Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ việt nam

117 356 6
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 01:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Nguyễn Ngọc Lý CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp.Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Nguyễn Ngọc Lý CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS THỊ MỸ HẠNH Tp.Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ: “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn khoa học TS Thị Mỹ Hạnh Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Ngọc Lý MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Đóng góp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu công bố nƣớc 1.2 Các nghiên cứu công bố nƣớc 1.3 Nhận xét nghiên cứu trƣớc định hƣớng nghiên cứu tác giả CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘTÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 10 2.1 Tổng quan kiểm soát nội .10 2.1.1 Khái niệm kiểm soát nội .10 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống KSNB 12 2.1.3 Báo cáo COSO 2013 16 2.2 Những lợi ích hạn chế tiềm tàng hệ thống KSNB 23 2.2.1 Những lợi ích hệ thống KSNB 23 2.2.2 Những hạn chế hệ thống KSNB 24 2.3 Tính hữu hiệu hệ thống KSNB 25 2.3.1 Tính hữu hiệu 25 2.3.2 Tính hữu hiệu hệ thống KSNB 25 2.3.3 Các tiêu chí đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB 25 2.4 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ ảnh hƣởng đến hệ thống kiểm soát nội .26 2.4.1 Khái niệm chuỗi cửa hàng bán lẻ 26 2.4.2 Đặc điểm doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ ảnh hƣởng đến hệ thống kiểm soát nội .28 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Khung nghiên cứu luận văn 31 3.2 Thiết kế nghiên cứu .33 3.2.1 Thiết lập mô hình xây dựng giả thuyết nhân tố ảnh hƣởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam 33 3.2.2 Xây dựng thang đo 35 3.2.3 Mô tả liệu phƣơng pháp thu thập .39 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 40 4.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam .40 4.2 Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam .44 4.3 Kết nghiên cứu yếu tố hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh CCHBL Việt Nam 45 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha .45 4.3.2 Đánh giá giá trị thang đo – phân tích nhân tố khám phá EFA 50 4.3.3 Phân tích thống kê mô tả 55 4.3.4 Kiểm định tƣơng quan 58 4.3.5 Kiểm định phƣơng sai ANOVA .58 4.3.6 Kiểm tra giả định mô hình hồi quy bội 60 4.3.7 Kiểm tra giả định mối tƣơng quan biến độc lập (Hiện tƣợng đa cộng tuyến) .63 4.3.8 Mô hình hồi quy thức yếu tố ảnh hƣởng đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB 63 4.4 Bàn luận kết nghiên cứu 65 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .68 5.1 Kết luận 68 5.2 Kiến nghị hỗ trợ nhằm nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam 71 5.3 Các hạn chế hƣớng nghiên cứu 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AAA: American Accounting Association AICPA: American Institute of Certified Public Accountants KSNB: Kiểm soát nội BCTC: Báo cáo tài CCHBL: Chuỗi cửa hàng bán lẻ COCO: Criteria of Control Board COSO: Committed Of Sponsoring Oganization DN: Doanh nghiệp ĐG: Đánh giá rủi ro FEI: Financial Executives Institute GS: Giám sát IFAC: International Federation of Accountants IIA: The Institute of Internal Auditors IMA: Institute of Management Accountants KS: Hoạt động kiểm soát MT: Môi trường kiểm soát TT: Thông tin truyền thông DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Thống kê độ tin cậy thang đo môi trường kiểm soát 46 Bảng 4.2 Thống kê tương quan biến tổng thang đo môi trường kiểm soát 46 Bảng 4.3 Thống kê độ tin cậy thang đo đánh giá rủi ro 46 Bảng 4.4 Thống kê tương quan biến tổng thang đo đánh giá rủi ro 47 Bảng 4.5 Thống kê độ tin cậy thang đo hoạt động kiểm soát 47 Bảng 4.6 Thống kê tương quan biến tổng thang đo hoạt động kiểm soát 47 Bảng 4.7 Thống kê độ tin cậy thang đo thông tin truyền thông 48 Bảng 4.8 Thống kê tương quan biến tổng thang đo thông tin truyền thông 48 Bảng 4.9 Thống kê độ tin cậy thang đo giám sát 49 Bảng 4.10 Thống kê tương quan biến tổng thang đo giám sát 49 Bảng 4.11 Thống kê độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc tính hữu hiệu 49 Bảng 4.12 Thống kê tương quan biến tổng thang đo biến phụ thuộc tính hữu hiệu 50 Bảng 4.13 Kiểm định KMO and Bartlett's Test 51 Bảng 4.14 Tổng phương sai trích 51 Bảng 4.15 Bảng ma trân trận nhân tố sau xoay 52 Bảng 4.16 Kiểm định KMO and Bartlett's Test 54 Bảng 4.17 Tổng phương sai trích 54 Bảng 4.18 Ma trận nhân tố 55 Bảng 4.19 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB 55 Bảng 4.20 Thống kê mô tả giá trị trung bình nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB 57 Bảng 4.21 Thống kê mô tả biến quan sát tính hữu hiệu hệ thống KSNB 57 Bảng 4.22 Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập 58 Bảng 4.23 Tóm tắt mô hình với biến phụ thuộc tính hữu hiệu hệ thống KSNB 58 Bảng 4.24 Phân tích độ tin cậy mô hình – ANOVA 59 Bảng 4.25 Bảng kết trọng số hồi quy 59 Bảng 4.26 Bảng kiểm định giả định phương sai sai số 60 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 32 Hình 3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất .34 Hình 4.1 Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy 61 Hình 4.2 Đồ thị P-P plot phần dư - chuẩn hóa .62 Hình 4.3 Đồ thị Histogram phần dư - chuẩn hóa 62 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã hội ngày phát triển, thu nhập ngày tăng, dân số nhu cầu tăng cao điều hấp dẫn nhà đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh, dẫn đến phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ (CCHBL) thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng: Thế Giới Di Động, Viễn thông A, Vinmart+, Shop & Go, Family Mart, Guardian, Circle K,… Sở dĩ CCHBL dần trở thành xu ưu điểm gia tăng lợi nhuận, mở rộng đối tượng khách hàng giảm thiểu rủi ro kinh doanh Song song với lợi ích, làm để kiểm soát CCHBL hiệu thách thức nhà quản lý Ở Việt Nam, hầu hết nhà đầu tư CCHBL kinh doanh hiệu cửa hàng đầu tiên, điều khiến họ mạnh dạn đầu tư sang cửa hàng thứ hai, thứ ba để hình thành chuỗi cửa hàng Tuy vậy, cửa hàng mở sau thường không kinh doanh hiệu với doanh số nhỏ nhiều so với cửa hàng Mặc dù với tổng doanh thu tăng lên theo số lượng cửa hàng việc đàm phán với nhà cung cấp dễ dàng hơn, song lúc nhà đầu tư bắt đầu rơi vào tình trạng không kiểm soát cửa hàng vừa mở ra, nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh CCHBL tập trung phát triển thị phần, tăng trưởng doanh số mà bỏ qua máy quản lý thông qua hệ thống kiểm soát nội (KSNB), phát triển quy mô không kèm với phát triển hệ thống KSNB dẫn đến rủi ro gian lận, thất thoát tài sản Vậy làm để phát triển quy mô kinh doanh CCHBL hạn chế, ngăn ngừa tối đa rủi ro, gian lận thách thức lớn hệ thống KSNB DN kinh doanh CCHBL Từ thực tế đó, đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ, nhằm tìm hiểu sâu thực trạng hệ thống KSNB DN kinh doanh CCHBL Việt Nam; đồng thời xem xét tác động nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống Initial Extraction MT01 1.000 549 MT02 1.000 462 MT03 1.000 555 MT04 1.000 610 MT05 1.000 523 MT06 1.000 559 MT07 1.000 363 MT08 1.000 606 ĐG01 1.000 438 ĐG02 1.000 368 ĐG03 1.000 565 ĐG04 1.000 534 ĐG05 1.000 553 ĐG06 1.000 546 ĐG07 1.000 536 KS01 1.000 516 KS02 1.000 614 KS03 1.000 541 KS04 1.000 590 KS05 1.000 593 KS06 1.000 531 TT01 1.000 502 TT02 1.000 576 TT03 1.000 595 TT04 1.000 516 TT05 1.000 488 TT06 1.000 488 GS01 1.000 663 GS02 1.000 621 GS03 1.000 614 GS04 1.000 637 GS05 1.000 580 Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % % of Cumulati Total Variance ve % Component Total 4.903 15.322 15.322 4.903 15.322 15.322 4.166 13.019 13.019 3.865 12.078 27.399 3.865 12.078 27.399 3.547 11.084 24.103 3.178 9.932 37.331 3.178 9.932 37.331 3.395 10.608 34.711 2.761 8.628 45.959 2.761 8.628 45.959 3.221 10.066 44.777 2.724 8.511 54.470 2.724 8.511 54.470 3.102 9.693 54.470 985 3.078 57.549 963 3.009 60.558 891 2.783 63.340 848 2.649 65.989 10 822 2.569 68.558 11 781 2.441 70.999 12 714 2.231 73.231 13 659 2.060 75.290 14 643 2.008 77.299 15 625 1.952 79.251 16 589 1.839 81.090 17 542 1.694 82.784 18 523 1.635 84.419 19 500 1.561 85.980 20 475 1.483 87.464 21 460 1.438 88.902 22 423 1.322 90.224 23 415 1.298 91.522 24 397 1.240 92.762 25 375 1.172 93.934 26 350 1.094 95.028 27 327 1.020 96.048 28 314 982 97.030 29 279 871 97.901 30 245 767 98.668 31 225 703 99.371 32 201 629 100.000 Component Matrixa Component MT04 694 MT01 690 MT03 661 MT06 635 MT08 624 MT05 618 MT02 595 MT07 ĐG07 ĐG06 ĐG05 ĐG04 ĐG01 TT02 562 TT04 536 KS01 506 505 TT06 TT01 ĐG03 ĐG02 KS02 690 KS05 586 KS03 585 KS04 583 KS06 569 GS02 GS05 GS04 562 GS01 GS03 TT03 TT05 Rotated Component Matrixa Component MT04 765 MT08 763 MT06 744 MT03 731 MT05 713 MT01 697 MT02 671 MT07 586 ĐG03 749 ĐG05 737 ĐG06 726 ĐG04 715 ĐG07 711 ĐG01 649 ĐG02 594 KS02 774 KS05 765 KS04 757 KS06 722 KS03 716 KS01 704 TT03 759 TT02 740 TT04 706 TT01 700 TT05 698 TT06 692 GS01 799 GS04 778 GS02 778 GS03 772 GS05 752 Component Transformation Matrix Component 805 493 070 045 320 066 -.450 557 618 319 -.173 346 821 -.353 -.227 -.557 481 -.078 140 658 -.087 452 -.068 687 -.558 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 744 Approx Chi-Square 175.097 df Sig .000 Communalities Initial Extraction HH01 1.000 512 HH02 1.000 540 HH03 1.000 699 HH04 1.000 496 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.248 56.189 56.189 685 17.119 73.308 633 15.817 89.124 435 10.876 100.000 Component Matrixa Component Total 2.248 % of Variance 56.189 Cumulative % 56.189 HH03 836 HH02 735 HH01 716 HH04 704 PHỤ LỤC 4.3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ Descriptive Statistics MT01 MT02 MT03 MT04 MT05 MT06 MT07 MT08 ĐG01 ĐG02 ĐG03 ĐG04 ĐG05 ĐG06 ĐG07 KS01 KS02 KS03 KS04 KS05 KS06 TT01 N Minimum Maximum Mean 207 3.88 207 3.81 207 3.84 207 3.80 207 3.91 207 3.83 207 3.87 207 3.85 207 3.43 207 3.43 207 3.38 207 3.54 207 3.48 207 3.44 207 3.52 207 3.40 207 3.38 207 3.34 207 3.39 207 3.38 207 3.34 207 3.12 Std Deviation 830 829 814 880 786 829 815 820 957 883 973 969 1.004 1.017 1.018 934 972 926 948 973 909 800 TT02 TT03 TT04 TT05 TT06 GS01 GS02 GS03 GS04 GS05 Valid N (listwise) 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 1 2 2 2 5 5 5 5 5 3.12 3.10 3.10 3.24 3.04 4.19 4.14 4.19 4.19 4.18 834 795 791 799 771 813 734 730 749 707 Mean 3.8478 3.4596 3.3704 3.1192 4.1787 3.5951 Std Deviation 59089 68752 70134 57597 58454 31167 Descriptive Statistics MT ĐG KS TT GS TBC Valid N (listwise) N Minimum Maximum 207 2.25 5.00 207 1.86 4.86 207 1.17 4.83 207 1.33 4.83 207 2.60 5.00 207 2.68 4.38 207 Descriptive Statistics HH01 HH02 HH03 HH04 Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean 207 3.59 207 3.64 207 3.71 207 3.71 207 Std Deviation 557 519 488 524 PHỤ LỤC 4.4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TƢƠNG QUAN Correlations MT ĐG KS TT GS 525** 550** 331** 223** 212** 000 000 000 001 002 207 207 207 207 207 207 525** 208** 028 036 169* 003 688 604 015 HH HH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N MT ĐG KS TT GS Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 N 207 207 207 207 207 207 550** 208** -.029 -.102 049 Sig (2-tailed) 000 003 681 144 481 N 207 207 207 207 207 207 331** 028 -.029 088 050 Sig (2-tailed) 000 688 681 207 477 N 207 207 207 207 207 207 223** 036 -.102 088 096 Sig (2-tailed) 001 604 144 207 N 207 207 207 207 207 207 212** 169* 049 050 096 Sig (2-tailed) 002 015 481 477 167 N 207 207 207 207 207 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Descriptive Statistics 167 207 Mean Std Deviation N HH 3.6630 38986 207 MT 3.8478 59089 207 ĐG 3.4596 68752 207 KS 3.3704 70134 207 TT 3.1192 57597 207 GS 4.1787 58454 207 Correlations HH Pearson Correlation Sig (1-tailed) N ĐG MT KS TT GS HH 1.000 525 550 331 223 212 MT 525 1.000 208 028 036 169 ĐG 550 208 1.000 -.029 -.102 049 KS 331 028 -.029 1.000 088 050 TT 223 036 -.102 088 1.000 096 GS 212 169 049 050 096 1.000 HH 000 000 000 001 001 MT 000 001 344 302 008 ĐG 000 001 340 072 240 KS 000 344 340 103 239 TT 001 302 072 103 083 GS 001 008 240 239 083 HH 207 207 207 207 207 207 MT 207 207 207 207 207 207 ĐG 207 207 207 207 207 207 KS 207 207 207 207 207 207 TT 207 207 207 207 207 207 GS 207 207 207 207 207 207 Model Summaryb Change Statistics Model R 805a R Adjusted Std Error of R Square F Sig F DurbinSquare R Square the Estimate Change Change df1 df2 Change Watson 649 640 23392 649 74.243 201 000 1.752 a Predictors: (Constant), GS, ĐG, KS, TT, MT PHỤ LỤC 4.5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG SAI ANOVA ANOVAa Sum of Squares Model Mean Square df Regression 20.312 4.062 Residual 10.998 201 055 Total 31.310 206 F Sig 74.243 000b PHỤ LỤC 4.6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model (Constant) 406 191 t 2.129 Sig .034 Collinearity Statistics Tolerance VIF MT 258 029 391 9.016 000 929 1.076 ĐG 281 024 496 11.525 000 944 1.060 KS 173 023 311 7.395 000 989 1.011 TT 151 029 224 5.273 000 971 1.030 GS 057 028 085 1.991 048 961 1.040 a Dependent Variable: HH Collinearity Diagnosticsa Model Dimension 1 Condition Eigenvalue Index (Constant) 5.877 1.000 00 043 11.663 00 Variance Proportions MT 00 02 ĐG 00 40 KS 00 33 TT 00 09 GS 00 00 035 13.051 00 00 08 54 40 01 023 16.089 00 26 39 02 33 18 017 18.554 00 60 01 01 03 53 006 31.438 99 12 12 10 15 27 a Dependent Variable: HH PHỤ LỤC 4.7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2.9060 4.4250 3.6630 31401 207 -.64157 67550 00000 23106 207 Std Predicted Value -2.411 2.427 000 1.000 207 Std Residual -2.743 2.888 000 988 207 Residual a Dependent Variable: HH Charts ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Nguyễn Ngọc Lý CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ... Giới thiệu chung doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam .40 4.2 Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam ... Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam công trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Mỹ Hạnh Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay