Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

13 80 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:31

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ DUY KHƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.20 Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: Đà Nẵng- Năm 2011 Footer Page of 126 - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học , Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp tiên tiến, sản phẩm tất yếu trình phát triển lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với chế kinh tế thị trường Có thể nói công ty cổ phần hình thức phát triển cao loại hình doanh nghiệp tình hình tài công ty cổ phần phong phú phức tạp Một doanh nghiệp phát triển thành công kinh doanh phải ñi kèm với tình hình tài vững mạnh hiệu quả, lẽ ñể hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp ñạt hiệu nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt tín hiệu thị trường, xác ñịnh ñúng nhu cầu vốn, tìm kiếm huy ñộng nguồn vốn ñáp ứng kịp thời nhu cầu, sử dụng vốn hợp lý ñạt hiệu cao Và ñiều thiết yếu ñó có ñược công tác quản lý tài doanh nghiệp Trong ñó Việt Nam, "khoảng trống quản trị tài chính" lại vấn ñề ñáng báo ñộng mà ngoại trừ số doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước lại ñại ña số doanh nghiệp ñều chưa hình thành phận quản trị tài Do ñó, chức quản lý tài ñược kiêm nhiệm không thực phát huy ñược vai trò quan trọng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân Nhà máy Đường Nam Quảng Ngãi Sau 30 năm xây dựng phát triển, ngày Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trở thành trung tâm chế biến ñường sản phẩm sau ñường lớn nước ñơn vị chiếm gần 2/3 giá trị sản xuất công nghiệp ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi Năm 2009, Công ty chuyển sang hoạt ñộng theo loại hình công ty cổ phần không vốn Nhà nước Đây kiện ñánh dấu bước ngoặt Công ty, ñể ổn ñịnh phát triển cách vững kinh tế cạnh tranh gay gắt tài doanh nghiệp lĩnh vực quan trọng cần ñược doanh nghiệp quan tâm Đòi hỏi ñịnh quản trị doanh nghiệp phải dựa nguyên lý tín hiệu thị trường Việc vận dụng lý thuyết quản trị ñại, ñặc biệt lý thuyết quản trị tài vào thực tiễn hoạt ñộng doanh nghiệp ñiều thiết Xuất phát từ nhận ñịnh trên, tác giả ñã chọn ñề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Footer Page of 126 Quảng Ngãi” ñể làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục ñích nghiên cứu Mục ñích nghiên cứu ñề tài nhằm: • Nghiên cứu lý thuyết, quan ñiểm quản trị tài công ty cổ phần • Phản ánh thực trạng hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi • Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài chính, nâng cao hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi giai ñoạn tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Việc ñổi doanh nghiệp ñó có hoạt ñộng quản trị tài cho phù hợp với kinh tế thị trường trình lâu dài phức tạp, phải giải nhiều vấn ñề nhận thức, tổ chức máy, quy trình hoạt ñộng Trong phạm vi ñề tài, ñề tài tập trung nghiên cứu vấn ñề liên quan tài doanh nghiệp, quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi giai ñoạn từ 2005 ñến năm 2009 Qua ñó, tác giả ñề xuất giải pháp ñể hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài Công ty như: • Hoàn thiện tổ chức hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi theo hướng nâng cao vai trò chức quản trị tài máy quản lý • Nâng cao hiệu ñịnh ñầu tư Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi • Xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi • Lựa chọn sách cổ tức thích hợp cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Quản trị tài vấn ñề phức tạp, mẻ Việt Nam Do ñó, phạm vi ñề tài khó chuyển tải hết nội dung, ñề tài hạn chế nghiên cứu như: • Chưa xem xét ñến hoạt ñộng quản trị rủi ro • Chưa khái quát thành mô hình hoá nhằm nâng cao hiệu qủa công tác lập kế hoạch tài Header Page of 126 • Chỉ tổng hợp, quan sát, phân tích dựa số liệu ñã công bố mà không lập bảng câu hỏi ñể khảo sát tình hình thực chức quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Những ñóng góp luận văn Tuy nhiều hạn chế ñề tài có ñiểm sau: Thứ nhất, từ tổng hợp lý thuyết quản trị tài doanh nghiệp ñại, ñề tài ñã khái quát ñược sở lý luận quản trị tài công ty cổ phần Thứ hai, phản ánh thực trạng hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, chức quản lý trọng yếu loại hình công ty cổ phần hoạt ñộng chế thị trường Việc nghiên cứu sở ñể khắc phục tồn tại, nhằm hoàn thiện công tác quản trị tài Công ty Thứ ba, ñề tài ñề xuất giải pháp nhằm khắc phục nhược ñiểm hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, qua ñó củng cố tăng cường hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty cách lâu dài ñể tối ña hoá giá trị tài sản cổ ñông Phương pháp nghiên cứu * Luận văn ñược nghiên cứu dựa lý luận chung tài doanh nghiệp, quản trị tài * Phương pháp thống kê, mô tả nhằm tập hợp số liệu ñánh giá thực trạng tình hình quản trị tài nhằm ñưa nhìn tổng quan công tác quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi * Phương pháp lịch sử nhằm ñối chiếu, so sánh số liệu, thông tin khứ ñể tìm hiểu nguyên nhân có ñịnh hướng phù hợp Kết cấu luận văn Luận văn phần mở ñầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung ñuợc chia thành chương sau: Chương 1: Tổng quan quản trị tài công ty cổ phần Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Footer Page of 126 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp khâu sở hệ thống tài kinh tế, qúa trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trình hoạt ñộng doanh nghiệp 1.2 Khái niệm quản trị tài công ty cổ phẩn Hiện có nhiều quan ñiểm khác quản trị tài cách tiếp cận khác nhau, ñây số quan ñiểm quản trị tài chính: Quản trị tài hoạt ñộng nhằm phối trí dòng tiền tệ doanh nghiệp nhằm ñạt ñược mục tiêu doanh nghiệp Quản trị tài chức quản trị doanh nghiệp Chức quản trị tài có mối liên hệ mật thiết với chức khác quản trị doanh nghiệp như: Chức quản trị sản xuất, chức quản trị marketing, chức quản trị nguồn nhân lực Có khái niệm khác lại ñịnh nghĩa: Quản trị tài công ty cổ phần (CTCP) trình quản lý ñó nhà quản trị tài xử lí thông tin liên quan ñến môi trường tài môi trường nội công ty, giải cách ñúng ñắn mối quan hệ tài phát sinh hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñưa ñịnh tài nhằm tối ña hoá giá trị công ty Và có quan niệm lại cho rằng: Quản trị tài công ty hoạt ñộng liên quan ñến việc ñầu tư, mua sắm, tài trợ quản lý tài sản doanh nghiệp nhằm ñạt mục tiêu ñề Qua ñịnh nghĩa thấy quản trị tài liên quan ñến ba loại ñịnh chính: ñịnh ñầu tư, ñịnh nguồn vốn, ñịnh phân phối lợi nhuận làm cho có lợi cho cổ ñông Các khái niệm quản trị tài trình bày có quan ñiểm khác từ khái niệm ta rút ra: - Quản trị tài phận quản trị doanh nghiệp ñược hình thành ñể nghiên cứu, phân tích xử lý mối quan hệ tài Header Page of 126 doanh nghiệp - Nội dung chủ yếu hoạt ñộng quản trị tài công ty cổ phần lựa chọn ñưa ñịnh tài chính, tổ chức thực ñịnh ñó nhằm ñạt ñược mục tiêu doanh nghiệp 1.3 Mục tiêu ñặc ñiểm quản trị tài công ty cổ phần 1.3.1 Mục tiêu quản trị tài công ty cổ phần Trong lý thuyết quản trị tài ñại, ñịnh nhà quản trị tài phải nhằm ñến mục tiêu tối ña hoá giá trị tài sản chủ sở hữu Giá trị cổ ñông ñược tăng tối ña cách tăng tối ña khoản chênh lệch giá trị thị trường toàn cổ phiếu lượng vốn chủ cổ ñông cung cấp Khoản chênh lệch giá trị thị trường tăng thêm (Market Value Added – MVA) MVA = Giá trị thị trường cổ phiếu - Vốn chủ cổ ñông cung cấp = (Số cổ phiếu lưu hành x Giá trị thị trường) - Tổng vốn cổ phần thường 1.3.2 Đặc ñiểm quản trị tài công ty cổ phần - Tồn mâu thuẫn cổ ñông nhà quản lý hoạt ñộng quản trị tài CTCP - Công khai hóa thông tin tài - kế toán nguyên tắc quản lý bắt buộc hoạt ñộng quản trị tài CTCP, ñặc biệt CTCP ñại chúng niêm yết 1.4 Nội dung quản trị tài công ty cổ phần Thứ nhất: Tham gia xây dựng, ñánh giá lựa chọn dự án ñầu tư kế hoạch kinh doanh Thứ hai: Xác ñịnh nhu cầu vốn, tổ chức huy ñộng nguồn vốn ñể ñáp ứng cho hoạt ñộng SXKD Thứ ba: Tổ chức sử dụng tốt số vốn có, quản lý chặt chẽ khoản thu, chi, ñảm bảo khả toán Thứ tư: Thực tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp Thứ năm: Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường xuyên ñối với tình hình hoạt ñộng thực tốt hoạt ñộng phân tích tài 1.5 Chức quản trị tài công ty cổ phần 1.5.1 Hoạch ñịnh tài Hoạch ñịnh tài trình phát triển kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn nhằm ñạt ñược mục tiêu doanh nghiệp Các kế hoạch tài có ñặc trưng ñược trình bày ñơn vị ño lường chung tiền tệ Vì vậy, hệ thống kế hoạch tài ñóng vai trò quan trọng, then chốt việc lập kế hoạch kiểm soát doanh nghiệp Các kế hoạch doanh nghiệp xác ñịnh mục tiêu hành ñộng cần thực ñể ñạt ñược mục tiêu 1.5.1.1 Mục tiêu hoạch ñịnh tài 1.5.1.2 Các loại kế hoạch tài - Kế hoạch dài hạn biểu dạng kế hoạch ñầu tư tài trợ - Ngân sách hàng năm: Có thể chia thành bốn loại ngân sách năm bao gồm: ngân sách ñầu tư, ngân sách tài chính, ngân sách kinh doanh, ngân sách ngân quỹ Cuối cùng, từ ngân sách trên, nhà lập kế hoạch lập dự toán báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh dự toán bảng cân ñối kế toán 1.5.1.3 Các phương pháp lập kế hoạch tài Phương pháp quy nạp Phương pháp diễn giải 1.5.2 Các ñịnh tài chủ yếu 1.5.2.1 Quyết ñịnh ñầu tư Quyết ñịnh ñầu tư ñịnh liên quan ñến: (1) tổng giá trị tài sản giá trị phận tài sản (tài sản lưu ñộng tài sản cố ñịnh) cần có (2) mối quan hệ cân ñối phận tài sản doanh nghiệp 1.5.2.2 Quyết ñịnh tài trợ Quyết ñịnh tài trợ gắn liền với việc ñịnh nên lựa chọn loại nguồn vốn cung cấp cho việc mua sắm tài sản, nên sử dụng vốn chủ sở hữu hay vốn vay, nên dùng vốn ngắn hạn hay vốn dài hạn Ngoài ra, ñịnh nguồn vốn xem xét mối quan hệ lợi nhuận ñể lại tái ñầu tư lợi nhuận ñược phân chia hình thức cổ tức Tiếp theo nhà quản trị phải ñịnh làm ñể huy ñộng ñược nguồn tài trợ ñó Footer Page of 126 Header Page of 126 1.5.2.3 Quyết ñịnh phân phối Quyết ñịnh phân chia lợi nhuận hay gọi sách cổ tức công ty Trong loại ñịnh giám ñốc tài phải lựa chọn việc sử dụng lợi nhuận sau thuế ñể chia cổ tức giữ lại ñể tái ñầu tư Ngoài ra, giám ñốc tài cần phải ñịnh xem doanh nghiệp nên theo sách cổ tức liệu sách cổ tức có tác ñộng ñến giá trị doanh nghiệp hay giá cổ phiếu thị trường doanh nghiệp hay không 1.5.2.4 Các ñịnh khác Ngoài ba loại ñịnh chủ yếu vừa nêu trên, có nhiều loại ñịnh khác liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh công ty, liệt kê ñịnh hình thức chuyển tiền, ñịnh phòng ngừa rủi ro tỷ giá hoạt ñộng kinh doanh ñối ngoại, ñịnh tiền lương hiệu quả, ñịnh tiền thưởng quyền chọn 1.5.3 Kiểm soát tài 1.5.3.1 Nội dung kiểm soát tài Hoạt ñộng kiểm soát tài nhằm ñảm bảo tính xác số liệu kế toán tài tính minh bạch hoạt ñộng quản trị tài Hoạt ñộng kiểm soát tài giúp công ty kịp thời ñiều chỉnh hoạt ñộng bị chệch hướng, góp phần giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp cho nhà ñầu tư thị trường vốn phát triển thị trường tài cho kinh tế Có nhiều chế kiểm soát tài chính, tập trung vào ba chế bản: phân tích tình hình tài chính, kế hoạch tài kiểm soát chi phí hoạt ñộng 1.5.3.2 Hệ thống tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp Kiểm soát tài thực thông qua tình hình thu chi tiền tệ hàng ngày, tình hình thực tiêu tài hay việc phân tích tình hình tài ñịnh kỳ Trong ñó phân tích tình hình tài công cụ hổ trợ chủ yếu cho kiểm soát tài hoạch ñịnh tài trình tổ chức thực ñịnh tài Các tỷ số tài quan trọng việc thể ñánh giá tình hình Footer Page of 126 10 tài doanh nghiệp gồm: a Tỷ số toán b Tỷ số ñòn bẩy tài c Tỷ số hiệu hoạt ñộng d Tỷ số khả sinh lợi e Tỷ số giá trị thị trường CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.1.1 Các thông tin chung Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Tiền thân Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nhà máy Đường Nam Ngãi, thuộc Công ty Đường Việt Nam Cộng hòa, Công ty Đường Miền Nam thuộc quyền Sài Gòn cũ khởi công xây dựng từ tháng năm 1967 hoàn thành ñưa vào sử dụng tháng năm 1973 với công suất thiết kế 1.500 mía/ngày Đến ngày 28/12/2005, Công ty ñã chuyển ñổi hình thức sở hữu theo Quyết ñịnh số 2610/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 30/9/2005 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT việc chuyển ñổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Công ty Đường Quảng Ngãi thành Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thức hoạt ñộng từ năm 2006 Từ chuyển ñổi hình thức sở hữu ñến nay, Công ty ñã 07 lần thay ñổi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh lần ñiều chỉnh gần vào ngày 26/02/2010 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Tên giao dịch ñối ngoại: QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Vốn ñiều lệ theo Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thay ñổi gần ñây vào ngày 26/02/2010: 96.133.460.000 ñồng Header Page of 126 11 12 Công ty có 11 ñơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, có tổ chức kế toán riêng, chi nhánh, văn phòng ñại diện - Việc ñiều hành sách tài chưa theo kịp chiến lược kinh doanh 2.2.4 Tình hình thực số ñịnh tài chủ yếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.2.4.1 Quyết ñịnh ñầu tư Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Bảng 2.1: Tình hình ñầu tư Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Đơn vị tính: Triệu ñồng 2.1.2 Những thay ñổi vốn cổ ñông/vốn góp 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.2 Thực trạng hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.2.1 Quy chế tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.2.2 Việc tổ chức thực chức quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Đến năm 2009 ñã năm thứ tư Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi hoạt ñộng theo hình thức CTCP, nhiên chế hoạt ñộng quản trị Công ty không thay ñổi Do công tác quản lý ñiều hành chung Công ty thay ñổi nên tư quản lý doanh nghiệp Giám ñốc ñiều hành mang ñặc trưng DNNN Tư quản lý có ảnh hưởng ñịnh ñến trình tổ chức thực mục tiêu Do ñó, Công ty chưa phân ñịnh khác chức vai trò phòng tài phòng kế toán 2.2.3 Thực trạng công tác lập kế hoạch tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Qua xem xét thực trạng công tác lập kế hoạch tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, tác giả có vài nhận xét sau: - Công ty dùng nhân phòng Tài - Kế toán ñể kiêm nhiệm công tác phân tích lập kế hoạch tài Sự kiêm nhiệm dẫn ñến chất lượng kế hoạch tài không cao - Công ty dừng việc lập kế hoạch SXKD, kế hoạch kết kinh doanh Trong ñó, kế hoạch ñược xem huyết mạch doanh nghiệp ngân sách ngân quỹ chưa ñược xem xét - Để có cứ, tiêu chuẩn lập kế hoạch kiểm tra, ñánh giá kết thực SXKD, nhà máy phải xây dựng ñịnh mức chi phí Qua khảo sát, nhà máy ñã xây dựng ñịnh mức chi phí, tập trung vào ñịnh mức nguyên liệu, vật liệu Đối với ñịnh mức ñiện, ñiện thoại, văn phòng phẩm…hầu chưa ñược xây dựng Footer Page of 126 Năm 2005 (Trước cổ phần hóa) Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tiền khoản tương ñương tiền 157.573 139.417 159.602 50.609 78.978 Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn 0 9.500 206.521 Các khoản phải thu 99.961 101.040 98.044 116.236 126.220 Hàng tồn kho 81.576 94.360 152.019 153.168 195.466 Giá trị lại TSCĐ 254.367 174.850 122.979 246.623 269.268 330 330 1.597 Tài sản ngắn hạn 339.877 335.897 411.884 332.526 611.031 Tài sản dài hạn 264.710 180.369 124.647 259.104 328.144 Tổng tài sản 604.587 516.267 536.532 591.630 939.175 26,06% 27,00% 29,75% 8,55% 8,41% 0% 0% 0% 1,61% 21,99% 16,53% 19,57% 18,27% 19,65% 13,44% 13 Tỷ trọng hàng tồn kho((12)=(4):(9)) 13,49% 18,28% 28,33% 25,89% 20,81% 14.Tỷ trọng TSCĐ ((14)=(5):(9)) 42,07% 33,87% 22,92% 41,69% 28,67% 0,05% 0,06% 0,30% 2,02% 1,28% 56,22% 65,06% 76,77% 56,21% 65,06% 43,78% 34,94% 23,23% 43,79% 34,94% CHỈ TIÊU Các khoản ñầu tư tài dài hạn 10.Tỷ trọng tiền khoản tương ñương tiền ((10)=(1):(9)) 11 Tỷ trọng khoản ñầu tư tài ngắn hạn ((11)=(2):(9)) 12.Tỷ trọng khoản phải thu ((11)=(3):(9)) 15 Tỷ trọng khoản ñầu tư tài dài hạn ((15)=(6):(9)) 16 Tỷ trọng tài sản ngắn hạn((16)=(7):(9)) 17.Tỷ trọng tài sản dài hạn ((17)=(8):(9)) 11.975 11.975 ( Nguồn: Báo cáo tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ) Tóm lại, qua xem xét ñịnh ñầu tư Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ta thấy: Header Page of 126 13 14 - Ban lãnh ñạo Công ty ñã tìm kiếm lĩnh vực ñầu tư mới, nhiên dành phần lớn nguồn lực cho ñầu tư ngắn hạn - Quá trình ñịnh thực ñịnh ñầu tư dài hạn chưa thật hiệu Khi lập dự án Công ty chưa trọng xem xét quy trình xây dựng dự án, từ khâu thu thập thông tin, xử lý thông tin kết hợp với phương pháp ñánh giá dự án phù hợp như: phương pháp giá (NPV), phương pháp tỷ suất sinh lợi nội (IRR), phương pháp số sinh lời (PI), thời gian hoàn vốn (PP) Khi dự án ñầu tư ñược phê duyệt, trình triển khai thực dự án thường không ñược báo cáo tiến ñộ báo cáo luận chứng kinh tế kỹ thuật họp HĐQT - Ngoài ra, Công ty tiến hành ñầu tư bên thông qua hình thức ñầu tư vào công ty con, liên kết, Tuy nhiên, hiệu khoản ñầu tư chưa ñược ñánh giá cách rõ ràng 2.2.4.2 Quyết ñịnh tài trợ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nguồn vốn tài trợ chủ yếu Công ty bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay dài hạn, khoản nợ ngắn hạn ngân hàng tổ chức tín dụng khác, khoản vốn tài trợ tạm thời khác • Nguồn vốn chủ sở hữu So sánh quy mô vốn chủ sở hữu Công ty với số doanh nghiệp ñầu ngành vốn chủ sở hữu Công ty nhỏ 2000 Năm 2006 1500 Năm 2007 1000 Năm 2008 500 Năm 2009 CTCP Mía ñường CTCP Mía ñường CTCP Đường Biên Công ty Cổ phần Lam Sơn (LSS) Bourbon Tây Ninh Hoà (BHS) Đường Quảng Năm 2006 477 1.419 353 71 Năm 2007 595 1.610 376 122 Năm 2008 544 1.444 331 115 Năm 2009 671 1.648 425 203 (Nguồn: Thống kê tác giả) Hình 2.4: Quy mô vốn chủ sở hữu số doanh nghiệp tiêu biểu ngành mía ñường Footer Page of 126 • Nguồn vốn vay ngân hàng tổ chức tín dụng Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chiếm tỷ trọng không nhỏ cấu vốn Công ty Các khoản vay nợ ngắn hạn có xu hướng ngày tăng mặt giá trị lẫn tỷ trọng Trong ñó khoản vay nợ dài hạn có xu hướng ngược lại Theo nghiên cứu “ Đầu tư vào doanh nghiệp chưa niêm yết Việt Nam” Grant Thornton Việt Nam khảo sát vào tháng 11 năm 2009 cho thấy doanh nghiệp chưa niêm yết Việt Nam khó tiếp cận nguồn vốn vay Thiết nghĩ Công ty cần thay ñổi quan ñiểm thiếu vốn nghĩ ñến ngân hàng cách tiếp cận vốn khác nên ñược họach ñịnh ñây thuê mua tài phát hành trái phiếu doanh nghiệp • Các khoản vốn tài trợ tạm thời khác Nguồn vốn Công ty chiếm dụng ngày tăng, mặt tỷ trọng khoản có nhiều biến ñộng Qua việc xem xét ñịnh tài trợ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhận thấy: Quy mô vốn chủ sở hữu thấp so với doanh nghiệp ngành Công ty ñang giảm tỷ lệ nợ cấu trúc vốn lại gia tăng sử dụng nợ ngắn hạn, chưa khai thác tốt nguồn nợ dài hạn cho hoạt ñộng SXKD Bên cạnh ñó, hoạt ñộng tài trợ ñơn ñiệu, thiếu nghiên cứu hoạch ñịnh cấu trúc nguồn vốn 2.2.4.3 Chính sách cổ tức Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Tổng hợp từ Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, ta có tình hình chi trả cổ tức Công ty qua năm sau: Bảng 2.5: Tình hình chi trả cổ tức Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi từ năm 2006 ñến năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tỷ lệ trả cổ tức 10% 25% 25% 80% Hình thức chi trả Tiền mặt Tỷ lệ 15%, tức Tỷ lệ 10%, tức 1.000 ñồng/ 01 cổ 1.500 ñồng/ 01 cổ phần phần Cổ phiếu Tỷ lệ 10% tức Cổ ñông sở hữu Tỷ lệ 25% tức Tỷ lệ 30% tức 2.500 ñồng/ 01 cổ3.000ñ/1 cổ phần phần Tỷ lệ 50% tức Cổ ñông sở Header Page of 126 15 16 10 cổ phần ñược ghi tăng thêm 01 cổ phần hữu 02 cổ phiếu ñược ghi tăng thêm 01 cổ phiếu DPS (cổ tức cổ phần) 1.000 ñồng 2.500 ñồng 2.500ñồng 8.000 ñồng EPS (lãi cổ phiếu) 2.975 ñồng 8.269 ñồng 3.713ñồng 12.746 ñồng 33,61% 30,23% 67,01% Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (DPS/EPS) 0, 76% Tỷ lệ trả cổ tức: Tỷ lệ trả cổ tức Công ty ñang trì mức cao Đáng ý, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 ñến 80% Kể từ sau cổ phần hoá, tình hình hoạt ñộng SXKD năm qua khả quan có nhiều số liệu lợi nhuận tốt ñược công bố, Công ty công bố tỷ lệ chi trả cổ tức cao Chia cổ tức cao ñiều tốt, chứng tỏ doanh nghiệp ñang ăn nên làm ra, ñiều tốt Một sách cổ tức cao không hợp lý không khác “máy vắt sữa” vắt kiệt nguồn vốn mà doanh nghiệp cần ñể tái ñầu tư Hình thức chi trả cổ tức: - Cổ tức tiền mặt: Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm gần ñây Công ty 25% So sánh với lãi suất tiết kiệm khoảng thời gian ñây tỷ lệ hấp dẫn thu hút nhà ñầu tư Tuy nhiên, việc trả cổ tức tiền mặt mức cao làm giảm việc tích luỹ nguồn vốn lưu ñộng - Cổ tức cổ phiếu Công ty ñã tiến hành chi trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10% năm 2007 tỷ lệ 50% năm 2009 - Mua lại cổ phiếu quỹ: Năm 2008, Công ty tiến hành mua 739.000 cổ phần chiếm 8% tổng số cổ phần ñang lưu hành Đến năm 2009 số cổ phần mua lại 4.347.676 cổ phần chiếm 30% số cổ phần ñang lưu hành Trong bối cảnh kinh tế ñầy khó khăn năm 2008 năm 2009 ñây giải pháp thích hợp nhằm hạn chế áp lực trả cổ tức cao phát hành cổ phiếu mức thời gian qua Công ty chưa có dự án ñầu tư hiệu Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức: Footer Page of 126 Số liệu tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm qua ta thấy: Công ty ngày dành nhiều lợi nhuận ñể trả cổ tức Vì Công ty ñã trì tỷ lệ chi trả cổ tức cao làm cho tỷ lệ lợi nhuận ñể chi trả cổ tức mức cao Đối với số nước có tốc ñộ phát triển Anh, Mỹ, Nhật, Đức ,bình thường mức lợi nhuận mà công ty niêm yết giữ lại không chia cổ tức chiếm khoảng 60-80% [1, tr.57] Đối với Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, năm 2008 năm 2009 ñã dành 60% -70% lợi nhuận cho việc chia cổ tức ñó Công ty phải tăng vay vốn ñể phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2.2.5 Thực trạng công tác kiểm soát tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.2.5.1 Việc tổ chức thực kiểm soát tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Hoạt ñộng kiểm soát tài Công ty ñược thực Ban Kiểm soát Ban kiểm soát việc kiểm tra tình hình hoạt ñộng SXKD tình hình tài kiểm tra công tác quản lý, ñiều hành HĐQT Ban Tổng Giám ñốc Ngoài ra, Công ty thuê Công Ty TNHH Kế toán Kiểm Toán AAC kiểm tra việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán báo cáo tài dựa chuẩn mục kế toán Việt Nam quy ñịnh hành Hàng năm, Ban kiểm soát thông qua kế hoạch kiểm tra năm, chương trình công tác năm ñể từ ñó thành lập ñịnh kiểm tra ñơn vị trực thuộc, phận Công ty Tuy nhiên, số lượng thành viên Ban kiểm soát ít, khối lượng ñối tượng kiểm tra nhiều, Ban kiểm soát tập trung kiểm tra theo chuyên ñề Đối với việc giám sát ñơn vị trực thuộc Công ty Phòng Tài - Kế toán Công ty có trách nhiệm tổ chức kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy chế tài chính, quản lý tài sản Công ty Qua xem xét thực trạng hoạt ñộng kiểm soát tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, tác giả xin rút vài nhận xét: - Công ty chưa xem kiểm soát tài công cụ quan trọng ñể thực mục tiêu quản lý, công cụ ñể ñánh giá mức ñộ phù hợp Header Page of 126 17 18 mục tiêu, ñịnh sách HĐQT - Kiểm soát hoạt ñộng tài không ñược thực Ban kiểm soát Công ty mà ñược thực cổ ñông, ngân hàng các quan quản lý Nhà nước Hoạt ñộng kiểm soát tài ñược thực thi thông tin kế toán tài ñược công bố rộng rãi sẵn có cho người kế hoạch tài ñược xây dựng cách khoa học hiệu - Ngoài ra, Công ty chưa tiến hành phân tích tình hình hoạt ñộng SXKD cách thường xuyên 2.2.5.2 Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi a Khả toán Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Theo kết tính toán cho thấy: Từ sau cổ phần hoá, tỷ số phản ánh khả toán biến ñộng không ổn ñịnh qua năm Khả toán tốt vào năm 2006 năm 2007, ñến năm 2008 năm 2009 khả toán mức ñộ vừa phải b Cơ cấu nợ nguồn vốn Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Qua việc xem xét tỷ số ñòn bẩy tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ta thấy: cấu trúc nguồn vốn Công ty nói chung không ñược lành mạnh Công ty ñang trì tỷ suất nợ cao, ñáng ý năm 2009 chủ yếu nợ ngắn hạn Điều làm cho Công ty gặp phải vấn ñề khó khăn việc toán khoản nợ dài hạn ñến hạn trả khoản nợ ngắn hạn ngày tăng, ñồng thời việc tiếp cận nguồn vốn vay bên khó khăn Cùng với tính tự chủ tài thấp tính ổn ñịnh Công ty giảm dần c Hiệu hoạt ñộng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Qua việc phân tích hiệu hoạt ñộng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ta thấy tình hình nhìn chung tốt - Hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng sau năm cổ phần hoá (năm 2006, năm 2007), năm (năm 2008, năm 2009) có xu hướng giảm - Số vòng quay vốn lưu ñộng Công ty liên tục tăng Vốn lưu ñộng luân chuyển tăng qua năm chủ yếu sách quản lý nợ phải thu hợp lý, công tác quản lý hàng tồn kho nhiều bất cập (biểu số vòng quay khoản phải thu liên tục tăng qua năm, số vòng quay hàng tồn kho có xu hướng biến ñộng qua năm) - Hiệu suất sử dụng TSCĐ vốn lưu ñộng không ñồng qua năm nên hiệu suất sử dụng toàn tài sản Công ty không ñược nâng lên d Khả sinh lợi Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Quan sát tỷ số phản ánh khả sinh lợi ta thấy: tỷ số ñều gia tăng qua năm, có năm 2008 có giảm ảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ sau ñó tăng cao năm 2009 Điều chứng tỏ sau cổ phần hoá, Công ty làm ăn phát ñạt lần chứng minh thực tế hầu hết DNNN sau ñã chuyển sang CTCP ñều hoạt ñộng có hiệu Chỉ tiêu phản ánh hiệu toàn nguồn lực tài tiêu khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) không ngừng tăng lên So sánh tiêu với doanh nghiệp tiêu biểu ngành mía ñường có ñặc ñiểm ngành nghề kinh doanh tương tự Công ty tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Công ty cao Hiệu tài Công ty tăng lên nhờ ñã tăng hiệu hoạt ñộng kinh doanh sử dụng hợp lý ñòn cân nợ 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Qua xem xét thực trạng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, tác giả xin nêu số nhận ñịnh tình hình quản trị tài Công ty thời gian qua sau: 2.3.1 Những thành tựu ñạt ñược Công ty hoạt ñộng theo loại hình CTCP, ñó khó tránh khỏi lúng túng phương thức quản lý Tuy nhiên, với tư không ngừng phát triển, công tác quản lý ñiều hành thời gian qua ñã giúp Công ty ñạt ñược số thành tựu ñịnh sau: Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 Thứ nhất, quy mô hoạt ñộng Công ty không ngừng tăng trưởng Điều ñó phù hợp với tình hình tăng trưởng chung kinh tế Việt Nam Thứ hai, hiệu hoạt ñộng khả sinh lời không ngừng ñược nâng lên Các tiêu phản ánh hiệu hoạt ñộng khả sinh lời có biến ñộng theo xu hướng chung kinh tế nhìn chung cải thiện nhiều Đặc biệt tiêu suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) ñều cao trung bình ngành lãi suất huy ñộng cho thấy Công ty sau hoạt ñộng theo hình thức CTCP ñã sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu so với hoạt ñộng theo hình thức DNNN Đây dấu hiệu tích cực ñiều kiện thuận lợi ñể thu hút vốn ñầu tư, ñặc biệt Công ty niêm yết thị trường chứng khoán Thứ ba, thức chuyển sang CTCP ñược năm Tuy nhiều khó khăn tình hình hoạt ñộng SXKD Công ty khả quan có nhiều số liệu lợi nhuận tốt ñược công bố Chính sách cổ tức ñược Ban quản lý Công ty quan tâm Công ty ñã cố gắng ñưa sách cổ tức ñáp ứng nhu cầu nhà ñầu tư ñã có kết hợp linh hoạt phương thức chi trả phù hợp với xu hướng thị trường Tuy nhiên, bên cạnh kết nêu trên, tình hình tài Công ty chưa vững mạnh hoạt ñộng quản trị tài chưa ñược tổ chức thực tốt, tồn nhiều bất cập hoạt ñộng quản trị tài 2.3.2 Những tồn cần giải Thứ nhất, cấu tổ chức ñiều hành chung cấu tổ chức, chức - nhiệm vụ phòng Tài - Kế toán Công ty khác biệt ñáng kể DNNN Do ñó ý thức cho quản lý tài trách nhiệm Kế toán trưởng Thứ hai, chế phân cấp tài Công ty phần hạn chế khả tự chủ ñộc lập ñầu tư ñơn vị trực thuộc Các ñơn vị hoạt ñộng sở kế hoạch sản xuất chung, ñây mặt thuận lợi việc ñiều hành vốn bộc lộ hạn chế tính ñộng việc khai thác tiềm vốn Các ñơn vị hạch toán phụ thuộc bị ràng buộc chế tài nên ñối tượng nhận vốn trực tiếp, quản lý sử dụng vốn, hiệu ñến ñâu không ñược ñánh giá nên công tác quản lý không chặt chẽ, sử dụng vốn tài sản lãng phí Thứ ba, công tác lập kế hoạch tài chưa ñược thực thường xuyên Công tác lập kế hoạch chưa ñược coi công việc cần thiết cho hoạt ñộng quản trị tài Việc lập kế hoạch thường mang tính chất chủ quan, ñối phó, kế hoạch tài chưa trở thành mục tiêu ñể thực Bên cạnh ñó, việc ñịnh vị giai ñoạn phát triển Công ty ñề từ ñó ñưa chiến lược tài chưa ñược thực Công tác phân tích số liệu chưa ñược so sánh ñịnh kỳ với số liệu ngành ñể ñưa mục tiêu tăng trưởng phù hợp Thứ tư, ñịnh ñầu tư quản lý tài sản chưa hiệu Trong tài sản ngắn hạn, cụ thể hàng tồn kho khoản mục tiền Biểu biến ñộng tỷ số hoạt ñộng hàng tồn kho qua năm, ñối với khoản mục tiền chưa có sách ñầu tư linh hoạt Trong ñầu tư dài hạn chưa tuân thủ ñúng quy trình xây dựng dự án, ñó lựa chọn ñịnh ñầu tư dài hạn chưa ñưa câu trả lời thoả ñáng nhu cầu vốn, nguồn tài trợ cho dự án phải ñưa kết luận tính hiệu dự án, thời gian hoàn vốn, mức ñộ rủi ro dự án Thứ năm, cấu trúc vốn Công ty nhiều rủi ro Tỷ suất nợ cao mức 70% - 80%, ñó tỷ lệ nợ ngắn hạn có xu hướng tăng lên, khả ñộc lập tài Công ty kém, tỷ suất tự tài trợ ñã ñược cải thiện qua năm chiếm tỷ trọng thấp (dao ñộng từ 24% ñến 26%) Điều cho thấy Công ty chịu áp lực toán lớn tiềm ẩn nguy cân ñối hiệu sử dụng vốn không tốt Bên cạnh ñó, hình thức huy ñộng vốn chưa ña dạng Công ty tập trung vào hình thức huy ñộng vốn truyền thống, qua ngân hàng tổ chức tín dụng, việc huy ñộng vốn thông qua phát hành chứng khoán, phát hành trái phiếu, thuê tài chưa thực Thứ sáu, chưa có quan ñiểm dài hạn xây dựng sách cổ tức Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 Công ty không trọng tích lũy vốn cho hoạt ñộng SXKD, dành tỷ lệ lớn lợi nhuận ñể trả cổ tức Trong ñó phải huy ñộng lượng vốn vay lớn ñể tài trợ cho hoạt ñộng SXKD Vốn vay gia tăng hiệu tài Công ty làm gia tăng rủi ro cho vốn chủ sở hữu trường hợp doanh nghiệp hoạt ñộng không hiệu Thứ bảy, công tác kiểm soát tài chưa hiệu Việc kiểm soát chủ yếu tập trung tình hình thực kế hoạch tài tình hình tuân thủ quy chế tài ñơn vị trực thuộc Kết kiểm soát tài chủ yếu dựa báo của công ty kiểm toán ñộc lập Công ty chưa có hệ thống tiêu ñánh giá kiểm soát mang tính chất quản trị chưa xem phân tích công cụ kiểm tra, ñánh giá dự kiến vấn ñề tài doanh nghiệp tương lai Về sách: Phòng Tài nên xây dựng sách tín dụng quy ñịnh ñiều kiện khách hàng ñủ tiêu chuẩn ñược nợ, hạn mức nợ khách hàng Về quy trình thu nợ: Bộ phận quản lý công nợ cần tuân thủ quy trình quản lý công nợ 3.2.2.3 Quản trị hàng tồn kho - Xác ñịnh thời ñiểm ñặt hàng phù hợp: ñể xác ñịnh thời ñiểm ñặt hàng phù hợp, ñòi hỏi ñơn vị trực thuộc phòng ban chức lập ñơn hàng cần phải thời ñiểm dự tính ñưa vào sử dụng ñể phận mua hàng có kế hoạch tổ chức mua sắm nhằm giảm chi phí lưu kho, giảm lượng vật tư tồn kho ñể ñảm bảo mức tồn kho mục tiêu mà ñáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD - Xác ñịnh mức tồn kho hợp lý: + Đối với vật tư phục vụ cho xây dựng sửa chữa lớn, vật tư dự phòng thay thế, Công ty dựa vào kế hoạch tiến ñộ công việc dự toán tiêu hao ñể xây dựng kế hoạch cung cấp vật tư cách phù hợp + Đối với vật tư tiêu hao thường xuyên, ñơn vị trực thuộc dựa vào thống kê qua năm sử dụng kế hoạch sản xuất tháng ñể xác ñịnh mức tồn kho hợp lý 3.2.2.4 Quyết ñịnh ñầu tư tài sản dài hạn • Việc xây dựng lựa chọn dự án ñầu tư dài hạn cần phải cân nhắc cách thận trọng phương diện vấn ñề tài • Đối với hạng mục ñầu tư năm 2009 ñược chuyển sang thực năm 2010 Công ty cần xây dựng sách sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn vốn ñầu tư Công tác ñánh giá hiệu sử dụng tài sản sau trình ñầu tư cần ñược quan tâm • Ngoài ra, Công ty tiến hành ñầu tư bên Công ty cần phải xác ñịnh giá trị tài sản ñem ñi góp vốn giá trị tài sản bên ñối tác góp vốn Đánh giá hiệu phần vốn góp qua năm ñể thấy ñược tăng giảm giá trị vốn góp 3.2.3 Tái cấu trúc vốn khai thác cách hiệu nguồn vốn tài trợ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 3.1 Thuận lợi khó khăn ñối với Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi giai ñoạn 3.1.1 Thuận lợi 3.1.2 Khó khăn 3.2 Các giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi theo hướng nâng cao vai trò chức quản trị tài máy quản lý Cơ cấu tổ chức hệ thống Tài - Kế toán ñại phải ñảm bảo chức Quản trị tài ñược thể rõ nét, thông qua việc nâng cao vai trò Giám ñốc tài máy quản lý 3.2.2 Nâng cao hiệu ñịnh ñầu tư 3.2.2.1 Quản trị tiền mặt • Thiết lập dự toán thu chi tiền mặt • Kiểm soát thu chi tiền mặt • Sử dụng tiền mặt nhàn rỗi 3.2.2.2 Quản trị khoản phải thu Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 3.2.3.1 Xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Với cấu trúc vốn thâm dụng nợ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi vấn ñề sử dụng thận trọng linh hoạt công cụ ñòn bẩy tài vấn ñề ñòi hỏi ban lãnh ñạo Công ty phải xem xét nhiều Ta tiến hành phân tích mức ñộ biến ñộng cuả ROE sau: Bảng 3.2: Mức ñộ biến ñộng ROE ứng với trường hợp cấu trúc vốn khác Phương Độ lệch Trung Hệ số biến Trường hợp sai chuẩn bình thiên 3.2.4.2 Hoàn thiện quy trình ñịnh chi trả cổ tức Để lựa chọn ñược sách cổ tức thích hợp, ñịnh chi trả cổ tức, HĐQT Công ty tiến hành theo bước sau: D/E = 90/10 0,1806 0,4250 8,50% 5,00 D/E = 80/20 0,0452 0,2125 8,50% 2,50 D/E =75/25 0,0289 0,1700 8,50% 2,00 D/E = 50/50 0,0072 0,0850 8,50% 1,00 D/E = 25/75 0,0032 0,0567 8,50% 0,67 Qua phân tích mức ñộ biến ñộng ROE ứng với trường hợp cấu trúc vốn cấu trúc vốn vay hợp lý quanh mốc 50% tốc ñộ suy giảm tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu chấp nhận ñược 3.2.3.2 Đa dạng hóa nguồn tài trợ Để xây dựng cấu trúc vốn hợp lý, Công ty cần huy ñộng vốn lớn ñể cạnh tranh, thay ñổi sách huy ñộng vốn Các nguồn tài trợ ñề nghị ñể cấu trúc lại nguồn vốn Công ty sau: - Sử dụng thu nhập giữ lại ñể tài trợ ñầu tư nguồn vốn ñược xếp hạng ưu tiên hàng ñầu - Sử dụng nguồn tài trợ từ trái phiếu - Sử dụng nguồn vốn tài trợ thông qua hình thức tín dụng thuê tài - Phát hành cổ phiếu 3.2.4 Lựa chọn sách cổ tức thích hợp cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 3.2.4.1 Các nguyên tắc việc lựa chọn sách cổ tức Footer Page 12 of 126 HĐQT lựa chọn sách cổ tức ñệ trình cho Đại hội ñồng Cổ ñông DN ước tính lợi nhuận ñạt ñược năm HĐQT ước tính phương thức chi trả tỷ lệ chi trả năm Mức cổ tức tạm ứng phải nhỏ LN thực tế quý Lợi nhuận thực tế quý lớn hay nhỏ lợi Cổ tức ñược chi trả hàng quý hay hàng năm Hàng năm Trung tâm lưu ký phân phối cho công ty chứng khoan ñể chi trả cho cổ ñông Doanh nghiệp chuyển tiền chi trả cổ tức Cho Trung tâm lưu ký Doanh nghiệp thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán mức chi trả cổ Lớn Hình 3.3: Sơ ñồ trình thực ñịnh chi trả cổ tức Bước 1: Cân nhắc việc lựa chọn loại sách cổ tức: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ñược xác ñịnh giai ñoạn tăng trưởng Công ty cần huy ñộng lượng vốn lớn cho nhu cầu SXKD Do ñó, theo ñề nghị tác giả, ñịnh hướng chung sách cổ tức phù hợp ñó không chia cổ tức tiền mặt trả cổ tức thấp Bước 2: Căn nhắc việc lựa chọn phương thức trả cổ tức: Để lựa chọn phương thức chi trả cổ tức nào, HĐQT phải phân tích ưu, nhược ñiểm phương thức cân nhắc ñặc ñiểm Công ty ñặc ñiểm thị trường Bước 3: Cân nhắc việc lựa chọn tỷ lệ thích hợp Lý thuyết thực tiễn ñã nhà ñầu tư ñánh giá cao công ty có khả gia tăng dòng cổ tức chi trả cho cổ ñông cuả tương lai Do ñó, tác giả ñề nghị Công ty trả cổ tức tăng trưởng, tức mức cổ tức năm sau nên cao năm trước ñó với tỷ lệ g ñược xác ñịnh khoảng từ 15% ñến 20% 3.2.5 Một số giải pháp khác hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Header Page 13 of 126 25 26 Thứ nhất: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tài Thứ hai: Công khai hoá tài tăng cường vai trò kiểm soát tài Thứ ba: Thường xuyên ñánh giá hiệu hoạt ñộng, phân hạng ñơn vị trực thuộc Thứ tư: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ñào tạo cán có kiến thức chuyên môn, ñặc biệt kiến thức tài 3.2.6 Kiến nghị Bộ Tài cần có chiến lược nghiên cứu công tác quản trị tài doanh nghiệp ñể ban hành quy ñịnh, hướng dẫn tổ chức thực công tác quản trị tài doanh nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam Cụ thể: - Cần có quy ñịnh ñể phân biệt rõ ràng chức nhiệm vụ Giám ñốc tài Kế toán trưởng - Quy ñịnh chế ñộ báo cáo kiểm tra, tổng hợp tình hình thực công tác quản trị tài ñơn vị - Hướng dẫn, ñào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho phận quản trị tài doanh nghiệp quản trị tài nói riêng CTCP Đây công việc phức tạp khó khăn, ñòi hỏi nhà quản lý phải có kiến thức vững vững toàn diện Bên cạnh ñó, sở pháp lý luật, văn luật chế tài cho loại hình doanh nghiệp cần ñược cụ thể hóa ñầy ñủ ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh CTCP Qua nghiên cứu thực tiễn công tác quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, cho thấy công tác quản lý ñiều hành thời gian qua ñã giúp Công ty có bước tiến triển ñạt ñược thành ñịnh Tuy nhiên, vấn ñề quản trị tài bộc lộ nhiều nhược ñiểm ảnh hưởng ñến chiến lược, mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới Với hạn chế tồn việc lập kế hoạch tài chính; khai thác sử dụng vốn; xây dựng sách cổ tức; luận văn ñã ñưa số giải pháp ñể hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài với nội dung như: hoàn thiện tổ chức hoạt ñộng quản trị tài chính; giải pháp nâng cao khả quản lý sử dụng tài sản; xây dựng cấu vốn hợp lý khai thác cách hiệu nguồn vốn tài trợ cho hoạt ñộng SXKD; kiến nghị sách cổ tức,… Tác giả hy vọng kiến nghị ñược ñề xuất có giá trị ñịnh góp phần nâng cao hiệu công tác quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Tuy nhiên, vốn kiến thức khả nghiên cứu hạn chế nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận ñược bảo ý kiến ñóng góp chân thành, quý báu quý Thầy, Cô, anh chị ñồng nghiệp người quan tâm ñến ñề tài KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế theo xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế hội nhập lĩnh vực tài diễn nhanh có tầm ảnh hưởng lớn ñến kinh tế nước Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp hội lớn việc tiếp cận với thị trường vốn quốc tế, có ñiều kiện ñể mở rộng quy mô hoạt ñộng, tiếp cận với trình ñộ công nghệ ñại, khả quản lý, ñiều hành tiên tiến Song song với hội lớn ñó lại thách thức lớn không mà công ty phải ñương ñầu, ñó cạnh tranh mang tính quốc tế biến ñộng kinh tế, tài giới, trở thành nguy thường xuyên ñe dọa ñối với ổn ñịnh hoạt ñộng doanh nghiệp Để hạn chế tác ñộng nguy hại ñó cần phải hoàn thiện công tác quản trị nói chung Footer Page 13 of 126 ... quan quản trị tài công ty cổ phần Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. .. CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.1.1 Các thông tin chung Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Tiền thân Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nhà máy Đường Nam Ngãi, ... vốn cổ ñông/vốn góp 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.2 Thực trạng hoạt ñộng quản trị tài Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 2.2.1 Quy chế tài Công ty Cổ phần Đường Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay