Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến cho dòng sản phẩm cao cấp (HTC one) tại công ty HTC việt nam

109 150 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CHO DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP (HTC ONE) TẠI CÔNG TY HTC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh –Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NHUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CHO DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP (HTC ONE) TẠI CÔNG TY HTC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hƣớng Ứng Dụng) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VŨ CÔNG TUẤN Tp Hồ Chí Minh –Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trực tuyến cho dòng sản phẩm cao cấp (HTC One) công ty HTC Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS.Vũ Công Tuấn Các số liệu luận văn đƣợc thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn không chép luận văn chƣa đƣợc trình bày hay công bố công trình nghiên cứu khác trƣớc Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN (EMARKETING) TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm Marketing trực tuyến (E-Marketing) .5 1.1.1 Định nghĩa Marketing 1.1.2 Định nghĩa Marketing trực tuyến (E-Marketing) 1.2 Đặc điểm E-Marketing 1.2.1 Lợi ích E-Marketing 1.2.2 Hạn chế E-marketing .8 1.3 Các hoạt động E-Marketing 1.3.1 Nghiên cứu thị trƣờng 1.3.1.1 Cách thức nghiên cứu thị trƣờng qua mạng internet 1.3.1.2 Phân khúc thị trƣờng 11 1.3.1.3 Chọn lựa thị trƣờng mục tiêu 11 1.3.2 Các thành phần hoạt động E-Marketing 12 1.3.2.1 Sản phẩm 13 1.3.2.2 Giá .14 1.3.2.3 Phân phối 15 1.3.2.4 Chiêu thị - Quảng cáo trực tuyến 15 1.3.3 Các công cụ thực E-Marketing 17 1.3.3.1 Website 18 1.3.3.2 Email marketing 21 1.3.3.3 Truyền thông xã hội (Social Marketing) 23 1.3.3.4 Công cụ tìm kiếm 24 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG E-MARKETING CHO DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP HTC ONE TẠI CÔNG TY HTC VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 29 2.1 Giới thiệu công ty HTC dòng sản phẩm HTC One 29 2.1.1 Tổng quan công ty HTC 29 2.1.2 đồ tổ chức HTC Việt Nam 30 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2015 31 2.1.4 Các dòng sản phẩm HTC 32 2.1.5 Đối thủ cạnh tranh HTC One 34 2.2 Thực trạng hoạt động E-Marketing dòng sản phẩm HTC One theo đánh giá khách hàng 36 2.2.1 Giới thiệu phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.2.1.1 Thu thập liệu 37 2.2.1.2 Xử lý liệu .38 2.2.2 Các thành phần hoạt động E-Marketing 40 2.2.2.1 Sản phẩm cao cấp HTC One 40 2.2.2.2 Giá HTC One 41 2.2.2.3 Hệ thống phân phối sản phẩm HTC 42 2.2.2.4 Hoạt động chiêu thị - Quảng cáo trực tuyến .43 2.2.3 Các công cụ thực E-Marketing 46 2.2.3.1 Công cụ website 46 2.2.3.2 Email marketing 48 2.2.3.3 Truyền thông xã hội (Social marketing) 49 2.2.3.4 Công cụ tìm kiếm 50 2.3 Đánh giá chung hoạt động Marketing trực tuyến dòng sản phẩm HTC One công ty HTC Việt Nam .51 2.3.1 Mặt đạt đƣợc 51 2.3.2 Mặt hạn chế 52 CHƢƠNG .MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG E-MARKETING CHO DÒNG SẢN PHẨM HTC ONE TẠI CÔNG TY HTC VIỆT NAM 54 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 54 3.1.1 Định hƣớng phát triển mục tiêu công ty cho dòng sản phẩm HTC One 54 3.1.2 Xu hƣớng phát triển E-Marketing giới Việt Nam 54 3.1.3 Quan điểm đề xuất giải pháp .56 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động E-Marketing dòng sản phẩm HTC One công ty HTC Việt Nam 56 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động E-Marketing 56 3.2.1.1 Giải pháp – Chuyên biệt hóa Sản phẩm 56 3.2.1.2 Giải pháp – Hợp lý hóa Giá .58 3.2.1.3 Giải pháp – Mở rộng kênh Phân phối 58 3.2.1.4 Giải pháp – Đẩy mạnh hoạt động Chiêu thị 59 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện công cụ thực E-Marketing .62 3.2.2.1 Giải phápHoàn thiện công cụ sở hữu Website 62 3.2.2.2 Giải pháp – Xây dựng cộng đồng HTC One mạng truyền thông xã hội .64 3.2.2.3 Giải pháp – Lên kế hoạch dài hạn với công cụ tìm kiếm .66 3.2.2.4 Giải pháp – Sử dụng hiệu Email marketing 67 3.3 Một số kiến nghị 68 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc .68 3.3.2 Kiến nghị với Cấp chủ quản – Tập đoàn HTC Đài Loan 70 PHẦN KẾT LUẬN .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt: Bộ TT&TT Bộ Truyền Thông Thông Tin CCTK Công cụ tìm kiếm TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tiếng Anh: AMA (American Marketing Association) Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ Admin (Administrartor) Ngƣời quản lý fanpage Click Lƣợt nhấp chuột E-marketing (Electronic Marketing) Marketing trực tuyến Fan Ngƣời theo dõi/yêu thích sản phẩm, ngƣời Fanpage Trang mạng xã hội doanh nghiệp/ ngƣời tiếng ISP (Internet Service Providers) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet Marketing mix Marketing hỗn hợp SEM (Search Engine Marketing) Marketing công cụ tìm kiếm SEO (Search Engine Optimization) Tối ƣu hóa công cụ tìm kiếm Smartphone Điện thoại di động thông minh Text ad (Text advertising) Đoạn chữ quảng cáo hiển thị trang công cụ tìm kiếm Viral marketing Quảng cáo lan truyền Rich media ad Quảng cáo truyền thông đa dạng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thang đo thành phần Marketing trực tuyến 17 Bảng 1.2: Thang đo công cụ E-marketing 27 Bảng 2.1: Doanh thu HTC Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 32 Bảng 2.2: Khung tham chiếu điểm mạnh – yếu đối thủ 36 Bảng 2.3: Kết phân tích Cronbach’s Alpha - Các thành phần Marketing trực tuyến 39 Bảng 2.4: Kết phân tích Cronbach’s Alpha - Các công cụ thực EMarketing 40 Bảng 2.5: Thực trạng yếu tố sản phẩm 41 Bảng 2.6: Thực trạng yếu tố giá 42 Bảng 2.7: Thực trạng yếu tố phân phối 43 Bảng 2.8: Thực trạng yếu tố chiêu thị 45 Bảng 2.9: Trung tâm bảo hành HTC – SamSung - Oppo 46 Bảng 2.10: Thực trạng công cụ website 47 Bảng 2.11: Kết trung bình hiệu banner vnexpress.net 47 Bảng 2.12: Thực trạng công cụ email marketing 48 Bảng 2.13:Thực trạng công cụ mạng xã hội 50 Bảng 2.14: Thực trạng công cụ tìm kiếm SEM 50 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các thành phần hoạt động Marketing trực tuyến 12 Hình 1.2: Kết trả công cụ tìm kiếm 25 Hình 1.3: Công cụ marketing trực tuyến 26 Hình 2.1: đồ tổ chức HTC Việt Nam 31 Hình 2.2: Các dòng sản phẩm HTC 33 Hình 2.3: Phƣơng pháp nghiên cứu 37 Hình 2.4: Phân bổ ngân sách quảng cáo HTC 44 Hình 2.5: Phân bổ ngân sách quảng cáo kênh trực tuyến 44 Hình 3.1: Ma trận kênh truyền thông phù hợp 61 Hình 3.2: Xếp hạng mạng quảng cáo hiển thị Việt Nam 63 Hình 3.3: Xu hƣớng sử dụng thiết bị ngƣời dùng 64 Hình 3.4: Nhóm nhận đƣợc tƣơng tác cao HTC Fanpage 65 Hình 3.5: Bản đồ tốc độ mạng giới 69 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu ngày nay, Internet ngày sâu vào hoạt động phục vụ nhu cầu ngƣời từ học tập, giải trí, đến nhu cầu mua sắm, quảng bá giới thiệu sản phẩm, nhận diện thƣơng hiệu… Sự phát triển Internet thay đổi thói quen ngƣời tiêu dùng song song với tác động phƣơng tiện quảng cáo truyền thống nhƣ tivi, báo chí, biển bảng quảng cáo… Marketing trực tuyến đời bƣớc ngoặt Marketing Và kinh tế thị trƣờng cạnh tranh, thay đổi không ngừng nhƣ doanh nghiệp biết tận dụng đƣợc sức mạnh lợi internet nói chung marketing trực tuyến nói riêng doanh nghiệp nắm giữ đƣợc chìa khóa thành công thời đại này, giúp họ tiếp cận khách hàng mục tiêu xác truyền tải xác theo cách họ mong muốn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam nằm nhóm 20 quốc gia có số ngƣời sử dụng Internet lớn giới theo số liệu thống kê Tổ chức thống kê số liệu Internet quốc tế (internetworldstats.com) tính đến tháng 6/2015 Việt Nam có đến 48% dân số sử dụng Internet – đứng thứ Châu Á, sau quốc gia lớn, phát triển nhƣ Trung Quốc Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Philippines Thị trƣờng điện thoại thông minh (smartphone) Việt Nam thị trƣờng lớn sôi động nhƣng để chen chân vào thị trƣờng xây dựng đƣợc hình ảnh thƣơng hiệu, tạo niềm tin ngƣời tiêu dùng việc không dễ dàng HTC nhà sản xuất smartphone sử dụng thành công với tảng Android nhƣng vài năm sau với vƣơn lên mạnh mẽ Samsung, Apple HTC dần lâm vào khủng hoảng liên tục thua lỗ Thị phần HTC thị trƣờng smartphone toàn cầu nhƣ Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng khoảng 2.2% Do ảnh hƣởng từ sụt giảm doanh thu, thị phần nên ngân Phụ lục 2: BẢNG KHẢO SÁT Xin chào quý Anh/Chị! Tôi học viên Cao học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh Hiện tại, thực đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến cho dòng sản phẩm cao cấp (HTC One) công ty TNHH HTC Việt Nam giai đoạn 2016-2020” nhằm mục đích học tập nghiên cứu khoa học Để có thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, xin quý Anh/Chị vui lòng bớt chút thời gian cho ý kiến số vấn đề sau đây, tất ý kiến Anh/Chị đóng góp hay sai, ý kiến có giá trị với nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu Anh/Chị Mọi thông tin giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI: Họ tên: Giới tính: Nam/ Nữ Độ tuổi anh/chị: Dưới 18 tuổi Từ 23 – 30 tuổi Từ 19 – 23 tuổi Trên 30 tuổi Nghề nghiệp anh/chị: Học sinh/ Sinh viên Nhân viên Quản lý Kinh doanh tự Khác Email: Điện thoại sử dụng: PHẦN SÀNG LỌC: Anh/Chị có biết đến sản phẩm điện thoại thông minh HTC One không? Có Tiếp tục  Không Ngưng vấn Anh/Chị có thấy quảng cáo HTC tháng trở lại không? Có Tiếp tục  Không Ngưng vấn  THÀNH PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA E-MARKETING Trong phát biểu đây, xin cho biết mức độ đồng ý anh/chị dòng sản phẩm HTC One cách khoanh tròn số từ đến theo quy ước cho dòng phát biểu sau: 1: Hoàn toàn không đồng ý – 2: Không đồng ý – 3: Bình thường – 4: Đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng ý MH Prod1 Prod2 Prod3 Prod4 Pri1 Pri2 Pri3 Pri4 Phát biểu Yếu tố Sản phẩm Sản phẩm HTC One có chất lượng đảm bảo Sản phẩm HTC One cập nhật, bổ sung ứng dụng phần mềm Sản phẩm HTC One độc đáo, khác biệt với điện thoại khác thị trường Một cách tổng quan, hài lòng với chất lượng điện thoại HTC One Yếu tố Giá Giá sản phẩm HTC One phù hợp với chất lượng Giá sản phẩm HTC One cạnh tranh so với thương hiệu khác (Samsung, Oppo, Sony, LG) Giá sản phẩm không chênh lêch nhiều cửa hàng trực tuyến khác Giá sản phẩm không biến động nhiều, không giảm giá sâu sau thời gian ngắn Yếu tố Phân phối Mức độ đồng ý 5 5 5 5 Pla1 Pla2 Pla3 Pro1 Pro2 Pro3 Pro4 Pro5 Pro6 Pro7 Cty liên kết với đại lý bán lẻ rộng khắp, thuận lợi cho việc trải nghiệm mua hàng Quy trình đặt mua hàng tiện lợi Phương thức toán linh hoạt Yếu tố Chiêu thị Tôi thường xuyên thấy quảng cáo HTC One Các quảng cáo HTC One hấp dẫn, thu hút Có chương trình khuyến cho sản phẩm HTC One thường xuyên Công ty thực chương trình khuyến giới thiệu Có nhiều chương trình khuyến online Cty có phận giải đáp thắc mắc SP nhanh chóng Cty bảo hành SP HTC One đảm bảo chất lượng cam kết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5  CÔNG CỤ E-MARKETING Trong phát biểu công cụ marketing online cho dòng sản phẩm HTC One, xin cho biết mức độ đồng ý anh/chị cách khoanh tròn số từ đến theo quy ước cho dòng phát biểu sau: 1: Hoàn toàn không đồng ý – 2: Không đồng ý – 3: Bình thường – 4: Đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng ý MH Mức độ đồng ý Phát biểu Công cụ Website Tốc độ truy cập nhanh Cấu trúc website dễ dàng tra cứu thông tin Giao diện website đẹp Thông tin cập nhật thường xuyên Banner thiết kế độc đáo, thu hút Vị trí đặt banner thuận tiện, dễ nhìn thấy Lời gọi click (call to action) vào banner hấp dẫn 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 Công cụ Email Marketing Ema1 Luôn tìm thấy thông tin hữu ích từ email marketing Ema2 Email có chủ đề, hình thức trình bày hấp dẫn Ema3 Nội dung email ngắn gọn, súc tích, cá nhân hóa đến 1 2 3 4 5 Web1 Web2 Web3 Web4 Web5 Web6 Web7 người nhận Ema4 Công ty phản hồi email khách hàng nhanh chóng Công cụ Social Marketing Trang mạng xã hội Facebook HTC có giao diện Soc1 hình ảnh đẹp Soc2 Luôn tìm thấy chia sẻ hữu ích trang Facebook HTC Việt Nam Soc3 Admin quản lý trang HTC phản hồi, tương tác thông tin nhanh đến người dùng Soc4 Nội dụng chia sẻ thông tin thi cập nhật đầy đủ Công cụ Tìm kiếm trực tuyến Luôn tìm thấy website HTC vị trí đầu Sem1 công cụ tìm kiếm Sem2 Cho kết tìm kiếm phong phú, hữu ích Sem3 Đường dẫn ngắn gọn, súc tích 5 5 5 1 2 3 4 5 Chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị! Phụ lục 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 3.1 Cronbach’s Alpha thành phần Marketing trực tuyến 3.1.1 Sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Sản phẩm HTC One có chất lượng đảm bảo Sản phẩm HTC One cập nhật, bổ sung ứng dụng phần mềm Sản phẩm HTC One độc đáo, khác biệt với điện thoại khác thị trường Một cách tổng quan, hài lòng với chất lượng điện thoại HTC One Cronbach's Alpha if Item Deleted 9.55 3.991 760 874 10.06 4.447 758 880 9.90 3.690 812 855 9.99 3.737 789 864 3.1.2 Giá Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Giá sản phẩm HTC One phù hợp với chất lượng Giá sản phẩm HTC One cạnh tranh so với thương hiệu khác (Samsung, Oppo, Sony, LG) Cronbach's Alpha if Item Deleted 8.84 4.307 644 763 9.06 4.275 664 754 Giá sản phẩm không chênh lêch nhiều cửa hàng trực tuyến khác Giá sản phẩm không biến động nhiều, không giảm giá sâu sau thời gian ngắn 8.57 4.354 609 778 8.82 3.784 633 773 3.1.3 Phân phối Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 917 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Cty HTC liên kết với đại lý bán lẻ rộng khắp, thuận lợi cho việc trải nghiệm mua hàng Quy trình đặt mua hàng online tiện lợi Phương thức toán linh hoạt Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.33 2.941 804 906 7.35 3.154 831 882 7.31 2.946 865 852 3.1.4.Chiêu thị - Quảng cáo trực tuyến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Tôi thường xuyên thấy quảng cáo HTC One Các quảng cáo HTC One hấp dẫn, thu hút Các chương trình khuyến cho sản phẩm HTC One có thường xuyên Cronbach's Alpha if Item Deleted 18.65 12.008 712 878 18.87 11.905 806 866 19.40 13.364 751 877 Công ty thực chương trình khuyến giới thiệu Có nhiều chương trình khuyến online Cty có phận giải đáp thắc mắc SP nhanh chóng Cty bảo hành SP HTC One đảm bảo chất lượng cam kết 18.52 12.795 574 896 19.38 13.426 694 881 19.14 13.057 616 889 18.87 11.927 783 868 Chạy Cronbach’s Alpha lần – Loại biến “Cty thực khuyến mại giới thiệu” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 896 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Tôi thường xuyên thấy quảng cáo HTC One Các quảng cáo HTC One hấp dẫn, thu hút Các chương trình khuyến cho sản phẩm HTC One có thường xuyên Có nhiều chương trình khuyến online Cty có phận giải đáp thắc mắc SP nhanh chóng Cty bảo hành SP HTC One đảm bảo chất lượng cam kết Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation 15.03 8.471 731 877 15.25 8.599 774 868 15.78 9.681 764 875 15.76 9.704 713 880 15.52 9.417 621 892 15.25 8.555 767 870 3.2 Cronbach’s Alpha công cụ thực Marketing trực tuyến 3.2.1 Website Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Cronbach's Alpha if Item Deleted .900 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Tốc độ truy cập nhanh Cấu trúc website dễ dàng tra cứu thông tin Giao diện website đẹp Thông tin cập nhật thường xuyên Banner thiết kế độc đáo, thu hút Vị trí đặt banner thuận tiện, dễ nhìn thấy Lời gọi click (call to action) vào banner hấp dẫn Cronbach's Alpha if Item Deleted 22.22 18.154 668 889 22.41 17.383 688 888 22.28 17.438 692 887 22.74 18.205 691 887 22.76 18.127 752 880 22.54 17.970 719 883 22.81 18.124 752 880 3.2.2 Email marketing Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 923 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Luôn tìm thấy thông tin hữu ích từ email marketing Email có chủ đề, hình thức trình bày hấp dẫn Nội dung email ngắn gọn, súc tích, cá nhân hóa đến người nhận Công ty phản hồi email khách hàng nhanh chóng 7.49 5.144 819 901 7.26 4.858 855 888 7.04 4.912 768 919 7.43 4.967 849 890 3.2.3 Truyền thông xã hội (Social marketing) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Cronbach's Alpha if Item Deleted .898 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Trang mạng xã hội facebook HTC có giao diện hình ảnh đẹp Luôn tìm thấy chia sẻ hữu ích trang facebook HTC Việt Nam Admin quản lý trang HTC phản hồi, tương tác thông tin nhanh đến người dùng Nội dụng chia sẻ thông tin thi cập nhật đầy đủ Cronbach's Alpha if Item Deleted 11.15 5.214 747 882 11.20 5.432 790 862 11.42 5.761 797 862 11.18 5.644 773 869 3.2.4 Công cụ tìm kiếm (SEM) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Luôn tìm thấy website HTC đầu công cụ tìm kiếm Cho kết tìm kiếm phong phú, hữu ích Đường dẫn ngắn gọn, súc tích Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.57 3.311 787 874 7.88 2.485 803 859 7.71 2.766 832 821 Phụ lục 4: KẾT QUẢ THÔNG KÊ MÔ TẢ 4.1.Mô tả mẫu khảo sát Mã hóa Nữ Nam Tổng Dưới 18 tuổi Từ 19-22 tuổi Nhóm Từ 23-30 tuổi tuổi Trên 30 tuổi Tổng Giá trị trung bình Học sinh - Sinh viên Nhân viên Nghề Cấp quản lý nghiệp Kinh doanh tự Tổng Giá trị trung bình Loại Android điện IOS thoại Windows phone sử Tổng dụng Giá trị trung bình Asuz HTC Iphone Lenovo Tên LG điện Microsoft thoại Oppo SamSung dùng Sky Sony Xiaomi Tổng Giới tính Frequency Percent 75 40.1 112 59.9 187 100 4.8 50 26.7 116 62 12 6.4 187 100 2.70 49 26.2 110 58.8 24 12.8 2.1 187 100 1.91 119 63.6 62 33.2 3.2 187 100 1.40 11 5.9 14 7.5 62 31 4.3 4.8 3.2 11 5.9 51 29.4 2.1 3.7 2.1 187 100 4.2.Đánh giá người dùng thành phần Marketing trực tuyến 4.2.1.Sản phẩm Descriptive Statistics N Sản phẩm HTC One có chất lượng đảm bảo Sản phẩm HTC One cập nhật, bổ sung ứng dụng phần mềm Sản phẩm HTC Oneđộc đáo, khác biệt với điện thoại khác thị trường Một cách tổng quan, hài lòng với chất lượng điện thoại HTC One Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 187 3.62 748 187 3.11 622 187 3.27 799 187 3.18 800 187 4.2.2.Giá Descriptive Statistics N Giá sản phẩm phù hợp với chất lượng Giá sản phẩm HTC One cạnh tranh so với thương hiệu khác (Samsung, Oppo, Sony, LG) Giá sản phẩm không chênh lêch nhiều cửa hàng trực tuyến khác Giá sản phẩm không biến động nhiều, không giảm giá sâu sau thời gian ngắn Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 187 2.93 779 187 2.70 773 187 3.19 793 187 2.95 943 Minimum Maximum Mean 187 3.67 960 187 187 1 5 3.64 3.68 877 917 187 4.2.3.Phân phối Descriptive Statistics N Cty liên kết với đại lý bán lẻ rộng khắp, thuận lợi cho việc trải nghiệm mua hàng Quy trình đặt mua hàng tiện lợi Phương thức toán linh hoạt Std Deviation Valid N (listwise) 187 4.2.4.Chiêu thị - Quảng cáo trực tuyến Descriptive Statistics N Tôi thường xuyên thấy quảng cáo HTC One Các quảng cáo HTC One hấp dẫn, thu hút Các chương trình khuyến cho sản phẩm HTC One có thường xuyên Có nhiều chương trình khuyến online Cty có phận giải đáp thắc mắc SP nhanh chóng Cty bảo hành SP HTC One đảm bảo chất lượng cam kết Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 187 3.48 838 187 3.29 786 187 2.74 576 187 2.76 603 181 2.99 742 181 3.27 802 181 4.3.Đánh giá người dùng công cụ thực Marketing trực tuyến 4.3.1.Website Descriptive Statistics N Toc truy cap nhanh Cau truc website de dang tra cuu thong tin Giao dien website dep Thong tin duoc cap nhat thuong xuyen Banner duoc thiet ke doc dao, thu hut Vi tri dat banner thuan tien, de nhin thay Minimum Maximum Mean Std Deviation 187 4.07 886 187 3.88 982 187 4.02 970 187 3.56 856 187 3.53 812 187 3.75 863 Loi goi click bao banner hap dan Valid N (listwise) 187 3.49 812 187 4.3.2.Email marketing Descriptive Statistics N Luôn tìm thấy thông tin hữu ích từ email marketing Email có chủ đề, hình thức trình bày hấp dẫn Nội dung email ngắn gọn, súc tích, cá nhân hóa đến người nhận Công ty phản hồi email khách hàng nhanh chóng Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 187 2.25 773 187 2.48 819 187 2.70 866 187 2.31 797 Minimum Maximum 187 3.83 972 187 3.78 886 187 3.57 803 187 3.80 848 Minimum Maximum 187 4.3.3.Truyền thông xã hội Descriptive Statistics N Trang mạng xã hội Facebook HTC có giao diện hình ảnh đẹp Luôn tìm thấy chia sẻ hữu ích trang Facebook HTC Việt Nam Admin quản lý trang HTC phản hồi, tương tác thông tin nhanh đến người dùng Nội dụng chia sẻ thông tin thi cập nhật đầy đủ Valid N (listwise) Mean Std Deviation 187 4.3.4.Công cụ tìm kiếm SEM Descriptive Statistics N Mean Std Deviation Luôn tìm thấy website HTC vị trí đầu công cụ tìm kiếm Cho kết tìm kiếm phong phú, hữu ích Đường dẫn ngắn gọn, súc tích Valid N (listwise) 187 4.01 769 187 3.70 1.019 187 187 3.87 909 Phụ lục 5: DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG BẢNG KHẢO SÁT Bùi Thanh Hùng, 2015 Một số giải pháp hoàn thiện Marketing trực tuyến sản phẩm cà phê hòa tan công ty cổ phần Vinacafé Biên Luận văn thạc sĩ Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Hồ Thanh Tùng, 2014 Tác động marketing trực tuyến đến lòng trung thành thương hiệu : Nghiên cứu cho sản phẩm điện thoại di động thông minh Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Luc Thi Thu Huong, 2007 Web branding at Vietnamese manufacturing enterprises PhD thesis University of Fribourg Lương Thế Đạt, 2015 Hoàn thiện hoạt động Marketing trực tuyến công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim Luận văn thạc sĩ Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Trần Minh Nhựt, 2013 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trực tuyếncho sản phẩm PNJ Gold công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận Luận văn thạc sĩ Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh ... THỊ NHUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN CHO DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP (HTC ONE) TẠI CÔNG TY HTC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hƣớng Ứng Dụng) Mã số: 60340102... VŨ CÔNG TUẤN Tp Hồ Chí Minh –Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing trực tuyến cho dòng sản phẩm cao cấp (HTC One) công ty HTC Việt Nam ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG E -MARKETING CHO DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP HTC ONE TẠI CÔNG TY HTC VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 29 2.1 Giới thiệu công ty HTC dòng sản phẩm HTC One 29 2.1.1 Tổng quan công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến cho dòng sản phẩm cao cấp (HTC one) tại công ty HTC việt nam , Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến cho dòng sản phẩm cao cấp (HTC one) tại công ty HTC việt nam , Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến cho dòng sản phẩm cao cấp (HTC one) tại công ty HTC việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay