Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:31

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HỒNG NHUNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Hữu Hòa Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với số lượng chiếm 97% tổng số Doanh nghiệp, DNNVV đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân, tạo công ăn việc làm, giải vấn đề xã hội Tuy nhiên, trình hoạt động, DNNVV gặp phải khó khăn Một khó khăn lớn khả tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nằm quy luật chung, DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định gặp không trở ngại việc tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh mà DN gặp phải Để góp phần hình thành luận khoa học cho việc tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn cho DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định, giúp đỡ thầy giáo TS Đào Hữu Hòa, nghiên cứu đề tài "Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Định" Nghiên cứu thực dựa việc đánh giá khả tiếp cận vốn DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định từ đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc tìm kiếm nguồn vốn, nâng cao hiệu kinh doanh, tăng lực cạnh tranh cho DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu đặc điểm, vai trò DNNVV kinh tế, tầm quan trọng nguồn vốn DNNVV Sự cần thiết phải tăng cường khả tiếp cận vốn phát triển DNNVV Trên sở định hình giải pháp hỗ trợ khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho DNNVV Bình Định Footer Page of 126 Header Page of 126 - Nêu lên thực trạng khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh DNNVV Bình Định thời gian qua, điểm vướng mắc cần giải thời gian tới - Đề xuất số giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn cho DNNVV Bình Định để nâng cao lực phát triển cho DNNVV thích ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hệ thống giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh DNNVV thời gian qua Luận văn giới hạn nghiên cứu DNNVV (căn theo Luật Doanh nghiệp 2005 Nghị định 56/2009/NĐ-CP) hoạt động địa bàn tỉnh Bình Định, không sâu nghiên cứu lĩnh vực hoạt động cụ thể Phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê phân tích tổng hợp… thu thập số liệu khứ để phân tích vận động tượng nghiên cứu - Nguồn thông tin liệu lấy từ nhiều ngồn từ khảo sát DNNVV, báo cáo hàng năm DNNVV, viết nhà nghiên cứu, thông tin web, liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, Cục Thống kê Bình Định Cục Phát triển Doanh nghiệp… Bố cục đề tài Báo cáo bao gồm chương phụ lục mẫu biểu, số liệu kèm theo, phụ lục tài liệu tham khảo Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 1: Cơ sở lý luận việc tăng cường khả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh DNNVV Bình Định Chương 3: Đề xuất giải pháp tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Các nghiên cứu nước Nghiên cứu tác giả Trần Thanh Toàn (2009) Các học kinh nghiệm cho tỉnh Bình Định việc xây dựng triển khai thực sách hỗ trợ phát triển DNNVV đề xuất toàn diện sách hỗ trợ DNNVV Bình Định có gắn liền với trình hội nhập WTO Nghiên cứu tác giả Phan Thị Thanh Giang (2007) “Giải pháp nâng cao khả huy động nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam” tập trung vào việc đưa giải pháp nhằm tăng cường khả huy động vốn cho DNNVV Việt Nam - Các nghiên cứu nước Nghiên cứu Joshua Abor Nicholas Biekpe (2002) tìm hiểu cấu nguồn vốn DNNVV Ghana; Timo P Korkeamaki (2006) nghiên cứu ảnh hưởng lĩnh vực hoạt động mối quan hệ với ngân hàng cấu trúc vốn DNNVV Mỹ Nghiên cứu Joshua Abor Nicholas Biekpe (2002) đề xuất cho vay DNNVV Nghiên cứu Timo P Korkeamaki (2006) cho thấy Mỹ, ngân hàng đối mặt với tình Footer Page of 126 Header Page of 126 trạng thông tin không minh bạch DNNVV Nhìn chung nghiên cứu nước cho không minh bạch thông tin vấn đề cản trở DNNVV tiếp cận vốn Trên sở đúc kết kinh nghiệm thực tiễn qua trình tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh cho DNNVV, luận văn phân tích tổng hợp làm bật mặt thiếu sót, hạn chế đề xuất giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận vốn cho DNNVV theo hướng gắn liền tăng trưởng kinh tế ổn định phát triển xã hội Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO DNNVV 1.1 DNNVV VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò DNNVV * Khái niệm: DNNVV sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn quy mô lao động * Đặc điểm DNNVV - Linh hoạt, ứng biến nhanh nhạy với biến đổi nhanh chóng thị trường - Dễ khởi nghiệp, phát triển rộng khắp thành thị nông thôn - Khai thác huy động nguồn lực tiềm chỗ địa phương nguồn tài dân cư vùng - Khả quản lý chủ DN trình độ tay nghề người lao động thấp - Khả công nghệ thấp không đủ tài cho nghiên cứu triển khai - Khả tiếp cận thị trường * Vai trò DNNVV kinh tế - Tạo môi trường cạnh tranh doanh nghiệp quốc gia - Là môi trường nuôi dưỡng doanh nhân, chủ doanh nghiệp, tập đoàn lớn tương lai - Tạo công ăn việc làm thu nhập cho đại phận người dân - Đóng góp phần lớn vào ngân sách địa phương nơi DN hoạt Footer Page of 126 Header Page of 126 động sản xuất kinh doanh 1.1.2 Khái quát nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV a Đặc điểm nguồn vốn Vốn tiền đề hoạt động kinh doanh kinh tế hàng hóa - tiền tệ Vốn phân thành hai dạng chính: vốn lưu động vốn cố định b Tầm quan trọng vốn DNNVV - Về mặt pháp lý: Vốn điều kiện tiên đảm bảo tư cách pháp nhân DN trước pháp luật - Về mặt kinh tế: + Vốn tiền đề để doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh + Vốn tạo điều kiện để DN tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cách liên tục có hiệu + Tiềm lực vốn mạnh giúp DN khẳng định chỗ đứng thị trường, tạo lợi cạnh tranh c Các loại vốn huy động - Vốn chủ sở hữu lợi nhuận sau thuế - Kết nạp thêm thành viên - Huy động từ vốn tín dụng ngân hàng - Các quỹ phát triển, hỗ trợ khác - Nguồn vốu ưu đãi Nhà nước - Vốn chiếm dụng dạng nợ phải trả d Khả tiếp cận vốn DNNVV Theo TS Nguyễn Đình Cung - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: số 58% số doanh nghiệp có vay vốn từ người khác, 58% số họ có vay vốn từ ngân Footer Page of 126 Header Page of 126 hàng thương mại nhà nước, gần 30% có vay vốn từ ngân hàng thương mại cổ phần, gần 39% có vay vốn từ bạn bè, người thân 5,5% có vay vốn từ ngân hàng FDI Theo khảo sát VCCI tiến hành với 282 DN nước có tới 79,2% DN có vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh có 10,5% số DN vay nhu cầu Như vậy, với thông tin nêu khả tiếp cận vốn doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhiều khó khăn, để doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh có hiệu cần thiết có biện pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước để giúp DNNVV tăng cường khả tiếp cận vốn 1.2 NỘI DUNG HỖ TRỢ DNNVV TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH 1.2.1 Hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận thông tin nguồn vốn Thông tin vốn điều kiện để doanh nghiệp biết chỗ nào, đâu tiếp cận Doanh nghiệp cần có điều kiện gì, hồ sơ thủ tục sao… Các biện pháp hỗ trợ khả tiếp cận thông tin vốn xem đồ đường giúp DN xác định nơi họ nhận hỗ trợ vốn 1.2.2 Hỗ trợ nhằm tăng cường khả đáp ứng thủ tục pháp lý để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn Rào cản lớn để DN tiếp cận vốn thủ tục hành nhiêu khê (70%), tài sản đảm bảo (50%) chứng minh khả trả nợ (50%) Theo khảo sát báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ngày Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 16/09/2012: có 30,6% số DN khảo sát cho biết có tiếp cận nguồn vốn vay, có tới 39,9% số DN đồng ý 7,8% số DN hoàn toàn đồng ý phải có chi phí “bồi dưỡng” cho cán tín dụng tiếp cận vốn Về khoản vốn vay từ khoản hỗ trợ nhà nước, có tới 63,1% số người hỏi cho thủ tục phức tạp, 68,6% cho thời gian, 47,6% cho cần có “bồi dưỡng” 60,6% cho phải có mối quan hệ với NH cán tín dụng Hỗ trợ nhằm tăng cường khả đáp ứng thủ tục pháp lý hình thức hỗ trợ cần thiết hữu hiệu Nhà nước dành cho DNNVV 1.2.3 Hỗ trợ để cải thiện lực tài giúp DN tiếp cận nguồn vốn Theo thời báo Ngân hàng số liệu báo cáo tài DN (nhiều DNNVV) thường không trung thực thiếu minh bạch Độ tin cậy lực tài chính, tính đắn báo cáo tài "thước đo" mang tính thủ tục giúp DN dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay từ NH TCTD Như vậy, hỗ trợ để cải thiện lực tài Chính quyền hỗ trợ DN cải thiện quy mô nguồn vốn hình thức hỗ trợ thông qua ngân sách địa phương, đề biện pháp để DNNVV cung cấp thông tin lực tài chính xác, minh bạch chế tài 1.2.4 Hỗ trợ nhằm thúc đẩy hình thành quỹ đầu tư hiệp hội Việt Nam có khoảng 200 Hiệp hội doanh nghiệp, có số Hiệp hội ngày phát huy hiệu Việc đời quỹ đầu tư hiệp hội có ý nghĩa lớn DNNVV Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tổ chức có trách nhiệm hoàn trả khoản vay cho ngân hàng Ngoài ra, khoản vay phủ tái bảo lãnh Với chế sách hỗ trợ vậy, DNNVV Đức khắc phục nhiều khó khăn trình huy động vốn - Tại Nhật Bản, sách DNNVV hình thành từ năm 1950, dành hỗ trợ đặc biệt với việc hỗ trợ tài nhằm giúp DNNVV tháo gỡ khó khăn, cản trở việc tăng vốn trình sản xuất kinh doanh khả tiếp cận tín dụng thấp, thiếu đảm bảo vốn vay… Các biện pháp hỗ trợ thực thông qua hệ thống hỗ trợ tín dụng tổ chức tài công cộng phục vụ DNNVV công ty tài DNNVV, công ty tài nhân dân ngân hàng Shoko Chukin Chính phủ đầu tư thành lập toàn phần nhằm tài trợ cho DNNVV để đổi máy móc thiết bị, hỗ trợ vốn lưu động dài hạn để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh 1.3.2 Kinh nghiệm số tỉnh thành nước 1.3.3 Các học kinh nghiệm cho tỉnh Bình Định việc triển khai thực - Thành lập quỹ đầu tư, tổ chức tài chuyên hỗ trợ vốn cho DNNVV - Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức, hiệp hội hỗ trợ DNNVV để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh loại hình doanh nghiệp Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC NGUỒN VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV TẠI BÌNH ĐỊNH 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 2.1.1 Sơ lược điều kiện phát triển kinh tế Bình Định 2.1.2 Tình hình phát triển DNNVV - Tình hình phát triển mặt số lượng Đến cuối năm 2011, số lượng DN cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3.824 DN, số thực tế vào sản xuất kinh doanh 3.359 DN Hơn 97,8% số DN DNNVV - Tình hình phát triển mặt cấu Tính đến 31/12/2011, số lượng DNNN 35 doanh nghiệp, chiếm 1,49% tổng số DN - Khu vực DN có vốn đầu tư nước chiếm 0,65% tổng số DN, khu vực DN chiếm 97,8% tổng số DN có tốc độ tăng trưởng bình quân 23,6% - Tổng nguồn vốn DNNVV 17.931 tỷ, chiếm 55% tổng nguồn vốn DN * Những đóng góp DNNVV KT-XH tỉnh - Doanh thu DNNVV 30.883 tỷ đồng - Nộp ngân sách DNNVV 1.361 tỷ đồng - Tạo thêm 19.459 việc làm, mức tăng trưởng 23,5% so với năm 2006 - Góp phần tăng thu nhập cho chuyển dịch cấu kinh tế cho địa phương Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 2.2 THỰC TRẠNG TIẾP CẬN CÁC NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Quy mô cấu nguồn vốn kinh doanh DNNVV Một DN thông thường có nguồn vốn để hoạt động: vốn tự có, vốn vay vốn chiếm dụng Khảo sát BCTC 273 DN địa phương, gồm 250 DNNVV 23 DN lớn: quy mô loại vốn VCSH có xu hướng tăng lên theo quy mô DN Bảng 2.8 - Cơ cấu nguồn vốn bình quân DNNVV ĐVT : trđ DN theo tổng nguồn vốn DN < 10 tỷ Tổng vốn Số lượng Vốn CSH Nợ vay Nợ chiếm dụng 168 3.825 1.800 47% 1.091 29% 934 24% DN từ 10 50 tỷ 65 24.186 7.805 32% 9.069 37% 7.312 30% DN từ 50 100 tỷ 17 72.407 21.722 28.963 30% 40% (Nguồn: Số liệu tự khảo sát) 21.722 30% 2.2.2 Các phương thức tiếp cận vốn DNNVV * Vốn chủ sở hữu Khi bắt đầu khởi nghiệp, gần tất DNNVV sử dụng vốn tích lũy, vốn tự có * Vốn chiếm dụng dạng nợ phải trả Đây nguồn vốn có khả tiếp cận dễ dàng DNNVV Theo số liệu khảo sát Báo cáo tài 273 DN Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 địa phương, bao gồm 250 DNNVV 23 doanh nghiệp lớn cho thấy DNNVV có quy mô vốn < 10 tỷ có tỉ lệ vốn chiếm dụng 24%, doanh nghiệp quy mô > 10 tỷ, có tỉ lệ vốn chiếm dụng từ 29 - 30% * Vốn vay Tại giai đoạn phát triển định, nguồn vốn chủ sở hữu không đáp ứng đủ nhu cầu DN, khoản chiếm dụng tăng cao Do đó, DNNVV sau vào hoạt động từ tháng đến năm tìm đến nguồn vốn vay: TCTD cá nhân thị trường không thức (tín dụng đen) Để tiếp cận nguồn vốn này, chủ doanh nghiệp phải chứng tỏ quy mô, hiệu hoạt động mình, khả tạo lợi nhuận, khả trả nợ, … 2.2.3 Khả tiếp cận vốn DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định * Khả tiếp cận thông tin nguồn vốn Việc thành lập Quỹ hỗ trợ DNNVV giải pháp quan trọng nhằm triển khai Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011 - 2015 Đến thời điểm tại, tỉnh Bình Định chưa có nguồn quỹ này, nhiên, DNNVV vay vốn với lãi suất ưu đãi theo nhiều nguồn vốn hỗ trợ khác : - Cho vay theo chương trình tín dụng SMEDF-EU2 sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển DNNVV Liên minh châu Âu tài trợ - Cho vay theo chương trình tín dụng JBIC Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) - Dự án tài nông thôn I, II * Khả tài sản chấp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Luôn tiềm ẩn thông tin bất cân xứng giao dịch người vay người cho vay Do đó, để kiểm soát phòng ngừa rủi ro, cách dễ dàng đảm bảo gia tăng tài sản chấp, đặc biệt tài sản có giá trị cao Đây biện pháp phổ biến mà ngân hàng, người cho vay thực * Khả quản trị kinh nghiệm hoạt động Do hầu hết DNNVV sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng nên việc đáp ứng yêu cầu ngân hàng khả quản trị kinh nghiệm hoạt động quan trọng Các thông tin đầy đủ, có chất lượng khả tiếp cận vốn vay cao * Các mối quan hệ không thức Các mối quan hệ không thức mang tính chất tiêu cực lại có tác động hiệu đến khả tiếp cận vốn DNNVV Một chủ DNNVV vận dụng mối quan hệ doanh nghiệp nhận vốn vay nhanh hơn, thủ tục đơn giản số tiền vay nhiều doanh nghiệp quan hệ với ngân hàng theo cách truyền thống Nhìn chung, giao dịch vay vốn kiểu tận dụng mối quan hệ không thức thường có hại cho kinh tế, việc gia tăng lạm phát nói chung cho kinh tế Các quan hệ tạo tiếp cận không công doanh nghiệp tốt quan hệ theo kiểu thống doanh nghiệp xấu có mối quan hệ luồng có tác động hiệu đến bên cho vay 2.3 THỰC TRẠNG HỖ TRỢ DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH TIẾP CẬN VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Hỗ trợ tiếp cận thông tin nguồn vốn * Thông tin nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Những nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp nguồn vốn chủ đầu tư ứng trước để thực hợp đồng Theo số liệu Sở Kế hoạch đầu tư Bình Định công bố: Tổng vốn đầu tư phát triển địa bàn tỉnh năm 2011 ước đạt 13.850 tỷ đồng, tăng gần 36% so với năm 2010 Trong đó: vốn ngân sách nhà nước địa phương quản lý 1.954,93 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách tỉnh 1.131,76 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện, xã 776,80 tỷ đồng * Thông tin nguồn vốn cho vay Hiện tại, để tài trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phần lớn DNNVV trông chờ vào nguồn vốn vay từ ngân hàng địa bàn Vấn đề nhiều DNNVV quan tâm tìm hiểu nguồn vốn vay ngân hàng chi phí khoản vốn Đối với nguồn vốn Công ty tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm nước, nguồn vốn tương đối nhiều kể từ thị trường chứng khoản vào hoạt động thường tập trung TP HCM Hà Nội Do đó, thông tin vốn từ nguồn không quan tâm nhiều phận quan tâm đến việc cung cấp thông tin tiêu chí lựa chọn bỏ vốn quỹ đầu tư 2.3.2 Hỗ trợ đáp ứng thủ tục pháp lý để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn Theo quy định ngân hàng, khách hàng doanh nghiệp muốn vay vốn trước hết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý cần thiết Để hoàn thiện thủ tục pháp lý, doanh nghiệp phải tìm đến quan quản lý nhà nước liên quan Nếu thủ tục hành thực nhanh, thông thoáng, Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 DNNVV tiết giảm đáng kể chi phí để có vốn nâng cao hiệu kinh doanh Khảo sát đánh giá DNNVV mức độ khó khăn thủ tục hành cho thấy: có đến 96,9% DN cho việc phải có đủ loại giấy phép để vay vốn khó khăn không cần thiết; 75,2 % Nhìn chung, thái độ cộng đồng doanh nghiệp, đa số DNNVV, không đánh giá cao thực trạng cải cách thủ tục hành Bình Định 2.3.3 Hỗ trợ cải thiện lực tài Qua khảo sát, Bình Định chưa có biện pháp hỗ trợ cụ thể từ quan quản lý nhà nước để cải thiện chất lượng quản trị điều hành cải thiện hoạt động quản lý tài kế toán doanh nghiệp Về hỗ trợ từ quỹ, có hoạt động Quỹ bảo lãnh DNNVV (do Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định quản lý) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, Quỹ phát triển khoa học công nghệ (trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ Bình Định) Các quỹ nhìn chung hỗ trợ trực tiếp gián tiếp phần vốn cho DNNVV, nhiên mức độ nhỏ bé so với nhu cầu lưc lượng DNNVV địa phương 2.3.4 Những thành công, hạn chế giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn địa bàn tỉnh Bình Định * Những thành công Thành công đáng kể thị trường cung ứng vốn tín dụng ngân hàng phát triển mạnh, qua DNNVV hưởng lợi tất ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi thông tin, nguồn vốn, lãi suất cho đối tượng DNNVV địa phương * Những hạn chế Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Các thủ tục hành quyền địa phương quan tâm cải cách kết đạt khiêm tốn Điều tiếp tục cản trở DNNVV việc hoàn thiện thủ tục pháp lý nhằm đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng - Quy mô quỹ nhỏ, thủ tục để DNNVV nhận hỗ trợ khó khăn - Các giải pháp nhằm cải thiện khả lập kế hoạch, phương án kinh doanh tạo độ tin cậy cao chưa cấp, ngành quan tâm * Nguyên nhân hạn chế - Thái độ nhìn nhận vai trò đóng góp lực lượng DNNVV quan quản lý nhà nước mờ nhạt - Vẫn tồn tư tưởng doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp quốc doanh, ưu đãi dành phần nhiều cho DN thuộc khu vực nhà nước - Mặc dù Nhà nước có quan tâm thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa mức độ quan tâm đầu tư chưa tới nơi tới chốn, thiếu quan tâm sâu sát - Việc cải thiện lực quản trị sản xuất, tài doanh nghiệp … chưa thân doanh nghiệp nhận thức để cải thiện Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG - ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo tình hình phát triển DNNVV Bình Định - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ năm 2006 đến năm 2020 đạt 14,8%; - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cụ thể đến năm 2020 là: 43,0% - 16,0% - 41,0%; - Kim ngạch xuất đạt 750 triệu USD vào năm 2015 1,4 tỷ USD năm 2020; - Dự báo DNNVV tiếp trì mức độ tăng trưởng từ 15 - 20% 3.1.2 Chủ trương phát triển DNNVV Đảng Nhà nước - Số DNNVV thành lập giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến đạt 350,000 doanh nghiệp; - Kim ngạch xuất khu vực DNNVV chiếm 25% tổng kim ngạch xuất toàn quốc; - Đầu tư khu vực DNNVV chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; - Khu vực DNNVV đóng góp khoảng 40% GDP; 30% tổng thu ngân sách nhà nước; - DNNVV tạo thêm khoảng 3,5 - triệu việc làm giai đoạn 2011 - 2015 3.1.3 Phương hướng, chủ trương, mục tiêu phát triển DNNVV địa bàn Bình Định 3.1.4 Khả nguồn vốn hỗ trợ cho DNNVV Cho vay theo chương trình SMEDF-EU2, cho vay theo Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 chương trình tín dụng, dự án tài nông thôn I, II 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 3.2.1 Nâng cao khả tiếp cận thông tin nguồn vốn - Đối với việc tiếp cận thông tin nguồn vốn ngân sách, khoản vốn tạm ứng, Chính quyền địa phương phải công bố thông tin, có chế tài với tổ chức cá nhân cố ý nhũng nhiễu để trục lợi - Các nguồn vốn tài trợ tổ chức nước nguồn vốn JBIC, EIB, CBD…, phải công bố, phổ biến… đến doanh nghiệp - Khó DNNVV thiếu thông tin thủ tục, điều kiện vay vốn NH Nhà nước thường xuyên mở lớp đào tạo, tổ chức tập huấn, đổi thông tin… để DNNVV tiếp cận vốn vay 3.2.2 Cải cách thủ tục hành - Nâng cao lực cho cán công chức máy quản lý nhà nước - Tổ chức tập huấn cho cán công chức qui định pháp luật liên quan đến DNNVV WTO toàn cầu hóa, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật đất đai, luật xây dựng, luật sở hữu trí tuệ nhằm có kiến thức tảng việc tiếp xúc, giải khó khăn DNNVV - Cải cách theo hướng tinh giản thủ tục cần thiết việc xử lý hồ sơ pháp lý DN - Các thủ tục thành lập DN, giấy tờ sở hữu, chấp QSDĐ, tài sản gắn liền đất cần giải nhanh gọn - Chi nhánh NHNN tỉnh Bình Định cần phát huy vai trò kiểm tra kiểm soát có chế tài nghiêm khắc quản lý hoạt động Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 NH địa bàn 3.2.3 Đa dạng hóa nguồn vốn - Ngoài kênh vay vốn từ ngân hàng quỹ Chính quyền, cần phát triển rộng rãi hình thức huy động vốn từ cổ phần hóa nhằm giúp doanh nghiệp huy động nguồn vốn giá rẻ kỳ hạn dài - Các quỹ đầu tư mạo hiểm: Bình Định có bất lợi xa địa bàn trú đóng quỹ này, nhiên biết tận dụng mạnh riêng biệt đặc điểm hoạt động mình, DNNVV Bình Định có hội quỹ để mắt đến - Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt triển khai hình thành Quỹ phát triển DNNVV 3.2.4 Nâng cao lực quản trị chủ DN - Các trung tâm đào tạo khảo sát lên chương trình đào tạo đáp ứng mong muốn DN Kinh phí khóa học lấy từ Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học Quỹ hỗ trợ DNNVV - Đẩy mạnh việc thực thi Quyết định số 1690/QĐ-CTUBND ngày 10/08/2012 tỉnh Bình Định việc phê duyệt Dự án khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 20112015 3.2.5 Phát huy vai trò bảo lãnh vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Hoàn thiện chế xử lý khoản bảo lãnh cho DNNVV gặp khó khăn khách quan thiên tai, lũ lụt, mưa bão…, tạo dựng niềm tin vào hiệu lực Thư bảo lãnh VDB cung cấp - Về phía DN, cần quán triệt việc phải trả thêm khoản phí Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 0,05%/số tiền bảo lãnh chi phí thông thường dịch vụ hiệu cung cấp chi phí bảo lãnh thấp 3.2.6 Các nhóm giải pháp khác - Nếu đứng riêng lẻ doanh nghiệp, DNNVV yếu rơi vào tình trạng thiếu vốn, DNNVV liên kết với doanh nghiệp lớn, nhằm tận dụng nguồn vốn ứng trước doanh nghiệp (trong hợp đồng kinh tế có điều khoản đặt cọc ứng trước để thực hợp đồng), khoản vốn ứng ứng trước nhỏ doanh nghiệp lớn cứu cánh hữu dụng doanh nghiệp nhỏ - Các giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, liên kết DN tỉnh khu vực, - Miễn giảm thuế cần thực kịp thời, đối tượng có thưởng/phạt kịp thời DNNVV chấp hành đúng/sai quy định 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với thân doanh nghiệp - Các DNNVV cần đầu tư nhiều cho phận kế hoạch, tài kế toán Nếu máy tốt, mặt doanh nghiệp nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, mặt khác việc cung cấp đầy đủ số liệu, báo cáo tồn kho, công nợ,…, doanh nghiệp kịp thời; phương án kinh doanh lập chặt chẽ, “nâng điểm” mắt tổ chức cho vay vốn - Trong thời gian tới, DNNVV Bình Định phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn ngân hàng Do đó, thân chủ doanh nghiệp phải coi trọng việc trả nợ trình trả nợ trình tạo hiệu - lấy chiến thuật làm chiến lược lấy Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 chiến lược để nuôi chiến thuật - Ngay chưa tiếp cận vốn vay, DNNVV cần coi trọng việc quản lý dòng tiền mặt kinh doanh, điều giúp doanh nghiệp khơi thông nguồn vốn 3.3.2 Kiến nghị với hiệp hội doanh nghiệp - Các Hiệp hội cần chứng tỏ vai trò tập hợp, đoàn kết mạnh mẽ để có tiếng nói việc đề xuất gói, giải pháp tín dụng ưu đãi cho DNNVV - Cần huy động thành lập quỹ trực thuộc hiệp hội nhằm hỗ trợ cho thành viên 3.3.3 Kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định - Một nhiệm vụ quan trọng quan ban ngành tỉnh góp phần tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững lành mạnh Lãnh đạo tỉnh cần quán triệt đầy đủ rõ ràng nữa: lực lượng DNNVV thành phần quan trọng có nhiều đóng góp cho phát triển KTXH tỉnh Do đó, DNNVV phải đối xử bình đẳng loại hình doanh nghiệp khác - Đẩy mạnh cải cách hành nhu loại hình doanh nghiệp kinh tế - Tổ chức quan thuộc UBND tỉnh làm đầu mối chịu trách nhiệm phát triển DNNVV - Xây dựng sách khuyến khích quan đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ liên kết chuyển giao cho DNNVV - Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn cần tập trung ưu tiên cho DNNVV vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, …; - Hoàn thiện hệ thống pháp lý, tăng cường cung ứng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 dịch vụ pháp lý cho DNNVV - Hoàn thiện sách đất đai, hỗ trợ DN có mặt sản xuất có giấy chứng nhận - Tỉnh Ban ngành tỉnh nên tổ chức gặp mặt thường xuyên với doanh nghiệp có DNNVV để lắng nghe tâm tư nguyện vọng giải vướng mắc sách tín dụng, thuế, thủ tục hành khác Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế nước nói chung, DNVVN tỉnh Bình Định không ngừng lớn mạnh trở thành thành phần kinh tế quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định DNNVV đối tượng doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho kinh tế cần ưu tiên phát triển thời gian tới Khó khăn lớn đối tượng doanh nghiệp vốn, vốn vốn Để hỗ trợ DNNVV Bình Định, biện pháp quan quản lý địa phương không hoàn toàn túy cầm vốn đặt vào tay doanh nghiệp, mà cần tạo đường thông thoáng, rộng rãi, không “ổ gà”, khúc cua nguy hiểm để DNNVV tìm đến địa cấp vốn cần thiết Có vậy, DNNVV tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo việc ổn định kinh tế xã hội, góp phần đáng kể vào phát triển Bình Định nói riêng nước nói chung Bằng kiến thức học, tìm tòi, nghiên cứu hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo - TS Đào Hữu Hòa, hoàn thành luận văn với đề tài: “Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho DNNVV địa bàn tỉnh Bình Định” Luận văn hệ thống vấn đề lý luận chung tăng cường khả tiếp cận vốn DNNVV, phân tích thực trạng khả tiếp cận cận vốn DNVVN tỉnh Bình Định thời gian qua đề xuất số giải pháp, kiến nghị để trợ giúp DNNVV tỉnh việc tiếp cận vốn Tuy nhiên, thời gian có hạn lực hạn chế nên luận văn chắn không tránh khỏi số thiếu sót Tôi mong nhận góp ý thầy cô, toàn thể bạn để luận văn sau hoàn thiện Footer Page 26 of 126 ... "Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Định" Nghiên cứu thực dựa việc đánh giá khả tiếp cận vốn DNNVV địa bàn tỉnh. .. khả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh DNNVV Bình Định Chương 3: Đề xuất giải pháp tăng cường khả tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh. .. DNNVV tăng cường khả tiếp cận vốn 1.2 NỘI DUNG HỖ TRỢ DNNVV TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH 1.2.1 Hỗ trợ nhằm tăng cường khả tiếp cận thông tin nguồn vốn Thông tin vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay