Khối u buồng trứng 2 Đề cương sản tổng hợp

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:33

Cõu 81: Khi u BT phõn loi, tr/c chn oỏn I - I CNG UBNT l nhng u bung trng , cú lp v bc bờn ngoi, bờn cha dch n thun hoc phi hp vi cỏc thnh phn khỏc Gp mi la tui , thng 30-45t U pt t cỏc ctruc ca BT , phụi thai ca BT Gm loi : UN c nng v UN thc th UNTT gm : UN nc , nhy , bỡ UNTT cú tn thng thc th BT , k bh t mt i dự u to hay nh Cú th bờn hoc bờn ( hay gp TH lc ni mc TC) Nu ó CD UN TT phi m ly u v xn GPB vỡ nguy c K húa cao Phỏt hin v x trớ sm trỏnh nguy c xon nang, v nang, K húa Chn oỏn ko khú nhng tin trin phc tp, nờn vic iu tr v tiờn lng cũn gp nhiu khú khn II III Phõn loi : Gm loi : UNBT c nng v u nang thc th U nang c nng :cú loi : nang bc noón, nang hong tuyn, nang hong th U nang thc th : cú loi : u nang nc, u nang nhy, u nang bỡ UNBT lnh tớnh, cú ỏc tớnh gii hn, ỏc tớnh Triu chng lõm sng : 3.1 UN thc th Lõm sng * C nng: - Khi u BT nh khụng cú TC gi b Ch phỏt hin i khỏm ph khoa ( nh k/ vụ sinh) phỏt hin UN ( thm khỏm /SA) - Nờu khụng dc phỏt hin , UN ln dn lờn: + Cm giỏc nng tc vựng tiu khung + au õm vựng h chu + Cú RLKN , RK , thng kinh + U to lờn , cú th chốn ộp : BQ ỏi but , ỏi rt TR tỏo bún + Cú th xon / v nang gõy au d di * Thc th : - Nhỡn: + U to cú th thy g lờn vựng h v, lch bờn h chu + U quỏ to ging nh thai thỏng + Chốn ộp TM ch di THBH bng - S : + UN vựng h v cng , di ng , k au , bit lp vi TC , ranh gii rừ nu u lnh + Mt ph thuc loi u + TC kt bt - Thm AD : + Nu U nh , cũn nm KC: TC bt , cú th b y sang bờn i din U nm cnh TC : trũn u , cng , bit lp vi TC , di ng , khụng au + Nu U quỏ to/ u phỏt trin DC rng : k thy d / k ỏnh giỏ dc d Cn lõm sng * hCG(-) loi tr cú thai * SA : giỳp ỏnh giỏ dc u ( v trớ , kt ,tớnh cht, ) phõn bit cỏc loi u ỏnh giỏ TC v phn ph bờn, giỏ chốn ộp - UN nc : v mng , cha dch thun nht - UN nhy : thng cú vỏch , lũng õm vang kộm - UN bỡ : cú vựng tng/ gim õm * XQBKCB : phỏt hin cỏc hỡnh nh ca xng , rng UN bỡ * Chp TC VT : - VT b kộo di , gión mng , ụm ly u - TC b lch v bờn * Soi OB CPB ( U to k nờn lm vỡ d chc vo U) IV Chn oỏn: CX : da vo lõm sng, cn lõm sng trờn CPB: * Nu nang nh nm tiu khung: - GEU : + TS cú thai : chm kinh , nghộn ,hCG(+), mỏu AD nõu en , dai dng + Khỏm : CTC tớm , mm , cnh TC ranh gii k rừ , n rt au + SA : õm vang k ng nht cnh TC + TH khú : soi OB cha tớm, cng phng - Cú thai TC: + Cú thai: chm kinh , nghộn , hCG(+) + SA: h. tỳi i , õm vang thai , h tim thai BTC - VPP gõy nc , m VT: + TS viờm nhim SD , khớ h hụi , nhiu + St , au õm h chu + Khỏm : n cnh TC , di ng khú , n au + C cú th = SA : h. nc theo chiu dc VT - UXTC : b UXTC di PM + RK , RH + Khỏm thy mt chc , d cựng TC + SA CX - Chửa TC thể huyết tụ thành nang BN có chậm kinh, rong huyết Cạnh TC có khối nề ấn vào đau, dính vào TC hCG (+) Chọc dò túi sau có máu đen ko đông SÂ: h/ảnh phôi thai or hoạt động tim thai BTC - Cỏc loi U c nng: + Tn ti vi CK ri mt , kt thng nh hn + Cú th gõy RLKN nh + SA: V nang mng , cng - Cỏc loi U TT vi * Nu UN to : - C chng : + Gừ c vựng thp, vựng c cú b cong lừm lờn trờn + TS liờn quan bnh gan , thn , + SA CX - Khi U khỏc OB: + U mc treo : U cao , d lờn trờn nhiu SA CX + Thn a nang : ỏi mỏu ton bói SA CX + U T III UN c nng Nang bc noón * Khỏi nim : - Do nang Degraff khụng v vo ngy quy nh m tip tc phỏt trin ( kt 3-10 cm) , tip tc ch tip estrogen - Thng v nang mng , bờn cha dch - Thng gp TH quỏ sn tuyn ni mc TC * Lõm sng: - Thng k cú TC, ụi BN thy nng bng - Cú th bh mỏu hoc xon nang gõy CK kinh di hoc ngn - Chm kinh - Nu v nang au v rong kinh # GEU - Thm AD cú th thy u trũn cng , bit lp vi TC, k au * CLS : - SA : h. nang cú v mng , kt 3-10cm , cha dch - hCG(-) - TH khú soi OB * Chn oỏn: - CX: LS + CLS trờn - CPB: + GEU : b nang xon , v LS : Chm kinh , nghộn , au bng , mỏu AD nõu en , cnh TC cú au hCG(+) SA , soi OB CX + Nang hong tuyn: Thng hay gp BN cha trng, K NBN, thai ụi, BN VS iu tr hormon hng SD liu cao hCG tng rt cao Khi U thng cú k>10cm + Nang hong th : Hay gp thi k thai nghộn ca ng NTN , a thai Dh cú thai hCG (+) + UNTT ( nang cú k > cm) Phi da vo : TS kinh nguyt , TC U + ton thõn SA , ụi m mi CX Nang hong tuyn * KN : - Do hong tuyn k teo i g ca vũng kinh - Ln hn nang bc noón , gp ẵ bờn ca BT - V nang mng , cha dch Lutein s tng cao hCG - Thng gp BN cha trng , U NBN , a thai , BN iu tr VS= hCG liu cao * TC : - LS : + au bng vựng tiu khung + Khỏm thy U to , k > 10cm + Trờn nhng BN cú TS cha trng , U NBN , a thai ,iu tr VS = hCG liu cao - CLS : + hCG tng cao + SA : thy nang BT k > 10cm * C: - CX : LS + CLS trờn - CPB: + Nang bc noón : kt hn , hcG(-) + Nang hong th : gp BN cú thai / NTN , a thai + Nang thc th : da vo TS , TCLS , hCG (-) , SA Nang hong th * KN : Do hong th thai nghộn tip tc phỏt trin thnh nang - Cú loi * CX: - Ch gp ng cú thai , thng cú NTN /a thai - Bh thai nghộn : chm kinh , nghộn, - hCG(+) - Nang cú biu hin ch tit estrogen v progesteron * CPB : - Nang bc noón - Nang hong tuyn - Nang thc th ...+ Mt ph thuc loi u + TC kt bt - Thm AD : + Nu U nh , cũn nm KC: TC bt , cú th b y sang bờn i din U nm cnh TC : trũn u , cng , bit lp vi TC , di ng , khụng au + Nu U quỏ to/ u phỏt trin DC... dch Lutein s tng cao hCG - Thng gp BN cha trng , U NBN , a thai , BN iu tr VS= hCG liu cao * TC : - LS : + au bng vựng tiu khung + Khỏm thy U to , k > 10cm + Trờn nhng BN cú TS cha trng , U NBN... CX - Khi U khỏc OB: + U mc treo : U cao , d lờn trờn nhiu SA CX + Thn a nang : ỏi m u ton bói SA CX + U T III UN c nng Nang bc noón * Khỏi nim : - Do nang Degraff khụng v vo ngy quy nh m tip
- Xem thêm -

Xem thêm: Khối u buồng trứng 2 Đề cương sản tổng hợp, Khối u buồng trứng 2 Đề cương sản tổng hợp, Khối u buồng trứng 2 Đề cương sản tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay