Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia La

13 109 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:31

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HIỀN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ Phản biện 1: TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: TS Nguyễn Phú Thái PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 05 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU nợ xấu NHTM, từ kinh nghiệm xử lý nợ xấu số NHTM nước ñể vận dụng vào hoàn cảnh thực tế Việt TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cùng với xu hướng phát triển chung lĩnh vực ngân hàng, Nam mà chủ yếu tập trung vào Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ñể ñề xuất số giải pháp hạn chế hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam ñã mở rộng phạm vi hoạt xử lý nợ xấu ñộng theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng tín ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU dụng Tuy nhiên phủ nhận tương lai Đối tượng nghiên cứu ñề tài vấn ñề lý luận thực tiễn tín dụng ñem lại nguồn thu cho ngân hàng Do hạn chế xử lý nợ xấu NHNo&PTNT tỉnh Gia Lai vậy, kiểm soát chất lượng tín dụng thành phần thiếu Phạm vi nghiên cứu :Về nội dung: Đi sâu vào nghiên cứu giải pháp quản trị ngân hàng với mục tiêu ñảm bảo cho hoạt ñộng tín hạn chế xử lý nợ xấu NHNo&PTNT tỉnh Gia Lai Về không dụng an toàn, hiệu Làm ñể hạn chế, quản lý xử lý gian: Tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ñược nợ xấu ñề tài mà nhà quản trị ngân hàng ñã ñang Về thời gian: Căn vào liệu năm từ năm 2009 ñến nghiên cứu nhằm hoàn thiện ñiều kiện Nghiên cứu ñược năm 2011 ñường ñi nợ xấu tìm ñược nguyên nhân PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ñã dẫn ñến việc phát sinh nợ xấu Từ ñó ñưa Trên sở phương pháp luận Chủ nghĩa vật lịch sử biện pháp, sách phù hợp việc ñiều tiết hoạt ñộng tín Chủ nghĩa vật biện chứng, phương pháp ñược sử dụng dụng nhằm ñảm bảo ñược nợ xấu mức quy ñịnh ngành Đảm trình thực ñề tài gồm: Phương pháp tổng hợp, phân bảo ñược tiền ñề vững cho phát triển có ñịnh hướng, có tích, so sánh kết hợp với phương pháp thống kê sử dụng mục tiêu an toàn, hiệu lâu dài trình nghiên cứu ñể ñưa nhận xét, ñánh giá vấn ñề Do ñó, nhận thấy thời ñiểm với tăng trưởng tín dụng nợ xấu ñang gia tăng cần phải ñược quan tâm giải Góp phần ñáp ứng ñòi hỏi từ thực tiễn nêu trên, ñã lựa chọn ñề tài: “Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu vấn ñề lý luận nợ xấu hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng thương mại nhằm làm rõ nội dung nhân tố ảnh hưởng ñến nợ xấu Trên sở nghiên cứu lý luận Footer Page of 126 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở ñầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo, luận văn ñược kết cấu theo 03 chương sau: Chương 1: Những vấn ñề hạn chế nợ xấu xử lý nợ xấu ngân hàng thương mại Chương 2: Hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Chương 3: Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Header Page of 126 CHƯƠNG hiệu ñến mức trả ñủ lãi cho NH Khi ñó, NH phải NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU chuyển khoản lãi vào khoản mục lãi treo ñóng băng chí Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Theo khoản Điều Quy ñịnh phân loại nợ, trích lập sử phải thực miễn giảm lãi cho KH 1.1.2.4 Không thu ñủ vốn cho vay Tình xấu xảy ngân hàng không thu ñủ vốn cho vay lúc Ngân hàng ñã bị vốn 1.1.3 Hậu rủi ro tín dụng dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng hoạt ñộng ngân hàng Trước hết, ñối với NHTM tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết ñịnh 493/2005/QĐ- Ở mức ñộ thấp rủi ro tín dụng ñi hội, khả tích NHNN ngày 22/4/2005 Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước: “ Rủi luỹ vốn, làm giảm sức mạnh NH ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt ñộng ngân hàng Đối với người ñi vay tổ chức tín dụng khách hàng không thực Với nợ hạn người ñi vay hoàn toàn nguồn tài trợ từ khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Rủi ro tín dụng không giới hạn hoạt ñộng cho vay mà NH, hội kinh doanh tuột mất, tài sản bị tịch thu phát mại, người ñi vay ñứng trước nguy phá sản bao gồm nhiều hoạt ñộng mang tính chất tín dụng khác Đối với kinh tế xã hội NHTM như: hoạt ñộng bảo lãnh, tài trợ ngoại thương, cho thuê tài RRTD chứng tỏ người vay vốn ñã không thực ñược hiệu ñầu tư ñặt vay vốn tín dụng từ NHTM Do ñó lợi ích 1.1.2 Các biểu rủi ro tín dụng kinh tế xã hội dự kiến nhận ñược ñã không có, sản xuất lưu thông 1.1.2.1 Không thu ñược lãi ñúng hạn hàng hoá ñình trệ, chức làm công cụ ñiều tiết kinh tế Cấp ñộ thấp người vay không trả ñược lãi ñúng hạn, ñó Ngân hàng chuyển số lãi ñó vào khoản mục lãi treo phát sinh nhập ngoại bảng ñể theo dõi 1.1.2.2 Không thu ñược vốn ñúng hạn bị suy yếu Quyền lợi người gửi tiền không ñược ñảm bảo 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng Có nhiều cách phân loại RRTD, việc phân loại rủi ro tín dụng tuỳ thuộc vào mục ñích nghiên cứu, phân tích Khi không thu ñược vốn ñúng hạn rủi ro mức cao hơn, - Theo ñối tượng sử dụng vốn vay: phần lượng vốn vay lớn bị Khi ñó, NH chuyển số + Rủi ro khách hàng cá thể nợ ñó sang mục nợ hạn phát sinh + Rủi ro khách hàng công ty, tổ chức kinh tế 1.1.2.3 Không thu ñủ lãi +Rủi ro quốc gia hay khu vực ñịa lý Trong tình trạng tình hình kinh doanh KH ñã Footer Page of 126 Header Page of 126 - Theo phạm vi ảnh hưởng: 1.2 HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG + Rủi ro giao dịch ñơn lẻ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI + Rủi ro hệ thống 1.2.1 Nợ xấu hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng thương - Phân theo giai ñoạn phát sinh: + Rủi ro thẩm ñịnh + Rủi ro cho vay + Rủi ro quản lý, thu hồi nợ - Phân theo sản phẩm tín dụng: mại 1.2.1.1 Khái niệm nợ xấu Nợ xấu theo khoản Điều Quy ñịnh phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ñể XLRR tín dụng hoạt ñộng ngân hàng TCTD ban hành kèm theo Quyết ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày + Rủi ro sản phẩm tín dụng nội bảng 22/4/2005 NHNN Việt Nam “là khoản nợ thuộc nhóm nợ + Rủi ro sản phẩm phái sinh tiêu chuẩn (nhóm 3), nợ nghi ngờ (nhóm 4) nợ có khả Việc phân loại RRTD theo sản phẩm tín dụng khác có vốn (nhóm 5)” ñặc ñiểm khác cấu thành nên rủi ro khác nhau, ñể có thay ñổi 1.2.1.2 Nguyên nhân dẫn ñến nợ xấu qui trình quản trị RRTD thích ứng a Nguyên nhân khách quan 1.1.5 Chỉ tiêu ñánh giá rủi ro tín dụng: - Tỷ lệ nợ từ nhóm ñến nhóm 5/tổng dư nợ: Chỉ tiêu phản ánh mức ñộ rủi ro tín dụng ngân hàng Cho thấy với 100 ñơn vị tiền tệ ngân hàng cho vay có ñơn vị tiền tệ mà ngân hàng không thu hồi ñược ñúng hạn thời ñiểm xác ñịnh - Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: Đây tiêu phản ánh chung tỷ lệ toàn khoản nợ xấu ngân hàng so với tổng dư nợ - Tỷ lệ xóa nợ ròng/tổng dư nợ: Đây tiêu ñánh giá khả + Môi trường tự nhiên: biến ñộng lớn thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng tới hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñặc biệt lĩnh vực sản xuất nông nghiệp + Môi trường kinh tế: với tư cách trung gian tài chính, rủi ro hoạt ñộng Ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng trực tiếp trình ñộ phát triển kinh tế b Nguyên nhân chủ quan - Sự quản lý yếu Ngân hàng thu nợ từ khoản nợ ñã chuyển ngoại bảng ñang ñược - Trình ñộ yếu ñội ngũ cán ngân hàng ngân hàng sử dụng biện pháp mạnh ñể ñòi - Cơ chế trích lập quỹ dự phòng rủi ro không hợp lý Xóa nợ ròng = dư nợ khoản vay ñã xóa nợ rủi ro- giá trị khoản thu bù ñắp thiệt hại - Tỷ lệ trích lập dự phòng/ tổng dư nợ: Đây tỷ lệ số dư có tài khoản dự phòng rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ cuối kỳ Footer Page of 126 - Nạn tham nhũng, hối lộ hoạt ñộng ngân hàng - Nhóm nhân tố chủ quan gây từ phía khách hàng 1.2.1.3 Phân loại nợ xấu Nợ xấu ñược phân vào ba nhóm với khả thu hồi giảm dần: - Nợ nhóm (dưới tiêu chuẩn) Header Page of 126 10 - Nợ nhóm (nghi ngờ) trách nhiệm liên ñới; sử dụng quỹ dự phòng tài xử lý từ - Nợ nhóm (có khả vốn) dự phòng rủi ro tín dụng biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng khác 1.2.1.4 Tác ñộng nợ xấu 1.2.3 Chỉ tiêu ñánh giá hạn chế xử lý nợ xấu a Tác ñộng nợ xấu ñến hoạt ñộng NHTM Đối với trình hạn chế nợ xấu, ñánh giá qua tiêu - Nợ xấu làm giảm uy tín ngân hàng mức giảm tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ qua thời gian xem xét biến - Nợ xấu ảnh hưởng tới khả toán ngân hàng ñộng cấu nhóm nợ nợ xấu Theo ñó, tỷ lệ dư nợ - Nợ xấu làm giảm lợi nhuận ngân hàng nhóm có mức ñộ rủi ro cao ngày giảm Cụ thể, tỷ lệ nợ - Nợ xấu làm phá sản ngân hàng nhóm (nợ có khả vốn) tổng dư nợ giảm so với hai - Nợ xấu làm giảm khả hội nhập nhóm lại; tỷ lệ nợ nhóm (nợ nghi ngờ) tổng dư nợ giảm b Tác ñộng nợ xấu ñến kinh tế so với tỷ lệ nợ nhóm Đối với trình xử lý nợ xấu, ñánh giá qua Theo chuyên gia phân tích kinh tế, nhìn chung nợ xấu có tác ñộng ảnh hưởng trực tiếp ñến kinh tế làm ảnh tiêu: hưởng ñến hoạt ñộng Ngân hàng thương mại như: Làm chậm - Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng/tổng nợ xấu trình tuần hoàn chu chuyển vốn TCTD; Chi phí phát - Tỷ lệ khoản nợ xấu ñã thu hồi ñược sinh nợ xấu lớn ; Nợ xấu hạn chế khả mở rộng tăng - Tỷ lệ khoản nợ xấu ñã tái cấu trúc trưởng tín dụng, khả kinh doanh TCTD; Nợ xấu ảnh 1.3 KINH NGHIỆM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA MỘT SỐ NƯỚC hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh NH ảnh hưởng ñến phát triển TRÊN THẾ GIỚI kinh tế khả khai thác ñáp ứng vốn, dịch vụ NH 1.3.1 Chuẩn mực hệ thống quản lý thông tin tín dụng theo IAS- cho kinh tế 39 (Chuẩn mực kế toán quốc tế) 1.2.2 Quan niệm hạn chế xử lý nợ xấu - Hạn chế nợ xấu trình sử dụng công cụ, biện pháp Theo chuẩn mực IAS 39, khoản vay ñược phân thành loại sau: trước, sau trình cấp tín dụng nhằm giảm thiểu ñến mức thấp - Chấp nhận việc phát sinh nợ xấu - Đặc biệt ý - Xử lý nợ xấu hoạt ñộng ngân hàng ñược triển - Dưới chuẩn khai nợ xấu ñã phát sinh nhằm giảm thiểu tổn thất nợ - Khó ñòi xấu gây công cụ phổ biến như: ñòi nợ; tái cấu trúc - Tổn thất vay khoản nợ; bán nợ; phong tỏa tài sản người vay, lý tài sản chấp; gán nợ, xiết nợ; yêu cầu bồi thường từ người có Footer Page of 126 1.3.2 Phương pháp trích lập dự phòng Anh Tại Anh, Cơ quan giám sát không ñề sách chung mà Header Page of 126 11 12 ngân hàng quy ñịnh sách phân loại nợ trích lập dự CHƯƠNG phòng phù hợp với chuẩn mực quốc tế kế toán (IAS 39) với THỰC TRẠNG HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI mục tiêu phân loại nợ trích lập dự phòng phản ánh ñúng chất NHNo&PTNT TỈNH GIA LAI lượng tín dụng khả tổn thất mà ngân hàng gặp phải 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NHNo&PTNT TỈNH GIA LAI sở phân tích tình trạng lưu chuyển tiền tệ khách hàng 2.1.1 Đặc ñiểm chung trình hình thành, chức nhiệm 1.3.3 Phương pháp trích lập dự phòng Ngân hàng Mỹ vụ NHNo&PTNT Việt Nam Theo chuẩn mực kế toán Mỹ: Không công nhận Có thể thấy ñặc ñiểm lớn NHNNo&PTNT VN là: khoản tổn thất trước cho chúng ñã xảy ra, kể Ngân hàng thương mại, từ lịch sử hình thành dựa vào kinh nghiệm khứ ñể cho khoản tổn thất phát triển, từ chức năng, nhiệm vụ ñược giao, ñã ñang phát sinh tương lai Ngân hàng thương mại Nhà nước vừa hoạt ñộng kinh doanh vừa ñáp Tuy nhiên, ngân hàng Mỹ trích lập dự phòng ñể bù ñắp ứng mục tiêu quản lý vĩ mô Nhà nước cho khoản tổn thất tín dụng dự tính có tổn 2.1.2 Đặc ñiểm hoạt ñộng NHNo&PTNT tỉnh Gia Lai thất phụ thuộc nhiều vào ñánh giá chủ quan ngân hàng 2.1.2.1 Về nguồn vốn huy ñộng 1.3.4 Phương pháp trích lập dự phòng Pháp Nguồn vốn huy ñộng Chi nhánh ñạt ñược mức tăng Các ngân hàng Pháp dự phòng rủi ro cho tất khoản trưởng ổn ñịnh, ñạt mức bình quân giai ñoạn 2009 - 2011 tín dụng Các chuẩn mực quản trị rủi ro ño lường rủi ro tín dụng theo 24%/năm (năm 2009: 2.227 tỷ ñồng; năm 2010: 2.720 tỷ ñồng; năm hướng tồn rủi ro khoản cấp tín dụng, cho dù khoản vay 2011: 3.419 tỷ ñồng) ñó có suy giảm hay chưa suy giảm khả toán 2.1.2.2 Tình hình cho vay 1.3.5 Kinh nghiệm quản trị nợ xấu TCTD nước Bên cạnh ñó, Ngân hàng sử dụng biện pháp như: Tại Chi nhánh chủ yếu tập trung vào cho vay TCKT, cá nhân nước Năm 2011 dư nợ cho vay TCKT, cá nhân ñạt chuyển nợ xấu thành chứng khoán, khoản nợ xấu khách hàng 6.481 triệu ñồng, tăng 16,6% (923 tỷ ñồng) so với năm 2009 bắt buộc chuyển sang Công ty mua bán nợ tài sản tồn ñọng ñể tiếp 2.1.2.3 Kết hoạt ñộng kinh doanh tục theo dõi xử lý theo thẩm quyền theo quy ñịnh Nghị ñịnh mua bán nợ,… Những năm qua Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng cao Đến 31/12/2011, tổng tài sản ñạt ñược 6.980 tỷ ñồng, tăng 377 tỷ ñồng (6%) so với năm 2010 Lợi nhuận tăng qua năm Năm 2011 lợi nhuận trước thuế ñạt ñược 132 tỷ ñồng, tăng 23,4 % (25 tỷ ñồng) so với năm 2010 Footer Page of 126 Header Page of 126 13 14 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI thận trọng chi tiết; Kiểm soát theo dõi thường xuyên NHNo&PTNT TỈNH GIA LAI khoản cho vay lớn; Quản lý chặt chẽ thường xuyên khoản tín 2.2.1 Thực trạng hạn chế nợ xấu NHNo&PTNT Tỉnh Gia Lai dụng có vấn ñề 2.2.1.1 Các biện pháp mà NH ñã thực ñể hạn chế nợ xấu thời gian qua - Lựa chọn khách hàng vay vốn: Một giải pháp ñang ñược ngân hàng áp dụng ñể giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu siết chặt việc thẩm ñịnh, - Về xây dựng chiến lược quản trị rủi ro: Ngân hàng ñã xây lựa chọn khách hàng vay vốn mới, tăng cường giải ngân tín dụng vào dựng chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với chiến lược kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất sản xuất – thân ngân hàng thời kỳ ñược ñiều chỉnh kinh doanh cách linh hoạt tùy theo diễn biến thị trường tín dụng Chiến lược - Đảo nợ, giãn/hoãn/giảm nợ: Các biện pháp truyền thống quản lý rủi ro NH nói chung nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh ñã cho vay ñảo nợ, giãn/hoãn/giảm nợ mang lại tác dụng bước ñầu phù hợp với ñiểm mạnh ñiểm yếu ngân hàng, việc giúp ngân hàng nhanh chóng hạ tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp hội mối ñe doạ từ môi trường kinh doanh Tuy Mặc dù biện pháp hạ tỷ lệ nợ xấu bền vững, nhiên, chiến lược quản lý rủi ro NH chưa ñược cụ thể việc ñảo nợ giúp doanh nghiệp có nhiều thời gian ñể hóa, chưa ñược quán triệt quán cho tất cá phận NH chuẩn bị nguồn tài trả nợ ñồng thời ngân hàng có hội Mặt khác, chiến lược ñược tiếp cận góc ñộ quản lý rủi hạn chế ñáng kể việc gia tăng tỷ lệ nợ xấu ro khoản cho vay riêng biệt mà chưa tiếp cận góc ñộ 2.2.1.2 Đánh giá kết hạn chế nợ xấu quản trị danh mục tín dụng - Xây dựng thực quy trình quản lý tín dụng: NH ñã thực nghiêm ngặt quy trình quản lý tín dụng: từ khâu thẩm ñịnh, giải ngân cho vay ñến khâu kiểm tra trước sau cho vay… Tình hình nợ xấu (2009-2011) 7000 6646 6308 5827 6000 5000 4000 Nợ xấu Việc xây dựng, thực quản lý nghiêm ngặt quy trình quản lý 3000 Tổng dư nợ tín dụng ñã giúp cho ngân hàng tránh ñược rủi ro khoản nợ xấu 2000 phát sinh, phát chấn chỉnh kịp thời sai phạm thiếu sót hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng - Kiểm tra, giám sát hoạt ñộng tín dụng: Để hạn chế rủi ro ñạo 1000 254 290 286 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Biểu ñồ 2.2: Tình hình nợ xấu Chi nhánh (2009- 2011) ñức, NH ñã sử dụng số biện pháp sau: Tiến hành kiểm Nhìn vào biểu ñồ 2.2 cho thấy xét số tuyệt ñối, nợ xấu năm tra, giám sát tất loại hình tín dụng theo ñịnh kỳ ñịnh; Xây 2011 286 tỷ ñồng, tăng 132 tỷ ñồng so với năm 2009 giảm so dựng kế hoạch, chương trình, nội dung trình kiểm tra cách với năm 2010 tỷ ñồng Qua ñó cho ta thấy, nợ xấu chi nhánh Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 ñã giảm năm 2011 Mặc dù, chi nhánh ñã ñưa xấu theo biện pháp cụ thể Theo ñó, biện pháp thu hồi nợ trực sách, biện pháp tích cực nhằm hạn chế nợ xấu nợ xấu tiếp từ khách hàng, thu hồi nợ thông qua việc phát tài sản ñảm cao bảo ñược ưu tiên ñặt lên hàng ñầu a Nợ xấu phân theo nhóm nợ c Xử lý nợ xấu biện pháp cấu lại nợ b Nợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh Cơ cấu lại nợ biện pháp ñược sử dụng khoản nợ ñến c Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế kỳ hạn trả nợ ngân hàng ñánh giá khách hàng khó có khả d Nợ xấu phân theo ñảm bảo TS trả nợ cho Ngân hàng theo lịch trả nợ ñã ký trước ñó khách hàng e Kết hạn chế nợ xấu Chi nhánh gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, nhiên ngân hàng thực Trong năm qua NH ñã cố gắng nỗ lực ñể hạn chế nợ cấu lại thời hạn trả nợ (gia hạn nợ, ñiều chỉnh kỳ hạn trả nợ) xấu Ta thấy dư nợ nhóm ñến nhóm ta thấy nợ nhóm tăng khách hàng hoàn toàn có khả trả nợ cho ngân hàng ñúng hạn qua năm, cụ thể năm 2009 34 tỷ ñồng tới năm 2011 d Xử lý nợ xấu quỹ dự phòng rủi ro 56 tỷ ñồng (tăng 12 tỷ ñồng) Nhưng dư nợ nhóm nhóm giảm, Thực theo Quyết ñịnh số 493/2005/QĐ-NHNN Quyết cụ thể: dư nợ nhóm năm 2010 80 tỷ ñồng, năm 2011 73 tỷ ñịnh ñồng (giảm tỷ ñồng) Du nợ nhóm năm 2010 170 tỷ ñồng NHNo&PTNT Việt Nam ñã ban hành Quyết ñịnh số 636/QĐ- năm 2011 157 tỷ ñồng (giảm 13 tỷ ñồng) HĐQT-XLRR quy ñịnh phân loại nợ, trích lập dự phòng xử lý 2.2.2 Thực trạng xử lý nợ xấu NHNo&PTNT tỉnh Gia Lai rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 2.2.2.1 Các biện pháp mà NH ñã thực ñể xử lý nợ xấu vào quy ñịnh ñạo, hướng dẫn ngân thời gian qua hàng cấp việc quản trị nợ xấu chi nhánh số 18/2007/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước, a Xây dựng phương án xử lý nợ xấu e Xử lý nợ xấu biện pháp giảm, miễn lãi Hàng năm, sở kết phân loại nợ trích lập dự Biện pháp ñược áp dụng nhằm giảm bớt khó khăn tài phòng rủi ro, ngân hàng ñã chủ ñộng yêu cầu chi nhánh rà soát, cho khách hàng, tạo ñiều kiện cho khách hàng khôi phục hoạt xây dựng phương án, biện pháp xử lý nợ xấu phát sinh, ñảm bảo tỷ lệ ñộng sản xuất kinh doanh, ổn ñịnh sống, khuyến khích khách nợ xấu năm sau phải thấp năm trước, ñồng thời kiểm soát gia hàng trả phần toàn khoản nợ xấu lại ngân hàng tăng nợ xấu ñảm bảo an toàn hoạt ñộng tín dụng ngân hàng b Xử lý nợ xấu trông qua thu hồi trực tiếp thông qua phá tài sản ñảm bảo nợ vay f Xử lý nợ xấu biện pháp bán nợ Bán nợ biện pháp ñược Ngân hàng nhà nước cho phép ngân hàng thương mại áp dụng bắt ñầu từ Trên sở kết phân loại nợ ñịnh kỳ, ngân hàng ñạo năm 2007 theo ñịnh số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 chi nhánh thực rà soát, xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ NHNN Việt Nam ban hành Quy chế mua, bán nợ TCTD Footer Page of 126 Header Page of 126 17 g Xử lý nợ xấu biện pháp pháp lý 18 Bảng 2.13: Kết thu hồi nợ xấu Chi nhánh (2009- 2011) Biện pháp pháp lý thường biện pháp ñược Ngân hàng áp dụng cuối cùng, sau biện pháp khác ñã áp dụng việc ĐVT: Tỷ ñồng TT Các biện pháp xử lý Số nợ xấu thu hồi Tỷ lệ Tổng số 287 100% xử lý thu hồi nợ không hiệu Do vậy, cần hỗ trợ quan pháp luật Tòa án, Thi hành án nhằm hỗ trợ ngân hàng tận Thu nợ trực tiếp phát TS 65 23% thu hồi nợ vay Xử lý quỹ DPRR 137 47,7% h Xử lý nợ xấu biện pháp khác Cơ cấu lại nợ 27 9,4% Ngoài việc xử lý nợ xấu biện pháp nêu trên, thời Miễn giảm lãi 24 8,4% gian qua NH thực biện pháp xử lý nợ xấu sở giúp Bán nợ 19 6,6% ñỡ, hỗ trợ, tạo ñiều kiện nhiều Bộ, ban ngành Bộ Giao thông Sử dụng biện pháp pháp lý 12 4,2% vận tải, Bộ Xây dựng, BTC, Kho bạc nhà nước, UBND tỉnh, Các biện pháp khác 1% 2.2.2.2 Kết xử lý nợ xấu a Tỷ lệ quỹ DPRR/dư nợ xấu (Nguồn: Số liệu ñược khai thác hệ thống IPCAS NHNo) Như thời gian qua nợ xấu ngân hàng ñược xử lý Tỷ lệ quỹ DPRR/dư nợ xấu tăng qua năm, ñiều chứng chủ yếu thông qua việc sử dụng biện pháp sử dụng quỹ dự phòng ñể tỏ khả bù ñắp rủi ro chi nhánh ñã tăng lên Năm 2009, số xử lý (chiếm 47,7%), tiếp ñến sử dụng biện pháp thu hồi nợ trực trích lập DPRR chi nhánh 60 tỷ ñồng năm 2010 năm tiếp phát mại tài sản ñảm bảo (chiếm 23%) 2011 ñã tăng lên 98 tỷ ñồng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ VÀ XỬ b Tỷ lệ xóa nợ ròng/dư nợ xấu LÝ NỢ XẤU TẠI NHNo&PTNT TỈNH GIA LAI Tỷ lệ xóa nợ ròng/dư nợ xấu tiêu ñể 2.3.1 Những ưu ñiểm ñánh giá kết xử lý nợ xấu ngân hàng Ta thấy tỷ lệ xóa nợ NHNo& PTNT Việt Nam nói chung C hi nhánh Gia Lai ròng/dư nợ xấu giảm qua năm Qua ñó cho thấy biện pháp xử nói riêng ñã có quan tâm ñúng mức, nhận thức ñược tầm quan lý nợ xấu chi nhánh ñã bước có hiệu Thu nợ XLRR qua trọng công tác phân loại nợ trích lập dự phòng công tác năm tăng lên ñáng kể (năm 2010 19 tỷ ñồng, ñến năm 2011 quản trị rủi ro, ñảm bảo an toàn hoạt ñộng tín dụng toàn hệ ñã tăng lên 27 tỷ ñồng) thống Nhiều văn hướng dẫn, quy trình, quy ñịnh ñã ñược ban c Kết thu hồi nợ xấu Chi nhánh hành kịp thời ñể có thấu hiểu áp dụng thống NH ñã vận Trong năm qua, Ngân hàng ñã cố gắng nổ lực, dụng tốt quy trình thực phân loại nợ cho kết tâm áp dụng biện pháp liệt ñể tận thu hồi nợ, giảm nợ xấu xác nhờ hỗ trợ từ chương trình tin học phù hợp với công tác quản nhằm tiến tới cổ phần hóa hội nhập với kinh tế quốc tế lý KH Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 NH ñang trình ứng dụng mô hình quản trị rủi ro theo CHƯƠNG hướng ñại hướng ñến chuẩn mực quốc tế với việc phân tách GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU phòng chức theo hướng chuyên môn hóa cao Đây mô hình TẠI NHNo&PTNT TỈNH GIA LAI tổ chức phổ biến ngân hàng giới Đặc biệt, NH ñã 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA ñang trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào NHNo&PTNT TỈNH GIA LAI việc hỗ trợ Chi nhánh công tác phân loại nợ ñảm bảo kết 3.1.1 Định hướng hoạt ñộng kinh doanh NHNo&PTNT Việt phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro xác Nam ñến năm 2015 Hệ thống thông tin tín dụng n ộ i b ộ ngày ñược hoàn - Nâng cao lực tài chính, ñáp ứng số an toàn hoạt thiện, thực cung cấp thông tin, chuyên ñề phân tích ñộng, cải thiện chất lượng tài sản, nâng cao hiệu kinh doanh ngành thường xuyên cho Chi nhánh ñể tăng khả nắm bắt bền vững cao tài thông tin, phục vụ cho công tác quản trị rủi ro phân loại nợ ñối với khách hàng - Nâng cấp Chi nhánh khu vực ñô thị ñể cạnh tranh ngang với NH nước ngoài, NH liên doanh, NH cổ phần 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế - Khai thác tối ña tiềm thị trường nông thôn truyền thống 2.3.2.1 Hạn chế - Đầu tư công nghệ thông tin tạo sở phát triển ñầy ñủ a Về chế sách sản phẩm dịch vụ tiên tiến, ñại - Phát triển ñầy ñủ, ña dạng sản phẩm dịch vụ NH ñáp ứng b Về chấp hành quy trình nghiệp vụ c Về quản lý khoản nợ xấu nhu cầu cạnh tranh, hội nhập d Về xử lý thu hồi nợ xấu nợ ñã XLRR 2.3.2.2 Nguyên nhân - Tăng cường tiếp thị khuyến khích KH sử dụng sản phẩm dịch vụ NH Đặc biệt ý tới việc xây dựng hình ảnh a Quyền chủ ñộng NH bị hạn chế quảng bá thương hiệu cuả NH Tích cực nghiên cứu thị trường ñể b Năng lực quản trị rủi ro chưa cao nắm bắt nhu cầu KH phản ứng nhanh, linh hoạt với thay ñổi c Trình ñộ cán ngân hàng thị trường Xây dựng trì phát triển quan hệ KH, ñặc biệt d Sự bất cập văn pháp lý có liên quan lòng tin mối quan hệ lâu dài với KH e Sự phối hợp ñồng quan chức - Tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập f Sự chậm trễ việc xếp lại DNNN trung, ñộc lập toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế ñể nâng cao chất g Thị trường bất ñộng sản Việt Nam chưa phát triển mạnh lượng tín dụng, hiệu hoạt ñộng, tạo tiền ñề cho phát triển bền vững Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 22 21 - Nâng cao hiệu hoạt ñộng thông qua việc áp dụng thông lệ quốc tế vào công tác tổ chức quản lý ñiều hành NH ñể ñịnh hướng mức ñộ rủi ro phải ñược thực xem xét cho vay, thực việc tốt công tác chấm ñiểm, xếp loại khách hàng, - Nâng cao suất lao ñộng, xây dựng văn hóa doanh thực việc tốt công tác chấm ñiểm, xếp loại khách hàng, kiểm tra nghiệp hướng tới KH Đầu tư phát triển nguồn nhân lực xây dựng giám sát sau cho vay Bên cạnh ñó, Chi nhánh phải xác ñịnh lực lượng lao ñộng có kinh nghiệm trình ñộ chuyên môn ñáp số lượng khách hàng dư nợ phù hợp với trình ñộ, kinh nghiệm ứng yêu cầu NH ñại khả quản lý CBTD ñể thực tốt việc kiểm tra 3.1.2 Định hướng hạn chế xử lý nợ xấu NHNo&PTNT trước, sau cho vay tỉnh Gia Lai 3.2.2 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tăng trưởng tín dụng, Việc ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng giúp cho chất lượng tín dụng, ñảm bảo tăng trưởng bền vững, chất lượng, hiệu Chi nhánh phân tán giảm thiểu rủi ro hoạt ñộng kinh an toàn, phấn ñấu trích ñủ dự phòng rủi ro theo quy ñịnh doanh Tại NHTM Việt Nam, doanh thu từ hoạt ñộng tín dụng Chủ ñộng tạo nguồn vốn ñể xử lý khoản nợ xấu việc trích lập dự phòng rủi ro chiếm tỷ trọng cao cho dù tín dụng lại lĩnh vực chứa ñựng nhiều rủi ro Vì vậy, việc thực ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ Tập trung làm bảng tổng kết tài sản thông qua việc xử lý bên cạnh sản phẩm tín dụng truyền thống giúp cho Chi nhánh khoản nợ xấu, tận thu hồi tối ña khoản nợ ñã chuyển phân tán giảm thiểu rủi ro hoạt ñộng kinh doanh Trong thực hạch toán ngoại bảng ñể tăng lực tài Ngân hàng tế chứng minh rõ, thu dịch vụ có tính ổn ñịnh cao, bảo ñảm an Nâng cao lực tài cho ngân hàng thực hành tiết kiệm toàn hoạt ñộng hiệu mang lại cao kinh doanh ñể dồn trích ñủ dự phòng rủi ro nhằm ñáp ứng 3.2.3 Nâng cao trình ñộ chuyên môn cho ñội ngũ CBTD, cán nguồn vốn ñể xử lý dứt ñiểm nợ xấu tồn ñọng quản lý khoản nợ xấu phát sinh sau Yếu tố người yếu tố quan trọng thành Gắn phương án xử lý nợ xấu, xây dựng phương án tăng vốn công Vì vậy, ñể hạn chế rủi ro hoạt ñộng tín dụng cần phải có ñiều lệ ñể tăng lực tiềm lực tài cho NH Đề giải ñội ngũ CBTD có phẩm chất, lực công tác, tinh thần trách pháp xử lý khả thi ñể ñảm bảo xử lý dứt ñiểm nợ xấu nhiệm, tận tụy với công việc 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU 3.2.4 Giáo dục phẩm chất ñạo ñức nghề nghiệp cho cán bộ: 3.2.1 Chấp hành ñúng quy trình cho vay Thường xuyên quan tâm ñến việc giáo dục trị, tư tưởng, Thực ñúng quy trình cho vay, thường xuyên cập nhật ñạo ñức nghề nghiệp cho ñội ngũ CBTD Một người có ñạo ñức tốt, thông tin khách hàng, thực việc ñịnh kỳ hạn nợ xác, thái ñộ hành xử ñúng mức cân nhắc việc giải cho vay phù hợp với chu kỳ SX KH, thực việc ñánh giá, phân loại nợ sở ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh dự án có hiệu Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 23 24 3.2.5 Tăng cường, trì công tác kiểm tra, giám sát kiểm tra trách nhiệm thu hồi nợ xấu, nợ ñã xử lý rủi ro với trách nhiệm cá chuyên ñề ñối với hoạt ñộng tín dụng nhân cho vay Thường xuyên thực kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy 3.3.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp trình, thủ tục cho vay, kịp thời phát tồn tại, sai phạm, "lỗ Trên sở kết việc phân tích phân loại nợ xấu, ngân hổng” hoạt ñộng tín dụng ñể ñề giải pháp chấn chỉnh phù hợp hàng cần tiến hành biện pháp thích hợp ñôn ñốc khách hàng huy 3.2.6 Hạn chế việc giải ngân tiền mặt ñộng nguồn vốn hợp pháp ñể trả nợ vay ngân hàng thời Giải ngân qua tài khoản tiền gửi giúp cho KH sử dụng vốn gian ngắn có hiệu 3.3.3 Cơ cấu lại nợ cho khách hàng sở nguồn thu ñảm 3.2.7 Tích cực theo dõi thu hồi nợ gốc, nợ lãi bảo, chắn phương án trả nợ cấu khả thi Khi khoản vay ñã ñược giải ngân CBTD phải có trách nhiệm Đối với khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân khách quan kiểm tra ñịnh kỳ việc thực trả nợ, ñôn ñốc việc trả nợ khoản chưa phải bất khả kháng, KH tồn hoạt ñộng sản nợ ñó ñã hạn theo kế hoạch trả nợ mà ñiều chỉnh xuất kinh doanh bình thường NH có ñủ thông tin ñể ñánh giá KH 3.2.8 Chú trọng việc phân tích, dự báo thị trường nguyên có khả phát triển tương lai, NH xem xét thực nhân khách quan khác việc cấu lại nợ cho KH nhằm giảm bớt sức ép trả nợ ñến hạn, Các ñiều kiện kinh tế xã hội có ảnh hưởng lớn ñến khả trả giúp cho KH có ñược hội ñể tiếp tục SXKD có nguồn thu ñể trả nợ KH vay ñiều kiện vượt kiểm soát nợ cho NH người cho vay người ñi vay Do ñó, ngân hàng cần phải có 3.3.4 Tiếp tục khai thác xử lý khoản nợ có tài sản bảo ñảm phận ñể theo dõi dự báo ñiều kiện Đây nguồn thu mà NH thu hồi ñược 3.3 GIẢI PHÁP NHẰM XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CHI NHÁNH phần hay toàn khoản vay 3.3.1 Giám sát nợ xấu cách có hiệu thông qua hoạt ñộng 3.3.5 Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hợp lý có hiệu phân tích, phân loại nợ xấu theo ñịnh kỳ Để ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng kinh doanh trường Để việc xử lý nợ xấu ñược kịp thời, ñạt ñược hiệu cao hợp có rủi ro xảy ra, NH cần tuân thủ quy ñịnh phân loại nợ, khâu cảnh báo, phát sớm nợ xấu phát sinh quan trọng, trích lập sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng hoạt ñịnh trực tiếp ñến trình xử lý nợ sau Duy trì thường ñộng NH TCTD xuyên việc kiểm tra, phân tích, ñánh giá thực trạng nguyên nhân phát 3.3.6 Bán khoản nợ xấu sinh nợ xấu, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan Bằng việc tham gia thị trường mua bán nợ, ngân hàng ñơn vị, cá nhân phụ trách có tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh , gắn xem xét bán khoản nợ xấu cho công ty mua bán nợ, ngân hàng chủ thể kinh tế khác theo quy ñịnh hành Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 3.3.7 Xóa nợ Đây giải pháp sau tất giải pháp xử lý nợ ñể làm bảng tổng kết tài sản NH cho khoản nợ khả thu hồi 3.4 CÁC GIẢI PHÁP HỔ TRỢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ NỢ XẤU 3.5 KIẾN NGHỊ 3.5.1 Kiến nghị với Chính phủ: 3.5.1.1 Tăng cường vai trò Công ty mua bán nợ tài sản tồn ñọng doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài 3.5.1.2 Hoàn thiện chế pháp lý việc xử lý tài sản ñảm bảo 3.5.2 Kiến nghị ñối với NHNN Để tạo ñiều kiện cho NHTM ñược chủ ñộng thực tốt công tác phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng, kiến nghị NHNN ñạo Vụ, Cục có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh phân loại nợ, trích lập dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng hoạt ñộng ngân hàng Tăng cường công tác tra hoạt ñộng tín dụng NHTM, từ ñó sớm phát sai sót, xu hướng lệch lạc…ñể ñạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt ñể KẾT LUẬN Xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa tài NHTM trọng tâm lớn tiến trình tái cấu hệ thống NHTM Vấn ñề giải nợ xấu, làm lành mạnh tình hình tài NHTM nhân tố quan trọng tiến trình tái cấu hệ thống NH yếu hệ thống NHTM có tác ñộng tiêu cực tới lĩnh vực khác kinh tế thời gian tới, nước ta dang lộ trình hội nhập quốc tế Footer Page 13 of 126 26 Kinh doanh ngân hàng gắn liền với rủi ro, nợ xấu thực tế khách quan hoạt ñộng tín dụng NHTM Với mục tiêu ñề tài ñặt nghiên cứu nhằm phân tích, ñánh giá thực trạng nợ xấu ñề xuất giải pháp hạn chế nợ xấu, xử lý nợ xấu NHNo&PTNT tỉnh Gia Lai, kết nghiên cứu ñã ñạt ñược số vấn ñề sau: Một là: Luận văn ñã làm rõ khái niệm nợ xấu Trên sở lý luận ñó có nhận thức nợ xấu, phân loại nợ xấu Hai là: Phân tích nhân tố tác ñộng, ảnh hưởng, nguyên nhân gây nên nợ xấu NHTM Đúc kết kinh nghiệm NHTM công tác quản trị nợ xấu Ba là: Luận văn tập trung phân tích, ñánh giá tình hình nợ xấu năm (2009-2011) NHNo&PTNT tỉnh Gia Lai Bốn là: Luận văn nêu lên nội dung nguyên nhân chủ yếu gây nên nợ xấu NH ; biện pháp hạn chế xử lý nợ xấu; tồn tại, hạn chế công tác hạn chế xử lý nợ xấu NH Năm là: Luận văn ñề xuất số giải pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu; giải pháp nhằm xử lý nợ xấu Chi nhánh Trong trình hoàn thành Luận văn này, ñã nhận ñược giúp ñỡ, cung cấp tài liệu, bảo tận tình Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lâm Chí Dũng, anh, chị, em bạn bè ñồng nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành cho giúp ñỡ quý báu Mặc dù ñã cố gắng việc nghiên cứu, thu thập tài liệu thời gian nghiên cứu có hạn bị chi phối nhiều yếu tố Luận văn chắn khó tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận ñược lời góp ý Thầy giáo, Cô giáo, nhà khoa học bạn bè ñồng nghiệp người quan tâm ñến vấn ñề Xin chân thành cảm ơn./ ... xấu ngân hàng thương mại Chương 2: Hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Chương 3: Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. .. NHNo&PTNT tỉnh Gia Lai rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 2.2.2.1 Các biện pháp mà NH ñã thực ñể xử lý nợ xấu vào quy ñịnh ñạo, hướng dẫn ngân thời gian qua hàng cấp... hướng phát triển chung lĩnh vực ngân hàng, Nam mà chủ yếu tập trung vào Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai ñể ñề xuất số giải pháp hạn chế hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia La, Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia La, Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia La

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay