lệnh vẽ đồng hồ chạy

2 214 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:30

to blau setpencolor end to rot setpencolor end to schavarz setpen color end to start :h :n ht make "gr1 make "gr2 make "zg :n*6 make "zk :h*30 make "zs tag end to tag repeat 86400 [zall wait 60 make "zs :zs+6 if :zs=360 [make "zg :zg+6 make "zs sound [750 25]] if :zg=360 [make "zk :zk+30 make "zg 0] sound [1000 25]] end to uhr pd setpensize [1 3] circle 100*:gr setpensize [1 6] pu repeat [fd 90*:gr pd fd 10*:gr pu bk 100*:gr rt 90] setpensize [1 3] pu repeat 60 [fd 95*:gr pd fd 5*:gr pu bk 100*:gr rt 6] pd home pu setpensize [1 6] repeat 12 [fd 95*:gr pd fd 5*:gr pu bk 100*:gr rt 30] pd setpensize [1 3] home end to zall cs uhr Zzg Zzk Zzs end to zg setpensize [1 6] fd 80*:gr home setpensize [1 3] end to zk setpensize [1 6] fd 50*:gr home setpensize [1 3] end to zs setpensize [1 3] fd 85*:gr home end to Zzg rt :zg zg end to Zzk rt :zk zk end to Zzs rt :zs zs end make make make make make make make make "gr "gr1 "gr2 "h "n "zg "zk "zs 60
- Xem thêm -

Xem thêm: lệnh vẽ đồng hồ chạy, lệnh vẽ đồng hồ chạy, lệnh vẽ đồng hồ chạy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay