Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cấp nước Đà Nẵng

13 87 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Header Page of 126 MAI THỊ ÁNH TUYẾT Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Bích Thu GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 Phản biện 2: GS.TS Đỗ Kim Chung Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 08 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng- Năm 2012 - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 3 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Hiện nay, ñối với doanh nghiệp, nhân coi vấn ñề ñáng quan tâm hàng ñầu bên cạnh vấn ñề hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.Trong ñó, việc làm ñể thu hút lao ñộng giỏi giữ chân họ lâu dài ñiều không dễ dàng ñối với nhà quản trị nhân Chính vậy, công tác tạo ñộng lực nâng cao ñộng lực cho người lao ñộng ñang trở nên cấp bách thiếu ñối với hầu hết doanh nghiệp Công ty Cấp nước Đà Nẵng hiểu rõ nắm bắt nguồn lực quan trọng này, việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nhân viên ñã ñang ñược ban lãnh ñạo quan tâm Tuy nhiên công tác gặp thách thức nhiều hạn chế doanh nghiệp Là vấn ñề lý luận, thực tiễn liên quan ñến việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung, ñề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan ñến việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng + Về thời gian, giải pháp có liên quan ñược ñề xuất ñề tài có ý nghĩa cho thời gian trước mắt + Về không gian, ñề tài tập trung nghiên cứu, ñề xuất giải pháp ñể nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cấp nước Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Đặc biệt việc thoả mãn nhu cầu vật chất lẫn tinh thần - Phương pháp phân tích thực chứng, người lao ñộng Xuất phát từ lí nêu trên, em ñã tiến hành - Phương pháp phân tích chuẩn tắc, nghiên cứu ñề tài: “Giải pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nhân - Phương pháp ñiều tra, khảo sát, tổng hợp, viên Công ty Cấp nước Đà Nẵng” làm luận văn cao học - Phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa, - Các phương pháp khác Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn ñề lý luận liên quan ñến việc tạo ñộng lực thúc ñẩy nhân viên - Đánh giá thực trạng việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nhân viên Công ty Cấp nước Đà Nẵng thời gian vừa qua - Đề xuất số giải pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nhân Bố cục kết cấu ñề tài Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung ñề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Chương 2: Thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cấp nước Đà Nẵng viên Công ty thời gian tới Chương 3: Một số giải pháp ñể nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người Đối tượng, phạm vi nghiên cứu lao ñộng Công ty Cấp nước Đà Nẵng thời gian tới - Đối tượng nghiên cứu Footer Page of 126 5 Header Page of 126 Động lực thúc ñẩy thúc ñẩy, kích thích người lao ñộng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY làm việc cống hiến Động lực ñược hình thành nhu cầu lợi NGƯỜI LAO ĐỘNG ích Nhu cầu ñòi hỏi người muốn có ñiều kiện ñịnh ñể sống phát triển Lợi ích nhu cầu ñược thỏa mãn 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY VÀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THỨC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.2 Các học thuyết nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng 1.1.1 Một số khái niệm Lý thuyết "X" cổ ñiển lý thuyết "Y" ; Thuyết hai yếu tố a Khái niệm nguồn nhân lực Frederich Herzberg; Lý thuyết thúc ñẩy theo nhu cầu David Mc Nguồn nhân lực nguồn lực sống, nhân tố chủ Clelland; Lý thuyết thúc ñẩy ñộng theo kỳ vọng Victor yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, nguồn lực mang tính chiến lược nguồn lực vô tận Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao ñộng) Gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm ñáp ứng mục tiêu tổ chức, doanh nghiệp b Nhu cầu người lao ñộng Nhu cầu tất ñòi hỏi, mong ước xuất phát từ nguyên nhân khác (như mặt xã hội, mặt tâm sinh lý ) nhằm ñạt ñược mục ñích Hệ thống nhu cầu người phong phú ña dạng, thường xuyên tăng lên chất lượng số lượng c Động thúc ñẩy người lao ñộng Trong học, ñộng thiết bị dùng ñể biến ñổi dạng lượng ñó thành Còn kinh tế, ñộng có tác dụng chi phối, thúc ñẩy người ta suy nghĩ hành ñộng gắn liền với việc thỏa mãn nhu cầu người d Động lực thúc ñẩy người lao ñộng Footer Page of 126 H.Vroom; Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 1.1.3 Ý nghĩa việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng - Việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng làm việc có ý nghĩa quan trọng ñối với sống doanh nghiệp Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng làm việc tạo suất, chất lượng, hiệu tổ chức, ñơn vị phát huy tốt nguồn nhân lực trí tuệ, sáng tạo - Đối với người lao ñộng, ñộng lực làm việc thật vấn ñề quan trọng Người lao ñộng có ñộng lực làm việc cao cố gắng hoàn thành tốt công việc ñược giao 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Công tác tiền lương Tiền lương Tiền lương yếu tố hầu hết ñược người lao ñộng quan tâm ñề cập ñến công việc Tiền lương người lao ñộng hai bên thỏa thuận hợp ñồng ñược trả theo suất lao ñộng, chất lượng hiệu công việc Mức lương người lao ñộng không ñược nhiều người Lúc ñó, người thỏa mãn nhu cầu ñược tôn trọng Vì thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy ñịnh vậy, người lao ñộng ñều có tinh thần cầu tiến Header Page of 126 Theo Tổ chức lao ñộng quốc tế (ILO): Tiền lương trả Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng thăng tiến công thu nhập cách tính nào, mà biểu tức sử dụng công tác bổ nhiệm, thăng chức ñể tạo vị trí tiền ñược ấn ñịnh thỏa thuận người sử công tác cao hơn, nhằm ghi nhận trưởng thành công tác, dụng lao ñộng người lao ñộng, pháp luật, pháp quy thành tích ñóng góp, cống hiến cho ñơn vị, tạo vị thích hợp cho quốc gia, người sử dụng lao ñộng phải trả cho người lao ñộng theo lực, ñể kích thích tính hăng hái cho người lao ñộng, thúc ñẩy họ hợp ñồng ñược viết tay hay miệng, cho công việc ñã cống hiến nhiều thực hay phải thực hiện, cho dịch vụ ñã làm phải làm Đây vận dụng tích cực yếu tố thứ hai Herzberg Thăng tiến tiến bộ, tiến triển công việc, thể Nội dung công tác tiền lương Tiền lương người lao ñộng bao gồm khoản: Tiền lương bản, phụ cấp lương, tiền thưởng phúc lợi 1.2.2 Công tác thi ñua, khen thưởng - Thi ñua: Là hoạt ñộng có tổ chức với tham gia tự nguyện tập thể nhân ñem hết khả phấn ñấu ñạt ñược thành tích tốt mặt hoạt ñộng quan, tổ chức thăng chức tổ chức vị trí chức danh cao Thăng tiến, theo Maslow nhu cầu ñược tôn trọng thể Ngoài giá trị mặt phấn khích tinh thần, tạo dựng ñịa vị, quyền hạn, việc thăng tiến mang ñến lợi ích kinh tế ñược tăng lương, phụ cấp chức vụ… 1.2.4 Công tác ñào tạo - Khen thưởng: Là việc ghi nhận khuyến khích lợi ích Đào tạo tiến trình nỗ lực cung cấp cho nhân viên vật chất ñối với tập thể, cá nhân ñã có thành tích xuất sắc việc thông tin, kỹ thấu hiểu tổ chức công việc tổ chức thực nhiệm vụ ñã giao mục tiêu Đào tạo ñược thiết kế ñể giúp ñỡ, hỗ trợ nhân Công tác thi ñua, khen thưởng ñòn bẩy quan trọng ñể phát viên tiếp tục có ñóng góp tích cực cho tổ chức triển kinh tế, xã hội, xây dựng người Công tác thi ñua, khen Công tác ñào tạo ñóng vai trò quan trọng việc thúc ñẩy thưởng yếu tố quan trọng ñể thúc ñẩy sản xuất người lao ñộng, yếu tố tạo nên ñộng lao ñộng kinh doanh phát triển nâng cao ñời sống CBCNV tốt, vì: 1.2.3 Cơ hội thăng tiến Thăng tiến ñược hiểu ñạt ñược vị trí cao tập thể Người ñược thăng tiến có ñược thừa nhận, quý nể Footer Page of 126 - Thông qua ñào tạo giúp cho người lao ñộng làm tốt công việc, phát huy lực, giảm bớt giám sát, giảm tai nạn - Đào tạo giúp ñịnh hướng công việc cho người lao ñộng Header Page of 126 - Đào tạo giúp thỏa mãn nhu cầu phát triển cho người lao 10 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG ñộng 1.2.5 Cải thiện ñiều kiện làm việc Điều kiện làm việc yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến mức ñộ tiêu hao sức lực trí lực người lao ñộng trình tiến hành sản xuất Tình trạng vệ sinh môi trường nơi làm việc bao gồm yếu tố: ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt ñộ, bụi, ñộ ẩm, thành phần không khí Ngoài ra, ñiều kiện làm việc liên quan ñến sách an toàn lao ñộng, giúp hạn chế tai nạn lao ñộng Nếu làm tốt công tác tạo ñiều kiện thuận lợi cho người lao ñộng làm việc, bảo ñảm an toàn bảo vệ sức khoẻ cho người lao ñộng.Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng cải thiện ñiều kiện làm việc tức cần cải thiện ñiều kiện làm việc ñể nâng cao tính tích cực làm việc người lao ñộng 1.2.6 Tạo môi trường văn hóa doanh nghiệp 1.3.1 Môi trường bên doanh nghiệp - Luật pháp quy ñịnh phủ: Bộ luật Lao ñộng, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công ñoàn…Các sách Đảng Nhà nước như: sách bảo ñảm việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, sách ñào tạo, sách ñối với lao ñộng nữ… - Thực trạng kinh tế: Một kinh tế tăng trưởng, suy thoái hay có nhiều biến ñộng nhân tố tác ñộng tới sách tiền lương công tác thực quy ñịnh, chế ñộ ñối với người lao ñộng doanh nghiệp 1.3.2 Môi trường bên doanh nghiệp - Mục tiêu doanh nghiệp: Mục tiêu năm tới Văn hoá công ty môi trường ñược xác ñịnh ñịnh hướng cho nỗ lực nhân viên Do vậy, nhà quản trị sách, thủ tục, quy trình làm việc nguyên tắc bất thành văn cần phát triển mục tiêu rõ ràng cho phận, phân xưởng toàn khác có ảnh hưởng ñến tinh thần ñộng lực làm việc nhân viên tổ chức nhằm tạo ñộng lực ñể tất nhân viên ñều nỗ lực ñể Văn hóa doanh nghiệp cần thiết cho doanh nghiệp, làm cho tổ chức doanh nghiệp phát triển, thiếu nó, làm cho công ty lụi tàn Văn hóa nguồn lực nội sinh tạo nên phát triển ñạt ñược ñiều ñó - Chính sách doanh nghiệp: Việc thực thi sách thoả mãn nhu cầu, lợi ích cho người lao ñộng trở thành nhân tố quan trọng thúc ñẩy người lao ñộng làm việc ñột phá bền vững tổ chức, tổ chức ñó biết khai thác, - Khả tài doanh nghiệp: Hoạt ñộng tạo ñộng vận dụng yếu tố văn hóa vào hoạt ñộng Vì thế, tổ lực cho người lao ñộng doanh nghiệp chịu chi phối lớn chức ngày nhận thức ñược vai trò quan trọng xây dựng khả tài doanh nghiệp ñó văn hóa tổ chức phù hợp ñể nâng cao sức cạnh tranh tạo khả phát triển bên vững Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 CHƯƠNG bình quân 5.100.000.000 tương ñối cao so với mức lương bình THỰC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG quân lao ñộng ñịa bàn tỉnh b Tình hình tài Tổng tài sản Công ty tăng ñều ba năm qua, tốc ñộ 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY tăng năm 2010 so với 2009 0,99%, năm 2011 so với 2010 2.1.1 Tình hình tổ chức Công ty 0,67% Nguồn vốn chủ sở hữu: tăng liên tục năm qua Công ty Cấp nước Đà nẵng thức ñược thành lập vào ngày 23/3/1985 Là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng ñầu tư vốn nhằm phục vụ cho dự án, cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ngày phát triển Thành Phố Đà nẵng Công ty có nhiệm vụ ñảm bảo cung cấp nước c Cơ sở vật chất kỹ thuật ñạt tiêu chuẩn cho dân ñơn vị sản xuất kinh doanh dịch Công ty Cấp nước Đà Nẵng có trụ sở 28 Lê Đình Lý, vụ ñịa bàn TP Đà nẵng vùng kế cận; Xây dựng cấu quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng Diện tích sử dụng 1500m2 , ñịa khách hàng giá bán hợp lý cho ñối tượng xử dụng nước máy; ñiểm nằm mặt tiền, trung tâm thành phố thuận lợi cho công Mở rộng hệ thống chuyển dẫn nước, lắp ñặt ống nhánh ñồng hồ ty việc giao dịch ký hợp ñồng với khách hàng Ngoài trụ sở cho khách hàng; Lắp ñặt tuyến ống mới, bảo tồn tuyến ống chính, công ty có hệ thống chi nhánh, nhà máy, trạm, sản cũ, hệ thống thoát nước công cộng, nhà cửa Công ty ñược tổ xuất ñược bố trí ñịa ñiểm tương ñối thuận lợi cho hoạt ñộng chức theo mô hình quản lý trực tuyến – hỗ trợ xuyên suốt từ cấp Công kinh doanh ty xuống ñơn vị trực thuộc Phân công rõ chức năng, nhiệm vụ phận; phòng ban 2.1.2 Đặc ñiểm nguồn lực Công ty 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty Nhìn chung giai ñoạn từ 2009-2011, tổng doanh thu tăng a Nguồn nhân lực cao, Công ty hoạt ñộng có lãi lợi nhuận tăng Có tăng trưởng Năm 2011, tổng số lượng lao ñộng Công ty 658 người lợi nhuận ñồng ñều Công ty ñã có ñầu tư ñịnh Do tính chất công việc công ty, tỷ lệ lao ñộng nam chiếm khoảng vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: tuyển dụng lao ñộng có trình ñộ 70% chủ yếu tập trung ñơn vị trực thuộc chuyên sản xuất, lắp cao, ñầu tư máy móc thiết bị, ñồng thời ñầu tư mở rộng công nghệ ñặt xây dựng công trình công việc có ñộ phức tạp ñại, tăng cường quan hệ hợp tác làm ăn, việc áp dụng giá như: ñiện, khí, vận tải, kho bãi bể chứa Lao ñộng nữ nước ñã giảm bớt gánh nặng tài cho doanh nghiệp, thực công ty chiếm khoảng 30% thường lao ñộng gián tiếp tốt công tác phát triển khách hàng, tỷ lệ thất thoát giảm mạnh tập trung khối phòng ban chức Hiện với mức lương Footer Page of 126 13 14 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC chặt chẽ việc sử dụng, chi tiêu quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ; Tính toán THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY phân bổ hợp lý khoản trích theo lương cho ñối tượng liên quan Header Page of 126 2.2.1 Khảo sát yếu tố tạo ñộng lực Công ty thời gian Nhìn chung, công tác nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng công tác tiền lương Công ty thời gian qua có nhiều ưu qua Để nghiên cứu thực trạng công tác nâng cao ñộng lực thúc ñẩy ñiểm, hợp lý nên ñảm bảo ñời sống người lao ñộng Tuy nhiên, người lao ñộng Công ty Cấp nước Đà Nẵng, tác giả ñã tiến hành mặt ñạt ñược nêu số hạn chế: Tuy mức ñiều tra nghiên cứu ñối tượng lao ñộng Công ty thông qua thu nhập từ tiền lương người lao ñộng Công ty cao bảng câu hỏi Số lường mẫu ñiều tra ñược thực 150 người theo kết ñiều tra có 32% chưa hài lòng với mức thu nhập ñược chọn ngẫu nhiên nhóm ñại diện cho quản lý nhân 20% cho việc phân phối tiền lương chưa ñược công bằng; Các viên phòng ban khác tổ, ñội khác hình thức thưởng Công ty mang tính chất bình quân, 2.2.2 Công tác tiền lương Công ty a Chính sách tiền lương: Công ty ñưa nguyên tắc chưa hợp lý; Các hình thức phúc lợi ñầy ñủ chưa phong phú Bảng 2.11 Tổng hợp kết nhận xét tiền lương, thưởng phúc lợi yêu cầu trả lương rõ ràng; Sử dụng tổng quỹ lương hợp lý; Quy Công ty Trả lời ñịnh thời gian trả lương cho cấp lãnh ñạo nhân viên Công ty Câu hỏi vấn áp dụng cho phiếu thăm dò b Căn trả lương: Trả lương theo thời gian; Trả lương khoán; Trả lương theo chế ñộ trách nhiệm công việc c Sự rõ ràng, minh bạch: Cơ chế trả lương, cách thức trả lương Công ty ñược công khai cách rõ ràng, minh bạch d Cơ cấu tiền lương - Lương bản: Tại Công ty, lương trả cho người lao ñộng theo Nghị ñịnh 205/2004/NĐ-CP - Phụ cấp: Phụ cấp ñộc hại, nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc - Tiền thưởng: Thưởng cuối năm ñột xuất; Thưởng cho cá nhân ñơn vị bên Công ty - Phúc lợi: Các sách chế ñộ ñối với người lao ñộng ñược thực ñúng theo quy ñịnh luật lao ñộng; Quản lý Footer Page of 126 A Về tiền lương, thưởng phúc lợi Nhìn chung, anh chị có hài lòng với công việc không? Theo anh chị, việc phân phối tiền lương Công ty ñã công chưa? Anh chị có hài lòng với mức thu nhập không? Hệ thống lương ñược quy ñịnh rõ ràng, minh bạch? Theo anh chị, việc thực sách phúc lợi ñối với người lao ñộng Công ty ñầy ñủ hợp lý không? Các khoản phúc lợi công ty có mang lại hài lòng cho anh(chị)? Có Không SL Tỷ lệ (Người) (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) 120 80 120 80 30 20 102 68 48 32 108 72 42 28 143 95 132 88 18 22 30 20 Tiền thưởng có xác, hợp lý? 93 62 57 38 8.Tiền thưởng có xứng ñáng với thành tích? 98 65 52 35 (Nguồn: Xử lí số liệu năm 2011) 15 Header Page of 126 16 2.2.3 Công tác thi ñua, khen thưởng 2.2.4 Cơ hội thăng tiến Công ty tổ chức tốt phong trào thi ñua ñể khuyến khích Công ty lựa chọn số lao ñộng ưu tú ñể bổ nhiệm vào ñộng viên tinh thần người lao ñộng Tổ chức phong trào thi ñua lao số chức vụ chủ chốt Việc quy hoạch cán quản lý chủ yếu dựa ñộng giỏi, lao ñộng sáng tạo hoạt ñộng khác hoạt ñộng thể tiêu chuẩn, yêu cầu cấp bậc, thâm niên theo quy ñịnh Nhà dục thể thao (ñá banh, cầu lông), hoạt ñộng văn nghệ nước, phù hợp với yêu cầu công việc lực công tác cán Trong năm 2011, Công ty ñã có 443 người lao ñộng tiên Tiêu chuẩn ñề bạt, bổ nhiệm người lao ñộng vào vị trí chủ tiến, 06 chiến sĩ thi ñua, 12 tập thể lao ñộng tiên tiến Bên cạnh ñó, chốt Công ty phải người có tâm huyết với công việc, có phẩm Giám ñốc Công ty tặng giấy khen cho 38 cá nhân xuất sắc Đồng thời chất ñạo ñức tốt, có lực, trình ñộ học vấn, trình ñộ chuyên môn Hội ñồng thi ñua công ty ñã làm thủ tục ñề nghị cấp xét tặng nghiệp vụ, có nhiều ñóng góp cống hiến vào trình phát triển danh hiệu cho số tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất Công ty, có tính ñam mê sáng tạo công việc, hợp tác tốt với sắc Tuy nhiên, việc tạo nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñồng nghiệp ñộng Công ty công tác thi ñua khen thưởng số Nhìn chung, công tác quy hoạch, ñề bạt bổ nhiệm người lao hạn chế ñịnh, chưa xác công Có 75% người lao ñộng Công ty ñã kích thích ñược người lao ñộng hứng khởi làm ñộng hài lòng sách khen thưởng Công ty 32% cho việc, không ngừng trao dồi kiến thức ñể hoàn thành tốt nhiệm vụ việc ñộng viên, khen thưởng chưa kịp thời 65% cho ñược giao Tuy nhiên, công tác số hạn chế Công ty cần phải cải tiến quy chế thi ñua, khen thưởng cho hợp 2.2.5 Công tác ñào tạo Công tác ñào tạo nguồn lực công ty cấp nước Đà Nẵng diễn lý Có hài l òng chí nh sách thi ñua, khen thưởng? thường xuyên mạnh mẽ năm gần ñây Công ty có nhu cầu ñào tạo nguồn nhân lực: Đào tạo Không 25% Có 75% nhân viên lên chức; Đào tạo lại nhân viên; Nhân viên văn phòng công nhân, thợ nghành nước Trong năm 2011, Công ty ñã Hình 2.6 Đánh giá hài lòng sách thi ñua, khen thưởng Động vi ên khen thưởng kị p thời ? ñào tạo 49 CBCNV thường xuyên tiếp xúc với khách hàng kiến thức quản lý quan hệ khách hàng Ngoài ra, cử nhiều ñoàn cán chủ chốt ñi dự hội nghị, hội thảo ngành nước toàn quốc Cử 30 cán kỹ thuật, cán quản lý ñi dự lớp ñào tạo chuyên Không 32% Có 68% ngành Nhìn chung, thời gian qua, Công ty ñã tăng cường công Hình 2.7 Đánh giá công tác khen thưởng kịp thời Footer Page of 126 tác ñào tạo, ñào tạo lại cho ñội ngũ cán quản lý công nhân lao Header Page of 126 17 18 ñộng, tuyển dụng ñội ngũ lao ñộng có trình ñộ, tay nghề nhìn Có ñến 42% nhân viên không hài lòng sở vật chất chung ñội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật Công ty chưa Công ty ñến 96% cho Công ty có dự ñịnh cải thiện sở vật ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển tình hình Có 31% chất hạ tầng năm tới Có 70% nhân viên ñồng tình với việc nhà nhân viên cho ñã ñược tham gia chương trình theo yêu lãnh ñạo thường xuyên thăm hỏi xem xét môi trường ñộc hại nơi cầu công việc 28% cho công tác ñào tạo Công ty chưa công nhân làm việc, nhiên 30% cho lãnh ñạo chưa thật hiệu thật quan tâm ñến vấn ñề Bảng 2.13 Đánh giá công tác ñào tạo Công ty Trả lời Câu hỏi vấn áp dụng cho phiếu thăm dò Có SL Tỷ lệ (Người) (%) D Về ñào tạo 22 Đơn vị có thường xuyên tổ chức ñợt ñào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề không? 23 Được tham gia chương trình theo yêu cầu công việc? 24 Công tác ñào tạo công ty có hiệu quả? Không SL Tỷ lệ (Người) (%) 96 64 54 36 104 69 46 31 108 72 42 28 (Nguồn: Xử lí số liệu năm 2011) 2.2.6 Cải thiện ñiều kiện làm việc Công ty thực tốt sách môi trường, sách nhằm ñảm bảo môi trường làm việc sẽ, chất ñộc hại, ñẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao ñộng Công ty thực chuyển giao công nghệ, ñưa công nghệ mới.Người lao ñộng ñược cấp phát ñồ bảo hộ lao ñộng năm lần, hàng năm Công ty có kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn theo luật lao ñộng ñề Tuy nhiên, văn phòng làm việc Công ty chi nhánh chật chội, ñiều kiện làm việc thiếu thốn ñã làm ảnh hưởng không tốt ñến môi trường làm việc người lao ñộng Bảng 2.14 Nhận xét công tác cải thiện ñiều kiện làm việc Công ty Trả lời Câu hỏi vấn áp dụng cho phiếu Có Không thăm dò SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ (Người) (%) (Người) (%) E Về ñiều kiện làm việc 25 Có hài lòng ñiều kiện sở vật chất 102 68 48 42 Công ty? 26 Vấn ñề an toàn lao ñộng nhân viên 134 89 16 11 có tốt không? 27 Công ty có thường xuyên xem xét môi 105 70 45 30 trường ñộc hại ñối với người lao ñộng? 28 Thời gian làm việc phù hợp? 122 81 28 19 29 Công ty có dự ñịnh cải thiện sở vật 144 96 chất, hạ tầng năm tới? (Nguồn: Xử lí số liệu năm 2011) 2.2.7 Môi trường văn hóa Công ty Để tạo bầu không khí tâm lý thoải mái, thuận lợi cho người lao ñộng làm việc, ban lãnh ñạo ñã ñạo sát phối hợp phòng ban Công ty Công ty coi trọng ý kiến ñóng góp người lao ñộng vấn ñề liên quan ñến sản xuất, ñến ñời sống, tâm tư, nguyện vọng người lao ñộng Hàng năm, Công ty tổ chức ñại hội công nhân viên chức Qua ñiều tra cho thấy, có ñến 30% nhân viên không hài lòng không khí làm việc công ty Điều chứng tỏ không khí khí làm việc tẻ nhạt, cho thấy rời rạc không thống Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 phòng ban, chứng tỏ công ty chưa xây dựng ñược văn hóa doanh CHƯƠNG nghiệp hòa hợp ñộng Có 87% nhân viên cho cấp MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC quan tâm ñến nhân viên ñiều kiện vật chất lẫn tinh thần ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CẤP NƯỚC ĐÀ Nhưng có ñến 68% cho họ quyền lựa chọn cách thức NẴNG THỜI GIAN TỚI thực công việc Như chứng tỏ phần lớn nhân viên làm việc theo ñịnh cấp trên, ñó tính ñộng sáng tạo văn hóa doanh nghiệp nhiều hạn chế 2.3 NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC HẠN CHẾ TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 2.3.1 Nguyên nhân xuất phát từ nhận thức lãnh ñạo Công ty 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Xu phát triển kinh tế Sự phát triển nền kinh tế trình toàn cầu hóa yêu cầu tất doanh nghiệp ñều phải thay ñổi, cải thiện tình hình ñể hội nhập vào phát triển chung giới Sự phát triển nền kinh tế tri thức toàn cầu hoá biến Các cấp lãnh ñạo Công ty ñã nhận thức sâu sắc vai trò người thành mũi nhọn tạo sức mạnh cạnh tranh cho công ty người lao ñộng ñối với nghiệp phát triển Công ty, xác ñịnh Trước tình hình ñó, ñòi hỏi nhà quản trị phải có thay ñổi quản người nhân tố quan trọng ñối với sống doanh lý nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực, ñáp ứng nghiệp mình, từ ñấy, lãnh ñạo Công ty ñã tập trung tạo ñiều kiện tốt ngày cao nhu cầu nhân viên ñể tạo nâng cao ñộng lực cho người lao ñộng 2.3.2 Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty 3.1.2 Xu hướng nâng cao chất lượng sống Xã hội ngày phát triển, chất lượng sống Trong năm qua, Công ty Cấp nước Đà Nẵng ñã có người không ngừng nâng cao Nhu cầu người lao ñộng ngày nhiều phấn ñấu ñiều kiện gặp nhiều khó khăn Song ñược cao, công nhân viên ñòi hỏi ngày cao nơi nhà quản trị Người quan tâm lãnh ñạo, ñạo kịp thời UBND thành phố, Sở lao ñộng ngày không ñược ñộng viên yếu tố tiền bạc mà Xây dựng hổ trợ Sở, Ban, Ngành, ñoàn thể, CBCNV nhiều yếu tố khác Điều ñòi hỏi doanh nghiệp có Công ty ñã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, phấn ñấu hoàn giải pháp ñể ñáp ứng nhu cầu ngày cao người lao ñộng thành nhiệm vụ mà Nghị Quyết ñã ñề 3.1.3 Mục tiêu Công ty thời gian tới - Toàn kiện máy tổ chức, nâng cao lực quản lý ñiều hành nhân viên Tạo việc làm mới, ổn ñịnh việc làm nâng cao ñời sống cho người lao ñộng - Hiện ñại hóa công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao suất lao ñộng Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 - Đảm bảo cấp nước an toàn bền vững 22 Giải pháp ñưa phải rà soát lại toàn quy trình quản - Mở rộng mạng lưới cấp nước, nâng tỉ lệ người dân dùng nước lý sản xuất, cắt giảm hao phí lao ñộng, quy trình không sạch, ñặc biệt khu vực bị nhiễm bẩn nguồn nước chưa có cần thiết, tiết kiệm khoản chi tiêu, tăng cường công tác chống nước ngoại thành thất thoát nước trọng việc bảo dưỡng thiết bị - Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh giảm thất thoát mạng lưới cấp nước Mặt khác, Công ty cần phải có ñiều tra tình hình chi trả lương cho người lao ñộng doanh nghiệp nước 3.1.4 Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc ñề xuất giải pháp khác khu vực nhằm ñiều chỉnh ñưa sách tiền lương cách phù hợp - Xác ñịnh rõ quan ñiểm, tư tưởng công tác tạo nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng, ñây công tác mà người công ty phải thực b Trả lương cho người lao ñộng sở ñánh giá mức ñộ hoàn thành công việc nhằm bảo ñảm tính công Để ñánh giá công bằng, khách quan, Công ty cần thực - Trong trình thực công tác nâng cao ñộng lực, cần ñánh giá theo phương pháp thang ñiểm Dựa vào kết theo dõi phải có phối hợp, kết hợp cấp cấp dưới, trình thực công việc cán công nhân viên ñể tiến hành phòng ban Công ty, ñơn vị nhằm sửa ñổi bổ sung cho cho ñiểm theo tiêu thức, sau ñó cộng tổng số ñiểm phân loại phù hợp với tình hình thực tế lao ñộng - Các biện pháp hoàn thiện tăng cường công tác tạo ñộng lực lao ñộng phải phù hợp với ñiều kiện thực tế, gắn liền với sở vật chất kỹ thuật, trình ñộ quản lý, khả có Công ty c Về tiền thưởng - Thưởng phạt phân minh, kịp thời, hợp lý, mức thưởng phải tương xứng với thành tích - Các giải pháp có phạm vi không gian, thời gian rõ ràng, ñảm Công ty cần ñưa tiêu chí chế ñộ tiền thưởng rõ bảo áp dụng ñược thống toàn Công ty, không phân biệt ñối ràng, minh bạch Công ty nên tổ chức khen thưởng kịp thời cho tượng (mọi nười ñều có ñược hội nhau) Các ñiều kiện triển người lao ñộng theo hàng tháng, hàng quý khai giải pháp hữu gắn liền với nhiệm vụ CBCNV Việc khen thưởng phải thỏa ñáng, xác, ñúng người ñúng việc, phải tương xứng với thành tích ñạt ñược, tương xứng với 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương a Tăng thu nhập cho người lao ñộng Footer Page 11 of 126 công sức mà người lao ñộng ñã nổ lực ñóng góp Bên cạnh ñó, Công ty cần thay ñổi hình thức khen thưởng nhằm thổi luồng sinh khí giúp cho nhân viên làm việc nhiệt tình Header Page 12 of 126 23 24 - Người lãnh ñạo cần phải nhận thức ñúng tầm quan trọng - Bổ sung thêm hình thức thưởng: Thưởng vật chất; Thưởng tinh thần d Về phúc lợi công tác thi ñua khen thưởng thường xuyên quan tâm, ñộng viên có sách khen thưởng hợp lý ñối với người lao ñộng - Thực việc khen thưởng công bằng, kịp thời Đối với phúc lợi bắt buộc: Công ty nên tiếp tục thực ñầy ñủ nghiêm chỉnh hình thức phúc lợi theo quy ñịnh nhà c Duy trì hoạt ñộng văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao nước Đối với phúc lợi tự nguyện: cần có sáng tạo làm phong phú Việc trì thực tốt hoạt ñộng văn hóa văn nghệ, hình thức phúc lợi e Tính rõ ràng, minh bạch công tác trả lương Công ty cần trì phát huy tối ña tính rõ ràng minh bạch công tác trả lương cách: thể dục - thể thao giúp cho người lao ñộng giảm ñược căng thẳng, mệt mỏi sau giờ, ngày làm việc vất vả Ngoài ra, Công ty nên tổ chức cho người lao ñộng ñi tham quan du lịch vào ngày lễ, ngày thành lập Công ty 3.2.3 Cơ hội thăng tiến - Nếu muốn thay ñổi tiền lương phải công khai hóa toàn - Xây dựng phát triển sách ñề bạt - thăng tiến cho - Cần công khai quỹ tiền lương Công ty cần làm sổ nhân viên tạo ñộng lực phấn ñấu phát huy hết lực cá lương cho người lao ñộng 3.2.2 Đổi công tác thi ñua, khen thưởng a Tổ chức tốt phong trào thi ñua ñể khuyến khích ñộng viên tinh thần người lao ñộng Tiếp tục trì phong trào thi ñua lao ñộng giỏi, lao ñộng nhân - Có kế hoạch quy hoạch ñội ngũ cán nguồn - Tạo tính ñộng phát triển Công ty - Công ty phải thực tốt công tác quy hoạch cán bộ, trọng ñào tạo cán trẻ, có lực sáng tạo sản xuất kinh doanh với mục tiêu “năng xuất, chất - Đánh giá kết làm việc người lao ñộng thông qua lượng, hiệu cao”, phấn ñấu hoàn thành tiêu, kế hoạch sản nhiều nguồn thông tin, Công ty phải thường xuyên có chế giám xuất kinh doanh Công ty sát, theo giỏi hiệu làm việc vị trí quản lý b Công tác khen thưởng phải ñược thực công bằng, kịp thời - Tổ chức kỳ thi chức danh cách công khai, minh bạch, ñưa hội thăng tiến ñến gần với người lao ñộng - Để việc ñánh giá ñược khách quan, công bằng, công ty cần - Cần sửa ñổi sách ñề bạt, khen thưởng cho công thiết phải ban hành quy chế xét khen thưởng ñó phải phân ñịnh minh bạch nhất, nhân viên ñều phải có hội thăng tiến rõ nhóm ñối tượng ñể xét thi ñua với họ làm việc cách nhiệt tình, linh hoạt sáng tạo công việc Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 3.2.4 Chú trọng công tác ñào tạo a Tiến hành hoàn thiện phổ biến rộng rãi “quy chế ñào tạo” ñến tận người lao ñộng Công ty cần phổ biến rộng rãi “quy chế ñào tạo” ñến tận người lao ñộng doanh nghiệp Tiếp thu ý kiến ñóng góp họ ñể hoàn thiện “quy chế ñào tạo” cho Công ty b Đào tạo kiến thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao ñộng c Xây dựng cộng ñồng học tập doanh nghiệp - Công ty tạo ñiều kiện thuận lợi ñể người lao ñộng tham gia học tập trình làm việc, họ học tập ñược lẫn nhau, người kinh nghiệm học từ người nhiều kinh nghiệm 26 3.2.6 Tạo môi trường văn hóa Công ty - Bồi dưỡng cho nhân viên tinh thần ham học tập, cầu tiến, làm chủ công nghệ ñại, tinh thần lao ñộng chăm chỉ, sáng tạo với lương tâm nghề nghiệp - Xây dựng tinh thần ñoàn kết, hợp tác gắn kết người với công ty - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cách phù hợp dựa tiêu chí "nhiệt tình - hòa hợp - ñộng sáng tạo - dân chủ" 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để thực giải pháp nêu viết, cần có ủng hộ hỗ trợ cấp lãnh ñạo Công ty, cá nhân người lao ñộng hỗ trợ cấp, quyền ñịa phương - Công ty tổ chức buổi hội thảo hàng tháng ñể người lao ñộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn 3.2.5 Cải thiện ñiều kiện làm việc a Đảm bảo an toàn vệ sinh trang thiết bị cho người lao ñộng - Loại trừ tận gốc yếu tố ñộc hại Định kỳ tiến hành tự kiểm tra, xem xét môi trường ñộc hại ñối với người lao ñộng KẾT LUẬN Với tầm quan trọng ngày to lớn ñội ngũ nhân lực phát triển tổ chức, doanh nghiệp cần phải tạo ñộng lực nâng cao ñộng lực làm việc cho người lao ñộng ñể họ nỗ - Trang bị mua sắm trang thiết bị máy móc phù hợp với lực, hợp tác gắn bó lâu dài với phát triển tổ chức Nhận người yêu cầu sản xuất Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng máy thức ñược tầm quan trọng ñộng lực thúc ñẩy làm việc giúp cho tính người quản lí có phương hướng biện pháp hợp lí ñể tạo ñộng lực b Hoàn thiện công tác bảo hộ lao ñộng thúc ñẩy cho người lao ñộng nhằm làm cho hoạt ñộng tổ chức ñạt Đảm bảo an toàn lao ñộng suốt trình lao ñộng: ñược kết hoàn thành mục tiêu + Công ty cần phải ñầu tư cho ñầy ñủ trang thiết bị bảo hộ lao ñộng ñể ñảm bảo an toàn lao ñộng - vệ sinh lao ñộng + Phải trang bị cho người lao ñộng kiến thức bảo hộ lao ñộng Phân công bố trí công nhân làm việc theo ñúng khả năng, sức khoẻ trình ñộ tay nghề Footer Page 13 of 126 ... ñộng lực thúc ñẩy nhân viên - Đánh giá thực trạng việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nhân viên Công ty Cấp nước Đà Nẵng thời gian vừa qua - Đề xuất số giải pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy nhân Bố... luận nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Chương 2: Thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cấp nước Đà Nẵng viên Công ty thời gian tới Chương 3: Một số giải pháp ñể nâng. .. quản trị nhân Chính vậy, công tác tạo ñộng lực nâng cao ñộng lực cho người lao ñộng ñang trở nên cấp bách thiếu ñối với hầu hết doanh nghiệp Công ty Cấp nước Đà Nẵng hiểu rõ nắm bắt nguồn lực quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cấp nước Đà Nẵng, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cấp nước Đà Nẵng, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cấp nước Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay