Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

6 140 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:14

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THỊNăm học: 2016 - 2017 Môn: GDCD Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (4,0 điểm) a Pháp luật nước ta có quy định quyền nghĩa vụ thành viên gia đình? b Tuấn học sinh lớp 8, bố mẹ ly hôn, Tuấn với bà nội, bà vừa già yếu lại nghèo, thương bà Tuấn bỏ học kiếm tiền Do bị bạn bè xấu rủ rê nên Tuấn lao vào đường trộm cắp Tuấn trại giam để chờ ngày xét xử Theo em, trường hợp người có lỗi? Nếu Tuấn bạn học lớp, em bạn làm để giúp đỡ Tuấn? Câu (5,5 điểm) a Truyền thống tốt đẹp dân tộc gì? Nêu số truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam đạo đức, nghệ thuật, nghề nghiệp mà em biết? b Trong điều kiện kinh tế thị trường việc nước ta hội nhập với giới, việc kế thừa phát huy truyền thống dân tộc có ý nghĩa nào? Em trình bày ý kiến vấn đề này? Câu (5,5 điểm) Thế hợp tác? Hợp tác phải dựa sở nào? Vì bối cảnh giới nay, hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng tất yếu? Theo em, hợp tác với nước giới có tác dụng nhân loại, với Việt Nam với thân em? Từ em thấy phải làm để rèn luyện tinh thần hợp tác? Câu (5,0 điểm) a Có ý kiến cho để làm việc có suất, chất lượng, hiệu phải làm việc có kế hoạch phải động, sáng tạo Em có tán thành ý kiến không? Vì sao? b Tại làm việc có suất phải đôi với làm việc có chất lượng, hiệu quả? Trong thời đại ngày nay, làm việc có suất, chất lượng, hiệu có ý nghĩa nào? Để làm việc có suất, chất lượng, hiệu người lao động cần phải làm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HD CHẤM THI CHỌN HSG LỚP CẤP THỊNăm học: 2016 - 2017 Môn: GDCD Câu (4,0 điểm) Nội dung cần đạt Điểm a Pháp luật nước ta có quy định quyền nghĩa vụ thành viên gia đình: Quyền nghĩa vụ cha mẹ, ông bà: - Cha mẹ có quyền nghĩa vụ nuôi dạy thành công dân tốt, bảo vệ 0,75đ quyền lợi ích hợp pháp con, tôn trọng ý kiến con; không phân biệt đối xử con, không ngược đãi, xúc phạm con, ép buộc làm điều trái pháp luật, trái đạo đức - Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên cháu thành niên bị tàn tật 0,5đ cháu người nuôi dưỡng Quyền nghĩa vụ con, cháu: 0,5đ Con, cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà; có quyền nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu Nghiêm cấm cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nuôi dưỡng 0,25đ không cha mẹ Những quy định nhằm xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, giữ gìn 0,25đ phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam Chúng ta phải hiểu thực tốt quyền, nghĩa vụ gia đình b * Những người có lỗi trường hợp Tuấn: - Những cá nhân tổ chức xã hội biết hoàn cảnh Tuấn mà việc làm, hành động giúp đỡ Tuấn 0,75đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Bản thân Tuấn người có lỗi - Lỗi lớn thuộc cha mẹ Tuấn đă không làm tròn trách nhiệm với * Việc giúp đỡ em bạn với Tuấn: - Trước hết cần thăm hỏi, động viên khuyên bảo Tuấn chấp hành tốt quy 0,25đ định pháp luật - Có việc làm cụ thể để giúp đỡ trực tiếp bà nội Tuấn, đồng 0,5đ thời có tác động trực tiếp để cha mẹ Tuấn làm tròn trách nhiệm - Khi Tuấn hoàn thành việc chấp hành xử lư pháp luật, cần tiếp tục có giúp đỡ để Tuấn trở thành ngoan, trò giỏi, công dân tốt 0,25đ Câu (5,5 điểm) a - Truyền thống tốt đẹp dân tộc giá trị tinh thần (những tư 0,5đ tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trình lịch sử lâu dài dân tộc, truyền từ hệ sang hệ khác - Một số truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam: + Truyền thống đạo đức: Yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, hiếu học, tôn sư 0,5đ trọng đạo, nhân ái, cần cù lao động… + Truyền thống nghệ thuật: Múa rối nước, hát chèo, ca trù, dân ca quan họ 0,5đ Bắc Ninh… + Truyền thống nghề nghiệp: nghề đúc đồng, mây tre đan, đồ gốm mĩ nghệ, 0,5đ dệt lụa… b Truyền thống tốt đẹp dân tộc thứ cải vô quý giá, 1đ làm nên sắc riêng người Việt Nam Giữ gìn, bảo vệ, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc trách nhiệm Tìm hiểu, học tập, thực hành theo giá trị chuẩn mực truyền thống để hay, đẹp dân tộc giữ gìn tỏa sáng nghĩa vụ thiêng liêng tất người - Trong điều kiện kinh tế thị trường việc nước ta hội nhập với giới, việc giao lưu, học hỏi, tiếp thu tinh hoa dân tộc 1,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí khác điều cần thiết Tuy nhiên, người ý giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, mải mốt chạy theo lạ, coi thường xa rời giá trị tốt đẹp xưa dễ dàng đánh sắc dân tộc, đánh - Cần quảng bá, giới thiệu với bạn bè giới giá trị tốt đẹp truyền 1đ thống dân tộc Việt Nam để giới biết ngưỡng mộ dân tộc, đồng bào Mỗi việc làm việc làm thiết thực để người hòa nhập không hòa tan vào cộng đồng nhân loại Câu (5,5 điểm) - Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn công việc, 0,5đ lĩnh vực mục đích chung - Hợp tác phải dựa sở bình đẳng, hai bên có lợi không làm 0,5đ phương hại đến lợi ích người khác - Trong bối cảnh giới nay, hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng 1đ tất yếu giới đứng trước vấn đề xúc mang tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa đẩy lùi bệnh hiểm nghèo…) mà không quốc gia, dân tộc riêng lẻ tự giải quyết, hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng tất yếu - Theo em, hợp tác với nước giới có tác dụng nhân loại, với Việt Nam với thân em: + Đối với nhân loại: 0,5đ Để giải vấn đề xúc mang tính toàn cầu Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nước nghèo phát triển Để đạt mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại + Đối với Việt Nam: Giúp tiếp cận với trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến Nâng cao trình độ nhận thức lí luận, thực tiễn quản lí 1đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Có hội để giao lưu với bạn bè quốc tế Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Vì đất nước ta bước vào thời kì độ lên CNXH, từ nước nghèo, lạc hậu nên cần điều kiện + Đối với thân em: 1đ Hiểu biết em rộng Tiếp cận với tiến bộ, trình độ khoa học kĩ thuật văn minh nước Có thể giao lưu với bạn bè nước Đời sống vật chất tinh thần thân, gia đình nâng cao Giao lưu quốc tế thời đại ngày trở thành yêu cầu sống dân tộc Hợp tác hữu nghị với nước giúp đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH, hội hệ trẻ nói chung thân em nói riêng trưởng thành phát triển toàn diện - Để rèn luyện tinh thần hợp tác, em thấy cần phải: 1đ Rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè người xung quanh Luôn quan tâm đến tình hình nước giới Có thái độ hữu nghị, đoàn kết với người nước giữ gìn phẩm chất tốt đẹp người Việt Nam giao tiếp Tham gia hoạt động hợp tác học tập, lao động hoạt động tinh thần khác Câu (5,0 điểm) a Để làm việc có suất, chất lượng, hiệu phải làm việc có kế hoạch 0,5đ phải động, sáng tạo Em tán thành ý kiến vì: - Làm việc có kế hoạch tiết kiệm thời gian, công việc tiến hành 0,5đ nhanh chóng, trôi chảy, không bị chồng chéo, quên việc - Năng động, sáng tạo giúp nghĩ cách làm nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, nguyên vật liệu, sản phẩm làm tốt hơn, đẹp 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b - Làm việc có suất phải đôi với làm việc có chất lượng, hiệu 1,5đ xã hội nhu cầu sản phẩm mà đòi hỏi chất lượng sản phẩm Người tiêu dùng không cần sản phẩm làm ngày nhiều mà đòi hỏi sản phẩm phải ngày tốt, ngày bền, hình thức ngày đẹp, mẫu mã ngày phong phú, đa dạng chủng loại Nếu quan tâm đến suất mà không ý đến chất lượng, hiệu chạy theo thành tích, xa rời thực tiễn Điều làm hại cho xã hội nhanh chóng không chấp nhận - Trong thời đại ngày nay, làm việc có suất, chất lượng, hiệu lại 1đ có ý nghĩa hết, góp phần nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình toàn xă hội, góp phần đẩy nhanh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, làm cho đất nước ngày phồn thịnh, nâng cao uy với cộng đồng quốc tế - Để làm việc có suất, chất lượng, hiệu người lao động cần phải tích cực học hỏi tìm hiểu mặt, nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, không ngừng sáng tạo đặc biệt phải lao động với ý thức tự giác, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, nội quy lao động 1đ ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HD CHẤM THI CHỌN HSG LỚP CẤP THỊ XÃ Năm học: 2016 - 2017 Môn: GDCD Câu (4,0 điểm) Nội dung cần đạt Điểm a Pháp luật... trò giỏi, công dân tốt 0,25đ Câu (5,5 điểm) a - Truyền thống tốt đẹp dân tộc giá trị tinh thần (những tư 0,5đ tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trình lịch sử lâu dài dân. .. dàng đánh sắc dân tộc, đánh - Cần quảng bá, giới thi u với bạn bè giới giá trị tốt đẹp truyền 1đ thống dân tộc Việt Nam để giới biết ngưỡng mộ dân tộc, đồng bào Mỗi việc làm việc làm thi t thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay