Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức trường đại học Quy Nhơn

13 110 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - PHẠM NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA uuuuuuuu Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Xuân Tiến GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC Phản biện 1:……………………………………… THÚC ĐẨY CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC Phản biện 2:……………………………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày … tháng… năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU - Về mặt thời gian: Các giải pháp ñược ñề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu Để thực hiên mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, - Phương pháp ñiều tra, khảo sát, chuyên gia, - Phương pháp phân tích, so sánh, ñối chiếu, tổng hợp, - phương pháp khác… Bố cục luận văn Ngoài phần mục lục, mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục luận văn ñược bố trí thành chương sau: Chương Cơ sở lí luận nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Chương Phân tích thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, công nhân viên chức Trường Đại học Quy Nhơn thời gian qua Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, công nhân viên chức Trường Đại học Quy Nhơn thời gian tới Lí chọn ñề tài Như ñã biết, nhân lực nhân tố ñịnh phát triển tổ chức, doanh nghiệp Do tổ chức, ñơn vị trình hoạt ñộng tìm cách khai thác, sử dụng nguồn nhân lực cách có hiệu Yêu cầu ñược thực nhiều cách khác nhau, song việc tìm cách nâng cao ñộng lực thúc ñẩy tính tích cực người lao ñộng ñược ý Nhận thức ñược vấn ñề này, Trường Đại học Qui Nhơn ñã có nhiều biện pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, công nhân viên chức ñã có nhiều kết Tuy nhiên, công tác ñây nhiều vấn ñề phải hoàn thiện Đó lí tác giả chọn ñề tài “Giải pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, công nhân viên chức (CBCC) Trường Đại học Quy Nhơn” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn ñề lí luận liên quan ñến việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng - Phân tích thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC Trường Đại học Quy Nhơn thời gian qua - Đề xuất giải pháp ñể nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC Trường Đại học Quy Nhơn thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Là vấn ñề lí luận hoạt ñộng thực tiễn nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC Trường Đại học Quy Nhơn b Phạm vi nghiên cứu - Về mặt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung liên quan ñến nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC nhà trường - Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu vấn ñề Trường Đại học Quy Nhơn Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm Nhân lực Nhân lực nguồn lực người, sức lực vốn có thân người cụ thể Nó bao gồm thể lực, trí lực nhân cách Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm nhân lực tổ chức Nói cách khác, tổng thể tiềm lao ñộng cá nhân ñược tập hợp lại tổ chức theo yêu cầu ñịnh nhằm thực những, mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức ñó Nhu cầu người lao ñộng lý thuyết nhu cầu Nhu cầu tượng tâm lý người; ñòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất tinh thần ñể tồn phát triển Tùy theo trình ñộ nhận thức, môi trường sống, ñặc ñiểm tâm sinh lý, người có nhu cầu khác Đó cảm giác thiếu hụt ñó mà người cảm nhận ñược Theo David McClelland cho tất người ñều có sẵn nhu cầu mà nhu cầu ñó khuyến khích lẫn sống công việc Những nhu cầu ñó là: nhu cầu quyền lực, nhu cầu liên minh, nhu cầu thành tích, Theo Thuyết X: cho rằng, phần ñông người ñều không thích làm việc, thích ñược huy tự chịu trách nhiệm, hầu hết người làm việc lợi ích vật chất, không hứng thú công việc tránh làm việc lúc Theo Thuyết Y: cho rằng, người thích thú với công việc có ñược thuận lợi họ ñóng góp nhiều tổ chức Vì vậy, cần cải thiện mối quan hệ người tổ chức, từ mối quan hệ thủ trưởng với nhân viên ñến mối quan hệ ñồng ngang hàng, người làm việc tốt môi trường quan hệ thân thiện Theo Abraham Maslow, nhu cầu người chia làm bậc ñược xếp từ thấp ñến cao theo thứ tự: nhu cầu vật chất, nhu cầu an toàn, nhu cầu hội nhập, nhu cầu ñược tôn trọng, nhu cầu tự khẳng ñịnh Động Là thúc người có ứng xử ñịnh cách vô thức hay hữu ý thường gắn liền với nhu cầu - Theo kinh tế học ñộng có tác dụng chi phối, thúc ñẩy người ta suy nghĩ hành ñộng (làm theo ñộng ñúng) - Động ám nỗ lực bên lẫn bên người có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình kiên trì theo ñuỗi cách thức hành ñộng ñã xác ñịnh Động lực Động lực dạng lượng thúc ñẩy người ta hành ñộng Như vậy, ñể nguồn nhân lực hưng phấn, tích cực làm việc tổ chức cần cung cấp, bổ sung, tăng cường yếu tố tạo nên ñộng lực Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Đó trình tổ chức gia tăng, cải thiện yếu tố vật chất, tinh thần cho người lao ñộng phương pháp, cách thức khác sở ñáp ứng ngày tốt nhu cầu người lao ñộng ñể họ phấn khởi, tích cực làm việc 1.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng a Tạo nên phát triển lâu dài bền vững ñơn vị b Hoàn thành mục tiêu chiến lược ñơn vị tốt c Kích thích tính tích cực người lao ñộng, sử dụng NNL có hiệu Footer Page of 126 Header Page of 126 d Tạo nên ổn ñịnh phát triển nguồn nhân lực e Đem lại lợi ích cho thân người lao ñộng 1.1.3 Đặc ñiểm cán công chức trường ñại học ảnh hưởng ñến việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy a CBCC có nhu cầu học tập, NC ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn b Nhu cầu ñược tôn trọng nhu cầu ñời sống tinh thần họ c Nhu cầu vật chất nhu cầu cần thiết ñối với CBCC, song nhu cầu cao d Môi trường ñiều kiện làm việc CBCC có ñặc thù riêng 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 1.2.1 Công tác tiền lương Tiền lương ñược hiểu số tiền mà người sử dụng lao ñộng trả cho người lao ñộng tương ứng với số lượng chất lượng lao ñộng mà họ ñã bỏ chịu tác ñộng chi phối qui luật cung cầu A Các yếu tố tiền lương Lương bản: Tiền lương bản, tiền lương ñược xác ñịnh sở tính ñủ nhu cầu sinh học, xã hội học, trình ñộ phức tạp mức ñộ tiêu hao lao ñộng ñiều kiện trung bình ngành nghề công việc Lương ñược tính theo bậc lương hệ thống thang bảng lương Nhà nước Phụ cấp lương khoản tiền tiền lương bản, bổ sung cho lương bản, bù ñắp thêm cho người LĐ họ phải làm việc ñiều kiện không ổn ñịnh không thuận lợi mà chưa ñược tính ñến xác ñịnh lương Tiền thưởng loại kích thích vật chất có tác dụng tích cực ñối với người lao ñộng việc phấn ñấu thực công việc tốt Có nhiều loại tiền thưởng ñược phân theo hiệu công việc sáng kiến kĩ thuật… cách tính thưởng ña dạng Phúc lợi: khoản lương ñãi ngộ gián tiếp mặt tài cho người lao ñộng ñể hỗ trợ sống ñộng viên tinh thần cho người lao ñộng ñược chi trả trực tiếp cho người lao ñộng B Căn ñể trả lương Nếu ñơn giá tiền lương ñược xác lập có khoa học, có tác dụng ñộng viên người lớn Bởi vì, ñó biểu công phân phối C Quĩ tiền lương D Điều chỉnh mức lương 1.2.2 Nâng cao ñời sống tinh thần người lao ñộng a Đời sống tinh thần tất thuộc trạng thái tâm lí người, ñịnh lượng ñược Nâng cao ñời sống tinh thần tức dùng lợi ích tinh thần quan tâm chăm sóc, ñộng viên, tuyên dương, khen thưởng, sử dụng hoạt ñộng văn thể, phong trào… ñể kích thích tính tích cực trạng thái tâm lí b Chúng ta phải ý ñến ñời sống tinh thần nhu cầu tinh thần ñược ñáp ứng, tính tích cực người lao ñộng ñược phát huy, người lao ñộng hưng phấn làm việc với niềm hăng say, sức sáng tạo, nhiệt tình cống hiến, hy sinh, gắn bó ñoàn kết với ñồng nghiệp với tổ chức, ñơn vị… c Động lực tinh thần ñược tạo môi trường lao ñộng thực lành mạnh, người ñược tôn trọng, thành tích người ñược ñánh giá ñúng, hoạt ñộng giải trí ñược tổ chức thường xuyên tạo phát triển tự toàn diện cá nhân 1.2.3 Sự thăng tiến Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng thăng tiến tức sử dụng công tác bổ nhiệm, thăng chức ñể tạo vị trí Footer Page of 126 Header Page of 126 10 công tác cao hơn, nhằm ghi nhận trưởng thành công tác, thành tích ñóng góp, cống hiến cho ñơn vị; tạo vị thích hợp với lực, ñể kích thích tính hăng hái người lao ñộng, thúc ñẩy họ cống hiến nhiều 1.2.4 Điều kiện làm việc Cải thiện ñiều kiện làm việc tạo môi trường vật chất thuận lợi ñầy ñủ cho người lao ñộng ñể kích thích tính tích cực họ Cải thiện ñiều kiện làm việc việc thực tốt sách an toàn lao ñộng Cải thiện ñiều kiện làm việc ñể bảo vệ sức khỏe, tránh bệnh nghề nghiệp mà tăng suất chất lượng công việc 1.2.5 Văn hóa tổ chức Lý luận thực tiễn cho thấy, văn hóa nguồn lực nội sinh tạo nên phát triển ñột phá bền vững tổ chức, tổ chức ñó biết khai thác, vận dụng yếu tố văn hóa vào hoạt ñộng Với lý vậy, loại hình tổ chức ngày nhận thức ñược vai trò quan trọng xây dựng văn hóa tổ chức phù hợp ñể nâng cao sức cạnh tranh tạo khả phát triển bền vững 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG + Sự phát triển kinh tế, xã hội tác ñộng ñến nhu cầu người lao ñộng Thu nhập dần ổn ñịnh phát triển theo ñà phát triển kinh tế ñất nước ñã ảnh hưởng ñến việc hình thành ñộng người lao ñộng + Các sách pháp luật Nhà nước có ảnh hưởng ñến ñịnh hướng ñộng phấn ñấu cho người lao ñộng + Nhận thức người lao ñộng có ảnh hưởng ñến thái ñộ ñộng phấn ñấu họ Chương THỰC TRẠNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2.1.1 Đặc ñiểm công tác tổ chức a Quá trình thành lập Trường Đại học Quy Nhơn ñược thành lập năm 1977 tiền thân sở Đại học Sư Phạm Quy Nhơn Hiện Trường ñang ñào tạo ña ngành, ña lĩnh vực; trung tâm nghiên cứu ứng dụng, triển khai lĩnh vực khoa học công nghệ b Chức nhiệm vụ nhà trường Nhiệm vụ chủ yếu trường là: Đào tạo cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ, giáo viên Bồi dưỡng cho giáo viên khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên Nghiên cứu ứng dụng khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội c Bộ máy quản lí trường Bộ máy nhà trường mô hình phối hợp với phân cấp quản lí rõ ràng hợp lí phận ñơn vị trường 2.1.2 Đặc ñiểm nguồn lực a Nguồn nhân lực Hiện nay, tổng số cán Nhà trường 775 người Trong ñó, có 517 giảng viên, chiếm tỉ lệ 67% Nhìn chung nguồn nhân lực Trường tương ñối ñông chưa mạnh chưa ñều ñơn vị b Nguồn tài Nhìn chung nguồn lực Trường ĐH Quy Nhơn không mạnh Tuy nhiên, năm gần ñây Trường mạnh dạn ñầu tư vào người, sở vật chất, trang thiết bị dạy học nâng cao ñời sống tinh thần cho CBCC c Nguồn lực sở vật chất Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 2.1.3 Tình hình hoạt ñộng trường thời gian qua Hiện tại, nhà trường có 46 chuyên ngành ñào tạo gồm ngành sư phạm (17), cử nhân (14), cử nhân kinh tế kĩ sư (15) Đến năm 2011, quy mô ñào tạo Trường ñạt 14.304 sinh viên qui Biểu ñồ sau cho thấy tăng trưởng qui mô ñào tạo hệ qui Bảng 2.1 Kết khảo sát ñộng lực làm việc cán công chức trường Đại học Quy Nhơn năm 2011 ĐVT: % 14304 14500 14000 13535 13500 Sinh viên 12898 13000 12500 12000 Quan Quan Bình Ít quan Ít quan trọng trọng thường trọng trọng Đào tạo ch môn 61.5 29.0 9.5 Lương 9.5 78.0 12.5 Cơ hội thăng tiến 14.0 12.0 74.0 Công việc phù hợp 34.5 60.5 5.0 Văn hóa nhà trường 16.5 74.0 9.0 Điều kiện làm việc 17.5 77.5 5.0 72.0 8.5 1.5 Quan hệ L Đ nhân viên Năm 2009 Năm 2010 1.0 Năm 2011 (Nguồn: Phòng ñào tạo) Hình 2.1 Biểu ñồ tăng trưởng ñào tạo qui từ năm 2009 – 2011 Đào tạo không qui Trường năm qua chưa thật phát triển Nếu năm 2008 số lượng sinh viên 5995, năm 2011 số 3717 Còn ñào tạo sau ñại học, có bước tiến Tuy nhiên so với trường khác số học viên nghành Năm 2010, Trường tuyển sinh ñược 181 học viên chuyên ngành ñào tạo 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Khảo sát yếu tố nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC Tìm hiểu thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC trường Đại học Quy Nhơn, tác giả ñã tiến hành vấn phiếu ñiều tra (mẫu phiếu vấn phụ lục 1) Kết cho thấy: Footer Page of 126 17.0 (Đánh giá theo thang ñiểm Likert) Kết cho biết cán công nhân viên có cách nhìn nhận khác nhân tố Theo tổng hợp thứ tự quan trọng từ cao xuống thấp, nhân tố ñào tạo nâng cao trình ñộ, lương, quan hệ lãnh ñạo nhân viên ñồng nghiệp tốt nhân tố ñược quan tâm nhiều Đây ñộng lực quan trọng ñể người lao ñộng làm việc tích cực hăng say, phát huy hết lực sáng tạo ñể tạo nên suất hiệu cao 2.2.2 Thực trạng công tác tiền lương A Các yếu tố cấu thành tiền lương Trong năm qua, Trường coi trọng vai trò yếu tố cấu thành tiền lưong sử dụng chúng công cụ nâng cao ñộng lực thúc ñẩy CBCC nhà Trường Bởi vì, yếu tố cấu thành tiền lương ñều có ý nghĩa ñịnh việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy họ B Nâng cao ñộng lực thông qua tính hợp lí trả lương - Căn trả lương ñược nhà Trường ý xác lập có sơ sở khoa học Đó là, trả lương theo mức ñộ hoàn thành công việc, Chứ không Header Page of 126 13 14 nên vào chức danh có ñược ñược nhiều người ủng hộ Kết ñiều tra sau cho thấy mức ñộ phản ứng cán công chức vấn ñề Không dừng lại ñó, Trường ý ñến tính minh bạch việc trả lương nên ñược nhiều người ủng hộ Hình vẻ sau chứng minh nhận ñịnh Tăng lương theo mức ñộ hoàn thành công việc Công tác trả lương rõ ràng, minh bạch Rất không ñồng ý, Rất ñồng ý 19% Không ñồng ý, Không ñồng ý lắm, Rất ñồng ý, 69 Đồng ý 81% Hình 2.2 Ý kiến CBCC trả lương theo mức ñộ hoàn thành CV Số liệu ñiều tra cho thấy, xét theo chức danh công việc người ñều muốn trả lương theo mức ñộ hoàn thành công việc Có 81% ñồng ý 19% ñồng ý với quan ñiểm Ví dụ, - Đối với tiền lương bản, Trường vào Quy ñịnh Nhà nước ñể ấn ñịnh mức chi trả - Với tiền vượt ñược tính sở số vượt ñịnh mức, ñơn giá cho tiết giảng quy ñổi vượt ñịnh mức chuẩn 33.000ñ - Đối với tiền lương tăng thêm, vào Quy chế chi tiêu nội ñã ñược thông qua ñể chi trả - Tiền lương làm thêm giờ: Việc toán vào kế hoạch làm thêm ñã ñược Hiệu trưởng phê duyệt ñược tính theo quy ñịnh nhà nước - Tiền công nhật: Tiền công tính sở, khối lượng, hiệu công việc thực thông qua hợp ñồng lao ñộng - Hoặc, tiền thưởng tương xứng với thành tích Tuy nhiên, với tiền thưởng cán công chức chưa thật hài lòng Footer Page of 126 Đồng ý, 131 Hình 2.3 Đánh giá CBCC tính minh bạch CT trả lương Đối với tiền lương Trường vào Quy ñịnh Nhà nước ñể ấn ñịnh mức chi trả C Quỹ tiền lương lương bình quân Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy công tác trả lương ñược thể quỹ lương mức lương bình quân tăng lên qua năm Nhìn chung qua năm gần ñây, quỹ lương trường ñã tăng từ 19.795 triệu ñồng năm 2008 ñến 23.160 năm 2009 tăng lên 27.104 vào năm 2010 D Điều chỉnh mức lương Kết khảo sát cho thấy người chưa ñồng ý với mức lương muốn có thay ñổi Có ñến 98 số người ñược hỏi Không ñồng ý trì mức lương Và nhóm Không ñồng ý cao thuộc người có trình ñộ Sau ñại học 48 người tiếp ñó Khoa 47 người ñiều ñó chứng tỏ ngưười có trình ñộ giảng viên sau thời gian học tập nghiên cứu với nhiều công sức, chất xám họ cần phải ñược coi trọng ñược trả lương xứng ñáng mức lương không phù hợp với người có trình ñộ cao Header Page of 126 15 16 Nhà trường cần nghiên cứu thêm sách trả lương cho người lao ñộng có trình ñộ cấp chuyên môn E Hạn chế công tác trả lương + Chi trả chưa công hệ ñào tạo Thu nhập cán công nhân viên trung bình so với thu nhập với cán giáo viên ñịa bàn tỉnh Tuy nhiên so với trường khác trường Đại học Quy Nhơn có mức thu nhập trung bình thấp So với ngành nghề khác thu nhập nhà giáo nhìn chung thấp chưa ñủ trang trải sống Đánh giá tác ñộng việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy công tác tiền lương Trường thời gian qua cho thấy: + Tiền lương nhìn chung hợp lý cán quản lý, giáo viên nhân viên + Khi trả lương, nhà trường tuân thủ theo quy ñịnh Nhà nước ñã tạo tâm lí yên tâm cho người lao ñộng + Mức lương chưa thỏa mãn với người lao ñộng, mức lương không theo kịp thay ñổi giá + Chính sách thưởng nhà trường ñã quy ñịnh rõ ràng, song mức thưởng chưa cao nên chưa tạo ñược ñộng lực ñể thúc ñẩy phong trào thi ñua phấn ñấu tập thể cá nhân Tạo nên tâm lí chưa hài lòng người lao ñộng - Về sách phúc lợi ñược phân chia công ñiều tạo tâm lí tốt cho cống hiến cán bộ, công chức 2.2.2 Thực trạng ñời sống tinh thần Nhà trường ý việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán công nhân viên chức ñời sống tinh thần Luôn tìm cách ñể phát huy tinh thần làm chủ tập thể thông qua hình thức: tổ chức cho cán công nhân viên chức tham gia góp ý xây dựng văn nhà trường, tham gia góp ý cán lãnh ñạo Tuy nhiên, hoạt ñộng chưa ñạt hiệu mong muốn, chưa có sức thuyết phục gắn kết với lợi ích thực tế người lao ñộng ñã làm giảm phần ñộng phấn ñấu người lao ñộng Biểu số liệu sau cho thấy thêm ñiều ñó Bảng 2.2: Đánh giá CBCC ñời sống tinh thần Footer Page of 126 Không Rất không Không ñồng ý ñồng ý ñồng ý Đồng Rất ý ñồng ý Chính sách thi ñua khen thưởng 0 20 122 58 52 96 52 0 0 24 144 32 18 107 52 21 34 122 29 12 rõ ràng Mức khen thưởng tương xứng với cống hiến nhân viên Nhà trường có quan tâm tổ chức tham quan du lịch, nghĩ dưỡng cho CBCC Nhà trường có khu vui chơi giải trí cho cán công nhân viên chức sau làm việc Phong trào văn nghệ, thể thao ñược tổ chức tốt (Nguồn: Xử lí số liệu năm 2011) 2.2.3 Thực trạng ñào tạo Nhà trường coi trọng công tác ñào tạo coi ñó khoản ñầu tư cần thiết ñể xây dựng chiến lược phát triển lâu dài Sau ñược ñào tạo người lao ñộng mong muốn ñược cống hiến công sức cho phát triển ñơn vị Do vậy, Trường có sách sử dụng ñãi ngộ thỏa ñáng sẻ có tác dụng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Biểu số liệu sau minh chứng vấn ñề Header Page of 126 18 17 Bảng 2.3 Đánh giá CBCC công tác ñào tạo Rất không Không Không Đồng Rất ñồng ý ñồng ý ñồng ý ý ñồng ý 59 66 37 37 21 108 22 47 45 111 37 133 32 33 Được ñào tạo bồi dưỡng kĩ cần thiết Được tham gia chương trình theo yêu cầu công việc Công tác ñào tạo ñạt hiệu Sử dụng tốt nguồn nhân lực ñược ñào tạo (Nguồn: Xử lí số liệu năm 2011) 2.2.4 Thực trạng ñiều kiện làm việc Cơ sở vật chất Trường xuống cấp nghiêm trọng lạc hậu, ñặc biệt phòng thí nghiệm Diện tích bình quân cho sinh viên thấp so với tiêu chuẩn hành, chưa ñáp ứng yêu cầu ñào tạo Bảng 2.4: Đánh giá CBCC trường ñại học Quy Nhơn ñiều kiện làm việc Thời gian Không ñồng Đồng Rất không Không ñồng ý ñồng ý ý ý ñồng ý 39 126 34 0 38 128 34 107 70 23 0 làm việc phù hợp Môi trường làm việc tốt Thư viện ñại Rất (Nguồn: Xử lí số liệu năm 2011) Footer Page of 126 2.2.5 Thực trạng văn hóa tổ chức Có văn hóa tổ chức chuẩn mực không ñược nêu lời nói hình ảnh không ñược ñưa vào chiến lược nhà trường 2.3 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2.3.1 Do nhận thức cán lãnh ñạo - Các cán quản lí chưa ñược quy hoạch ñào tạo có hệ thống, ñó yếu kéo dài mà chậm ñược khắc phục Chính yếu mặt quản lí lãnh ñạo ñã ñưa mục tiêu năm 2011 là“Nâng cao lực quản lí cán lãnh ñạo nhà trường” 2.3.2 Do ñiều kiện vật chất Cơ sở hạ tầng cho việc học gặp nhiều khó khăn Thiết bị dạy học chậm ñổi lạc hậu 2.3.3 Do trình ñộ cán quản lí Header Page 10 of 126 19 20 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN THỜI GIAN TỚI 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Sự biến ñộng yếu tố môi trường a Những ñổi chủ trương, sách Đảng Nhà nước lĩnh vực GD&ĐT b Yếu tố khoa học - công nghệ Sự phát triển KH-CN ñòi hỏi phát triển tất yếu GD&ĐT, ñặt cho CB&GV phải nghiên cứu, nắm bắt yêu cầu KH-CN c Yếu tố kinh tế Kinh tế tăng trưởng, sở vật chất xã hội phát triển, hàng hóa ngày phong phú tạo nhiều nhu cầu vật chất khác thúc ñẩy nhu cầu lên bậc thang Tháp nhu cầu A.Maslow d Yếu tố văn hóa - xã hội 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển trường Đại học Quy Nhơn thời gian tới 3.1.3 Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, giáo viên a Các giải pháp nâng cao ñộng lực phải phục vụ cho mục tiêu, chiến lược phát triển nhà trường Nội dung giải pháp nâng cao ñộng lực không ñược trái với chủ trương, ñồng thời phải cụ thể hóa, bổ sung phục vụ ñắc lực cho giải pháp nhiệm vụ cụ thể ñể triển khai thực mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường thời gian tới b Các giải pháp nâng cao ñộng lực phải ñảm bảo tính thực tế hiệu Các giải pháp nâng cao ñộng lực ñược ñề phải ñảm bảo tính thực tế Trường nhu cầu ñặc thù cán bộ, giáo viên 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương Mục tiêu giải pháp sử dụng công tác trả lương ñúng; trả lương kích thích ñược CBCC; tích cực tăng lương; tăng khoản chi hỗ trợ, phúc lợi, tiền thưởng ñể làm ñòn bẩy vật chất kích thích CBCC gắn bó với nhà trường, làm việc tốt hơn, góp phần tăng thu nhập cá nhân ñể có ñược lương bình quân ngang cao so với trường cao ñẳng ñang có xu nâng cấp ñại học khu vực Miền Trung a Trả lương ñầy ñủ, kịp thời Tính toán, chi trả ñúng lương cho ñối tượng: ñối tượng tuyển dụng; ñối tượng ñã có lương chuyển công tác từ nơi khác ñến; ñối tượng cống hiến lâu năm có hệ số lương bị thiệt thòi Tính toán, chi trả ñúng khoản phụ cấp theo lương theo ñối tượng CB&GV; phụ cấp ngành nghề, phụ cấp chức vụ b Trả lương kích thích phấn ñấu cán bộ, giáo viên * Hoàn thiện việc chi trả tiền phụ cấp Khoản chi phụ thuộc nhiều vào phương pháp chất lượng ñánh giá công việc hàng tháng, ñược thể Bảng quy ñịnh Hệ số hiệu suất phụ cấp * Thực tốt khoản chi khuyến khích hoạt ñộng chuyên môn, phúc lợi, tiền thưởng Giải pháp cải tiến Quy chế chi tiêu nội bộ, nhằm ñiều chỉnh mức chi hợp lý hơn, kích thích CB&GV vươn lên hoàn thành xuất sắc công việc, cụ thể: - Cải tiến ñơn giá giảng Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 Không tăng thu cho GV dạy quy mà tăng việc thu hút GV thỉnh giảng có học vị, học hàm cao, có chất lượng dạy trường góp phần giao lưu sư phạm - Cải tiến tiền chi trả tham gia học thuật, biên soạn, viết báo, tạp chí Cải tiến khoản thù lao thỏa ñáng cho tác giả ñề tài khoa học cấp trường trở lên - Tăng ñơn giá khoản chi trả: ñề thi, chấm thi, hướng dẫn HS-SV ñề cương, báo cáo Đơn giá toán cho mức qua nhiều năm ñiều chỉnh tăng chậm, chưa hợp lý - Tăng mức tiền thưởng, phúc lợi cho danh hiệu ñạt ñược cuối năm học; tăng tiền thưởng ñột xuất; thưởng ngày lễ, thưởng cuối năm, thưởng năm mới, tăng mức chi cho tham quan, công tác phí - Thanh toán tiền vượt hợp lý: Điều chỉnh lại kế hoạch công tác CB&GV, tác ñộng ñến ổn ñịnh tăng thu nhập nhờ vượt hợp lý c Tìm cách nâng cao tiền lương cho cán bộ, giáo viên * Tăng nguồn thu ñể tăng chi lương Theo kết ñiều tra ña số CB&GV cho tăng lương ñòn bẩy vật chất ñể phát triển ñộng lực làm việc * Tăng tiền lương hàng tháng Đối với người ñã tốt nghiệp cao học, có thâm niên 10 năm, quy ñịnh hành, Ban Giám hiệu Phòng Tổ chức – Hành hướng dẫn họ tích lũy ñiều kiện nắm bắt hệ thống văn quản lý, giáo dục, chuyên môn, hoàn tất thủ tục hồ sơ cách thức dự thi ñể chuyển sang ngạch GV chính, nâng cao ñược hệ số lương bản, nhờ ñó nâng cao tiền lương 3.2.2 Chính sách hỗ trợ người ñược ñào tạo Mục tiêu thực tốt giải pháp ñào tạo tạo ñể thúc ñẩy CBCC tích cực làm việc, tăng suất hiệu lao ñộng Qua ñó, chuẩn hóa ñội ngũ ñể ñáp ứng cho nhu cầu ñào tạo năm tới, ñồng thời nâng cao trình ñộ kiến thức, vị ñội ngũ CBCC a Xác ñịnh ñúng nhu cầu ñào tạo Cần nắm bắt tổng hợp nhu cầu theo kế hoạch dài hạn thông qua mục tiêu dài hạn cá nhân; Tập hợp, thống kê kết ñăng ký, tổ chức hội ñồng duyệt mục tiêu dài hạn cá nhân; xác ñịnh cấp ñộ, loại hình cần thiết ñào tạo; tư vấn, giới thiệu cho CB&GV lựa chọn cách phù hợp Qua ñó tư vấn cho cá nhân hợp lý kế hoạch mục tiêu; Sự hợp lý việc chọn ngành nghề ñào tạo, thời gian ñào tạo b Thực chương trình ñào tạo hợp lý Sau ñiều chỉnh kế hoạch ñào tạo cá nhân; tổng hợp xây dựng “Chương trình ñào tạo” bao gồm: Các lĩnh vực ñào tạo; Các cấp, bậc, loại hình ñào tạo; Nơi ñào tạo; Thời gian ñào tạo; chọn lọc ñối tượng theo kế hoạch ñào tạo cá nhân, xếp theo thứ tự ưu tiên; việc cử CB&GV luân phiên ñào tạo thực theo hình thức “Gối ñầu Đón ñầu” c Hỗ trợ tạo ñiều kiện thuận lợi cho ñào tạo Tạo ñiều kiện cho CBCC thực tốt nghĩa vụ ñảm bảo quyền lợi cá nhân 3.2.3 Nâng cao ñời sống tinh thần cho CBCC Mục tiêu giải pháp tạo không khí ñoàn kết, gắn bó với tập thể, tạo ñời sống tinh thần vui tươi, thoải mái a Phát huy truyền thống, uy tín nhà trường, xây dựng văn hóa công sở Nhà trường phải sử dụng kết hợp phương tiện Phòng truyền thống; Tạp chí; Diễn văn dịp lễ kỹ niệm; Website có tài liệu, hình ảnh, ñể giới thiệu ñầy ñủ truyền thống phát triển nhà trường cho hệ CB&GV trẻ, qua ñó người Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 người cũ có am hiểu, thông cảm Người có ñược trân trọng, người cũ có ñược tôn trọng b Đề cao hình ảnh tiếng nói nhà giáo, gương ñiển hình tốt công việc Đề cao, nêu gương tốt CB&GV gương mẫu, tiên phong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Khơi dậy phát huy tiềm CB&GV (ñặc biệt giảng dạy nghiên cứu khoa học) Đối với CB&GV có thành tích, cống hiến xuất sắc tạo ñiều kiện bình xét thường xuyên danh hiệu “Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo ưu tú; GV giỏi; Chiến sĩ thi ñua ” nhằm tôn vinh nghề nghiệp c Tăng cường hỗ trợ ñoàn thể (chủ yếu Công ñoàn nhà trường) Tăng cường khả giám sát, hỗ trợ Công ñoàn việc thực thi nhiệm vụ Nâng cao chất lượng phong trào thi ñua, xem thi ñua ñộng lực thật ñể thúc ñẩy CBCC d Tăng cường quan tâm, ñộng viên lãnh ñạo, ñồng nghiệp Thái ñộ quan tâm lãnh ñạo, ñồng nghiệp ñến tất người nhà trường, ñộng lực tinh thần lớn e Thực tốt công tác thi ñua, khen thưởng nhà trường Đây sở nâng cao ñộng lực tinh thần lớn Làm rõ lợi ích công tác thi ñua, khen thưởng Gắn thi ñua với lợi ích vật chất, tinh thần Tăng lương trước thời hạn; Tăng tiền thưởng; Phân tích thành tích cá nhân giới thiệu ñề bạt; Tôn vinh; Nêu gương tốt 3.2.4 Thực tốt công tác thăng tiến Mục tiêu giải pháp ñánh giá ñúng lực, thành tích, phẩm chất, cống hiến CB&GV; ñề bạt, thăng tiến vào vị trí thích hợp ñể CB&GV phấn khởi, hăng hái tiếp tục cống hiến a Thực tốt công tác phát triển ñội ngũ Căn vào kết kháo sát phân nhóm CB&GV có nhu cầu thăng tiến theo ñộ tuổi ñể có kế hoạch bố trí gánh vác công việc dài hạn Sắp xếp, bố trí người nhu cầu thăng tiến ñể ñộng viên gánh vác công việc phù hợp, cần có thời gian bàn giao cho người kế cận, nhằm hạn chế hụt hẫng nhân b Cải tiến công tác ñánh giá cán Cải tiến nội dung “Kê khai thành tích cá nhân” hàng năm việc xác ñịnh rõ hai mặt chất lượng kết công tác, qua ñó, xác ñịnh sở trường, c Cải tiến công tác giới thiệu, ñề bạt cán Đối với cá nhân có nhu cầu thăng tiến, tạo cho họ hội ñể tích lũy dần tiêu chuẩn (cần thay ñổi quan ñiểm “thăm dò” dư luận CB&GV quan ñiểm “tạo ñiều kiện ñể thể tài năng”) d Có sách ñộng viên cá nhân thăng tiến Đảm bảo hài hòa lợi ích: lợi ích vật chất; lợi ích tinh thần lợi ích trị 3.2.5 Cải thiện ñiều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên Mục tiêu giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường làm việc Đồng thời tạo sở ñại ñủ tiêu chuẩn a Cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, giáo viên Các giải pháp cụ thể việc sau: * Điều chỉnh kế hoạch công tác, thay ñổi vị trí công việc - Đối với khối CB quản lý, thực xếp lại công việc phận công tác Phòng, Ban cách khoa học, hợp lý Qua ñó, thực thay ñổi vị trí công tác theo hai hướng: thay ñổi dài hạn; thay ñổi ngắn hạn - Đối với khối GV Thực giao ñủ khối lượng tiết giảng tiêu chuẩn năm gồm tiết lên lớp tuần công tác khác quy ñổi tiết theo ñịnh mức Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 26 tiết giảng GV cách sau: + Thay ñổi ñịnh mức quy chuẩn + Tạo ñiều kiện cho GV vươn lên giảng liên môn + Tăng cường mở lớp ñịa phương với việc ña dạng loại hình ñào tạo b Khai thác nguồn lực phục vụ cho việc nâng cấp, mở rộng sở vật chất Khai thác nguồn lực bên từ phía ñội ngũ CB&GV Và nguồn lực bên từ ñề án Bộ c Đầu tư, trang bị hợp lý Các ñề án thiết kế xây dựng, mua sắm phải xuất phát từ nhu cầu phát triển nhà trường, nhu cầu ñông ñảo CB&GV Muốn vậy: d Quan tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ, giáo viên Khám sức khoẻ ñịnh kì với chất lượng dịch vụ cao KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Footer Page 13 of 126 Kết luận Nâng cao ñộng lực cho người lao ñộng làm việc ñang trở thành chiến lược giúp cho quan, ñơn vị tồn tại, phát triển cạnh tranh lành mạnh kinh tế thị trường Việc nghiên cứu, ñề xuất giải pháp tạo nâng cao ñộng lực thúc ñẩy làm việc cho CB&GV trường Đại học Quy Nhơn việc làm phát triển nhà trường người lao ñộng Tạo ñiều kiện cho CB&GV hăng hái lao ñộng Sử dụng tốt yếu tố kích thích lao ñộng tinh thần phát huy văn hóa trường học; Đề cao vai trò, vị trí nhà giáo, gương sáng ñiển hình công tác; Tăng cường quan tâm ñộng viên lãnh ñạo, hỗ trợ tổ chức, ñoàn thể nhà trường, ñể khai thác ñiều kiện, tiềm CB&GV lợi ích lâu dài cá nhân nhà trường Kiến nghị Để thực giải pháp nêu viết, cần có ủng hộ hỗ trợ ñồng loạt Ban giám hiệu, phòng, khoa, tổ tập thể CB&GV nhà trường qua việc cụ thể chương trình thực cho giải pháp Để giải pháp phát huy tác dụng, cần có ñạo làm thay ñổi thật hạn chế nay, ñổi công tác cán bộ; công tác phát triển nguồn nhân lực; công tác thi ñua, khen thưởng; tiếp tục cải cách tiền lương chế ñộ vật chất cho CB&GV ... ĐẨY CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2.1.1 Đặc ñiểm công tác tổ chức a Quá trình thành lập Trường. .. pháp nâng cao ñộng lực ñược ñề phải ñảm bảo tính thực tế Trường nhu cầu ñặc thù cán bộ, giáo viên 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 3.2.1... luận nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Chương Phân tích thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, công nhân viên chức Trường Đại học Quy Nhơn thời gian qua Chương Một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức trường đại học Quy Nhơn, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức trường đại học Quy Nhơn, Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức trường đại học Quy Nhơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay