Thuốc uống tránh thai Đề cương sản tổng hợp

13 113 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:37

CHUYấN 9: THUC UNG TRNH THAI Cõu hi 1: Viờn thuc trỏnh thai phi hp: C ch tỏc dng, ch nh v chng ch nh i cng - Thuc ung trỏnh thai l mt pp trỏnh thai cú hi phc bng cỏch dựng ni tit t (estrogen, progesterol) lm c ch phúng noón hay gõy tr ngi quỏ trỡnh th tinh v lm t ca trng - Viờn trỏnh thai kt hp cha loi hormon progestin v estrogen Trg ú progestin l thnh phn trỏnh thai ch yu, estrogen gii quyt chy mỏu thm git v gõy mỏu kinh - Phõn loi viờn trỏnh thai kt hp: Nu da vo lng estrogen mi viờn thuc, cú loi: Viờn trỏnh thai liu cao: Hm lng EE (Ethinyl-Estradiol) l 0.05mg trg mi viờn thuc Viờn trỏnh thai liu thp: Hm lng EE l 0.02-0.04mg/viờn Ngy cú viờn 0.015 mg/viờn Nu da vo s phi hp gia loi ni tit E v P, cú loi: Viờn trỏnh thai phi hp: hm lng EE v Progestatig ging mi viờn ca v thuc (Ovidon, marvelon) Dng k tip: phn u ca v thuc ch cú Estrogen, phn sau ca v thuc cú c loi estrogen v progestatif Dng pha: Hm lng EE v progestatig thay i ln v thuc Dng pha: Hm lng EE v Progestatig thay i ln v thuc C ch tỏc dng: Tỏc dng lờn ni - trung tõm di i - tuyn yờn: tỏc dng quan trng nht c ch phúng noón c ch trc di i - tuyn yờn dn ti gim FSH, LH Khi gn n ngy phúng noón khụng cú nh cao LH, ú c ch bung trng phúng noón - ni mc t cung: Lm teo ni mc t cung Lm lon dng ni mc t cung, cỏc tuyn khụng vo thi k ch tit, tuyn ớt, mng, teo bộ, khụng cú tiu M xon Mng rng xut hin sm Vỡ vy, niờm mc t cung khụng thớch hp cho trng lm t - Tỏc dng lờn tuyn c t cung: lm gim tit nhy c t cung v lm cht nhy c t cung c quỏnh, cn tr s xõm nhp ca tinh trựng Vai trũ ni tri ca tng c ch khỏc tu theo s kt hp ca tng loi thuc Ch nh - Cho tt c cỏc ph n mun trỏnh thai tm thi cú hiu qu cao nu ko cú CC - iu tr mt s bnh nh au bng kinh, cha trng cỏ trc tui v thnh niờn, ri lon kinh nguyt mt cõn bng ni tit - Thiu mỏu hnh kinh nhiu - Trỏnh thai khn cp Chng ch nh 4.1 Chng ch nh tuyt i: - ang cú thai, dự rng ngi ta khụng thy tỏc hi ca thuc trỏnh thai vi m v - ang cho bỳ (thuc lm gim cht lng sa m, RL tit sa), nu ko cho bỳ thỡ vũng tun sau cng ko dựng - Tin s huyt M, viờm tc TM - Bnh lý cú nguy c b bnh huyt khi: bnh tnh mch, sau phu thut, phi nm lõu - Tin s hoc hin ti cú thiu mỏu c tim - THA, TBMMN (tin s hoc hin ti) - T ph thuc Insulin - Tng lipid mỏu - Bnh lý gan mt tin trin, vng da mt, viờm gan B, x gan, ung th gan - Bnh lý nguyờn bo nuụi (cha trng, chorio) - Bnh K ph thuc ni tit (tin s or hin tai): K niờm mc t cung, K vỳ, K CTC - Nghin thuc lỏ ngi trờn 35 tui (> 10 iu/j) - Suy thn - au na u - Ra mỏu cha rừ nguyờn nhõn 4.2 Chng ch nh tng i - Bộo phỡ - Tin s gia ỡnh cú tng lipid mỏu, ỏi thỏi ng, TBMMN - Cng tuyn giỏp - U x t cung - T khụng ph thuc Insulin - s bnh iu tr lõu, thuc ú cú phn ng vi thuc trỏnh thai kt hp - Bnh trm cm - Tin s lỳc cú thai tng cõn quỏ mc hoc HA cao Tỏc dng ph - RLKN: s lng kinh ớt, s ngy ớt, mỏu gia k kinh (do estrogen gim) - Ra mỏu thm git - Bun nụn, nhc u, sau thỏng triu chng ny gim (tỏc dng ca E) - au, cng vỳ, c bit gia k kinh (tỏc dng ca E), ụi gõy cm giỏc nh nghộn - Trng cỏ, xm mt (tỏc dng ca Progesterol) - Gim lng sa m (ko dựng ang cho bỳ) - Tng cõn nc, cao huyt ỏp (do E) - Tng ụng mỏu, tng sinh si huyt, tng kt dớnh tiu cu, nguy c huyt khi, tc mch tng ụng mỏu - Tng cholesterol mỏu tng chuyn húa lipid - nh hng khụng tt n ni tit, lm nng thờm Basedow, T - Gõy vng da mt, lm tng si tỳi mt - Trm cm, RL tõm thn Cỏch ung: Bt u ung t ngy th 1-5 ca vũng kinh (chm l ngy th 3) V thuc 28 viờn = 21 viờn trỏnh thai + viờn gi khụng cú thuc trỏnh thai Ung liờn tc ri sang v khỏc Nu dựng v 21 viờn thỡ ung ht 21 ngy ri ngh ngy sau ú ung tip v khỏc (dự ang cũn hnh kinh Ung u hng ngy v nờn ung vo gi nht nh (bui ti) theo chiu mi tờn ca v thuc Hiu qu trỏnh thai chu k u Nu quờn thuc ngy thỡ sỏng ngy hụm sau ung viờn bự v ti ung viờn nh thg l Nu quờn thuc ngy thỡ hụm sau, hụm sau na (trong vũng ngy) phi ung mi ngy viờn ng thi ỏp dng bin phỏp trỏnh thai khỏc h tr trg 7j nu cú giao hp Nu quờn viờn: b v thuc, bt u dựng v mi, dựng BFTT khỏc h tr Ngng dựng thuc phi phu thut (trc m tun), nờn ngng thuc trc cú thai ớt nht l thỏng ni mc TC tr v bỡnh thng, hn ch t l a thai Nu cú thai ang dựng thuc thỡ din bin ca thai nghộn bỡnh thng, ko cú ch nh phỏ thai Sau no hỳt thai nờn dựng loi viờn k tip giỳp cho ni mc TC tỏi to tt, hn ch dớnh bung TC u im - Hiu qu rt cao, l ph/ phỏp trỏnh thai cú hi phc, d s dng, thun tin - Gim mt s hi chng ph khoa, gim au bng kinh, gim rong kinh, gim kinh nhiu, gim viờm phn ph - Gim GEU v u lnh tớnh bung trng, K ni mc TC, K vỳ - Hon ton khụng liờn quan ti giao hp - Gim nguy c thiu mỏu thiu st Nhc im - Cn cung cp u n viờn thuc, t - Phi nh ung thuc hng ngy (d quờn thuc i vi ngi mi s dng) - Nhiu tỏc dng ph (thng gp thỏng u: Ra mỏu thm git, vụ kinh, bun nụn, cm giỏc nghộn, au u, trm cm ) - Ko phũng c cỏc bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc - Ko dựng c cho PN cho bỳ Thuc trỏnh thai khn cp Ch nh + PN sau giao hp ko c bo v + S dng BFTT tht bi: rỏch BCS, quờn ung thuc + B hip dõm Cỏch ung + Ung viờn cng sm cng tt, vũng 72h u sau giao hp + 12h sau ung tip viờn na + Mi viờn cha 30mcg EE v 0.15 or 0.125 mg Levonorgestrel 10 Theo dừi Khỏm li nu thy chm kinh Nu b nụn vũng 2h sau ung, phi ung li Ko dựng quỏ ln thỏng v ko nờn dựng thng xuyờn Cõu hi Viờn thuc trỏnh thai n thun, c ch tỏc dng, ch nh, chng ch nh (Viờn Progestin liu thp hay s dng Vit Nam: Exluton) Thuc trỏnh thai n thun thnh phn ch cú Progestin C ch trỏnh thai - c ch khụng hon ton trc di i - tuyn yờn, c ch s phúng noón - Lm gim v c quỏnh cht nhy CTC, ngn cn tinh trựng xõm nhp vo bung t cung - Gõy teo, mng ni mc t cung, khụng phự hp cho trng lm t - Lm hong th teo sm Ch nh - Ngi ang cho bỳ v ngi ph n cú nhu cu trỏnh thai bng thuc m cú chng ch nh vi Estrogen (nh bnh tim mch, THA, T, ri lon ụng mỏu, huyt khi) - Ph n trờn 45 tui hoc trờn 35 tui hỳt thuc lỏ nhiu - Mun trỏnh thai khn cp (ung progesterol liu cao) Chng ch nh - Cú thai hoc nghi cú thai - PN cho bỳ < tun - Ri lon kinh nguyt cha rừ nguyờn nhõn - Ung th ph thuc ni tit (TS or hin ti): K vỳ, K bung trng, K CTC, K niờm mc TC - Bnh lý gan mt: viờm gan, x gan - ang tr thuc chng co git, KS chng lao, dit nm Cỏch dựng V 28 viờn - Thi im s dng thuc + Nu dựng cho sn ph sau v cho bỳ, tt nht l bt u ung sau thi k hu sn (tun th sau ) + Nu ko cho bỳ: bt c lỳc no trg vũng ws u tiờn sau + Sau sy, no: lp tc or vũng 7j u + Trong vũng kinh: t ngy th -> 5, nu chm hn 5j, cn dựng thờm BFTT khỏc nh BCS or thuc dit tinh trựng trg 2j + Chuyn t BFTT khỏc sang dựng thuc: bt u ngay, ko cn i cú kinh - Mi ngy ung viờn vo gi nht nh, ung liờn tc, ko ngh, ht v ny dựng v khỏc - Nu quờn thỡ sau nh li ung bự - Quờn thuc, ung bự chm quỏ gi thỡ cn s dng bin phỏp trỏnh thai khỏc cho ti cú hnh kinh - Nu quờn ung t viờn tr lờn thỡ tt nht l ngng thuc, vt v thuc d i, mỏu ung v khỏc (chỳ ý s dng bin phỏp trỏnh thai khỏc thi gian khụng ung thuc) or kiờng giao hp vũng 7j trg tip tc ung thuc Nu mun trỏnh thai khn cp: Dựng viờn Postinor (0.75mg Levonorgestrel), ung viờn th cng sm cng tt vũng 72h sau cuc giao hp ko c bo v, viờn th ung sau viờn th nht 12h u im: - Hiu qu trỏnh thai cao - L phng phỏp trỏnh thai cú hi phc, khụng nh hng n kh nng sinh sn sau ny - Khụng lm gim lng sa m, hon ton cú th dựng c giai on cho bỳ - Phự hp vi nhng PN cú CC s dng Estrogen (ang cho bỳ, THA, bnh tim mch) - Hon ton ko liờn quan n giao hp Nhc im: - Tn tin, phi nh ung thuc u n - Hiu qu khụng cao bng viờn trỏnh thai kt hp - Ko phũng c cỏc bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc - Hay b CNTC hn, RLKN nhiu hn viờn kt hp Tỏc dng ph - Ri lon kinh nguyt, kinh tha, nu dựng kộo di cú th b vụ kinh - Ra mỏu thm git ngoi chu k Theo dừi: nh viờn trỏnh thai kt hp Cõu hi 3: So sỏnh viờn thuc trỏnh thai kt hp v n thun Ging - L phng phỏp trỏnh thai cú hi phc bng cỏch s dng ni tit t lm c ch phúng noón hoc gõy tr ngi quỏ trỡnh th tinh v lm t - u cú progestin - C ch tỏc dng ging (tỏc dng ca progestin) - c ch s phúng noón c ch trc di i tuyn yờn gim tit FSH, LH Lm gim v c quỏnh nhy CTC, ngn cn tinh trựng xõm nhp vo bung TC Lm teo niờm mc t cung Lm gim nhu ng vũi trng Hiu qu trỏnh thai rt cao, l phng phỏp trỏnh thai cú hi phc, khụng nh hng ti kh nng sinh sn sau ny - D s dng, kớn ỏo v khụng liờn quan ti giao hp - Ch nh cho nhng ph n mun dựng thuc trỏnh thai tm thi or trỏnh thai khn cp m khụng cú chng ch nh - Chng ch nh: nhng ph n mỏu õm o bt thng, bnh gan mt, ỏi thỏo ng, u ph thuc ni tit - Nhc im: u phi nh ung thuc u n, t, ko phũng c BLTQTD Khỏc Viờn thuc trỏnh thai kt hp Thnh phn Viờn thuc trỏnh thai n thun Thnh phn Cú c Estrogen v Progestin liu thp C ch Ch cú Progestin liu thp C ch c ch hon ton trc di i t.yờn c ch ko hon ton trc di i t.yờn c ch phúng noón hon ton Tỏc dng ph c ch phúng noón khụng rừ rng Tỏc dng ph Nhiu tỏc dng ph Estrogen gõy t tỏc dng ph hn khụng cú Estrogen Gim lng sa m, tng nguy c ri Khụng gõy nh hng tit sa, khụng lon ụng mỏu CC cho bỳ nh hng ti thai => s dng c Bun nụn, nhc u, vỳ cng v cm cho ph n ang cho bỳ giỏc nh nghộn Khụng gõy triu chng gõy nghộn Khụng gõy chy mỏu thm git Cú th gõy chy mỏu thm git Gim trng cỏ Ch nh Ch nh Dựng ph bin cho ph n tui Dựng ph bin cho ph n tui sinh cú sinh v cú nhu cu trỏnh thai tm thi nhu cu trỏnh thai tm thi m cú chng ch iu tr mt s bnh, trng cỏ, thng nh vi viờn trỏnh thai kt hp v ang cho kinh, rong kinh CC Tt c ph n ang cú bnh hoc tin s cú bnh m estrogen cú th lm nng thờm (gan, thn,) Tin s hoc hin ti cú RLM THA hoc tin s hoc hin ti TBMMN Tin s hoc hin ti cú tc mch, bnh bỳ CC Khụng cú chng ch nh vi nhng bnh m estrogen lm nng thờm nh thuc trỏnh thai kt hp tim mch, tng lipid mỏu Nhng ngi phi nm lõu: sau phu thut, TBMMN Bnh nguyờn bo nuụi, cỏc K sinh dc Khụng s dng cho ph n cho bỳ Hiu qu: Hiu qu trỏnh thai cao hn thuc Hiu qu: Hiu qu trỏnh thai thp hn trỏnh thai n thun Thuốc tiêm tránh thai (DMPA) Đại cơng thuc trỏnh thai kt hp DMPA (biệt dợc: Depoprovera) loại thuốc tránh thai có progesterol liều 150mg, tiêm bắp mũi có td tránh thai trg tháng Là pp có hiệu cao, td lâu dài, có hồi phục, đảm bảo tiện lợi kín đáo cho ngời dùng Cơ chế + ức chế phóng noãn + Teo nội mạc tử cung + Đặc chất nhầy CTC Biệt dợc khác: Noristerat 200mg, tiêm bắp, mũi đầu cách ms, mũi sau cách 3ms CĐ CCĐ 2.1 Chỉ định Muốn tránh thai trg thời gian năm nhng lại ko thích hợp với biện pháp tránh thai ngày (BCS, viên thuốc tránh thai) Đang cho bú (6 ws sau đẻ) Bị td phụ dùng thuốc có Estrogen hay có CCĐ với E Muốn dùng biện pháp kín đáo thuận tiện 2.2 CCĐ Đang có thai or nghi có thai < 16 tuổi Ra huyết bất thờng ko rõ nguyên nhân Đang bị hay bị K vú, khối u phụ thuộc nội tiết TS or mắc bệnh tim mạch, ĐTĐ, viêm gan, K gan Thời điểm dùng Mũi đầu tiên: phụ thuộc vào tình trạng riêng ngời + Sau sinh: cho bú tiêm sau đẻ 6ws, ko cho bú tiêm sau đẻ 3ws + Sau phá thai: tiêm or trg vòng 7j sau phá thai + Trg chu kỳ kinh: trg vòng ngày kể từ ngày hành kinh đầu tiên, muộn vào ngày trg tháng chắn ko có thai phải dùng BCS or kiêng giao hợp trg vòng 2j sau tiêm Các mũi thực tháng lần, sớm or muộn tuần có td Ngừng thuốc + BN muốn có thai (nên ngừng trớc có thai 3-6 ms để NMTC phát triển) + BN muốn chuyển sang pp khác + Có td phụ thuốc Tác dụng phụ, xử trí Chảy máu kéo dài nhiều + Thờng xra trg 1-2ms sau mũi tiêm thứ 1, or sau dùng kéo dài nhiều năm + Đtrị: Uống viên thuốc tránh thai kết hợp (bổ sung E để tái tạo NMTC) Mavelon 2v/j trg 7j tiếp 1v/j hết vỉ thuốc Tuyệt đối ko đc nạo BTC Mất kinh: thg ko có yêu cầu chữa, nên loại trừ có thai t vấn Ra máu thấm giọt Cơng vú nhẹ: thg ko có yêu cầu chữa, cơng đau: dùng thuốc giảm đau (Paracetamol, Diclofenac, Mofen ) Buồn nôn u điểm Hiệu cao (99,6%) Có td lâu dài (1 mũi tránh thai trg tháng) Kín đáo, thuận tiện, ko phải nhớ uống thuốc hàng ngày Ko ảnh hởng đến tình dục Dùng đc cho PN cho bú (sau đẻ ws), ko ảnh hg đến tiết sữa Dùng đc cho PN > 35 tuổi có CCĐ với E Giảm lợng máu kinh Góp phần làm giảm nguy u xơ TC, K vú, K NMTC, u buồng trứng Nhợc điểm Sau ngừng thuốc chậm có thai (do thc có td lâu dài), chậm 2-4 ms so với thuốc tránh thai khác Có thay đổi kinh nguyệt, thg xh kinh sau 9-12 ms sử dụng, gây kinh nhiều kéo dài sau sd 1-2ms Ko phòng đc bệnh lây truyền qua đng tình dục Thuốc cấy tránh thai Đại cơng Là loại thuốc tránh thai có progestin đơn thuần, ko có E, có td dài hạn từ 3-5 năm Thuốc đc chế dới dạng nang (1 or nang) đc đặt dới da, thg mặt cánh tay trái Thuốc đc phóng thích qua nang -> có td tránh thai hàng ngày Hiện có loại thuốc cấy: Norplant Implanon Cơ chế td ức chế phóng noãn nồng độ cao liên tục progestin trg máu Teo niêm mạc TC -> ko thích hợp cho trứng làm tổ Đặc chất nhầy CTC -> ngăn cản xâm nhập tinh trùng từ ÂĐ lên Làm chậm di chuyển tình trùng lên vòi TC Chỉ định CCĐ 3.1 Chỉ định PN trg độ tuổi sinh đẻ, muốn dùng BPTT tạm thời nhng hiệu cao kéo dài nhiều năm PN cho bú (sau đẻ 6ws) PN có đau bụng vừa nặng hành kinh Dùng đc cho PN hút thuốc 3.2 Chống CĐ a CCĐ tuyệt đối Đang có thai or nghi ngờ có thai Ra huyết cha rõ nguyên nhân Dị ứng với thuốc or thành phần nang Bệnh gan cấp tính, u gan lành or ác tính, bị viêm tắc TM or huyết khối TM, ĐTĐ, đau đầu nhiều K vú or nghi ngờ K vú Ko nên dùng cho PN < 16 tuổi b CCĐ tơng đối TS bệnh lý tim mạch: NMTC, TBMMN, bệnh mạch vành, đau ngực, có van tim nhân tạo Nhức đầu or đau nửa đầu Trầm cảm nặng Đang dùng thuốc chống động kinh, an thần, rifamicin Bị trứng cá nặng Thời điểm dùng thuốc Sau đẻ: cho bú cấy sau đẻ 6ws, ko cho bú -> cấy sớm, 3-4ws sau sinh Sau phá thai, cấy Trong kỳ kinh: cấy trg vòng 5-7j kỳ kinh Nếu kinh nguyệt ko cấy vào ngày vòng kinh (khi chắn BN ko có thai) cần dùng BPTT tạm thời trg vòng 2j sau cấy Tác dụng phụ (là td phụ Progestin) Thay đổi kinh nguyệt + Ra máu kéo dài bình thờng + Hoặc kinh nguyệt lại ngắn lại + Có máu kỳ vài ngày + Có ngời kinh vài tháng Cơng vú, đau vú Buồn nôn, nôn nhẹ (trg vài tuần sau cấy) Choáng váng nhẹ, nhức đầu nhẹ u điểm Td nhanh sau cấy (
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuốc uống tránh thai Đề cương sản tổng hợp, Thuốc uống tránh thai Đề cương sản tổng hợp, Thuốc uống tránh thai Đề cương sản tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay