Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn Quy Nhơn

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC SƠN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN QUY NHƠN Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Hữu Hòa Phản biện 1: PGS TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Trọng Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau hai thập kỷ tiến hành công đổi với chuyển biến to lớn kinh tế, kinh tế hộ gia đình (kinh tế hộ) bước phát triển ngày khẳng định vai trò, vị trí kinh tế nhiều thành phần quản lý Nhà nước Tính đến cuối năm 2011 nước có 4.236.352 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp; giải việc làm cho 8.071.686 lao động Vai trò kinh tế hộ giải việc làm, tăng thu nhập, tăng thu cho ngân sách mạng lưới rộng lớn phát triển tận vùng xâu, vùng xa mà lĩnh vực kinh doanh khác không đáp ứng Nhờ đó, kinh tế hộ kênh lưu thông hàng hóa tới vùng sâu vùng xa giúp cân đối thương mại, phát triển kinh tế địa phương Mặc dù vậy, nhiều năm qua khu vực kinh tế hộ có quy mô kinh doanh nhỏ, công nghệ thiếu đại, chất lượng sản phẩm chưa có sức cạnh tranh cao lại đối mặt trước nhiều thách thức khó khăn vốn, lao động, mặt bằng… đặc biệt giai đoạn kinh tế giới, khu vực nước có nhiều biến động, sức mua giảm làm cho số hộ kinh doanh có nguy phá sản Nhà nước có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa, chưa có sách riêng để hỗ trợ riêng cho kinh tế hộ Vấn đề đặt cần nghiên cứu cách hệ thống, bao quát thực trạng kinh tế hộ từ đưa giải pháp phát triển tốt thành phần kinh tế thời gian đến Footer Page of 126 Header Page of 126 Quy Nhơn có 17.813 hộ kinh doanh, giải việc làm cho 27.249 lao động, đóng góp GDP khoảng 954.124 nghìn đồng, nộp ngân sách khoảng 36 tỷ đồng Tuy nhiên, trình phát triển, kinh tế hộ gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ Với mong muốn góp phần đưa giải pháp phát triển kinh tế hộ tốt xin chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn Quy Nhơn” Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý kinh tế hộ sở đánh giá kết đạt được, nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất giải pháp phát triển kinh tế hộ tốt thời gian đến Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đặc điểm, vai trò, vị trí công cụ sách sử dụng việc hỗ trợ kiểm soát trình phát triển kinh tế hộ điều kiện công nghiệp hóa đất nước - Làm rõ thực trạng, thành công, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế kinh tế hộ địa bàn Quy Nhơn thời gian qua - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển tăng cường vai trò quản lý nhà nước khu vực kinh tế hộ thành phố Quy Nhơn đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Do lĩnh vực kinh tế hộ tương đối rộng nên tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến kinh tế hộ (hộ kinh doanh cá thể) không bao gồm hộ trực tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 tham gia sản xuất nông nghiệp Đề tài nghiên cứu hộ kinh doanh ký chưa đăng ký kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: * Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hộ kinh doanh phi nông nghiệp có trụ sở Quy Nhơn, không phân biệt có hay hộ thường trú * Thời gian nghiên cứu: Số liệu thu thập năm gần (từ 2007-2011) dự kiến áp dụng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Làm rõ thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn Quy Nhơn, nhằm đưa giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế hộ cho phù hợp với điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa phát triển kinh tế thị trường - Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn Quy Nhơn tốt thời gian đến Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn tóm tắt trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển kinh tế hộ Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Tổng quan tài liệu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KINH TẾ HỘ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA 1.1.1 Khái niệm kinh tế hộ Trong lịch sử kinh tế Việt Nam, có nhiều khái niệm kinh tế hộ Tuy nhiên, khái niệm xem “hộ” sở kinh tế có tư liệu sản xuất thuộc sở hữu gia đình, sử dụng chủ yếu sức lao động gia đình để sản xuất thường nằm hệ thống kinh tế lớn hơn, chủ yếu đặc trưng tham gia cục vào thị trường có xu hướng hoạt động với mức độ hoàn hảo không cao Về mặt pháp lý, kinh tế hộ thể hình thức hộ cá thể (hay hộ kinh doanh cá thể) Cơ sở pháp lý loại hình hộ cá thể thiết lập thức Nghị định 27-HĐBT Hội đồng Bộ trưởng ngày 09/3/1998 Tên gọi “Hộ kinh doanh cá thể” ghi nhận Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/12/2000 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 Hiện nay, theo Nghị định số 36/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 Chính phủ, hộ kinh doanh định nghĩa sau: Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm kinh tế hộ - Kinh tế hộ tư cách pháp nhân: Footer Page of 126 Header Page of 126 Theo Điều 84 Bộ luật dân quy định tổ chức có tư cách pháp nhân phải đủ 04 điều kiện: (1) Thành lập hợp pháp; (2) Có cấu tổ chức chặt chẽ; (3) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác chịu trách nhiệm tài sản (4) nhân danh tham gia vào quan hệ pháp luật cách độc lập Do kinh tế hộ không đủ điều kiện tổ chức tài sản nên pháp nhân - Kinh tế hộ hình thức kinh doanh có quy mô nhỏ: Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP kinh tế hộ sử dụng tối đa không vượt 10 lao động kinh doanh địa điểm xét quy định pháp luật hộ kinh doanh thường có quy mô nhỏ - Chủ hộ chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ: Do không phân biệt tài sản hộ kinh doanh với chủ hộ nên lợi nhuận làm hộ chủ hộ Do đó, chủ hộ phải chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ hộ toàn tài sản - Tính bền vững kinh tế hộ không cao: Do đặc thù hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, thiếu vốn, ngành nghề kinh doanh thường không ổn định nên trình kinh doanh dễ bị chấm dứt hoạt động tính bền vững kinh tế hộ không cao - Trong kinh tế hộ, không phân biệt lao động chủ hộ với người lao động làm thuê: Trong kinh tế hộ, chủ hộ vừa quản lý vừa kiêm công việc người lao động Do đó, khó phân biệt lao động lao động chủ hộ lao động làm thuê Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.3 Vai trò kinh tế hộ - Đóng góp GDP cho kinh tế địa phương Kinh tế hộ gia đình có đóng góp định vào tổng sản phẩm (GDP) cho kinh tế thành phố Mức đóng góp trung bình giai đoạn 2007-2011 6,7%, riêng năm 2011 7,7% tương ứng với số tiền 335.986 triệu đồng - Đóng góp vào tổng thu NSNN địa phương Năm 2011 kinh tế hộ đóng góp khoảng 36 tỷ đồng/tổng số thu thành phố 584 tỷ đồng tăng gấp đôi số thu năm 2007, số thu bình quân giai đoạn 2007-2011 27,2 tỷ đồng - Kích thích, thúc đẩy thị trường phát triển Đối với thị trường đầu vào, kinh tế hộ tham gia thị trường thông qua việc cung ứng nguyên vật liệu khai thác thu mua lại người dân Đối với thị trường bán ra, kinh tế hộ tham gia phân phối hàng hóa đến trực tiếp người tiêu dùng vùng xa, vùng sâu - Góp phần giải việc làm cho người lao động Năm 2011 lao động khu vực nước 8.701.686 người Bình Định 144.793 người Hiện nay, việc làm công ty giảm sút lĩnh vực kinh tế hộ giúp tạo thêm việc làm cho người lao động - Nâng cao thu nhập cho người lao động Hiện nước có khoảng 8.071.686 lao động cá thể, kinh tế hộ tạo việc làm giúp nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân - Tiền đề phát triển thành công ty, doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 Kinh tế hộ có ý nghĩa việc tạo tiền đề, sở ban đầu để phát triển lên công ty, doanh nghiệp 1.1.4 Khái niệm phát triển kinh tế hộ Phát triển kinh tế hộ tăng trưởng mặt lượng lẫn mặt chất hộ kinh doanh Về mặt lượng, phát triển kinh tế hộ thông qua gia tăng số hộ; gia tăng quy mô từ làm gia tăng kết đầu Về mặt chất, phát triển kinh tế hộ thể gia tăng hiệu kinh doanh hộ kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm; gia tăng tích lũy; gia tăng đóng góp cho xã hội 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 1.2.1 Phát triển mặt số lượng Phát triển số lượng hộ kinh doanh gia tăng số lượng hộ, số lượng hộ kinh doanh gia tăng hàng năm chứng tỏ hộ kinh doanh ngày phát triển Để phát triển nhanh số lượng hộ kinh doanh Nhà nước cần có sách thúc đẩy hộ gia đình, đơn vị kinh tế tập thể doanh nghiệp kinh doanh không hiệu chuyển sang kinh tế hộ 1.2.2 Phát triển mặt chất lượng Phát triển kinh tế hộ mặt chất lượng việc gia tăng chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh lĩnh vực kinh tế hộ theo số tiêu chí đánh giá định Phát triển chất lượng hộ kinh doanh thường thấy việc cải thiện trình độ quản lý, trình độ công nghệ, tỷ lệ tài sản/lao động nâng lên, chất lượng sản phẩm… 1.2.3 Phát triển mặt quy mô Mở rộng quy mô hộ kinh doanh trình tăng lực Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh, tiêu chí phản ánh tổng hợp kết hợp cách có hiệu yếu tố nguồn lực tổ chức, kỹ thuật, nhân sự, sở vật chất tài hộ kinh doanh 1.2.4 Phát triển mặt cấu Cơ cấu kinh tế xã hội toàn quan hệ sản xuất phù hợp với trình phát triển định lực lượng sản xuất vật chất thể hai khía cạnh chất lượng số lượng Muốn phát triển cấu kinh tế nên tập trung việc đẩy mạnh tỷ trọng công nghiệp dịch vụ GDP; hình thành vùng kinh tế dựa lợi địa phương; chuyển dịch cấu kinh tế … 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.3.1 Chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế hộ Đảng, Nhà nước có chủ trương, sách quán khuyến khích kinh tế hộ phát triển, điều Đảng ta tiếp tục khẳng định lại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Đây tảng để kinh tế hộ phát triển 1.3.2 Tiềm năng, lợi địa phương Quy Nhơn có nhiều sản phẩm truyền thống đặc trưng nằm rãi rác Việc vận dụng tiềm năng, lợi vốn có địa phương vào phát triển sản phẩm kinh tế hộ cần thiết 1.3.3 Năng lực, khát vọng làm giàu người dân Năng lực khát vọng làm giàu người dân ảnh hưởng Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Quy Nhơn nằm phía đông nam tỉnh Bình Định, diện tích 285,529 km², gồm 21 phường-xã, đường Bắc-Nam chạy qua, có cảng biển Quy Nhơn Thị Nại, ga Quy Nhơn nằm trung tâm thành phố 2.1.2 Điều kiện kinh tế Cơ cấu ngành kinh tế có chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ lệ ngành nông, lâm, ngư nghiệp GDP tốc độ tăng trưởng GDP thành phố bình quân thời kỳ 2007-2011 12,904%/năm 2.1.3 Điều kiện xã hội - Điều kiện dân số, lao động, việc làm, thu nhập: Quy Nhơn có tổng dân số 282.575 người, mật độ dân số khoảng 989,66 người/km2, số người độ tuổi lao động 177.010 người Về lao động, việc làm thu nhập: Lao động cá thể liên tục tăng nhiên chủ yếu lao động phổ thông chưa qua đào tạo Đời sống dân cư có cải thiện phận khó khăn - Điều kiện sở hạ tầng: Hệ thống giao thông đồng có đầy đủ loại hình vận tải hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Điều kiện văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế: Chất lượng giáo dục có tiến Y tế có phát triển, số lượng sở khám chữa bệnh trình độ đội ngũ ngành y nâng cao - Môi trường kinh doanh: Được cải thiện hệ thống sách thiếu đồng bộ, chưa có sách hỗ trợ riêng cho hộ kinh doanh 2.1.4 Một số thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn - Một số thuận lợi: Quy Nhơn có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh; y tế giáo dục đảm bảo, có tiềm riêng để phát triển kinh tế hộ - Một số khó khăn: Do pháp luật khống chế số lao động địa điểm kinh doanh nên nhiều hạn chế phát triển kinh tế hộ, thiếu mặt bằng, vốn, công nghệ … 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN THỜI KỲ 2007-2011 2.2.1 Thực trạng phát triển số lượng Số hộ kinh doanh liên tục tăng, tính đến cuối năm 2011 Quy Nhơn có 17.813 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, tăng bình quân năm 603 hộ 2.2.2 Thực trạng phát triển chất lượng - Nguồn nhân lực kinh tế hộ: Trình độ chuyên môn chủ hộ người lao động thấp, lao động chủ yếu chưa qua đào tạo Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 - Hoạt động liên kết: Hoạt động liên kết yếu Một số hiệp hội ngành hàng thành lập hoạt động cầm chừng, hiệu 2.2.3 Thực trạng phát triển quy mô - Thực trạng nguồn vốn: Chính sách khuyến khích hỗ trợ vốn thành phố chưa rõ ràng, chủ yếu sử dụng vốn tự có, thiếu vốn, khó tiếp cận nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng - Thực trạng trang thiết bị sản xuất: Máy móc thiết bị lạc hậu, trình độ sử dụng công nghệ 2.2.4 Thực trạng phát triển cấu - Thực trạng phát triển theo cấu ngành: Cơ cấu ngành nghề có phát triển, có dịch chuyển dần cấu ngành thương mại, dịch vụ nông, lâm, ngư nghiệp không ổn định - Thực trạng phát triển theo cấu lĩnh vực: Cơ cấu theo lĩnh vực phát triển Các ngành nghề dịch vụ mang tính xa xỉ giảm dần thay vào tăng dần ngành nghề phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu 2.2.5 Phân tích ảnh hưởng tác động sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian qua - Những mặt đạt được: Thời gian qua nhờ chủ trương đắn Đảng Nhà nước tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, góp phần giải việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp GDP số thu cho NSNN Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 - Những mặt hạn chế cần khắc phục: Cơ chế hỗ trợ vốn, mặt bằng, thị trường, đào tạo chưa rõ ràng đặc biệt chưa trọng hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống có chiều hướng gốc 2.3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những thành công Các hộ kinh doanh thời gian qua có bước phát triển tốt sách đắn Đảng Nhà nước, tận dụng phần lợi địa phương, tâm đầu tư sở hạ tầng đồng 2.3.2 Những tồn hạn chế Số lượng kinh tế hộ tăng tự phát, quy mô nhỏ, thiếu quy hoạch, công nghệ lạc hậu, thiếu vốn mặt bằng, chất lượng nguồn nhân lực thấp … nên chất lượng sản phẩm 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế * Nguyên nhân khách quan: Môi trường kinh doanh chưa thật bình đẳng kinh tế hộ so với doanh nghiệp, kinh tế địa phương chưa phát triển * Nguyên nhân chủ quan: Tiềm lực vốn kinh doanh hạn chế, công nghệ lạc hậu, sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ chưa quan tâm, trình độ chuyên môn chủ hộ công nhân thấp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG Quy Nhơn có nhiều tiềm phát triển kinh tế hộ thời gian qua phát triển chưa tương xứng với tiềm vốn có Điều nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân hoạt động kinh tế hộ chưa mang lại hiệu kinh tế cao Hiện nay, kinh tế hộ Quy Nhơn gặp khó khăn, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, kinh tế hộ cần chủ động thực nhiều giải pháp thiết thực Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo biến động môi trường phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 - Dự báo nhân tố làm biến động tăng: Dự báo từ đến năm 2020 số hộ kinh doanh tiếp tục tăng khủng hoảng kinh tế doanh nghiệp phải tạm ngừng nghỉ giải thể chuyển sang kinh doanh hộ; công nghiệp hóa dẫn đến diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, số phận chuyển nghề kinh doanh - Dự báo nhân tố làm biến động giảm: Do số hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Việc phát triển hệ thống siêu thị làm giảm đáng kể đến phát triển kinh tế hộ 3.1.2 Đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước phát triển Kinh tế hộ - Đường lối, chủ trương Đảng: Đại hội Đảng toàn quốc XI tiếp tục khẳng định: “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, trang trại, hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt nông nghiệp khu vực nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.” Cùng với chủ trương khuyến khích Đảng Nhà nước thể chế thành luật, thời gian đến kinh tế hộ tiếp tục phát triển Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Các sách, pháp luật Nhà nước: Nhà nước công nhận, bảo vệ quyền sở hữu, thu nhập hợp pháp kinh tế cá thể, thành phần kinh tế liên kết, liên doanh bình đẳng với thành phần kinh tế khác Mặc dù sách chưa đáp ứng hết khó khăn phần giúp cho hộ kinh doanh phát triển 3.1.3 Quan điểm, phương hướng mục tiêu phát triển Kinh tế hộ địa bàn Quy Nhơn tương lai - Quan điểm phát triển: Thứ nhất: Khẳng định kinh tế hộ cá thể phi nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế thành phố Thứ hai: Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để kích thích phát triển cho kinh tế hộ Thứ ba: Môi trường kinh doanh phải mang tính hội nhập Thứ tư: Phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp liên kết kinh tế hộ ngành với Thứ năm: Nên xây dựng khu, cụm công nghiệp tập trung khu vực vùng ven thành phố cho kinh tế hộ có nhu cầu mặt Thứ sáu: Có sách đầu tư phát triển làng nghề truyền thống, tận dụng mạnh địa phương - Phương hướng phát triển: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cải cách thủ tục hành chính, sách tài chính; ban hành sách khuyến khích khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng; xúc tiến phổ biến thông Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 tin, kỹ thuật-công nghệ; khuyến khích kinh tế hộ tham gia liên kết; thực trợ giúp số ngành hàng có lợi - Mục tiêu phát triển: Nhằm giải vướng mắc chế sách cản trở phát triển kinh tế hộ thành phố; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để kinh tế hộ thành phố phát huy tối đa nội lực 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển số lượng - Nhóm giải pháp vĩ mô: Cải thiện môi trường đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; trì đối thoại; thực kết nối Phòng kinh doanh với Chi cục Thuế Chi cục Thống kê để tạo điều kiện trao đổi thông tin - Nhóm giải pháp vi mô: Kích thích ngày nhiều hộ gia đình sản xuất mang tính chất tự cấp, tự túc bán tự túc, tự cấp sang hộ kinh doanh; thúc đẩy thành phần kinh tế tập thể, doanh nghiệp kinh doanh hiệu sang lĩnh vực kinh tế hộ 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển Tận dụng triệt để lợi địa phương Ủy ban nhân dân thành phố cần có chiến lược dài hạn, bám sát kinh tế hộ, lắng nghe vướng mắc có giải pháp hỗ trợ kịp thời 3.2.3 Giải pháp tăng cường phát triển quy mô - Hỗ trợ mặt tài chính: Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Thiết lập ngân hàng có đầu tư tỉnh, thành phố để phục vụ riêng cho kinh tế hộ; thành lập quỹ hỗ trợ bảo lãnh tín dụng - Giải pháp mở rộng thị trường: Khuyến khích việc phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm; theo dõi phản ứng khách hàng sản phẩm để có giải pháp kịp thời 3.2.4 Giải pháp phát triển cấu Ủy ban nhân dân thành phố cần đạo phận liên quan quy hoạch phát triển kinh tế hộ theo hướng hạn chế ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế, khuyến khích ngành nghề, lĩnh vực có lợi Các hộ kinh doanh cần chủ động đầu tư ngành nghề sinh lợi cao phải phù hợp với định hướng phát triển thành phố 3.2.5 Các giải pháp bổ sung - Hỗ trợ thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin Thiếu thông tin rào cản lớn cho việc phát triển nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực kinh tế hộ Kinh tế hộ chưa có hệ thống thông tin riêng thị trường, sản phẩm thích hợp để đưa thị trường tỉnh, đối thủ cạnh tranh, nhwuxng rủi ro lĩnh vực kinh doanh, mà chủ yếu dựa kênh thông tin khác Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cần tập trung thiết lập hệ thống thu thập xử lý thông tin chế, sách, chế độ, thông tin thị trường giá cả, công nghệ kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế hộ phi nông nghiệp Cần phải có chế đào tạo hỗ trợ sử dụng thư điện tử cho Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 kinh tế hộ để cắt giảm giá thành thay sử dụng hình thức giao dịch điện thoại, fax Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức buổi thảo luận vai trò thương mại điện tử, tổ chức lớp tập huấn kiến thức tin học, cách thức sử dụng khai thác mạng internet, vai trò trang website cách thức kinh doanh internet - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hiện nguồn lao động kinh tế hộ có trình độ tay nghề thấp, lao động phổ thông chưa qua đào tạo chủ yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm hiệu kinh doanh kinh tế hộ Do đó, để thực việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thành phố lĩnh vực kinh tế hộ cần phải hướng vào vấn đề sau đây: + Cải cách mạnh mẽ hệ thống đào tạo nhằm nâng cao tỷ lệ công nhân qua đào tạo nghề tổ chức xúc tiến việc làm + Cần có chế sách giải pháp cụ thể để nâng cao lực tiếp nhận ứng dụng tiến kỹ thuật công nghệ cho chủ hộ kinh doanh người lao động qua chương trình học tập, huấn luyện thiết thực - chỗ, thăm quan mô hình, qua chương trình phổ biến kiến thức khoa học công nghệ phương tiện thông tin đại chúng + Tăng cường hỗ trợ hoạt động đào tạo bồi dưỡng, thực dịch vụ tư vấn khuyến công, dịch vụ tiếp cận thị trường nhằm nâng cao nhận thức, trình độ lực, kỹ năng, tay nghề, tri thức khoa học cho chủ hộ kinh doanh người lao động + Nâng cao trình độ cho chủ hộ kinh doanh, có chế thu Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 hút người lao động có trình độ, tay nghề cao tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt mặt hàng có sức cạnh tranh cao Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức thi thợ giỏi, thi nâng bậc nhằm động viên khích lệ nâng cao kỹ thuật sử dụng thiết bị hộ kinh doanh + Cần có biện pháp thúc đẩy tích cực học tập văn hóa chuyên môn công nhân để nâng cao trình độ kỹ nghề nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Quá trình đại hóa máy móc thiết bị giúp cho lĩnh vực kinh tế hộ tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ Trên sở nâng cao lực cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Hoàn thiện liên kết kinh tế hộ Trong xu hội nhập nay, Nhà nước không can thiệp vào hoạt động kinh doanh vai trò Hiệp hội ngành hàng ngày quan trọng cần thiết việc định hướng sản xuất kinh doanh, phối hợp có hiệu sở sản xuất kinh doanh thị trường nước nước Hiện nay, lĩnh vực kinh tế hộ cá thể phi nông nghiệp thành phố Quy Nhơn có Hiệp hội ngành hàng Hiệp hội chế biến gỗ, Hiệp hội ngành chế biến thủy hải sản, Hiệp hội ngành giấy bao bì, Hiệp hội ngành khai thác chế biến đá Để nâng cao vai trò hiệp hội để tăng cao sức cạnh tranh thị trường nước giới, hiệp hội cần phải tập trung thực số giải pháp sau: Hiệp hội cần có chế quản lý chuyên nghiệp với quy định hội viên, tổ chức máy, tài Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 quỹ hiệp hội, chức quản lý, đàm phán, kiểm tra giám sát hội viên; tăng cường phối hợp với quan quản lý nhà nước trung ương địa phương việc cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên sản xuất kinh doanh, kỹ quản lý, khoa học công nghệ, thị hiếu, giá thị trường nước nước Phối hợp hành động hội viên xúc tiến thương mại tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức hội chợ, hội thảo, triển lãm quốc tế, thăm dò, khảo sát thị trường lớn; liên kết, bảo vệ lẫn nhau, chống hành vi độc quyền, tranh chấp thị trường, đầu gây tổn hại đến lợi ích chung Đồng thời giúp đỡ vấn đề vốn, đào tạo, môi giới, tư vấn kỹ quản lý doanh nghiệp áp dụng công nghệ Tập trung xây dựng phát triển thương hiệu Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm; tham gia với quan Nhà nước việc thẩm định chủ trương sách, văn pháp quy có liên quan đến sức cạnh tranh ngành hàng mà hội viên đối tượng thi hành Trên sở đưa kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất kinh doanh sở lợi ích chung; tăng cường công tác thông tin dự báo thị trường Cần tập trung vào thông tin dự báo chiến lược tình hình thị trường giá mặt hàng thị trường nước giới để kinh tế hộ có giải pháp chiến lược cho phù hợp 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 3.3.1 Kiến nghị quyền tỉnh Bình Định - Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 - Sớm quy hoạch mặt kinh doanh; - Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường; - Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; - Hỗ trợ kiến thức thông tin truyền thông 3.3.2 Kiến nghị quan, tổ chức có liên quan - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh nên có sách phát triển kinh tế hộ gia đình theo giai đoạn cho phù hợp với mạnh thành phố - Các Ngân hàng, tổ chức tín dụng nên có chế sách cho vay riêng cho hộ kinh doanh - Sở Tài nguyên Môi trường rà soát lại quỹ đất đề xuất quy hoạch mặt kinh doanh cho kinh tế hộ - Đối với Cục Thuế cần triển khai thực tốt chế độ-chính sách thuế KẾT LUẬN CHƯƠNG Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn phát triển kinh tế hộ Quy Nhơn cấp thiết Trên sở lý luận sẵn có qua thực tiễn phát triển kinh tế hộ năm qua, Chương luận văn đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế hộ cá thể thời gian đến Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Quy Nhơn thành phố giàu tiềm để phát triển kinh tế, phát triển thành phố thời gian qua chưa tương xứng với tiềm vốn có thành phố, có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân không phần quan trọng hiệu hoạt động kinh tế hộ thành phố chưa cao Vì khả vốn hạn chế, trình độ kỹ thuật công nghệ lạc hậu, lực cạnh tranh thấp, Hệ tác động đến tốc độ phát triển kinh tế hộ, ảnh hưởng đến số thu ngân sách, giải việc làm, mở rộng thị trường mức đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội thành phố Cho nên việc nghiên cứu đánh giá toàn diện hoạt động kinh tế hộ phi nông nghiệp địa bàn thành phố Quy Nhơn, nghiên cứu đề tài thực Chương Kết luận rút từ phân tích đánh giá kinh tế hộ phi nông nghiệp hoạt động địa bàn thành phố có lợi khó khăn định Giải khó khăn thành phần kinh tế hộ phi nông nghiệp, đặc biệt khó khăn thiếu vốn kinh doanh trình độ lao động người lao động tạo động lực cho loại hình phát triển lớn mạnh hơn, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế hộ kinh tế nói chung trình hội nhập kinh tế giới khu vực Vì vậy, để phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp mở rộng thị trường nước góp phần vào việc hòa nhập vào thị trường giới, kinh tế hộ phi nông nghiệp cần có nổ lực không Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 ngừng nâng cao suất, chất lượng, hiệu kinh doanh, đảm bảo uy tín, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, biết gắn kết lợi ích kinh tế hộ với lợi ích người tiêu dùng, lợi ích chung toàn xã hội Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cần mạnh dạng có bước đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, xúc tồn mặt sản xuất kinh doanh, vốn, nguồn nhân lực, thị trường, lực khoa học công nghệ / Footer Page 26 of 126 ... phần đưa giải pháp phát triển kinh tế hộ tốt xin chọn nghiên cứu đề tài Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn Quy Nhơn Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý kinh tế hộ sở đánh... bàn Quy Nhơn, nhằm đưa giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế hộ cho phù hợp với điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa phát triển kinh tế thị trường - Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn. .. kinh tế hộ thành phố phát huy tối đa nội lực 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn Quy Nhơn, Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn Quy Nhơn, Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn Quy Nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay