Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Đà Nẵn

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐÌNH BẢO NGỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: PGS TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 2: TS ĐOÀN HỒNG LÊ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng thành viên thuộc Tập đoàn FPT, hoạt động lĩnh vực gia công xuất phần mềm Việt Nam, năm qua, doanh thu nhân lực công ty tăng 50-70% năm, đến thời điểm công ty sở hữu nguồn nhân lực vô lớn - 300 người Do vậy, việc tạo động lực thúc đẩy khuyến khích nhân viên làm việc động, tích cực để khai thác tối đa khả tất nhân viên giữ chân nhân viên để họ cống hiến hêt họ có cho phát triển chi nhánh vấn đề mà nhà quản trị cần quan tâm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nên chọn “Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên Phân tích thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên công ty b Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Luận văn nghiên cứu giải pháp nhằm Footer Page of 126 Header Page of 126 nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng Không gian: Nội dung tiến hành nghiên cứu chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm trước mắt Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia, - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, - Và phương pháp khác… Bố cục luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục luận văn bố trí thành chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 1.1.1 Một số khái niệm a Động lực thúc đẩy Động lực thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc cống hiến Như vậy, động lực thúc đẩy chuỗi phản ứng nối tiếp Bắt đầu xuất phát nhu cầu đến mong muốn mục tiêu dẫn đến thúc (làm cho nhu cầu thỏa mãn) tiếp dẫn đến hành động để đạt mục tiêu cuối thỏa mãn điều mong muốn b Nâng cao động lực thúc đẩy Nâng cao động lực hiểu hệ thống sách, biện pháp, nghệ thuật quản lý tác động lên người lao động thúc đẩy họ làm viên hăng say, tự nguyện công việc để thực mục tiêu tổ chức người lao động cách có hiệu 1.1.2 Một số học thuyết tạo động lực lao động a Lý thuyết nhu cầu Maslow b Thuyết E.R.G c Thuyết kỳ vọng Victor Vroom d Lý thuyết hai yếu tố Frederick Herzbeg e Mô hình kỳ vọng Porter – Lawler f Học thuyết công Stacy Adam 1.1.3 Ý nghĩa việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động - Để nhân viên mong muốn làm việc muốn tận tụy với doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 - Làm cho nhân viên làm việc cách sáng tạo, hăng say, với tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo cao - Công việc thực hiệu quả, đóng góp lớn vào phát triển bền vững cho doanh nghiệp 1.1.4 Đặc điểm công ty công nghệ thông tin ảnh hưởng đến việc nâng cao động lực thúc đẩy - Người lao động công ty sản xuất phần mềm có nhu cầu học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn - Nhu cầu tôn trọng nhu cầu đời sống tinh thần người lao động - Đòi hỏi minh bạch, công bằng, cách tính lương, trả lương cách khoa học - Môi trường điều kiện làm việc yếu tố nâng cao động lực thúc đẩy người lao động hăng say làm việc có sáng tạo riêng 1.2 NỘI DUNG CỦA NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 1.2.1 Công tác tiền lương Tiền lương biểu tiền sức lao động, giá yếu tố sức lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao động tuân theo quy luật cung cầu, quy luật giá thị trường pháp luật hành nhà nước Đối với người lao động, tiền lương phận quan trọng để tái sản xuất sức lao động Tiền lương hình thức kích thích lợi ích vật chất người lao động Công tác tiền lương trở thành yếu tố tạo động lực thúc đẩy nhân viên doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sau: + Chính sách tiền lương đơn vị đắn + Mức chi trả tiền lương hình thành có sở khoa học + Cơ cấu tiền lương hợp lý Footer Page of 126 Header Page of 126 + Hình thức trả lương phù hợp 1.2.2 Công tác thi đua khen thưởng Thi đua hoạt động có tổ chức với tham gia tự nguyện cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt xây dựng phát triển tổ chức Khen thưởng việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân, tập thể có thành tích xây dựng phát triển tổ chức Phải ý công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy tính động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao phát triển toàn diện tổ chức Để công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy nhân viên doanh nghiệp cần phải thực số yêu cầu sau: + Các phong trào thi đua phải dựa nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác phát triển + Việc tổ chức phong trào thi đua phải tuân thủ theo qui trình + Việc bình chọn xét khen thưởng phải tiến hành đảm bảo kịp thời, xác, công bằng, dân chủ khách quan + Bảo đảm thống tính chất, hình thức đối tượng khen thưởng + Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất 1.2.3 Văn hóa công ty Văn hoá doanh nghiệp toàn giá trị văn hoá gây dựng nên suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp, trở thành giá trị, quan niệm tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động doanh nghiệp chi phối tình cảm, nếp Footer Page of 126 Header Page of 126 suy nghĩ hành vi thành viên doanh nghiệp việc theo đuổi thực mục đích Để văn hóa công ty trở thành động lực thúc đẩy nhân viên doanh nghiệp cần thực tốt nội dung sau: + Xây dựng mối quan hệ thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, tinh thần giúp đỡ lẫn lãnh đạo nhân viên, thành viên với + Xây dựng sách, phong trào mang tính tập thể như: sách hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phong trào thể dục thể thao, hoạt động giải trí vào ngày lễ, tết,… 1.2.4 Điều kiện làm việc Cải thiện điều kiện làm việc để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tức cần cải thiện điều liện làm việc để kích thích tính tích cực người lao động Điều kiện làm việc yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ tiêu hao sức lực người lao động trình tiến hành sản xuất Muốn nâng cao động lực thúc đẩy cho nhân viên, doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc cách thức sau : + Thay đổi tính chất công việc + Cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường + Thực tốt sách an toàn lao động + Bố trí không gian sản xuất, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ + Sự luân phiên làm việc nghỉ ngơi, độ dài thời gian nghỉ hình thức nghỉ ngơi 1.2.5 Sự thăng tiến Nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên thăng tiến tức sử dụng công tác bổ nhiệm, thăng chức để tạo vị trí công tác cao hơn, nhằm ghi nhận thành tích đóng góp, cống hiến cho đơn Footer Page of 126 Header Page of 126 vị; tạo vị thích hợp với lực, để kích thích tính hăng hái nhân viên, thúc đẩy họ cống hiến nhiều Muốn nâng cao động lực thúc đẩy thăng tiến cần phải: + Xây dựng quan điểm đắn công tác phát triển nguồn nhân lực + Công khai vị trí chức danh, tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm… + Tạo điều kiện, định hướng, quy hoạch, tích lũy điều kiện để để hoàn thiện chức danh công việc, tạo điều kiện vật chất, tinh thần tốt để nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1.2.6 Công tác đào tạo Đào tạo trình học tập làm cho người lao động nắm vững công việc nhằm đạt kết lao động tốt Công tác đào tạo đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy người lao động vì: - Thông qua đào tạo giúp cho người lao động thực công việc tốt hơn, tránh tình trạng quản lý lỗi thời - Định hướng công việc cho người lao động - Đào tạo giúp thỏa mãn nhu cầu phát triển cho người lao động - Giải vấn đề tổ chức, đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán quản lý chuyên môn kế cận Để thực tốt công tác đào tạo trở thành công cụ hữu ích tạo động lực thúc đẩy nhân viên doanh nghiệp cần phải: + Một xây dựng chiến lược đào tạo rõ ràng + Hai gắn hiệu đào tạo với nâng cao lực làm việc + Ba thực tiễn công việc câu trả lời xác nhu cầu đào tạo + Bốn khuyến khích người lao động tự học học tập suốt đời + Năm tăng cường đối tác đào tạo Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 + Sáu chi phí đào tạo chi phí đầu tư cho phát triển dài hạn 1.2.7 Công tác đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích nhân viên tiến trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên theo mục tiêu đặt giai đoạn Đây đánh giá kết công việc Hệ thống đánh giá thành tích công hiệu giúp tổ chức đạt mục tiêu khuyến khích người lao động làm việc tốt Kết đánh giá sở để thực đãi ngộ nhân sự, đánh giá nhân Tạo động lực làm việc việc xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công hiệu sau: + Xây dựng tiêu chí thang đo rõ ràng + Công khai tiêu chí thang đo đánh giá kết công việc hoàn thành + Công khai minh bạch kết đánh giá công việc hoàn thành 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÂNG CAO ĐỘNG LỰC - Nhu cầu nhân viên - Giá trị cá nhân - Đặc điểm tính cách nhân viên - Khả kinh nghiệm làm việc - Tính hấp dẫn công việc - Cơ cấu tổ chức - Chính sách tổ chức - Công nghệ mà tổ chức sử dụng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Bảng 2.1 Cơ cấu lao động công ty phân theo trình độ 2009 Năm Số LĐ Trình độ (người) 2010 Tỷ trọng (%) Số LĐ (người) 2011 Tỷ trọng (%) Số LĐ (người) Tỷ trọng (%) Đại học 154 54,89% 191 56,3% 257 57,34% Cao đẳng 83 29,56% 104 30,7% 140 31,23% Trung cấp 43 15,56% 45 13% 55 12,43% Tổng số 280 100% 340 100% 450 100% ( Nguồn: Phòng hành – tổng hợp) b Nguồn lực sở vật chất Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất phần mềm, chi nhánh sở hữu sở vật chất lớn mạnh, phong phú đa dạng c Nguồn lực tài Về cấu vốn, hệ số nợ/ tổng nguồn Công ty thấp Năm 2010 28,34%, giảm xuống 22,88% 2011 Đây điểm cho thấy tự chủ tài công ty Fsoft không bị phụ thuộc tài vào khoản nợ 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua Trong năm quan, với khó khăn chung kinh tế toàn cầu Việt Nam ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh, nhiên với cố gắng không ngừng ban lãnh đạo, đoàn kết tập thể lao động, với uy tín đơn vị ngành nghề kinh doanh tăng qua năm Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.2 THƯC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH THỜI GIAN QUA 2.2.1 Khảo sát hoạt động tạo động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng Để tìm hiểu thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng, tác giả tiến hành khảo sát phiếu điều tra (dạng Questionail) (mẫu phiếu vấn Phụ lục) với nhân viên công tác chi nhánh, nhằm tìm hiểu động lực thúc đẩy họ làm việc - Sử dụng thang đo Likert mức độ sau: Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý Rất không đồng ý Thang điểm 2.2.2 Công tác tiền lương chi nhánh thời gian qua a Chính sách tiền lương Chi nhánh trọng quan tâm đến sách tiền lương chi nhánh thời gian qua, mức lương bình quân công ty trả cho người lao động vào năm 2011 8,764 triệu đồng nói cao so với doanh nghiệp ngành khác ngành địa bàn, nhiều đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác Tuy nhiên công ty chưa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên, không trọng đến loại lao động khác để trả lương mà lại áp dụng mức lương cho loại lao động Điều tạo tâm lý không thỏa mãn nhân viên, nhân viên có trình độ b Thực trạng mức lương chi nhánh Việc xác định mức lương chi nhánh thời gian qua đơn giản chưa thật hợp lý Việc chi trả lương kinh doanh dựa vào hệ số thành tích nhân viên chưa đảm bảo tính công chi nhánh chưa có hệ Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 thống đánh giá thành tích cụ thể, việc đánh giá chung chung cho phận mà chưa sâu vào công việc phận khác Đây vấn đề cần quan tâm thời gian tới c Cơ cấu tiền lương Việc xác định cấu tiền lương chi nhánh tương đối hợp lý, điều thể sở tỷ trọng mối quan hệ tiền lương bản, phụ cấp, tiền thưởng khoản phúc lợi có chênh lệch không đáng kể Vì cấu tiền lương chi nhánh phần kích thích nhân viên làm việc tốt hơn, đảm bảo công cho nhân viên d Hình thức trả lương Hiện chi nhánh áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, không phân biệt nhân viên gián tiếp hay trực tiếp thực công việc Việc trả lương chưa tạo động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên, nhân viên kỹ thuật có trình độ cấp chuyên môn tạo sản phẩm có giá trị cho chi nhánh 2.2.3 Công tác thi đua khen thưởng Thời gian qua lãnh đạo công ty trọng đến công tác thi đua khen thưởng Số nhân viên đồng ý cao với sách thi đua khen thưởng rõ ràng, điều chứng tỏ chi nhánh có sách thi đua khen thưởng tương đối tốt Tuy nhiên, mức khen thưởng không xứng đáng với cống hiến nhân viên, việc tổng kết phong trào thi đua xét khen thưởng chưa đảm bảo tính kịp thời, dân chủ khách quan, có đến 60 nhân viên không đông ý tính kịp thời công tác tổng kết, bình chọn xét khen thưởng chi nhánh Điều thể qua bảng 2.12 sau: Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Bảng 2.12 Kết đánh giá nhân viên công tác thi đua khen thưởng Chi nhánh tổ chức nhiều phong trào thi đua cho nhân viên Chính sách thi đua khen thưởng rõ rang Mức khen thưởng tương xứng với cống hiến nhân viên Việc tổng kết phong trào thi đua xét khen thưởng thực kịp thời Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý Rất không đồng ý 25 65 30 0 33 75 12 0 10 21 58 31 40 20 60 ( Nguồn: Kết điều tra, khảo sát chi nhánh) 2.2.4 Thực trạng văn hóa chi nhánh Chi nhánh xác định mục tiêu, sứ mạng rõ ràng Tuy nhiên, công ty chưa chuẩn hóa quy tắc đạo đức, ứng xử việc tuyên truyền phổ biến chia sẻ giá trị văn hóa chưa thường xuyên, tinh thần phối hợp công tác chưa có chưa tạo động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao suất, chất lượng, giá trị sản phẩm Điều thể qua bảng 2.13 sau: Bảng 2.13 Kết đánh giá nhân viên văn hóa tổ chức Mục tiêu, sứ mạng chi nhánh rõ ràng Chuẩn hóa quy tắc đạo đức ứng xử Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ giá trị văn hóa Tôn trọng trí tuệ tập thể Tinh thần phối hợp công tác Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý Rất không đồng ý 35 74 11 0 20 28 72 10 55 45 10 0 35 15 65 0 86 34 ( Nguồn: Kết điều tra, khảo sát chi nhánh) Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.2.5 Thực trạng cải thiện điều kiện làm việc Điều kiện làm việc không tốt, không đảm bảo, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe người lao động ảnh hưởng đến suất, hiệu công việc Chính nhận thức điều này, lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm, kiểm tra giúp đỡ nhân viên có điều kiện làm việc tốt Bảng 2.14 Kết đánh giá nhân viên điều kiện làm việc chi nhánh Rất Bình Không Rất không Đồng ý đồng ý thường đồng ý đồng ý Có đủ vật dụng, thiết bị để hoàn thành tốt công việc Không gian làm việc đảm bảo nhiệt độ, thoáng mát Quy định chế độ làm việc nghỉ ngơi chi nhánh hợp lý Công việc đảm bảo an toàn lao động 27 71 22 0 25 67 24 15 69 34 26 76 18 0 ( Nguồn: Kết điều tra, khảo sát chi nhánh) Kết khảo sát đánh giá nhân viên cải thiện điều kiện làm việc chi nhánh cho thấy: nhân viên đánh giá cao yếu tố có đủ vật dụng, thiết bị để hoàn thành tốt công việc; không gian làm việc đảm bảo nhiệt độ, thoáng mát; công việc đảm bảo an toàn lao động Tuy nhiên quy định chế độ làm việc nghỉ ngơi chi nhánh đa số nhân viên lại không đồng ý Nguyên nhân đặc tính thiết kế sản xuất phần mềm đòi hỏi phải nghiên cứu sáng tạo, để đáp ứng kịp thời đơn hàng khách hàng đòi hỏi nhân viên kỹ thuật phải làm việc tăng ca, làm giờ, làm vào ngày thứ bảy chủ nhật 2.2.6 Sự thăng tiến hợp lý chi nhánh Không số công ty khác thường có tình trạng thăng tiến dựa vào thâm niên, việc thăng tiến chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng thực dựa vào lực, nhân Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 cách, phẩm chất thực tế cán công nhân viên Chính vậy, tại, số cán quan trọng công ty có độ tuổi trẻ, họ nổ, linh hoạt có chuyên môn, nghiệp vụ vững Chính mà qua khảo sát đa số nhân viên cảm thấy hài lòng sách thăng tiến công ty 2.2.7 Công tác đào tạo chi nhánh Chính sách đào tạo chi nhánh thời gian qua chưa thật hợp lý a Trước đào tạo Trong thời gian qua việc xác định mục tiêu đào tạo chi nhánh thực ý muốn chủ quan lãnh đạo trưởng cá phận Việc chọn người đào tạo chưa hợp lý, chưa tìm hiểu nhu cầu đào tạo đối tượng, chưa đánh giá xác đối tượng cần đào tạo, từ gây lãng phí, hạn chế hiệu đào tạo b Trong đào tạo Nhân viên ký hợp đồng thức với FPT tài trợ để tham gia khóa đào tạo, mức tài trợ tùy vào vị trí, thâm niên loại hợp đồng CBNV Ngoài ra, cán quản lý FPT có trách nhiệm kèm cặp hướng dẫn cán nhân viên cấp dưới, theo hình thức “on job training” c Sau đào tạo Đa số người cử đào tạo, sau hoàn thành chương trình đào tạo chưa quan tâm việc bố trí hợp lý với trình độ đào tạo 2.2.8 Đánh giá thành tích nhân viên chi nhánh Hiện công ty chưa có phương pháp đánh giá thành tích phù hợp quy trình đánh giá chưa thật rõ ràng Đây điều chi nhánh cần quan tâm thời gian tới để đánh giá thành tích thật trở thành công cụ tạo động lực làm việc cho nhân viên Có đến 61.67% nhân viên không đồng ý tính công xác công tác đánh giá thành tích chi Điều thể qua bảng 2.17 sau: Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Bảng 2.17 Đánh giá nhân viên tính công bằng, xác công tác đánh giá thành tích chi nhánh Rất Đồng Bình Không Số người hỏi đồng ý ý thường đồng ý Số ý kiến 0 10 74 Tỷ lệ (%) 0 8.33 61.67 Rất không đồng ý 36 30 ( Nguồn: Kết điều tra, khảo sát chi nhánh) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công - Công tác tiền lương tạo động lực làm việc cho nhân viên - Chi nhánh đưa hình thức thưởng phù hợp - Công tác tuyên dương khen thưởng đảm bảo công - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc có hiệu - Với chủ trương việc thăng tiến thực dựa vào lực, nhân cách, phẩm chất thực tế cán công nhân viên, Fsoft Đà Nẵng phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho nhân viên - Đưa nhiều chương trình đào tạo thiết thực 2.3.2 Hạn chế - Hình thức trả lương theo thời gian áp dụng cho tất nhân viên chưa hợp lý - Cách thức hình thức thưởng hạn chế, chưa đa dạng - Chưa có chế độ thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc - Việc tổ chức phong trào thi đua chi nhánh chưa phong phú thường xuyên Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Sự liên kết phận chưa thể chặt chẽ - Mối quan hệ lãnh đạo nhân viên khoảng cách xa - Việc xác định nhu cầu đào tạo bố trí cán sau đào tạo chưa quan tâm thích đáng - Chưa có phương pháp đánh giá thành tích hợp lý 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Xuất phát từ tình hình chung ngành công nghệ phần mềm - Ngành công nghiệp phần mềm hưởng nhiều ưu đãi thuế sách xuất sản phẩm nước - Các sản phẩm phần mềm gia công nước sản xuất Việt Nam thu hút quan tâm nhiều từ thị trường lớn Nhật Bản, Trung Quốc… - Hạn chế phần mềm Việt Nam tính ứng dụng chưa cao Công tác marketing tìm kiếm phát triển thị trường chưa thực cách chuyên nghiệp hóa b Xuất phát từ phía nhân viên Khi mức sống ngày nâng cao, đòi hỏi mặt vật chất dần thay đòi hỏi ngày nhiều mặt tinh thần Một nhu cầu nhân viên thỏa mãn họ làm việc nhiệt tình, suất hiệu công việc cao mục tiêu tổ chức dễ dàng đạt hơn, từ tạo thuận lợi cho tổ chức không ngừng phát triển Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn vào môi trường kinh doanh công ty - Khủng hoảng kinh tế - tài bùng phát Mỹ lan rộng khắp châu lục năm 2012, tác động tiêu cực tới lĩnh vực có ngành công nghệ thông tin - Việc phát triển thị trường truyền thống FPT Software Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, bắt đầu chịu tác động thay đổi lớn nhanh chóng - Với dấu hiệu phục hồi kinh tế Mỹ Nhật Bản vào cuối năm 2012, năm 2013 chắn đem lại cho FPT Software nhiều hội kinh doanh từ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, đôi với trình hiệu hóa chi phí, nguồn lực Các công ty, tập đoàn lớn Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu tiếp tục tìm đến nguồn lực giá rẻ thay cho nguồn lực công nghệ thông tin Ấn Độ, Trung Quốc dần trở nên đắt đỏ, kinh tế trả qua giai đoạn dài tăng trưởng nóng, lạm phát cao 3.1.2 Căn vào chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới Xây dựng chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nằng Nẵng trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ CNTT địa bàn thành phố Đà Nẵng lựa chọn tối ưu khách hàng sở tối đa hoá lợi nhuận cho khách hàng cải thiện tốt đời sống người lao động Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Tập trung cải tiến, tăng suất lao động nâng cao đời sống cho người lao động Đẩy mạnh công tác tiết kiệm nguồn nhân lực, tạo nguồn hàng rẻ chất lượng Đầu tư sản xuất chiều sâu Ổn định đơn giá sản phẩm để nâng cao lực cạnh tranh 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp - Các giải pháp nâng cao động lực phải phục vụ cho mục tiêu, chiến lược phát triển chi nhánh - Các giải pháp nâng cao động lực đề phải đảm bảo tính khoa học, thực tế hiệu 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương a Hoàn thiện sách tiền lương Xây dựng mức lương phù hợp với chức danh, tính chất công việc Những vị trí then chốt chi nhánh cần có mức độ ưu tiên hơn, trả lương cao so với doanh nghiệp ngành địa bàn Phân công công việc phù hợp số phòng ban b Hoàn thiện việc xác định mức lương Tác giả đề xuất thay đổi phương pháp trả lương kinh doanh theo hướng thay hệ số lương kinh doanh công ty áp dụng hệ số lương trình độ đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức kỹ cần có để thực công việc, tính trách nhiệm áp lực công việc thực tế đảm nhận thành tích nhân viên c Hoàn thiện cấu tiền lương - Đa dạng hóa cách thức, phương thức hình thức thưởng - Hoàn thiện chế độ phúc lợi dịch vụ dành cho nhân viên c Hoàn thiện hình thức trả lương Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Chi nhánh nên áp dụng hình thức trả lương theo thời gian kết hợp với hiệu công tác - Trả lương khoán trực tiếp sản phẩm 3.2.2 Cải tiến công tác thi đua khen thưởng - Đa dạng hóa phong trào thi đua - Cần phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi phong trào thi đua - Xây dựng mức thưởng tương ứng với phong trào thi đua Cụ thể, mức thưởng thành tích thi đua hàng năm quy định bảng 3.1 đây: Bảng 3.1 Quy định mức thưởng thàn tích thi đua STT Nội dung Lao động tiên tiến Chiến sĩ thi đua Tập thể lao động tiên tiến Tập thể lao động xuất sắc Mức thưởng (đ/người) (đ/đơn vị) 250.000 400.000 350.000 500.000 - Mức thưởng không nên cứng nhắc mức cho nỗ lực nhân viên phòng ban mà nên dựa vào mức độ nhân viên phòng ban thực - Vận dụng chế khen thưởng dúng lúc, người - Phải công khai giá trị đạt thành tích thi đua đem lại 3.2.3 Cải thiện điều kiện làm việc a Sắp xếp tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành điều hành hợp lý Trong thời gian đến công ty cần tổ chức lại hệ thống theo hướng nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng máy tính, cài đặt, vận hành có hiệu phần mềm quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh, quản lý tài kế toán, quản lý nhân công ty, kết nối Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 vận hành thông suốt với phòng ban, tạo tiền đề cho việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý toàn công ty b Bố trí sản xuất hợp lý để giảm tình trạng tăng ca, làm Thực chuyên môn hóa sản xuất theo đơn vị, tổ nhóm Tại quy mô đơn vị sản xuất, lãnh đạo tổ, nhóm phải vào tay nghề nhân viên để phân bố giao nhiệm vụ hợp lý, không để tình trạng người có tay nghề thấp giao nhiệm vụ không thích hợp với khả họ ngược lại, gây tâm lý chán nản cho nhân viên c Tổ chức tốt công tác phục vụ nơi làm việc Bộ phận bảo hành, sửa chữa cần thường xuyên kiểm tra sửa chữa hư hỏng thiết bị chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, server máy chủ, máy tính làm việc 3.2.4 Hoàn thiện công tác thăng tiến a Cải tiến công tác giới thiệu, đề bạt cán Đối với cá nhân có nhu cầu thăng tiến, tạo cho họ hội để tích lũy dần tiêu chuẩn (cần thay đổi quan điểm “thăm dò” dư luận nhân viên quan điểm “tạo điều kiện để thể tài năng”) b Xây dựng sách động viên, giúp đỡ cá nhân thăng tiến Căn vào kết khảo sát, cá nhân có nhu cầu thăng tiến độ tuổi quy hoạch, có sách phân công người giáo dục, giúp đỡ nhân viên khắc phục hạn chế góp ý thay đổi phương pháp công tác; mạnh dạn giao việc cử người giúp đỡ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (cơ sở để thăng tiến) Đối với nhân viên công tác, có thâm niên chi nhánh có xúc thăng tiến, nỗ lực phấn đấu có tâm huyết không phát triển được, đơn vị nên xem khiếm khuyết không giúp đỡ họ khắc phục hạn chế cá nhân, Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 phát huy điểm tích cực trỗi dậy họ để đóng góp công sức vị trí thích hợp vào phát triển nghiệp chung chi nhánh c Đảm bảo công minh, công bằng, bình đẳng, người, việc, vị trí, quy trình Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên thăng tiến giải pháp quan trọng nhân viên chi nhánh nhận thấy đóng góp, nỗ lực họ công việc ghi nhận đánh giá cao Từ đó, nhân viên có thêm động lực để làm việc có hiệu quả, cống hiến gắn bó lâu dài với công ty 3.2.5 Hoàn thiện công tác đào tạo a Trước đào tạo Cần công khai minh bạch tiêu chí, nhu cầu, số lượng người cử học năm để thật có nhu cầu cho đào tạo Chính sách ưu tiên rõ ràng việc cử đào tạo đối tượng tốt nghiệp loại giỏi, ngành nghề chủ chốt chi nhánh nâng lương trước thời hạn, tiêu chí để xét thi đua b Trong trình đào tạo Người cử học cao học hỗ trợ kinh phí đào tạo Thời gian học xem thời gian công tác, hưởng lương chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ, chế độ thưởng khác c Sau đào tạo Bố trí hợp lý với người đào tạo, có sách bổ nhiệm, đề bạt người hoàn thành khóa đào tạo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, làm cho nhân vien tích cực tham gia đào tạo nâng cao trình độ Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 3.2.6 Hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu để đánh giá kết công việc Các bước thực đánh giá thành tích công ty Fsoft Đà Nẵng sau: Bước Thực việc chấm điểm mức độ thực mục tiêu kết thực công tác chuyên môn hai khía cạnh số lượng chất lượng Bước Sau thực chấm điểm, qui định nức điểm tương ứng với thành tích để xếp loại thành tích Bước Phân điểm chấm quý theo mức thành tích xuất sắc, tốt, hoàn thành, trung bình yếu tương ứng với hệ số thành tích 3.2.7 Xây dựng văn hóa tổ chức a Xây dựng quy tắc đạo đức, trách nhiệm Bộ quy tắc ứng xử bao gồm nội dung sau: - Trách nhiệm đối vơí khách hàng (1) Bảo đảm lợi ích hợp lý cho khách hàng đối tác (2) Giữ gìn chữ tín lúc nơi (3) Tác phong làm việc chuyên nghiệp, lịch tận tình - Trách nhiệm nhân viên (1) Hết lòng hợp tác tương trợ đồng nghiệp công việc (2) Không đùn đẩy công việc lẫn (3) Chung sức tạo lập môi trường làm việc nhân văn - Trách nhiệm lãnh đạo (1) Luôn gương mẫu (2) Tạo lập môi trường làm việc minh bạch, bình đẳng có tổ chức b Truyền thông chia sẻ giá trị văn hóa nhằm tạo đồng thuận toàn thể nhân viên Để cho toàn thể nhân viên hiểu được, thấm nhuần giá trị văn hóa này, định kỳ vào dịp kỷ niệm, tổng kết tổ chức chương Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 trình văn nghệ, hội thảo tổ chức thi tìm hiểu văn hóa Fsoft 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua thời gian nghên cứu đề tài, tác giả rút số học kinh nghiệm hoạt động nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên, cụ thể: Thứ công ty công nghệ phần mềm sỡ hữu lượng lớn lao động có trình độ cao vấn đề nâng cao động lực thúc đẩy lại quan trọng hết Nếu công ty không thực tốt công tác dễ dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” Thứ hai hoạt động nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên có liên quan chặt chẽ với mục tiêu chiến lược công ty Vì sử dụng công cụ nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên nhà quản lý cần ý tới việc hướng mục tiêu nâng cao động lực theo mục tiêu phát triển tổ chức Đồng thời, nhân viên khác nên có hoạt động nâng cao động lực khác Footer Page 26 of 126 ... việc nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên Phân tích thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy. .. THỰC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 2.1.1... 2.2 THƯC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH THỜI GIAN QUA 2.2.1 Khảo sát hoạt động tạo động lực thúc đẩy nhân viên chi nhánh công ty cổ phần phần mềm FPT Đà Nẵng Để tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Đà Nẵn, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Đà Nẵn, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay