Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hà

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN NGỌC VIÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT - HÀN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: TS Nguyễn Quốc Tuấn Phản biện 2: TS Phùng Tấn Viết Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố then chốt công tác quản lý doanh nghiệp, yếu tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Trong năm qua, nhờ có quan tâm lãnh đạo việc thực công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Việt – Hàn phát huy khai thác tốt nguồn lực có, bước khắc phục khó khăn, thách thức trước mắt lâu dài Tuy nhiên, công tác số tồn tại, hạn chế định, điều ảnh hưởng không nhỏ đến suất, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Qua tìm hiểu, nghiên cứu tình hình, tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động - Phân tích thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy người lao động Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt- Hàn thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Bao gồm vấn đề sở lý luận thực tiễn liên quan đến việc tạo động lực thúc đẩy người lao động Footer Page of 126 Header Page of 126 b Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan đến việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động + Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn + Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm đến Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu; - Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc; - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia; - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp; - Các phương pháp khác… Bố cục luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn bố trí gồm chương sau: Chương Cơ sở lý luận nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Chương Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn Chương Một số giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn thời gian đến Tổng quan tài liệu Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm a/ Nhu cầu người lao động Nhu cầu đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất, tinh thần cần đáp ứng thỏa mãn Nhu cầu trạng thái tâm sinh lý người nhằm đạt Phân loại nhu cầu - Nhu cầu tự nhiên nhu cầu xã hội - Nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần - Nhu cầu bậc thấp nhất; Nhu cầu thứ hai nhu cầu vận động; Nhu cầu bậc cao b/ Động thúc đẩy người lao động Động ám nỗ lực bên lẫn bên người, có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình kiên trì theo đuổi cách thức hành động xác định Phân loại động Tùy thuộc vào việc xác định mục đích hành động, động lao động có 02 dạng, là: động cảm tính động lý tính c/ Động lực Động lực thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc cống hiến Động lực thúc đẩy hiểu chuỗi phản ứng nối tiếp nhau, nhu cầu, đến mong muốn sau thúc, Footer Page of 126 Header Page of 126 tiếp hành động để đạt mục tiêu cuối thỏa mãn điều mong muốn lúc đầu Nâng cao động lực hiểu tổng thể sách, biện pháp, công cụ tác động lên người lao động làm cho họ có nhiều phấn khởi, hăng say, tự nguyện công việc để thực mục tiêu tổ chức 1.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động a/ Tạo nên phát triển lâu dài bền vững doanh nghiệp b/ Tạo gắn bó người lao động doanh nghiệp, giúp ổn định nguồn nhân lực lâu dài phát triển c/ Đem lại lợi ích cho thân người lao động 1.1.3 Các học thuyết liên quan + Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow + Thuyết hai yếu tố Frederick Herzberg + Học thuyết kỳ vọng Victo Vroom + Học thuyết công Stacy Adam 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Công tác tiền lương - Tiền lương biểu tiền chi phí nhân công mà đơn vị trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng, chất lượng hiệu công việc mà họ cống hiến, chịu tác động quy luật cung cầu thị trường lao động, thu nhập chủ yếu người lao động - Trong doanh nghiệp, tiền lương có ý nghĩa quan trọng - Công tác tiền lương để trở thành yếu tố tạo động lực phải ý đến: Footer Page of 126 Header Page of 126 + Có sách tiền lương đắn Chính sách tiền lương phải góp phần thu hút lao động có trình độ, trì đội ngũ nhân viên giỏi, kích thích, động viên để nâng cao suất lao động + Căn để trả lương hợp lý Việc trả lương hợp lý đảm bảo tính công bằng, khoa học công tác trả lương, kích thích người lao động tự giác làm việc, không ngừng nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm triệt để + Cơ cấu yếu tố cấu thành tiền lương hợp lý + Hình thức trả lương phù hợp 1.2.2 Công tác thi đua Công tác thi đua ngày trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý Làm tốt công tác thi đua góp phần tạo động lực phong trào người lao động mà qua tác động lớn đến việc động viên tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo họ, giúp cho việc hoàn thành nhiệm vụ công tác đạt chất lượng, hiệu cao, góp phần gia tăng cải vật chất cho xã hội Một doanh nghiệp biết quan tâm, trọng đến công tác thi đua cách mức có nhiều lợi việc thúc đẩy nhân viên hăng say làm việc, cống hiến cho phát triển doanh nghiệp 1.2.3 Cải thiện điều kiện làm việc Cải thiện điều kiện làm việc tức cần cải thiện điều kiện làm việc để nâng cao tính tích cực làm việc người lao động Footer Page of 126 Header Page of 126 Cải thiện điều kiện làm việc việc thực tốt sách an toàn lao động, đầu tư máy móc thiết bị Tạo thoải mái làm việc, tránh bệnh nghề nghiệp 1.2.4 Sự thăng tiến hợp lý Thăng tiến hiểu đạt vị trí cao tập thể Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động thăng tiến hợp lý việc dùng thăng tiến để kích thích, thúc đẩy, nâng cao tính tích cực làm việc người lao động Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động thăng tiến hợp lý nhà quản trị thực cách vạch nấc thang, vị trí cho họ phấn đấu; đưa tiêu chuẩn, tiêu chí để người lao động biết phấn đấu 1.2.5 Đánh giá thành tích Đánh giá thành tích tiến trình đánh giá đóng góp nhân viên cho tổ chức giai đoạn Khi thực công tác đánh giá thành tích, doanh nghiệp có nhiều mục đích khác như: để nâng cao hiệu công việc tương lai, xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên, xác định mức lương, khen thưởng, kỷ luật… Tùy thuộc vào mục đích đánh giá, lựa chọn phương pháp thích hợp như: phương pháp thang đo, phương pháp viết nhận xét, phương pháp danh mục kiểm tra, phương pháp so sánh, phương pháp quản trị theo mục tiêu MBO (Management By Objects)… 1.2.6 Công tác đào tạo Đào tạo tiến trình nỗ lực cung cấp cho nhân viên thông tin, kỹ thấu hiểu tổ chức công việc tổ chức mục tiêu Công tác đào tạo để trở thành động lực: - Doanh nghiệp ý, coi trọng việc đào tạo Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đào tạo phải gắn liền việc xác định nhu cầu đào tạo ý đến yêu cầu người đào tạo - Doanh nghiệp cần có sách hợp lý đào tạo mặt thời gian kinh phí - Có sách hợp lý việc sử dụng lao động sau đào tạo 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.3.1 Các nhân tố môi trường - Nhu cầu người lao động; phát triển nhanh chóng, tiến khoa học công nghệ - Xu hội nhập, toàn cầu hóa quốc gia; đa dạng ngành nghề, thu nhập - Các chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước 1.3.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp - Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Quy mô, uy tín doanh nghiệp - Đặc điểm quy trình công nghệ, trình độ tổ chức sản xuất, trang bị kỹ thuật doanh nghiệp 1.3.3 Những nhân tố thuộc thân người lao động - Sự đa dạng ngành nghề, thu nhập, hội phát triển - Trình độ, lực, mức độ hoàn thành công việc - Nhận thức người lao động 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TẠO VÀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG - Kinh nghiệm từ công ty nước Mỹ, Nhật - Kinh nghiệm Công ty Microsoft, Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Thượng Đình (CADI - SUN Group) Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Chương THỰC TRẠNG VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT - HÀN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức a Quá trình thành lập Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn thành lập vào tháng 07 năm 2003, tổ chức điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo quy định pháp luật hành b Chức năng, nhiệm vụ công ty - Hoạt động kinh doanh công ty bao gồm 02 lĩnh vực chính: + Đầu tư: khai thác, chế biến quặng đồng, khoáng sản; hạ tầng công nghiệp, đô thị, bất động sản; trồng chế biến cao su + Sản xuất: cáp viễn thông, dây cáp điện, sản phẩm nhựa công nghiệp dân dụng, vật liệu xây dựng… c Bộ máy quản lý công ty Bộ máy công ty tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến - chức với phân cấp quản lý rõ ràng 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực a Nguồn nhân lực Tính đến cuối năm 2011, tổng số lao động Công ty 725 người, khối lao động gián tiếp gồm 140 người (chiếm 19,31%), lại lao động trực tiếp (chiếm 80,69%) b Nguồn lực tài Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn Nội dung khảo sát Tiền lương Công tác đào tạo, bồi dưỡng Điều kiện làm việc Rất yếu Yếu Trung bình Tốt Rất tốt 73 35 12 0 61.0 29.0 10 0 21 86 10 17.0 72.0 8.5 1.5 1.0 17 89 14 0 14.0 74.0 12.0 0 11 93 16 0 9.5 78.0 12.5 0 41 73 0 34.5 60.5 5.0 0 21 93 0 17.5 77.5 5.0 Công tác thi đua Cơ hội thăng tiến Đánh giá thành tích (Nguồn: Thống kê, tổng hợp từ kết phiếu khảo sát) Kết cho thấy, người có cách nhìn nhận khác nhân tố Qua tổng hợp thứ tự quan trọng yếu tố từ cao xuống thấp tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng điều kiện làm việc, công tác thi đua quan tâm đánh giá nhiều Những yếu tố có vai trò quan trọng việc tạo động lực người lao động 2.2.1 Công tác tiền lương công ty thời gian qua a/ Về sách trả lương Công ty xây dựng sách trả lương cho người lao động dựa nguyên tắc phân phối theo lao động, mức độ hao phí sức lao động người Việc trả lương công ty thực theo 02 nhóm đối Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 tượng gồm: lao động gián tiếp lao động trực tiếp sản xuất Đa số người lao động cho sách tiền lương công ty chưa thỏa đáng, chưa theo kịp công ty hoạt động địa bàn b/ Xác định trả lương Việc xác định trả lương Công ty chưa thật hiệu quả, việc trả lương chưa vào trình độ chuyên môn thâm niên công tác người lao động, điều không thuận lợi cho Công ty việc tạo động lực thúc đẩy người lao động c/ Cơ cấu tiền lương Cơ cấu tiền lương Công ty bao gồm: lương bản, khoản phụ cấp, tiền thưởng phúc lợi Bảng 2.2 Cơ cấu tiền lương Công ty Việt - Hàn Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) (tr.đồng) (tr.đồng) Quỹ tiền công CB Quỹ phụ cấp Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Tổng quỹ lương (tr.đồng) 3.730 88,85 4.891,52 89,98 6.725 89,42 279 6,65 365,71 6,73 482 6,41 49 1,17 66,49 1,22 115 1,53 139 3,32 112,50 2,07 199 2,64 4.197,94 100,00 5.436,22 100,00 7.521 100,00 Qua bảng cho thấy, tiền lương nguồn thu nhập người lao động, chiếm tỷ trọng lớn (gần 90%) tổng quỹ tiền lương người lao động Việc xác định cấu lương chiếm tỷ trọng lớn tổng quỹ tiền lương người lao động công ty không hợp lý, điều không tạo động lực thi đua làm việc họ Tuy nhiên, việc chi tiền thưởng phúc lợi với tỷ lệ thấp Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 cấu tiền lương không hợp lý, không kích thích người lao động làm việc để tăng suất d/ Các hình thức trả lương Thời gian qua, Công ty áp dụng hình thức trả lương theo công việc kết hợp với thời gian trả lương theo cách khoán công nhật Thực tế cho thấy, 02 hình thức trả lương đắn, phù hợp với đặc điểm hoạt động công ty Bảng 2.3 Đánh giá người lao động công tác tiền lương Rất tốt Chính sách tiền lương theo Tốt Trung bình Yếu Rất yếu 18 57 37 15 55 35 15 0 74 26 12 Phụ cấp lương hợp lý 12 43 59 Chính sách phúc lợi hợp lý 10 32 68 10 Duy trì mức lương 15 33 45 27 mức độ hoàn thành công việc Hệ thống lương quy định rõ ràng, minh bạch Tiền thưởng tương xứng với thành tích (Nguồn: Thống kê, tổng hợp từ kết phiếu khảo sát) Tuy nhiên hình thức trả lương chưa kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, tiền lương trả cho khối lao động văn phòng mang tính bình quân, chưa tính đến hiệu công việc người 2.2.2 Thực trạng công tác thi đua Công ty trọng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động công tác thi đua, lao động sản xuất hoạt động phong trào Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 Bảng 2.4 Đánh giá người lao động công tác thi đua Rất tốt Chính sách thi đua, khen thưởng công bằng, rõ ràng, minh bạch Tiêu chí thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ Mức khen thưởng tương xứng với cống hiến nhân viên Công tác thi đua đảm bảo công khai, dân chủ Thi đua đảm bảo tính thống đồng Có tác dụng khơi dậy phát huy tiềm người lao động Tốt Trung bình Yếu Rất yếu 44 56 20 0 40 65 15 0 18 45 53 35 47 33 0 17 65 35 17 51 47 (Nguồn: Thống kê, tổng hợp từ kết khảo sát) Bên cạnh mặt ưu điểm đạt được, công tác thi đua tồn hạn chế, bất cập như: phong trào thi đua phát động sâu rộng thực tế chưa thống đồng nhà máy, phân xưởng; công tác thi đua có lúc thiếu kịp thời; mức khen thưởng chưa tương xứng với thành tích đạt được,… 2.2.3 Điều kiện làm việc Công ty - Về thời gian làm việc, công ty xây dựng bố trí, xếp thời gian lao động đảm bảo tính hợp lý, công bằng, linh hoạt - Về môi trường làm việc, công ty quan tâm cải thiện môi trường làm việc cách làm cho cảnh quan môi trường sạch, bố trí công đoạn sản xuất hợp lý, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 - Về công tác bảo hộ lao động, thường xuyên đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động, tiến hành kiểm tra việc thực quy định, nguyên tắc công tác bảo hộ lao động Bảng 2.5 Đánh giá người lao động điều kiện làm việc Rất tốt Tốt Trung bình Yếu Rất yếu Thời gian làm việc phù hợp 43 54 19 Môi trường làm việc 27 42 47 Trang thiết bị đầy đủ 25 47 39 Công tác bảo hộ lao động 32 36 44 Thực hành tiết kiệm 18 51 46 Về ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt 14 25 55 26 Nhân viên đối xử công 59 42 19 0 (Nguồn: Thống kê, tổng hợp từ kết khảo sát) 2.2.4 Sự thăng tiến Công ty Những năm qua, lãnh đạo công ty có quan tâm thực tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhân viên, điều nguồn động viên thân người lao động phấn đấu làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều người lại noi theo, để họ nhận thấy công ty sẵn sàng thăng tiến cho làm việc tốt, giúp họ biết nỗ lực, phấn đấu để có vị trí cao công việc 2.2.5 Công tác đánh giá thành tích công ty a/ Về mục tiêu đánh giá thành tích công ty: - Đánh giá thành tích làm sở để trả lương nhân viên; - Đánh giá thành tích để định khen thưởng; Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 b/ Về đối tượng đánh giá: Hiện tại, chưa phân chia đối tượng đánh giá theo chức danh công việc sở công việc vị trí công tác đảm nhận c/ Về phương pháp đánh giá thành tích: Nhìn chung, công tác đánh giá thành tích rõ ràng, minh bạch, có tác dụng khuyến khích, động viên người lao động phấn đấu làm việc, công ty đề cao ý tưởng, sáng kiến, tôn trọng ý kiến người lao động Tuy nhiên, tồn hạn chế, khuyết điểm định, chưa thật phát huy tác dụng việc tạo động lực người lao động Ngoài ra, đa số ý kiến hỏi cho nên thay đổi phương pháp đánh giá Bảng 2.6 Đánh giá người lao động đánh giá thành tích Rất tốt Công tác đánh giá thành tích Tốt Trung bình Yếu Rất yếu 45 48 22 77 25 Thống với mục tiêu đánh giá 25 45 37 Phương pháp đánh giá phù hợp 48 53 10 thực rõ ràng, minh bạch Nhận thức người lao động công ty công tác đánh giá thành tích 2.2.6 Thực trạng công tác đào tạo Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, năm qua, Công ty Việt - Hàn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên tham gia học tập, rèn luyện Công ty thực việc đào tạo theo hình thức sau: + Đối với cấp lãnh đạo công ty, nhà máy, phòng, ban cho Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 học lớp đại học, sau đại học, lớp tập huấn + Đối với cấp quản lý từ tổ trưởng trở lên, công ty bố trí cho họ tham gia vào khóa đào tạo ngắn hạn dài hạn + Đối với nhân viên thuộc khối văn phòng, công ty thường xuyên quan tâm, động viên, khuyến khích họ tham gia khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ Bảng 2.7 Đánh giá người lao động công tác đào tạo Rất tốt Công tác đào tạo công ty tốt Tốt Trung bình Yếu Rất yếu 10 23 65 22 15 25 68 12 14 76 18 10 29 67 Công tác đào tạo đem lại hiệu 32 69 12 Chính sách đào tạo công ty hợp lý 48 59 Chương trình đào tạo theo yêu cầu công việc Người lao động đào tạo kỹ cần thiết Sử dụng tốt nguồn lao động sau đào tạo (Nguồn: Thống kê, tổng hợp kết phiếu khảo sát) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT - HÀN THỜI GIAN QUA 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công - Trong công tác trả lương cho người lao động, nhìn chung, công ty có sách trả lương rõ ràng, minh bạch; cấu tiền lương công ty thực đảm bảo hội đủ yếu tố cấu thành; mức lương trả cho người lao động đảm bảo ổn định cho đời sống, tạo Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 yên tâm làm việc người lao động; hình thức trả lương phù hợp, kỳ hạn trả lương đảm bảo đặn - Có sách thi đua - khen thưởng rõ ràng, tiêu chí thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ thực cách công khai dân chủ - Công tác đào tạo công ty quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên tham gia học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức b Hạn chế - Trong công tác tiền lương, mức tiền lương trả cho người lao động thấp so với doanh nghiệp địa bàn - Công tác thi đua có lúc chưa thống đồng nhà máy, phân xưởng - Trong công tác đào tạo, chưa có kế hoạch rõ ràng, việc đào tạo chưa trọng đến công tác đào tạo kỹ nghiệp vụ 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Vai trò trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, quản lý cấp, phận chưa phát huy mức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, từ làm cho công tác tạo động lực gặp không khó khăn, bất cập, hiệu đem lại chưa cao Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm gần có biến động định, doanh thu lợi nhuận tạo thường ổn định, sản phẩm làm tiêu thụ chậm, thay đổi nhanh chóng công nghệ đòi hỏi công ty phải liên tục nỗ lực nhiều việc thay đổi dây chuyền máy móc, công nghệ cho phù hợp Mặt khác, tập trung cho hoạt động đầu tư dài hạn nên làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT - HÀN THỜI GIAN ĐẾN 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Những biến đổi môi trường kinh doanh Những thay đổi, biến động kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng có ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp Sự phát triển không ngừng công nghệ Trình độ, kiến thức người lao động ngày nâng lên Những thay đổi, cải cách đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Sự có mặt đối thủ cạnh tranh 3.1.2 Chiến lược phát triển Công ty thời gian đến - Đảm bảo tính cạnh tranh chất lượng, mẫu mã giá loại sản phẩm; thực hành tiết kiệm sản xuất - Sản xuất, kinh doanh đảm bảo tính ổn định có chiều sâu - Mở rộng, phát triển thị trường, đẩy mạnh công tác marketing, đồng thời phải giữ vững mạng lưới khách hàng truyền thống; - Phát triển với tiêu chí bền vững, khẳng định thương hiệu thị trường, đột phá, tiên phong, không ngừng cải tiến 3.1.3 Xu hướng nâng cao chất lượng sống Yêu cầu chất lượng sống người ngày không ngừng nâng cao Bên cạnh việc động viên nguồn thu nhập, người lao động cần động viên yếu tố nhiều yếu tố khác mặt tinh thần, điều kiện làm việc, học tập, bồi dưỡng, thăng tiến, quan hệ công việc, văn hóa công ty Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.1.4 Một số quan điểm có tính nguyên tắc đề xuất giải pháp + Các giải pháp phải đảm bảo cho chiến lược phát triển công ty + Các giải pháp đề phải đảm bảo tính khoa học, xuất phát từ sở lý luận khoa học; cần có sáng tạo, không trùng lắp + Giải pháp phải phù hợp với điều kiện tình hình thực tế công ty phải đem lại lợi ích thiết thực + Giải pháp phải có phạm vi không gian, thời gian rõ ràng, đảm bảo thực hóa việc áp dụng toàn công ty 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương a/ Có sách trả lương hợp lý - Đối với môi trường bên trong, tùy theo trường hợp cụ thể, công ty có sách trả lương khác cho phù hợp với điều kiện thực tế - Đối với môi trường bên ngoài, có 03 lựa chọn gồm: Trả lương tương đương, trả lương cao hơn, trả lương thấp mức tiền lương thị trường b/ Xác định trả lương hợp lý + Định giá công việc - Xác định cấu trúc (các phận) công việc quan - Tạo bình đẳng trật tự mối tương quan với công việc - Triển khai thứ bậc giá trị công việc sử dụng để thiết kế cấu tiền lương - Đạt trí cấp quản trị nhân viên liên quan đến công việc + Xác định đơn giá tiền lương c/ Xây dựng cấu tiền lương hợp lý Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 Ngoài yếu tố lương ấn định, vào quy định hệ số tiền lương, thời gian đến, Công ty cần xác định khoản phụ cấp, thưởng phúc lợi sau: + Phụ cấp trách nhiệm Bảng 3.2 Hệ số phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo Công ty TT Chỉ tiêu ĐVT Số Hệ số lượng phụ cấp Tổng hệ số phụ cấp Tổng giám đốc Người 0,8 0,8 Phó Tổng giám đốc Người 0,6 0,6 Trưởng phòng, ban Người 0,4 2,8 Phó trưởng phòng, ban Người 0,2 1,2 Tổng cộng 15 5,4 Bảng 3.3 Hệ số phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo nhà máy, dự án TT Chỉ tiêu ĐVT Số Hệ số lượng phụ cấp Tổng hệ số phụ cấp Giám đốc Người 0,8 6,4 Trưởng phòng Người 15 0,6 9,0 Tổ trưởng phân xưởng Người 0,4 2,0 Tổng cộng 28 17,4 - Phụ cấp làm việc Việc nhằm đảm bảo quyền lợi trách nhiệm Mức phụ cấp tính thêm 30% tiền lương hành + Tiền thưởng Có thể áp dụng số hình thức thưởng như: thưởng suất, thưởng tiết kiệm sản xuất, thưởng đạt chất lượng cao, thưởng cho người có thành tích thi đua + Các khoản phúc lợi Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 d/ Hình thức trả lương Hai hình thức trả lương mà công ty áp dụng thời gian qua phản ánh đầy đủ tính chất yếu tố tạo nên giá trị công việc, đảm bảo công cho người lao động, thời gian đến công ty tiếp tục sử dụng hình thức trả lương 3.2.2 Hoàn thiện công tác thi đua - Thực công tác thi đua cách thống đồng bộ; - Chính sách thi đua - khen thưởng phải rõ ràng; - Công khai giá trị đạt thành tích thi đua đem lại; - Công tác tuyên dương, khen thưởng cần kịp thời, khoa học cần xem xét nâng mức thưởng vật chất cho phù hợp 3.2.3 Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động + Tạo bầu không khí làm việc tập thể Công ty - Xây dựng mối quan hệ tập thể người lao động với lãnh đạo vững mạnh - Duy trì thực tốt hoạt động phong trào văn thể mỹ, tham quan du lịch + Thực tốt công tác bảo hộ lao động - Phổ biến rộng rãi nội quy, quy định an toàn lao động - Thực nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực nội quy + Đảm bảo phục vụ tốt điều kiện nơi làm việc - Nơi làm việc phải phù hợp với yêu cầu trình sản xuất - Nơi làm việc phải thường xuyên xem xét, hoàn thiện + Tăng cường mối quan hệ phối hợp phòng, ban 3.2.4 Nâng cao động lực thúc đẩy thăng tiến hợp lý Thường xuyên có chế giám sát, theo dõi hiệu làm việc vị trí quản lý để có hướng thay đổi, bố trí phù hợp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Quan tâm, xem xét đề bạt, thăng tiến cá nhân đảm bảo trình độ, vững chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt Việc thăng tiến cần phải quan tâm đến yếu tố dài hạn, công ty cần phải có biện pháp thực tốt công tác quy hoạch cán bộ, trọng đào tạo người trẻ, có lực 3.2.5 Công tác đánh giá thành tích + Nâng cao nhận thức người lao động công tác đánh giá thành tích: Để phát huy tác dụng công tác đánh giá thành tích, công ty không dừng việc xác định mục tiêu đánh giá để khen thưởng, trả lương mà cần mở rộng thêm số mục tiêu khác vấn đề đào tạo, thăng tiến, thi đua,… + Về xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích: - Về tính chuyên cần - Về chấp hành nội quy công ty - Về chấp hành giấc lao động - Về thời gian thực công việc - Về kết hoàn thành nhiệm vụ + Về xác định đối tượng đánh giá thành tích: Tác giả đề xuất chọn mô hình đánh giá 3600 để thực việc đánh giá thời gian đến + Về sử dụng phương pháp đánh giá thành tích: - Phương pháp đánh giá theo tiêu định lượng - Phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO) 3.2.6 Làm tốt công tác đào tạo người lao động + Cần có sách đào tạo tái đào tạo cách hiệu + Phải dự báo nhu cầu có chiến lược, kế hoạch đào tạo + Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho đào tạo Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 + Cần tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc hiệu đào tạo + Cần phân loại đối tượng tham gia đào tạo Đối với phận lao động trực tiếp + Đào tạo điều khiển, sử dụng máy móc thiết bị; + Nâng cao trình độ tay nghề, công nghệ mới; + Bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức thực quy trình sản xuất + Đào tạo vận hành, bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị + Đối với nội dung liên quan trực tiếp đến thực công việc chủ yếu đào tạo công ty + Đối với nội dung mang tính phòng ngừa sử dụng hình thức thuê chuyên gia hướng dẫn (tập huấn) cho nhân viên Đối với phận lao động gián tiếp + Đối với nhân viên kinh doanh: Đào tạo kiến thức kỹ thương thảo, lập hợp đồng kinh tế kiến thức công nghệ + Đối với nhân viên kỹ thuật: Cần đào tạo kỹ thiết kế mẫu mã, nắm bắt quy trình vận hành, tiếp cận công nghệ sản xuất + Đối với nhân viên tổ chức lao động: Cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật lao động, đánh giá đào tạo, phân tích công việc, sách tiền lương, thưởng + Đối với nhân viên kế toán: Đào tạo tin học, phần mềm kế toán, xử lý số liệu, sách thuế Đối với cán quản lý, cần đào tạo, bồi dưỡng về: + Nghệ thuật lãnh đạo + Các kỹ quản trị + Kỹ định + Cách thức giải vấn đề + Xây dựng nhóm, đội + Kỹ tin học, ngoại ngữ Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Công tác nâng cao động lực thúc đẩy người lao động làm việc có ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển công ty Sự thành công hay thất bại công ty chỗ công ty có sử dụng tốt công cụ kích thích lao động để phát huy hết khả người lao động nhằm nâng cao suất lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hay không Chính vậy, việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn thời gian tới vấn đề cấp thiết nhà quản trị, nhiệm vụ quan trọng phát triển lâu dài bền vững Công ty Cơ sở luận văn dựa vào lý thuyết nhà khoa học có uy tín nước giới, lý thuyết vận dụng luận văn giảng dạy trường đại học Bên cạnh đó, giải pháp nêu luận văn dựa kết điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng tình hình công tác nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty thời điểm nay, kế thừa giải pháp áp dụng, đồng thời vận dụng sở lý thuyết, phân tích so sánh với thực trạng, tranh thủ nhân tố, điều kiện thuận lợi khách quan chủ quan để đề giải pháp thật khả thi để áp dụng thực tiễn Để thực giải pháp nêu luận văn, thiết cần phải có ủng hộ hỗ trợ từ phía Ban Giám đốc, phòng, ban, phận chức năng, đơn vị trực thuộc toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Tùy thuộc vào tình hình thực tế mà Công ty có xem xét, lựa chọn áp dụng giải pháp cho phù hợp Footer Page 26 of 126 ... luận nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Chương Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn Chương Một số giải pháp để nâng cao động. .. thúc đẩy người lao động - Phân tích thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy người lao động Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt - Hàn thời gian qua - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực thúc đẩy. .. VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT - HÀN THỜI GIAN QUA 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công - Trong công tác trả lương cho người lao động, nhìn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hà, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hà, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay