Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - CN Đà Nẵn

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ BẢO THIÊN GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS.TS Lê Văn Huy Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 23 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế giới kinh tế Việt Nam giai đoạn khủng hoảng, tình trạng doanh nghiệp thua lỗ phá sản hàng loạt, Ngân hàng bị sát nhập, thâu tóm, việc hạn chế cho vay khiến kinh tế gặp nhiều khó khăn Những bất ổn kinh tế vĩ mô gây không thách thức doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ kinh doanh nhỏ lẻ Nhận thức từ nguyên nhân trên, thời gian qua, hoạt động cho vay sản suất kinh doanh nói chung họat động cho vay hộ cá thể nói riêng ngân hàng trọng thực Với tính chất sử dụng nguồn vốn vay để thực sản xuất kinh doanh việc cho vay hộ kinh doanh hoạt động chứa đựng rủi ro đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng, đặc biệt với ngân hàng mạnh bán lẻ ACB Hơn nữa, điều kiện phát triển sôi động thành phố trẻ Đà Nẵng việc hộ kinh doanh thành lập phát triển tạo nên sức hấp dẫn tín dụng cho ACB Chính vậy, việc tập trung nghiên cứu thực trạng công tác cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng vấn đề cấp thiết Với lý định chọn đề tài “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - CN Đà Nẵng” làm nội dung nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ lý luận hộ kinh doanh, mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh, yếu tố tác động đến cho vay hộ kinh doanh Footer Page of 126 Header Page of 126 Nghiên cứu thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh ACB CN Đà Nẵng, ưu điểm hạn chế, nguyên nhân mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng + Phạm vi nghiên cứu: Phân tích thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng từ năm 2008 đến 2011 đề xuất giải pháp mở rộng năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp định tính, định lượng, thống kê, so sánh tổng hợp nhằm làm rõ vấn đề cần nghiên cứu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay NHTM hộ kinh doanh Chương 2: Thực trạng công tác cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu a Luận văn “Mở rộng tín dụng DNVVN chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Trực Ninh – Nam Định” năm 2008 b Luận văn“Giải pháp nâng cao hiệu cho vay hộ sản xuất chi nhánh ngân hàng No&PTNT Huyện Tiên Lãng” năm 2010 c Luận văn “Thực trạng cho vay hộ sản xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Huyện Long Trì” năm 2011 d Ngoài ra, luận văn tham khảo từ số giáo trình Quản trị ngân hàng THTM báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng ACB - CN Đà Nẵng năm 2008-2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY 1.1.1 Khái niệm cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.2 Vai trò cho vay NHTM 1.1.3 Các hình thức cho vay NHTM 1.1.4 Hộ kinh doanh vai trò hộ kinh doanh kinh tế Theo Nghị định số 88/2006 NĐ-CP định nghĩa: Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh có đặc điểm pháp lý sau: + Hộ kinh doanh tư cách pháp nhân + Hộ kinh doanh hình thức kinh doanh qui mô nhỏ + Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ hộ kinh doanh Với đặc điểm trên, hộ kinh doanh có số vai trò định kinh tế nay: a Hộ kinh doanh góp phần phát huy sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội b Hộ kinh doanh có khả thích ứng với chế thị trường thúc đẩy sản xuất hàng hoá, thúc đẩy phân công lao động dẫn tới chuyên môn hoá Footer Page of 126 Header Page of 126 c Phát triển hộ kinh doanh góp phần kích thích phát triển toàn diện kinh tế 1.1.5 Vai trò tín dụng ngân hàng hộ kinh doanh - Tín dụng ngân hàng bổ sung vốn cho hộ kinh doanh, đảm bảo hoạt động hộ kinh doanh phát triển ổn định nâng cao lực cạnh tranh - Tín dụng ngân hàng góp phần tạo nên cấu vốn tối ưu, nâng cao hiệu sử dụng vốn hộ kinh doanh - Đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, kinh doanh, khôi phục mở rộng thêm ngành nghề Khai thác tiềm lao động nguồn lực vào sản xuất đời sống, tăng sản phẩm cho xã hội, tăng thu nhập cho hộ kinh doanh - Tạo điều kiện hộ kinh doanh sản xuất tiếp cận áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào kinh doanh, tiếp cận với chế thị trường bước điều tiết sản xuất phù hợp với tín hiệu thị trường - Thúc đẩy hộ gia đình tính toán hạch toán sản xuất kinh doanh, tính toán lựa chọn đối tượng đầu tư để đạt hiệu cao nhất, tạo nhiều việc làm cho người lao động - Hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi xã hội 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MỞ RỘNG CHO VAY CỦA NHTM ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 1.2.1 Mở rộng cho vay NHTM hộ kinh doanh a.Quan niệm mở rộng cho vay hộ kinh doanh Mở rộng cho vay hiểu việc gia tăng quy mô, đối tượng, hình thức, thu nhập chất lượng cho vay khách hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 mà phạm vi luận văn hiểu hộ kinh doanh, mở rộng cho vay thể mặt: Đối với khách hàng Mở rộng cho vay thoả mãn tối đa nhu cầu hợp lý khách hàng khối lượng tín dụng, đa dạng hoá đối tượng hình thức tín dụng, cho vay, cho thuê, chiết khấu, bảo lãnh Đối với phát triển kinh tế xã hôị Mở rộng cho vay phản ánh khả đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế theo cấu hợp lý phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ Qua cho thấy tăng trưởng kinh tế phát triển ngân hàng Đối với ngân hàng thương mại Mở rộng cho vay quan niệm gia tăng dư nợ cho vay nhiều cách như: Mở rộng thêm đối tượng, phạm vi cho vay nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vùng kinh tế; đa dạng hình thức, phương thức cho vay Mở rộng cho vay đề cập đến tăng trưởng dư nợ chưa đủ mà phải quan tâm đến thu nhập từ mở rộng tín dụng chất lượng tín dụng, tăng trưởng dư nợ phải gắn liền nâng cao chất lượng tín dụng phải đặt mối quan hệ với tiêu kinh tế, tài khác b.Sự cần thiết phải mở rộng tín dụng hộ kinh doanh c Các để mở rộng cho vay hộ kinh doanh d.Nội dung mở rộng cho vay d.1 Mở rộng quy mô cho vay Mở rộng quy mô cho vay hiểu việc tăng lên dư nợ cho vay số lượng khách hàng, tức hộ kinh doanh, vay vốn ngân hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 d.2 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay Đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng việc tạo nhiều sản phẩm, nhiều lựa chọn lạ, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng khách hàng d.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ Một ngân hàng thật phát triển có lòng tin từ khách hàng mà nhân tố định lòng tin chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng nhận Chất lượng dịch vụ chất lượng gói sản phẩm cho vay phù hợp, thỏa mãn yêu cầu khách hàng d.4 Tăng trưởng thu nhập cho vay Việc mở rộng cho vay thật gọi hiệu đem nguồn thu nhập định cho ngân hàng d.5 Kiểm soát rủi ro Chính mở rộng cho vay phải đôi với việc kiểm soát rủi ro, giữ rủi ro vòng kiểm soát để có biện pháp ứng phó kịp thời Các tiêu chí để đánh giá kết kiểm soát rủi ro như: Mức giảm tỷ lệ nợ xấu, mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng, mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng e Các tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay e.1 Chỉ tiêu tăng quy mô cho vay hộ kinh doanh - Tăng trưởng dư nợ cho vay Trong đó: DNo dư nợ cho vay hộ kinh doanh năm trước DN1 dư nợ cho vay hộ kinh doanh năm Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Tăng trưởng khách hàng Trong đó: KH0 số hộ kinh doanh vay vốn năm trước KH1 số hộ kinh doanh vay vốn năm e.2 Chỉ tiêu đa dạng hóa sản phẩm cho vay Chỉ tiêu đánh giá thông qua mức tăng số lượng sản phẩm số lượng sản phẩm cũ cải tiến theo hướng đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm cho vay ngân hàng hộ kinh doanh Sự đa dạng thời hạn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, phương thức cho vay, phương thức giải ngân lần, nhiều lần, phương thức thu hồi vốn e.3 Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ - Một là, thỏa mãn khách hàng quy trình cho vay ngân hàng - Hai là, hài lòng khách hàng công nghệ thuận tiện ngân hàng e.4 Chỉ tiêu tăng trưởng thu nhập từ cho vay - Tăng trưởng thu nhập cho vay Trong đó: TN0 thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh năm trước TN1 thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh năm e.5 Chỉ tiêu kiểm soát rủi ro - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu + Ta có: Mức giảm tỷ lệ nợ xấu = Tỷ lệ nợ xấu năm - Tỷ lệ nợ xấu năm trước Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CN ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng ACB – CN Đà Nẵng a Tên, địa Ngân hàng b Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng a Chức b Nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 2.1.4 Kết hoạt động Chi nhánh NH TMCP Á Châu Đà Nẵng giai đoạn 2008-2011 a Hoạt động huy động vốn ACB Đà Nẵng b Hoạt động tín dụng c.Hoạt động dịch vụ ACB Đà Nẵng d Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng ACB - CN Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng mở rộng quy mô cho vay hộ kinh doanh a Nội dung quy trình sản phẩm cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu a.1 Nội dung cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 a.2 Quy trình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu b Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng Bảng 2.3 Dư nợ hộ kinh doanh ACB Đà Nẵng Đơn vị: Triệu đồng Tốc độ Tốc độ Tốc độ tăng Năm tăng Năm tăng Chỉ tiêu trưởng 2011 trưởng 2010 trưởng (%) (%) (%) Tổng dư nợ 273.808 378.598 38,27 522.542 38,02 735.511 40,76 Dư nợ hộ kinh doanh Năm 2008 Năm 2009 53.564 87.146 62,70 112.843 29,49 134.819 19,47 (Nguồn: Báo cáo tín dụng ACB Đà Nẵng) Bảng 2.4 : Dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo ngành nghề Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ hộ KD 1.Nông, lâm, ngư nghiệp Tỷ trọng (%) 2.Tiểu thủ CN, chế biến Tỷ trọng (%) Vận tải, xây dựng Tỷ trọng (%) Thương mại, dịch vụ Tỷ trọng Ngành khác Tỷ trọng (%) Tốc độ Tốc độ Tốc độ Năm Năm tăng tăng tăng 2010 2011 (%) (%) (%) 53.564 87.146 62,70 112.843 29,49 134.819 19,47 1.125 1.220 8,44 1.016 -16,72 404 -60,24 Năm 2008 Năm 2009 2,1 5.517 1,4 8.976 62,69 0,9 11.171 10.3 10,3 13.498 20.654 53,01 25,2 23,7 29.942 52.026 73,76 55,9 59,7 3.482 4.270 22,63 6,5 4,9 9,9 20.650 18,3 74.251 65,8 5.755 3,7 24,45 -0,02 42,72 34,78 0,3 14.156 10,5 21.436 3,81 15,9 94.778 27,65 70,3 4.045 -29,71 2,1 (Nguồn: Báo cáo tín dụng ACB Đà Nẵng) Footer Page 13 of 126 26,72 12 Header Page 14 of 126 c Thực trạng mở rộng số lượng khách hàng Bảng 2.5 Số lượng hộ kinh doanh vay vốn ACB Đà Nẵng Chỉ tiêu Số hộ kinh doanh Năm Năm 2008 2009 Tốc độ tăng trưởng (%) 143 43,36 205 Đơn vị: Triệu đồng Tốc Tốc độ độ Năm Năm tăng tăng 2010 2011 trưởng trưởng (%) (%) 256 24,88 298 16,41 (Nguồn: Báo cáo tín dụng ACB Đà Nẵng) d Thực trạng dư nợ bình quân e Thực trạng mở rộng thị phần dư nợ ACB Đà Nẵng Bảng 2.7 Thị phần dư nợ ACB Đà Nẵng Đơn vị: Triệu đồng 2008 Chỉ tiêu Dư nợ 2009 Số tiền Số tiền 2010 Mức % tăng Tăng Số tiền 2011 Mức % tăng Tăng Số tiền Mức % tăng Tăng 273.808 378.598 104.790 38,27 522.542 143.944 38,02 735.511 212.969 40,76 ACB Đà Nẵng Dư nợ 53.564 87.146 33.583 62,70 112.843 25.697 29,49 134.819 21.976 19,47 hộ kinh doanh Dư nợ NHTM 35,341,258 44,830,474 48,336,608 Thị phần (%) 1.07% 1.17% 1.52% (Nguồn: Báo cáo tín dụng ACB Đà nẵng, NHNN chi nhánh Đà Nẵng) Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 2.2.2 Tình hình mở rộng sản phẩm cho vay hộ kinh doanh Về sản phẩm cho vay ACB Đà Nẵng thời gian qua thường xoay quanh sản phẩm truyền thống như: + Cho vay lần bổ sung vốn kinh doanh + Cho vay kinh doanh theo hạn mức tín dụng + Cho vay thấu chi + Cho vay trung dài hạn bổ sung vốn kinh doanh trả góp + Cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án 2.2.3 Thực trạng tăng trưởng thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh Bảng 2.10 Tình hình thu nhập từ cho vay chi nhánh ACB Đà Nẵng Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Tổng thu nhập Từ cho vay HKD Tỷ trọng(%) Từ HĐ khác Tỷ trọng (%) 5.476 961 17,54 4.515 82,46 8.707 1.394 16,00 7.313 84,00 Tốc độ Tốc độ Tốc độ tăng Năm tăng Năm tăng trưởng 2010 trưởng 2011 trưởng (%) (%) (%) 59,01 10.973 26,01 14.710 34,05 45,10 1,805 29,49 2.350 30,15 16,45 15,97 61,97 9.168 25,36 12.361 34,82 83,55 84,03 (Nguồn: Báo cáo hoạt động ACB Đà Nẵng) 2.2.4 Thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh a Sự thỏa mãn khách hàng quy trình cho vay ngân hàng b Sự hài lòng khách hàng công nghệ thuận tiện ngân hàng Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 c Sự hài lòng khách hàng lực kỹ nhân viên ngân hàng 2.2.5 Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay hộ kinh doanh Bảng 2.11 Tình hình nợ xấu chi nhánh ACB Đà Nẵng Đơn vị: Triệu đồng Tỷ lệ 2008 2009 Tổng số NQH 1.438 2.377 65,29 3.565 49,98 5.996 68,19 Hộ kinh doanh 215 - 363 68,83 620 70,80 Tỷ trọng (%) 9,04 - 10,18 - 10,34 - Nợ xấu Hộ KD 0 - - - tăng (%) 2010 tăng (%) Năm Tỷ lệ Năm Chỉ tiêu Năm Tỷ lệ Năm 2011 tăng (%) (Nguồn: Báo cáo tín dụng ACB Đà Nẵng) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Kết đạt - Tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh tăng nhanh liên lục qua năm nhiên tốc độ tăng không ổn đinh có chiều hướng giảm - Số lượng hộ kinh doanh vay vốn ACB Đà Nẵng tăng đáng kể qua năm,đến năm 2011 đã đạt gần 300 hộ kinh doanh toàn địa bàn - Thị phần dư nợ ACB chi nhánh Đà Nẵng liên tục tăng qua năm Cụ thể: thị phần dư nợ ACB đạt 1,07% năm 2009; 1,17% năm 2010 1,52% năm 2011/ tổng dư nợ tổ chức tín dụng địa bàn Tp Đà Nẵng - ACB phần lớn khách hàng đánh giá cao hài lòng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 lực tinh thần phục vụ - Việc kiểm soát rủi ro công tác cho vay phát huy hiệu quả, điều thể tỷ lệ nợ hạn ACB Đà Nẵng mức thấp qua năm - Trong thời gian qua từ năm 2008 – 2011, Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng giải ngân, hỗ trợ tín dụng kịp thời hộ kinh doanh góp phần tạo điều kiện cho hình thành, phát triển loại hình kinh doanh 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng a Hạn chế Một là, quy mô tín dụng mở rộng thực nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa cao chưa tương xứng với tiềm phát triển kinh tế thực thành phố Đà Nẵng, cho vay phân tán chưa tập trung mức vào vùng quy hoạch, lĩnh vực mũi nhọn, trọng điểm Hai là, sản phẩm tín dụng đơn điệu, chưa đa dạng so với NHTM hoạt động địa phương Các gói sản phẩm chủ yếu sản phẩm truyền thống, chưa tạo hấp dẫn hay thu hút quan tâm hộ kinh doanh địa bàn thành phố Đà Nẵng Ba là, việc thực sách mở rộng cho vay, sách khách hàng Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng chưa thật hiệu quả, thiếu linh hoạt chưa có đồng Tiêu chí cho vay quy trình thẩm định hộ kinh doanh cứng nhắc, rập khuôn Bốn là, lãi suất cho vay ACB hộ kinh doanh thiếu tính cạnh tranh, cao so với ngân hàng địa bàn, Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 ngân hàng thuộc khối Nhà nước, lãi suất ACB cao ngân hàng từ 2-3% Năm là, chất lượng khoản cho vay tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động chi nhánh, nợ hạn gia tăng chưa giải cách triệt để Sáu là, ngân hàng chưa thực quan tâm mở rộng đối tượng cho vay tín chấp b Nguyên nhân tồn - Nguyên nhân khách quan Một là, môi trường kinh tế năm vừa qua biến động mạnh, cạnh tranh tổ chức tín dụng nói chung ngân hàng thương mại nói riêng ngày gay gắt, khiến cho hoạt động mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng vướng phải không khó khăn Hai là, môi trường pháp lý cho hoạt động cho vay doanh nghiệp nói chung hộ kinh doanh nói riêng thiếu tính đồng thường xuyên thay đổi khiến ngân hàng khó khăn việc hoạch định sách kịp thời Ba là, nguồn thông tin từ khách hàng hộ kinh doanh thường thiếu tính xác, thiếu minh bạch sổ sách kế toán thiếu tính chuyên nghiệp xây dựng hồ sơ vay vốn, khó xác nhận để đưa kết thẩm định xác - Nguyên nhân chủ quan Một là, chưa có đồng sách tín dụng ACB Hội sở Chi nhánh, sách hoạt động với sách tín dụng thân Chi nhánh, dẫn đến bất cập, khó khăn trình mở rộng cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh ACB Đà Nẵng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Hai là, chưa có sách sàng lọc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh cho phù hợp với mạnh tiềm phát triển địa phương nói chung Thành phố Đà Nẵng nói riêng Ba là, cho vay hộ kinh doanh lĩnh vực cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro, đó, với vai trò Chi nhánh Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu Đà Nẵng tránh khỏi tâm lý e ngại định giải ngân đưa nhiều điều kiện cho vay khắc khe với hộ kinh doanh để đảm bảo an toàn, hạn chế cho vay có đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay Bốn là, quy trình thẩm định hồ sơ vay nói chung hộ kinh doanh nói riêng chặt chẽ, phức tạp, nhiều thủ tục không cần thiết, nhiều lúc gây tâm lý khó chịu cho khách hàng tiến hành thẩm định Năm là, chưa có tổ chuyên môn cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh Sáu là, Chính sách khách hàng, hoạt động marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng ACB Đà Nẵng chưa rõ ràng, thực không thường xuyên, hiệu thấp Bảy là, đội ngũ nhân ACB phần lớn trẻ nên lực, trình độ chuyên môn số hạn chế, bất cập kỹ thẩm định dự án, phân tích tài chưa thích ứng kịp thời với thay đổi liên tục thị trường Tám là, chưa có sách đãi ngộ kịp thời đội ngũ cán nhân viên Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ CỦA GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU- CN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Thuận lợi khó khăn a Thuận lợi b Khó khăn 3.1.2 Định hướng, mục tiêu mở rộng tín dụng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu- CN Đà Nẵng thời gian tới a Định hướng phát triển hộ kinh doanh b Năng lực tiềm phát triển hộ kinh doanh tương lai c Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng d Định hướng phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 3.2.1 Xây dựng, thực quán sách tín dụng hộ kinh doanh - Cơ cấu dư nợ cho vay hộ kinh doanh - Chính sách mở rộng quy mô giới hạn cho vay Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Chính sách thời hạn cho vay kỳ hạn nợ - Chính sách thực đảm bảo tiền vay - Chính sách xử lý khoản vay có vấn đề 3.2.2 Sàng lọc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh - Lựa chọn theo ngành nghề sản xuất kinh doanh - Lựa chọn theo hình thức cho vay - Lựa chọn theo phân loại khách hàng 3.2.3 Nâng cao tỷ trọng cho vay bảo đảm tài sản cho vay có đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay hộ kinh doanh Việc mở rộng cho vay bảo đảm tài sản phần toàn bộ, Cho vay có đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay làm tăng số lượng khách hàng cho ngân hàng tăng doanh thu lợi nhuận cho ngân hàng giải khó khăn lớn vốn tài sản chấp hộ kinh doanh 3.2.4 Đa dạng hoá hình thức cung ứng vốn nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay hộ kinh doanh Trong thời gian tới cần bổ sung, đẩy mạnh sản phẩm như: Thấu chi qua tài khoản; Cho vay trả góp để hộ kinh doanh mua máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất Thường xuyên tung thêm gói sản phẩm hỗ trợ với mức lãi suất vay hấp dẫn, quy trình thủ tục đơn giản Trong thời gian qua, ACB ban hành nhiều gói sản phẩm áp dụng cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh với lãi suất ưu đãi nhằm tăng trưởng dư nợ như: Bó sản phẩm, Góp vốn kinh doanh – Ưu đãi lãi suất… Đây là bước tiến ACB so với năm trước công tác tăng trưởng dư nợ, cạnh tranh với Ngân hàng địa bàn, nhiên ACB cần triển Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 khai thêm nhiều gói sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh 3.2.5 Thành lập phận tín dụng hộ kinh doanh, hoạt động chuyên nghiệp ACB cần xây dựng mô hình bô phận tín dụng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu phục vụ cho vay hộ kinh doanh Bộ phận trực tiếp cho vay hộ kinh doanh hoạt động địa bàn toàn thành phố, sở để có đủ điều kiện mở rộng cho vay hộ kinh doanh địa bàn 3.2.6 Các giải pháp khác a Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động marketing ngân hàng - Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, chất lượng dịch vụ - Chiến lược giá (lãi suất cho vay phí) - Công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm ngành Chi nhánh - Tăng cường công tác tiếp thị, tiếp cận trực tiếp đến hộ kinh doanh - Nâng cao kỹ giao tiếp chăm sóc khách hàng b Mở rộng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng - Chỉ tiêu định tính - Chỉ tiêu định lượng c Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên d Khai thác, ứng dụng hiệu công nghệ tin học vào hoạt động tín dụng hộ kinh doanh e Thực chế độ đãi ngộ, động viên khen thưởng kịp thời đội ngũ nhân viên Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan Một là, Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng hộ kinh doanh Hai là, Hoàn thiện quy định kế toán, kiểm toán Ba là, Nâng cao hiệu chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, trợ giúp hộ gặp khó khăn đặc thù, thúc đẩy thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho hộ kinh doanh Tp Đà Nẵng 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam Công tác tra phải có chế giám sát chặt chẽ khoa học đảm bảo NHTM thực nghiêm túc quy định hoạt động tín dụng Trong thời gian qua, Ngân hàng nhà nước chưa làm tốt công tác tra, giải triệt để tình trạng vượt rào lãi suất, cho vay đảo nợ 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Á Châu Một là, Thủ tục hồ sơ cho vay đơn giản, đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu nghiên cứu thu gọn lại hồ sơ cho vay Hai là, Xây dựng chiến lược thị trường khách hàng hộ kinh doanh, hoàn thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng phù hợp với đặc điểm hộ kinh doanh Ba là, Xây dựng quy trình riêng cho vay cung cấp dịch vụ cho hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng khuyến khích sử dụng tối đa dịch vụ ngân hàng Bốn là, Hoàn chỉnh, tăng cường hiệu lực hệ thống thông tin tín dụng nội bộ, kết nối với hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng Nhà nước, cung cấp cho Chi nhánh khai thác sử dụng cách hiệu Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Năm là, Tạo điều kiện sở vật chất để bước đại hoá công nghệ, nâng cao vị ngân hàng bán lẽ hàng đầu Việt Nam Sáu là, Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để sai sót, yếu phát chỉnh sửa kịp thời sở Bảy là, Ngân hàng TMCP Á Châu cần nâng mức phán cho vay giảm lãi suất phí hộ kinh doanh cho Chi nhánh Tám là, Phải có chương trình đào tạo nhân viên phù hợp 3.3.4 Đối với Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng Một là, Khuyến khích việc thành lập Hiệp hội nghề nghiệp địa bàn, để phát huy vai trò người đại diện cho tiếng nói toàn thể, nâng cao hiệu hoạt động làm cầu nối giúp hộ kinh doanh Hai là, Chỉ đạo ban ngành chức năng; Chính quyền sở, giúp đỡ tạo thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển Ba là, Chỉ đạo ngành thủy sản, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ tổ chức tập huấn cho hộ kinh doanh kiến thức khoa học kỹ thuật kinh nghiệm ngành nghệ chuyên môn Bốn là, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước ban hành sách liên quan đến phát triển kinh tế Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 KẾT LUẬN Tín dụng doanh nghịêp nói chung, tín dụng hộ kinh doanh nói riêng, năm qua có vai trò đặc biệt quan trọng Là kênh dẫn vốn chủ yếu kinh quốc dân, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn toàn xã hội, thúc đẩy trình đổi phát triển kinh tế, đưa kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với kinh tế khu vực giới Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam năm vừa qua giai đoạn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng chung khủng hoảng kinh tế toàn cầu Bất động sản đóng băng, tình trạng doanh nghiệp giải thể, sáp nhập diễn liên tục, nợ xấu gia tăng khiến hoạt động NHTM mà gặp nhiều trở ngại, buộc phải thắc chặt tín dụng trước Việc nghiên cứu “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng”, điều kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nhìn nhận mở hướng đắn, không giúp hoạt động tín dụng Chi nhánh phát triển ổn định, bền vững tạo uy tín, xây dựng lòng tin trung thành khách hàng Sau nghiên cứu lý luận thực tiễn luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, Hệ thống hoá làm rõ số vấn đề lý luận tín dụng hoạt động mở rộng tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Thứ hai, Phân tích đánh giá cách sâu sắc thực trạng mở rộng tín dụng nói chung mở rộng hoạt động tín dụng hộ kinh doanh nói riêng chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng từ rút điểm mạnh cần phát huy, tồn tại, hạn Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 chế cần tháo gỡ, nguyên nhân khách quan chủ quan để từ có nhìn toàn diện kết hoạt động tín dụng hộ kinh doanh thời gian qua Thứ ba, Đề xuất giải pháp mở rộng tín dụng hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng Luận văn đưa số kiến nghị cụ thể Chính phủ, Bộ, ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam; Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng, để việc tổ chức thực giải pháp nhanh chóng thuận lợi Footer Page 26 of 126 ... Châu – CN Đà Nẵng d Định hướng phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRÊN... Đà Nẵng d Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng ACB - CN Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng mở rộng quy mô cho vay. .. tiễn hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng + Phạm vi nghiên cứu: Phân tích thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - CN Đà Nẵn, Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - CN Đà Nẵn, Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - CN Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay