạng phát triển số lượng cấu trang trại trồng trọt - Số lượng trang trại tăng tốc độ tăng thấp Tính đến năm 2010, toàn tỉnh có 2.386 trang trại, phân bố khắp 17 huyện, thị xã, thành phố tỉnh 2500 2000 1500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Số lượng 2047 2136 2144 2194 2349 2386 trang trại Hình 2.1: Số lượng trang trại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 – 2010 Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Về quy mô vốn trang trại trồng trọt ta có bảng số liệu 2.6: Bảng 2.6 Quy mô vốn đầu tư trang trại trồng trọt Năm Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 Số TT 334,00 343,00 341,00 495,00 544,00 TT Vốn trồng 44.474,0 76.094,0 83.386,6 90.786,0 93.519,6 ĐT(Tr.đ) Vốn HN 133,16 221,85 244,54 183,41 171,91 BQ/TT TT trồng LN Số TT Vốn ĐT (Tr.đ) Vốn BQ/TT 1.734,00 1.720,00 1.768,00 1.745,00 1.708,00 355.573 565.192 605.762 696.240 670.514 205,06 328,60 342,63 398,99 392,57 (Nguồn : Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.) b Thực trạng phát triển qui mô nguồn lực SX trang trại trồng trọt Những năm qua, quy mô nguồn lực SX trang trại tăng, song yếu diện tích đất sử dụng trang trại 10.317,9 ha, chiếm khoảng 2% diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh; tổng số lao động trang trại 13.730 người, chiếm 2,58% số lao động làm việc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản;… c Kết hiệu trang trại trồng trọt Mặc dù giá trị sản lượng hàng hóa nông sản trang trại không ngừng lên qua năm song chiếm 10,52% tổng giá trị sản phẩm khu vực nông, lâm, thủy sản Tỷ lệ cho thấy quy mô trang trại tỉnh bé Thông qua tiêu hiệu sử dụng vốn, Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 lao động, đất đai cho thấy hiệu KD trang trại tăng lên giai đoạn 2006 – 2010 Điều khẳng định kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng SX hàng hoá ngày lớn, gắn với thị trường Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, tổng thu nhập trang trại 318.561,6 triệu đồng năm 2010 trang trại trồng trọt đạt 304.335,7 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 95,53% Trong đó, trang trại trồng hàng năm đạt 38.418,3 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12,06%, trang trại trồng lâu năm đạt 265.917,4 triệu đồng chiếm tỷ trọng 83,48% (xem hình 2.4) % % % Hình 2.4: Cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa nông sản trang trại trồng trọt tỉnh Gia Lai năm 2010 Qua cấu giá trị SLHH nông sản trang trại trồng trọt tỉnh Gia Lai năm 2010 thể hình 2.4 ta thấy trang trại trồng lâu năm chiếm tỷ trọng lớn so với tổng giá trị SLHHNS trang trại Do đó, chiến lược phát triển trang trại trồng trọt cần lưu ý đến đặc điểm cấu để đề sách phù hợp Footer Page 17 of 126 16 Header Page 18 of 126 Bảng 2.13: Đóng góp KTTT kinh tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006 – 2011 ĐVT : tỷ đồng Tổng giá trị HH (giá thực tế) Năm Ngành nông, Trang trại lâm, thủy sản %trang trại/ toàn ngành 2006 3.584,548 203,155 5,668 2007 4.421,334 398,052 9,003 2008 6.165,926 586,006 9,503 2009 6.879,200 634,399 9,222 2010 8.643,946 833,406 9,641 2011 12.544,284 637,814 5,084 (Nguồn:Cục Thống kê tỉnh Gia Lai) d Đóng góp KTTT phát triển KT-XH tỉnh Gia Lai + KTTT có đóng góp lớn vào giá trị kim ngạch xuất địa phương Trong năm qua, GTSLHH nông nghiệp ngày tăng góp phần làm tăng kim ngạch xuất địa phương, có đóng góp lớn KTTT trồng trọt Gia Lai góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có sản lượng xuất cà phê hàng đầu giới Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 Bảng 2.14: Sản lượng xuất sản phẩm chủ yếu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2007 – 2011 Loại sản Đơn vị phẩm tính 2007 2008 2009 2010 2011 Cà phê Tấn 23.566 19.724 23.299 46.228 81.425 Cao su Tấn 24.693 31.836 21.677 20.355 18.405 Tiêu Tấn 164 164 30 Sắn lát Tấn 21.169 35.434 105.193 56.609 Tổng Triệu giá trị USD 192 109 96.524 70.085 90.752 93.697 172.444 310.022 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai) + KTTT góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Trong năm qua, cấu theo ngành nghề kinh doanh trang trại Gia Lai chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với xu hướng phát triển chung nước Từ đó, làm chuyển dịch cấu lao động ngành nghề KTTT + Giải việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, KTTT địa bàn tỉnh phát triển số lượng lẫn quy mô, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần thực hoàn thành tiêu giải việc làm cho 20.000 lao động mà Đại hội tỉnh Đảng Gia Lai khóa XIII (2006-2010) đề 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT VÀ NGUYÊN NHÂN 2.3.1 Những hạn chế chủ yếu trình phát triển KTTT trồng trọt Một là: Sự phát triển KTTT trồng trọt địa bàn tỉnh Gia Lai mang tính tự phát, chưa có tính ổn định cao, không gắn với Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 quy hoạch tỉnh, tỷ trọng loại hình TT chưa cân đối Hai là: KTTT phát triển với tốc độ chậm, quy mô nhỏ chưa tương xứng vốn tiềm vốn có, tỉnh đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi để phát triển KTTT trồng trọt, song KTTT trồng trọt tỉnh Gia Lai phát triển với quy mô nhỏ số lượng, quy mô trang trại quy mô hệ thống KTTT Ba là: Việc khai thác nguồn lực hạn chế, hiệu KTTT trồng trọt chưa cao so với tiềm sẵn có Bốn là: Năng lực cạnh tranh trang trại yếu,sức cạnh tranh không cao dễ bị ảnh hưởng trước chế thị trường diễn ngày khốc liệt, giá thay đổi hàng ngày, điều kiện hội nhập Năm là: Chưa trọng nhiều đến bảo vệ quyền lợi người lao động, giải việc làm cho người dân lao động địa phương Sáu là: Phát triển KTTT làm nảy sinh vấn đề bất cập ảnh hưởng đến an ninh xã hội tượng phá rừng làm rẫy, lập trang trại, tranh chấp nguồn nước tưới; an ninh địa bàn… 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế Một là: Nội lực trang trại yếu Thực tế, hầu hết trang trại trạng thái thiếu vốn để đáp ứng nhu cầu SX, mua sắm máy móc thiết bị, chuyển đổi cấu vật nuôi, trồng hay dự trữ nông sản có biến động giá Hai là: Thu nhập trình độ dân trí phần lớn dân cư khu vực nông thôn địa bàn tỉnh thấp không đồng vùng, dân tộc, tập quán SX người dân địa phương lạc hậu, chậm thay đổi Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Ba là: Chất lượng sở hạ tầng chưa cao, hệ thống sở hạ tầng thiếu, yếu, chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển KTTT nói chung, KTTT trồng trọt nói riêng Bốn là: Công tác quy hoạch triển khai thiếu đồng bộ, sách khoa học, công nghệ phục vụ cho phát triển nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển trang trại Năm là: Các sách kinh tế Nhà nước quyền địa phương triển khai nhiều vướng mắc, chưa thực phát huy tác dụng, sách hỗ trợ trang trại tiêu thụ sản phẩm chưa đạt kết cao Sáu là: Thị trường dịch vụ nông nghiệp nhỏ chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế trang trại tỉnh Gia Lai Một là: Phát triển KTTT trồng trọt phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hai là: xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng địa phương Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt phải góp phần thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Ba là: Phát triển KTTT phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng sinh học, chống hạn hán Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Bốn là: Đa dạng hóa loại hình trang trại, kết hợp trang trại quy mô lớn, vừa nhỏ 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại trồng trọt giai đoạn 2011 – 2015 - Tận dụng, khai thác vùng đất hoang đưa vào kinh doanh nông nghiệp với sách ưu đãi đầu tư - Khai thác lợi tiểu vùng Đông Trường sơn, Tây Trường sơn, xây dựng mô hình sản xuất tập trung gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm Trong giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển theo hướng tập trung theo vùng chuyên canh lớn với tỷ suất hàng hóa cao,phục vụ tối đa cho nhu xuất Đặc biệt phát triển trang trại trồng trọt loại mũi nhọn có giá trị xuất cao tiêu, cao su, cà phê Bảng 3.2 : Phát triển diện tích số trồng chủ yếu Chỉ tiêu 2010 KH 2015 KH 2020 Cây lâu năm (ha) - Cây cao su 1.01.449 125.000 130.000 - Cây cà phê 76.584 76.400 76.400 -Cây điều 20.000 27.000 27.000 - Cây tiêu 5.430 6.000 7.000 - Cây chè 1.154 1.200 1.500 130.000 135.400 145.000 24.000 28.000 32.000 Bắp 60.000 60.000 60.000 Mì (Sắn) 40.000 45.000 45.000 Cây hàng năm (ha) Cây lương thực có hạt Trong đó, lúa nước vụ (Nguồn:UBND tỉnh Gia Lai) Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.1.3 Phương hướng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 - Phát triển mạnh loại hình trang trại trồng trọt, dựa sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch sản xuất nông nghiệp - Phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung, chuyên môn hóa phát triển vùng chuyên canh công nghiệp ngắn ngày, dài ngày theo quy hoạch gắn liền sản xuất với chế biến thị trường tiêu thụ sản phẩm - Chú trọng phát triển trang trại gia đình Đây loại hình thích hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp nói chung phù hợp với đặc điểm tỉnh nói riêng, cần khuyến khích để trang trại gia đình đời phát triển 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2.1 Xây dựng thực tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế trang trại trồng trọt Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt cần gắn quy hoạch phát triển kinh tế trang trại với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện gắn liền với quy hoạch vùng phát triển kinh tế trang trại cho phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu vùng, phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, tạo liên kết doanh nghiệp chế biến trang trại cách chặt chẽ 3.2.2 Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế trang trại trồng trọt Cần hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giao thông vùng, giao thông nông thôn 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống sách tăng cường nguồn lực khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trồng trọt Để khuyến khích phát triển KTTT trồng trọt cần phải hoàn thiện Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Chính sách đất đai, sách thị trường, sách tài chính, sách khoa học công nghệ sách nhân lực 3.2.4 Nâng cao kết quả, hiệu SXKD KTTT trồng trọt a Nâng cao lực cạnh tranh cho nông sản hệ thống trang trại - Các trang trại mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất nhằm phát huy mạnh mình, tạo sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo phát triển bền vững cho trang trại - Chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản:Việc xây dựng đăng ký thương hiệu hàng hóa nông sản vấn đề quan trọng thương mại nông sản điều kiện gia nhập WTO b Tổ chức tốt tiêu thụ nông sản trang trại trồng trọt - Mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời trọng phát triển thị trường nội địa - Khuyến khích phát triển đại lý thu mua, doanh nghiệp KD nông sản Khuyến khích tiêu thụ nông sản qua hợp đồng kinh tế 3.2.5 Nâng cao tính chủ động SXKD chủ trang trại a Tăng cường mối liên kết để phát triển bền vững Các chủ trang trại liên kêt với để nâng cao hiệu sản xuất, việc liên kết thực nhiều hình thức như: - Liên kết trang trại với trang trại - hình thành mô hình hợp tác xã sản xuất tiêu thụ nông sản - Các trang trại liên kết để thành lập Công ty cổ phần chế biến nông sản - Liên kết trang trại với hộ gia đình, lên kết trang trại với doanh nghiệp, sở cung ứng nguyên liệu,… b Tham gia bảo hiểm, giảm thiệt hại thiên tai Việc tham gia bảo hiểm giúp chủ trang trại giảm thiểu rủi ro cố cố bất ngờ xảy ra, đảm bảo tính ổn định sản xuất Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Những năm qua, nhìn chung kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn tỉnh Gia Lai mang lại kết đáng khích lệ công xóa đói, giảm nghèo cho người nông dân nói chung, chủ trang trại nói riêng, bước đầu có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn việc khai thác tiềm nguồn lực tỉnh, góp phần giải việc làm cho số lượng lớn lao động nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân, phận hộ nông dân giàu lên từ kinh tế trang trại Kinh tế trang trại trồng trọt phát triển góp phần tích cực trình chuyển dịch cấu trồng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo vùng sản xuất tập trung, cung cấp nguồn nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến, đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ ngành nghề dịch vụ vào nông thôn, làm thay đổi bước mặt nông thôn, cải tạo môi trường, thay đổi khí hậu vùng sinh thái Đề tài hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận phát triển kinh tế trang trại trồng trọt, bao gồm: Khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại trồng trọt Một số kiến nghị Kiến nghị Nhà nước - Có sách cho vay vốn chủ trang trại thông thoáng đơn giản hơn, nâng cao hạn mức vay gia hạn thời gian vay, tạo điều kiện thuận lợi để chủ trang trại tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho sản xuất - Sớm có chủ trương đạo địa phương tiến hành nhanh việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận kinh tế trang trại Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Có sách khuyến khích hôợp lý trang trại khai thác sử dụng hợp lý quỹ đất có, bảo vệ môi trường, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đất - Các cấp, ngành tỉnh cần khuyến khích tập trung đất đai người có khả năng, có nguyện vọng nhận đất vùng đất trống, đồi núi trọc, vùng đất hoang hóa, hình thành trang trại để tận dụng đất, tránh lãng phí đất Tuy nhiên, việc tập trung ruộng đất phải tiến hành có kế hoạch, thận trọng có can thiệp, giám sát quyền địa phương, không để tình trạng có phận nhỏ nông dân nghèo mà đất, sinh thất nghiệp, bần hóa Kiến nghị chủ trang trại - Chủ trang trại chủ động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn hợp lý, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất thay đổi giống phù hợp, suất cao, có khả chịu hạn, chống sâu bệnh, khâu thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm hợp lý để sản phẩm có chất lượng cao - Chủ trang trại cần biết xây dựng phương hướng, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, hình thành mô hình trang trại phù hợp với tiểu vùng sinh thái, tăng cường thâm canh hợp lý để đạt hiệu cao sản xuất - Khai thác sử dụng tốt nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo cho trang trại phát triển bền vững, thân thiện với môi trường Footer Page 26 of 126 ... địa bàn tỉnh Gia Lai, thành công hạn chế phát triển kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Trên sở đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trồng trọt địa bàn, góp phần phát triển. .. 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2.1 Xây dựng thực tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế trang trại trồng trọt Phát triển kinh tế trang. .. xuất kinh doanh CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế trang trại tỉnh Gia Lai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay