Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hòa Vang

13 91 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

1 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔNG HÙNG CƯỜNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN HÒA VANG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS NGUYỄN THANH LIÊM Phản biện 2: TS VÕ VĂN LÂM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 02 năm 2012 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 Footer Page of 126 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu - Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài nghiên cứu Ở nước phát triển, hoạt ñộng ngân hàng ñang có xu hướng tăng tỷ thu nhập từ dịch vụ ngoại bảng Tuy nhiên, Việt nam, hoạt ñộng tín dụng hoạt ñộng chủ yếu ngân hàng thương mại Mở rộng quy mô tín dụng ñường chủ yếu ñể ngân hàng gia tăng thu nhập, khả sinh lời, ñáp ứng mục tiêu cạnh tranh thị trường Hoạt ñộng kinh doanh Chi nhánh NNo huyện Hòa Vang, thuộc NHNNo – Chi nhánh Đà Nẵng không nằm xu hướng chung ñó Trong năm qua, chi nhánh NHNNo Hòa Vang ñã không ngừng mở rộng quy mô tín dụng ñã ñạt ñược thành ñáng khích lệ Tuy nhiên, kết ñạt ñược chưa tương xứng với tiềm nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Mặt khác, nhu cầu vay vốn thị trường mục tiêu ngân hàng ñịa bàn huyện Hoà Vang chưa ñược ñáp ứng ñầy ñủ Đây ñịa bàn ñang tiến trình ñô thị hoá mạnh mẽ, có tốc ñộ tăng trưởng cao, có nhiều tiềm lợi ñể phát triển nên nhu cầu vốn cho hoạt ñộng ñầu tư tiêu dùng ngày gia tăng Vì vậy, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu nhằm tìm giải pháp khả thi ñể mở rộng tín dụng Chi nhánh NH Do vậy, học viên chọn ñề tài: “Giải pháp mở rộng tín dụng NHNNo PTNT - chi nhánh huyện Hòa vang” làm ñề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa, tổng hợp phân tích số vấn ñề lý luận mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, ñánh giá thực trạng mở rộng tín dụng Chi nhánh NHNNo PTNT huyện Hòa vang - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng NHNNo PTNT huyện Hòa Vang Đối tượng phạm vi nghiên cứu Footer Page of 126 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến hoạt ñộng mở rộng tín dụng NHNNo PTNT, chi nhánh Hòa Vang Phạm vị nghiên cứu: Khái niệm tín dụng ñây giới hạn hoạt ñộng cấp tín dụng theo ñịnh nghĩa Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Về liệu sử dụng ñể phân tích, ñánh giá thực trạng, Luận văn giới hạn khoảng thời gian từ 2008 – 2010 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu ñược sử dụng luận văn phương pháp phân tích tổng hợp; diễn dịch quy nạp, logic lịch sử Các phương pháp tổng hợp phân tích thống kê ñược sử dụng phổ biến Ý nghĩa khoa học thực tiễn Về lý luận, luận văn hệ thống hoá nội dung tín dụng, tín dụng ngân hàng, ñặc biệt luận văn ñã lý giải có hệ thống nội dung mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại, ñề xuất tiêu chí ñánh giá trình mở rộng tín dụng, phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại Về thực tiễn, luận văn ñã tiến hành phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng tín dụng mở rộng tín dụng NHNNo PTNT, Chi nhánh Hòa vang, qua ñó rút nhận ñịnh quan trọng bất cập, hạn chế trình Trên sở ñó, kết hợp với sở lý luận, luận văn ñã ñề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Chi nhánh NH CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng Tín dụng quan hệ kinh tế người cho vay người ñi vay, chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị hay vật theo ñiều kiện mà hai bên thoả thuận 1.1.2 Các nguyên tắc TD Xuất phát từ chất TD phải hoàn trả ñúng hạn vốn lãi Vì vậy, hoạt ñộng TD phải dựa nguyên tắc sau: a Vốn vay phải có mục ñích, ñảm bảo sử dụng ñúng mục ñích có hiệu quả: b Vốn vay phải hoàn trả ñầy ñủ, ñúng hạn vốn lãi c Cho vay có bảo ñảm 1.1.3 Tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng hoạt ñộng mà ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng hình thức cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác 1.1.3.2 Phân loại tín dụng ngân hàng a Căn vào thời hạn b Căn vào tính chất luân chuyển vốn c Căn vào tính chất ñảm bảo d Căn vào mối quan hệ chủ thể e Căn vào phương pháp cấp tiền vay f Căn vào mục ñích sử dụng vốn 1.1.3.3 Vai trò tín dụng ngân hàng a Đối với thân NHTM Tín dụng nghiệp vụ mang lại nguồn thu lớn chủ yếu cho Ngân hàng trình hoạt ñộng b Đối với kinh tế 1.2 Mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Nội dung mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại Mở rộng tín dụng NHTM trình NH tăng qui mô cấp tín dụng, qua ñó tăng thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng sở kiểm soát mức rủi ro ñảm bảo mức ñộ sinh lời phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ Chỉ tiêu chủ yếu ñể ñánh giá quy mô cấp tín dụng mức dư nợ tín dụng Vì vậy, thực chất trình mở rộng tín dụng ngân hàng trình tăng trưởng dư nợ tín dụng Tuy nhiên, lý thuyết thực tiễn mở rộng tín dụng ngân hàng ñã cho thấy tương quan ñánh ñổi việc mở rộng tín dụng với việc gia tăng mức ñộ rủi ro tín dụng Vì vậy, Header Page of 126 Footer Page of 126 trình mở rộng tín dụng phải ñược ñặt xem xét quan hệ với mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng, ñó mục tiêu tăng trưởng dư nợ phải mục tiêu ưu tiên Mục tiêu cuối hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng gia tăng khả sinh lời Vì vậy, tăng dư nợ tín dụng nhằm ñạt ñến mục tiêu cuối Ngân hàng tăng thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng, kiểm soát tốt chi phí cho hoạt ñộng tín dụng, qua ñó tăng lợi nhuận từ tín dụng, tăng tỷ suất sinh lời dư nợ tín dụng Tuy nhiên, tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh thời kỳ ñịnh, nhằm ñạt mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh thị trường, ngân hàng chấp nhận mức sinh lợi thấp ñể ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 1.2.2 Tiêu chí ñánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng a Mức tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng tất hình thức b Mức tăng trưởng số lượng khách hàng ngân hàng c Mức tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng Do quy mô dư nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp khác biệt so với quy mô dư nợ bình quân khách hàng hộ cá nhân nên tiêu nên ñược xem xét riêng cho nhóm khách hàng khách hàng doanh nghiệp khách hàng hộ cá nhân d Mức ñộ tăng trưởng thị phần cấp tín dụng ngân hàng thị trường mục tiêu e Tăng trưởng thu nhập từ hoạt ñộng cấp tín dụng ngân hàng f Mức ñộ ña dạng hóa cấu cấp tín dụng Quá trình mở rộng tín dụng phải ñược ñặt tương quan ñánh ñổi rủi ro sinh lời Trong trình ñó, mục tiêu tăng trưởng quy mô cấp tín dụng mục tiêu ưu tiên, mục tiêu kiểm soát rủi ro hiệu kinh doanh mục tiêu kiểm soát Do ñó, ñánh giá việc mở rộng tín dụng phải xem xét tiêu ñánh giá hai mục tiêu hai mục tiêu kiểm soát 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Nhóm nhân tố bên Ngân hàng a Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô Header Page of 126 - Bối cảnh kinh tế vĩ mô - Sự ổn ñịnh trị - xã hội - Hành lang pháp lý b Những nhân tố thuộc ñặc ñiểm thị trường mục tiêu ngân hàng Các nhân tố chủ yếu bao gồm: - Điều kiện tự nhiên - Đặc ñiểm kinh tế - xã hội 1.2.3.2 Nhân tố bên a Các nguồn lực ngân hàng Đối với mục tiêu mở rộng tín dụng ñịnh nguồn lực sau: - Nguồn lực tài chính, ñó yếu tố quan trọng quy mô vốn ñiều lệ khả huy ñộng vốn ngân hàng - Cơ sở vật chất, mạng lưới ngân hàng - Nguồn nhân lực - Hệ thống công nghệ bao gồm hạ tầng công nghệ phần mềm quản lý, phần mềm hoạt ñộng b Chính sách tín dụng ngân hàng Chính sách tín dụng ñúng ñắn, phù hợp thúc ñẩy mở rộng tín dụng NH cụ thể Ngược lại, sách tín dụng NH ñược xác ñịnh không phù hợp với ñòi hỏi khách quan bối cảnh thị trường yếu cầu quản lý nội NH kìm hãm khả mở rộng tín dụng ngân hàng c Quy trình cấp tín dụng Quy trình tín dụng biểu cụ thể hoạt ñộng tác nghiệp ngân hàng trình giao dịch ngân hàng khách hàng có quan hệ tín dụng Nó phải giải ñược mâu thuẫn yêu cầu chất lượng dịch vụ, hài lòng khách hàng với yêu cầu an toàn tài sản, hạn chế rủi ro ngân hàng Một quy trình tín dụng phù hợp thúc ñẩy mở rộng hoạt ñộng tín dụng ngược lại cản trở trình d Năng lực quản trị tín dụng ngân hàng Footer Page of 126 Năng lực quản trị tín dụng ñiều kiện tiền ñề cho việc giải mối quan hệ ñánh ñổi rủi ro khả sinh lời Chỉ sở có lực quản trị tín dụng cao, Ngân hàng có khả vừa mở rộng ñược quy mô cho vay vừa bảo ñảm kiểm soát rủi ro e Năng lực tiếp cận thị trường ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo- CHI NHÁNH HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG 2.1 Đặc ñiểm Chi nhánh NHNNo Hòa Vang ảnh hưởng ñến mở rộng tín dụng 2.1.1 Đặc ñiểm chung trình hình thành; chức năng, nhiệm vụ NHNo&PTNT VN 2.1.2 Đặc ñiểm nguồn lực chi nhánh NHNo&PTNT Hòa Vang 2.1.2.1 Về nguồn vốn hoạt ñộng Tổng nguồn vốn huy ñộng tăng trưởng liên tục năm (Năm 2008 tăng 78,3% so với năm 2007; 2009 tăng 100,1% so với năm 2008; 2010 tăng 37,6% so với năm 2009) Số liệu huy ñộng tính ñến 31/12/2010 ñạt 387.876 triệu ñồng Trong ñó dư nợ cho vay ñến 31/12/2010 ñạt 180.656 triệu ñồng, chiếm 46,57% Điều cho thấy, lực ñáp ứng nguồn vốn chỗ cho tăng trưởng tín dụng dồi 2.1.2.2 Về sở vật chất, mạng lưới Trên ñịa bàn huyện Hòa vang, Chi nhánh NHNNo ñơn vị ngân hàng có ưu rõ rệt sở vật chất mạng lưới giao dịch 2.1.2.3 Về nguồn nhân lực 2.2.3 Đặc ñiểm cấu sản phẩm, thu nhập Tuy danh mục dịch vụ cung cấp tương ñối ña dạng tín dụng hoạt ñộng 2.2 Thực trạng mở rộng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Hòa vang 2.2.1 Tình hình chung hoạt ñộng tín dụng Bảng 2.4 (luận văn) cho thấy: Tổng dư nợ liên tục tăng số lượng khách hàng thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng có biến ñộng giảm năm 2009/2008 Hiệu suất hoạt ñộng nhân viên tăng: dư nợ bình quân/CBNV tăng liên tục qua năm Chỉ tiêu chênh lệch lãi suất phản ảnh khả sinh lời hoạt ñộng tín dụng Hai tiêu nợ xấu tỷ lệ nợ xấu phản ảnh mức ñộ rủi ro tín dụng tổng thể NH qua năm Các phân tích cụ thể ñược ñề cập chi tiết tiểu mục 2.2.2 2.2.2 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng chi nhánh Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng dựa vào tiêu chí ñã phân tích mục 1.2.2 chương 2.2.2.1 Các tiêu tăng trưởng quy mô tín dụng Số liệu tính toán bảng 2.5 (luận văn) cho tháy: - Tổng dư nợ tăng trưởng cao thời gian từ 2008 – 2010 Xem xét số liệu năm trước cho thấy xu hướng tăng trưởng quy mô dư nợ liên tục - Xem xét cấu cấp tín dụng theo ñối tượng khách hàng, ta thấy mức tăng dư nợ chung chủ yếu mức tăng dư nợ doanh nghiệp Tuy nhiên, ñóng góp cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia ñình ấn tượng ñã ñưa mức ñộ tăng trưởng lên 20,3%, tương ứng với mức tăng 9936 triệu ñồng - Nhìn chung, ngoại trừ trường hợp ñặc biệt năm 2008, quy mô tín dụng liên tục tăng tổng dư nợ; số lượng khách hàng; dư nợ bình quân/ khách hàng; thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng - Xét tổng thể hai ñối tượng khách hàng, mức tăng trưởng dư nợ chủ yếu tăng mức dư nợ bình quân khách hàng Trong loại khách hàng, quy mô dư nợ khách hàng doanh nghiệp lớn gấp nhiều lần so với khách hàng cá nhân, hộ Cụ thể, năm 2008, dư nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp cao gấp 25,6 lần so với khách hàng cá nhân, hộ; qua năm 2009, tỷ lệ 46,2 lần năm 2010, tỷ lệ 48,2 lần - Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng/huy ñộng vốn chỗ thấp có xu hướng ngày giảm Tốc ñộ tăng huy ñộng vốn cao nhiều so với tốc ñộ tăng trưởng cấp tín dụng Mặt khác, tiềm khách hàng lớn Chỉ tính riêng khu vực hộ gia ñình, số liệu năm 2008 cho thấy: tổng số hộ khu vực nông nghiệp – nông thôn 23644 hộ; hộ kinh doanh ñược cấp giấy phép 849 hộ; hộ hoạt ñộng lĩnh vực CN – TTCN 651 hộ Do ñó, tiềm mở rộng quy mô tín dụng nhiều Header Page of 126 Footer Page of 126 10 2.2.2.2 Về thị phần dư nợ tín dụng, số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, thị phần dịch vụ tín dụng Chi nhánh NHNNo Hòa vang ñịa bàn chiếm ưu tuyệt ñối tăng trưởng qua năm 2.2.2.3 Về mức ñộ ña dạng hóa cấu tín dụng a Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn Bảng 2.7 cho thấy, NH chủ yếu cho vay ngắn hạn Cơ cấu kỳ hạn có cân ñối Điều phần cấu huy ñộng vốn Phần khác, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường Các khách hàng vay, có nhu cầu ñầu tư, tài trợ dài hạn nên ñã lựa chọn phương thức vay ngắn hạn Tuy nhiên, ñiều phản ảnh nỗ lực chủ quan NH việc tiếp cận khách hàng vay có nhu cầu tài trợ trung, dài hạn khả tư vấn, hướng dẫn, gợi ý NH Vì vậy, cần có giải pháp tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn b Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng - Tỷ trọng cho vay chủ yếu thuộc khách hàng doanh nghiệp Tỷ trọng cho vay năm thấp chiếm ñến 46,6% Năm cao lên ñến gần 67% - Hộ gia ñình cá nhân ñối tượng khách hàng chủ lực Tỷ trọng cho vay nhóm ñều 30% Đặc biệt, năm 2008, tình hình kinh tế khó khăn, tỷ trọng cho vay nhóm khách hàng ñã lên ñến 53,4% Điều cho thấy ñây nhóm khách hàng có khả ổn ñịnh cao tiềm mở rộng số lượng lớn - Các nhóm khách hàng khác có quy mô không ñáng kể Trong ñó, ñáng ý ñơn vị nghiệp kinh tế Hợp tác xã Các ñơn vị nghiệp kinh tế có tiềm mở rộng tín dụng có giải pháp ñể kiểm soát rủi ro tốt Tương tự, khu vực HTX chưa phải ñối tượng khách hàng vay NH NH sợ rủi ro ñối với khu vực (Bảng 2.8) c Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo ñảm tiền vay Qua bảng 2.9, rút số nhận xét chủ yếu sau ñây: - Ngân hàng chủ yếu thực cấp tín dụng có bảo ñảm tài sản Tỷ trọng bảo ñảm tài sản chiếm 79% Tỷ trọng bảo ñảm không tài sản thấp có xu hướng giảm Năm 2008 21% ñến năm 2010, tỷ trọng giảm 1/2 11 - Hình thức bảo ñảm tài sản chủ yếu dựa vào chấp bất ñộng sản Tỷ trọng dư nợ bảo ñảm chấp bất ñộng sản chiếm tỷ trọng từ 53,4% ñến 62,04% d Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế mục ñích vay vốn Trong cấu dư nợ, tín dụng sản xuất – kinh doanh chiếm tỷ trọng cao Trong ba năm tỷ trọng dư nợ tín dụng sản xuất – kinh doanh tổng dư nợ ñều ñạt xấp xỉ 90% trở lên Dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng nhỏ 12% có xu hướng giảm tỷ trọng Đây ñiều cần ý, xu hướng ngân hàng bán lẻ Dịch vụ cho vay tiêu dùng loại dịch vụ tín dụng bán lẻ có nhiều triển vọng Trong ngành sản xuất – kinh doanh tỷ trọng dư nợ dịch vụ chiếm cao (cả ba năm ñều 65%), Trong ñó, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chưa tương xứng với ñặc ñiểm ñịa bàn phục vụ môt huyện ngoại thành có tỷ trọng nông – lâm nghiệp- thủy sản cao cấu kinh tế cao so với quận nội thành Đặc biệt, tỷ trọng cho vay nông nghiệp có xu hướng giảm Đây hạn chế cần ñược NH lưu ý ñể có giải pháp khắc phục Một xu hướng tích cực cấu tỷ trọng dư nợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sửa chữa ñiện tương ñối cao, năm 2009 ñạt ñến 13,74%, năm thấp ñạt 5,97% dư nợ kinh doanh bất ñộng sản chiếm tỷ trọng thấp, hai năm gần ñây tỷ trọng Điều thể hiện, NH ñã thực nghiêm túc ñạo NH Nhà nước tín dụng kinh doanh bất ñộng sản Tỷ trọng cho vay số ngành có tỷ trọng thấp, không ñáng kế Chẳng hạn, khai khoáng, xuất nhập Điều ñặc ñiểm ñịa bàn nơi mà NH ñang hoạt ñộng (Bảng 2.10) e Cơ cấu dư nợ theo phương thức cấp tín dụng Cơ cấu cấp tín dụng ngày ñược ña dạng hóa tốt Tỷ trọng cho vay theo hạn mức có xu hướng tăng (từ 20,57% năm 2008 lên 40,07% năm 2010) Đây xu hướng tích cực, ñối với NH hoạt ñộng ñịa bàn huyện ngoại thành Tương tự, cho vay theo dự án ñầu tư có tăng tỷ trọng Từ 0% năm 2008 lên 7,45% năm 2009 6,34% năm 2010 Tương ứng với ñiều giảm tỷ trọng phương thức cho vay lần Header Page of 126 Footer Page of 126 12 Tuy nhiên có ñiểm cần lưu ý ñể có giải pháp khắc phục: - Tỷ trọng dư nợ cho vay theo phương thức cho vay lần cao - 100% dư nợ cấp tín dụng cho vay 2.2.2.4 Đánh giá mục tiêu kiểm soát a Đánh giá mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng Với ñiều kiện số liệu có, luận văn sử dụng tiêu: mức tăng (giảm) nợ xấu tỷ lệ nợ xấu; mức tăng (giảm) tỷ lệ trích lập dự phòng/dư nợ (Bảng 2.12) Nhìn chung, tiêu ñánh giá rủi ro tín dụng ñều có xu hướng giảm qua năm, ngoại trừ năm 2009 Tình hình rủi ro tín dụng năm tăng so với năm trước số khách hàng bị ảnh hưởng khủng hoảng tài năm 2008 nên ngừng sản xuất khả toán nợ ñúng hạn, số khoản vay trung hạn, tiêu dùng ñời sống hạn phân kỳ cán tín dụng nên không nhắc nhở, ñôn ñốc kịp thời dẫn ñến tăng so với ñầu năm Đặc biệt, bão số ñã làm ảnh hưởng nặng nề ñến ñời sống kinh tế, xã hội ñịa phương Ngoải ra, nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng góp phần làm rủi ro tín dụng nặng thêm Qua năm 2010, nợ xấu giảm nhiều so với năm 2009 Dư nợ xấu giảm ñến – 3179 triệu so với năm 2009, tương ứng với mức giảm tỷ lệ nợ xấu – 2,46% Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ tín dụng diễn biến chiều với tỷ lệ nợ xấu b Đánh giá lực sinh lời hoạt ñộng tín dụng Như ñã ñề cập chương 1, lực sinh lời hoạt ñộng tín dụng ñánh giá qua tiêu khác như: Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên (NIM); Chênh lệch lãi suất bình quân; Tỷ suất sinh lời ñồng dư nợ Đây tiêu sử dụng ñể ñánh giá hiệu hoạt ñộng tín dụng NH Tuy nhiên, ñiều kiện số liệu cho phép tính tiêu chênh lệch lãi suất bình quân (Bảng 2.13) Chênh lệch lãi suất bình quân năm 2008 cao Trong ñó, chênh lệch lãi suất năm 2009 giảm - 0,22%, tức giảm - 40% so với năm 2008 Lý do: lãi suất bình quân ñầu vào ñầu ñều giảm so với năm 2008 lãi suất bình quân ñầu giảm ñến 0,7%/tháng lãi suất bình 13 quân ñầu vào giảm 0,22% Dẫn ñến, chênh lệch lãi suất ñầu ñầu vào giảm ñến - 0,22%/tháng Đây mức giảm cực lớn, phản ảnh biến ñộng kinh tế vĩ mô Qua năm 2010, chênh lệch lãi suất bình quân tăng 0,03%, ñộ tăng 8,3% so với năm 2009 lãi suất bình quân ñầu ñầu vào ñều tăng, mức tăng lãi suát bình quân ñầu nhanh (0,06% so với 0,03%) 2.3 Phân tích ảnh hưởng nhân tố chủ yếu ñến thực trạng mở rộng tín dụng 2.3.1 Nhóm nhân tố bên Ngân hàng a Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô Quá trình mở rộng tín dụng NHNNo – Chi nhánh Hòa vang năm qua chịu ảnh hưởng rõ từ biến ñộng kinh tế vĩ mô Các số liệu trình bày bảng 2.4 2.5 2.12 cho thấy ảnh hưởng nhân tố lên trình mở rộng tín dụng NHNNo Chi nhánh Hòa vang Số lượng khách hàng năm 2009 giảm so với năm 2008 Tỷ lệ nợ xấu năm 2009 tăng 1,44% so với năm 2008 Đó hậu suy thoái kinh tế năm 2008 Tuy nhiên, ñiều kiện biến ñộng lãi suất cao, ngân hàng không gặp khó khăn mà mặt ñó có thuận lợi Chẳng hạn, năm 2008 năm mà biến ñộng lãi suất theo chiều hướng tăng cao ñột biến, tính toán cho thấy chênh lệch lãi suất bình quân lên ñến 0,55% mức cao so với năm khác Điều dẫn ñến dư nợ năm 2008 thấp năm 2009 thu nhập lãi từ hoạt ñộng tín dụng lại cao Qua năm 2009 - 2010, với sách kích cầu Chính phủ, ñặc biệt với sách cho vay hổ trợ lãi suất, quy mô tín dụng ngân hàng có ñiều kiện thuận lợi ñể gia tăng Dư nợ cho vay hổ trợ lãi suất chi nhánh ñến 31/12/2010 ñã lên ñến 8.789 triệu ñồng chiếm tỷ lệ 4,87% tổng dư nợ Do ñó, tốc ñộ tăng trưởng tín dụng năm 2009, 2010 ñều cao Đặc biệt năm 2009, năm triển khai sách kích cầu, tốc ñộ tăng dư nợ lên ñến 59% so với năm 2008 Tuy nhiên, lãi suất ñã tương ñối ñi vào ổn ñịnh nên chênh lệch lãi suất bình quân giảm dẫn ñến thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng giảm so với năm trước Header Page of 126 Footer Page of 126 14 - Sự ổn ñịnh trị - xã hội ñất nước nhân tố vĩ mô có tác ñộng tích cực ñến mở rộng quy mô tín dụng Tuy năm 2008, kinh tế có gặp khó khăn ổn ñịnh trị - xã hội ñược Đảng Nhà nước trì tốt Điều thúc ñẩy ñầu tư sản xuất – kinh doanh, tạo ñộng lực ñể chủ thể vượt qua khó khăn, trì sản xuất – kinh doanh Đây ñiều kiện ñể trì tăng trưởng quy mô tín dụng - Hành lang pháp lý nói chung, văn pháp lý liên quan ñến tín dụng nói riêng ngày ñược hoàn thiện nhân tố thúc ñẩy mở rộng tín dụng Đặc biệt, với việc Chính phủ nghị ñịnh sách tín dụng phục vụ phát triển nông ngiệp, nông thôn (Nghị ñịnh 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010) Mặc dù, nghị ñịnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2010 chi nhánh ñã nhanh chóng triển khai ñến ñơn vị cá nhân ñịa bàn huyện Chi nhánh ñã kết hợp với UBNN Huyện tổ chức Hội nghị nhằm tuyên truyền rộng rãi ñến nhân dân nắm rõ toàn nội dung Nghị ñịnh Nhờ vậy, số khách hàng thuộc diện cho vay theo nghị ñịnh ñã tăng lên ñến 672 khách hàng Tổng dư nợ vay cho lĩnh vực 27.587 triệu ñồng, chiếm 15,27% tổng dư nợ cho vay b Những nhân tố thuộc ñặc ñiểm thị trường mục tiêu ngân hàng NHNNo - Chi nhánh Hòa Vang hoạt ñộng ñịa bàn huyện Hòa Vang, huyện trung tâm TP Đà Nẵng Đây thị trường mục tiêu NH Những ñặc ñiểm thị trường mục tiêu ảnh hưởng ñến hoạt ñộng tín dụng ngân hàng bao gồm: - Huyện Hòa vang huyện ñược chia tách lại năm 2005 với 11 xã, diện tích 707,35 km2, chiếm phần lớn diện tích thành phố Đà nẵng (khoảng 80%), có quy mô kinh tế nhỏ Giá trị sản xuất ngành kinh tế chiếm khoảng 3,537% tổng giá trị sản xuất toàn TP Đà nẵng (Nguồn: Niên giám thống kê Huyện Hòa Vang 2009) Điều giải thích: có tốc ñộ tăng trưởng tỷ trọng dư nợ Chi nhánh tổng dư nợ NHNNo TP Đà Nẵng không cao Chẳng hạn, năm 2008, tỷ trọng dư nợ chi nhánh tổng dư nợ toàn NHNNo TPĐN chiếm 2,5% , qua năm 2009, tỷ trọng 3,2%, có tăng nhỏ Tuy nhiên, yếu tố tích cực giá trị sản xuất Huyện tăng nhanh Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai ñoạn 2006 – 15 2010 ñạt 11,371% Thu nhập bình quân ñầu người năm 2009 tăng gấp lần so với năm 2005 Thu ngân sách ñịa bàn tăng bình quân 15%/năm (Nguồn: Niên giám thống kê Huyện Hòa Vang 2009) Những yếu tố tích cực nguyên nhân dẫn ñến tốc ñộ tăng trưởng tín dụng cao - Vị trí ñịa lý thuận lợi - Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng tích cực Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 41,29% năm 2006 xuống 35,56% năm 2010, ngược lại tỷ trọng ngành công nghiệp tăng từ 36, 93% năm 2006 lên 42,6% năm 2010, tỷ trọng dịch vụ tăng từ 21,3% năm 2006 lên 23,8% năm 2010 Xem xét cấu cho vay quan hệ với cấu kinh tế, ta thấy cấu cho vay dịch vụ, chưa tương xứng với tỷ trọng ngành công nghiệp nông nghiệp - Mặc dù huyện ngoại vi thành phố, kinh tế nông nghiệp lĩnh vực chủ lực chủ trương TP Đà Nẵng ñẩy mạnh phát triển ñô thị hướng nam, tây, tây nam, trình ñô thị hóa ñang diễn mạnh có tác ñộng nhiều mặt ñến trình phát triển kinh tế, ñến tập quán, tâm lý dân cư Do ñó, nói NH ñang hoạt ñộng thị trường tương ñối thuận lợi, vừa mở rộng hoạt ñộng tín dụng nông nghiệp – nông thôn theo chủ trương Nhà nước, vừa khai thác ñược lợi trình ñô thị hóa ñể mở rộng tín dụng 2.3.2 Các nhân tố nội ngân hàng Khảo sát thực trạng tín dụng Chi nhánh cho thấy nhân tố chủ yếu có tác ñộng lớn ñến trình mở rộng tín dụng Chi nhánh bao gồm: - Nguồn vốn huy ñộng chỗ ñáp ứng ñủ cho nhu cầu mở rộng tín dụng Tỷ lệ ñáp ứng gấp ñôi nhu cầu sử dụng cho cấp tín dụng Đây nhân tố giải thích tăng tưởng cao quy mô dư nợ tín dụng Nhìn chung, chi phí huy ñộng vốn chỗ thấp nên làm cho chênh lệch lãi suất bình quân dẫn ñến thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng tăng cao Tuy nhiên, tỷ trọng huy ñộng không kỳ hạn ngắn hạn cao Điều nguyên nhân chi phối cấu dư nợ theo kỳ hạn ñã phân tích - Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch với ñầy ñủ trang, thiết bị, hệ thống công nghệ ñại, tạo thuận lợi cho giao dịch Tuy nhiên, với Header Page of 126 Footer Page of 126 16 huyện có diện tích rộng lại có ñặc ñiểm ña dạng ñịa hình, ngành nghề nhu cầu thiết lập thêm ñiểm giao dịch với hình thức ña dạng cần thiết - Về nguồn nhân lực: Tổng số lao ñộng hưởng lương bình quân năm 2010 18 Phần lớn cán công nhân viên ñều ñược ñào tạo Kỹ thái ñộ phục vụ ñạo ñức nhân viên ñáp ứng yêu cầu chưa có biểu tiêu cực ñáng kể Năng suất lao ñộng nhân viên tăng ñáng kể Dư nợ bình quân/ cán nhân viên qua năm sau: 2008: 5654 tr.ñ; năm 2009: 8421tr.ñ, tăng 48,9% so với năm 2008; năm 2010 10.036 tr.ñ, tăng 19,1% so với năm 2009 Tuy nhiên, xét riêng lĩnh vực tín dụng, kỹ quản trị rủi ro theo chuẩn mực ñại, lực tư vấn, hổ trợ khách hàng nhân viên ngân hàng vấn ñề cần phải ñược quan tâm giải - Chính sách tín dụng quy trình tín dụng phù hợp với nhu cầu thị trường ñáp ứng ñược mục tiêu quản trị tín dụng Tuy nhiên, sách tín dụng vài hạn chế: chưa tạo ñiều kiện ña dạng hóa lĩnh vực cấp tín dụng, kỳ hạn cấp tín dụng chưa hướng ñến sách lãi suất linh hoạt, ña dạng hóa Chính sách tín dụng chưa ñược thể quán, văn hóa, chưa ñược quán triệt ñầy ñủ ñến nhân viên tất khâu Về quy trình tín dụng, cần xem xét lại số vấn ñề nảy sinh trình ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng chương trình IPCAS Ngoài ra, khâu yếu quy trình khâu thu thập thông tin phục vụ thẩm ñịnh tín dụng - Về hoạt ñộng quản trị hoạt ñộng tín dụng ngân hàng: năm qua, NH ñã tiến hành nhiều giải pháp quan trọng: + Tập trung làm lành mạnh tài như: tăng cường thu nợ tồn ñọng, khoản lãi ñọng, xử lý rủi ro, cấu phân loại nợ theo nhóm ñúng quy ñịnh Thành lập tổ thu hồi nợ giao trách nhiệm cho cá nhân + Thực xóa bao cấp ñiều hành, xác ñịnh chế tự chủ tài cho chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc, giao kế hoạch tiêu cụ thể ñồng thời phân quyền phán cụ thể tự chịu trách nhiệm quyền hạn + Áp dụng biện pháp khoán tài ñến người lao ñộng 17 + Có sách khuyến khích các cá nhân, tập thể làm tốt: Ngay từ ñầu năm, phát ñộng nhiều phong trào thi ñua ñối với phòng, chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc gắn với sách thưởng, phạt kịp thời, công + Áp dụng giải pháp mở rộng thị phần Header Page of 126 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÒA VANG 3.1 Căn ñề xuất giải pháp 3.1.1 Định hướng hoạt ñộng tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Hòa Vang Căn vào phương hướng hoạt ñộng NH thời gian ñến, ñịnh hướng chủ yếu hoạt ñộng tín dụng NHNNo – Chi nhánh Hòa Vang bao gồm: - Tiếp tục thực chủ trương ñẩy mạnh tăng trưởng dư nợ thời gian ñến phạm vi tiêu kế hoạch NHNNo TP Đà Nẵng giao, nhằm thực mục tiêu kế hoạch kinh doanh chung, cải thiện lực tài chính, giữ vững mở rộng ñược thị phần tín dụng ñịa bàn - Giữ vững khách hàng truyền thống ñi ñôi với tiếp cận khách hàng mới, ñó, trọng tiếp cận khách hàng doanh nghiệp dân doanh, khách hàng hộ nhằm mở rộng tín dụng có chọn lọc ñầu tư trung hạn số doanh nghiệp ñể mua sắm máy móc thiết bị - nhà xưởng… - Tiếp tục thực nghị ñịnh 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 Chính phủ sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn - Cần gắn việc mở rộng tín dụng tín dụng với nâng cao chất lượng tín dụng - Tập trung công tác thu hồi nợ hạn, nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, ñẩy mạnh công tác thu hồi nợ gốc, nợ lãi tồn ñọng - Chỉ tiêu ñịnh hướng hoạt ñộng cấp tín dụng chi nhánh: Tăng trưởng dư nợ bình quân: 20%/năm; Tỷ lệ nợ xấu < 3% Footer Page of 126 18 3.1.2 Kết phân tích thực trạng mở rộng tín dụng Chi nhánh Qua phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng, kết luận chủ yếu ñược rút làm sở cho ñề xuất giải pháp bao gồm: - Quy mô tín dụng ñạt ñược mức tăng trưởng liên tục tiềm tăng trưởng lớn - Tiềm tăng trưởng số lượng khách hàng gia tăng mức vay bình quân ñều lớn - Cơ cấu cấp tín dụng nhiều bất cập cần hoàn thiện Các bất cập tập trung ñiểm bật sau ñây: + Kỳ hạn tín dụng chủ yếu ngắn hạn Tỷ trọng cho vay trung dài hạn thấp + Tỷ trọng cho vay Doanh nghiệp cao, cho vay hộ gia ñình cá nhân chưa tương xứng với tiềm năng; loại hình khách hàng khác chưa ñược trọng + Về bảo ñảm tiền vay, chủ yếu dựa vào bảo ñảm tài sản, ñó hình thức chấp bất ñộng sản chiếm ưu tuyệt ñối Cơ cấu bảo ñảm tiền vay chưa ñược ña dạng hóa hợp lý + Về cấu cho vay theo mục ñích, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng thấp Điều chưa phù hợp với xu hướng ngân hàng bán lẻ + Trong cấu tín dụng theo ngành, tỷ trọng cho vay ngành dịch vụ cao, tỷ trọng cho vay nông – lâm- thủy sản chưa tương xứng với tính ñặc thù NHNNo ñịa bàn + Phương thức cho vay chủ yếu phương thức cho vay lần Các phương thức khác chưa ñược triển khai rộng rãi - Tỷ lệ nợ xấu nhìn chung có xu hướng giảm không ổn ñịnh có biến ñộng lớn môi trường kinh tế vĩ mô - Ảnh hưởng biến ñộng môi trường vĩ mô lên hoạt ñộng tín dụng ngân hàng tương ñối rõ rệt Ngân hàng cần phải thường xuyên nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng ñiều chỉnh chiến lược sách kinh doanh tín dụng cho phù hợp - Một số hạn chế cần khắc phục như: cấu nguồn vốn huy ñộng ; hạn chế sách quy trình tín dụng; lực tiếp cận thị trường 19 3.2 Giải pháp mở rộng tín dụng NHNNo – Chi nhánh Hoà vang 3.2.1 Tích cực tiếp cận khách hàng, chủ ñộng gợi mở nhu cầu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng Cần phải coi ñây giải pháp ưu tiên xuất phát từ ñặc ñiểm ñối tượng khách hàng khu vực nông thôn, khách hàng hộ sản xuất – kinh doanh: khả thu thập thông tin, kỹ kinh doanh hạn chế, yếu quan hệ giao tiếp nên ngại trực tiếp tiếp cận với ngân hàng - Chuyển từ vai trò thụ ñộng tiếp nhận ñề nghị vay vốn sang vai trò chủ ñộng gợi mở nhu cầu cho khách hàng Thực vai trò tư vấn, hướng dẫn, hổ trợ nhiều mặt cho khách hàng, khách hàng hộ sản xuất - Tạo hội tiếp cận dịch vụ tín dụng cho khách hàng có khả nhu cầu vay vốn, loại bỏ trở ngại chi phí giao dịch, tượng tiêu cực - Chú trọng hoạt ñộng chăm sóc khách hàng Trong thời gian tới, cần nghiên cứu ñể có hình thức triển khai sách chăm sóc khách hàng thích hợp với ñối tượng khách hàng 3.2.2 Tăng tỷ trọng cho vay tiêu dùng ña dạng hóa cấu tín dụng theo ngành, theo loại hình khách hàng Tiềm mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng lớn, với ñiều kiện huyện Hòa Vang, số hộ gia ñình ñịa bàn chưa có quan hệ vay vốn nhiều Để tăng tỷ trọng cho vay tiêu dùng, NH cần phải có ñiều chỉnh chiến lược cấu tín dụng, ñồng thời hình thành sách khách hàng thích hợp với phân khúc thị trường cho vay tiêu dùng Mặt khác, tích cực triển khai hình thức cấp tín dụng tiêu dùng ña dạng như: cho vay qua thẻ tín dụng; cho vay trả góp; cho vay qua người bán hàng Tích cực áp dụng công cụ ño lường rủi ro tín dụng tiêu dùng mô hình chấm ñiểm tín dụng tiêu dùng… nhằm giảm thiểu chi phí hoạt ñộng; tăng hiệu suất lao ñộng nhân viên tạo thuận tiện tối ña cho khách hàng vay - Đa dạng hóa cấu cho vay theo ngành kinh tế theo ñịnh hướng sau: + Tăng tỷ trọng cho vay ngành nông, lâm, thủy sản Điều phù hợp với chủ trương Nghị ñịnh 41 phủ thích hợp với ñặc ñiểm chi nhánh NHNNo hoạt ñộng ñịa bàn mà khu vực Header Page 10 of 126 Footer Page 10 of 126 20 nông thôn chủ yếu với hoạt ñộng ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ña dạng + Tăng tỷ trọng cho vay công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cấu dư nợ tín dụng + Về lâu dài, qua việc tăng tỷ trọng nhóm ngành mà có ñiều chỉnh giảm tỷ trọng cho vay ngành dịch vụ ñang cao Về loại hình khách hàng, phù hợp với chủ trương Nghị ñịnh 41/2010/NĐ-CP, NH nên hướng ñến ñối tượng khách hàng mà trước ñây nhiều lý do, NH chưa có quan hệ tín dụng có quy mô tín dụng nhỏ 3.2.3 Triển khai rộng rãi phương thức cho vay theo hạn mức; cho vay theo dự án ñầu tư hình thức cấp tín dụng khác - Cần áp dụng biện pháp có hiệu lực ñể nâng tỷ trọng phương thức cho vay theo hạn mức cho vay theo dự án ñầu tư.: + Để triển khai rộng rãi phương thức cho vay ñòi hỏi nhiều ñiều kiện, ñó, ñiều kiện quan trọng hệ thống thông tin khách hàng ñầy ñủ, chuẩn xác, ñược cập nhật liên tục, hệ thống ño lường ñánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng có chất lượng vận hành tốt Đặc biệt, phải kiểm soát ñược thường xuyên dòng tiền vào, khách hàng Đó ñiều kiện mà chi nhánh cần phải chuẩn bị không ngừng hoàn thiện + Đối với phương thức cho vay theo dự án ñầu tư: Để triển khai tốt phương thức cho vay này, ñòi hỏi ngân hàng phải có ñiều kiện tiếp cận thông tin dự án ñầu tư trước ñối thủ cạnh tranh Do ñó, lực tiếp cận khách hàng, lực thu thập thông tin yêu cầu cao cần phải ñáp ứng - Nghiên cứu triển khai bước hình thức cấp tín dụng hình thức cho vay truyền thống Chẳng hạn, ñiều kiện cụ thể ngân hàng, ñưa vào áp dụng hai hình thức: chiết khấu giấy tờ có giá bảo lãnh - Đa dạng hóa phương thức chuyển tải vốn ñến hộ gia ñình, cá nhân giải pháp cần ñược lưu ý 21 3.2.4 Hoàn thiện sách bảo ñảm tiền vay a Tăng tỷ trọng cho vay bảo ñảm không tài sản Để thực giải pháp này, NH cần phải: + Gắn với việc tăng kỹ thẩm ñịnh tín dụng nói riêng, kỹ quản trị rủi ro tín dụng NH nói chung + Áp dụng chế mức phí bù rủi ro thay cho tài sản bảo ñảm Về lý thuyết, ñã xây dựng ñược mô hình xác ñịnh tương quan tỷ lệ giá trị tài sản giá trị khoản vay với mức phí bù rủi ro Đối với ñối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia ñình, hộ sản xuất kinh doanh nông thôn, hợp tác xã, chủ trang trại, Nghị ñịnh 41 phủ quy ñịnh tổ chức tín dụng ñược phép cho vay bảo ñảm tài sản theo mức ñược quy ñịnh Ngoài ra, nghị ñịnh quy ñịnh NH xem xét cho vay tín chấp ñối với ñối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia ñình sở bảo ñảm tổ chức trị - xã hội nông thôn Như vậy, với ñối tượng khách hàng nói trên, NH ñã có ñược sở pháp lý vững ñể tiến hành cho vay bảo ñảm không tài sản cho vay dựa sở tín chấp (mà thực chất cho vay bảo ñảm không tài sản) b Đa dạng hóa cấu bảo ñảm tài sản theo hướng giảm bớt tỷ trọng bảo ñảm chấp bất ñộng sản c Nâng cao kỹ thẩm ñịnh tài sản bảo ñảm, ñó ý kỹ thẩm ñịnh gía trị, tính pháp lý, khả khoản 3.2.5 Tiếp tục phát triển mạng lưới giao dịch với hình thức thích hợp Do ñặc ñiểm ñịa bàn phục vụ, nhu cầu mở rộng mạng lưới giao dịch, ñưa sở giao dịch ñến gần với khu vực dân cư vấn ñề cần ñặt Tuy nhiên, việc mở rộng mạng lưới giao dịch nảy sinh vấn ñề chi phí hiệu kinh doanh Đây toán khó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ñòi hỏi cân nhắc nhiều mặt Giải pháp khả thi cho vấn ñề ñối với ngân hàng nghiên cứu hình thức thích hợp ñiểm giao dịch phù hợp với quy mô giao dịch tiềm Theo hướng ñó, bố trí ñiểm giao dịch gọn nhẹ mạnh dạn thí ñiểm hình thức ñại lý giao dịch Header Page 11 of 126 Footer Page 11 of 126 22 Dự án Ngân hàng lưu ñộng kênh chuyển tải vốn kịp thời ñến với khu vực xa trung tâm Đối với sở giao dịch có (Trung tâm chi nhánh Hòa vang; Chi nhánh Hòa Sơn Phòng giao dịch Hòa Phước) tiếp tục ñầu tư ñại hóa trang, thiết bị, xây dựng, cải tạo sở khang trang, ñáp ứng ñủ tiêu chuẩn sở giao dịch 3.2.6 Đối cấu kỳ hạn sách kỳ hạn sách tín dụng - Tăng kỳ hạn vay bình quân theo hướng tăng tỷ trọng vay trung dài hạn Trong ñó, ý triển khai khoản vay dài hạn chưa ñược áp dụng Để làm ñược ñiều cần phải triển khai biện pháp ñồng sau: + Điều chỉnh cấu kỳ hạn huy ñộng vốn theo hướng tăng tỷ trọng huy ñộng vốn trung, dài hạn + Tăng tỷ trọng cho vay theo dự án ñầu tư + Nghiên cứu áp dụng cấu trúc kỳ hạn khoản vay phù hợp với ñặc ñiểm biến ñộng lãi suất thời kỳ + Cơ cấu kỳ hạn cho vay phụ thuộc vào lực quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng Do ñó, tăng cường lực quản trị rủi ro lãi suất, áp dụng mô hình quản trị rủi ro lãi suất tiên tiến giải pháp ñể hạn chế tác ñộng tiêu cực rủi tro lãi suất, tăng tính chủ ñộng việc xác ñịnh cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn - Xác ñịnh thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, ñặc biệt chu kỳ trồng, vật nuôi cho vay ngành nông nghiệp có tính ñến biến ñộng thị trường - Phân kỳ hạn trả lãi nợ hợp lý ñối với khách hàng vay hộ sản xuất theo dòng tiền phương án sản xuất kinh doanh tạo nhằm mặt, hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng, mặt khác, tạo thuận tiện cho người vay 3.2.7 Tích cực mở rộng tín dụng nông nghiệp – nông thôn theo sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn Chính phủ Nghị ñịnh 41/2010/NĐ-CP phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn sách loạt sách nhằm phục vụ chủ trương, ñịnh hướng phát triển nông 23 nghiệp – nông thôn mà Đảng Nhà nước ñã khởi ñộng từ nhiều năm trước ñây Nghị ñịnh mặt ñặt nghĩa vụ hổ trợ phát triển nông nghiệp – nông thôn tổ chức tín dụng, mặt khác, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng Ngoài ra, tổ chức tín dụng thực cho vay nông nghiệp, nông thôn ñược hổ trợ ñắc lực có trách nhiệm toàn hệ thống trị nông thôn Thực tiễn cho thấy, ñây nhân tố quan trọng thúc ñẩy mở rộng tín dụng bảo ñảm hạn chế ñược rủi ro tín dụng Do ñó, bối cảnh tại, tham gia tích cực khai thác hội việc triển khai nghị ñịnh giải pháp hàng ñầu ñể mở rộng tín dụng Để thực giải pháp này, NH cần lưu ý thực nội dung sau: - Mở rộng cho vay ñối tượng ñược vay vốn theo nghị ñịnh, bao gồm vay phục vụ sản xuất – kinh doanh vay tiêu dùng - Đa dạng hóa lĩnh vực cho vay theo quy ñịnh nghị ñịnh Đối với NHNNo chi nhánh Hoà Vang hoạt ñộng ñịa bàn ngoại thành mà khu vực nông nghiệp – nông thôn chiếm tỷ trọng lớn, nghị ñịnh mở nhiều hội ñể mở rông quy mô tín dụng thông qua mở rộng quy mô cho vay nông nghiệp – nông thôn theo lĩnh vực - Về nguồn vốn ñối với cho vay nông nghiệp – nông thôn, NH cần khai thác triệt ñể nguồn vốn mà nghị ñịnh cho phép tạo ñiều kiện - Có biện pháp tăng cường áp dụng quy ñịnh bảo ñảm tiền vay theo nghị ñịnh này, quy ñịnh cho vay bảo ñảm tài sản; cho vay tín chấp ñối với khách hàng cá nhân, hộ gia ñình sở bảo ñảm tổ chức trị - xã hội nông thôn hành 3.2.8 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng - Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin khách hàng khách hàng khách hàng tiềm phục vụ công tác thẩm ñịnh tín dụng xếp hạng tín dụng công tác giám sát sau vay có sách khách hàng thích hợp - Từng bước áp dụng nguyên tắc quy trình quản trị rủi ro tín dụng ñại, tương thích với bối cảnh kinh tế ñặc thù thị trường mục tiêu Header Page 12 of 126 Footer Page 12 of 126 24 trình ñộ ñội ngũ nhân viên ngân hàng Thực quy trình tín dụng chặt chẽ khoa học - Nâng cao chất lượng công tác phân tích tín dụng Áp dụng kỹ thuật công cụ phân tích tín dụng thích hợp - Thực ñầy ñủ biện pháp kiểm soát tài trợ rủi ro ñã ñược tổng kết - Duy trì thực nghiêm túc công tác tra, kiểm soát tín dụng Thực chấn chỉnh sửa sai sau tra, kiểm soát, tăng cường công tác kiểm tra toàn quy trình tín dụng, hạn chế sai sót chủ quan khâu nghiệp vụ 3.2.9 Các giải pháp bổ trợ 3.2.9.1 Về ñào tạo, huấn luyện nhân Công tác ñào tạo, huấn luyện nhân ñiều kiện tiền ñề ñịnh thành công giải pháp Công tác ñào tạo tập trung trước hết cho việc nâng cao trình ñộ trình ñộ chuyên môn chung qua ñó, nâng cao tầm nhận thức toàn thể cán công nhân viên Công tác huấn luyện cần tập trung vào kỹ cụ thể kỹ tiếp cận khách hàng, kỹ giao tiếp, thương lượng ñang kỹ mà nhân viên ngân hàng chưa ñược học hành cách Ngoài ra, kỹ thẩm ñịnh phân tích tín dụng; kỹ ñịnh giá; kỹ soạn thảo văn hợp ñồng kỹ mà nhân viên có ñược ñào tạo cần phải ñược cập nhật cho phù hợp với bối cảnh Nội dung ñào tạo, huấn luyện nhân ngân hàng cần ñược bổ sung vấn ñề ñạo ñức nhân viên, nhận thức ñược rủi ro tiềm ẩn ñiều kiện mới, biện pháp ngăn chặn ngân hàng, yêu cầu ñối với nhân viên ñiều kiện ứng dụng công nghệ ñại 3.2.9.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt ñộng quản trị ngân hàng Chi nhánh NHNo Hòa vang cần khai thác hiệu hệ thống hạ tầng phần mềm quản lý ñại Mặt khác, qua thực tiễn sử dụng, cần phát mặt bất cập, không phù hợp ñể có kiến nghị xác 25 ñáng với ngân hàng cấp ñể hoàn thiện hệ thống, bảo ñảm khai thác tối ưu hệ thống phục vụ quản trị ngân hàng - Bản thân chi nhánh NHNNo Hòa Vang, xuất phát từ thực tiễn ñặc thù hoạt ñộng quản trị tín dụng có ñề xuất hệ thống phần mềm phù hợp phục vụ cho công tác quản trị tín dụng Xây dựng phương án phát triển ứng dụng công nghệ sở xác ñinh mục tiêu hoạt ñộng, chiến lược kinh doanh, xác ñịnh khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm ñể từ ñó có ứng dụng công nghệ tương ứng phù hợp tạo ñiều kiện khai thác hiệu tính công nghệ ñại 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với quan quyền cấp - Chính phủ cần tiếp tục cụ thể hóa sách tín dụng ñối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - Chính phủ cần xem xét quy ñịnh rõ vấn ñề, ñặc biệt cần quy ñịnh rõ trách nhiệm pháp lý khách hàng ngân hàng việc ñể xảy rủi ro tín dụng - Chính phủ quyền ñịa phương tiếp tục phát triển sở hạ tầng nông thôn ñịa bàn - Có sách ñào tạo nghề cho lực lượng nông thôn - Có chế hổ trợ cho vùng có làng nghề truyền thống nhằm phát huy nâng cao lực cạnh tranh ñối với sản phẩm truyền thống - Hoàn thiện quy hoach, kế hoạch phát triển kinh tế ñể NH hoạch ñịnh chiến lược sách tín dụng phù hợp - Các quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư phối hợp với Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn niên cấp việc chuyển giao kỹ thuật, tiến công nghệ ñến với HSX thông qua tổ vay vốn - Tạo ñiều kiện cho hộ ñược làm thủ tục quyền sử dụng ñất nhà ñể HSX có ñiều kiện vay vốn Ngân hàng - Hổ trợ tích cực ngân hàng toàn quy trình tín dụng từ: giai ñoạn thẩm ñịnh, hợp ñòng, giải ngân , thu nợ, xử lý nợ Header Page 13 of 126 Footer Page 13 of 126 26 3.3.2 Kiến nghị ñối với NHNNo TP Đà nẵng NHNNo Việt Nam - Hổ trợ mặt cho chi nhánh, ñó, tập trung hổ trợ tiếp cận thị trường, tiếp cận khách hàng lớn có liên quan ñến ñịa bàn, hổ trợ tiếp cận cho vay dự án ñầu tư - Tăng cường trang thiết bị, ñại hóa sở vật chất chi nhánh - Tăng cường công tác ñào tạo, huấn luyện tập trung - Triển khai mô hình quản trị tiên tiến toàn hệ thống, chẳng hạn, nô hình quản trị rủi ro lãi suất (mô hình tái ñịnh giá, mô hình thời lượng), mô hình quản trị khoản; áp dụng mô hình ño lường rủi ro tín dụng ñại KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn ñã ñạt ñược số kết nghiên cứu chủ yếu sau ñây: - Hệ thống hoá vấn ñề lý luận về tín dụng ngân hàng - Phân tích, lý giải vấn ñề liên quan ñến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại (nội dung mở rộng tín dụng; tiêu chí ñánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng tín dụng ngân hàng) - Phân tích, ñánh giá thực trạng mở rộng tín dụng chi nhánh NHNNo Hòa vang dựa tiêu chí ñánh giá trình mở rộng tín dụng ñã ñược nêu chương - Phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến trình mở rộng tín dụng ngân hàng thời gian qua - Phân tích ñề xuất giải pháp ñề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Chi nhánh NHNNo Hoà Vang Luận văn ñã ñề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn ñề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị ñối với NHNNo TP Đà Nẵng NHNNo Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền ñề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp ñã ñề xuất ... luận mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, ñánh giá thực trạng mở rộng tín dụng Chi nhánh NHNNo PTNT huyện Hòa vang - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng NHNNo PTNT huyện Hòa Vang. .. tích, lý giải vấn ñề liên quan ñến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại (nội dung mở rộng tín dụng; tiêu chí ñánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng tín dụng ngân hàng) ... xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng Chi nhánh NH CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng Tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hòa Vang, Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hòa Vang, Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hòa Vang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay