VẬT lí 8 lực đẩy ác si mét

2 266 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:05

BÀI TẬP VẬT 8: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT BÀI 1: Một cầu sắt rỗng nước Tìm thể tích phần rỗng biết khối lượng cầu 500g, D sắt = 7,8g/cm3 nước ngập 2/3 thể tích cầu BÀI 2: Thả vật không thấm nước vào nước 3/5 thể tích bị chìm a/ Khi thả vào dầu phần vât bị chìm? b/ Trọng lượng vật bao nhiêu, biết vật có dạng hình hộp có chiều cao 20cm BÀI 3: Một vật treo vào lực kế Nhúng chìm nước lực kế 9N, nhúng chìm dầu lực kế 10N Tìm thể tích khối lượng vật BÀI 4: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 40cm2, cao h = 10cm, có khối lượng m = 160g a/ Thả gỗ vào nước Tìm chiều cao phần gỗ mặt nước b/ Khối gỗ khoét lỗ hình trụ có tiết diện cm2, lấp đầy chì (Dchì = 11300 kg/m3) Khối gỗ sâu h Khi thả vào nước, mực nước mặt khối gỗ Tìm độ sâu h khối gỗ BÀI 5: Một khối gỗ hình lập phương cạnh a = 8cm nước a/ Tìm KLR gỗ, biết gỗ chìm nước 6cm b/ Tìm chiều cao lớp dầu có D = 600 kg/m3 đổ mặt nước cho ngập hoàn toàn gỗ BÀI 6: Một khối gỗ hình lập phương cạnh a = 20cm thả nước Phần gỗ nước 5cm a/ Tìm KLR gỗ b/ Nối khối gỗ với cầu sắt đặc (Dsắt = 7800 kg/m3 ) với sợi dây mảnh không co giãn Để khối gỗ chìm hoàn toàn nước cầu sắt có khối lượng bao nhiêu? BÀI 7: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước 30×20×15 cm Khi thả nằm khối gỗ vào bình đựng nước có tiết diện đáy hình tròn bán kính 18cm mực nước bình dâng thêm 6cm a/ Tính phần chìm khối gỗ nước b/ Tính dgỗ c/ Muốn khối gỗ chìm hoàn toàn nước phải đặt thêm qủa cân lên khối gỗ có khối lượng bao nhiêu? BÀI 8: Thả thẳng đứng gỗ hình trụ tròn, đường kính đáy = 10cm vào bình chứa nước hình trụ có đường kính đáy 20 cm thấy phần chìm gỗ nước h = 20cm Dgỗ = 0,8 g/cm3, Dnước = g/cm3 a/ Tính chiều cao gỗ b/ Tính chiều cao cột nước bình chưa thả gỗ, biết đầu gỗ cách đáy đoạn h 2= 5cm c/ Nếu nhấn chìm hoàn toàn gỗ vào nước cột nước bình dâng lên thêm cm? BÀI 9: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước 20×20×15 cm Cần khoét lỗ tròn tích để đặt vào viên bi sắt tích lỗ khoét thả khối gỗ vào nước vừa ngập hoàn toàn Cho Dgỗ = 800 kg/m3 BÀI 10: Một bình hình trụ tiết diện S chứa nước cao h = 20cm Người ta thả vào bình đồng chất, tiết diện cho thẳng đứng bình mực nước dâng thêm đoạn ∆h = 4cm a/ Nếu nhúng chìm nước hoàn toàn mực nước dâng thêm so với đáy? Biết KLR 0,8 g/cm3 b/ Để nhấn chìm hoàn toàn nước cần lực bao nhiêu, biết thể tích 50 cm BÀI 11: Một ống hình trụ có chiều dài h = 0,8 cm chứa dầu nhúng thẳng đứng nước Đáy ống dốc ngược lên Tính áp suất điểm A mặt đáy ống, biết miệng ống cách mặt nước H = 2,7m p khí = 100000 Pa, Ddầu = 800 kg/m3 (Gợi ý: Tính áp suất điểm B mặt nắp ống) BÀI 12: Một cục nước đá tích V = 360 cm3 mặt nước a/ Tính thể tích phần nước đá ló khỏi mặt nước Cho Dnước đá = 0,92 g/cm3 Dnước = g/cm3 b/ So sánh thể tích cục nước đá phần thể tích nước cục nước đá tan hoàn toàn BÀI 13: Một khối nhôm hình lập phương cạnh 20 cm chậu thủy ngân Người ta đổ mặt thủy ngân lớp dầu hỏa cho mặt khối lập phương ngang mặt dầu a*/ Tìm chiều cao lớp dầu biết Dnhôm = 2,7 g/cm3, Dthủy ngân = 13,6 g/cm3, Ddầu = 0,8 g/cm3 b/ Tính áp suất mặt khối lập phương BÀI 14: Hai cầu đặc tích V = 100 cm3 nối với sợi dây nhẹ không co dãn thả nước (hình vẽ) Khối lượng cầu bên gấp lần khối lượng cầu bên Khi cân thăng ½ thể tích cầu bên bị ngập nước Tính khối lượng riêng cầu lực căng dây BÀI 15: Một cầu có TLR d1 = 8200 N/m3, thể tích V1 = 100 cm3 mặt bình nước Người rót dầu phủ kín hoàn toàn cầu Biết ddầu = 7000 N/m3, dnước = 10000 N/m3 Tính thể tích phần cầu ngập nước đổ dầu ... nước dâng thêm so với đáy? Biết KLR 0 ,8 g/cm3 b/ Để nhấn chìm hoàn toàn nước cần lực bao nhiêu, biết thể tích 50 cm BÀI 11: Một ống hình trụ có chiều dài h = 0 ,8 cm chứa dầu nhúng thẳng đứng nước... Đáy ống dốc ngược lên Tính áp suất điểm A mặt đáy ống, biết miệng ống cách mặt nước H = 2,7m p khí = 100000 Pa, Ddầu = 80 0 kg/m3 (Gợi ý: Tính áp suất điểm B mặt nắp ống) BÀI 12: Một cục nước... bên Khi cân thăng ½ thể tích cầu bên bị ngập nước Tính khối lượng riêng cầu lực căng dây BÀI 15: Một cầu có TLR d1 = 82 00 N/m3, thể tích V1 = 100 cm3 mặt bình nước Người rót dầu phủ kín hoàn toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬT lí 8 lực đẩy ác si mét, VẬT lí 8 lực đẩy ác si mét, VẬT lí 8 lực đẩy ác si mét

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay