Hạ đường huyết

2 176 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:54

ΗΑ∉ ∇√¬ΝΓ ΗΥΨΕℑΤ Ι ∇Α∉Ι Χ√ΝΓ: Ηα 〉νγ ηυψε〈τ κηι: ! Τρε > 24 γι τυο∑ι : 〉νγ ηυψε〈τ < 40 µγ/δΛ ! Τρε < 24 γι: 〉νγ ηυψε〈τ < 30 µγ/δΛ (〉υ τηανγ), 〉νγ ηυψε〈τ < 20 µγ/δΛ (τηιε〈υ τηανγ) Βιε〈ν χηνγ νγυψ ηιε∑µ χυα ηα 〉νγ ηυψε〈τ κεο δαι λα το∑ν τηνγ να⌡ο χο τηε∑ κηονγ ηο◊ι πηυχ ΙΙ ΧΗΑ⊕Ν ∇ΟΑ∧Ν: Χονγ ϖιεχ χηα∑ν 〉οαν: α) Ηοι βενη: ! Τρε νγυψ χ: συψ δινη δ⌡νγ, σ σινη νηε χαν, νγατ ! Νη∫ν αν, 〉οι, χηε〈 〉ο δινη δ⌡νγ τρονγ 24 γι θυα ! Τιε◊ν χαν τιε∑υ 〉νγ 〉ανγ 〉ιε◊υ τρ∫ ! Χηα〈ν τηνγ, τιε〈π ξυχ 〉οχ χηα〈τ, σο〈τ β) Κηαµ λαµ σανγ: ! ∆α〈υ ηιευ σινη το◊ν ! Λοαι τρ νγυψεν νηαν χηα〈ν τηνγ, νγο 〉οχ, ϖιεµ να⌡ο µανγ να⌡ο ! Μχ 〉ο τρι γιαχ, χο γιατ ! Χν νγνγ τη χ) Χαν λαµ σανγ: ∆εξτροστιξ ϖα 〉νγ ηυψε〈τ Χηα∑ν 〉οαν ξαχ 〉∫νη ! Λαµ σανγ: Σ σινη: Βτ ρτ, συψ ηο ηα〈π, τµ ται, χν νγνγ τη, γιαµ τρνγ λχ χ, χο γιατ Τρε εµ: βτ ρτ, χο γιατ, λ µ, ηον µε, 〉ο∑ µο◊ ηοι, ταψ χηαν λανη, τιµ νηανη ! ∇νγ ηυψε〈τ < 40 µγ/δΛ ΙΙΙ ∇ΙΕℵΥ ΤΡ: Νγυψεν ταχ 〉ιε◊υ τρ∫: ! ∇νγ υ τρνγ ! ∇ιε◊υ τρ∫ σµ νγαψ κηι χο κε〈τ θυα ∆εξτροσιτξ µα κηονγ χη κε〈τ θυα ξετ νγηιεµ 〉νγ ηυψε〈τ ηοαχ νγηι νγ ηα 〉νγ ηυψε〈τ ∇ιε◊υ τρ∫ ηον µε ηα 〉νγ ηυψε〈τ: ! Σ σινη: ∆εξτροσε 10% µΛ/κγ ΤΜΧ, σαυ 〉ο δυψ τρ 3−5 µΛ/κγ/γι ! Τρε εµ: ∆εξτροσε 30% µΛ/κγ ΤΜΧ, σαυ 〉ο δυψ τρ ∆εξτροσε 10% 3−5 µΛ/κγ/γι ! Τρονγ τρνγ ηπ κηονγ τηε∑ τηιε〈τ λαπ 〉νγ τρυψε◊ν χο τηε∑ ταµ τηι χηο Γλυχαγον 0,03 µγ/κγ ΤΒ νε〈υ χο, το〈ι 〉α µγ ∆ο Γλυχαγον χη χο ταχ δυνγ νανγ 〉νγ ηυψε〈τ ταµ τηι νεν τα〈τ χα µοι τρνγ ηπ πηαι 〉χ τρυψε◊ν τ⌠νη µαχη 〉νγ υ τρνγ σαυ 〉ο ∇ιε◊υ τρ∫ ϖε◊ σαυ: ! ! Τηνγ τρε νηανη χηονγ τνη λαι σαυ κηι ΤΜΧ δυνγ δ∫χη 〉νγ, τυψ νηιεν νε〈υ ηα 〉νγ ηυψε〈τ νανγ ϖα κεο δαι, τρε σε⌡ χηα τνη λαι νγαψ Κηι τρε τνη ταο σε⌡ τιε〈π τυχ χηο αν ηοαχ βυ ςα〈ν 〉ε◊ ∆εξτροστιξ χο για τρ∫ τνγ τνγ ϖι 〉νγ ηυψε〈τ ϖι µχ χηενη λεχη ∀ 5% Μχ 〉ο χηνγ χ Ι Τεξτ βοοκ οφ Χλινιχαλ λαβορατορψ Μεδιχινε 1995
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạ đường huyết, Hạ đường huyết, Hạ đường huyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay