Mẫu slide trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng

46 320 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:26

Mẫu slide trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn, thi trắc nghiệm mọi thể loại, dễ sử dụng, nhiều giao diện đẹp, tổng hợp từ nhiều nguồn, âm thanh sinh động, hấp dẫn, bắt mắt, kho dữ liệu trắc nghiệm hay, phù hợp để tổ chức các cuộc thi cho đoàn thể, nhân các ngày lễ, kỹ niệm C ĐỜI-SỰ NGHIỆP CHỦ TỊCH HỒ CHÍ M CH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HÁI HOA DÂN CHỦPHÚ TRUNG START TÌM HIỂU CUỘC ĐỜI – SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ 4TRUNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 HOME END LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 9 Từ thành lập đến nay, Đảng xã Tân Phú Trung trải qua kỳ đại hội? ĐÁP ÁN 12 kỳ TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 2 9 Chi Đảng thành lập năm nào? Gồm đồng chí? Bí thư ai? ĐÁP ÁN Thành lập ngày 04/02/1930 Gồm đồng chí Đồng chí Phan Văn Ngôn làm Bí thư TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 9 Xã Tân Phú Trung có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân? ĐÁP ÁN Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trung Kiên Huỳnh Công Oai TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 9 Xã Tân Phú Trung vinh dự có Anh hùng lao động, đồng chí nêu tên anh hùng đó? ĐÁP ÁN Anh hùng Đỗ Văn Đức TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 9 Ngày xưa, Tân Phú Trung thuộc 18 Thôn Vườn Trầu? Đúng hay sai? ĐÁP ÁN Đúng Trước năm 1957, xã Tân Phú Trung thuộc 18 Thôn Vườn Trầu TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 9 Xã Tân Phú Trung thức chia thành 11 ấp từ năm nào? ĐÁP ÁN Từ năm 1994 TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 9 Xã Tân Phú Trung Thành phố công nhân đạt chuẩn nông thôn vào năm nào? ĐÁP ÁN Năm 2015 TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 8 9 Ai người tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đảng viên xã Tân Phú Trung? ĐÁP ÁN Đồng chí Hà Huy Tập TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 30 9 Bác Hồ trở nước vào ngày tháng năm nào? ĐÁP ÁN Ngày 28/01/1941 TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 31 9 Theo Hồ Chí Minh cách mạng nghiệp ai? ĐÁP ÁN Của nhân dân TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 32 Hồ Chí Minh xác định, cách mạng Việt Nam trải qua thời kỳ nào? 9 ĐÁP ÁN Cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 33 9 Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tên gì? ĐÁP ÁN Hoàng Thị Loan TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 34 Theo Hồ Chí Minh "giặc nội xăm" gồm loại nào? 9 ĐÁP ÁN Tham ô, quan liêu, lãng phí TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 35 Đồng chí cho biết Pháp, Bác Hồ làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút tờ báo nào? 9 ĐÁP ÁN Báo Người khổ TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 36 "Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do" Hồ Chí Minh nói câu văn kiện nào? 9 ĐÁP ÁN Tuyên ngôn độc lập TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 37 Điều mong muốn cuối Hồ Chí Minh ghi Di chúc gì? 9 ĐÁP ÁN Xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 38 9 Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng Đảng cộng sản Việt Nam gì? ĐÁP ÁN Phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 39 9 Khi thành lập, Đảng ta có tên gọi gì? ĐÁP ÁN Đảng lao động Việt Nam TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 40 9 Theo Hồ Chí Minh, nguy lớn Đảng cầm quyền gì? ĐÁP ÁN Sai lầm đường lối suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 41 Nguyễn Tất Thành tiếp xúc với hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bác ái” vào thời gian nào? 9 ĐÁP ÁN Tháng 9/1905 TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 42 Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc nước chọn địa danh để làm địa xây dựng tổ chức, phát động phong trào cách mạng? 9 ĐÁP ÁN Tỉnh Cao Bằng TIME ANS BACK CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 43 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào tháng mấy? Năm mấy? 9 ĐÁP ÁN Tháng 12/1946 TIME ANS BACK C ĐỜI-SỰ NGHIỆP CHỦ TỊCH HỒ CHÍ M CH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HÁI HOA DÂN CHỦPHÚ TRUNG HOME START ... PHÚ TRUNG 17 9 Trong su t kháng chiến, quân dân Tân Phú Trung tham gia chiến đấu trận? ĐÁP ÁN 512 trận lớn –nhỏ TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 18 9 Trong su t kháng chiến, quân... máy bay? ĐÁP ÁN 37 xe tăng – máy bay TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 19 9 Trong su t kháng chiến, toàn xã có liệt sĩ hi sinh? ĐÁP ÁN 563 Liệt sỹ TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN... Tân Phú Trung thuộc 18 Thôn Vườn Trầu TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ TRUNG 9 Xã Tân Phú Trung thức chia thành 11 ấp từ năm nào? ĐÁP ÁN Từ năm 1994 TIME ANS BACK LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu slide trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng, Mẫu slide trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng, Mẫu slide trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay