Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thủy điện xekaman 1, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

27 32 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:13

123567189 9 9 123567395  5939  5 18 29 99597 2379  5139!"9#$ 9%77&9 5'97595998 ( ) /39595 01234567865#659 1:9;9?@95#A 123467839 9369396 1 4 9 !34"#3$9%9& '()()*+,-. /01234526789:;9:84?4 /0123452@7/89:;9:AB4;0C;DE bY40`Nbefg2U 23567 89   !"#!$%$&'()*&+,%-./0&%,%#1%$& '(2+##345.4&678!$%9)':;=>?@=:-"7+% %A&B/$%$CDř.4&67EF4GH%%I&&4&(#J/$ %KG&B%"#%AD.D%=H-1L,%2&5.4#34#M%'N3' =O6?PQRSTS?UV?W0#XHY45#35Z$.8%M&[ %,\]^?_;`]=ab;D.!"##34#M%'!M!M&c/4& %AY)4%Ad?_ea=S?_f,;=Wg#)4%GEN'&(/0&-"7+%%A&B GDGh#342.4d##M6VT^O;fWI?_RO?@ibS?@;@S\=jOk ;@l]^?_;`]=ab;D.!"];fb?_]^?_;\]m?_nH#!Hc %%D&8D#:Eo./['!$G%:?ab=B.$%&6?V?p?_]Sb@q??c4 &6)1]^?_;`]=ab;D.#34#M%'rT?p?_]Sb;fl?@=H# ?_WI&sSb=H8#4.21?t?_]D%A4#345.4&6uvwx ]m?_]@y?@sasyib;^O]@d?=z;aO{|wab;D.!"#%D&#M %'N3\=O6?PQRSTS?UV?W0#XHY45#3?@p?ip?}ab~saT =z%$&&(#J![?et? €92‚ƒ „ ‚ …ƒ †‡6%9ˆ4GH%-9/,?=z!*![/z=ab;D. !"#%A.#+#5.4&67E †w`?@_O`;@"#%AD8A‰%A4c%$%"/$D#:#Y %%DO;fb?_]^?_;`]=ab;D.!"#Š#M%'N3\=O6 PQRSTS?UV?W0#XHY45#35Z$ †wzL,%GH%-9&1&7+7rG.$%&6?]^?_;`]=ab;D !"#Š#M%'N3\=O6?PQRSTS?UV?W0#XHY45 #35Z$.%A.%I&&4%0&E ‹Œ5Ž‘ „’ “”’ „ ‚ …ƒ w9O;Wg&(#J#34=z;aOsa•^?_;`]=ab;D. 23425678792 372 3!"42 732342"42#$%& ( *3+,-.2 3./2701& 2*3+,-. 334567 $. 89 :12 3./2701 ;?@ 0ABC& 2*3+DEF44567 $. 89 :12 3./2701 367 :+2 GF4HIGJKH+%2 1L223425678792 32MNO!,!2BP 72 3!"42732342"42#$%& QRTUVWXYZU[ZXYU\]X^_` 2aEb4cEIccEdHeGEHf2 3gcIE4IGIGHJh1& 2aEb4cEIcHEi2 O/P9342 j73O.23 kl 31 389mi5.1& 2aEb4cEIcnKnIEcEo2 -p.71 :!qr3.3sGt 23u, 31 389 392 .2 ; 367 klhJGbn89342 j73& vwxyz{zz|}~€‚ ƒ %$.93„2,8„1-$Ok 5187 $.Ok 7p1-?GEb4 H…K4†5aE„2,8„‡H…ˆE‰JH†hg75Š"%P,‹GHŒ‡iHg2 P 93+DcEb4cEIc2 3./270‡4EŽDJGp1 :7518D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thủy điện xekaman 1, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thủy điện xekaman 1, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thủy điện xekaman 1, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay